0

luyên tập 1 ( tiết 23)

12 383 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 02:11

Tröôøng THCS Löông Theá Vinh A' B' C' C B A KIỂM TRA BÀI CŨ Phát biểu tính chất về trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác. Làm bài 18/ 114 (SGK) HS.1 Do đó AMN = BMN (c.c.c) MN : Cạnh chung MA = MB (gt) NA = NB (gt) => (góc tương ứng) AMN và BMN có : B A N M AMN và BMN G T MA = MB, NA = NB KL AMN = BMN BÀI 1: Bài 18 SGK (H. 71) a) b) c) d) Tiết 23 LUYỆN TẬP 1 NMBNMA ˆˆ = Bài 2: AMCAMB ˆˆ = MACMAB ˆˆ = 0 180 ˆˆ =+ AMCAMB M CB A Xem hình . Chứng minh : a) AM là tia phân giác của góc A. b) AM ⊥ BC Chứng minh: a) CM: AM là tia phân giác của góc A Xét ∆AMB và ∆AMC AB = AC (gt) MB = MC (gt) AM chung ⇒ ∆AMB = ∆AMC (c.c.c) ⇒ (góc tương ứng) ⇒ AM là tia phân giác của góc A b) CM: AM ⊥ BC (∆AMB = ∆AMC ) Mà (kề bù) Nên => AM ⊥ BC 0 0 90 2 180 ˆˆ === AMCAMB x O y Vẽ phân giác bằng compa và thước thẳng (lớp 7) 98B 6 Vẽ phân giác bằng compa và thước thẳng (lớp 7) 98B 6 x O y B A Vẽ phân giác bằng compa và thước thẳng (lớp 7) 98B 6 x O y B A x O y Vẽ phân giác bằng compa và thước thẳng (lớp 7) C 98B 6 B A Xét OAC và OBC có : OA = OB (gt) AC = BC (gt) OC : Cạnh chung => OAC = OBC (c.c.c) => AOC = BOC (góc tương ứng) => OC là tia phân giác của góc xOy Chứng minh BÀI 3: Bài 20 SGK x y O B C A GT KL Cho xOy, OA = OB, AC = BC OC là tia phân giác của góc xOy BÀI 4:Tìm chỗ sai trong bài làm sau đây của một học sinh: Xét ∆BAC và ∆BDC: AB = CD (gt) AC = BD (gt) BC chung ⇒ ∆BAC = ∆BDC (c.c.c) 21 ˆˆ BB =⇒ => BC là tia phân giác của góc ABD ( góc tương ứng) sai sai sai =>∆BAC = ∆CDB (c.c.c) C A B D 1 2 1 2 => B1 = C2 (góc tương ứng) => AB // CD => B2 = C1 (góc tương ứng) => BD // AC [...]...HƯỚNG DẪN TỰ HỌC • • Nắm vững trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác Xem lại các bài tập đã sửa ở lớp để nắm chắc cách trình bày chứng minh hai tam giác bằng nhau • Làm bài tập 19 , 21 SGK và bài 34 SBT trang 10 2 • Tiết đến vẫn tiếp tục luyện tập nên chuẩn bị đầy đủ dụng cụ học tập để vẽ hình chính xác HD :Bài 34 SBT : C/m AD || BC thì phải chứng minh cặp góc so le trong bằng nhau . thứ nhất của tam giác. Làm bài 18 / 11 4 (SGK) HS .1 Do đó AMN = BMN (c.c.c) MN : Cạnh chung MA = MB (gt) NA = NB (gt) => (góc tương ứng) AMN và BMN. NA = NB KL AMN = BMN BÀI 1: Bài 18 SGK (H. 71) a) b) c) d) Tiết 23 LUYỆN TẬP 1 NMBNMA ˆˆ = Bài 2: AMCAMB ˆˆ = MACMAB ˆˆ = 0 18 0 ˆˆ =+ AMCAMB M CB A Xem
- Xem thêm -

Xem thêm: luyên tập 1 ( tiết 23), luyên tập 1 ( tiết 23),

Hình ảnh liên quan

Xem hình . Chứng minh: - luyên tập 1 ( tiết 23)

em.

hình . Chứng minh: Xem tại trang 4 của tài liệu.

Từ khóa liên quan