0

THẤU KINH HỘI TỤ

22 197 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 01:11

Câu hỏi: Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là gì? Hãy nêu mối quan hệ giữa góc tới và góc khúc xạ trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng ? KIỂM TRA BÀI CŨ TRẢ LỜI - Hiện tượng tia sáng truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác bò gãy khúc tại mặt phân cách giữa hai môi trường gọi là hiện khúc xạ ánh sáng. - Khi góc tới tăng (giảm) thì góc khúc xạ cũng tăng (giảm). - Khi góc tới bằng 0 0 thì góc khúc xạ cũng bằng 0 0 , tia sáng không bò gãy khúc khi truyền qua hai môi trường. I. ĐẶC ĐIỂM CỦA THẤU KÍNH HỘI TỤ 1. Thí nghiệm: Nguồn sáng Thấu kính hội tụ Bài 42 THẤU KÍNH HỘI TỤ THÍ NGHIEÄM MOÂ PHOÛNG C1: Chùm tia khúc xạ ra khỏi thấu kính có đặc điểm gì mà người ta gọi nó là thấu kính hội tụ ? Chùm tia khúc xạ ra khỏi thấu kính là chùm hội tu.ï C2: Haõy chæ ra tia tôùi, tia loù trong thí nghieäm ? Tia tôùi Tia loù 2. Hình dạng cuả thấu kính hội tụ C3: Tìm hiểu, so sánh độ dày phần rìa so với phần giữa của thấu kính hội tụ dùng trong thí nghiệm. Kí hiệu TRẢ LỜI C3 Thấu kính hội tụ có phần rìa mỏng hơn phần giữa. II. TRỤC CHÍNH, QUANG TÂM, TIÊU ĐIỂM, TIÊU CỰ CỦA THẤU KÍNH HỘI TỤ. 1.Trục chính: C4: Quan sát lại thí nghiệm và cho biết, trong ba tia sáng tới thấu kính, tia nào qua thấu kính truyền thẳng không bò đổi hướng? Tìm cách kiểm tra điều này. Trả lời: Trục chính của thấu kính là đường thẳng trùng với tia tới vuông góc thấu kính cho tia ló không đổi hướng 1.Truïc chính: (∆) 2. Quang taâm: o Truïc chính
- Xem thêm -

Xem thêm: THẤU KINH HỘI TỤ, THẤU KINH HỘI TỤ,

Hình ảnh liên quan

2. Hình dạng cuả thấu kính hội tụ - THẤU KINH HỘI TỤ

2..

Hình dạng cuả thấu kính hội tụ Xem tại trang 8 của tài liệu.
• C7. Trên hình 42.6 có vẽ thấu kính hội tụ, quang tâm O, trục chính , hai tiêu điểm F và  F’, các tia tới 1, 2, 3 - THẤU KINH HỘI TỤ

7..

Trên hình 42.6 có vẽ thấu kính hội tụ, quang tâm O, trục chính , hai tiêu điểm F và F’, các tia tới 1, 2, 3 Xem tại trang 16 của tài liệu.