0

TUAN 7 tiet 13,14.docx

5 334 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 00:11

Trường PTCS Nhơn Châu Năm học: 2009 – 2010 Ngày soạn: 11/10/2009 Ngày dạy: 14/10/2009 Tuần : 7 - Tiết :13 LUYỆN TẬP I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Củng cố đònh nghóa, tính chất, dấu hiệu nhận biết một tứ giác là hbh. 2. Kó năng: Rèn luyện kó năng phân tích, kó năng nhận biết một tứ giác là hbh, kó năng sử dụng những tính chất của hbh trong chứng minh. 3. Thái độ: Rèn luyện thêm cho HS các thao tác : phân tích, tổng hợp, tư duy logic II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: Thước thẳng, phấn màu, bảng phụ. 2. Học sinh: +Nắm vững đònh nghóa, tính chất, dấu hiệu nhận biết một tứ giác là hbh + Chuẩn bò trước các bài tập đã cho ở tiết trước. + Bảng nhóm, bút dạ. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Ổn đònh tình hình lớp: (1 / ) Kiểm tra só số lớp 2. Kiểm tra bài cũ: (6 / ) Câu 1: Nêu đònh nghóa và các tính chất của hình bình hành? Cho hbh ABCD có góc A = 60 0 . Tính các góc còn lại của hbh? Câu 2: Nêu các dấu hiệu nhận biết một tứ giác là hbh? Cho tứ giác ABCD như hình vẽ sau: Tứ giác ABCD có phải là hình bình hành không? 3. Giảng bài mới: * Giới thiệu bài: (1 / ) Vận dụng những vấn đề cơ bản về hình bình hành vào việc giải các bài tập như thế nào? Hôm nay ta tiến hành luyện tập. * Tiến trình bài dạy : GV: Võ Minh Phú Hình Học 8 Trang 1 Trường PTCS Nhơn Châu Năm học: 2009 – 2010 TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG 12 / HĐ1: - Cho HS hoạt động nhóm bài tập 47 SGK - Cho 2 nhóm làm tốt nhất, trình bày lời giải câu a và câu b ở bảng, GV cho các tổ khác góp ý kiến để hoàn chỉnh lời giải hay một phương pháp giải khác. HS hoạt động nhóm bài tập 47 SGK: - 1 nhóm trình bày lời giải câu a; 1 nhóm trình bày lời giải câu b Bài 47/ SGK: a) ∆ ADH = ∆ CBK(cạnh huyền- góc nhọn) Suy ra AH = CK. Mặt khác: AH//CK (cùng vuông góc với DB) Do đó AHCK là hbh. b) Do AHCK là hbh , suy ra trung điểm của đường chéo HK cũng là trung điểm của đường chéo AC Do đó 3 điểm A,O,C thẳng hàng. 8 / HĐ2: - Cho từng HS làm bài tập 48 vào phiếu học tập cá nhân, sau đó thu và chấm một số phiếu học tập. HS thực hiện trên phiếu học tập. Bài 48/SGK: Theo tính chất đường trung bình của tam giác , áp dụng vào các tam giác ABC, ADC. Ta có: EF//HG và EF = HG, suy ra EFGH là hbh. 10 / HĐ3: Hướng dẫn HS làm bài tập 49 SGK: - Để chứng minh AI//CK cần chứng minh như thế nào? - Nhận xét gì về điểm N đối với đoạn thẳng BM. Vì sao có nhận xét đó? - Tương tự nhận xét điểm M đối với đoạn thẳng DN? - Cần chứng minh AICK là hình bình hành. - Do KN//AM và K là trung điểm AB nên N là trung điểm của đoạn thẳng BM. - Tương tự: CN //IM và I là trung điểm của DC suy ra M là trung điểm của đoạn thẳng DN. Bài 49/SGK: Tóm tắt: AK //IC và AK = IC (gt) suy ra AKCI là hbh, suy ra AI // KC. KN // AM và K là trung diểm AB ⇒ N là trung điểm của đoạn BM GV: Võ Minh Phú Hình Học 8 Trang 2 Trường PTCS Nhơn Châu Năm học: 2009 – 2010 TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG - Tương tự ta cũng chứng minh được M là trung điểm DN. 5 / HĐ4: Củng cố + Các cách chứng minh một tứ giác là hbh? + Cách chứng minh 3 điểm thẳng hàng? HS: Trả lời HS: Trả lời 4. Dặn dò HS chuẩn bò cho tiết học tiếp theo: (2 / ) - Về nhà cần nắm vững và phân biệt được đònh nghóa, tính chất, dấu hiệu nhận biết hình bình hành. - Làm tốt các bài tập 49 tr 93 SGK - Bài tập 48, nếu cho thêm GT là AC = BD thì em có nhận xét gì về hbh EFGH? Hay nếu cho thêm AC vuông góc với BD thì hbh EFGH có điều gì đặc biệt? IV. RÚT KINH NGHIỆM – BỔ SUNG: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ngày soạn: 13/10/2009 Ngày dạy : 16/10/2009 Tuần : 7 - Tiết : 14 §8. ĐỐI XỨNG TÂM I. MỤC TIÊU: Kiến thức: Nắm chắc đònh nghóa hai điểm đối xứng với nhau qua một điểm. Nhận biết được hai đoạn thẳng đối xứng với nhau qua một điểm. Nhận biết được một số hình có tâm đối xứng ( cơ bản là hbh) Kó năng:+ Vẽ được điểm đối xứng của một điểm cho trước qua một điểm cho trước, đoạn thẳng đối xứng với một đoạn thẳng cho trước qua một điểm . + Rèn kó năng chứng minh hai điểm đối xứng với nhau qua một điểm, nhận biết một số hình có tâm đối xứng trong thực tế. Thái độ: Rèn luyện tư duy biện chứng thông qua mối liên hệ giữa đối xứng trục và đối xứng tâm. II. CHUẨN BỊ: Giáo viên: Thước thẳng, bảng phụ, phấn màu. Học sinh:+ Học bài cũ: Đối xứng trục + Bảng nhóm, bút dạ. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Ổn đònh tình hình lớp:(1 / )Kiểm tra só số lớp 2. Kiểm tra bài cũ: (5 / ) Nêu đònh nghóa và tính chất của hbh? Vẽ hình và ghi tóm tắt tính chất của 2 đường chéo? 3. Giảng bài mới: * Giới thiệu bài: (1 / ) Đặt vấn đề như phần mở đầu ở SGK * Tiến trình bài dạy: GV: Võ Minh Phú Hình Học 8 Trang 3 Trường PTCS Nhơn Châu Năm học: 2009 – 2010 TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG 10 / HĐ1: Hai điểm đối xứng qua một điểm: - Yêu cầu HS làm ?1 SGK? - Giới thiệu : + A / đối xứng với A qua O + A đối xứng với A / qua O + Hai điểm A và A / đối xứng nhau qua O. - Nếu A trùng O thì A / nằm ở đâu? Giới thiệu quy ước như SGK - Cho hbh ABCD có 2 đường chéo cắt nhau tại O. Tìm trên hình hai điểm đối xứng nhau qua điểm O? - Với điểm O cho trước, ứng với một điểm A có bao nhiêu điểm đối xứng với A qua điểm O? HS làm ?1, 1 HS lên bảng ve õhình - A trùng O thì A / trùng O. - A và C đối xứng qua O; B và D đối xứng qua O. - Chỉ có một… 1. Hai điểm đối xứng qua một điểm: * Đònh nghóa: Hai điểm gọi là đối xứng nhau qua điểm O nếu O là trung điểm của đoạn thẳng nối 2 điểm đó. Quy ước: Điểm đối xứng với điểm O qua điểm O cũng là điểm O 10 / HĐ2: Hai hình đối xứng nhau qua một điểm: - Yêu cầu HS cả lớp làm ?2 SGK - Trình bày khái niệm hai hình đối xứng qua một điểm; tâm đối xứng của một hình. - Treo bảng phụ hình vẽ 77- 78 SGK và giới thiệu: Hai đoạn thẳng; 2 đường thẳng; hai góc; hai tam giác đx nhau qua tâm O. - Em có nhận xét gì về hai đoạn thẳng (2góc, 2 tam giác) đối xứng nhau qua một điểm? - Khẳng đònh các nhận xét trên là đúng và yêu cầu HS ghi nhớ kết luận này. - Thực hiện ?2 SGK HS: … bằng nhau… 2. Hai hình đối xứng nhau qua một điểm: - Đoạn thẳng A’B’ đối xứng với đoạn thẳng AB qua điểm O. - Hình H’ đối xứng với hình H qua điểm O. * Đònh nghóa: Hai hình gọi là đối xứng nhau qua điểm O nếu mỗi điểm thuộc hình này đối xứng với một thuộc hình kia qua điểm O và ngược lại. 8 / HĐ3:Hình có tâm đối xứng: - Chỉ vào hình vẽ ở bước kiểm tra hỏi: Ở hbh ABCD, hãy tìm hình đối xứng của - Hình đối xứng với cạnh AB qua O là CD; với AD qua O là CB. 3. Hình có tâm đỗi xứng a) Đònh nghóa: Điểm O gọi là tâm đối xứng của hình H nếu điểm đối xứng với mỗi GV: Võ Minh Phú Hình Học 8 Trang 4 Trường PTCS Nhơn Châu Năm học: 2009 – 2010 TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG cạnh AB, của cạnh AD qua tâm O? - Điểm đối xứng qua tâm O với điểm M bất kì thuộc hbh ABCD ở đâu?( GV lấy M thuộc cạnh của hbh ABCD) ? - Giới thiệu điểm O là tâm đối xứng của hbh ABCD và nêu tổng quát, đònh nghóa tâm đối xứng của hình H trang 95 SGK - Cho HS đọc đònh lí trang 95 SGK và làm ?4 SGK. - Điểm đối xứng với M qua tâm O cùng thuộc hbh ABCD. - Lên bảng vẽ điểm M / đx với M qua tâm O. HS:1 HS đọc đònh lí SGK. HS2: trả lời miệng ?4 SGK. điểm thuộc hình H qua điểm O củng thuộc hình H b) Đònh lí: Giao điểm hai đường chéo của hình bình hành là tâm đối xứng của hbh đó. 8 / HĐ4: Củng cố: Bài 1: Trong các hình sau, hình nào có tâm đối xứng? Hình nào có trục đối xứng? Có mấy trục đối xứng? M; H; I; tam giác đều; hbh; hình tròn; hình thang cân? Bài 2: Cho HS hoạt động nhóm bài 51 SGK. HS: Trả lời HS: Hoạt động nhóm bài tập 51 SGK. 4. Dặn dò HS chuẩn bò cho tiết học tiếp theo: ( 2 / ) + Nắm vững đònh nghóa 2 điểm đôí xứng qua một tâm; 2 hình đối xứng qua một tâm; hình có tâm đối xứng. + BTVN: 50; 52;53;56 trang 96 SGK. IV. RÚT KINH NGHIỆM – BỔ SUNG: ------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------- GV: Võ Minh Phú Hình Học 8 Trang 5 . đối xứng qua một điểm; tâm đối xứng của một hình. - Treo bảng phụ hình vẽ 77 - 78 SGK và giới thiệu: Hai đoạn thẳng; 2 đường thẳng; hai góc; hai tam giác. giải khác. HS hoạt động nhóm bài tập 47 SGK: - 1 nhóm trình bày lời giải câu a; 1 nhóm trình bày lời giải câu b Bài 47/ SGK: a) ∆ ADH = ∆ CBK(cạnh huyền-
- Xem thêm -

Xem thêm: TUAN 7 tiet 13,14.docx, TUAN 7 tiet 13,14.docx,

Hình ảnh liên quan

Giáo viên: Thước thẳng, bảng phụ, phấn màu. Học sinh:+ Học bài cũ: Đối xứng trục - TUAN 7 tiet 13,14.docx

i.

áo viên: Thước thẳng, bảng phụ, phấn màu. Học sinh:+ Học bài cũ: Đối xứng trục Xem tại trang 3 của tài liệu.