Tóm tắt luận án Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý kinh tế: Quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn thành phố Cần Thơ trong hội nhập quốc tế

27 82 0
Tóm tắt luận án Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý kinh tế: Quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn thành phố Cần Thơ trong hội nhập quốc tế

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Mục đích nghiên cứu đề tài là trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn của quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn thành phố để đề xuất giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn thành phố Cần Thơ trong điều kiện đẩy mạnh hội nhập quốc tế.

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH NGƠ NGUYỄN HIỆP PHƯỚC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ TRONG HỘI NHẬP QUỐC TẾ Chuyên ngành : Quản lý kinh tế Mã s : 62 34 04 10 tóm tắt luận án tiÕn sÜ hµ néi - 2018 Cơng trình hồn thành Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Người hướng dẫn khoa học: PGS,TS Nguyễn Hữu Thắng Người hướng dẫn khoa học: TS Trần Thị Hằng Phản biện 1: ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phản biện 2: Phản biện 3: Thanh tra Chính ph Luận án bảo vệ Hội đồng chấm luận án cấp Học viện, họp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Vào hồi ., ngày tháng năm 2018 Có thể tìm hiểu luận án Thư viện Quốc gia Thư viện Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Du lịch coi ngành kinh tế dịch vụ phát triển nhanh lớn giới nay, góp phần quan trọng vào phát triển thịnh vượng nhiều quốc gia Ở Việt Nam, ngành du lịch trọng phát triển Cần Thơ thành phố nằm vị trí trung tâm vùng đồng sơng Cửu Long (ĐBSCL), vùng đất giàu tiềm phát triển du lịch, du lịch sông nước, miệt vườn, du lịch MICE, du lịch khám phá văn hóa dân tộc văn minh nông nghiệp Trong năm qua, quản lý nhà nước du lịch Cần Thơ có nhiều thành tựu nỗi bật, quyền thành phố có nhiều biện pháp thúc đẩy phát triển du lịch, hồn thiện chế, sách quản lý du lịch, tạo lập môi trường, điều kiện thuận lợi cho chủ thể kinh doanh du lịch Nhờ đó, du lịch thành phố Cần Thơ phát triển nhanh đạt số thành tựu quan trọng Các sản phẩm du lịch ngày đa dạng, doanh thu du lịch lượt khách lưu trú ngày tăng Tuy nhiên, so với tiềm năng, lợi so sánh vốn có phát triển du lịch thành phố Cần Thơ chưa tương xứng, số ngày lưu trú bình quân du khách (1,5 ngày/khách) chi tiêu du khách thấp, khách quốc tế đến Cần Thơ chưa nhiều Những hạn chế có phần thiếu tầm nhìn tổng thể phát triển du lịch nên sản phẩm du lịch đơn điệu, trùng lặp, hấp dẫn khơng thể tính đặc thù Ngồi ra, có ngun nhân từ yếu kết cấu hạ tầng kỹ thuật du lịch, đội ngũ nhân lực du lịch, lực xúc tiến quảng bá du lịch thiếu ổn định tổ chức máy quản lý nhà nước (QLNN) du lịch Việc quản lý quy hoạch du lịch chưa hiệu quả, vấn đề liên kết phát triển du lịch chưa ý Trong bối cảnh hội nhập quốc tế (HNQT) cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhu cầu du lịch gia tăng, lưu lượng du khách tăng mạnh, đặc biệt khách quốc tế, xu hướng du lịch thay đổi, hình thức loại hình du lịch gia tăng Bên cạnh tích cực HNQT du lịch, tượng tiêu cực gia tăng, ảnh hưởng đến kinh tế, văn hóa xã hội địa phương, tượng "tour đồng", mại dâm, gây môi trường ô nhiễm, tác động xấu đến văn hóa địa phương Trong bối cảnh đó, yêu cầu QLNN du lịch tăng cao khả lực tổ chức quản lý, tầm nhìn quản lý, lực cán (ngoại ngữ, tri thức văn hóa nước) Vì vậy, để du lịch thực trở thành ngành kinh tế mũi nhọn thành phố Cần Thơ phát triển bền vững vấn đề thiết phải hoàn thiện QLNN du lịch Đây vấn đề có tính cấp thiết lý luận thực tiễn địa phương nước Đó lý việc lựa chọn đề tài "Quản lý nhà nước du lịch địa bàn thành phố Cần Thơ hội nhập quốc tế" làm luận án tiến sĩ kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu đề tài Mục đích nghiên cứu đề tài sở làm rõ vấn đề lý luận thực tiễn QLNN du lịch địa bàn thành phố để đề xuất giải pháp hoàn thiện QLNN du lịch địa bàn thành phố Cần Thơ điều kiện đẩy mạnh HNQT Nhiệm vụ nghiên cứu đề tài đặt gồm: - Phân tích, luận giải sở lý luận thực tiễn QLNN du lịch cấp thành phố trực thuộc trung ương (TTTƯ); luận giải đặc thù nội dung QLNN du lịch theo ngành kết hợp lãnh thổ; - Phân tích đánh giá thực trạng QLNN du lịch thành phố Cần Thơ, kết đạt được, hạn chế nguyên nhân chủ yếu QLNN du lịch địa bàn thành phố Cần Thơ, đặc biệt quản lý quyền thành phố Cần Thơ; phân tích nhân tố ảnh hưởng đến QLNN du lịch Cần Thơ, đặc biệt điều kiện HNQT - Đề xuất giải pháp hoàn thiện QLNN du lịch địa bàn thành phố Cần Thơ HNQT luận giải điều kiện, kiến nghị quan chức hoàn thiện QLNN du lịch địa bàn thành phố Cần Thơ Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài Đối tượng nghiên cứu đề tài QLNN cấp thành phố TTTƯ hoạt động du lịch (HĐDL) địa bàn thành phố, khuôn khổ chức năng, nhiệm vụ phân cấp cho quyền cấp thành phố góc độ quản lý kinh tế Phạm vi nghiên cứu: Về phạm vi đối tượng quản lý: du lịch - đối tượng quản lý cấp quyền địa phương, xem xét loại hoạt động kinh tế Về phạm vi nội dung: luận án chủ yếu tập trung làm rõ nội dung QLNN du lịch cấp thành phố TTTƯ, trọng việc hoạch định phát triển HĐDL thành phố TTTƯ; xây dựng triển khai thực chế, sách HĐDL địa bàn; tổ chức HĐDL; phát triển kết cấu hạ tầng du lịch địa bàn; khuyến khích, hỗ trợ sở kinh doanh du lịch địa bàn; kiểm tra, kiểm soát HĐDL địa bàn Về không gian: việc nghiên cứu QLNN du lịch chủ yếu tập trung địa bàn thành phố Cần Thơ, có khảo cứu tỉnh lân cận để kết nối du lịch Về thời gian: việc nghiên cứu, phân tích thực trạng QLNN du lịch địa bàn thành phố Cần Thơ chủ yếu từ năm 2010 đến nay; giải pháp đề xuất hoàn thiện QLNN du lịch địa bàn thành phố Cần Thơ đến năm 2025 định hướng đến 2030 Cơ sở lý luận, phương pháp luận phương pháp nghiên cứu đề tài Về sở lý luận: Việc nghiên cứu đề tài dựa sở lý thuyết quản lý kinh tế, có du lịch; lý luận QLNN, mơ hình lý thuyết quản lý du lịch nước giới Về phương pháp luận: Việc nghiên cứu đề tài dựa phương pháp luận vật biện chứng để làm rõ vấn đề QLNN du lịch địa bàn thành phố biến đổi không ngừng, mối liên hệ tác động qua lại lẫn nhau, gắn với điều kiện cụ thể Về phương pháp nghiên cứu: Trong trình nghiên cứu đề tài, phương pháp nghiên cứu cụ thể sử dụng bao hàm phương pháp diễn dịch phương pháp quy nạp; phương pháp định tính, định lượng phối hợp Việc nghiên cứu dựa phương pháp nghiên cứu cụ thể, đặc biệt phương pháp điều tra xã hội học (XHH) Đóng góp khoa học luận án Luận án có đóng góp lý luận thực tiễn sau: Xây dựng mơ hình quản lý quyền cấp thành phố TTTƯ du lịch kết hợp quản lý theo ngành quản lý theo lãnh thổ địa bàn thành phố trực thuộc trung ương phù hợp với điều kiện Việt Nam bối cảnh HNQT Phân tích, đánh giá có kiểm chứng số liệu điều tra thực tế thực tiễn mơ hình kết hợp quản lý theo ngành theo lãnh thổ địa bàn thành phố Cần Thơ Đề xuất giải pháp để vận hành mơ hình QLNN cách hiệu phù hợp với đặc thù thành phố Cần Thơ, bao gồm từ thiết kế lại tổ chức máy, nâng cao lực quản lý, tăng cường công tác hoạch định, phát triển, sách hỗ trợ, kiểm tra, kiểm sốt Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận án Ý nghĩa khoa học: Bổ sung số vấn đề mang tính chất lý luận QLNN du lịch cấp thành phố TTTƯ kết hợp quản lý theo ngành quản lý theo lãnh thổ địa bàn thành phố trực thuộc trung ương Ý nghĩa thực tiễn: Góp phần tạo sở khoa học việc hoạch định chế, sách phương hướng QLNN du lịch nói chung thành phố Cần Thơ nói riêng Làm tài liệu tham khảo nghiên cứu giảng dạy QLNN du lịch trường đại học, cao đẳng dạy nghề biên soạn tài liệu cho lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức QLNN du lịch Kết cấu luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục, nội dung luận án gồm chương, 11 tiết Chương TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI Tổng quan tình hình nghiên cứu phân tích số cơng trình có nội dung liên quan đến đề tài luận án nước quốc tế 1.1 CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU VỀ DU LỊCH VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH Ở NƯỚC NGỒI 1.1.1 Các cơng trình nghiên cứu du lịch nước 1.1.1.1 Về quan niệm, ý nghĩa tác động hoạt động du lịch Ở nước phát triển, việc nghiên cứu du lịch quan tâm tiến hành từ lâu Chính thế, bàn du lịch, có nhiều quan điểm nói ý nghĩa tác động HĐDL quan điểm Guer Freuler, Picara Edmod, học giả Trung Quốc Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UNWTO) cho du lịch tượng xã hội, văn hóa kinh tế phát sinh di chuyển tới quốc gia hay điểm đến nơi cư trú thường xuyên người với mục đích cá nhân, nhu cầu cơng việc, chuyên môn Bàn ý nghĩa HĐDL, Salvo Creaco (2003) cho rằng: nhiều quốc gia, du lịch coi cơng cụ cho phát triển kích thích hoạt động kinh tế Du lịch có tác động tích cực kinh tế cán cân toán, việc làm, thu nhập sản xuất, có tác động tiêu cực, đặc biệt môi trường Lelei Lelaulu - Chủ tịch Đối tác quốc tế khẳng định: HĐDL phương tiện chuyển giao cải tự nhiên lớn từ nước giàu sang nước nghèo… Khoản tiền du khách mang lại cho khu vực nghèo khổ lớn viện trợ thức phủ 1.1.1.2 Về loại hình du lịch Các nhà nghiên cứu đưa nhiều cách phân loại, tùy theo mục đích tiêu chí phân loại khác Trong cơng trình nghiên cứu, đáng ý nghiên cứu Iresh Singh (2011), theo du lịch phân chia thành: du lịch giải trí, DLST, du lịch lịch sử, du lịch dân tộc, du lịch văn hóa, du lịch mạo hiểm, du lịch chữa bệnh, du lịch tôn giáo, du lịch âm nhạc, du lịch làng, du lịch sinh vật hoang dã UNWTO đưa số giải thích ngắn gọn loại hình du lịch du lịch giải trí, du lịch y tế, du lịch giáo dục, du lịch kinh doanh, du lịch thăm bạn bè người thân, du lịch tôn giáo, du lịch thể thao Các nghiên cứu khác đề cấp đến vài loại hình du lịch theo cách khác như: du lịch giải trí, du lịch văn hóa, DLST, du lịch kinh doanh, du lịch y tế, du lịch giáo dục 1.1.1.3 Về hoạt động kinh tế du lịch phát triển du lịch Các cơng trình nghiên cứu hoạt động kinh tế du lịch giúp người đọc hiểu ngành công nghiệp du lịch Theo tác giả Robert Lanquar (1993) kinh tế du lịch ngành cơng nghiệp tồn hoạt động nhằm khai thác cải du lịch, nhằm biến tài nguyên nhân lực, tư nguyên liệu thành dịch vụ sản phẩm Đồng thời, tác giả giới thiệu vấn đề yêu cầu, tiêu dùng du lịch, sản xuất phục vụ du lịch, đầu tư cho du lịch Tác giả William S Reece (2009) sử dụng phân tích kinh tế giúp người đọc hiểu hành vi thị trường du lịch, đề cập đến thay đổi kỹ thuật liên quan tới việc điều chỉnh mơ hình kinh doanh chiến lược, giải thích rõ ràng quản lý doanh thu Các cơng trình nghiên cứu khác có đề cập đến vấn đề 1.1.2 Các cơng trình nghiên cứu quản lý nhà nước du lịch nước ngồi 1.1.2.1 Về vai trị nội dung quản lý nhà nước du lịch Nhiều nhà nghiên cứu đưa nội dung vai trò QLNN du lịch Phutsady Phanyasith (2014), cho QLNN HĐDL phương thức nhà nước sử dụng pháp luật tác động vào HĐDL để định hướng hoạt động vận động, phát triển đạt mục đích xác định W Susan (1996) làm rõ vấn đề quản lý tổ chức kiện, lưu trú, thực phẩm đồ uống, nghề nghiệp 1.1.2.2 Về quản lý nhà nước du lịch Có nhiều cơng trình đề cập đến QLNN du lịch, phải kể đến nghiên cứu S.Medlik (1995) cho rằng, QLNN du lịch, sách phải dựa kết hợp chặt chẽ kinh tế, trị, xã hội đối tượng không gian Thiết lập sách du lịch khơng phải nhiệm vụ phức tạp với phủ, mà việc phát triển thông qua cộng tác với tổ chức du lịch ngành công nghiệp du lịch Trong cơng trình The Business of Rural Tourism International Perspectives, tác giả làm rõ vấn đề bản: sách, kế hoạch, tác động nghiên cứu thương mại du lịch khu vực nông thôn 1.2 CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU VỀ DU LỊCH VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH Ở TRONG NƯỚC 1.2.1 Các cơng trình nghiên cứu du lịch nước 1.2.1.1 Về vai trò du lịch Ở Việt Nam, nhà nghiên cứu có cách nhìn nhận du lịch nhiều góc độ khác Trong luận án Những giải pháp phát triển du lịch sinh thái Việt Nam xu hội nhập, tác giả phân tích làm rõ khái niệm du lịch, DLST, yêu cầu nội dung phát triển DLST điều kiện đẩy mạnh HNQT Khi bàn vai trò du lịch, tác giả cho du lịch đóng góp tích cực vào q trình tạo nên thu nhập quốc dân; tham gia tích cực vào q trình phân phối lại thu nhập quốc dân vùng; làm tăng thu nhập quốc dân thông qua thu ngoại tệ, đóng góp vào việc cân cán cân tốn quốc tế; hoạt động xuất có hiệu quả; góp phần củng cố phát triển mối quan hệ kinh tế đối ngoại; góp phần giải việc làm cho người dân địa phương 1.2.1.2 Về hoạt động kinh tế du lịch Nhiều cơng trình nghiên cứu bàn du lịch góc độ hoạt động cụ thể dịch vụ lữ hành, kinh doanh lưu trú, xây dựng sản phẩm du lịch, xác định nhu cầu du lịch, lực cạnh tranh điểm đến du lịch Việt Nam Chẳng hạn, luận án Phát triển dịch vụ lữ hành du lịch điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, tác giả Nguyễn Trùng Khánh (2012) bảy học thành công chiến lược phát triển, marketing, cung cấp dịch vụ, xây dựng kết cấu hạ tầng, đảm bảo an ninh, phát triển nguồn nhân lực bảo vệ môi trường 1.2.1.3 Về loại hình du lịch Theo Giáo trình Kinh tế du lịch GS,TS Nguyễn Văn Đính cộng (2006), du lịch phân loại theo tiêu thức khác Trong luận án đa dạng hóa loại hình sản phẩm du lịch Quảng Nam - Đà Nẵng, tác giả làm rõ loại hình du lịch xu hướng đa dạng hóa loại hình sản phẩm du lịch Các nhà nghiên cứu cho tùy thuộc vào hình thức, mục đích chuyến du khách mà chia nhiều loại hình du lịch khác du lịch mạo hiểm, du lịch tham quan, du lịch ẩm thực, du lịch thể thao, du lịch xanh, du lịch nhóm 1.2.2 Các cơng trình nghiên cứu quản lý nhà nước du lịch nước 1.2.2.1 Về vai trò quản lý nhà nước du lịch Nhiều nghiên cứu rõ vai trò QLNN du lịch khai thác lợi nhuận tối đa đóng góp cho kinh tế sở phát triển bền vững, đưa du lịch phát triển theo định hướng chung, xóa bỏ tượng khơng lành mạnh Tác giả Nguyễn Tấn Vinh (2008) cho QLNN du lịch có vai trị thúc đẩy ngành du lịch địa phương phát triển mạnh mẽ bền vững; mở rộng thị trường du lịch; thể chế thị trường du lịch xác lập, mở rộng vận động yếu tố thị trường thông suốt 1.2.2.2 Về nội dung giải pháp quản lý nhà nước du lịch Có nhiều cơng trình nghiên cứu bàn nội dung QLNN du lịch Trong luận án Hoàn thiện quản lý nhà nước du lịch địa bàn tỉnh Lâm Đồng, bàn nội dung QLNN du lịch cấp tỉnh, tác giả nêu cách phân loại: theo giai đoạn trình quản lý; theo hướng tác động; theo yếu tố lĩnh vực Trong luận án Hoàn thiện quản lý nhà nước sở hạ tầng đô thị du lịch Việt Nam, tác giả Hồ Đức Phớc (2010) luận giải số sở khoa học QLNN lĩnh vực kết cấu hạ tầng đô thị du lịch; phân tích đánh giá thực trạng QLNN lĩnh vực kết cấu hạ tầng phát triển sở hạ tầng đô thị du lịch Việt Nam; đề xuất giải pháp hoàn thiện QLNN lĩnh vực kết cấu hạ tầng cho đô thị Việt Nam Một số cơng trình khác có đề cập đến vấn đề 1.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA 1.3.1 Những kết đạt khoảng trống nghiên cứu quản lý nhà nước du lịch 1.3.1.1 Những kết đạt cơng trình nghiên cứu Tổng hợp cơng trình nghiên cứu cho thấy, số vấn đề có liên quan đến đề tài làm rõ: Một là, nhận diện du lịch nhiều góc độ: du lịch nói chung, HĐDL, ngành du lịch; đưa quan niệm, khái niệm định nghĩa gó nhìn khác Hai là, rõ vai trò, ý nghĩa tác động HĐDL việc tạo việc làm, tăng thu nhập, thúc đẩy trình tái cấu kinh tế, phát triển kinh tế theo vùng Ba là, xác định rõ loại hình du lịch theo tiêu chí phân loại cụ thể; làm rõ hoạt động kinh tế du lịch góc độ khác Bốn là, làm rõ số đặc điểm vai trò QLNN du lịch nội dung QLNN du lịch nói chung góc nhìn khác nhau; đề xuất số giải pháp kiến nghị hồn thiện QLNN du lịch nói chung 1.3.1.2 Những khoảng trống nghiên cứu quản lý nhà nước du lịch Tuy nhiên, số vấn đề QLNN du lịch nói chung, đặc biệt cấp tỉnh, thành phố chưa làm rõ: Một là, chưa làm rõ đặc điểm QLNN du lịch cấp tỉnh, thành phố TTTƯ gắn với chức năng, nhiệm vụ cấp tỉnh theo phân cấp Trong đó, cấp tỉnh cấp thừa hành, phân công số trách nhiệm cụ thể Hai là, chưa làm rõ nội dung QLNN cấp tỉnh, thành phố TTTƯ du lịch theo quan điểm quản lý theo địa bàn HĐDL mang tính liên ngành, liên vùng Ba là, việc nghiên cứu QLNN cấp tỉnh, thành phố TTTƯ nhằm khai thác tiềm năng, mạnh vùng có nhiều đặc thù vùng đồng sơng Cửu Long (ĐBSCL) nói chung thành phố Cần Thơ nói riêng, nội dung, yêu cầu QLNN du lịch cấp tỉnh gắn với vùng, miền thành phố Cần Thơ, sở lý luận cho việc hoàn thiện QLNN du lịch cấp thành phố TTTƯ nói chung chưa luận giải cách có hệ thống, chưa gắn kết quản lý theo ngành theo lãnh thổ 1.3.2 Những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu làm rõ Trên sở kế thừa chọn lọc kết nghiên cứu công bố, việc nghiên cứu đề tài cần làm rõ vấn đề sau: Một là, luận giải sâu sắc sở lý luận QLNN cấp tỉnh, thành phố TTTƯ HĐDL địa bàn, góc độ quản lý theo ngành kết hợp quản lý theo lãnh thổ Hai là, luận giải đặc điểm, nội dung QLNN du lịch nhằm khai thác tiềm năng, lợi du lịch để phát triển HĐDL vùng, thành phố Cần Thơ theo hướng bền vững Ba là, luận giải đặc thù QLNN du lịch cấp tỉnh, thành phố đặt HNQT liên kết khu vực, vùng Bốn là, phân tích đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp phù hợp nhằm hoàn thiện QLNN du lịch địa bàn thành phố Cần Thơ bối cảnh Ngoài ra, làm rõ yêu cầu nhân tố ảnh hưởng đến QLNN du lịch địa bàn tỉnh, thành phố 11 Tổ chức hoạt động du lịch bao gồm từ tổ chức hoạt động kinh doanh du lịch, tuyến du lịch, vận tải phục vụ du khách, sở ăn uống, nghỉ dưỡng Tổ chức máy QLNN du lịch bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu 2.2.2.4 Phát triển kết cấu hạ tầng du lịch địa bàn Chính quyền thành phố trọng đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng du lịch phù hợp nhu cầu phát triển HĐDL Trong điều kiện sẵn sàng phục vụ du khách, điều kiện khơng thể thiếu kết cấu hạ tầng xã hội sở vật chất kỹ thuật du lịch 2.2.2.5 Khuyến khích, hỗ trợ sở kinh doanh du lịch địa bàn Xây dựng thực thi sách khuyến khích, hỗ trợ sở kinh doanh du lịch địa bàn, sách vốn, thuế; sách ổn định thị trường, phát triển sản phẩm du lịch; sách đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch; sách liên kết phát triển HĐDL 2.2.2.6 Kiểm tra, kiểm soát hoạt động du lịch địa bàn Kiểm tra, kiểm soát tổng thể hoạt động quan QLNN nhằm phát xử lý hành vi vi phạm, thơng qua để nắm khó khăn, trở ngại chủ thể kinh doanh du lịch nhằm thúc đẩy HĐDL địa phương phát triển hướng vững chắc, gồm: Kiểm tra, giám sát; tra chuyên ngành du lịch tra nhà nước; xử lý vi phạm Kiểm tra, kiểm sốt HĐDL cần sâu sát, kịp thời, khơng làm ảnh hưởng đến HĐDL 2.2.3 Tiêu chí đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước du lịch cấp thành phố 2.2.3.1 Tiêu chí đánh giá quản lý nhà nước du lịch cấp thành phố Có nhiều cách đánh giá QLNN du lịch, phổ biến đánh giá theo chất lượng tác động Đánh giá theo chất lượng đánh giá hiệu lực, hiệu lực QLNN du lịch Đó so sánh kết đạt với mục tiêu đề Đánh giá tác động QLNN du lịch tới HĐDL gồm: tác động tích cực, tác động tiêu cực, tác động trực tiếp tác động gián tiếp KTXH địa phương 2.2.3.2 Nhân tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước du lịch cấp thành phố Các nhân tố chủ quan: Năng lực, cấu tổ chức QLNN du lịch; lực, trình độ cán QINN du lịch cấp thành phố TTTƯ; chế, sách QLNN du lịch quyền thành phố TTTƯ Các nhân tố khách quan: chiến lược, quy hoạch, kế hoạch Nhà nước; nhân tố từ môi trường; nhân tố từ phía du khách; cạnh tranh quốc tế 12 2.3 KINH NGHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH Ở MỘT SỐ TỈNH, THÀNH PHỐ VÀ BÀI HỌC RÚT RA Kinh nghiệm QLNN du lịch sở thực tiễn quan trọng bao gồm thành công thất bại quản lý HĐDL tỉnh, thành phố khác Từ việc nghiên cứu kinh nghiệm QLNN du lịch thành phố Đà Nẵng tỉnh Kiên Giang, rút học kinh nghiệm cho Cần Thơ: Một là, phải xây dựng quy hoạch tổng thể để phát triển du lịch cho thời gian dài, hợp lý; có chiến lược, kế hoạch sách khai thác tiềm năng, thúc đẩy HĐDL phát triển vững Hai là, ban hành sách để đa dạng hóa sản phẩm du lịch, đồng thời tạo sản phẩm du lịch đặc thù địa phương để thu hút du khách Ba là, hoàn thiện máy QLNN du lịch quan tâm đến việc đào tào, phát triển nguồn nhân lực du lịch Bốn là, làm tốt công tác tuyên truyền, xúc tiến du lịch, đẩy mạnh liên kết, hợp tác địa phương, vùng, doanh nghiệp để phát triển du lịch Năm là, thực thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát HĐDL Chương THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ TRONG HỘI NHẬP QUỐC TẾ 3.1 ĐIỀU KIỆN, TIỀM NĂNG VÀ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 3.1.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tác động đến hoạt động du lịch thành phố Cần Thơ 3.1.1.1 Khái quát điều kiện tự nhiên Cần Thơ nằm trung tâm ĐBSCL, có tổng diện tích tự nhiên gần 1.439 km², có mạng lưới sơng ngịi, kênh rạch, điều kiện khí hậu phù hợp phát triển du lịch miệt vườn, du lịch sinh thái, du lịch sông nước thích hợp để trở thành trung tâm dịch vụ du lịch điều phối khách cho toàn vùng 3.1.1.2 Khái quát điều kiện kinh tế - xã hội Năm 2016, dân số trung bình tồn thành phố Cần Thơ 1.263 nghìn người Số người độ tuổi lao động 964 nghìn người, chiếm 76 % dân số tồn thành phố Cần Thơ thị trẻ, động, kinh tế phát triển nhanh ổn định với tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2010 - 2017 đạt 11,8% Tổng chiều dài đường địa bàn thành phố Cần Thơ 2.106 km, tỷ lệ nhựa hóa đạt 59% Mạng lưới đường thủy thành phố quản lý có chiều 13 dài 85,1km, quận, huyện quản lý dài 380km Cảng hàng không quốc tế hoạt động phục vụ chuyến bay nước quốc tế với lực phục vụ - triệu khách/năm sân bay lớn ĐBSCL Mạng lưới truyền tải phân phối điện đảm bảo tỷ lệ hộ dân sử dụng điện đạt 99,85% Hệ thống cấp nước đảm bảo tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 92% 3.1.2 Lợi tiềm phát triển hoạt động du lịch Cần Thơ 3.1.2.1 Lợi phát triển hoạt động du lịch thành phố Cần Thơ Vị trí thị trung tâm vùng, với vai trị trung tâm kinh tế, trị, văn hóa khoa học kỹ thuật vùng, đầu mối giao thông quan trọng, thuận lợi cho việc giao thương tỉnh, thành khu vực Hệ thống giao thông phát triển đường bộ, đường thủy hàng không, kết nối Cần Thơ với tất địa phương khác vùng Hệ thống mạng lưới học viện, trường đại học, cao đẳng phát triển, có vai trị trung tâm nghiên cứu, giáo dục đào tạo vùng Mạng lưới y tế phát triển, góp phần chăm sóc sức khỏe cho người dân ĐBSCL Hệ thống sở lưu trú du lịch phát triển từ 174 sở với 4.086 buồng năm 2010 lên 270 sở 6.931 buồng năm 2017 Bảng 3.1: Các sở lưu trú du lịch Cần Thơ giai đoạn 2010 - 2017 Năm 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Nội dung Số sở lưu trú 174 177 190 197 204 226 245 270 Số buồng 4.086 4.173 4.749 4.980 4.764 6.286 6.681 6.931 Nguồn:[56] Bộ máy QLNN du lịch có đủ lực để thực công tác quản lý Các sở vui chơi giải trí - thể thao, dịch vụ phục vụ du khách trọng đầu tư Nguồn nhân lực ngày phát triển từ 2.795 người năm 2010 lên 3.642 người năm 2015 Bảng 3.2: Nguồn nhân lực ngành du lịch Cần Thơ giai đoạn 2007 - 2015 (Đvt: người) Chỉ tiêu 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Đại học đại học 350 371 400 410 425 435 Trung cấp Cao đẳng 735 825 900 925 955 985 Trình độ đào tạo khác 750 975 1.100 1.169 1.251 1.364 Chưa qua đào tạo 690 824 840 849 852 858 Tổng số 2.795 2.995 3.240 3.353 3.485 3.642 Nguồn: [56] 14 3.1.2.2 Tiềm phát triển hoạt động du lịch thành phố Cần Thơ Cần Thơ có tiềm phát triển HĐDL, gồm tài nguyên du lịch gắn với điều kiện tự nhiên; tài nguyên du lịch gắn với điều kiện KT-XH tài nguyên du lịch nhân văn 3.1.3 Thực trạng hoạt động du lịch địa bàn Cần Thơ Các sở kinh doanh du lịch địa bàn: năm 2017, Cần Thơ có 270 sở lưu trú 54 doanh nghiệp lữ hành Các sản phẩm du lịch địa bàn: DLST, du lịch đô thị, du lịch thương mại, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch tham quan nghiên cứu, du lịch thể thao, vui chơi giải trí, du lịch học tập, chữa bệnh, du lịch làng nghề theo hướng cộng đồng Số liệu năm 2017 đạt sau: Hoạt động lữ hành đón 135.000 khách, tăng gấp lần năm 2006; hoạt động lưu trú đạt 2,2 triệu lượt khách, tăng gấp lần so với năm 2006; thu nhập từ HĐDL đạt 2.879 tỷ đồng (đạt 90% so với kế hoạch dự báo năm 2020); lực lượng lao động ngành du lịch tăng chiếm tỷ trọng lớn lực lượng lao động thành phố 3.1.4 Những kết đạt hoạt động du lịch địa bàn Một là, lượng du khách không ngừng tăng, năm 2017 tăng 2,5 lần so với năm 2010 lần so với năm 2006 Hai là, thu nhập từ HĐDL nâng cao, năm 2017 tăng 10,6 lần so với năm 2006, đóng góp tích cực vào phát triển chuyển dịch mạnh mẽ cấu KT-XH Cần Thơ Ba là, thu hút nhiều thành phần kinh tế tham gia phát triển HĐDL, thị trường du lịch mở rộng, sản phẩm du lịch dần đa dạng hóa nâng cao chất lượng Bốn là, hệ thống sở hạ tầng du lịch quan tâm đầu tư phát triển Năm là, nguồn nhân lực du lịch trọng đào tạo, hoàn thiện 3.1.5 Hạn chế vấn đề đặt phát triển hoạt động du lịch HĐDL phát triển chưa tương xứng với vị trí, tiềm lợi so sánh địa phương Cần Thơ chưa phát huy mạnh trung tâm đầu mối điều phối khách cho tồn vùng ĐBSCL Lượng khách cịn thấp mức trung bình nước, đặc biệt khách quốc tế Số ngày bình qn lưu trú cịn thấp (năm 2015: đạt 1,5 ngày/ khách) Khách đến Cần Thơ cịn thiếu nơi vui chơi, giải trí, vào ban đêm Các sản phẩm lưu trú, dịch vụ du lịch chất lượng cao cịn ít, cịn thiếu sản phẩm du lịch đặc thù cao Sản phẩm du lịch trùng lắp, na ná giống với địa phương khác vùng Các khu, điểm du lịch nhỏ lẻ trùng lắp 15 3.2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH CỦA THÀNH PHỐ CẦN THƠ 3.2.1 Thực trạng hoạch định phát triển du lịch thành phố Cần Thơ Cần Thơ triển khai hoạch định HĐDL địa bàn phù hợp với giai đoạn phát triển dựa định hướng trung ương Năm 2006, UBND thành phố Cần Thơ phê duyệt "Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch thành phố Cần Thơ đến 2010 định hướng đến 2020"; năm 2015, "Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển du lịch thành phố Cần Thơ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030" Cần Thơ tiến hành xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư cho khu du lịch Cồn Sơn, Phong Điền, cù lao Tân Lộc, vườn cò Bằng Lăng; quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị DLST Cồn Ấu, Aman Phù Sa; quy hoạch chi tiết Khu biệt thự sinh thái, nhà phố, nhà đón tiếp bến thuyền tổng hợp Với công tác hoạch định phát triển HĐDL, thành phố Cần Thơ đạt kết đáng kể thu hút nhiều đầu tư vào khu quy hoạch cụ thể cho HĐDL như: Tổ hợp cơng trình khách sạn kết hợp khu trung tâm thương mại cao cấp quận Ninh Kiều; dự án sinh thái với đầy đủ tiện ích phục vụ nghỉ dưỡng khu bảo tồn tạo cảnh quan thiên nhiên sinh thái đặc trưng vùng sông nước ĐBSCL huyện Phong Điền; quần thể đô thị DLST, dịch vụ nghỉ dưỡng thể thao giải trí cao cấp quận Cái Răng, sân golf, khu biệt thự khu vui chơi giải trí Cồn Ấu 3.2.2 Thực trạng triển khai thực chế, sách hoạt động du lịch địa bàn Cần Thơ 3.2.2.1 Triển khai thực chế, sách trung ương Luận án phản ánh thực trạng triển khai thực chế, sách trung ương địa bàn thành phố Cần Thơ qua hoạt động chủ yếu sau: Một là, tuyên truyền, phổ biến sách Trung ương địa phương phát triển du lịch địa bàn Thành phố Cần Thơ Hai là, triển khai thực pháp luật, sách cụ thể: triển khai sách đầu tư, sách đất đai, tài nguyên, sách tài trung ương cho HĐDL địa bàn thành phố Cần Thơ Khuyến khích đầu tư vào điểm du lịch trọng điểm 3.2.2.2 Xây dựng triển khai sách đặc thù hoạt động du lịch Cần Thơ Chính quyền Cần Thơ xây dựng triển sách đặc thù thúc đẩy HĐDL địa bàn thành phố, bao gồm sách liên quan đến hoạt động lưu trú, hoạt động lữ hành, hoạt động mua sắm, văn hóa, thể thao, vui chơi 16 giải trí Cần Thơ ban hành sách kêu gọi đầu tư liên quan đến HĐDL với mức hổ trợ từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, hỗ trợ 20% lãi suất vay vốn, ban hành danh mục dự án kêu gọi đầu tư ưu đãi kèm theo lĩnh vực HĐDL sở hạ tầng du lịch 3.2.3 Thực trạng tổ chức hoạt hoạt động du lịch địa bàn Cần Thơ 3.2.3.1 Tổ chức hoạt động du lịch Tổ chức hoạt động lữ hành: Khảo sát, hướng dẫn khu, điểm du lịch đầu tư nâng cấp, tiến hành xây dựng kế hoạch phát triển điểm du lịch tiêu biểu cấp thành phố cấp ĐBSCL Tổ chức xây dựng sản phẩm du lịch bảo tồn di tích văn hóa: Xúc tiến xây dựng sản phẩm du lịch đường sông kết hợp làng nghề tham quan di tích văn hóa lịch sử; Xây dựng thực đề án "Bảo tồn Phát triển Chợ Cái Răng" Hiện nay, địa bàn thành phố Cần Thơ có 12 di tích cấp quốc gia 15 di tích cấp thành phố; 10 điểm du lịch phổ biến; 11 điểm du lịch tiêu biểu cấp thành phố, 04 điểm du lịch tiêu biểu ĐBSCL Tổ chức hoạt động lưu trú vận chuyển khách: Cần Thơ thực công tác xúc tiến cung cấp thông tin dự án mời gọi đầu tư lĩnh vực lưu trú Cồn Sơn, Cồn Khương, Cù lao Tân Lộc, DLST Phong Điền, Trung tâm Văn hóa Tây Đơ, Khách sạn hội nghị tiêu chuẩn sao, Khách sạn cao cấp tiêu chuẩn Khu resort, khách sạn Cồn Cái Khế Cần Thơ đầu tư, xây dựng bến xe khách Bến xe 91B, Bến xe khách trung tâm thành phố Cần Thơ Tổ chức cho doanh nghiệp tham gia HĐDL: Cần Thơ triển khai Kế hoạch "Phân công thực chương trình phát triển nguồn nhân lực du lịch nâng cao nhận thức thành phố Cần Thơ"; triển khai chương trình kích cầu du lịch đến DNDL; hướng dẫn doanh nghiệp, nhà vườn quy định pháp luật kinh doanh du lịch đảm bảo an ninh, an tồn, vệ sinh mơi trường để phát triển du lịch bền vững Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch: Tổ chức lớp bồi dưỡng, tập huấn du lịch (501 học viên/năm 2016); Tổ chức khóa bồi dưỡng kiến thức định kỳ cho hướng dẫn viên du lịch, lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng thuyết minh Liên kết phát triển HĐDL: Cần Thơ tham gia ký Biên thỏa thuận Hợp tác phát triển liên kết phát triển du lịch chung với tỉnh An Giang Kiên Giang; quan tâm đến hợp tác phát triển du lịch với nước đề xuất hợp tác với Pilsen, Cộng hòa Séc; Hyogo, Nhật Bản; Hoa Kỳ; Pháp; Singapore; với tỉnh An Giang, Kiên Giang, Cà Mau Bạc Liêu hình thành liên kết phát triển du lịch "Một điểm đến bốn địa phương +" 17 Tổ chức hoạt động xúc tiến du lịch: thực nhiều ấn phẩm quảng bá tiềm địa phương hỗ trợ đơn vị nhà vườn in ấn phẩm brochure giới thiệu sản phẩm 3.2.3.2 Tổ chức máy quản lý nhà nước du lịch địa bàn Cần Thơ Hội đồng nhân dân (HĐND) UBND quan cao nhất, thực thống QLNN du lịch địa bàn Các quan tham mưu, giúp việc cho HĐND UBND thành phố máy QLNN du lịch gồm: Sở VH-TT-DL quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, có chức tham mưu, giúp UBND thành phố thực chức QLNN du lịch địa phương Các sở ban ngành khác có liên quan: Sở Giao thơng vận tải, Sở Cơng thương, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch đầu tư, Sở Xây dựng, Công an thành phố Hội đồng nhân dân UBND quận, huyện với quan tham mưu, giúp việc phòng Văn hóa thơng tin giúp UBND cấp quận, huyện thực chức QLNN du lịch, dịch vụ công liên quan đến HĐDL địa bàn quận, huyện 3.2.4 Thực trạng phát triển hạ tầng du lịch địa bàn Cần Thơ Thực trạng kết cấu hạ tầng du lịch địa bàn thành phố phân tích, đánh giá hai mặt chủ yếu: 3.2.4.1 Hệ thống cơng trình thể thao, văn hóa Bao gồm hệ thống bảo tàng, nhà hát, rạp chiếu phim, thư viện, công viên, sân vận động nhà thi đấu Cần Thơ xây dựng Trạm vệ tinh ngân hàng liệu di sản văn hóa phi vật thể dân tộc Việt Nam Cần Thơ 3.2.4.2 Hệ thống sở lưu trú du lịch Năm 2017, Cần Thơ có 133 khách sạn đạt tiêu chuẩn từ đến sao, đó, khách sạn nhiều nhất, chiếm 63% số sở lưu trú Ngoài ra, cịn có 20 sở homestay điểm vườn lưu trú, 26 điểm vườn du lịch 3.2.5 Thực trạng khuyến khích, hỗ trợ sở kinh doanh du lịch địa bàn Cần Thơ 3.2.5.1 Hỗ trợ đăng ký kinh doanh Các doanh nghiệp du lịch (DNDL) hỗ trợ đăng ký kinh doanh theo chế cửa, cửa liên thông UBND thành phố quy định theo Quy chế việc thực chế cửa Sở VH-TT-DL Chính quyền thành phố quan tâm hỗ trợ DNDL thực thủ tục, hồ sơ để cấp giấy phép kinh doanh lữ hành, thành lập hoạt động điểm vườn du lịch 3.2.5.2 Hỗ trợ tiếp cận yếu tố sản xuất đầu vào hỗ trợ khác Ngoài ưu đãi đất đai cho DNDL theo quy định, Cần Thơ quan tâm sâu sắc đến công tác hỗ trợ doanh nghiệp vốn, cung cấp thông tin 18 Hàng tháng UBND thành phố tổ chức đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp, kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn kiến nghị cho doanh nghiệp phát triển hoạt động kinh doanh 3.2.6 Thực trạng kiểm tra, kiểm soát hoạt động du lịch địa bàn Cần Thơ Chính quyền Cần Thơ thực tra, kiểm tra tình hình thực quy định trật tự trị an, bảo vệ môi trường điểm tham quan du lịch Tổ chức kiểm tra sở lưu trú du lịch, doanh nghiệp lữ hành, điểm vườn du lịch nhằm nhắc nhở, hướng dẫn DNDL Tiến hành kiểm tra, tra xử lý vi phạm với nhiều lượt nhiều sở, tiến hành kiểm tra quan QLNN, đơn vị trực thuộc du lịch 3.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG ĐỐI VỚI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 3.3.1 Những kết đạt quản lý nhà nước du lịch địa bàn thành phố Cần Thơ Đánh giá chung QLNN du lịch địa bàn thể tập trung qua đánh giá chất lượng, hài lòng du khách đối tượng liên quan QLNN du lịch Kết điều tra XHH cho thấy: Mức độ hài lòng QLNN du lịch địa bàn Cần Thơ chiếm tỷ lệ cao Kết đạt hoạch định phát triển du lịch: Thành phố xác định du lịch ngành kinh tế mũi nhọn, xác định ưu tiên phát triển HĐDL, xây dựng quy hoạch, kế hoạch sát thực phát triển HĐDL Kết xây dựng triển khai thực chế, sách du lịch địa bàn: Đã xây dựng triển khai thực nhiều tuyên truyền, phổ biến, vận động thực pháp luật, sách du lịch địa bàn Nhờ đó, sở kinh doanh du lịch, người dân du khách hiểu rõ pháp luật, sách du lịch địa bàn Kết điều tra XHH đánh giá số nội dung QLNN du lịch Cần Thơ, hầu hết nội dung có tỷ lệ đánh giá tốt 50% Kết tổ chức HĐDL: Tổ chức tuyến du lịch, sản phẩm du lịch; tổ chức lại máy QLNN du lịch cấp tỉnh theo hướng tinh giản, gọn nhẹ Kết xây dựng kết cấu hạ tầng du lịch địa bàn thành phố: Hệ thống hạ tầng giao thông, cơng trình thể thao, văn hóa phục vụ du lịch được quan tâm đầu tư, nâng cấp Các sở lưu trú du lịch quy hoạch, xây dựng, số lượng chất lượng ngày tăng Các sở kinh doanh du lịch, du lịch lữ hành địa bàn thành phố ngày nhiều 19 Kết điều tra XHH cho thấy, tỷ lệ ý kiến đánh giá tốt hạ tầng du lịch, sản phẩm, dịch vụ du lịch cao Kết khuyến khích, hỗ trợ sở kinh doanh du lịch: Hỗ trợ thủ tục hành hỗ trợ tiếp cận đầu vào Kết tra, kiểm tra HĐDL Công tác kiểm tra kiểm soát HĐDL trọng, nắm bắt thực tế hoạt động sở, tình hình hoạt động DNDL, kịp thời đạo giúp tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đồng thời xử lý vi phạm kịp thời 3.3.2 Những hạn chế quản lý nhà nước du lịch địa bàn thành phố Cần Thơ Một là, hoạch định phát triển du lịch cịn hạn chế, đó, HĐDL Cần Thơ có phát triển chưa xứng tầm với thành phố TTTƯ, chưa phát huy, khai thác tốt lợi thế, tiềm du lịch thành phố Hai là, xây dựng thực thi sách HĐDL địa bàn cịn chậm chuyển biến việc thu hút đầu tư vào dự án lớn, chưa có dự án quy mô, đột phá cho HĐDL Ba là, xúc tiến tổ chức HĐDL chưa thật chuyên nghiệp Sự liên kết quận, huyện khai thác tuyến, điểm du lịch chưa chặt chẽ Bốn là, hoạt động liên kết phát triển HĐDL với địa phương vùng nước chưa thể vai trò trung tâm vùng ĐBSCL Năm là, đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực chậm đáp ứng yêu cầu, tỉ lệ lao động qua đào tạo chuyên ngành thấp Sáu là, số kết cấu hạ tầng, điểm du lịch, môi trường du lịch số lĩnh vực xuống cấp Thành phố nói chung điểm du lịch nói riêng cịn thiếu khu vệ sinh đạt chuẩn 3.3.3 Nguyên nhân hạn chế, khó khăn Nguyên nhân chủ quan: Một là, nhận thức bên liên quan vai trò du lịch chưa sâu sắc Hai là, tính chủ động, sáng tạo, trình độ nghiệp vụ, ngoại ngữ số cán phụ trách du lịch cấp chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Ba là, chưa quan tâm đầu tư mức công tác tạo lập liên kết, hợp tác phát triển du lịch Bốn là, chưa quan tâm mức việc phổ biển, tuyên truyền để nâng cao hiểu biết du lịch Năm là, chưa chủ động, kiến tạo vươn thị trường, đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch tình hình HNQT Sáu là, mức đầu tư từ ngân sách cho kết cấu hạ tầng du lịch thấp 20 Nguyên nhân khách quan Một là, nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển du lịch chưa đáp ứng nhu cầu Hai là, doanh nghiệp kinh doanh du lịch chậm xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp với chiến lược phát triển thành phố Ba là, hộ nông dân làm du lịch gặp khó khăn vốn đầu tư, số điểm du lịch xa trung tâm, gặp trở ngại giao thông Bốn là, điểm tham quan di tích lịch sử cịn thiếu dịch vụ phụ trợ Chương PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ TRONG HỘI NHẬP QUỐC TẾ 4.1 BỐI CẢNH HIỆN NAY VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 4.1.1 Bối cảnh tác động đến quản lý nhà nước du lịch địa bàn thành phố Cần Thơ Một là, Việt Nam HNQT ngày sâu rộng tác động đến du lịch tác động di chuyển du khách quốc tế, nguồn khách, sách du lịch Hai là, giới, xu hướng chủ đạo phát triển du lịch theo hướng bền vững có trách nhiệm Q trình phát triển phải đảm bảo bền vững kinh tế, bền vững tài nguyên môi trường bền vững văn hóa xã hội Ba là, QLNN theo hướng máy nhà nước thu gọn, hiệu lực, hiệu quả, hoạt động máy nhà nước nâng lên Do đó, địi hỏi phải tiếp tục đổi mới, xếp tổ chức máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu Bốn là, cách mạng cơng nghiệp 4.0 dựa số hóa kết nối, xu thế giới Cách mạng công nghiệp 4.0 tác động làm thay đổi phương thức tiếp cận chia sẻ thông tin du khách, làm thay đổi phương lý quan QLNN du lịch 4.1.2 Mục tiêu phương hướng hoàn thiện quản lý nhà nước du lịch địa bàn thành phố Cần Thơ 4.1.2.1 Mục tiêu hoàn thiện quản lý nhà nước du lịch địa bàn thành phố Cần Thơ Về mục tiêu, phấn đấu đến năm 2025 - 2030, đưa du lịch Cần Thơ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, khẳng định thương hiệu, phát triển bền vững; 21 đưa Cần Thơ trở thành trung tâm dịch vụ du lịch đầu mối điều phối khách cho toàn vùng ĐBSCL Phát triển HĐDL theo hướng chuyên nghiệp, hệ thống sở vật chất kỹ thuật tương đối đồng bộ, đại; dịch vụ, sản phẩm du lịch có chất lượng cao, đa dạng, có thương hiệu mang đậm sắc văn hóa, dân tộc, xứng tầm vị trung tâm vùng ĐBSCL Chỉ tiêu cụ thể: từ đến năm 2025, đón 26 triệu lượt khách tham quan, tăng bình quân 10%/năm; lượt khách lưu trú tăng bình quân 10%/năm; tổng doanh thu du lịch tăng bình quân 16%/năm; số ngày lưu trú bình quân du khách đạt 2,5 ngày; chi tiêu trung bình ngày khách quốc tế đạt 90 USD, khách nước đạt 30 USD Từ năm 2025 - 2030, đón 26 triệu lượt khách tham quan, tăng bình quân 10%/năm; lượt khách lưu trú tăng bình quân 10%/năm; tổng doanh thu du lịch đạt tăng bình quân 10%/năm; số ngày lưu trú bình quân du khách đạt ngày; chi tiêu trung bình ngày khách quốc tế đạt 120 USD, khách nước đạt 40 USD 4.1.2.2 Phương hướng hoàn thiện quản lý nhà nước du lịch địa bàn thành phố Cần Thơ Một là, nâng cao hiệu lực, hiệu máy QLNN du lịch Hai là, phát huy tính chủ động, sáng tạo QLNN quyền Ba là, nâng cao lực quản lý điều hành máy đội ngũ cán QLNN du lịch Bốn là, nâng cao, tăng cường hợp tác, liên kết QLNN du lịch Năm là, trọng hỗ trợ phát triển dịch vụ theo hướng bao trùm bền vững Sáu là, đại hóa QLNN du lịch địa bàn thành phố trọng chuẩn mực quốc tế, trọng công cụ quản lý du khách, đặc biệt khách quốc tế 4.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 4.2.1 Hoàn thiện tổ chức máy, nâng cao lực quản lý nhà nước du lịch địa bàn Cần Thơ Một là, tiến hành rà sốt, kiện tồn tổ chức máy đội ngũ cán bộ, công chức ngành du lịch từ thành phố tới cấp xã, phường đủ số lượng, đảm bảo chất lượng đáp ứng yêu cầu QLNN du lịch theo hướng tinh gọn, hiệu Hai là, nâng cao lực đội ngũ cán QLNN du lịch mặt: lực chuyên môn, lực điều hành, lực ứng xử 22 4.2.2 Nâng cao lực hoạch định hiệu lực chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển hoạt động du lịch Chú trọng điều chỉnh hoàn thiện quy hoạch, kế hoạch phát triển HĐDL địa bàn thành phố bối cảnh HNQT nay; nâng cao tính pháp lý hiệu lực chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển HĐDL 4.2.3 Hoàn thiện xây dựng triển khai thực quy định, sách hoạt động du lịch địa bàn Chủ động, tích cực triển khai thực pháp luật, sách trung ương du lịch địa bàn Xây dựng thực thi sách phát triển du lịch phạm vi phân cấp: Chú trọng sách hỗ trợ HĐDL; Đầu tư phát triển hạ tầng giao thông phục vụ du lịch bảo vệ mơi trường; sách liên kết du lịch; Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch; sách xúc tiến du lịch 4.2.4 Khuyến khích, hỗ trợ sở kinh doanh du lịch Hỗ trợ thủ tục hành theo hướng đơn giản hóa, trực tuyến tăng cường hỗ trợ dịch vụ công liên quan HĐDL; Hỗ trợ thông tin du lịch Hỗ trợ xây dựng thương hiệu xây dựng mạng kinh doanh du lịch 4.2.5 Tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động du lịch Thứ nhất, công bố cụ thể, đầy đủ, rõ ràng, minh bạch quy trình tra, kiểm tra để làm sở cho việc tra, kiểm tra có hiệu Thứ hai, áp dụng linh hoạt hình thức kiểm tra, giám sát định kỳ đột xuất; tập trung kiểm tra, tra điểm nóng du lịch gây xúc Thứ ba, kiên xử lý vi phạm HĐDL Thứ tư, xác lập chế phối hợp với đơn vị có liên quan đến HĐDL Thứ năm, nâng cao lực cán làm cơng tác kiểm tra, kiểm sốt HĐDL Thứ sáu, thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động dự án thực Thành lập Đội Trật tự Du lịch, lực lượng làm công tác cứu hộ quản lý an ninh trật tự du lịch 4.2.6 Hiện đại hóa quản lý nhà nước du lịch Hiện đại hóa QLNN du lịch địa bàn thành phố Cần Thơ sau: - Xây dựng sở liệu lớn du lịch - Ứng dụng CNTT vào quản lý - Áp dụng mơ hình lý thuyết quản trị đại QLNN du lịch - Thực bán vé điện tử khu du lịch lớn Triển khai chương trình kiểm sốt an ninh số hóa - Triển khai chương trình QLNN du lịch online 23 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Du lịch ngành cơng nghiệp khơng khói, có vai trị quan trọng phát triển bền vững bao trùm Phát triển HĐDL không tạo thêm việc làm, tăng thu nhập dân cư, góp phần tăng trưởng kinh tế, mà cịn góp phần quan trọng vào việc đa dạng hóa thu nhập, đa dạng hóa ngành nghề sản phẩm dịch vụ Trong năm qua, ngành du lịch thành phố Cần Thơ đạt thành đáng khích lệ, nhiên, QLNN nhằm phát triển HĐDL thành phố Cần Thơ, phát huy vai trò trung tâm dịch vụ du lịch vùng ĐBSCL bất cập, hạn chế cần tháo gỡ, như: chưa thu hút đông đảo du khách đến Cần Thơ, thời gian lưu trú du khách ngắn, chi tiêu du khách thấp, tỉnh địa phương vùng cạnh tranh với sản phẩm du lịch giống nhau, chồng chéo, chưa tạo kết nối du lịch Do đó, cần phải hồn thiện QLNN du lịch, kết nối với địa phương vùng để thúc đẩy phát triển HĐDL, thu hút ngày nhiều du khách, phát huy vai trò trung tâm dịch vụ du lịch điều phối khách cho toàn vùng cần thiết Trước thực tế đó, việc nghiên cứu đề tài "Quản lý nhà nước du lịch địa bàn thành phố Cần Thơ hội nhập quốc tế" có ý nghĩa quan trọng phát triển du lịch thành phố Cần Thơ thời gian tới Từ mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra, nội dung luận án đạt số kết sau: Một là, luận giải sâu sắc sở lý luận QLNN du lịch cấp thành phố TTTƯ, góc độ quản lý theo ngành kết hợp quản lý theo vùng, địa bàn Trong đó, làm rõ khái niệm, nội dung, tiêu chí đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến QLNN du lịch cấp thành phố Hai là, phân tích tiềm năng, lợi du lịch để phát triển HĐDL HNQT thành phố Cần Thơ; đánh giá thực trạng QLNN du lịch thành phố Cần Thơ tập trung chủ yếu từ giai đoạn 2010 đến nay, kết đạt được, hạn chế nguyên nhân hạn chế; xác định nhân tố ảnh hưởng đến QLNN du lịch địa bàn thành phố Cần Thơ Ba là, xác định rõ mục tiêu, phương hướng đề xuất giải pháp hoàn thiện QLNN du lịch địa bàn thành phố Cần Thơ HNQT đến năm 2025, định hướng đến 2030 Các nhóm giải pháp là: Hồn thiện tổ chức máy, nâng cao lực QLNN du lịch địa bàn thành phố Cần Thơ; nâng cao lực hoạch định hiệu lực chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển HĐDL; hoàn thiện xây dựng triển khai thực quy định, sách HĐDL địa bàn; khuyến khích, hỗ trợ sở kinh doanh du lịch; tăng cường kiểm tra, kiểm sốt HĐDL; đại hóa QLNN du lịch 24 Bên cạnh kết đạt được, khó khăn tìm kiếm nguồn thông tin, tư liệu lực nghiên cứu tác giả, luận án khơng tránh khỏi sai sót, hạn chế cần tiếp tục bổ sung chỉnh sửa Tác giả mong góp ý thầy giáo, cô giáo, nhà khoa học, nhà quản lý đồng nghiệp để luận án hoàn thiện Để nâng cao hiệu lực, hiệu QLNN du lịch địa bàn thành phố Cần Thơ, cần hỗ trợ quan, tổ chức liên quan, cụ thể sau: Đối với quyền trung ương: Chính phủ cần hỗ trợ, tạo điều kiện cho Cần Thơ phát huy vai trò Trung tâm dịch vụ du lịch đầu mối điều phối khách cho toàn vùng ĐBSCL; Chấp thuận cho Cần Thơ thành lập Sở Du lịch; khuyến khích sách thị thực, mở rộng miễn thị thực cho du khách quốc tế Đối với sở kinh doanh du lịch Các sở lưu trú nên tập trung vào việc cải thiện diện tích buồng ngủ, trang thiết bị tiện nghi gia tăng chất lượng dịch vụ lưu trú Các doanh nghiệp lữ hành cần cải thiện cách thức, phương thức đặt tour nâng cao chất lượng phục vụ lữ hành Các sở kinh doanh ẩm thực cần tăng cường cải thiện điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm để phục vụ du khách Các sở kinh doanh du lịch nên áp dụng mức giá phù hợp công khai giá cả, không tự tiện nâng giá sản phẩm, dịch vụ du lịch để tạo tin cậy du khách Đối với du khách Tìm hiểu tuân thủ quy định điểm du lịch, địa phương Nâng cao nhận thức trách nhiệm bảo vệ môi trường tránh có hành vi hủy hoại cảnh quan, di stích lịch sử - văn hóa CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN Ngô Nguyễn Hiệp Phước (2015), "Giải pháp tăng cường hiệu công tác quản lý nhà nước du lịch địa bàn thành phố Cần Thơ", Tạp chí Lao động Cơng đồn, (577), Kỳ 1, tr 18-19 Ngô Nguyễn Hiệp Phước (2015), "Giải pháp phát triển chất lượng nguồn nhân lực doanh nghiệp du lịch Cần Thơ", Tạp chí Lao động Cơng đồn, (579), Kỳ 1, tr 18-19 Ngơ Nguyễn Hiệp Phước (2015), "Giải pháp hồn thiện hệ thống sách phát triển du lịch địa bàn thành phố Cần Thơ", Tạp chí Lao động Cơng đồn, (581), Kỳ 1, tr 18-19 Ngơ Nguyễn Hiệp Phước (2015), "Khai thác nguồn vốn đầu tư phát triển du lịch thành phố Cần Thơ", Tạp chí Lao động Cơng đồn, (580), Kỳ 2, tr 40-41 Ngô Nguyễn Hiệp Phước (2018), "Lợi tiềm phát triển du lịch thành phố Cần Thơ", Tạp chí Kinh tế đối ngoại, (102), tr 3-15 Ngô Nguyễn Hiệp Phước (2018), "Đổi quản lý nhà nước để phát triển thành phố Cần Thơ thành trung tâm du lịch đồng sơng Cửu Long", Tạp chí Kinh tế Dự báo, (03), tr 47-50 Ngô Nguyễn Hiệp Phước (2018), "Giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước du lịch địa bàn thành phố Cần Thơ", Tạp chí Kinh tế Dự báo, (15), tr 82-84 ... THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ TRONG HỘI NHẬP QUỐC TẾ 4.1 BỐI CẢNH HIỆN NAY VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ... QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 3.3.1 Những kết đạt quản lý nhà nước du lịch địa bàn thành phố Cần Thơ Đánh giá chung QLNN du lịch địa bàn thể tập trung qua đánh giá... nước Đó lý việc lựa chọn đề tài "Quản lý nhà nước du lịch địa bàn thành phố Cần Thơ hội nhập quốc tế" làm luận án tiến sĩ kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu đề tài

Ngày đăng: 29/06/2020, 08:28

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan