0

Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập

26 554 0
  • Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/10/2013, 07:11

23-8-1945. 25- 8-1945. 28-8-1945. Khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước. Khởi nghĩa giành chính quyền ở Huế. Khởi nghĩa giành chính quyền ở Sài Gòn . Hãy nối một mốc thời gian tương ứng với một cuộc khởi nghĩa sau : ? Mùa thu năm 1945 , nhân dân cả nước vùng lên phá tan xiềng xích nô lệ .Ngày …………. là ngày kỉ niệm ………………………… .của nước ta. 19 - 8 Cách mạng tháng Tám Đọc và quan sát hình 1,sgk/21. Hãy : - Tả quang cảnh ngày 2-9-1945 ở quảng trường Ba Đình, Hà Nội? (thảo luận nhóm đôi.) . trường Ba Đình, Hà Nội, Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập. - Nội dung chính của bản Tuyên ngôn Độc lập : + Khẳng định quyền tự do độc lập của dân tộc Việt Nam. ở đâu? Ai là người đọc Tuyên ngôn Độc lập? ? -Đúng 14 giờ ngày 2-9-1945 tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội ,Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập. 1/ 2/ -Đúng 14
- Xem thêm -

Xem thêm: Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập, Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập