0

Lịch Sử 5 :Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập

31 790 3
  • Lịch Sử 5 :Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/08/2013, 07:10

lÞch sö 5 GV d¹y : §ç H¶i Anh Häc sinh: Líp 5A1 • Tuyên ngôn Độc lập là văn bản tuyên bố cho cả nước và thế giới biết về quyền độc lập, tự do của một nước . 21 21 1. Quang cảnh Hà Nội ngày 2- 9- 1945: - Quan sát tranh ảnh; - Quan sát tranh ảnh; đọc thầm sách trang 21. đọc thầm sách trang 21. - Thảo luận nhóm đôi, - Thảo luận nhóm đôi, miêu tả cho bạn nghe: miêu tả cho bạn nghe: Quang cảnh Hà Nội Quang cảnh Hà Nội ngày 2- 9-1945. ngày 2- 9-1945. Quang c nh qu ng tr ng Ba Đ×nh (Hà N i) ngày 2-9-1945ả ả ườ ộ [...]... thnh mt nc t do, c lp - Khng nh dõn tc Vit Nam s quyt tõm gi vng quyn t do, c lp y bng tt c tinh thn v lc lng, tớnh mng v ca ci 3 ý nghĩa lịch sử ý nghĩa lịch sử : * Thảo luận nhóm đôi nêu ý nghĩa lịch sử của sự kiện ngày 2/9/19 45: Gợi ý: Sự kiện lịch sử ngày 2/9/19 45 đã: - Chấm dứt sự tồn tại của chế độ nào ? - Khẳng định những gì ? - Khai sinh ra Mở đầu kỉ nguyên - Khng nh quyn c lp, t do ca dõn... bật CA TUYên NGôN độc lập: Hi ng bo c nc, Tt c mi ngi u sinh ra có quyn bình ng To hóa cho h nhng quyn không ai có th xâm phm c; trong nhng quyn y, có quyn c sng, quyn t do v quyn mu cu hnh phúc. Nc Vit Nam có quyn hng t do v c lp, v s tht ã thnh mt nc t do c lp Ton th dân tc Vit Nam quyt em tt c tinh thn v lc lng, tính mng v ca ci gi vng quyn t do, c lp y N I DUNG nổi bật C A TUYên NGôN độc lập: ... quyn c lp, t do ca dõn tc Vit Nam ý NGH A L CH S C A sự kiện Khng nh tinh thn kiờn cng, bt khut trong u tranh chng xõm lc, bo v c lp ca dõn tc ta NGY 2 - 9 -19 45 Khai sinh nc Vit Nam Dõn ch Cng hũa Ngy 2-9-19 45, Ch tch H Chí Minh đọc bn Tuyên ngôn Độc lp, khai sinh nước Vit Nam Dân ch Cộng hoà www.HNGHIA.Info H Chớ Minh p nht tờn Ngi 08/31/13 www.HNGHIA.Info H Chớ Minh p nht tờn Ngi 08/31/13 ... ? - Bui l bt u vo ỳng 14 gi ngy 2- 9-19 45 Bỏc H cựng cỏc v trong Chớnh ph lõm thi bc lờn l i cho nhõn dõn Bỏc H c Tuyờn ngụn c lp Cỏc thnh viờn trong Chớnh ph lõm thi ra mt v tuyờn th trc quc dõn ng bo Bui l kt thỳc nhng ging núi Bỏc H v nhng li khng nh trong bn Tuyờn ngụn c lp cũn vng mói trong lũng mi ngi dõn Vit Nam - Bui l bt u vo ỳng 14 gi ngy 2- 9-19 45 Bỏc H cựng cỏc v trong Chớnh ph lõm thi . lÞch sö 5 GV d¹y : §ç H¶i Anh Häc sinh: Líp 5A1 • Tuyên ngôn Độc lập là văn bản tuyên bố cho cả nước và thế giới biết về quyền độc lập, tự do của. đúng 14 giờ ngày 2- 9-19 45 Bác Hồ cùng các vị trong Chính phủ lâm thời bước lên lễ đài chào nhân dân. Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập Các thành viên trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Lịch Sử 5 :Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập, Lịch Sử 5 :Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập, Lịch Sử 5 :Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập

Từ khóa liên quan