0

Bác Hồ đọc tuyên ngôn Độc lập

42 700 2
  • Bác Hồ đọc tuyên ngôn Độc lập

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/07/2013, 01:28

PHOèNG GD-T NUẽI THAèNH TRặèNG TIỉU HOĩC VOẻ THậ SAẽU PHOèNG GD-T NUẽI THAèNH TRặèNG TIỉU HOĩC VOẻ THậ SAẽU LÅÏP 5/3 KÊNH CHAÌO TÁÚT CAÍ QUÊ THÁÖY CÄ GIAÏO về dự giờ thăm lớp chúng em GIAẽO AẽN IN Tặ Mọn : Lởch s ổ ớ Lồùp Nm Ngổồỡi soaỷn: GV: Nguyóựn Thở Kim Tuyóỳn Kiểm tra bài cũ: CAÏCH MAÛNG MUÌA THU 1.Tại sao ngày 19/8 được chọn làm ngày kỉ niệm Cách mạng tháng Tám 1945 ở nước ta? Vì đây là ngày nhân dân Hà Nội tiến hành khởi nghĩa và giành thắng lợi, đi đầu và cổ vũ cho nhân dân cả nước tiến lên tổng khởi nghiã giành chính quyền. 2.Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám có ý nghĩa như thế thế nào với dân tộc ta? Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám cho thấy lòng yêu nước và tinh thần cách mạng của nhân dân ta.Chúng ta đã giành được độc lập dân tộc, dân ta thoát khỏi ách nô lệ, ách thống trị của thực dân,phong kiến. Bài mới: BAÏC HÄÖ ÂOÜC TUYÃN NGÄN ÂÄÜC LÁÛP Nhim v hc tp: *Tổồỡng thuỏỷt laỷi dióựn bióỳn buọứi lóự tuyón bọỳ õọỹc lỏỷp. *Trỗnh baỡy nọỹi dung chờnh cuớa baớn Tuyón ngọn ọỹc lỏỷp. *Yẽ nghộa lởch sổớ cuớa ngaỡy 2.9.1945 Haợy xaùc õởnh vở trờ cuớa Haỡ Nọỹi trón baớn õọử Vióỷt Nam HĐ1: QUANG CẢNH HÀ NỘI NGÀY 2.9.1945 Quaíng træåìng Ba Âçnh Haì Näüi ngaìy 2.9.1945 [...]... DIN BIN BUỉI L TUYN B ĩC LP Baùc Họử cuỡng caùc vở trong Chờnh phuớ lỏm thồỡi bổồùc lón lóự õaỡi Baùc Họử õoỹc Tuyón ngọn ọỹc lỏỷp Thaớo luỏỷn nhoùm õọi: - Buọứi lóự bừt õỏửu khi naỡo? - Thuỏỷt laỷi buọứi õỏửu cuớa buọứi lóự tuyón bọỳ õọỹc lỏỷp? - Buọứi lóự bừt õỏửu vaỡo õuùng 14 giồỡ - Baùc Họử cuỡng caùc vở trong chờnh phuớ lỏm thồỡi bổồùc lón lóự õaỡi.Baùc giồ tay vỏựy chaỡo õọửng baỡo Phim tổ lióỷu... Quaớng trổồỡng Ba ỗnh ngaỡy nay Mọỹt sọỳ hỗnh aớnh vóử õỏỳt nổồùc ngaỡy nay -Thaỡnh phọỳ aỡ Nụng- Thaỡnh phọỳ aỡ Laỷt Thaỡnh phọỳ Họử Chờ Minh Thaỡnh phọỳ Nha Trang Tro ỡ c hồi RUNG CHUNG VAèNG 1.Baùc Họử õoỹc Tuyón ngọn ọỹc lỏỷp vaỡo thồỡi gian naỡo? Ngaỡy 2.9.1945 2.Baùc Họử õoỹc Tuyón ngọn ọỹc lỏỷp ồớ õỏu? Quaớng trổồỡng Ba ỗnh -Haỡ Nọỹi 3.Khi õang õoỹc baớn Tuyón ngọn ọỹc lỏỷp,Baùc Họử kờnh yóu cuớa... taùc õọỹng nhổ thóỳ naỡo õóỳn lởch í ngha ca s kin lch s ngy 2.9.1945 S ổ ỷ kióỷn Baùc Họử õo ỹc baớn Tuyón ng ọn ọỹc lỏỷp ng aỡy 2.9.1945 õaợ khú ng õở nh quyóử n õọỹc lỏỷp c uớa dỏn tọỹc ta Kóỳt thuùc hồn 80 nm thổ ỷc dỏn Phaùp xỏm lổ ồỹc vaỡ õ ụ họỹ nổ ồùc ta ,khai s inh ra nổ ồùc Vióỷt Nam Dỏn c huớ Cọỹng ho aỡ.S ổ ỷ kióỷn naỡy mọỹt lỏử n nổ ợa khú ng õở nh tinh thỏử n kión c ổ ồỡng ,bỏỳt khuỏỳt tro... dỏn tọỹc Vióỷt Nam quyóỳt õem hóỳt tỏỳt -Lồỡi khú ng õở nh c uọỳi baớn Tuyón ng ọn ọỹc lỏỷp thóứ hióỷn õióử u g ỗ ? Khú ng õở nh quyóử n õọỹc lỏỷp, tổ ỷ do thióng lióng c uớa dỏn tọỹc Vióỷt Nam, õọử ng thồỡi c uợng khú ng õở nh dỏn tọỹc Vióỷt Nam s e ợ quyóỳt tỏm g iổ ợ vổ ợng quyóử n tổ ỷ do , õọỹc lỏỷp ỏỳy H3: Yẽ NGHẫA CUA Sặ KIN LậCH Sặ NGAèY 2.9.1945 -Sổỷ kióỷn lởch sổớ ngaỡy 2.9.1945 coù yù nghộa . lòng yêu nước và tinh thần cách mạng của nhân dân ta.Chúng ta đã giành được độc lập dân tộc, dân ta thoát khỏi ách nô lệ, ách thống trị của thực dân,phong. bừt õỏửu vaỡo õuùng 14 giồỡ. - Baùc Họử cuỡng caùc vở trong chờnh phuớ lỏm thồỡi bổồùc lón lóự õaỡi.Baùc giồ tay vỏựy chaỡo õọửng baỡo. Phim tæ liãûu
- Xem thêm -

Xem thêm: Bác Hồ đọc tuyên ngôn Độc lập, Bác Hồ đọc tuyên ngôn Độc lập, Bác Hồ đọc tuyên ngôn Độc lập

Từ khóa liên quan