GIAO AN LOP 1 BUOI 1 TUAN 10 CKT(TH)

19 647 1
GIAO AN LOP 1 BUOI 1 TUAN 10 CKT(TH)

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

TUẦN 10 Thø hai ngµy 18 th¸ng 10 n¨m 2010 HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ (Chào cờ đầu tuần) ******************************* TIẾNG VIỆT Bµi 39 : AU – ÂU I/ Mục tiêu:  Học sinh đọc được: au – âu, cây cau, cái cầu, tõ vµ c©u øng dơng  Viết được: au – âu, cây cau, cái cầu.  Lun nãi 2-3 c©u theo chủ đề: Bà cháu. II/ Chuẩn bò:  Giáo viên: Tranh minh họa từ, câu ứng dụng, phần luyện nói.  Học sinh: Bộ ghép chữ, bảng con, sách, vở tập viết. III/ Hoạt động dạy và học: 1/ Ổn đònh lớp: 2/ Kiểm tra bài cũ: -Học sinh đọc, viết vần, từ, câu bài, vần ao – eo -Đọc bài: SGK 3/ Dạy học bài mới: *Hoạt động của giáo viên: *Hoạt động của học sinh: Tiết 1: *Hoạt động 1: Giới thiệu bài *Hoạt động 2: Dạy vần: *Au: - Hỏi: Đố các em biết đây là vần gì? Ghép: au. Phân tích: a trước u sau. Đánh vần: a – u – au. Đọc: au Ghép tiếng cau Phân tích: c trước au sau. Đánh vần: cờ – au – cau. Treo tranh: Cây cau. Hỏi: Tranh vẽ cây gì? -> Giới thiệu từ: cây cau *Đọc phần 1 *Âu - Hỏi: Đố các em biết đây là vần gì? Phân tích: âu: â trước u sau. au Thực hiện trên bảng gắn cá nhân. Cá nhân. Cá nhân, nhóm, lớp. Cá nhân, nhóm, lớp. Thực hiện trên bảng gắn. Cá nhân. Cá nhân, nhóm, lớp. Quan sát Cây cau Cá nhân, nhóm, lớp. Cá nhân, lớp. âu Cá nhân 1 Gắn: âu Đánh vần: ớ – u – âu. Ghép tiếng cầu Phân tích: c trước âu sau, \ trên â. Đánh vần: cờ – âu – câu – huyền – cầu. Đọc: Cầu. Treo tranh. Hỏi: Đây là cái gì? -> Giới thiệu từ: Cái cầu. *Đọc phần 2 *Đọc bài khóa *So sánh au – âu -Giống: u cuối -Khác: a – â đầu *Nghỉ giữa tiết: * Viết bảng con: au – âu – cau – cầu Lưu ý nét nối giữa các con chữ. * Hoạt động 3: Đọc từ ứng dụng: rau cải châu chấu lau sậy sáo sậu Giảng từ Nhận biết tiếng có au – âu *Đọc bài khóa. *Nghỉ chuyển tiết: Tiết 2: *Hoạt động 4: Luyện đọc. -Đọc các vần, tiếng, từ, từ ứng dụng. -Đọc câu ứng dụng: +Treo tranh. + Hỏi: Tranh vẽ gì? Giới thiệu câu ứng dụng: Chào mào có áo màu nâu. Cứ mùa ổi tới từ đâu bay về. Nhận biết tiếng có au – âu -Giáo viên đọc mẫu. *Hoạt động 5: Luyện viết. -Lưu ý về độ cao, khoảng cách, nét nối. -Nhận xét, sửa sai. *Hoạt động 6: Luyện nói: -Chủ đề: Bà cháu. -Treo tranh. - Hỏi: Trong tranh vẽ ai? - Hỏi: Em thử đoán xem người bà đang nói gì với 2 Thực hiện trên bảng gắn. -Cá nhân, lớp. Thực hiện trên bảng gắn. Phân tích cá nhân. HS đánh vần Cá nhân, nhóm, lớp. Cái cầu Cá nhân, nhóm, lớp. Cá nhân, lớp Cá nhân, lớp Đọc so sánh Hát múa Theo dõi. Viết bảng con. Đánh vần hoặc phân tích. Cá nhân, lớp. Hát múa. Cá nhân, nhóm, lớp. 2 con chim đậu trên cành cây Học sinh đọc cá nhân. Nhận biết tiếng có vần au: màu, âu: nâu Cá nhân, lớp. Viết vào vở tập viết. Học sinh đọc chủ đề. Bà cháu Khuyên các cháu những điều hay. 2 bạn nhỏ? - Hỏi: Bà thường dạy em những điều gì? - Hỏi:Em có làm theo lời bà khuyên không? - Hỏi: Em đã làm gì giúp bà chưa? - Hỏi: Muốn bà vui khỏe, sống lâu em phải làm gì? -Học sinh nhắc lại chủ đề. * Đọc bài trong SGK Thương yêu nhau, học thật giỏi . Có Giúp bà xâu kim . Chăm ngoan, vâng lời bà. Cá nhân, lớp. Cá nhân, lớp. 4/ Củng cố: -Chơi trò chơi tìm tiếng mới: Lâu đài, cau có . 5/ Dặn dò: -Học sinh học thuộc bài ************************************ ¢m nh¹c ************************************ Thø ba ngµy 19 th¸ng 10 n¨m 2010 TIẾNG VIỆT Bµi 40: IU - ÊU I/ Mục tiêu:  Học sinh đọc – viết được iu, êu, lưỡi rìu, cái phễu,tõ vµ c©u øng dơng  Viết được iu, êu, lưỡi rìu, cái phễu.  Lun nãi 2-3 c©u theo chủ đề: Ai chòu khó II/ Chuẩn bò:  Giáo viên: Tranh minh họa các từ ngữ khóa, đoạn thơ ứng dụng, phần luyện nói  Học sinh: Bộ chữ cái, toán, bảng con, vở tập viết. III/ Hoạt động dạy và học chủ yếu : 1/ Ổn đònh lớp: 2/ Kiểm tra bài cũ: -Học sinh đọc bảng con: au – âu – rau cải – lau sậy – châu chấu – sáo sậu .Đọc bài ứng dụng -Học sinh viết bảng lớp, đọc 1 số từ. -Học sinh đọc SGK. 3/ Dạy học bài mới: *Hoạt động của giáo viên: *Hoạt động của học sinh: Tiết 1: *Hoạt động 1: Giới thiệu bài *Hoạt động 2: Dạy vần *Viết bảng: iu - Hỏi: Đố các em đây là vần gì? -Đọc: cá nhân, lớp. iu Thực hiện trên bảng gắn cá nhân. 3 -Gắn: iu -Phân tích: i trước u sau. -Đánh vần: i – u – iu (Viết bảng). -Đọc: iu -Gắn: rìu. -Phân tích: r trước iu sau,dấu huyền trên i -Đánh vần: rờ – iu – riu – huyền – rìu -Đọc: rìu. -Treo tranh. - Hỏi: Tranh vẽ gì? -Giới thiệu: Lười rìu. -Đọc phần 1. *Viết bảng: êu. - Hỏi: Đố các em biết đây là vần gì? -Gắn: êu. -Phân tích: ê trước u sau. -Đánh vần: ê – u – êu. -Đọc: êu. -Gắn: phễu. -Phân tích: ph trước êu sau, dấu ngã trên ê -Đánh vần: phờ – êu – phêu – ngã – phễu, -Đọc: phễu. -Treo tranh. - Hỏi: Cái gì đây? -Giảng từ -> Giới thiệu từ: Cái phễu -Đọc phần 2. -Đọc bài khóa. *Nghỉ giữa tiết: * Viết bảng con. -Vừa viết vừa hướng dẫn cách viết. *Hoạt động 3: Đọc từ ứng dụng: líu lo cây nêu chòu khó kêu gọi -Giải nghóa. -Nhận biết có tiếng iu - êu. -Giáo viên đọc mẫu. -Đọc bài khóa. *Nghỉ chuyển tiết. Tiết 2: *Hoạt động 4: Luyện đọc. -Đọc các vần, tiếng, từ, từ ứng dụng. -Đọc câu ứng dụng: +Treo tranh. Cá nhân. Cá nhân, nhóm, lớp. Cá nhân, nhóm, lớp. Thực hiện trên bảng gắn. Cá nhân. Cá nhân, nhóm, lớp. Cá nhân, nhóm, lớp. Lười rìu. Cá nhân, nhóm, lớp. êu Thực hiện trên bảng gắn. Phân tích cá nhân. Cá nhân, lớp. Cá nhân, nhóm, lớp. Thực hiện trên bảng gắn. Cá nhân. Cá nhân, nhóm, lớp. Cá nhân, lớp. Cái phễu. Cá nhân, lớp. Cá nhân, lớp. Hát múa Theo dõi. Viết bảng con. 2 – 3 học sinh đọc Gạch chân những tiếng có vần iu – êu Đánh vần hoặc phân tích. Cá nhân, nhóm, lớp. Cá nhân, lớp. Hát múa. Cá nhân, nhóm, lớp. Cây bưởi, cây táo nhà bà đều sai tróu 4 + Hỏi: Tranh vẽ gì? -Giới thiệu câu ứng dụng: Cây bưởi, cây táo nhà bà đều sai tróu quả. -Giáo viên đọc mẫu. *Hoạt động5: Luyện viết. -Lưu ý về độ cao, khoảng cách, nét nối. -Nhận xét, sửa sai. *Hoạt động 6: Luyện nói: -Chủ đề: Ai chòu khó? -Treo tranh. - Hỏi: Tranh vẽ những con vật nào? - Hỏi: Theo em các con vật trong tranh đang làm gì? - Hỏi: Trong số những con vật, con nào chòu khó? - Hỏi: Người nông dân trong tranh đang làm gì? - Hỏi: Con mèo đang làm việc gì? Việc ấy có ích không? Tại sao? - Hỏi: Em thử đoán xem con gà vừa làm gì mà bò chó đuổi? - Hỏi: Con chim đang làm gì? Việc ấy có ích như thế nào? - Hỏi: Con nào làm việc vất vả cho con người nhất? Người nông dân có biết công lao của nó không? -Học sinh nhắc lại chủ đề. * Đọc bài trong SGK quả. Học sinh đọc cá nhân. Nhận biết tiếng có vần ao. Cá nhân, lớp. Viết vào vở tập viết. Học sinh đọc chủ đề. Trâu, chim, mèo, chó . Trâu cày, chim hót, mèo bắt chuột, chó đuổi gà. Trâu, chim, mèo, chó Cày ruộng Bắt chuột . Phá vườn rau, ăn thóc phơi. Đang hót, rộn rã, tươi vui. Con trâu. Trâu ơi ta bảo trâu này . Cá nhân, lớp. Cá nhân, lớp 4/ Củng cố: -Chơi trò chơi tìm tiếng mới: thiu thiu, nếu có . 5/ Dặn dò: -Học sinh về học thuộc bài. *************************************** TOÁN Bµi 35: LUYỆN TẬP I/ Mục tiêu:  BiÕt làm tính trừ trong phạm vi 3.BiÕt mèi quan hƯ gi÷a phÐp céng vµ phÐp trõ  Tập biểu thò tình huống trong tranh bằng 1 phép tính trừ. II/ Chuẩn bò:  Giáo viên : 1, 2, 3 ô vuông, hình tròn, mẫu vật.  Học sinh : sách, que tính. III/ Hoạt động dạy và học: 1/ Ổn đònh lớp: 2/ Kiểm tra bài cũ: Học sinh làm bảng lớp (Hè, Jun, Lụk) 2 + 1 = 3 4 + 1 = 5 3 – 1 = 2 3 – 2 = 1 2 – 1 = 1 1 + 2 = 3 5 1+2 3 -1 2 -1 1+0 2 + 1 …. 3 - 2 3 + 0…… 3 - 1 3/ Dạy học bài mới: *Hoạt động của giáo viên : *Hoạt động của học sinh : *Hoạt động 1: Giới thiệu bài: Luyện tập. *Hoạt động 2: Làm bài tập trong SGK. Bài 1: Tính: 1+2= 1+3= -Hướng dẫn quan sát cột 3 và nhận xét đề thấy được mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ. Bài 2: Điền số: 3-1=2 -Nhận xét. Bài 3: Điền dấu + - 1 .1=2 Bài 4: Viết phép tính thích hợp: a/ Đọc đề: Anh có 2 quả, cho em 1 quả anh còn mấy quả? -Gọi HS đặt phép. -Có thể đặt bài toán: Anh có 2 quả, anh giữ lại 1 quả. Hỏi anh cho em mấy quả? b/ Đặt đề toán: Có 3 con ếch, nhảy xuống nước 2 con. Hỏi trên lá còn mấy con ếch? -Có thể đặt đề toán: Có 3 con ếch, 1 con trên lá. Hỏi có mấy con nhảy xuống nước? -Thu chấm, nhận xét. Nhắc đề. Nêu yêu cầu, làm bài và chữa bài. 1 + 2 = 3 3 – 1 = 2 3 – 2 = 1 Làm bài cả lớp 1 HS lên gắn số. Làm bài vào vở Đổi vở chấm bài. Anh có 2 quả, cho em 1 quả, anh còn 1 quả. 2 – 1 = 1 2 – 1 = 1 Có 3 con ếch, nhảy xuống nước 2 con, còn 1 con ếch. 3 – 2 = 1 3 – 1 = 2 4/ Củng cố: Học thuộc phép trừ trong phạm vi 3. 5/ Dặn dò: Dặn HS học thuộc phép trừ trong phạm vi 3. ************************************************* TỰ NHIÊN Xà HỘI ÔN TẬP: CON NGƯỜI VÀ SỨC KHỎE I/ Mục tiêu:  Củng cố các kiến thức cơ bản về các bộ phận của cơ thể và các giác quan.  Cã thãi quen vệ sinh cá nhân hàng ngày để có sức khỏe tốt.  Giáo dục Học sinh tự giác thực hiện nếp sống vệ sinh, khắc phục những hành vi có hại cho sức khỏe. II/ Chuẩn bò:  Giáo viên : Tranh, ảnh về các hoạt động học tập, vui chơi.  Học sinh : Thu thập tranh ảnh, sách, vở bài tập TN – XH. 6 > > = > III/ Hoạt động dạy và học chủ yếu : 1/ Ổn đònh lớp: 2/ Kiểm tra bài cũ:  Chúng ta nên nghỉ ngơi khi nào? (Khi làm việc mệt và hoạt động quá sức) (Hè, Thuỳ, Dờm). 3/ Dạy học bài mới: *Hoạt động của Gíao viên : *Hoạt động của Học sinh: *Khởi động: Chơi trò chơi: “Alibaba” Ví dụ : Giáo viên hát: “Hôm nay Alibaba yêu cầu chúng ta học hành thật chăm. Học sinh hát đệm. *Hoạt động 1: Thảo luận lớp -Hỏi: Hãy kể tên các bộ phận bên ngoài của cơ thể? - Hỏi : Cơ thể người gồm có mấy phần? - Hỏi : Nhận biết thế giới xung quanh ta cần những bộ phận nào? - Hỏi : Khi thấy bạn chơi súng cao su, em khuyên bạn điều gì? *Hoạt động 2: -Nhớ và kể lại các việc làm vệ sinh cá nhân trong 1 ngày. - Hỏi: Em hãy nhớ và kể lại trong 1 ngày mình đã làm những gì? - Hỏi : Buổi sáng em thức dậy lúc mấy giờ? - Hỏi: Buổi trưa em thường ăn gì? - Hỏi: Em có đánh răng, rửa mặt trước khi đi ngủ không? -Kết luận : + Cần giữ gìn và bảo vệ thân thể. +Giữ gìn vệ sinh cá nhân sạch sẽ để có sức khỏe tốt. Hát đệm: “Alibaba” Cả lớp. Mắt, tai, đầu, mình. Đầu, mình, tay, chân. Mắt, tai, mũi, lưỡi, da. Khuyên bạn đừng nên chơi vì sẽ bắn trúng bạn. 2 em kể. Đánh răng, rửa mặt, thay quần áo, đi học . rửa tay chân, súc miệng, ôn bài, đi ngủ . . 5giờ, 5 giờ 30 . Cơm. Có. Nhắc lại. Làm vở bài tập. 4/ Củng cố: Gíao dục Học sinh biết giữ gìn và bảo vệ thân thể, giữ vệ sinh cá nhân hàng ngày. 5/ Dặn dò: Học sinh về thực hiện những điều đã học. ************************************* Thø t ngµy 20 th¸ng 10 n¨m 2010 7 TIẾNG VIỆT ÔN TẬP GIỮA KÌ I I/ Mục tiêu:  §äc ®ỵc c¸c ©m , vÇn ,c¸c tõ ,c©u øng dơng,tõ bµi 1 ®Õn bµi 40. ViÕt ®ỵc c¸c ©m , vÇn ,c¸c tõ ,c©u øng dơng,tõ bµi 1 ®Õn bµi 40.  Nãi ®ùc 2-3 c©u theo c¸c chđ ®Ị ®· häc. II/ Chuẩn bò:  Giáo viên: Bảng ôn phóng to, tranh minh họa từ, câu ứng dụng. Truyện kê: Sói và Cừu.  Học sinh: Sách, vở tập viết III/ Hoạt động dạy và học chủ yếu: 1/ Ổn đònh lớp: 2/ Kiểm tra bài cũ:  Đọc viết từ: chú cừu, mưu trí, bầu rượu, bướu cổ, vần: ưu – ươu.  Đọc bài câu ứng dụng.  Đọc bài trong SGK. 3/ Dạy học bài mới: *Hoạt động của giáo viên: *Hoạt động của học sinh: Tiết 1: *Hoạt động 1: Giới thiệu bài: *Hoạt động 2:Ôn tập H : Ta đã học những vần nào âp5 - Gíao viên ghi lại các vần học sinh vừa nêu ở góc bảng. - Gíao viên gắn bảng ôn phóng to để học sinh đối chiếu . -Hướng dẫn Học sinh đọc -Ghép âm thành vần: Ghép được từ các âm ở cột dọc với âm ở dòng ngang rồi đọc các vần vừa ghép được. *Nghỉ giữa tiết: *Hoạt động 3 Đọc từ ứng dụng. -Ao bèo, cá sấu, kì diệu. * Viết bảng con.- Giáo viên treo chữ mẫu Tập viết từ, lưu ý các nét nối và dấu thanh trong từ. *Nghỉ chuyển tiết: Tiết 2: *Hoạt động 4 Luyện đọc. -Đọc lại bài ôn, từ tiết 1. -Đọc câu ứng dụng: Treo tranh – hỏi. Nhắc đề Học sinh nêu tên các vần đã học . Đọc vần Học sinh đọc không theo thứ tự. Đọc: a, e, â, ê, ơ, i , ư, iê, yê, ươ, au, ao. Âu, ao, eo, âu, êu, iu, ưu, iêu, yêu, ươu: Đánh vần, đọc cá nhân, nhóm, lớp. Hát múa Cá nhân, nhóm, lớp. Viết từ vào bảng con: ao bèo, cá sấu, kì diệu. Hát múa. Cá nhân, nhóm, lớp. Học sinh quan sát và trả lời. 2 em đọc. 8 Nhà sáo sậu ở sau dãy núi. Sáo ưa nơi khô ráo, có chiều châu chấu, cào cào. -Nhận ra các tiếng có vần kết thúc là o – u. -Đọc hoặc đánh vần. -Đọc toàn bài. *Hoạt động 5 Luyện viết: -Lưu ý độ cao, khoảng cách. -Thu chấm, nhận xét. *Nghỉ giữa tiết: *Kể chuyện: Sói và Cừu. -Giáo viên kể chuyện lần 1. -Treo tranh, kể chuyện lần 2 -Tranh1: Một con chó sói đang lồng lộn đi tìm thức ăn, bỗng gặp cừu. Nó chắc mẩm được 1 bữa ăn ngon lành. Nó tiến lại và nói: -Này cừu, hôm này mày tận số rồi. -Trước khi chết mày có mong ước gì không? -Tranh 2: Sói nghó con mồi này không thể chạy thoát được. Nó liền hắng giọng rồi cất tiếng sủa lên thật to. -Tranh 3: Tận cuối bãi, người chăn cừu bỗng nghe tiếng sủa củøa chó sói. Anh liền chạy nhanh đến. Sói vẫn đang ngửa mặt lên, rống ông ổng. Người chăn cừu giáng cho nó 1 gậy. -Tranh 4: Cừu thoát nạn.  Ý nghóa: Con sói chủ quan và kiêu căng nên phải đền tội. Con cừu bình tónh và thông minh nên đã thoát nạn. -Học sinh kễ chuyện theo tranh. * HS đọc bài trong SGK. Sáo, sậu, sau, , ráo, nhiều, châu chấu, cào cào. Cá nhân, nhóm, lớp. Cá nhân, lớp. Viết vở tập viết. Hát múa. Theo dõi. Quan sát tranh. Mỗi em kể nội dung 1 tranh. Một em kể toàn câu chuyện. 4/ Củng cố: Tìm tiếng mới có vần kết thúc là u và o. 5/ Dặn dò:  HS về học thuộc bài. *********************************** Thể dục ************************************ TOÁN Bµi 36: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 4 I/ Mục tiêu: 9  Thc b¶ng trõ vµ biÕt lµm tÝnh trõ trong ph¹m vi 4.BiÕt mèi quan hƯ gi÷a phÐp céng vµ phÐp trõ II/ Chuẩn b Þ  Giáo viên : mẫu vật: 4 chấm tròn, 4 quả cam, tranh vẽ 4 con chim.  Học sinh : bộ đồ dùng Toán, bảng, vở, sách. III/ Hoạt động dạy và học chủ yếu : 1/ Ổn đònh lớp: 2/ Kiểm tra bài cũ: (Thoo, Thức, Đăng). 3 – 1 = 2 3 + 2 = 5 1 + 3 = 4 2 – 1 = 1 1 + 2 – 1 = 2 2 – 1 + 3 = 4 3 – 1 + 1 = 3 3 – 1 + 0 = 2 3/ dạy học bài mới: *Hoạt động của giáo viên: *Hoạt động của học sinh: *Hoạt động 1: Giới thiệu bài: Phép trừ trong phạm vi 4. *Hoạt động 2: Giới thiệu phép trừ, bảng trừ trong phạm vi 4. -Giáo viên gắn 4 quả cam. -Hỏi: Có mấy quả cam? - Hỏi: Lấy đi 1 quả cam. Hỏi còn mấy quả cam? - Hỏi: Làm phép tính gì? - Hỏi: Nêu phép tính? (Ghi bảng). -Tương tự giới thiệu. -Hướng dẫn Học sinh học thuộc. *Hoạt động 3: Nhận xét mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ. -Học sinh lấy 3 hình tròn. -Lấy thêm 1 hình tròn. Có tất cả mấy hình tròn? -Hướng dẫn Học sinh nêu phép tính. -Bớt 1 hình tròn còn mấy hình tròn? -Nêu phép tính. -Chốt lại: 3 + 1 = 4 ngược lại 4 – 1 = 3 -Tương tự: 1 + 3 = 4 4 – 3 = 1 -Kết luận : Đó chính là mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ. *Hoạt động 4:Vận dụng thực hành : Bài 1: Tính: 4-1 = 3-1 = Bài 2: Tính: 4 4 - 2 - 1 Nhắc đề. 4 quả cam. 3 quả cam Trừ 4 – 1 = 3 4 – 2 = 2 3 – 2 = 1 Lớp, cá nhân. -Thực hiện trên bảng gắn. 4 hình tròn 3 + 1 = 4 3 hình tròn 4 – 1 = 3 Cá nhân, nhóm, lớp. Học sinh nêu yêu cầu. Làm bài tập. Học sinh nêu yêu cầu. 10 [...]... biểu thò tình huống trong tranh bằng 1 phép tíhn thích hợp (Cộng hoặc trừ) II/ Chuẩn bò:  Giáo viên : nội dung bài, tranh vẽ phóng to của bài 5  Học sinh : sách, bảng con III/ Hoạt động dạy và học: 1/ Ổn đònh lớp: 2/ Kiểm tra bài cũ: (Nhoèn, Dọi, Hương ) 3 +1= 4 3–2 =1 4–3 =1 4 1= 3 4–2=2 4 1 1= 2 3 1= 2 3 1 1= 1 3/ Dạy học bài mới: *Hoạt động của Giáo viên: *Hoạt động của Học sinh: 11 -Giới thiệu bài: Luyện... mấy? - HS nhắc lại 5 bớt 1 còn 4 - HS gắn bảng: 5 -1= 4 GV ghi bảng: 5 -1= 4, Đọc mẫu - HS đọc cá nhân, đồng thanh * 5-2=3 5-4 =1 5-2=3 - GV hướng dẫn tương tự - GV đọc mẫu, xoá bảng dần * SGK: Hướng dẫn HS quan sát chấm tròn -HS quan sát 16 H: 4 +1= ? 1+ 4= ? 5 -1= ? 5-4=? -5 -5 -4 -1 - HS đọc: 4 +1= 5 1+ 4=5 3+2=5 2+3=5 G: Phép trừ là phép tính ngược lại của phép cộng * HĐ2: Thực hành Bài 1: - Cho HS nêu cách làm... xét, sửa 2 -1= 3 -1= 3-2= 4-2= ……………… 5 -1= 5-2= 5-3= G: Khi đổi chỗ các số trong phép cộng thì kết quả không thay đổi Phép trừ là phép tính ngược lại của phép cộng Bài 3: - Gọi HS nêu cách làm, làm bài - Gọi HS lên bảng làm, cho lớp làm bài vào vở - GV nhận xét, sửa Bài 4: Viết phép tình thích hợp - Hướng dẫn HS xem tranh 5 -1= 4 5-4 =1 5-2=3 5-2=3 1+ 4= 4 +1= 5 -1= ………… - HS nhận xét 1+ 4=5 5 -1= 4 5-4 =1 - HS nêu... thích hợp -Treo tranh -Học sinh nêu đề Toán -Có 4 bạn đang chơi nhảy dây, 1 bạn chạy đi - Quan sát - Nêu đề toán Hỏi còn mấy bạn đang chơi nhảy dây? - Hỏi: Làm phép tính gì? Còn 3 bạn đang chơi nhảy d an1 - Hỏi : Nêu phép tính? Tính trừ - GV nhận xét, sửa 4 1= 3 Học sinh lên bảng sửa bài 4/ Củng cố:  Đọc lại phép trừ trong phạm vi 4  Chơi trò chơi: 1 em nói 4, em thứ 2 nói trừ 1, em thứ 3 nói kết... dạy học: 1 Ổn đònh: Hát 2 Bài cũ: 2 HS lên bảng làm toán 4 3 1 2 4 -1 -1= - GV nhận xét, ghi điểm 3 Bài mới: Giới thiêu bài 4 -1- 2 Hoạt động dạy Hoạt động học * H 1: Giới thiệu phép trừ, bảng trừ trong phạm vi 5: GV gắn bảng 5 con mèo, bớt 1 con - HS theo dõi H: 5 con méo, bớt 1 con mèo Hỏi còn lại mấy con mèo? GV gắn bảng: 5 -1= 4 GV gắn bảng 5 hình tam giác, bớt 1 - HS đặt đề toán H: 5 bớt 1 còn mấy?... làm, làm bài 5 5 5 3 2 1 - 5 4 - HS quan sát tranh, nêu bài toánrồi viết phép tính tương ứng với tình huống trong tranh 5-2=3 a/ Trên cành có 5 quả cam, rụng mất 2 quả, Hỏi trên cành còn mấy quả cam? 5 -1= 4 b/ Có 5 quả táo, tô màu 1 quả Hỏi còn mấy quả chưa tô màu? 4.Củng cố: Thu chấm 1 số bài, nhận xét 5 Dặn dò: - Về nhà làm vào vở bài.GV nhận xét giờ học ĐẠO ĐỨC (10 ) LỄ PHÉP VỚI ANH CHỊ, NHƯỜNG NHỊN... thức **************************************************************************** TIẾNG VIỆT Thø n¨m ngµy 21 th¸ng 10 n¨m 2 010 KIỂM TRA GI÷A HäC K× I * §äc ®ỵc c¸c ©m vÇn , tõ, c©u øng dơng tõ bµi 1 ®Õn bµi 40, tèc ®é 15 tiÕng / phót *ViÕt ®ỵc c¸c ©m vÇn , tõ, c©u øng dơng tõ bµi 1 ®Õn bµi 40, tèc ®é 15 tiÕng / phót *********************************** MÜ tht *********************************** TOÁN Bµi 37:... “không nên” cho phù hợp 2 Học sinh lên bảng làm -Tranh 1: Nối “không nên” vì anh không cho em chơi chung -Tranh 2: Nối “nên” vì anh hướng dãn em học chữ -Tranh 3: Nối “nên” vì hai chò em bảo ban nhau cùng làm việc nhà -Tranh 4: Nối “không nên” vì chò tranh nhau với em quyển truyện là không biết nhường em -Tranh 5: Nối “nên” vì anh biết dỗ em để mẹ làm việc nhà *Hoạt động 2: Đóng vai - Cho HS đóng vai... bài cũ:  Anh nên đối xử với em như thế nào? (Nhường nhòn, quan tâm, chăm sóc)  Em đối xử với anh như thế nào? (Lễ phép, kính trọng, yêu quý) 3/ Dạy học bài mới: *Hoạt động của giáo viên: *Hoạt động của học sinh: *Hoạt động 1: làm bài tập -Hướng dẫn Học sinh làm bài 3: Nối các bức tranh Học sinh làm bài vào vở bài tập với chữ “nên” hoặc “không nên” cho phù hợp 2 Học sinh lên bảng làm -Tranh 1: Nối “không... Thi đua giành nhiều hoa điểm 10 - Biết rèn chữ giữ vở Công tác khác : Tham gia tập văn nghệ sôi nổi -Sơ tuyển được 3 bộ đồ dùng sách vở để dự thi trường - Nề nếp lớp tương đối tốt - Tồn tại còn 1 số em hay quên dụng cụ *Hoạt động 2: Tập bài hát: “Chúng em là học sinh lớp 1 *Hoạt động 3: Nêu phương hướng tuần tới - Duy trì nề nếp học tập - Tổng kết hoa điểm 10 -Nhắc nhở 1 số em còn mắc khuyết điểm, . - 1 - HS đọc: 4 +1= 5 5 -1= 4 1+ 4=5 5-4 =1 3+2=5 5-2=3 2+3=5 5-2=3 2 -1= 3-2= 3 -1= 4-2= ……………… 5 -1= 1+ 4= 5-2= 4 +1= 5-3= 5 -1= ………… - HS nhận xét 1+ 4=5 5 -1= 4. 1/ Ổn đònh lớp: 2/ Kiểm tra bài cũ: Học sinh làm bảng lớp (Hè, Jun, Lụk) 2 + 1 = 3 4 + 1 = 5 3 – 1 = 2 3 – 2 = 1 2 – 1 = 1 1 + 2 = 3 5 1+ 2 3 -1 2 -1 1+0

Ngày đăng: 30/09/2013, 11:10

Hình ảnh liên quan

 Thuộc bảng trừ và biết làm tính trừ trong phạm vi 4.Biết mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ  - GIAO AN LOP 1 BUOI 1 TUAN 10 CKT(TH)

hu.

ộc bảng trừ và biết làm tính trừ trong phạm vi 4.Biết mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ Xem tại trang 10 của tài liệu.
 Xé, daựn ủửụùc hỡnh con gaứcon. Đờng xé có thể bị răng c a. Hình dán tơng đối phẳng .Mỏ, mắt, chângà có thể dùng bút màu để vẽ. - GIAO AN LOP 1 BUOI 1 TUAN 10 CKT(TH)

da.

ựn ủửụùc hỡnh con gaứcon. Đờng xé có thể bị răng c a. Hình dán tơng đối phẳng .Mỏ, mắt, chângà có thể dùng bút màu để vẽ Xem tại trang 13 của tài liệu.
*Thuộc bảng trừ ,bieỏt laứm tỡnh trửứ trong phaùm vi 5.Biết mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ . - GIAO AN LOP 1 BUOI 1 TUAN 10 CKT(TH)

hu.

ộc bảng trừ ,bieỏt laứm tỡnh trửứ trong phaùm vi 5.Biết mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ Xem tại trang 16 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan