Luận văn Thạc sĩ: Chất lượng công chức cấp xã trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng

141 21 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2020, 23:27

Luận văn nghiên cứu đánh giá thực trạng chất lượng công chức cấp xã trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức cấp xã huyện Vĩnh Bảo. LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan đây là cơng trình nghiên cứu của riêng tơi. Các số  liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực và chưa từng được ai cơng bố  trong bất kỳ luận văn nào khác Tơi xin cam đoan rằng các thơng tin trích dẫn trong luận văn đều đã  được chỉ rõ nguồn gốc Hải Phòng, ngày 02 tháng 11 năm 2019 Tác giả  Nguyễn Hồng Diễn i LỜI CẢM ƠN Tơi xin bày tỏ  sự  cảm  ơn trân trọng nhất tới giáo viên hướng dẫn  khoa học Tiến sĩ Bùi Thị  Hồng Việt đã tận tình hướng dẫn giúp đỡ  tơi  trong suốt q trình hồn thành luận văn Tơi xin trân trọng cảm  ơn sự góp ý chân thành của các thầy, cơ giáo  Trường Đại học Đại Nam đã nhiệt tình giúp đỡ  tơi trong q trình hồn  thành luận văn. Tơi cũng xin gửi lời cảm  ơn tới các cơng chức UBND   huyện Vĩnh Bảo và người dân địa phương đã hỗ  trợ  dữ  liệu và các thơng   tin cần thiết cho luận văn này Tơi xin chân thành cảm ơn tới gia đình, những người thân, cơng chức  đồng nghiệp và bạn bè đã tạo điều kiện về mọi mặt cho tơi trong q trình  thực hiện đề tài này Một lần nữa tơi xin trân trọng cảm ơn!  Hải Phòng, ngày 02 tháng 11 năm 2019 Tác giả  Nguyễn Hồng Diễn ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt CC CNH­HĐH CNXH HĐND KTXH NTM NXB UBND Giải thích Cơng chức Cơng nghiệp hóa – Hiện đại hóa Chủ nghĩa xã hội Hội đồng nhân dân Kinh tế ­ xã hội Nơng thơn mới Nhà xuất bản Ủy ban nhân dân iv DANH MỤC CÁC BẢNG Số  Tên bảng Trang bảng  2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 Số lượng Cơng chức cấp xã của huyện Vĩnh Bảo giai  đoạn 2014­2018 Số lượng CC của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện  Vĩnh Bảo Cơ cấu độ tuổi và giới tính của đội ngũ cơng chức cấp  xã huyện Vĩnh Bảo Cơng chức cấp xã của huyện Vĩnh Bảo theo thâm niên  cơng tác vào năm 2018 Trình độ chun mơn của đội ngũ CC cấp xã huyện  Vĩnh Bảo Thực trạng cơng chức đạt chuẩn theo trình độ lý luận,  ngoại ngữ, tin học Thực trạng cơng chức là đảng viên năm 2018 Kết quả điều tra khảo sát về kỹ năng cơng tác Kết quả điều tra khảo sát về kỹ năng cơng tác Kết quả điều tra khảo sát về Phẩm chất đạo đức, thái  độ ứng xử trong q trình làm việc với cơng dân Đánh giá tâm lực của đội ngũ CC cấp xã Kết quả điều tra khảo sát về Phẩm chất đạo đức, thái  độ ứng xử trong q trình làm việc với cơng dân Đánh giá tâm lực của đội ngũ CC cấp xã (Do CC cấp  huyện đánh giá) Kết quả khảo sát các nhân tố ảnh hưởng đến chất  lượng cơng chức cấp xã (Do CC cấp xã đánh giá) Kết quả tuyển dụng cơng chức các xã, thị trấn của  huyện Vĩnh Bảo giai đoạn 2014­2018 Kết quả đào tạo theo nội dung đào tạo v 36 37 39 41 42 45 45 48 50 55 56 57 58 62 66 69 2.17 Kết quả đánh giá, phân loại CC cấp xã năm 2018 70 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Số biểu  Tên biểu đồ Trang đồ 2.1 Đánh giá tác phong làm việc của đội ngũ CC cấp xã 55 vi MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài  Cấp xã (xã, phường, thị trấn) là một cấp trong hệ thống hành chính  bốn cấp của Nhà nước Việt Nam; có vị  trí, vai trò đặc biệt quan trọng, là  nền tảng của bộ  máy Nhà nước, là chỗ  dựa, là cơng cụ  sắc bén để  thực   hiện và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, làm cơ sở cho chiến lược ổn   định và phát triển đất nước, là yếu tố  chi phối mạnh mẽ  đến đời sống   chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của cộng đồng dân cư trên địa bàn Khoản 2 Điều 111 Hiến pháp năm 2013 xác định: “Cấp chính quyền  địa phương gồm có HĐND và UBND được tổ chức phù hợp với nơng thơn,  đơ thị, hải đảo, đơn vị hành chính ­ kinh tế đặc biệt do luật định”. Việc thể  chế hóa quy định này của Hiến pháp đặt ra các u cầu đổi mới cách thức  tổ chức, hoạt động của chính quyền xã theo hướng tổng hợp đa ngành, liên  ngành và khơng đơn thuần chỉ là “cánh tay nối dài” của cơ  quan Nhà nước  cấp trên. Nhìn chung, ở cấp cao hơn, các cơ quan Nhà nước cần phải được  tổ chức thành một hệ thống các cơ quan có tính chun mơn hóa cao, để có   điều kiện chun sâu nghiên cứu, chỉ đạo, quản lý hoặc giải quyết về một   lĩnh vực cụ thể  nhất định trong hoạt động của nhà nước, còn ở  cấp cơ  sở  như xã, thường mang tính đa ngành, liên ngành. Chẳng hạn, khi giải quyết   các cơng việc quan trọng có liên quan đến cơ  sở, như  tài chính, giáo dục,   xây dựng, trật tự  ­ an ninh thì UBND xã bắt buộc vừa phải tuân theo các  quy định của cơ quan nhà nước cấp trên, vừa phải tuân theo quyết nghị của  HĐND xã. Như  vậy, nếu các chức năng, nhiệm vụ  của Nhà nước   cấp  cao hơn do nhiều loại cơ quan khác nhau cùng thực hiện thì ở cấp xã chỉ do   một cơ  quan là UBND xã, thực hiện theo cách tổng hợp đa ngành và liên  ngành Cho đến nay, nhiều vấn đề  quan trọng đang đặt ra trong phương  thức quản lý của chính quyền xã, như: thể  chế  quản lý một cách dân chủ  và hiệu lực, hiệu quả phù hợp với đặc điểm vùng miền, tộc người và phát  huy đúng mức được truyền thống tự  quản của thơn/làng; nội dung, cấu   trúc, chức năng quản lý của chính quyền xã đối với phát triển xã hội; năng  lực, kỹ  năng thực hành, các phương thức, điều kiện, thủ  tục, quy trình   quản lý một cách dân chủ  và hiệu quả; mối quan hệ giữa cơ  chế quản lý  với ý thức dân chủ, văn hóa pháp luật, tính minh bạch và trách nhiệm giải  trình  của chính quyền xã.  Một số  nội dung về  cơng tác quản lý trong hoạt động của chính  quyền xã, tuy đã được thể chế hóa và thực hiện trên thực tế, nhưng do việc   nhận thức chưa thống nhất, các thiết kế  cụ  thể  của mơ hình chính quyền   xã chưa hồn chỉnh và đồng bộ, nên sau khi thể chế hóa đã khơng vận hành   được. Trong cơng tác quản lý của chính quyền địa phương nói chung, chính   quyền xã nói riêng, chưa làm rõ được mối quan hệ  giữa sự  lãnh đạo/chỉ  đạo của tổ chức Đảng với thực hành quản lý của chính quyền và sự  giám   sát, phản biện của hội đồng nhân dân và các tổ chức xã hội ở xã; chưa giải  quyết được mối quan hệ giữa quyền, lợi ích, nghĩa vụ của các chủ thể phát  triển KTXH và chủ  thể  quản lý phát triển KTXH trên địa bàn xã; nhất là   giữa quản lý của chính quyền xã với việc bảo đảm truyền thống tự  quản  của các thơn/làng Đây là những ngun nhân căn bản dẫn tới những bất cập trong cơng  tác quản lý của chính quyền xã thời gian qua, đề ra u cầu đổi mới, hồn   thiện tổ chức hoạt động của chính quyền xã trong điều kiện triển khai thực  hiện Hiến pháp năm 2013 Cơng chức xã hiện nay chủ  yếu xuất thân từ  nơng dân, lớn lên và  trưởng thành trong mơi trường nơng thơn, nên năng lực và trình độ  còn  nhiều hạn chế. Cơng tác đào tạo CC xã, đặc biệt kỹ năng thực hành có tính  nghề nghiệp lại chưa được chú ý đúng mức. Trong điều kiện trình độ  dân  trí của nhân dân đã được nâng cao, tính chất quản lý ngày càng phức tạp,  đòi hỏi việc quản lý Nhà nước cần phải khoa học, bài bản, nên CC cấp xã  cần phải có trình độ, nhất là kỹ năng thực hành tổng hợp. Nếu CC cấp trên   cần phải chun sâu, thì CC cấp xã lại phải có tri thức   diện rộng, đa  năng, có thể giải quyết được hoặc ít ra cũng biết được thủ tục và cách giải  quyết nhiều vấn đề  rất khác nhau trực tiếp nảy sinh   cơ  sở, để  hướng   dẫn cho người dân thực hiện.  Hiện nay, chúng ta mới có nhiều trường đào tạo chun sâu, nên về  cơ bản chỉ đáp ứng được việc đào tạo CC cho các cơ quan trung ương hoặc   địa phương, mà hầu như  chưa đáp  ứng được nhu cầu của cơ  quan chính  quyền cấp xã, đặc biệt tại các địa phương vùng núi, vùng sâu, vùng biên   giới, hải đảo, hay vùng có đơng đồng bào dân tộc thiểu số  sinh sống. Do   vậy, cần nghiên cứu đổi mới tiêu chuẩn các chức danh CC xã, kể  cả  cơ  chế điều chuyển CC cấp huyện cho các cơ quan cấp xã và nghiên cứu đổi  mới tại các cơ sở đào tạo CC cấp cơ sở theo hướng đa chức năng hơn, coi   trọng kỹ năng thực hành hơn Việc nâng cao chất lượng CC là liệu pháp quan trọng, hữu hiệu để  ngăn ngừa sự suy thối về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống trong CC,  tìm ra những người biết lo cái lo của dân, hết mình vì đời sống nhân dân xã  càng cấp thiết hơn lúc nào hết. Vì vậy, tác giả  chọn đề  tài: “Chất lượng   cơng chức cấp xã trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng”  làm đề tài luận văn thạc sĩ 2. Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài  Đề  cập đến chất lượng đội ngũ CC đã có nhiều đề  tài, cơng trình   nghiên cứu cấp Bộ, luận án tiến sỹ, các tác phẩm đăng trên tạp chí nghiên   cứu về  đội ngũ CC cấp xã dưới nhiều góc độ  khác nhau. Tác giả  sẽ  giới   thiệu các cơng trình khoa học: Sách, đề tài khoa học cấp Bộ trở lên, luận án   tiến sỹ, các bài báo có liên quan đến chủ đề, đồng thời chỉ ra khoảng trống   về lý luận và thực tiễn mà luận văn này sẽ kế thừa và tiếp tục hồn thiện.  Có thể liệt kê một số tác phẩm như sau:  ­ Cuốn sách "Luận cứ  khoa học cho việc nâng cao chất lượng đội   ngũ cơng chức trong thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa đất   nước" do PGS.TS Nguyễn Phú Trọng và PGS.TS Trần Xn Sầm (đồng   chủ biên), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2003. Trong cuốn sách này, hai   tác giả  đã nêu và phân tích các luận cứ  khoa học cho việc nâng cao chất   lượng đội ngũ CC trong thời kỳ  đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa  đất nước. Tuy nhiên, tác phẩm viết ở tầm rộng: đội ngũ CC Nhà nước nói   chung, chứ chưa chun sâu về đội ngũ CC cấp xã nói riêng.  ­ Luận án tiến sĩ, đề  tài “Hồn thiện việc xây dựng đội ngũ cơng   chức hành chính nhà nước chun nghiệp ở Việt Nam ” của Nghiên cứu sinh  Chu Xn Khánh, năm 2010, Học viện Chính trị ­ Hành chính quốc gia Hồ  Chí Minh. Nội dung luận án tác giả chủ yếu đề cập đến những quan niệm  về CC Nhà nước một số quốc gia khác nhau, làm cơ sở cho việc phân tích,  so sánh với thực tiễn   Việt Nam, từ đó góp phần vào việc hệ  thống hóa   sở  lý luận về  đội ngũ CC hành chính Nhà nước và tính chun nghiệp   của đội ngũ này. Luận án đưa ra quan niệm về tính chun nghiệp của đội   ngũ CC hành chính Nhà nước, những biểu hiện của tính chun nghiệp và  hệ thống chuẩn mực của đội ngũ CC hành chính Nhà nước chun nghiệp.  Tác giả đã hệ thống lại q trình hình thành và phát triển của đội ngũ CC ở  Việt Nam qua các giai đoạn cách mạng; phân tích đánh giá thực trạng về  Chính trị về ngun tắc điều động, phân cơng, bố trí cơng tác đối với cán bộ   Trung ương ln chuyển, Hà Nội [9]  Bộ  Chính trị  (2017),  Quy   định số  98­QĐ/TW  ngày 07/10/2017 của Bộ   Chính trị về luân chuyển cán bộ, Hà Nội [10] Bộ  Chính trị  (2018),  Nghị  quyết số  39­NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ   Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, cơng chức, viên   chức, Hà Nội [11] Bộ  Nội vụ  (2012),  Quyết định số  294/QĐ­BNV ngày 03/4/2012 về  ban   hành kế  hoạch triển khai  đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cơng chức xã theo   Quyết định số  1956/QĐ­TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ  giai   đoạn 2012­ 2015, Hà Nội [12] Mai Quốc Chánh, Trần Xn Cầu (2015),  Giáo trình Kinh tế  lao động,  Nhà xuất bản Lao động­ Xã hội, Hà Nội [13] Nguyễn Kim Diện, Nâng cao chất lượng đội ngũ cơng chức hành chính   nhà nước tỉnh Hải Dương, Luận án Tiến sĩ, Hà Nội [14] Lê Thanh Hà (2012), Giáo trình Quản trị nhân lực tập 1, NXB Lao động ­  Xã hội, Hà Nội [15] Lê Thanh Hà (2016), Giáo trình Quản trị nhân lực tập 2, NXB Lao động ­  Xã hội, Hà Nội [16] Huyện ủy Vĩnh Bảo (2015), Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ huyện   Vĩnh Bảo khóa 24, nhiệm kỳ 2010­2015, Hải Phòng [17] Luật Cán bộ, cơng chức số 22/2008/QH12, Hà Nội.  [18] Tạ  Quang Ngọc (2013),  Đổi mới tổ  chức và hoạt động của cơ  quan   chun mơn thuộc ủy ban nhân dân ở Việt Nam hiện nay, Luận án Tiến sĩ, Hà  Nội 117 [19] Phòng Nội vụ  huyện Vĩnh Bảo, Báo cáo chất lượng đội ngũ cơng chức   tồn huyện có mặt đến ngày 31/12/2014, Hải Phòng [20] Trần Đình Thảo (2012), Xây dựng đội ngũ cơng chức của huyện Đại Lộc   tỉnh Quảng Nam: thực trạng và những giải pháp, tạp chí “Phát triển kinh tế­   xã hội Đà Nẵng”, Đà Nẵng [21] UBND Thành phố  Hải Phòng,  Thơng báo kết luận số  56­TB/TU ngày   28/12/2011 của Ban Thường vụ  Thành  ủy về  chủ  trương, nhiệm vụ, giải   pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả  hoạt động của chính quyền cơ  sở  tại   thành phố Hải Phòng giai đoạn 2011­2016 và định hướng đến năm 2020 , Hải  Phòng [22] UBND Thành phố  Hải Phòng,  Quyết định số  884/QĐ­UBND ngày 12   tháng 6 năm 2012 Ban hành chương trình hành động thực hiện Kết luận của   Ban Thường vụ Thành ủy về chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất   lượng, hiệu quả  hoạt động của chính quyền cơ  sở  giai đoạn 2011­2016 và   định hướng đến năm 2020, Hải Phòng [23] UBND huyện Vĩnh Bảo,  Kế  hoạch số  54/KH­UBND ngày 25 tháng 01   năm 2013 triển khai thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ  Thành  ủy về   chủ  trương, nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả  hoạt động   của chính quyền cơ  sở  giai đoạn 2011­2016 và định hướng đến năm 2020 ,  Hải Phòng [24] UBND huyện Vĩnh Bảo, Quyết định số  40/QĐ­UBND ngày 09 tháng 01   năm 2015  của UBND  huyện    kế  hoạch  cải cách  hành  chính nhà  nước   huyện Vĩnh Bảo năm 2015, Hải Phòng [25]   UBND   thành   phố   Hải   Phòng,  Quyết   định   số   2318/QĐ­UBND   ngày   18/8/2011 về  việc ban hành chế  độ  trợ  cấp đối với cán bộ, công chức, viên   118 chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng, Hải Phòng [26]   UBND   thành   phố   Hải   Phòng,  Kế   hoạch   số   452/KH­UBND   ngày   30/01/2012 của  Ủy ban nhân dân thành phố  về  đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,   cơng chức thành phố giai đoạn 2011­2015, Hải Phòng [27]   UBND   thành   phố   Hải   Phòng,  Quyết   định   số   2604/QĐ­UBND   ngày   30/12/2013 về  việc ban hành Quy chế  tổ  chức tuyển dụng cơng chức xã,   phường, thị trấn trên địa bàn thành phố, Hải Phòng [28]   UBND   thành   phố   Hải   Phòng,  Quyết   định   số   2605/QĐ­UBND   ngày   30/12/2013 về  việc ban hành Quy định về  tiêu chuẩn cụ  thể  cơng chức xã,   phường, thị trấn và quản lý cơng chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành   phố, Hải Phòng [29] TCVN­net: Trang web của tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Bộ  Khoa học và Cơng nghệ): http://www.tcvn.gov.vn/ 119 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Phiếu điều tra, khảo sát chất lượng đội ngũ cơng chức cấp xã Để có thêm cơ sở thực tiễn cho việc đề xuất các giải pháp nhằm nâng  cao chất lượng đội ngũ cơng chức cấp xã của huyện Vĩnh Bảo, tác giả  của  đề  tài luận văn  “Chất lượng cơng chức cấp xã trên địa bàn huyện Vĩnh   Bảo, thành phố  Hải Phòng”  thực  hiện  khảo  sát  này  với  hy  vọng  thu  thập  thêm những thơng tin cần thiết Rất mong nhận được sự  hợp tác, giúp đỡ  của ơng/bà bằng cách đánh  dấu (X) vào phương án lựa chọn của mình Ý kiến đóng góp của ơng/bà được giữ kín và chỉ  phục vụ cho luận văn   Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của ơng/bà! 120 Phiếu số 01 KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CC CẤP XÃ (Dành cho CC các xã, thị trấn của huyện Vĩnh Bảo) I THƠNG TIN CHUNG Họ và tên:   Ngày sinh:  / / Giới tính: □ Nam □ Nữ Đơn vị cơng tác:     Chức vụ chính quyền:     Trình độ văn hóa:  □ Tiểu học □ THCS □ □ THPT Trình độ chun mơn: Sơ cấp □ Trung cấp Đại học □ Thạc sĩ □  □ Cao đẳng □ Tiến sĩ Ngành nghề được đào tạo: Nghề nghiệp chính đang làm: Thâm niên làm cơng việc hiện tại: năm Hệ số lương: II Ngạch lương:  NỘI DUNG KHẢO SÁT ­ ĐÁNH GIÁ VỀ  CÁC HOẠT ĐỘNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI  NGŨ CC CẤP XÃ Đánh dấu (X) vào phương án lựa chọn, các mức độ đánh giá thứ tự như sau: Hồn tồn đồng ý Đồng ý Bình thường 121 Khơng đồng ý 10.Hồn tồn khơng đồng ý 122 STT Nội dung I Đào tạo cơng chức 1.1 Đối tượng được cử đi đào tạo phù hợp 1.2 Chính sách đào tạo, bồi dưỡng tốt, tạo điều kiện cho CC phát   1.3 triển về chun mơn nghiệp vụ Chương trình đào tạo phù hợp, mang tính hiện đại, tỷ lệ lý 1.4 thuyết và thực hành hợp lý CC được cử đi học đều được hỗ trợ học phí đầy đủ, n tâm  học tập và làm việc II Cơng tác quy hoạch cơng chức 2.1 Quy hoạch hợp lý, minh bạch, đảm bảo đúng quy trình 2.2 Cơng chức quy hoạch đủ  tiêu chuẩn, được quy hoạch vào vị  2.3 trí đúng chun mơn Quy hoạch đồng bộ  từ  dưới lên, tạo nguồn cơng chức dồi   2.4 Các chức danh quy hoạch được đảm bảo cân đối về tỷ lệ CC  nữ, CC trẻ 2.5 Hàng năm, đều có rà sốt lại các vị trí đã quy hoạch, bổ sung  quy hoạch đúng quy định III Bố trí, sử dụng, sắp xếp cơng chức 3.1 Cơng   chức     bố   trí   công   việc   phù   hợp   chuyên   mơn,  chun ngành đào tạo 3.2 Đảm bảo số  lượng CC, cơ  cấu hợp lý về  giới tính, độ  tuổi  và có sự phân bổ hợp lý giữa các địa phương 3.3 Có sự sắp xếp, ln chuyển CC IV Cơng tác tuyển dụng cơng chức 4.1 Tuyển dụng khách quan, cơng khai, minh bạch, cơng bằng 4.2 Chất lượng cơng chức được tuyển dụng mới đảm bảo Các kiến thức thi tuyển được cập nhật, phù hợp với tình hình  4.3 thực tế của địa phương và đảm bảo tính hiện đại, hội nhập 123 4.4 Đã ứng dụng công nghệ thông tin và các phương pháp  đại, phương pháp mới vào thi tuyển công chức V Cơng tác đánh giá thực hiện cơng việc 5.1 Đánh giá khách quan, dân chủ, đúng người, đúng việc 5.2 Quy trình đánh giá hợp lý, đánh giá tồn diện 5.3 Cơng tác đánh giá được thực hiện cơng khai, minh bạch, đánh   giá chính xác mức độ thực hiện cơng việc của CC 5.4 Kết quả đánh giá  CC hợp  lý, đảm  bảo tạo động lực cho CC VI Lương, thưởng và các chế độ đãi ngộ 6.1 Tiền lương được trả phù hợp với cơng việc và vị trí việc làm 6.2 Tiền lương đảm bảo đáp ứng cuộc sống 6.3 Chế  độ  đãi ngộ  hợp lý, CC có động lực làm việc và cống  hiến trong cơng việc 6.4 Tiền lương, thưởng và chế  độ  đãi ngộ  phù hợp, thu hút CC  vào làm việc tại các địa phương 124 ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC KỸ NĂNG, TRÌNH ĐỘ CỦA CC CẤP XÃ Đánh dấu (X) vào phương án lựa chọn, các mức độ đánh giá thứ tự như sau: Tốt Khá Trung bình Kém STT Kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn Tốt Các kỹ năng chung A Kỹ năng soạn thảo văn bản B Kỹ năng quan hệ, giao tiếp C Kỹ năng sử dụng máy tính, cơng nghệ  thơng tin Các kỹ năng về nghiệp vụ chun  mơn (theo vị trí cơng việc) A Kỹ năng, nghiệp vụ cơng an B Kỹ năng, nghiệp vụ qn sự C Kỹ năng, nghiệp vụ văn phòng­ thống Kê D Kỹ năng, nghiệp vụ địa chính­ xây   dựng E Kỹ năng, nghiệp vụ tài chính­ kế tốn F Kỹ năng, nghiệp vụ tư pháp­ hộ tịch G Kỹ năng, nghiệp vụ văn hóa­ xã hội Kỹ năng quản lý A Kỹ năng vận động, thuyết phục, tập  hợp quần chúng B Kỹ năng tổ chức thực hiện kế hoạch,  chương trình C Khả năng phối hợp cơng việc với đồng  nghiệp 125 Mức độ đánh giá Khá Trung  Kém bình Yếu Phiếu số 02 KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ CHẤT  LƯỢNG ĐỘI NGŨ CC CẤP XÃ (Dành cho các cơng dân, tổ chức đến làm việc tại một số xã, thị trấn   huyện Vĩnh Bảo đánh giá) STT I 1.1 Nội dung Về cơ sở vật chất Bảng hướng dẫn sơ đồ địa điểm làm việc của cơ quan rõ ràng,  1.2 dễ quan sát Vị trí làm việc của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuận tiện  1.3 cho việc giao dịch Cơ sở vật chất của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đáp ứng  II 2.1 u cầu, bố trí hợp lý Về thủ tục hành chính Thủ tục hành chính cơng khai, minh bạch, rõ ràng, dễ hiểu 2.2 2.3 Thủ tục hồ sơ đơn giản, dễ thực hiện Đúng hẹn, đúng thủ tục hiện hành về thời gian thụ lý,  giải quyết  III 3.1 3.2 hồ sơ Về cơng chức Tinh thần, thái độ phục vụ tốt, quan tâm, nhiệt tình Am hiểu chun mơn nghiệp vụ, xử lý cơng việc nhanh, hiệu quả 3.3 Kịp thời tiếp thu, ghi nhận và phản hồi ý kiến khiếu nại, góp ý  của tổ chức, cơng dân 126 Phiếu số 03 KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ CHẤT  LƯỢNG ĐỘI NGŨ CC CẤP XÃ (Dành cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện; Trưởng phòng, Phó   trưởng phòng cấp huyện đánh giá) I THÔNG TIN CHUNG Họ và tên:   Ngày sinh:  / / Giới tính: □ Nam □ Nữ Đơn vị cơng tác:     Chức vụ chính quyền:     Trình độ văn hóa:  □ Tiểu học □ THCS □ THPT  Trình độ chun mơn: □ Sơ cấp □ Trung cấp Đại học □ Thạc sĩ □  □ Cao đẳng □ Tiến sĩ Ngành nghề được đào tạo: Nghề nghiệp chính đang làm: Thâm niên làm cơng việc hiện tại: năm Hệ số lương: Ngạch lương: II NỘI DUNG KHẢO SÁT: Đánh giá kỹ năng chun mơn nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp Đánh dấu (X) vào phương án lựa chọn, các mức độ đánh giá thứ  tự như sau: 127 Hồn tồn đồng ý Đồng ý Bình thường Khơng đồng ý Hồn tồn khơng đồng ý 128 STT Kỹ năng nghiệp vụ chun mơn Tốt Mức độ đánh giá Khá Trung  Kém Yếu bình Các kỹ năng chung A Kỹ năng soạn thảo văn bản B Kỹ năng quan hệ, giao tiếp C Kỹ     sử   dụng   máy   tính,   cơng   nghệ  thơng tin Các kỹ năng về nghiệp vụ chun mơn (theo vị trí cơng việc) A Kỹ năng, nghiệp vụ cơng an B Kỹ năng, nghiệp vụ qn sự C Kỹ năng, nghiệp vụ văn phòng­ thống kê D Kỹ năng, nghiệp vụ địa chính­ xây dựng E Kỹ năng, nghiệp vụ tài chính­ kế tốn F Kỹ năng, nghiệp vụ tư pháp­ hộ tịch G Kỹ năng, nghiệp vụ văn hóa­ xã hội Kỹ năng quản lý A Kỹ  năng  vận  động,  thuyết  phục,  tập  hợp  quần chúng B Kỹ  năng  tổ   chức   thực    kế  hoạch,  chương trình C Khả năng phối hợp cơng việc với đồng nghiệp 129 Đánh giá chất lượng các thủ tục hành chính và thái độ phục vụ của đội  ngũ CC cấp xã Đánh dấu (X) vào phương án lựa chọn, các mức độ đánh giá thứ tự như sau: Tốt Khá Trung bình Kém STT Nội dung I Về cơ sở vật chất 1.1 Bảng hướng dẫn sơ đồ địa điểm làm việc của cơ quan rõ ràng, dễ quan sát 1.2 Vị trí làm việc của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuận tiện cho việc giao dịch 1.3 Cơ sở vật chất của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đáp ứng yêu cầu, bố trí hợp lý II Về thủ tục hành chính 2.1 Thủ tục hành chính cơng khai, minh bạch, rõ ràng, dễ hiểu 2.2 Thủ tục hồ sơ đơn giản, dễ thực hiện 2.3 Đúng hẹn, đúng thủ tục hiện hành về thời gian thụ lý,  giải quyết hồ sơ III Về cơng chức 3.1 Tinh thần, thái độ phục vụ tốt, quan tâm, nhiệt tình 3.2 Am hiểu chun mơn nghiệp vụ, xử lý cơng việc nhanh, hiệu 3.3 Kịp thời tiếp thu, ghi nhận và phản hồi ý kiến khiếu nại, góp ý của tổ chức, cơng dân 3.4 Tác phong làm việc nghiêm túc, phù hợp 130 TỔNG HỢP ĐỊA ĐIỂM VÀ ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU TRA STT Địa điểm điều tra, khảo sát Số phiếu phát ra 10 11 UBND huyện Vĩnh Bảo UBND xã Hòa Bình UBND xã Tam Cường UBND xã Lý Học UBND xã Vinh Quang UBND xã Giang Biên UBND xã Vĩnh An UBND xã Tân Hưng UBND xã Nhân Hòa UBND xã An Hòa UBND thị trấn Vĩnh Bảo Tổng số 40 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240 129 Số phiếu thu  38 20 18 20 19 20 20 20 19 20 20 234 ... huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng Chương 3: Một số giải pháp nâng cao chất lượng cơng chức cấp xã trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG CƠNG CHỨC CẤP XÃ... 6. Kết cấu của luận văn Ngồi phần mở đầu và kết luận, luận văn gồm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về chất lượng cơng chức cấp xã Chương 2:  Thực trạng chất lượng cơng chức cấp xã trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng ... ­ Đối tượng nghiên cứu: Chất lượng CC xã trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng.   ­ Phạm vi nghiên cứu: + Khơng gian: Nghiên cứu tại huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng.   + Thời gian: Số
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn Thạc sĩ: Chất lượng công chức cấp xã trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng, Luận văn Thạc sĩ: Chất lượng công chức cấp xã trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng