NHỮNG GIÁ TRỊ tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH về đạo đức mới và ý NGHĨA đối với lối SỐNG của SINH VIÊN HIỆN NAY x

26 2,696 4
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/09/2013, 21:49

A.MỞ ĐẦU.B.NỘI DUNG.I.Nội dung cơ bản của tư tưởng HỒ CHÍ MINH về đạo đức1.Quan điểm về vai trò và sức mạnh của đạo đức.a.Đạo đức là nguồn gốc cách mạng.b.Đạo đức là nhân tố tạo nên sức hấp dẫn của chủ nghĩa xã hội2.Quan điểm về những chuẩn mực đạo đức cách mạng.3.Quan điểm về những nguyên tắc xây dựng đạo đức mới.II.Sinh viên học tập và làm theo tư tưởng , tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.1.Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minha.Xác định đúng vị trí, vai trò cyả đạo đức đối với cá nhân.b.Kiên trì tu dưỡng theo các phẩm chất đạo đức Hồ Chí Minh.2.Nội dung học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Liên hệ bản thân.a.Thực trạng đạo đức lối sống trong sinh viên hiện nay.b.Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.c.Liên hệ bản thân.3.Một số lời dạy của Bác Hồ về đạo đức, lối sống.C.KẾT LUẬN.TÀI LIỆU THAM KHẢO. http://www.vatgia.com/hoidap/4808/30900/phan-tich-dao-duc-cach-mang- trong-tu-tuong-ho-chi-minh-lien-he-ban-than-cua-minh.html http://www.wattpad.com/167970-nguy%C3%AAn-t%E1%BA%AFc-x%C3%A2y-d%E1%BB%B1ng-%C4%91%E1%BA%A1o-%C4%91%E1%BB%A9c-m%E1%BB%9Bi http://phuly.edu.vn/bacho/TTHCM4.HTM http://tailieu.vn/xem-tai-lieu/de-tai-ve-tu-tuong-ho-chi-minh-ve-dao-duc.575664.htmlGiáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh.Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục, nâng cao đạo đức cách mạng.Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng và cũng cố đoàn viên, thanh niên.Hồ Chí Minh: Toàn tập, NXB Chính trị quốc gia Hà NộiTrang 23 – [1] : Con đường giải phóng, Tháng 12 năm 1940. Tư liệu Bảo tàng Hồ Chí Minh.[2]: Bài nói chuyện với bộ đội, công an và cán bộ trước khi vào tiếp quản Thủ đô. Ngày 5 tháng 7 năm 1954, [7,346].Trang 24 - [3]: Bài nói chuyện tại lớp đào tạo hướng dẫn viên các trại hè cấp I. Ngày 12 tháng 6 năm 1956, [8,184].[4]: Nói chuyện tại lớp chỉnh huấn trung cao cấp của Bộ Quốc Phòng và các lớp trung cấp của các tổng cục. Tháng 5 năm 1957, [8,391].[5]: Cần kiệm liêm chính, Tháng 6 năm 1949. Tập 5[6]: Nói chuyện tại lớp chỉnh huấn trung, cao cấp của Bộ Quốc phòng và các lớp trung cấp của các tổng cục. Tháng 5 năm 1957, [8,391].[7]: Bốn tháng rồi. Nhật kí trong tù. Năm 1942-1943, [3,387].Trang 25 - [8]: Kiểm điểm công việc của Đảng. Tháng 1 năm 1949. Tư liệu Bảo tàng Hồ Chí Minh.[9]: Cần kiệm liêm chính. Tháng6 năm 1949, [5,644].[10]: Tự phê bình. Báo Nhân dân, số 9 ngày 20 tháng 5 năm 1951, [6,209].[11]: Nhiệm vụ của chi bộ các cơ quan. Báo Nhân dân, số 176, từ ngày 6 đến 10 tháng 4 năm 1954, [7,269]. TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC MỚI HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ KHOA LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ CHUYÊN ĐỀ: NHỮNG GIÁ TRỊ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC MỚI Ý NGHĨA ĐỐI VỚI LỐI SỐNG CỦA SINH VIÊN HIỆN NAY. H.M.THẮNG – AT8B Page 1 TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC MỚI MỤC LỤC A. MỞ ĐẦU. B. NỘI DUNG. I.Nội dung cơ bản của tưởng HỒ CHÍ MINH về đạo đức 1. Quan điểm về vai trò sức mạnh của đạo đức. a. Đạo đức là nguồn gốc cách mạng. b. Đạo đức là nhân tố tạo nên sức hấp dẫn của chủ nghĩa xã hội 2. Quan điểm về những chuẩn mực đạo đức cách mạng. 3. Quan điểm về những nguyên tắc xây dựng đạo đức mới. II.Sinh viên học tập làm theo tưởng , tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 1. Học tập làm theo tưởng đạo đức Hồ Chí Minh a. Xác định đúng vị trí, vai trò cyả đạo đức đối với cá nhân. b. Kiên trì tu dưỡng theo các phẩm chất đạo đức Hồ Chí Minh. 2. Nội dung học tập làm theo tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Liên hệ bản thân. a. Thực trạng đạo đức lối sống trong sinh viên hiện nay. b. Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. c. Liên hệ bản thân. 3. Một số lời dạy của Bác Hồ về đạo đức, lối sống. C. KẾT LUẬN. TÀI LIỆU THAM KHẢO. H.M.THẮNG – AT8B Page 2 TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC MỚI http://www.vatgia.com/hoidap/4808/30900/phan-tich-dao-duc-cach-mang- trong-tu-tuong-ho-chi-minh-lien-he-ban-than-cua-minh.html http://www.wattpad.com/167970-nguy%C3%AAn-t%E1%BA%AFc-x %C3%A2y-d%E1%BB%B1ng-%C4%91%E1%BA%A1o-%C4%91%E1%BB %A9c-m%E1%BB%9Bi http://phuly.edu.vn/bacho/TTHCM4.HTM http://tailieu.vn/xem-tai-lieu/de-tai-ve-tu-tuong-ho-chi-minh-ve-dao- duc.575664.html Giáo trình tưởng Hồ Chí Minh. tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục, nâng cao đạo đức cách mạng. Tìm hiểu tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng cũng cố đoàn viên, thanh niên. Hồ Chí Minh: Toàn tập, NXB Chính trị quốc gia Hà Nội Trang 23 – [1] : Con đường giải phóng, Tháng 12 năm 1940. liệu Bảo tàng Hồ Chí Minh. [2]: Bài nói chuyện với bộ đội, công an cán bộ trước khi vào tiếp quản Thủ đô. Ngày 5 tháng 7 năm 1954, [7,346]. Trang 24 - [3]: Bài nói chuyện tại lớp đào tạo hướng dẫn viên các trại hè cấp I. Ngày 12 tháng 6 năm 1956, [8,184]. [4]: Nói chuyện tại lớp chỉnh huấn trung cao cấp của Bộ Quốc Phòng các lớp trung cấp của các tổng cục. Tháng 5 năm 1957, [8,391]. [5]: Cần kiệm liêm chính, Tháng 6 năm 1949. Tập 5 [6]: Nói chuyện tại lớp chỉnh huấn trung, cao cấp của Bộ Quốc phòng các lớp trung cấp của các tổng cục. Tháng 5 năm 1957, [8,391]. [7]: Bốn tháng rồi. Nhật kí trong tù. Năm 1942-1943, [3,387]. Trang 25 - [8]: Kiểm điểm công việc của Đảng. Tháng 1 năm 1949. liệu Bảo tàng Hồ Chí Minh. [9]: Cần kiệm liêm chính. Tháng6 năm 1949, [5,644]. [10]: Tự phê bình. Báo Nhân dân, số 9 ngày 20 tháng 5 H.M.THẮNG – AT8B Page 3 TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC MỚI năm 1951, [6,209]. [11]: Nhiệm vụ của chi bộ các cơ quan. Báo Nhân dân, số 176, từ ngày 6 đến 10 tháng 4 năm 1954, [7,269]. A.MỞ ĐẦU Chủ tịch Hồ Chí Minh, Lãnh tụ vĩ đại của Đảng Cộng Sản Việt Nam, người anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn thế giới đã về với cõi vĩnh hằng được 42 năm. Người ra đi nhưng đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta một di sản vô cùng to lớn – trong đó có tưởng về đạo đức. Trong suốt cuộc đời hoạt động của mình, từ bài giảng đầu tiên trong tác phẩm Đường Kách Mệnh đến bản Di chúc cuối cùng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến vấn đề đạo đức H.M.THẮNG – AT8B Page 4 TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC MỚI việc tu dưỡng đạo đức, coi đạo đức là “cái gốc” của người cách mạng. Có thể nói rằng, tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức được bắt nguồn từ truyền thống đạo đức của dân tộc Việt Nam, nền đạo đức đã được hình thành hàng ngàn năm suốt chiều dài lịch sử dân tộc kế thừa tưởng đạo đức phương Đông cũng như tinh hoa đạo đức của nhân loại dựa trên nền tảng tưởng đạo đức cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kế thừa có chọn lọc những giá trị đạo đức của dân tộc, vừa thâu góp những đạo đức của thời đại, đề xuất những tưởng đạo đức mới, phù hợp với yêu cầu của cách mạng Việt Nam trong thời đại mới hướng tới việc xây dựng con người mới có đủ đức, đủ tài phục vụ đất nước làm rạng ngời con người Việt Nam. Là một công dân Việt Nam, là một thanh niên trong thời đại mới, là chủ nhân tương lại của đất nước bản thân tôi cần phải cố gắng hơn nữa, tích cực hơn nữa trong học tập cũng như trong mọi phòng trào hoạt động của đoàn trường xã hội. Trau dồi kiến thức trong học tập trong cuộc sống, rút ra những bài học kinh nghiệm, lấy tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức làm nền tảng để cây dựng cho bản thân mình một đạo đức tốt, xứng đáng là một công dân Việt Nam. Cũng như tất cả mọi người, để xây dựng cho bản thân mình một đạo đức tốt lấy tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức làm nền tảng. Bản thân tôi phải hiểu tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức là gì? hiểu rõ nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tưởng đạo đức tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. B: NỘI DUNG <GIÁ TRỊ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC MỚI> I.Nội dung cơ bản của tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức 1. Quan điểm về vai trò sức mạnh của đạo đức H.M.THẮNG – AT8B Page 5 TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC MỚI a. Đạo đức là nguồn gốc cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người nêu một tấm gương mẫu mực về thực hành đạo đức cách mạng để toàn Đảng toàn dân noi theo. Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, lãnh tụ Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm tới giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên nhân dân. Thống kê trong di sản Hồ Chí Minh để lại có tới gần 50 bài tác phẩm bàn về vấn đề đạo đức. có thể nói, đạo đức là một trong những vấn đề quan trọng của Hồ Chí Minh trong sự nghiệp cách mạng. Hồ Chí Minh quan niệm đạo đức là nền tảng là sức mạnh của người cách mạng, Người khẳng định đạo đức là nguồn nuôi dưỡng phát triển của con nguười, là cái gốc của cây, ngọn của sông suối. người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng thì mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang vì sự nghiệp độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội. người viết:” cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài có giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”. Người quan niệm đạo đức tạo ra sức mạnh, nhân tố quyết định sự thắng lợi của mọi công việc: “ công việc thành công hoặc thất bại đều do các bộ tốt hay kém”. Quan niệm lấy đức làm gốc của Hồ Chí Minh không có nghĩa là tuyệt đối hóa mặt đức, coi nhẹ mặt tài. Người cho rằng có tài mà không có đức là người vô dụng nhưngđức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó. Cho nên, đức là gốc nhưng đức tài phải kết hợp với nhau để hoàn thành nhiệm vụ cách mạng. Tầm quan trọng của đạo đức bao giờ cũng được Người đặt ở vị trí hàng đầu. Ngay từ khi Đảng ta chưa ra đời, không phải ngẫu nhiên những bài giảng đầu tiên của Người cho thế hệ thanh niên yêu nước đầu tiên ở nước ta theo con đường cách mạng vô sản là những bài giảng về cách của người cách mạng. Nếu bài học về đạo đức cách mạng đầu tiên trong cuốn Đường Kách Mệnh, Người chỉ đề ra những nguyên lý chung thể hiện mối quan hệ giữa ba khía cạnh, phản ánh mối quan hệ đạo đức mới, đạo đức cách mạng mà người cách mạng cần quán triệt trước tiên, đồng thời nêu cao việc tu dưỡng đạo đức cách mạng; thì ngay trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Người đã đề ra những nguyên tắc về hành vi đạo đức cách mạng đối với người có chức, có quyền trong Chính phủ từ toàn quốc đến các làng, Người đề nghị: “Mở một chiến dịch giáo dục lại tinh thần nhân dân bằng cách thực hiện: Cần, kiệm, liêm, chính” để “làm cho dân tộc chúng ta trở nên một dân tộc dũng cảm, yêu nước, yêu lao động”. H.M.THẮNG – AT8B Page 6 TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC MỚI Người coi cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô là phẩm chất đạo đức cơ bản nhất của con người mới, đồng thời là chuẩn mực cơ bản của nền đạo đức mới của dân tộc ta. Đây là phẩm chất được Người đề cập đến nhiều nhất, thường xuyên nhất với một nội dung đạo đức mới rất cách mạng mà vẫn giữ được nền tảng của các khái niệm đạo đức cũ rất quen thuộc với mọi người. Phẩm chất này gắn liền với họat động hàng ngày của mỗi con người có quan hệ mật thiết với tưởng trung với nước, hiếu với dân. Chí công vô về thực chất là nối tiếp cần, kiệm, liêm, chính. Cần, kiệm, liêm, chính sẽ dẫn đến chí công vô ngược lại. Người có tinh thần chí công vô là người ham làm những việc ích nước, lợi dân, không ham địa vị, công danh, phú quý, không nghĩ đến quyền lợi cá nhân. Người cho rằng những cán bộ, đảng viên có đầy đủ đức tính nêu trên sẽ đứng vững trước mọi thử thách, hơn nữa yêu cầu họ phải thể hiện trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, đối với người, với việc với chính mình. Người từng nói: “Người đảng viên, người cán bộ tốt muốn trở nên người cách mạng chân chính, không có gì là khó cả. Điều đó hoàn toàn do lòng mình mà ra. Lòng mình chỉ biết vì Đảng, vì Tổ quốc, vì đồng bào thì mình sẽ tiến đến chỗ chí công, vô tư. Mình đã chí công, vô thì khuyết điểm sẽ càng ít, mà những tính tốt như sau, ngày càng thêm. Nói tóm tắt, tính tốt ấy gồm có 5 điều: Nhân, nghĩa, trí, dũng, liêm”. Có thể thấy rằng từ các khái niệm đạo đức cũ như: nhân, nghĩa, trí, dũng, liêm, Người đã đưa vào đây nội dung đạo đức mới bằng cách giải thích nó theo quan niệm mới, với một nội dung hoàn toàn khác, rất cách mạng, phản ánh các mối quan hệ một cách rõ ràng, cụ thể dễ hiểu. b. Đạo đức là nhần tố tạo nên sức hấp dẫn của chủ nghĩa xã hội. Theo Hồ Chí Minh, sức hấp dẫn của chủ nghĩa xã hội chưa phải là ở lí tưởng cao xa, ở mức sống vật chất dồi dào, ở tưởng tự do giải phóng, mà trước hết là ở những giá trị đạo đức cao đẹp, ở phẩm chất của những người cộng sản ưu tú, bằng những tấm gương sống hành động của mình chiến đấu cho lí tưởng đó trở thành hiện thực. Hồ Chí Minh cho rằng phong trào cộng sản công nhân quốc tế trở thành lực lượng quyết đinh vận mệnh của loài người không chỉ so chiến lược sách lược thiên tài của cách mạng vô sản mà còn do những phẩm chất đạo đức cao quý làm cho chủ nghĩa cộng sản trở thành một sức mạnh vô địch. Tấm gương đạo đức trong sáng của một nhân cách vĩ đại, song cũng rất đời thường của Hồ Chí Minh chẳng những có sức hấp H.M.THẮNG – AT8B Page 7 TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC MỚI dẫn lớn lao, mạnh mẽ với nhân dân Việt Nam, mà còn cả với nhân dân thế giới. Tấm gương đó từ lâu là nguồn cổ vũ động viên tinh thần quan trọng đối với nhân dân ta nhân loại tiến bộ đoàn kết đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ chủ nghĩa xã hội. 2. Quan điểm về những chuẩn mực đạo đức cách mạng. Trong trang đầu cuốn Đường Kách Mệnh - Người đã ghi 23 nét cách của một người cách mạng trong ứng xử với mình, với người, với đời, với việc. Đó là những chuẩn mực: − Tự mình phải: Cần kiệm. Hòa mà không tư. Cả quyết sửa lỗi mình. Cận thận mà không nhút nhát. Hay hỏi. Nhẫn nại (chịu khó). Hay nghiên cứu, xem xét. Vị công vong tư. Không hiếu danh, không kiêu ngạo. Nói thì phải làm. Giữ chủ nghĩa cho vững. Hy sinh. Ít lòng ham muốn về vật chất. Bí mật. − Đối với người phải: Với từng người thì khoan thứ. Với đoàn thể thì nghiêm. Có lòng bày vẽ cho người. Trực mà không táo bạo. Hay xem xét người. − Làm việc phải: H.M.THẮNG – AT8B Page 8 TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC MỚI Xem xét hoàn cảnh kỹ càng. Quyết đoán. Dũng cảm. Phục tùng đoàn thể bao quát lấy nó là những chuẩn mực chung nhất của nền đạo đức cách mạng Việt Nam gồm: Một là, trung với nước hiếu với dân. Đây là phẩm chất quan trọng nhất, bao trùm nhất chi phối các phẩm chất cách mạng. Từ khái niệm cũ "trung với vua, hiếu với cha mẹ" trong đạo đức truyền thống của xã hội phong kiến phương Đông, Hồ Chí Minh đưa vào đó một nội dung mới, phản ánh đạo đức ngày nay cao rộng hơn là “Trung với nước hiếu với dân”. Đó là một cuộc cách mạng trong quan niệm đạo đức. “Trung với nước hiếu với dân, suốt đời phấn đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Câu nói đó của Người vừa là lời kêu gọi hành động, vừa là định hướng chính trị-đạo đức cho mỗi người Việt Nam không phải chỉ trong cuộc đấu tranh cách mạng trước mắt, mà còn lâu dài về sau. Hai là, yêu thương con người. Quan niệm của Hồ Chí Minh về con người rất toàn diện độc đáo. Hồ Chí Minh đã xác định tình yêu thương con người là một trong những phẩm chất đạo đức cao đẹp nhất. Người dành tình yêu thương rộng lớn cho những người cùng khổ. Những người lao động bị áp bức bóc lột, Người viết: "Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành". Hồ Chí Minh yêu thương đồng bào, đồng chí của Người, không phân biệt họ ở miền xuôi hay miền ngược, là trẻ hay già, trai hay gái . không phân biệt một ai, không trừ một ai, hễ là người Việt Nam yêu nước thì đều có chỗ trong tấm lòng nhân ái của Người. Tình yêu thương của Người còn thể hiện đối với những người có sai lầm khuyết điểm. Với tấm lòng bao dung của một người cha, H.M.THẮNG – AT8B Page 9 TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC MỚI Người căn dặn, chúng ta: "Mỗi con người đều có thiện ác ở trong lòng ta, phải biết làm cho phần tốt ở trong mỗi con người nảy nở như hoa mùa xuân phần xấu bị mất dần đi, đó là thái độ của người cách mạng. Đối với những người có thói hư tật xấu, từ hạng người phản lại Tổ quốc nhân dân, ta cũng phải giúp họ tiến bộ bằng cách làm cho cái phần thiện trong con người nảy nở để đẩy lùi phần ác, chứ không phải đập cho tơi bời". Trong Di chúc, Người căn dặn Đảng: Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau, nhắc nhở mỗi cán bộ, đảng viên luôn luôn chú ý đến phẩm chất yêu thương con người. Ba là, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. - Theo Hồ Chí Minh thì: Cần tức là lao động cần cù, siêng năng; lao động có kế hoạch, sáng tạo, có năng suất cao; lao động với tinh thần tự lực cánh sinh, không lười biếng, không lại, không dựa dẫm. Phải thấy rõ "lao động là nghĩa vụ thiêng liêng, là nguồn sống, nguồn hạnh phúc của chúng ta". Kiệm tức là tiết kiệm sức lao động, tiết kiệm thì giờ, tiết kiệm tiền của của dân, của nước, của bản thân mình; phải tiết kiệm từ cái to đến cái nhỏ, nhiều cái nhỏ cộng lại thành cái to; "không xa xỉ, không hoang phí, không bừa bãi", không phô trương hình thức, không liên hoan, chè chén lu bù. Liêm tức là "luôn luôn tôn trọng giữ gìn của công của dân"; "không xâm phạm một đồng xu, hạt thóc của Nhà nước, của nhân dân". Phải "trong sạch, không tham lam". "Không tham địa vị. Không tham tiền tài. Không tham sung sướng. Không ham người tâng bốc mình. Vì vậy mà quang minh chính đại, không bao giờ hủ hoá". Chính, "nghĩa là không tà, thẳng thắn, đứng đắn". Đối với mình: không tự cao, tự đại, luôn chịu khó học tập cầu tiến bộ, luôn tự kiểm điểm để phát triển điều hay, sửa đổi điều dở của bản thân mình. Đối với người: không nịnh hót người trên, không xem khinh người dưới, luôn giữ thái độ chân thành, khiêm tốn, đoàn kết thật thà, không dối trá, lừa lọc. Đối với việc: để việc công lên trên, lên trước việc tư, việc nhà. Chí công vô tư, Người nói: "Đem lòng chí công vô đối với người, với việc". “Khi làm bất cứ việc gì cũng đừng nghĩ đến H.M.THẮNG – AT8B Page 10 . của tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. B: NỘI DUNG <GIÁ TRỊ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC MỚI> I.Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC MỚI HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ KHOA LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ CHUYÊN ĐỀ: NHỮNG GIÁ TRỊ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC MỚI VÀ Ý NGHĨA
- Xem thêm -

Xem thêm: NHỮNG GIÁ TRỊ tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH về đạo đức mới và ý NGHĨA đối với lối SỐNG của SINH VIÊN HIỆN NAY x , NHỮNG GIÁ TRỊ tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH về đạo đức mới và ý NGHĨA đối với lối SỐNG của SINH VIÊN HIỆN NAY x

Từ khóa liên quan