0

Tuần 6: Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc

6 1,728 8

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2013, 01:10

Tuần 6, Tiết: 21, 22, 23, 24 Ngày soạn: từ 2 đến 6 tháng10/2007 Văn tế nghĩa cần giuộc Văn tế nghĩa cần giuộc A. mục tiêu bài học Giúp HS: 1. Cảm nhận đợc vẻ đẹp bi tráng của ngời nghĩa nông dân, cũng là tiếng khóc cao cả của tác giả cho một thời kì khổ nhục nhng vĩ đại cảu dân tộc 2. Nghệ thuật đặc sắc của bài văn tế, sự kết hợp nhuần nhuyễn tính hiện thực và trữ tình cùng những nét cơ bản của thể loại văn tế. B. phơng tiện thực hiện SGK, SGV Thiết kế bài học. C. Tiến hành dạy học 1. Kiểm tra bài cũ: GVH: Anh (chị) hãy cho biết điểm chung của lẽ ghét thơng trong đoạn thơ lẽ ghét thơng đã học ? 2. Giới thiệu bài mới: Ph Ph ơng pháp ơng pháp Nội dung cần đạt Nội dung cần đạt GV: H/S đọc phần SGK Tr 56 GV: H/S đọc phần SGK Tr 56 GVH: GVH: Phần cuộc đời tác giả Phần cuộc đời tác giả SGK nêu nội dung gì ? SGK nêu nội dung gì ? GVH: GVH: Anh (chị) hãy tóm tắt Anh (chị) hãy tóm tắt những tác phẩm chính của tác những tác phẩm chính của tác gỉa ? gỉa ? I I . . Giới thiệu chung. Giới thiệu chung. 1. 1. Tác giả Tác giả A, Cuộc đời A, Cuộc đời HSPB: HSPB: Nguyễn Đình Chiểu sinh 1/07/1822 mất năm 1888. Nguyễn Đình Chiểu sinh 1/07/1822 mất năm 1888. + Năm 1843 thi đỗ tú tài, năm 1846 ra Huế chuẩn bị thi thì + Năm 1843 thi đỗ tú tài, năm 1846 ra Huế chuẩn bị thi thì năm 1849 nhận đ năm 1849 nhận đ ợc tin mẹ mất phải trở về Nam chịu tang ợc tin mẹ mất phải trở về Nam chịu tang + Bị mù năm 26 tuổi, bị từ hôn, sống cuộc đời tàn tật suốt 40 + Bị mù năm 26 tuổi, bị từ hôn, sống cuộc đời tàn tật suốt 40 năm tuy tàn nh năm tuy tàn nh ng không phế. ng không phế. + Năm 1847 TDP nổ song tấn công cửa biển Đà Nẵng; + Năm 1847 TDP nổ song tấn công cửa biển Đà Nẵng; + Năm 1862 Triều đình Huế cắt ba tỉnh miền Đông cho giặc. + Năm 1862 Triều đình Huế cắt ba tỉnh miền Đông cho giặc. + Năm 1872 Lục tỉnh rơi vào tay giặc; 1884 cả n + Năm 1872 Lục tỉnh rơi vào tay giặc; 1884 cả n ớc rơi ớc rơi * Tuy phải sống trong cảnh mù loà nh * Tuy phải sống trong cảnh mù loà nh ng tác giả với tinh thần ng tác giả với tinh thần bất cộng đới thiên đã không những không khuất phục bất cộng đới thiên đã không những không khuất phục bọn giặc mà ông còn là ng bọn giặc mà ông còn là ng ời cổ vũ nhiệt thành cho phong trào ời cổ vũ nhiệt thành cho phong trào chống TDP, lá cờ đầu. chống TDP, lá cờ đầu. * Cuộc đời của Đồ Chiểu là tấm g * Cuộc đời của Đồ Chiểu là tấm g ơng sáng ngời về đạo đức, ơng sáng ngời về đạo đức, nghị lực, suốt đời gắn bó chiến đấu cho lẽ phải, cho quyền lợi nghị lực, suốt đời gắn bó chiến đấu cho lẽ phải, cho quyền lợi của nhân dân. Trong ông có ba con ng của nhân dân. Trong ông có ba con ng ời đáng quý: ời đáng quý: + Một nhà giáo mẫu mực: coi việc dạy ng + Một nhà giáo mẫu mực: coi việc dạy ng ời cao hơn dạy chữ ời cao hơn dạy chữ + Một nhà văn: coi trọng choc năng giáo huấn + Một nhà văn: coi trọng choc năng giáo huấn + + Một thầy thuốc: lấy việc chăm sóc sức khoẻ cho dân làm y đức Một thầy thuốc: lấy việc chăm sóc sức khoẻ cho dân làm y đức 2. Sự nghiệp văn ch 2. Sự nghiệp văn ch ơng ơng a. a. Những tác phẩm chính Những tác phẩm chính HSPB HSPB : Cuộc đời sáng tác của ông chia làm hai giai đoạn: tr : Cuộc đời sáng tác của ông chia làm hai giai đoạn: tr ớc ớc và sau khi TDP sang xâm l và sau khi TDP sang xâm l ợc. ợc. + + ở giai đoạn đầu ông viết hai truyện thơ dài: Truyện Lục ở giai đoạn đầu ông viết hai truyện thơ dài: Truyện Lục Vân Tiên và D Vân Tiên và D ơng Từ Hà Mậu, đều nhằm mục đích truyền ơng Từ Hà Mậu, đều nhằm mục đích truyền bá đạo làm ng bá đạo làm ng ời ời Tuần 6, Tiết: 21, 22, 23, 24 Ngày soạn: từ 2 đến 6 tháng10/2007 GVH: GVH: Anh (chị) hãy nêu những Anh (chị) hãy nêu những nội dung chính trong thơ văn nội dung chính trong thơ văn Nguyễn Đình Chiểu ? Nguyễn Đình Chiểu ? GVH: GVH: Nghệ thuật tiêu biểu Nghệ thuật tiêu biểu trong thơ văn Nguyễn Đình trong thơ văn Nguyễn Đình Chiểu Chiểu ? ? GVH: Anh (chị) hãy nêu hoàn GVH: Anh (chị) hãy nêu hoàn cảnh sáng tác, bố cục của tác cảnh sáng tác, bố cục của tác phẩm ? phẩm ? GV GV : : Cho HS đọc diễn cảm bài Cho HS đọc diễn cảm bài văn tế một lần. văn tế một lần. GVH: Anh (chị) hãy cho biết GVH: Anh (chị) hãy cho biết phần lung khởi nhà văn khái phần lung khởi nhà văn khái quát hoàn cảnh của đất n quát hoàn cảnh của đất n ớc nh ớc nh thế nào ? thế nào ? GVH: Anh (chị) hãy cho biết GVH: Anh (chị) hãy cho biết hình ảnh của ng hình ảnh của ng ời nông dân ời nông dân nghĩa đ nghĩa đ ợc tái hiện nh ợc tái hiện nh thế thế nào ? nào ? GVH: Anh (chị) hãy cho biết GVH: Anh (chị) hãy cho biết trận chiến đấu đ trận chiến đấu đ ợc tái hiện nh ợc tái hiện nh thế nào ? Qua đó anh chị có thế nào ? Qua đó anh chị có nhận xét gì về tinh thần chiến nhận xét gì về tinh thần chiến đấu của nghiã quân đấu của nghiã quân ? ? GVH: Anh (chị) hãy cho biết GVH: Anh (chị) hãy cho biết tiếng khóc bi tráng của tác giả tiếng khóc bi tráng của tác giả xuất phát từ những nguồn cảm xuất phát từ những nguồn cảm xúc nào xúc nào ? ? + Giai đoạn còn lại, thơ văn của ông đ + Giai đoạn còn lại, thơ văn của ông đ ợc coi là lá cờ đầu của ợc coi là lá cờ đầu của văn thơ yêu n văn thơ yêu n ớc chống Pháp. Kể tên: SGK Tr 57. ớc chống Pháp. Kể tên: SGK Tr 57. b. b. Nội dung thơ văn. Nội dung thơ văn. HSPB: HSPB: + Lí t + Lí t ởng nhân nghĩa. ởng nhân nghĩa. + Lòng yêu n + Lòng yêu n ớc th ớc th ơng dân. ơng dân. c. Nghệ thuật thơ văn Nghệ thuật thơ văn Nét tiêu biểu của văn thơ tác giả là tính chất đạo đức trữ tình. Nét tiêu biểu của văn thơ tác giả là tính chất đạo đức trữ tình. Lối thơ thiên về kể trong các chuyện mang màu sắc diễn x Lối thơ thiên về kể trong các chuyện mang màu sắc diễn x - - ớng. ớng. 3, Tác phẩm Văn tế nghĩa Cần Giuộc 3, Tác phẩm Văn tế nghĩa Cần Giuộc a, Hoàn cảnh sáng tác a, Hoàn cảnh sáng tác + SGK Tr 60 phần tiẻu dẫn. + SGK Tr 60 phần tiẻu dẫn. b, Bố cục: Chia làm 04 phần: b, Bố cục: Chia làm 04 phần: + Lung khởi: (câu 1->2): Tiếng khóc mang tính bao quát. + Lung khởi: (câu 1->2): Tiếng khóc mang tính bao quát. + Thích thực: (câu 3->15): hồi t + Thích thực: (câu 3->15): hồi t ởng cuộc đời của ng ởng cuộc đời của ng ời đã mất. ời đã mất. + Ai vãn: (câu 16->23) : Trở lại nỗi đau sau khi hồi t + Ai vãn: (câu 16->23) : Trở lại nỗi đau sau khi hồi t ởng. ởng. + Kết (còn lại): Nêu ý nghĩa trách nhiệm của ng + Kết (còn lại): Nêu ý nghĩa trách nhiệm của ng ời còn sống. ời còn sống. II. nội dung chính II. nội dung chính 1. 1. Phần lung khởi Phần lung khởi HSPB: HSPB: Mở đầu bài tế là tiếng than quen thuộc của giọng văn Mở đầu bài tế là tiếng than quen thuộc của giọng văn tế Hỡi ôi. Nó làm nổi bật tình thế hiểm nghèo của thời tế Hỡi ôi. Nó làm nổi bật tình thế hiểm nghèo của thời đại, của đất n đại, của đất n ớc: tình thế có ngoại xâm và cuộc chiến chống ớc: tình thế có ngoại xâm và cuộc chiến chống ngoại xâm. ngoại xâm. Sự đối lập hai hình ảnh: Súng giặc >< lòng dân Sự đối lập hai hình ảnh: Súng giặc >< lòng dân 2. Phần thích thực 2. Phần thích thực HSPB: HSPB: Hình ảnh ng Hình ảnh ng ời nghĩa nông dân đứng lên với đầy đủ ời nghĩa nông dân đứng lên với đầy đủ sự nhận thức và giác ngộ cần thiết, nêu cao ý thức trách sự nhận thức và giác ngộ cần thiết, nêu cao ý thức trách nhiệm của ng nhiệm của ng ơì công dân. ơì công dân. + hình ảnh ng + hình ảnh ng ời dân thuần tuý ời dân thuần tuý + vì quan quân hèn nhát nên họ đã ý thức đ + vì quan quân hèn nhát nên họ đã ý thức đ ợc sứ mệnh bảo ợc sứ mệnh bảo vệ tổ quốc. Lòng căm thù giặc lên cao tột cùngHọ đã đứng vệ tổ quốc. Lòng căm thù giặc lên cao tột cùngHọ đã đứng lên vì nghĩa lớn lên vì nghĩa lớn HSPB: HSPB: Cuộc chiến đấu diễn ra không cân sức mà tinh thần Cuộc chiến đấu diễn ra không cân sức mà tinh thần chiến đấu hi sinh cũng nổi bật chiến đấu hi sinh cũng nổi bật => Đoạn văn đã vang lên cảm hứng ngợi ca anh hùng. Hình => Đoạn văn đã vang lên cảm hứng ngợi ca anh hùng. Hình ảnh ng ảnh ng ời nông dân Cần Giuộc hiện lên nh ời nông dân Cần Giuộc hiện lên nh một t một t ợng đài nghệ ợng đài nghệ thuật sừng sững, rực rỡ đến mức vô tiền khoáng hậu. thuật sừng sững, rực rỡ đến mức vô tiền khoáng hậu. 3. Phần Ai vãn 3. Phần Ai vãn HSPB: HSPB: Ngòi bút của tác giả nh Ngòi bút của tác giả nh nức nở trên từng trang giấy. nức nở trên từng trang giấy. Nỗi đau th Nỗi đau th ơng bao trùm nên cảnh vật, thấm vào từng câu ơng bao trùm nên cảnh vật, thấm vào từng câu từng chữ. từng chữ. +Từng âm thanh sầu th +Từng âm thanh sầu th ơng v ơng v ơng lên trong lời văn. Ng ơng lên trong lời văn. Ng ời đọc ời đọc không thể phân biệt đ không thể phân biệt đ ợc dâu là tiếng khóc của tác giả , của ợc dâu là tiếng khóc của tác giả , của nhân dân, của gia đình nạn nhân, đó là tiếng khóc chung của nhân dân, của gia đình nạn nhân, đó là tiếng khóc chung của Tuần 6, Tiết: 21, 22, 23, 24 Ngày soạn: từ 2 đến 6 tháng10/2007 GVH: GVH: Thái độ của tác giả với Thái độ của tác giả với những kẻ bán n những kẻ bán n ớc cầu vinh ? ớc cầu vinh ? GVH: GVH: Bài văn tế để lại cho em Bài văn tế để lại cho em bài học gì ? bài học gì ? GVH: GVH: Anh (chị) hãy tóm tắt lại Anh (chị) hãy tóm tắt lại nội dung bài văn tế ? Nêu chủ nội dung bài văn tế ? Nêu chủ đề chính của bài văn tế ? đề chính của bài văn tế ? GV GV : : Dựa vào h Dựa vào h ớng dẫn trong ớng dẫn trong SGK Tr 53 để ra đề số 2 (HS SGK Tr 53 để ra đề số 2 (HS làm ở nhà). Cho HS chọn một làm ở nhà). Cho HS chọn một trong ba đề có ở phần Gợi ý đề trong ba đề có ở phần Gợi ý đề bài SGK Tr 53. bài SGK Tr 53. cả dân tộc. cả dân tộc. + nỗi xót th + nỗi xót th ơng của tác giả đối với những ng ơng của tác giả đối với những ng ời liệt khi các ời liệt khi các anh ngã xuống mà ch anh ngã xuống mà ch a thoả chí nguyện, sự nghiệp ch a thoả chí nguyện, sự nghiệp ch a a thành thành + nỗi xót th + nỗi xót th ơng của mẹ già,vợ trể khi mất ng ơng của mẹ già,vợ trể khi mất ng ời thân gây ra ời thân gây ra nghịch cảnh éo le: lá xanhlá vàng nghịch cảnh éo le: lá xanhlá vàng => Tiếng khóc không chỉ đơn giản là của tác giả với lòng tiếc => Tiếng khóc không chỉ đơn giản là của tác giả với lòng tiếc th th ơng mà ông đang thay mặt cho nhân dân khóc và biểu d ơng mà ông đang thay mặt cho nhân dân khóc và biểu d - - ơng công trạng của các nghĩa quân. Tiếng khóc không chỉ h ơng công trạng của các nghĩa quân. Tiếng khóc không chỉ h - - ớng về cái chết mà còn h ớng về cái chết mà còn h ớng về cuộc sống đau th ớng về cuộc sống đau th ơng, khổ ơng, khổ nhục cảu cả dân tộc tr nhục cảu cả dân tộc tr ớc nạn xâm lăng. ớc nạn xâm lăng. HSPB: HSPB: tác giả không tiếc lời mạt sát những kẻ bán rẻ l tác giả không tiếc lời mạt sát những kẻ bán rẻ l ơng ơng tâm trao linh hồn cho quỷ dữ đầu Tây , khẳng định tinh tâm trao linh hồn cho quỷ dữ đầu Tây , khẳng định tinh thần chết vinh hơn sống nhục thần chết vinh hơn sống nhục 4. Phần Kết 4. Phần Kết HSPB: HSPB: Tác giả trở lại tâm trạng của ng Tác giả trở lại tâm trạng của ng ời còn sống để bầy tỏ ời còn sống để bầy tỏ mối cảm thông sâu sắc của mình đối với ng mối cảm thông sâu sắc của mình đối với ng ời dân đ ời dân đ ơng thời. ơng thời. Ông nhấn mạnh vào nỗi đau để ca ngợi công đức, đồng thời Ông nhấn mạnh vào nỗi đau để ca ngợi công đức, đồng thời nêu cao ý chí diệt thù. nêu cao ý chí diệt thù. HSPB HSPB : : Bài văn tế đã củng cố một chân lí bất diệt: đó là sức Bài văn tế đã củng cố một chân lí bất diệt: đó là sức mạnh của chính nghĩa có thể chống lại sức mạnh bạo tàn cảu mạnh của chính nghĩa có thể chống lại sức mạnh bạo tàn cảu kẻ thù. kẻ thù. III. Củng cố dặn dò III. Củng cố dặn dò HSĐ&TL: HSĐ&TL: - Ghi nhớ (SGK) - Ghi nhớ (SGK) - Đọc diễn cảm bài văn tế. - Đọc diễn cảm bài văn tế. - Thảo luận về ý kiến của G.S Trần Văn Giàu SGK Tr 65. - Thảo luận về ý kiến của G.S Trần Văn Giàu SGK Tr 65. IV. Ra đề bài viết số 2 IV. Ra đề bài viết số 2 : Nghị luận văn học : Nghị luận văn học 1, H 1, H ớng dẫn chung. ớng dẫn chung. 2, Gợi ý một số đề bài. 2, Gợi ý một số đề bài. 3, Gợi ý cách làm bài. 3, Gợi ý cách làm bài. HSĐTL&PB: HSĐTL&PB: 1, Tìm hiểu đề. 1, Tìm hiểu đề. 2, Lập dàn ý. 2, Lập dàn ý. 3. Viết bài ở nhà. 3. Viết bài ở nhà. Tuần 6, Tiết: 21, 22, 23, 24 Ngày soạn: từ 2 đến 6 tháng10/2007 Thực hành về thành ngữ , điển cố. Thực hành về thành ngữ , điển cố. a. Mục tiêu bài học Giúp HS: Giúp HS: + Củng cố và nâng cao kiến thức về thành ngữ, điển cố + Biết lĩnh hội và sử dụng thành ngữ, điển cố + Biết lĩnh hội và sử dụng thành ngữ, điển cố B. Phơng tiện thực hiện SGK, SGV. Thiết kế bài học C. Tiến trình dạy học 1. Kiểm tra bài cũ 2. Giới thiệu bài mới Ph Ph ơng pháp ơng pháp nội dung cần đạt nội dung cần đạt (H/S ôn lại kiến thức (H/S ôn lại kiến thức lớp 7 SGK) lớp 7 SGK) GV: GV: Cho HSTL&PB Cho HSTL&PB GVH: Thế nào là thành GVH: Thế nào là thành ngữ ? ngữ ? GVH: Thế nào là điển cố? GVH: Thế nào là điển cố? Yêu cầu của việc sử dụng Yêu cầu của việc sử dụng điển cố ? điển cố ? GV: Cho HS làm những GV: Cho HS làm những bài tập trong SGK Tr 66. bài tập trong SGK Tr 66. Có thể chia làm 4 nhóm Có thể chia làm 4 nhóm và phân công mỗi nhóm và phân công mỗi nhóm làm 02 bài. Lần l làm 02 bài. Lần l ợt gọi ợt gọi từng HS ở các nhóm trình từng HS ở các nhóm trình bày. bày. GVH: GVH: Tìm thành ngữ Tìm thành ngữ trong đoạn thơbài 1? trong đoạn thơbài 1? GVH GVH : Đọc yêu cầu bài 2 : Đọc yêu cầu bài 2 SGK Tr 66 ? SGK Tr 66 ? I. Khái niệm I. Khái niệm 1, Thế nào là thành ngữ? 1, Thế nào là thành ngữ? HSPB: HSPB: Thành ngữ Thành ngữ là loại cụm từ có cấu tạo cố định biểu thị một ý nghĩa hoàn chỉnh. Đa số thành ngữ Việt Nam có 4 tiếng (chiếm 75 đến 80%) * Nghĩa của thành ngữ có thể bắt nguồn trực tiếp từ nghĩa đen của Nghĩa của thành ngữ có thể bắt nguồn trực tiếp từ nghĩa đen của các từ tạo nên nó nh các từ tạo nên nó nh ng th ng th ờng thông qua một số phép chuyển nghĩa ờng thông qua một số phép chuyển nghĩa nh nh ẩn dụ, so sánh. ẩn dụ, so sánh. Ví dụ :+ Công thành danh toại; Tâm đầu ý hợp; bách chiến bách Ví dụ :+ Công thành danh toại; Tâm đầu ý hợp; bách chiến bách thắng thắng + Cung kính không bằng tuân mệnh; cá lớn nuốt cá bé; khẩu + Cung kính không bằng tuân mệnh; cá lớn nuốt cá bé; khẩu phật tâm xà; ếch ngồi đáy giếng phật tâm xà; ếch ngồi đáy giếng 2, Điển cố 2, Điển cố HSPB HSPB : là những từ, cụm từ có liên quan đến một sự kiện, sự tích : là những từ, cụm từ có liên quan đến một sự kiện, sự tích cũ mang nội dung ý nghĩa hàm súc nhất định để nói nên một điều cũ mang nội dung ý nghĩa hàm súc nhất định để nói nên một điều khái quát chung trong cuộc sống. khái quát chung trong cuộc sống. HSPB: HSPB: Muốn sử dụng và lĩnh hội điển cố, ng Muốn sử dụng và lĩnh hội điển cố, ng ời sử dụng phải có vốn ời sử dụng phải có vốn tri thức, vốn sống sâu rộng. tri thức, vốn sống sâu rộng. II. Luyện tập II. Luyện tập 1, Bài 1 1, Bài 1 HSPB: HSPB: Trong đoạn thơ tác giả sử dụng 02 thành ngữ: Trong đoạn thơ tác giả sử dụng 02 thành ngữ: + Một duyên hai nợ: một mình đảm đang công việc gia đình + Một duyên hai nợ: một mình đảm đang công việc gia đình + Năm nắng m + Năm nắng m ời m ời m a: Sự vất vả, cực nhọc. a: Sự vất vả, cực nhọc. => Các thành ngữ ngắn gọn, cô đọng trong việc biểu đạt nghĩa. => Các thành ngữ ngắn gọn, cô đọng trong việc biểu đạt nghĩa. Ngoài ra còn có tính biểu cảm cao => hình ảnh ng Ngoài ra còn có tính biểu cảm cao => hình ảnh ng ời vợ ời vợ 2, Bài 2 2, Bài 2 HSPB: HSPB: + + Đầu trâu mặt ngựa: tính chất hung bạo, thú vật, vô lại Đầu trâu mặt ngựa: tính chất hung bạo, thú vật, vô lại + Cá chậu chim lồng: cảnh sống tù túng, chật hẹp, mất tự do + Cá chậu chim lồng: cảnh sống tù túng, chật hẹp, mất tự do + Đội trời đạp đất: hành động tự do, ngang tàng, không chịu bó + Đội trời đạp đất: hành động tự do, ngang tàng, không chịu bó buộc hay khuất phục quyền uy buộc hay khuất phục quyền uy Tuần 6, Tiết: 21, 22, 23, 24 Ngày soạn: từ 2 đến 6 tháng10/2007 GVH: GVH: Đọc yêu cầu bài 3 Đọc yêu cầu bài 3 SGK Tr 66, 67 ? SGK Tr 66, 67 ? GVH: GVH: Đọc yêu cầu bài 4 Đọc yêu cầu bài 4 SGK Tr 67 ? SGK Tr 67 ? GVH: GVH: Đọc yêu cầu bài 5 Đọc yêu cầu bài 5 SGK Tr 67 ? SGK Tr 67 ? GVH: GVH: Đọc yêu cầu bài 6 Đọc yêu cầu bài 6 SGK Tr 67 ? SGK Tr 67 ? GVH: GVH: Đọc yêu cầu bài 7 Đọc yêu cầu bài 7 SGK Tr 67 ? Giải thích SGK Tr 67 ? Giải thích những điển cố các em ch những điển cố các em ch a a biết ? biết ? GVH: GVH: Anh (chị) hãy về Anh (chị) hãy về nhà tìm thêm những nhà tìm thêm những thành ngữ, điển cố khác ? thành ngữ, điển cố khác ? đặt câu với những thành đặt câu với những thành 3, Bài 3 3, Bài 3 HSPB: HSPB: ( ( Xem chú giải bài Khóc D Xem chú giải bài Khóc D ơng Khuê) ơng Khuê) 4, Bài 4 4, Bài 4 HSPB: HSPB: + + Ba thu: Ba thu: lấy từ câu thơ: Nhất nhật bất kiến nh lấy từ câu thơ: Nhất nhật bất kiến nh tam thu hề = tam thu hề = Một ngày không thấy mặt nhau lâu nh Một ngày không thấy mặt nhau lâu nh ba thu trong Kinh Thi. ba thu trong Kinh Thi. ý trong câu thơ chỉ sự t ý trong câu thơ chỉ sự t ơng t ơng t của KT với TK. của KT với TK. + + Chín chữ: Chín chữ: xuất phát từ điển tích Cửu tự cù lai bao gồm: Sinh xuất phát từ điển tích Cửu tự cù lai bao gồm: Sinh (đẻ), Cúc (nâng đỡ), Phủ (vuốt ve), Súc (cho bú mớm), Tr (đẻ), Cúc (nâng đỡ), Phủ (vuốt ve), Súc (cho bú mớm), Tr ởng ởng (nuôi khôn lớn), Dục (dạy dỗ), Cố (trông nom), Phục (xem tính nết (nuôi khôn lớn), Dục (dạy dỗ), Cố (trông nom), Phục (xem tính nết mà dạy bảo), Phúc (che chở). mà dạy bảo), Phúc (che chở). => => ý ý : : Kiều nghĩ đến công lao của cha mẹ nuôi mình. Kiều nghĩ đến công lao của cha mẹ nuôi mình. + + Liễu Ch Liễu Ch ơng Đài: ơng Đài: gợi chuyện x gợi chuyện x a của ngwoif đi làm quan ở xa, viết a của ngwoif đi làm quan ở xa, viết th th về cho vợ có câu: Cây liễu ở Ch về cho vợ có câu: Cây liễu ở Ch ơng Đài x ơng Đài x a xanh xanh, nay có a xanh xanh, nay có còn không hay tay khác đã vin bẻ mất rồi. còn không hay tay khác đã vin bẻ mất rồi. => => ý: ý: Kiều m Kiều m ờng t ờng t ợng cảnh KT khi trở về thì Kiều đã thuộc về ợng cảnh KT khi trở về thì Kiều đã thuộc về ng ng ời khác rồi. ời khác rồi. + Mắt xanh: Chuyện x + Mắt xanh: Chuyện x a kể rằng Nguyễn Tịch đời Tấn quý ai thì a kể rằng Nguyễn Tịch đời Tấn quý ai thì tiếp khách bằng mắt xanh (lòng đen), không tiếp khách bằng mắt xanh (lòng đen), không a ai thì tiếp bằng mắt a ai thì tiếp bằng mắt trắng (lòng trắng). trắng (lòng trắng). => ý: Từ Hải đề cao phẩm giá của Kiều, thể hiện sự quý trọng. => ý: Từ Hải đề cao phẩm giá của Kiều, thể hiện sự quý trọng. 5, Bài 5 5, Bài 5 HSPB HSPB : : + ma cũ bắt nạt ma mới = bắt nạt ng + ma cũ bắt nạt ma mới = bắt nạt ng ời mới đến ời mới đến + Chân + Chân ớt chân ráo = vừa đến còn lạ lẫm. ớt chân ráo = vừa đến còn lạ lẫm. + c + c ỡi ngựa xem hoa =qua loa. ỡi ngựa xem hoa =qua loa. 6, Bài 6 6, Bài 6 HSPB HSPB : : Tìm hiểu kĩ nghĩa của các thành ngữ, sau đó đặt câu với Tìm hiểu kĩ nghĩa của các thành ngữ, sau đó đặt câu với nội dung phù hợp. nội dung phù hợp. 7, Bài 7 7, Bài 7 HSPB: HSPB: * Gót chân A-Sin: Điểm yếu của ai * Gót chân A-Sin: Điểm yếu của ai * Nợ nh * Nợ nh chúa Chổm: nợ nhiều chúa Chổm: nợ nhiều * Đẽo cày giữa đ * Đẽo cày giữa đ ờng: không có lòng kiên định, hay dao động ờng: không có lòng kiên định, hay dao động * Gã Sở Khanh: bạc tình, lừa đảo trong tình yêu * Gã Sở Khanh: bạc tình, lừa đảo trong tình yêu * Sức trai Phù Đổng: nhanh, khoẻ, có ích * Sức trai Phù Đổng: nhanh, khoẻ, có ích III. Củng cố dặn dò. III. Củng cố dặn dò. HSPB: HSPB: + Tìm thêm thành ngữ, điển cố + Tìm thêm thành ngữ, điển cố + Soạn bài Chiếu cầu hiền. + Soạn bài Chiếu cầu hiền. TuÇn 6, TiÕt: 21, 22, 23, 24 Ngµy so¹n: tõ 2 ®Õn 6 th¸ng10/2007 ng÷, ®iÓn cè t×m ® ng÷, ®iÓn cè t×m ® îc ? îc ? . Tuần 6, Tiết: 21, 22, 23, 24 Ngày soạn: từ 2 đến 6 tháng10/2007 Văn tế nghĩa sĩ cần giuộc Văn tế nghĩa sĩ cần giuộc A. mục tiêu bài. mang màu sắc diễn x - - ớng. ớng. 3, Tác phẩm Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc 3, Tác phẩm Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc a, Hoàn cảnh sáng tác a, Hoàn cảnh sáng tác
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 6: Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc, Tuần 6: Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc,

Từ khóa liên quan