Tóm tắt Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý kinh tế: Quản lý nhà nước đối với thị trường chứng khoán Việt Nam trong hội nhập quốc tế

32 94 0
Tóm tắt Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý kinh tế: Quản lý nhà nước đối với thị trường chứng khoán Việt Nam trong hội nhập quốc tế

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Luận án nhằm mục đích: Làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về thị trường chứng khoán (TTCK) và quản lý nhà nước (QLNN) đối với TTCK, hệ thống hoá và xác định rõ các nội dung, tiêu chí QLNN đối với TTCKC chỉ rõ yêu cầu đặt ra và những nhân tố tác động tới QLNN đối với TTCK trong HNQT. Giải pháp tăng cường QLNN đối với TTCK Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế (xét đến năm 2020) đảm bảo tính ổn định, hiệu quả.

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH BÙI KIM THANH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG  CHỨNG KHỐN VIỆT NAM TRONG HỘI NHẬP QUỐC TẾ Chun ngành : Quản lý kinh tế Mã số : 62 34 04 10 TĨM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ  HÀ NỘI ­ 2015 Cơng trình được hồn thành tại  Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Người hướng dẫn khoa học:  1. PGS. TS Trần Minh Tuấn 2. TS Ngơ Hồi Anh Phản biện 1:  ……………………………………………… ……………………………………………… Phản biện 2:  ……………………………………………… ……………………………………………… Phản biện 3:  ……………………………………………… ……………………………………………… Luận án được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Học viện họp tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Vào hồi     giờ ngày     tháng     năm 2015 Có thể tìm hiểu luận án tại Thư viện Quốc gia và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu Trong những năm gần đây, những nghiên cứu về  mặt lý luận cũng như  thực tiễn hoạt động của thị trường chứng khốn (TTCK) đã chứng minh: giữa   TTCK và tăng trưởng, phát triển kinh tế ­ xã hội có mối quan hệ chặt chẽ, tác   động qua lại lẫn nhau, trong đó sự  phát triển bền vững, hiệu quả của TTCK  tạo cơ  sở  để  thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế  ­ xã hội và ngược lại.  Cùng với các thị  trường khác như  thị  trường tín dụng ngân hàng… TTCK là  thành tố quan trọng của hệ thống tài chính; là một thể  chế  bậc cao và khơng  thể  thiếu của kinh tế  thị  trường hiện đại. Sự  phát triển và hồn thiện của  TTCK sẽ góp phần tạo nên một thị trường tài chính hồn chỉnh, phục vụ hiệu   quả các hoạt động kinh tế ­ xã hội của nền kinh tế quốc dân.  Nhận thức sâu sắc vấn đề đó, Chính phủ nước ta đã tiến hành hàng loạt  các bước chuẩn bị  và đến tháng 7/2000, Trung tâm giao dịch chứng khốn  (TTGDCK) ở nước ta đã chính thức ra đời và đi vào hoạt động, mở ra thời kỳ  mới ­ thời kỳ hình thành và phát triển TTCK ở Việt Nam. Đây cũng là sự kiện   ghi nhận bước phát triển quan trọng trong q trình đổi mới cơ  chế  kinh tế  và xu thế hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Đến nay, sau 15 năm hoạt  động, quy mơ thị  trường có bước tăng trưởng mạnh mẽ, vững chắc, từng   bước đóng vai trị là kênh dẫn vốn trung và dài hạn quan trọng, đóng góp tích  cực cho sự  nghiệp cơng nghiệp hóa ­ hiện đại hóa đất nước. Song từ  sau   năm 2008 đến nay, TTCK Việt Nam diễn biến khá phức tạp và có nhiều tác  động bất lợi đối với đời sống kinh tế  ­ xã hội của đất nước. Bất chấp các  biện pháp "giải cứu" của Nhà nước cũng như  các tín hiệu tích cực khác,  TTCK vẫn tiếp tục đà lao dốc với những diễn biến bất thường, khó kiểm   sốt: năm 2009, mức vốn hóa thị trường giảm hơn 50%, xuống cịn 18%; năm  2011, TTCK chứng kiến mức đáy sâu nhất trong lịch sử  của HNX­Index tại   mức 56 điểm (27­12­2011), giảm 50% so với m ức đỉnh trong năm và VN­ Index cũng chính thức ghi nhận mức đáy 347 điểm Cùng với những chuyển biến của TTCK Việt Nam thời gian qua, cơng tác  QLNN đối với thị trường này cũng có những bước tiến đáng kể, trong đó phải  kể  đến những động thái hồn thiện khn khổ  pháp luật, tạo lập hành lang  pháp lý, tạo hàng hóa cho thị  trường, xây dựng và chuyển đổi mơ hình hoạt   động của UBCKNN với Sở  Giao dịch chứng khốn tại Thành phố  Hồ  Chí  Minh (HOSE) và Sở  Giao dịch chứng khốn tại Hà Nội (HNX), thành lập   Trung tâm Lưu ký chứng khốn (TTLKCK) v.v… Tuy nhiên, bên cạnh những   đóng góp quan trọng vào q trình hình thành và phát triển của TTCK Việt  Nam, đặc biệt kể từ  sau khi Việt Nam gia nhập WTO, thì hoạt động QLNN  đối với TTCKVN vẫn cịn có những yếu kém nhất định, chưa theo kịp với  những động thái trên thị  trường, tổ  chức bộ  máy quản lý TTCK đã tỏ  rõ   những bất cập, khung pháp lý chưa đồng bộ, giám sát hoạt động chưa hiệu   quả, thiếu minh bạch, mua bán chứng khốn thơng qua các thơng tin nội gián   cịn nhiều, ngun tắc cơng khai chưa được tn thủ một cách triệt để… Tất   cả những tồn tại đó đã làm chậm tiến trình phát triển của TTCK Việt Nam và  có ngun nhân đặc biệt quan trọng từ vai trị quản lý của Nhà nước.  Xuất phát từ  thực tế  đó và với mong muốn góp phần khắc phục những   hạn chế  trên, tơi đã chọn vấn đề  "Quản lý nhà nước đối với thị  trường   chứng khốn Việt Nam trong hội nhập quốc tế" làm đề tài nghiên cứu của  2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài 2.1. Mục tiêu: Đề tài tập trung nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về  QLNN đối với TTCK; k hảo sát, phân tích thực trạng QLNN đối với TTCK   Việt Nam giai đoạn 2000­2015 (đặc biệt kể từ khi Việt Nam gia nhập WTO   đến nay), từ  đó đề  xuất giải pháp tăng cường QLNN đối với TTCK Việt  Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế (xét đến năm 2020) đảm bảo  tính ổn định, hiệu quả 2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu + Nghiên cứu làm rõ những vấn đề  lý luận cơ  bản về  TTCK và QLNN   đối với TTCK, hệ thống hố và xác định rõ các nội dung, tiêu chí QLNN đối   với TTCK; Chỉ rõ u cầu đặt ra và những nhân tố tác động tới QLNN đối với  TTCK trong HNQT + Trên cơ sở khảo sát và nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế trong QLNN đối  với TTCK của một số  quốc gia trên thế  giới (chú trọng nghiên cứu một số  trường hợp điển hình và các nước có điều kiện tương đồng như  Việt Nam),  Luận án rút ra những bài học có thể tham khảo đối với Việt Nam;  + Thơng qua nghiên cứu thực tiễn phát triển TTCK Việt Nam thời gian   qua, đánh giá tác động của HNQT đến QLNN đối với TTCK cũng như  qua   việc đánh giá thực trạng QLNN đối với TTCK ở nước ta giai đoạn 2000­2015,   Luận án rút ra những thành công, hạn chế  và yếu kém trong QLNN đối với   TTCK Việt Nam làm cơ sở cho việc đề xuất các giải pháp trong chương 4; + Trên cơ sở cơ hội, thách thức và chiến lược phát triển của TTCK Việt   Nam trong HNQT, Luận án đề  xuất giải pháp tăng cường QLNN đối với   TTCK Việt Nam tới năm 2020.  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3.1. Đối tượng nghiên cứu:  Đối tượng nghiên cứu của đề  tài là nội   dung, chính sách, tơ ch ̉ ưc qu ́ ản lý của nhà nước đối với TTCK Việt Nam thời  gian qua xét trên phương diện các chủ  thể  tham gia trên TTCK, chú trọng đi   sâu phân tích, đánh giá thực trạng QLNN đối với TTCK kể  từ  khi Việt Nam   trở thành thành viên WTO 3.2. Phạm vi nghiên cứu:  ­ Về mặt thời gian: nghiên cứu QLNN đối với TTCK Việt Nam kể từ khi  TTCK chính thức được thành lập (năm 2000) tới năm 2015, đặc biệt chú trọng   thời điểm từ khi Việt Nam gia nhập WTO (tháng 11/2006) đên nay ́ ­ Về  mặt khơng gian: nghiên cứu QLNN đối với thị  trường chứng khốn  Việt Nam, được giới hạn ở Sàn Giao dịch chứng khốn Tp Hồ Chí Minh và Sàn  Giao dịch chứng khốn Hà Nội ­ Về mặt nội dung: + Thứ nhất, nghiên cứu QLNN đối với TTCK dưới góc độ quản lý chủ thể  gồm: quản lý các tổ chức phát hành, tổ chức kinh doanh dịch vụ chứng khốn,  nhà đầu tư, các tổ chức có liên quan trên TTCK (đơn vị quản lý và tổ chức phụ  trợ)… không nghiên cứu QLNN theo các nghiệp vụ  của TTCK và chức năng  quản lý của nhà nước + Thứ  hai, TTCK được nghiên cứu trong luận án chỉ  gồm thị  trường giao  dịch cổ phiếu tập trung, không đề cập đến thị trường trái phiếu hay TTCK phi   tập trung, thị trường giao dịch tương lai… 4. Phương pháp nghiên cứu: Nhằm đảm bảo tính khoa học và thực tiễn       phần     nội   dung   nghiên   cứu,   luận   án   sử   dụng   kết   hợp   các  phương  pháp  khác   nhau    trong  từng giai   đoạn  nghiên  cứu   vận  dụng  phương pháp thích hợp nhất, có kế  thừa các cơng trình nghiên cứu trong và     nước   làm     sở   cho   việc   lý   luận   Cụ   thể   gồm     phương   pháp:  Phương pháp thu thập, thống kê và xử lý số liệu; Phương pháp phân tích tổng   hợp; Phương pháp khảo sát điều tra; Phương pháp so sánh 5. Đóng góp mới của luận án: ­ Một là, góp phần hệ thống hóa, hồn thiện cơ  sở  lý luận về  TTCK và   QLNN đối với TTCK (tiệm cận dưới góc độ QLNN đối với chủ thể tham gia   trên TTCK), đặc biệt trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế; chỉ ra các tác   động của HNQT tới QLNN đối với TTCK Việt Nam ­ Hai là, trên cơ  sở  phân tích kinh nghiệm của quốc tế  trong QLNN đối  với TTCK (qua điển hình Mỹ, Trung Quốc và Thái Lan), luận án rút ra 04 bài  học kinh nghiệm cần thiết cho Việt Nam trong quản lý TTCK trong bối cảnh   hội nhập quốc tế ­ Ba là, cung cấp một cách nhìn tồn diện và sâu sắc hơn về  QLNN đối  với TTCK Việt Nam thời gian qua (đặc biệt là kể  từ  tháng 11/2006 ­ thời   điểm Việt Nam chính thức gia nhập WTO) trên các bình diện: tổ chức bộ máy   quản lý, tạo lập mơi trường pháp lý cho tới việc tổ chức, điều hành và giám   sát hoạt động của các chủ  thể  trên TTCK trên các phương diện: QLNN đối   với tổ chức phát hành, tổ chức trung gian thị trường, quản lý NĐT và QLNN  đối với thị trường thứ cấp ­ Bốn là, trên cơ sở nhận định cơ hội, thách thức và chiến lược phát triển  TTCK Việt Nam trong HNQT (chú trọng phân tích từ mốc thời gian Việt Nam   gia nhập WTO đến nay), Luận án đề  xuất các giải pháp tăng cường cơng tác  QLNN đối với TTCK Việt Nam tới năm 2020.  6. Kết cấu của đề  tài:  ngồi mục lục và tài liệu tham khảo, luận án  gồm 4 chương và 12 tiết Chương 1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU  LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 1.1. CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU Ở NƯỚC NGỒI VỀ QUẢN  LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN  Nghiên cứu lý thuyết về  QLNN đối với TTCK ln là chủ  đề  thu hút sự  quan tâm của đơng đảo các nhà khoa học, các chun gia kinh tế trong đó có một  số  nghiên cứu tiêu biểu như:  The regulation of non­bank financial institutions:   The   United   States,   the   European   Union,   and   Other   Countries  (Quy   định   của  những thể chế tài chính phi ngân hàng: Mỹ, Liên minh châu Âu và các quốc gia  khác), Tài liệu thảo luận số  362 của Ngân hàng Thế  giới, tháng 6/1997, chủ  biên:   Anjali   Kumar;    The   Dual   Role   of   the   government:   securities   market   regulation in China 1980­2007 (Vai trị kép của Chính phủ: Quy định thị trường  chứng khốn Trung Quốc từ  1980 đến 2007), tác giả: Jingyun Ma, Fengming   Song, Zhishu Yang ­ Trường Quản lý và Kinh tế, Đại học Thanh Hoa, Trung  Quốc, 17/3/2009, Tạp chí Thực hành và điều chỉnh tài chính, Anh; The Chinese   stock market: pitfalls of a policy­driven market  (Thị  trường chứng khốn Trung  Quốc: Cạm bẫy của 1 thị trường được điều chỉnh bởi chính sách) của giáo sư  Sebastian Heilmann, Trung tâm nghiên cứu Đơng Á và Thái Bình Dương, Đại   học Trier, Đức ­ Phân tích Trung Quốc số  15, tháng 9/2002; Debt Management   and government securities markets in the 21st Century (Quản lý nợ và thị trường  cơng trái trong thế kỷ 21), Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế OECD chủ biên  và xuất bản, 5/9/2002;  Primary Dealers in government securities: Policy issues   and selected countries experience (Những người bn bán sơ  cấp cơng trái nhà  nước: Các vấn đề  chính sách và kinh nghiệm   một số  nước), IMF Working   paper, Marco Arnone và George Iden, 2003; Tác giả  Hamid Mohtadi và Sumit  Agarwal trong tác phẩm  Sự  phát triển TTCK và tăng trưởng kinh tế: Bằng   chứng từ các nước đang phát triển và tác giả Salvatore Capasso với cơng trình ­  Sự phát triển TTCK và tăng trưởng kinh tế (2006)… Kế hoạch cấp cao cho thị   trường vốn Malaysia… 1.2. CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU Ở TRONG NƯỚC VỀ QUẢN  LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN 1.2.1. Các cơng trình nghiên cứu dưới dạng đề tài, luận án tiến sỹ  ­ Đề  cập đến vấn đề  xây dựng và hồn thiện khn khổ  pháp luật cho  TTCK Việt Nam, có một số luận án tiêu biểu như Luận án: "Xây dựng và hồn   thiện khung pháp luật thị  trường chứng khốn ở  Việt Nam" (2002) của tác giả  Phạm Thị Giang Thu; Luận án: "Hồn thiện pháp luật về giao dịch chứng khốn   trên thị trường giao dịch tập trung" (2008) của tác giả Tạ Thanh Bình; Luận án:  "Hồn  thiện pháp luật về các tổ chức kinh doanh chứng khốn trên thị trường   chứng khốn tập trung   Việt Nam"  (2009) ­ Nguyễn Thị  Thuận; Luận án:  "Pháp luật về  bảo vệ  quyền và lợi ích của nhà đầu tư  trên thị  trường chứng   khốn tập trung ở Việt nam" (2008) ­ Hồng Thị Quỳnh Chi; Đề tài "Hồn thiện   khn khổ pháp lý về tổ chức và hoạt động của các tổ chức kinh doanh trên thị   trường   chứng   khốn   Việt   Nam"  do   Bùi   Thị   Thanh   Hương   làm   chủ   nhiệm,  UBCKNN chủ trì.  ­ Liên quan đến chủ đề hồn thiện và phát triển TTCK Việt Nam trong giai  đoạn hội nhập quốc tế, có một số  luận án tiêu biểu sau: Luận án  "Q trình  hình thành và quản lý thị  trường chứng khốn   một số  nước và bài học kinh   nghiệm đối với Việt Nam" (2005) ­ Nguyễn Hải Thập; Luận án "Quản lý nhà   nước đối với thị  trường chứng khoán   một số  nước châu Á và bài học kinh   nghiệm cho Việt Nam"  (2012) ­ Bùi Thị  Thùy Nhi; Luận án  "Phát triển thị   trường chứng khốn Việt Nam trong giai đoạn hội nhập đến năm 2010" (2007) ­  Trần Thị Thùy Linh ­ Đề cập đến một trong những nội dung của QLNN đối với TTCK có một   số luận án tiêu biểu như: Luận án "Cơ chế quản lý tài chính đối với hoạt động   của thị trường chứng khốn ở Việt Nam" (2002) tác giả Trần Văn Quang; Luận  án: "Giải pháp tài chính phát triển bền vững thị trường chứng khốn Việt Nam"   (2013) ­ Nguyễn Thùy Linh; Luận án:  "Giám sát giao dịch chứng khốn trên   TTCK Việt Nam" (2010) ­ Lê Trung Thành; Luận án: "Minh bạch hóa thơng tin   trên thị trường chứng khốn Việt Nam đáp ứng u cầu hội nhập kinh tế quốc   tế" (2013) ­ Nguyễn Thúy Anh.  ­ Quản lý và vai trị quản lý của nhà nước đối với TTCK, lưu ý là Luận án  Một số  giải pháp nâng cao vai trị quản lý nhà nước đối với thị  trường chứng   khốn tập trung ở Việt Nam hiện nay  của Vũ Xn Dũng (2007); Luận án Hồn  thiện quản lý nhà nước đối với TTCK Việt Nam  của Nguyễn Thị  Thanh Hiếu  (2011); Luận án "Quản lý nhà nước về pháp luật đối với cơng ty niêm yết trên thị   trường chứng khốn Việt Nam" (2011) ­ Vũ Thị Thúy Ngà; Đề tài "Tái cấu trúc thị   trường chứng khốn Việt Nam"  (2013) do Nguyễn Thành Long làm chủ  nhiệm,  UBCKNN chủ trì; Đề tài "Chính sách và giải pháp phát triển bền vững TTCK Việt   Nam đến năm 2020" ở phạm vi cấp Nhà nước nằm trong Chương trình nghiên cứu   "Những vấn đề cơ bản của phát triển kinh tế Việt Nam đến năm 2020"; 1.2.2. Các cơng trình dưới dạng sách, báo, tạp chí và các cơng bố khác  Cuốn chun khảo Phát triển bền vững TTCK Việt Nam (2009) Đinh Văn  Sơn; bài Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát TTCK   Việt Nam (2001) của Hồng Đức Long; Sự hình thành và phát triển TTSGDCK   Hà Nội (2001) của Hồng Trung Trực;  10 năm hoạt động TTCK Việt Nam và   định hướng chiến lược giai đoạn 2010­2020 của tác giả Nguyễn Sơn (Tạp chí  Kinh tế và Dự báo, số 6/2010); Hội nhập kinh tế   quốc tế trong lĩnh vực chứng   khốn ­ các cam kết và nghĩa vụ của Việt Nam, Tạp chí Chứng khốn Việt Nam,  số 10+11/2008; Thị trường "ảo", khủng hoảng "thực" của tác giả Nguyễn Nhâm  (Tạp chí Cộng sản, số 148/2008)… 1.3   NHỮNG   GIÁ   TRỊ   CỦA   CÁC   CÔNG   TRÌNH   LUẬN   ÁN   CẦN   THAM KHẢO VÀ VẤN ĐỀ ĐẶT RA CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU 1.3.1. Những giá trị của các cơng trình luận án cần tham khảo 1.3.2. Những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu trong luận án Thứ  nhất, cần hệ  thống hóa và làm rõ thêm những khái niệm về  TTCK,   QLNN đối với TTCK trong HNQT, sự cần thiết và nội hàm của QLNN đối với  TTCK xét theo phương diện chủ thể tham gia trên TTCK Thứ hai, cần nghiên cứu kinh nghiệm của các nước trên thế giới về quản   lý, phát triển TTCK để  rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam, phục vụ tốt   định hướng nghiên cứu của Luận án.  Thứ ba, cần làm rõ thực trạng và những nhân tố tác động tới cơng tác quản   lý (từ  phía nhà nước) đối với hoạt động của TTCK Việt Nam trong hội nhập   quốc tế Thứ  tư, cần nhận diện và phân tích rõ thời cơ, thách thức tác động tới   TTCK và cơng tác quản lý TTCK Việt Nam trong hội nhập quốc tế.  14 những hướng dẫn khá chi tiết đối với nhà đầu tư  nước ngồi tham gia lĩnh  vực cung cấp dịch vụ quản lý quỹ trên TTCK Việt Nam. Theo đó, nhà đầu tư  nước ngồi được mua cổ phần, phần vốn góp để sở hữu tới 49% vốn điều lệ  của CTQLQ đang hoạt động tại Việt Nam và được phép mua để sở hữu 100%  vốn điều lệ  của CTQLQ đang hoạt động, hoặc được thành lập mới CTQLQ   100% vốn nước ngồi nếu thỏa mãn các điều kiện đã được quy định tại Nghị  định 58/2012/NĐ­CP. Tới cuối năm 2012, có gần 15000 NĐTNN đăng ký mã  số giao dịch, trong đó NĐTNN là tổ chức chiếm khoảng 10% và nắm giữ  tới   99% tổng danh mục đầu tư. Đối với NĐT trong nước, các chính sách quản lý  của nhà nước cịn thiếu một cơ chế kích cầu, thu hút NĐT, kể cả tổ chức lẫn  cá nhân tham gia TTCK.  3.3.6. Cơng tác điều hành, giám sát trên thị  trường chứng khốn Việt  Nam Giám sát và điều hành hoạt động trên TTCK là tổng thể  hoạt động của  cơ quan QLNN nhằm phát  hiện  kịp thời những sai sót, ách tắc, đổ vỡ, những  khó khăn vướng mắc để  bảo đảm hoạt động của TTCK theo đúng mục tiêu  và kế  hoạch đề  ra một cách hiệu quả. Nội dung giám sát và điều hành hoạt  động của TTCK gồm: ­ Giám sát việc phát triển TTCK theo định hướng, mục tiêu đề ra ­ Giám sát việc thực hiện các chủ  trương, chính sách, cơng cụ  và pháp  luật của các chủ thể trên TTCK ­ Điều hành hoạt động TTCK theo định hướng, mục tiêu đã định 3.3.6.1. Mơ hình quản lý giám sát trên  thị  trường chứng khốn  Việt   Nam Hiện nay, trên cơ sở phân cấp của Bộ Tài chính, hệ thống giám sát TTCK  tại Việt Nam được xây dựng theo mơ hình giám sát hai cấp phổ biến trên thế  giới, theo đó, UBCKNN và các  SGDCK  tạo nên bộ  máy vận hành hệ  thống  giám sát thị trường với sự phân cấp như sau: ­ Cấp giám sát thứ  nhất: Đây là hoạt động giám sát của các tổ  chức tự  quản trên TTCK (SGDCK, TTLKCK), tập trung vào các đối tượng sau: CTCK  và thành viên lưu ký.  Cấp giám sát thứ hai: UBCKNN giám sát sự tuân thủ của mọi thành viên  thị trường đối với Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn Luật. Phạm   vi giám sát của UBCKNN được thực hiện tập trung vào các mảng chủ  yếu   sau: 15 ­ Giám sát tuân thủ  các tổ  chức trung gian thị  trường (CTCK; cơng ty   quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khốn; …) ­ Giám sát tn thủ các tổ chức phát hành, cơng ty niêm yết  ­ Giám sát tn thủ các tổ chức tự quản (SGDCK, TTLKCK) ­ Giám sát giao dịch trên TTCK ­ Thanh tra thực hiện chức năng cưỡng chế thực thi Phương thức giám sát giao dịch chứng khốn của UBCKNN dựa trên hoạt   động giám sát giao dịch tại các SGDCK và thực hiện kiểm tra tại các cơng ty  chứng khoán và  các tổ  chức, cá nhân liên quan  để  xác  định giao dịch bất  thường   liên   quan   đến   vi   phạm     thao   túng   giá,   giao   dịch   nội   gián,   lừa  đảo v v. UBCKNN cũng thực hiện những đợt kiểm tra định kỳ  và theo chủ  đề  đối với việc mở tài khoản, đặt lệnh, giao dịch của nhà đầu tư  tại cơng ty  chứng khốn 3.3.6.2. Hoạt động giám sát, xử phạt trên thị  trường chứng khốn Việt   Nam  * Giám sát tn thủ: Hoạt động giám sát tn thủ được thực hiện trên cơ  sở  Thơng tư  193/2013/TT­BTC theo đó UBCKNN thực hiện việc kiểm tra,   giám sát sự  tuân thủ  các quy định pháp luật của các đối tượng quản lý bao   gồm: Giám sát phát hành, công bố  thông tin và quản trị  công ty của công ty   niêm yết và công ty đại chúng; Giám sát tuân thủ của các định chế trung gian   thị trường và Giám sát tn thủ của Sở giao dịch chứng khốn, Trung tâm lưu  ký chứng khốn * Giám sát giao dịch: Hoạt động giám sát giao dịch được thực hiện theo   hướng dẫn tại Thơng tư  13/2013/TT­BTC, theo đó, hoạt động giám sát giao  dịch trên TTCK được phân theo 02 tuyến: tuyến giám sát của UBCKNN và  tuyến giám sát của SGDCK (Theo quy định tại Quyết định 689/QĐ­UBCK  ngày 31/8/2012 thì các SGDCK là tuyến giám sát các giao dịch thứ  nhất và  UBCKNN là tuyến giám sát giao dịch thứ  hai đối với các giao dịch chứng  khốn diễn ra trên thị trường có tổ chức.  * Giám sát rủi ro: Nội dung giám sát rủi ro là giám sát sức khỏe tài chính   của các tổ  chức trung gian thị trường mà cụ  thể  ở  đây là giám sát chỉ  tiêu an   tồn   tài         tổ   chức   KDCK   dựa       sở   Thông   tư   số  226/2010/TT­BTC quy định chỉ  tiêu an tồn tài chính và biện pháp xử  lý đối   với các tổ  chức KDCK khơng đáp  ứng chỉ  tiêu an tồn tài chính và Thơng tư  165/2012/TT­BTC  Sửa   đổi,   bổ   sung     số   điều     Thông   tư   số  16 226/2010/TT­BTC.  * Thanh tra, xử lý vi phạm: Từ  năm 2006 đến tháng 6/2009, căn cứ  vào  kết quả thanh tra, kiểm tra trực tiếp và kết quả giám sát, UBCKNN đã xử phạt  hơn 200 trường hợp vi phạm pháp luật về CK & TTCK với tổng số tiền phạt   nộp vào ngân sách nhà nước là gần 7 tỷ đồng. Điểm nổi bật của công tác thanh  tra, cưỡng chế thực thi trong thời gian qua là đã ngăn chặn được về cơ bản các   hành vi vi phạm trên thị trường, đặc biệt là các vi phạm trong hoạt động chào  bán CK ra công   chúng. Qua tổng hợp, thống kê các trường hợp vi phạm cho  thấy các vi phạm về CK & TTCK chủ yếu tập trung vào hoạt động chào bán CK  ra công chúng 3.4. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ  QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI THỊ  TRƯỜNG CHỨNG KHỐN VIỆT NAM NHỮNG NĂM QUA 3.4.1. Thành tựu Thứ  nhất, xác lập được thể  chế  thị  trường chứng khốn với hệ  thống   pháp luật ngày càng được hồn thiện, phù hợp với trình độ phát triển của nền  kinh tế, từng bước tiếp cận với các thơng lệ và chuẩn mực quốc tế.  Thứ hai, tổ chức bộ máy quản lý và vận hành thị trường an tồn, ổn định,   tăng trưởng cả về quy mơ, thanh khoản và chất lượng; cơng tác giám sát ngày   càng được cải thiện, giúp nâng cao hiệu lực quản lý và hiệu quả hoạt động của  TTCK.  Thứ  ba, cơng tác quản lý, nâng cao chất lượng của tổ  chức phát hành   được từng bước nâng cao.  Thứ  tư, cơng tác tái cấu trúc các tổ  chức kinh doanh chứng khốn đạt   những thành quả nhất định.  Thứ  năm, cơng tác hội nhập đã đạt được những bước tiến lớn  khi Việt  Nam chính thức trở  thành thành viên ký kết đầy đủ  của MMOU IOSCO, ký  kết phụ  lục A, Biên bản ghi nhớ  đa phương của IOSCO­ Tổ  chức quốc tế  Các Ủy ban Chứng khốn (tháng 9/2013).  3.4.2. Một số hạn chế, tồn tại Một là, bộ máy QLNN đối với TTCK Việt Nam được thành lập trước khi  thị trường chính thức ra đời. Ðiều này đặt ra một khó khăn và thách thức là mơ   hình tổ  chức bộ  máy quản lý và mơ hình tổ  chức thị  trường có thể  khơng   tương thích với địi hỏi của thực tiễn. Việc chuyển UBCKNN trực thuộc Bộ  Tài chính đã làm giảm tính độc lập và làm hạn chế  quyền của UBCKNN   trong thực hiện chức năng QLNN đối với TTCK, làm giảm tính chủ động của  17 UBCKNN và nảy sinh sự phức tạp về thủ tục hành chính Hai là,  khung pháp lý thể  chế, chính sách mặc dù đã từng bước được   hồn thiện, tuy nhiên phạm vi điều chỉnh cịn hẹp và chưa bao qt mọi hoạt  động trên TTCK theo chuẩn mực quốc tế. Việc ban hành các qui định pháp lý   về CK&TTCK nhìn chung đều có độ trễ so với thực tiễn Ba là, cấu trúc thị  trường tuy đã có sự  phân định tương đối giữa các   SGDCK về  cơ  chế và sản phẩm giao dịch, nhưng nhìn chung vẫn cịn nhiều   bất cập. Các SGDCK chưa phát huy được đúng chức năng là những tổ chức tự  quản trên TTCK.  Bốn là, cơng tác quản lý, điều hành, giám sát tuy có nhiều cố gắng song   nhìn chung chưa đáp  ứng u cầu của QLNN đối với TTCK. Việc điều tiết,  điều hành thị trường vẫn mang tính hành chính, thiếu linh hoạt, chưa dựa vào    nguyên  tắc     thị   trường   Công   tác   giám   sát   tuân   thủ   pháp   luật   trên  TTCK, cưỡng chế thực thi còn nhiều bất cập.  3.4.3. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế  3.4.3.1. Các nguyên nhân khách quan Thứ  nhất,  TTCK là lĩnh vực mới   Việt Nam, tuy nhiên đã phát triển q  nhanh, vượt mọi dự đốn cũng như các mục tiêu đặt ra trước đó, điều này khiến cơ  quan QLNN rơi vào thế bị động, nhất là khi chưa có nhiều kinh nghiệm quản lý  TTCK.  Thứ  hai, Việt Nam đang trên đường hội nhập mạnh mẽ  với khu vực và   giới. Hội nhập KTQT cũng đã tạo ra nhiều thách thức cho các cơ  quan  QLNN; tác động và làm cho các lĩnh vực của đời sống kinh tế  ­ xã hội thay  đổi   nhanh   chóng,   đồng   thời   làm   nảy   sinh   nhiều   vấn   đề   mới,   lĩnh   vực  CK&TTCK cũng khơng nằm ngồi xu thế.  3.4.3.2. Các ngun nhân chủ quan Thứ  nhất, cơ chế phối kết hợp trong quản lý, giám sát giữa các cơ  quan   quản lý chưa hiệu quả, chưa tạo được nhiều kênh thơng tin để  nhà đầu tư  tiếp cận và tham gia đóng góp ý kiến của đơng đảo cơng chúng. Mặt khác,   quản lý TTCK bị  chia sẻ  bởi nhiều đơn vị: Bộ  Tài chính, UBCKNN, Bộ  Kế  hoạch và Đầu tư, NHNN… Thứ  hai, cơ  sở  hạ  tầng kỹ  thuật và hạ  tầng xã hội cịn lạc hậu với u  cầu hồn thiện QLNN đối với TTCK. Cơ sở hạ tầng cơng nghệ thơng tin cịn   yếu kém kết hợp với hệ thống giám sát chưa được hồn thiện, chưa theo kịp  18 với sự phát triển của thị trường ảnh hưởng đến khả năng quản lý, giám sát thị  trường theo chuẩn mực quốc tế. Thêm vào đó, trình độ cán bộ QLNN đối với   TTCK cịn bất cập so với địi hỏi của thị trường.  Cuối cùng là nhận thức và hiểu biết về  TTCK cũng như  QLNN đối với   TTCK cịn nhiều hạn chế. Hiện nay,  ở nước ta, tham gia trên TTCK chủ yếu   là các NĐT nhỏ  lẻ, thiếu vắng các NĐTchun nghiệp với những kiến thức   chun sâu, có kinh nghiệm và am hiểu về  luật pháp trong lĩnh vực chứng   khốn. Các NĐT Việt Nam có xu hướng đầu tư mang tính đầu cơ ngắn hạn và   ít quan tâm đến chiến lược đầu tư dài hạn trên cơ sở những hiểu biết căn bản   về hoạt động kinh doanh của cơng ty.  Chương 4 GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG  CHỨNG KHỐN TRONG HỘI NHẬP QUỐC TẾ  4.1. CƠ  HỘI, THÁCH THỨC VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỊ  TRƯỜNG CHỨNG KHỐN VIỆT NAM TRONG HỘI NHẬP QUỐC TẾ  4.1.1. Cơ  hội và thách thức trong phát triển  thị  trường chứng khốn   Việt Nam trong hội nhập quốc tế 4.1.1.1. Cơ hội ­ Thứ nhất, tăng trưởng kinh tế thế giới dần hồi phục sau khủng hoảng và  đạt mức bình thường trong giai đoạn 2014­2015.  Bảng 4.1: Kinh tế thế giới giai đoạn 2014 ­ 2015, triển vọng giai đoạn 2016 ­ 2020 Năm 2013 2014 2015 2004­ 2009 2010­ 2015 2016­ 2020 Tốc độ tăng trưởng kinh tế thực (a) Trung  Nhật  Thế giới OECD EU­27 Eurozone Mỹ Quốc Bản 3,0 1,3 7,6 0,1 ­0,4 1,9 1,5 3,5 1,9 7,4 1,5 1,0 1,9 1,4 3,7 2,4 7,2 2,0 1,8 3,0 0,6 Thương  Giá dầu  mại thế  (USD/  Đức Pháp giới (b) thùng) 0,5 0,4 2,8 107,1 2,0 0,5 4,5 106,5 1,9 1,9 5,6 100,5 3,8 1,5 10,9 1,2 1,0 1,4 0,1 0,8 1,0 4,8 63,2 3,7 2,0 8,3 1,1 0,9 2,3 1,5 2,1 1,2 5,7 102,0 3,9 2,7 6,6 2,4 2,3 2,9 0,8 2,0 2,2 5,7 104,9 ­ Thứ hai, nền kinh tế trong nước tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ­ Thứ ba, q trình cổ phần hóa các DNNN tiếp tục được thúc đẩy cùng với   19 sự tăng trưởng nhanh của khối doanh nghiệp tư nhân.  ­ Thứ  tư, sức mạnh nội lực và nhu cầu tăng trưởng của bản thân TTCK:  TTCK đã có một q trình vận hành 15 năm, sau nỗ  lực tái cơ  cấu của Chính  phủ, hoạt động của thị trường hiện nay về cơ bản dần đi vào  ổn định và có xu  hướng phát triển tốt.  ­ Thứ năm, nhận thức của xã hội về vai trị và lợi ích của TTCK đã và đang   ngày càng được nâng cao.  ­ Thứ sáu, q trình hội nhập kinh tế quốc tế và các chính sách quản lý cởi   mở, thân thiện. Sự  hội nhập ngày càng sâu và tồn diện của nền kinh tế Việt   Nam với các nền kinh tế trong khu vực và trên thế giới làm tăng nhu cầu đầu tư  khơng chỉ từ phía các nhà đầu tư và các tổ chức phát hành trong nước 4.1.1.2. Thách thức  ­ Thứ nhất, nền kinh tế Việt Nam tuy đạt được tốc độ tăng trưởng nhanh  trong thời gian qua nhưng chưa thật sự  bền vững, cịn tiềm  ẩn nhiều rủi ro   mang tính hệ thống.  ­ Thứ hai, sự  yếu kém thiếu bền vững của bản thân TTCK. Sự  phát triển   khơng hài hịa giữa bên cung và bên cầu là nhân tố ảnh hưởng tới tính bền vững  của TTCK. Yếu tố khó lường tiếp theo quyết định sự  phát triển bền vững của  TTCK chính là hệ thống các định chế trung gian của Việt Nam.  Thứ  ba, q trình CPH DNNN đã tạo ra một nguồn cung hàng  ổn định  phong phú. Tuy nhiên, cho tới thời điểm hiện tại phần lớn các doanh nghiệp cổ  phần hố trong thời gian qua là những doanh nghiệp nhỏ, quy mơ vốn điều lệ  khơng lớn, hoạt động sản xuất kinh doanh chưa có hiệu quả.  Thứ tư, q trình hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu và rộng mang lại  nhiều cơ hội cho sự phát triển kinh tế ở mọi lĩnh vực. Tuy nhiên, hội nhập cũng  đặt ra u cầu buộc chúng ta phải chơi cùng một luật lệ, trong khi đó năng lực   (kinh nghiệm, chun mơn, tiềm lực…) của các doanh nghiệp Việt Nam cịn  nhiều hạn chế, chậm nhận thức về sự thay đổi của mơi trường kinh doanh mới,  điều này ảnh hưởng tiêu cực đến năng lực cạnh tranh.  4.1.2. Chiến lược phát triển thị  trường chứng khốn Việt Nam trong  hội nhập quốc tế Chiến lược phát triển TTCK Việt Nam trong giai đoạn hội nhập, thực thi   mạnh mẽ các cam kết gia nhập quốc tế (giai đoạn 2011­20205)1 đã được Thủ  tướng Chính phủ phê duyệt, và đây là cơ sở quan trọng để xác định các giải pháp   quản lý đối với TTCK. Theo bản chiến lược này, định hướng phát triển TTCK  Việt Nam trong 10 năm tới tập trung vào 7 nội dung quan trọng sau:  Quyết định số 252/QĐ­TTg ngày 01/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chiến lược phát triển  TTCK Việt Nam giai đoạn 2011­2020 20 ­ Thứ nhất, hồn thiện khung pháp lý ­ Thứ hai, tăng cung hàng hóa cho thị trường và cải thiện chất lượng nguồn   cung ­ Thứ ba, phát triển và đa dạng hóa các loại hình nhà đầu tư, cải thiện chất   lượng cầu đầu tư nhằm hướng tới cầu đầu tư bền vững ­ Thứ tư, phát triển, nâng cao năng lực cho hệ thống các tổ chức trung gian   thị trường, phát triển các Hiệp hội, tổ chức phụ trợ TTCK ­ Thứ năm, tái cấu trúc tổ chức thị trường, hồn thiện và hiện đại hóa cơ   sở hạ tầng, cơng nghệ thơng tin của thị trường, nâng cao chất lượng hoạt động   và giao dịch trên TTCK ­ Thứ sáu, tăng cường năng lực quản lý, giám sát và cưỡng chế thực thi  ­ Thứ bảy, tăng cường đào tạo, nghiên cứu và thơng tin tun truyền 4.2. GIẢI PHÁP HỒN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC  ĐỐI VỚI  THỊ  TRƯỜNG   CHỨNG   KHOÁN   VIỆT   NAM   TRONG   HỘI   NHẬP  QUỐC TẾ  4.2.1. Nâng cao vị  thế, vai trị của Ủy ban chứng khốn nhà nước bộ  máy quản lý nhà nước về thị trường chứng khốn 4.2.2. Hồn thiện bộ  máy tổ  chức của các tổ  chức tự  quản trên thị  trường chứng khốn Việt Nam 4.2.2.1. Hồn thiện tổ chức bộ máy đối với sàn giao dịch chứng khốn:  Trong thời gian tới, để hồn thiện việc tái cấu trúc thị trường, có thể thành lập  01 SGDCK trên cơ  sở  hợp nhất 02 SGDCK hiện tại hoặc thành lập Cơng ty   quản lý vốn đầu tư (holding company) hồn tồn thuộc sở hữu của Nhà nước và  hướng tới nắm giữ cổ phần chi phối của các SGDCK (các cơng ty con) 4.2.2.2. Hồn thiện tổ  chức bộ  máy đối với Trung tâm lưu ký chứng   khốn: trong thời gian tới, để  nâng cao chất lượng hoạt động lưu ký, thanh  tốn, bù trừ đáp ứng u cầu thực tiễn, cần tái cấu trúc TTLKCK trên một số  nội dung trọng tâm sau:  ­ Từng bước tái cấu trúc mơ hình tổ  chức hoạt động bù trừ  theo hướng  bổ  sung chức năng đối tác thanh tốn trung tâm (CCP) nhằm tăng hiệu quả  hoạt động và sự  ổn định của các TTCK cũng như tăng cường khả năng kiểm  sốt rủi ro cho tồn hệ thống.  ­ Đổi mới phương thức bù trừ  thanh tốn đối với các giao dịch cổ phiếu  và chứng chỉ  quỹ  theo phương thức TTLKCK sẽ  đồng thời quản lý chứng   21 khốn và tiền của nhà đầu tư nhằm giảm thiểu thời gian thanh tốn và chi phí  cho các giao dịch này.  4.2.3. Giải pháp liên quan tới các tổ chức phát hành chứng khốn 4.2.3.1. Nâng cao chất lượng phát hành, niêm yết, đăng ký giao dịch ­ Nâng tiêu chí phát hành: bổ  sung quy định chặt chẽ  hơn về  điều kiện  phát hành, niêm yết chứng khốn như  nâng điều kiện về mức vốn, điều kiện   về thời gian hoạt động và quản trị cơng ty ­  Triển khai phát triển và đưa vào giao dịch các chứng khốn phái sinh,  trước mắt là chứng khốn phái sinh chỉ  số, bao gồm các hợp đồng tương lai  chỉ số, quyền chọn chỉ số, quỹ chỉ só, quỹ ETF. Kết hợp với việc tái cấu trúc   các SGDCK, bảo đảm tính thống nhất  và chun biệt về hàng hóa niêm yết,   dịch vụ cung cấp.  ­  Tăng cường cơng tác quản lý, giám sát đối với hoạt động chào bán,  đồng thời hợp lý hóa các chế tài xử lý vi phạm. Tăng cường cơng tác quản lý,  giám sát và xử  lý vi phạm. Từng bước nghiên cứu chuyển từ  cấp phép phát   hành sang cơ chế phát hành dựa theo việc cơng bố thơng tin đầy đủ.  4.2.3.2. Tăng cường hoạt động cơng bố thơng tin ­ Hồn thiện phương thức và cơ chế cơng bố thơng tin theo quy mơ (vốn và  số lượng cổ đơng) của cơng ty mà khơng phân biệt là cơng ty đại chúng niêm yết  hay chưa niêm yết ­ Điều chỉnh quy định về CBTT cho phù hợp với thơng lệ quốc tế và thực   tế thị trường ­  Từng bước áp dụng các chuẩn mực quốc tế  về  nghiệp vụ  kế  tốn và   kiểm tốn (IAS) và báo cáo tài chính (IFRS) 4.2.3.3. Tăng cường cơng tác quản trị cơng ty ­ Tăng cường khả năng giám sát quản trị công ty của UBCKNN, bao gồm cả   cấu tổ  chức và nhân sự. Nghiên cứu, thiết lập một bộ  phận tách biệt thuộc  UBCKNN, chuyên giám sát công ty đại chúng, bao gồm cả giám sát quản trị công   ty.  ­ Tăng cường sự tham gia, giám sát của các thành viên thị trường đối với hoạt   động quản trị cơng ty tại doanh nghiệp; thúc đẩy áp dụng các thơng lệ quản trị cơng  ty tốt trong các cơng ty đại chúng và niêm yết, các tổ chức KDCK 4.2.3.4. Hồn thiện cơng tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ­ Rà sốt để ban hành hệ thống các chính sách chế độ phù hợp cho tiến trình   cổ phần hóa DNNN, bao gồm: Tiêu chí phân loại DNNN, xác định rõ ngành, lĩnh  vực, doanh nghiệp mà nhà nước cần nắm giữ  100% vốn, đối với các doanh   nghiệp cịn lại, thực hiện CPH theo lộ trình… ­ Tổ chức rà sốt, xây dựng lộ trình tái cơ cấu lại DNNN theo hướng: 1­   22 Đối với doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, cần: Nâng cao năng lực hoạt động  trong những khâu, cơng đoạn then chốt; Các doanh nghiệp phải tổ chức rà sốt  giảm bớt số  lượng ngành nghề  liên quan để  tập trung hơn vào những cơng   đoạn, khâu then chốt trong ngành nghề kinh doanh chính của mình; 2­ Đối với  các doanh nghiệp cịn lại, thực hiện giảm dần tỷ trọng hoặc thối tồn bộ vốn  nhà nước đang nắm giữ ­ Thay đổi căn bản cơ  chế quản lý DNNN và mơ hình tổ  chức thực hiện   quyền sở hữu nhà nước.  ­ Tăng cường cơng tác kiểm tra, giám sát hoạt động của DNNN.  4.2.4. Giải pháp liên quan đến tái cấu trúc cơ sở nhà đầu tư 4.2.4.1. Từng bước đa dạng hóa cơ  sở  nhà đầu tư, tiến tới cấu trúc   cơ sở nhà đầu tư có sức cầu ổn định, chun nghiệp. Tập trung phát triển   mạnh nhà đầu tư tổ chức   ­ Ban hành và hồn thiện các quy định hướng dẫn đồng bộ  các sản phẩm   quỹ  đầu tư  chứng khốn dành cho các NĐT có mức chấp nhận rủi ro khác  nhau và các quỹ  đầu tư  đầu tư  đa mục tiêu, nhằm kết nối thị  trường bảo  hiểm, thị  trường trái phiếu, thị  trường tiền tệ, thị  trường bất động sản với   TTCK.  ­ Triển khai thí điểm các quỹ hưu trí tự nguyện ­  Xây dựng cơ  chế  thuế  nhằm khuyến khích các hình thức đầu tư  tập   thể, khuyến khích việc tham gia đầu tư vào TTCK thơng qua quỹ đầu tư, phù  hợp với thơng lệ quốc tế tốt nhất.  ­ Nâng cao chất lượng và đạo đức người hành nghề quản lý tài sản.  4.2.4.2. Tiếp tục duy trì sự tham gia đơng đảo của  nhà đầu tư cá nhân,   cải thiện mức độ thanh khoản của thị trường ­ Xây dựng cơ chế về thuế dựa trên việc phân loại thu nhập từ hoạt động   đầu tư nhằm khuyến khích đầu tư dài hạn, khơng khuyến khích các hoạt động  đầu cơ.  ­ Tạo điều kiện về cơ sở hạ tầng và sự tiện lợi trong hoạt động giao dịch cho  NĐT.  ­ Tiếp tục hồn thiện cơ  chế  cơng bố  thơng tin, bảo đảm sự  minh bạch  trọng hoạt động của TTCK.  4.2.4.3. Thu hút vốn đầu tư gián tiếp nước ngồi trung và dài hạn; kết   hợp với việc tăng cường cơng tác quản lý, giám sát, có giải pháp phù hợp,   kịp thời để chủ động đối phó với biến động của dịng vốn này.  ­  Cần đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư  gián tiếp nước ngồi trung và dài  hạn 23 ­  Giám sát và chủ  động có giải pháp xử  lý tình huống đối với dịng lưu  chuyển vốn đầu tư gián tiếp nước ngồi; Tích cực tích lũy dự trữ ngoại hối, đảm   bảo khả  năng thanh tốn nhằm nâng cao khả  năng phịng vệ  tài chính của nền   kinh tế.  ­ Xây dựng các giải pháp vĩ mơ nhằm ổn định hệ thống tài chính quốc gia,  nâng cao khả năng phịng vệ trước rủi ro phát sinh từ dịng lưu chuyển vốn quốc  tế.  4.2.5. Giải pháp liên quan tới các tổ chức kinh doanh chứng khốn 4.2.5.1. Giải pháp với các  cơng ty chứng khốn: Trên cơ  sở  Thơng tư  226/2010/TT­BTC của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn về CK &TTCK  cũng như kết quả kinh doanh đã kiểm tốn của các CTCK, tiến hành rà sốt phân  loại các CTCK theo mức độ    rủi ro giảm dần trên 02 chỉ  tiêu sau: vốn khả  dụng/tổng rủi ro (bao gồm rủi ro thị  trường, rủi ro thanh tốn và rủi ro hoạt  động) và tỷ lệ lỗ lũy kế/vốn điều lệ. Trên cơ sở đó phân loại các CTCK theo 03   nhóm sau: Nhóm 1­ nhóm bình thường. Nhóm này bao gồm các CTCK có tỷ  lệ  vốn khả dụng/tổng rủi ro trên 150% và có lãi hoặc lỗ lũy kế dưới 30% vốn điều  lệ; Nhóm 2­ nhóm kiểm sốt. Nhóm này bao gồm các CTCK có tỷ lệ vốn khả  dụng/tổng rủi ro từ  120­150% và và có lỗ  lũy kế  từ  30%­50% vốn điều lệ;   Nhóm 3­ Nhóm kiểm sốt đặc biệt. Nhóm này bao gồm các CTCK có tỷ lệ vốn   khả dụng/tổng rủi ro dưới 120% và có lỗ lũy kế trên 50% vốn điều lệ. Từ đó có   những biện pháp quản lý với từng nhóm 4.2.5.2. Giải pháp liên quan tới cơng ty quản lý quỹ * Nhóm giải pháp cho mục tiêu: nâng cao hiệu quả hoạt động của các  CTQLQ, xử  lý thanh lọc các CTQLQ yếu kém, hoạt động khơng hiệu quả,  khơng có khả năng huy động tài sản để quản lý ­ Phân loại các CTQLQ, kiên quyết thực hiện các giải pháp nhằm loại bỏ  tổ  chức khơng đủ  năng lực tài chính, hoạt động khơng hiệu quả  hoặc có  những sai phạm về hoạt động và đạo đức nghề  nghiệp mà khơng khắc phục  theo u cầu của cơ quan quản lý ­ Chủ động chuẩn bị phương án sẵn sàng cho hoạt động tái cấu trúc, bao  gồm quy trình thực hiện đình chỉ  hoạt đơng, rút giấy phép, thanh lý tài sản,   giải thể cơng ty; hướng dẫn hoạt động hợp nhất, sáp nhập CTQLQ ­ Thể chế hóa các điều kiện đối với cổ đơng sáng lập, cổ đơng sở hữu từ  10% trở lên, khuyến khích chuyển quyền sở hữu chi phối tại các CTQLQ vào  tay các tổ  chức tài chính ngân hàng, bảo hiểm, đặc biệt là các doanh nghiệp   24 bảo hiểm và ngân hàng có tiềm lực tài chính.  * Nhóm giải pháp cho mục tiêu: Mở cửa thị trường dịch vụ quản lý tài  sản theo lộ  trình hội nhập đã cam kết, kết hợp với việc nâng cao sức cạnh  tranh của ngành quản lý tài sản Việt Nam, nâng cao năng lực và chất lượng  dịch vụ quản lý tài sản, năng lực quản trị rủi ro, đạo đức nghề nghiệp và năng   lực quản trị doanh nghiệp ­ Bổ sung các quy định nhằm hồn thiện mơ hình tổ chức CTQLQ, nâng cao  năng lực quản trị doanh nghiệp, ngăn ngừa xung đột lợi ích, nâng cao khả  năng  quản trị  rủi ro theo tinh thần Thơng tư  về  hướng dẫn tổ  chức, hoạt động của   CTQLQ.  ­ Từng bước mở cửa thị trường dịch vụ quản lý tài sản theo lộ  trình hội   nhập đã cam kết và có giải pháp hỗ  trợ  nhằm nâng cao sức cạnh tranh của   ngành quản lý tài sản trong nước.  * Nhóm giải pháp cho mục tiêu:  Để  tăng cường khả  năng, hiệu quả  quản lý, giám sát đối với hoạt động của CTQLQ. Cần: ban hành các quy định  hướng dẫn hoạt động quản trị  rủi ro tại các CTQLQ theo thơng lệ  quốc tế;  ban hành quy định đánh giá xếp hạng, phân loại hoạt động của các CTQLQ   theo phương pháp phân tích CAMELS hoặc FIRST; xây dựng hệ thống chấm   điểm mức độ  rủi ro và quy trình thanh kiểm tra hoạt động của các CTQLQ  theo chuẩn mực quốc tế, áp dụng cơ chế kiểm tra, giám sát dựa trên mức độ  rủi ro.  4.2.6. Tăng cường thanh tra, giám sát, xử lý vi phạm trên thị  trường  chứng khốn ­ Tiếp tục hồn chỉnh khung pháp lý cho lĩnh vực chứng khốn và TTCK.  ­  Tăng cường, bổ  sung quyền cho cơ  quan quản lý giám sát hoạt động  của TTCK trong công tác giám sát, kiểm tra và xử lý vi phạm ­ Xây dựng cơ chế phối hợp và chia sẻ thông tin giữa UBCKNN với các  Bộ, ngành liên quan, với các SGDCK, TTLKCK, các CTCK, nhà đầu tư, các  ngân hàng giám sát trong triển khai công tác giám sát giao dịch.  ­ Gia tăng các chế tài xử  phạt để  đảm bảo đủ  răn đe những trường hợp vi  phạm ­ Hiện đại hóa, điện tử  hóa hạ  tầng cơng nghệ  và đào tạo nhân lực cho  cơng tác giám sát và thanh tra xử lý vi phạm.  4.2.7. Chủ động hội nhập thị trường chứng khốn Việt Nam vào thị  25 trường   chứng   khoán  khu   vực       giới   theo     chiến   lược   thận   trọng, phù hợp với trình độ phát triển của nền kinh tế  ­  Hồn thiện khung khổ  pháp lý về  kinh tế  nói chung, CK&TTCK nói  riêng theo chuẩn mực quốc tế.  ­ Áp dụng các chuẩn mực theo thơng lệ quốc tế về quản trị cơng ty và quản  trị  rủi ro để  tạo ra sự  tương đồng với các TTCK của các nước trong khu vực  ASEAN.  ­  Hài hồ hố các quy định quản lý và trao đổi thơng tin từng bước hội   nhập vào TTCK phù hợp với sự phát triển nội lực của Việt Nam.  KẾT LUẬN Quản lý nhà nước đối với TTCK là cần thiết khách quan nhằm bảo vệ  lợi ích của các nhà đầu tư, duy trì tính ổn định, cơng bằng và minh bạch trên  thị trường, từ đó thúc đẩy thị trường phát triển bền vững hơn. Trong bối cảnh  nền kinh tế  thế  giới hiện nay, các cuộc khủng hoảng tài chính diễn ra ngày  càng nhiều, với tần suất ngày càng cao và mức độ  ngày càng nghiêm trọng,   TTCK nói riêng và thị  trường tài chính nói chung của các quốc gia càng cần   thiết phải có sự  quản lý từ  phía Chính phủ  để  tránh những nguy cơ  đổ  vỡ,  sụp đổ  mang tính hệ  thống. Sau 15 năm hoạt động, TTCK Việt Nam đã có  đóng góp nhất định vào việc huy động vốn cho nền kinh tế nhưng nhìn chung   thị trường mới ở giai đoạn khởi đầu, giá trị vốn hóa cịn thấp, phát triển thiếu   tính bền vững, cịn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất  ổn, có thể  ảnh hưởng xấu đến  kinh tế ­ xã hội, vì vậy địi hỏi phải được vận hành và quản lý chặt chẽ, hiệu   quả. Thơng qua nghiên cứu lý luận và phân tích thực tiễn, luận án đã đưa ra   những kết luận cơ bản sau: 1. TTCK là nơi diễn ra các giao dịch mua bán, trao đổi các chứng khốn   giữa các chủ  thể  tham gia, việc mua bán trao đổi này được thực hiện theo   những quy định của Nhà nước và của các tổ chức tự quản trên thị trường.   QLNN  đối  với  TTCK trong HNQT  là việc nhà nước thơng qua  hệ  thống pháp luật, các chính sách, ngun tắc, quy định và các biện pháp cần  thiết để  tiến hành quản lý, giám sát hoạt động của các chủ  thể  tham gia   TTCK nhằm đảm bảo TTCK phát triển bền vững, hiệu quả, phục vụ  mục   tiêu nhất định của nền kinh tế quốc dân và phù hợp với cam kết hội nhập".  3. Mục tiêu của QLNN đối với TTCK là tạo ra một thị trường hoạt động   26 ổn định, hiệu quả, phát huy tốt nhất vai trị của TTCK đối với q trình phát  triển kinh tế ­ xã hội của đất nước. Trong đó, có hướng tới những mục tiêu   cụ  thể  sau: mục tiêu phát triển thị  trường;  bảo vệ  nhà đầu tư,  ổn định thị  trường và giảm thiểu rủi ro; đảm bảo tính cơng bằng, minh bạch và hiệu quả  của thị trường.  4. Cung cấp một cách nhìn mới tồn diện và sâu sắc hơn về  nội dung   QLNN đối với TTCK trên bình diện chủ thể tham gia thị trường: các tổ chức   phát hành; tổ chức và NĐT tham gia trên TTCK; các tổ chức kinh doanh dịch  vụ và các tổ chức có liên quan (SGDCK, Trung tâm lưu ký chứng khốn, cơng  ty định mức tín nhiệm) 5. Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng quản lý TTCK Mỹ, Trung Quốc, Thái   Lan, luận án chỉ  ra 04 bài học kinh nghiệm cần thiết cho Việt Nam trong q  trình quản lý TTCK: Thống nhất quản lý TTCK; Nâng cao vị thế của cơ quan   QLNN; Nâng cao vai trị của các tổ  chức tự  quản trên TTCK, nhưng khơng  được bng lỏng vai trị quản lý của nhà nước; Áp dụng phương pháp giám sát  hiện đại trong quản lý TTCK và nâng mức xử  phạt vi phạm trong lĩnh vực   chứng khốn.  6. Khái qt hóa đặc điểm và q trình phát triển cơ bản của TTCK Việt   Nam trong hội nhập quốc tế. Căn cứ vào tình hình kinh tế ­ xã hội đất nước   và q trình điều chỉnh chính sách, Luận án nêu ra 2 đặc điểm và chia q trình  phát triển của TTCK Việt Nam tới năm 2015 thành 05 giai đoạn:  1­ Giai đoạn  chuẩn bị  hình thành TTCK   Việt Nam;  2­  Giai đoạn khởi đầu của TTCK  Việt Nam (2000­2005); 3­ Giai đoạn phát triển vượt bậc của TTCK Việt Nam   (2006­2007); 4­ Giai đoạn thối trào của TTCK Việt Nam (2008­2011); 5­ Giai  đoạn tái cấu trúc thị trường (2012­nay) 7. Chỉ rõ 5 tác động của q trình hội nhập quốc tế tới quản lý nhà nước   đối với TTCK Việt Nam. Trên cơ sở  đó, Luận án đã phân tích, đánh giá thực   trạng quản lý nhà nước đối với TTCK Việt Nam trong hội nhập quốc tế. Chỉ  ra được 04 hạn chế cơ bản sau:  ­ Về  mơ hình:    việc chuyển UBCKNN trực thuộc Bộ  Tài chính đã làm  giảm tính độc lập và làm hạn chế quyền của UBCKNN trong thực hiện chức   năng QLNN đối với TTCK, làm giảm tính chủ  động của UBCKNN và nảy   sinh sự  phức tạp về  thủ  tục hành chính trong q trình ban hành các chính  sách, chế độ quản lý và triển khai các giải pháp phát triển thị trường ­ Về khung pháp lý, thể chế, chính sách mặc dù đã từng bước được hồn  thiện, tuy nhiên phạm vi điều chỉnh cịn hẹp và chưa bao qt mọi hoạt động   trên TTCK theo chuẩn mực quốc tế. Các chính sách điều hành chưa linh hoạt,   cịn bị động với u cầu thực tiễn phát triển nhanh của TTCK ­  Về   cấu   trúc   thị   trường  tuy    có     phân   định   tương  đối     các  SGDCK về  cơ  chế và sản phẩm giao dịch, nhưng nhìn chung vẫn cịn nhiều   27 bất cập trong việc tổ chức niêm yết, phát triển hệ  thống giao dịch, làm tăng  chi phí và hạn chế  hiệu quả  của tồn thị  trường và khả  năng liên kết, hội  nhập qc tế và khu vực.  ­ Về  quản lý, giám sát  tuy có nhiều cố  gắng song nhìn chung chưa đáp   ứng u cầu của QLNN  đối với TTCK, chất lượng kiểm sốt báo cáo tài   chính của nhiều cơng ty kiểm tốn khơng được bảo đảm; hệ  thống giám sát  cịn thủ cơng, chế tài xử phạt cịn nhẹ 8. Trên cơ  sở  phân tích cơ  hội, thách thức và chiến lược phát triển của  TTCK Việt Nam trong hội nhập quốc tế và xuất phát từ phân tích thực trạng  QLNN đối với TTCK của Việt Nam trong thời gian qua, đặc biệt từ  ngun   nhân của những hạn chế đã nêu, luận án đề  xuất 07 giải pháp cơ  bản nhằm  đổi mới QLNN đối với TTCK trong đó tập trung vào:  ­ Nâng cao vị thế, vai trị của UBCKNN bộ máy QLNN về TTCK ­ Hồn thiện bộ  máy tổ  chức của các tổ  chức tự  quản trên thị  trường   chứng khốn Việt Nam ­ Giải pháp liên quan tới các tổ chức phát hành chứng khốn ­ Giải pháp liên quan đến tái cấu trúc cơ sở nhà đầu tư ­ Giải pháp liên quan tới các tổ chức KDCK ­ Tăng cường thanh tra, giám sát, xử lý vi phạm trên TTCK ­ Chủ động hội nhập TTCK Việt Nam vào TTCK khu vực và thế giới theo   một chiến lược thận trọng, phù hợp với trình độ phát triển của nền kinh tế.  NHỮNG CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ  ĐàCÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN Bui Thanh (2011), "State Control over Development of Stock Exchange:  Lessons for Vietnam", Economic Development, (205), page 13­18 Bùi Thanh (2011), ''Quản lý nhà nước về  phát triển thị  trường chứng   khốn: bài học cho Việt Nam'', Tạp chí Nghiên cứu kinh tế, (8), tr.18­23 Bùi Thanh (2011), ''Đào tạo nguồn nhân lực ngành chứng khốn: Những  bài học thực tiễn đối với Việt Nam'',  Tạp chí Thơng tin và Dự báo kinh   tế ­ xã hội quốc gia, (10), tr.32­36 Bùi Thanh (2013), ''Nâng cao tính minh bạch trong cơng bố  thơng tin ­  bước tiến mới trong quản lý thị trường chứng khốn Việt Nam'', Tạp chí   Quản lý nhà nước, (2), tr.56­59 Trần Minh Tuấn, Bùi Thanh (2014), "Nâng cao tính  minh bạch trong  cơng   bố   thông   tin     thị   trường   chứng   khoán   Việt   Nam",  Tạp   chí   Những vấn đề kinh tế ­ chính trị thế giới, (1), tr.67­73 Trần Minh Tuấn, Bùi Kim Thanh (2014), ''Quản lý nhà nước đối với thị  trường chứng khốn một số  nước và khuyến nghị  cho Việt Nam'', Tạp   chí Những vấn đề kinh tế ­ chính trị thế giới, (3), tr.52­61 Bùi Kim Thanh (2015), ''Hồn thiện cơng tác quản lý, giám sát đối với  TTCK Việt Nam trong hơi nhập", Tạp chí Kinh tế và Dự báo, (5), tr.9­12 Trần Minh Tuấn, Bùi Kim Thanh (2015), ''Quản lý, giám sát thị  trường   chứng khốn Việt Nam trong tương quan so sánh với một số  nước trên  thế giới", Tạp chí Nghiên cứu kinh tế, (2), tr.34­45 Bùi Thanh (2015), "Quản lý, giám sát thị  trường chứng khốn Việt Nam  trong hội nhập quốc tế", Hội thảo Hội nhập quốc tế:  30 năm nhìn lại và   thực tiễn Quảng Ninh, Hội thảo do Ban Kinh tế  Trung  ương, Tỉnh  ủy   Quảng Ninh và Tạp chí Cộng sản tổ chức ... ở một số? ?nước? ?trên thế giới  2.3.1.1.? ?Quản? ?lý? ?nhà? ?nước? ?đối? ?với? ?thị? ?trường? ?chứng? ?khốn Mỹ 2.3.1.2.? ?Quản? ?lý? ?nhà? ?nước? ?đối? ?với? ?thị? ?trường? ?chứng? ?khốn Trung? ?Quốc 2.3.1.3.? ?Quản? ?lý? ?nhà? ?nước? ?đối? ?với? ?thị? ?trường? ?chứng? ? khốn Thái Lan... ? ?quản? ?lý? ?nhà? ?nước? ? đối? ?với ? ?thị? ? trường? ?chứng? ?khốn 2.2.2.1. Chủ thể? ?quản? ?lý? ?nhà? ?nước? ?đối? ?với? ?thị? ?trường? ?chứng? ?khốn 2.2.2.2. Mục tiêu? ?quản? ?lý? ?nhà? ?nước? ?đối? ?với:  phát triển? ?thị? ?trường;  bảo vệ  nhà? ?đầu tư, ... GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG  CHỨNG KHỐN? ?TRONG? ?HỘI NHẬP QUỐC TẾ  4.1. CƠ  HỘI, THÁCH THỨC VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỊ  TRƯỜNG CHỨNG KHỐN VIỆT? ?NAM? ?TRONG? ?HỘI NHẬP QUỐC TẾ  4.1.1. Cơ ? ?hội? ?và thách thức? ?trong? ?phát triển

Ngày đăng: 18/01/2020, 23:34

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan