Tóm tắt Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Quản trị nhân lực: Phát triển nguồn cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa của ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi Việt Nam

12 53 0
Tóm tắt Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Quản trị nhân lực: Phát triển nguồn cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa của ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi Việt Nam

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

 Luận án cụ thể hóa nội dung phát triển nguồn cán bộ quản lý về số lượng, chất lượng, cơ cấu nguồn bằng các hoạt động phát triển nguồn cán bộ quản lý hiện có trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa, gồm có: (i) Kế hoạch hóa nguồn cán bộ quản lý, (ii) Đào tạo nguồn cán bộ quản lý, (iii) Phát triển cá nhân cán bộ quản lý và đề bạt cán bộ quản lý.

1 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Theo số liệu thống kê hiệp hội thức ăn chăn ni Việt Nam, nước có 241 doanh nghiệp (DN) sản xuất thức ăn chăn nuôi rải khắp tỉnh, thành phố Khó khăn doanh nghiệp nhỏ vừa (DNNVV) nước đánh giá yếu hơn, khó cạnh tranh với DN lớn nước ba phương diện: Năng lực quản lý, sách hậu chiến lược đầu vào Điều phụ thuộc nhiều vào lực cán quản lý (CBQL) Trên thực tế DN chủ yếu hoạt động cách độc lập, manh mún, tiềm lực kinh tế nhiều hạn chế Nguồn CBQL (bao gồm ba cấp: quản lý cấp cao, cấp trung cấp sở) DNNVV có trình độ đại học chiếm khoảng 80% chủ yếu chuyên ngành kỹ thuật, chuyên ngành kinh tế hạn chế kỹ quản lý, điều hành cịn yếu kém, khơng đào tạo Do DNNVV ngành sản xuất thức ăn chăn ni tồn tại, phát triển bền vững cạnh tranh trình hội nhập kinh tế thách thức vô to lớn Thiếu hụt nguồn nhân lực (NNL), đặc biệt nguồn CBQL thách thức lớn DNNVV Vì tác giả chọn đề tài "Phát triển nguồn CBQL DNNVV ngành sản xuất thức chăn nuôi Việt Nam” làm luận án nghiên cứu tiến sĩ Mục đích nghiên cứu Hệ thống hóa lý luận phát triển NNL, phát triển nguồn CBQL DN; Tìm hiểu nội dung phát triển nguồn CBQL phân tích nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn CBQL DNNVV ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi Việt Nam; Giúp DNNVV đưa giải pháp phát triển nguồn CBQL đáp ứng nhu cầu phát triển ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi Việt Nam đến năm 2020 Đối tượng phạm vi nghiên cứu " Đối tượng nghiên cứu: Phát triển nguồn CBQL DNNVV ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi Việt Nam a Phạm vi nghiên cứu: Luận án tập trung nghiên cứu DNNVV ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi tỉnh miền Bắc Việt Nam a Giới hạn nghiên cứu: Luận án nghiên cứu loại hình DN DN tư nhân, công ty TNHH, công ty liên danh, cơng ty cổ phần khơng có vốn nhà nước, khơng nghiên cứu DN có vốn nhà nước, DN nước ngoài, liên doanh Phát triển nguồn CBQL DNNVV phát triển CBQL có DN, khơng thu hút, tuyển dụng từ bên Đối tượng phát triển nguồn CBQL CBQL thực chức quản lý định máy DNNVV ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi Việt Nam bao gồm CBQL cấp cao (giám đốc, phó giám đốc, kế tốn trưởng), CBQL cấp trung gian (cấp phó phịng trở lên), CBQL cấp sở (quản đốc, tổ trưởng sản xuất) Những đóng góp luận án Về lý luận a Luận án tổng hợp vấn đề lý luận liên quan đến phát triển NNL, nguồn CBQL nói chung phát triển nguồn CBQL DNNVV nói riêng Luận án đưa quan điểm riêng nội dung hoạt động phát triển nguồn CBQL DN: phát triển nguồn CBQL không tập trung vào đào tạo mà cịn hoạt động quan trọng khác, kế hoạch hóa nguồn CBQL (đánh giá thực trạng nguồn CBQL, dự báo nguồn CBQL); phát triển cá nhân đề bạt CBQL a Luận án nghiên cứu tìm hiểu kinh nghiệm quốc tế vấn đề phát triển nguồn CBQL DNNVV rút học kinh nghiệm cho DNNVV Việt Nam Về thực tiễn a Phát triển nguồn CBQL DNNVV nội dung nghiên cứu DNNVV ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi Việt Nam Kết nghiên cứu mặt hạn chế hoạt động phát triển nguồn CBQL: (i) Chưa có phận chuyên trách phát triển NNL nói chung nguồn CBQL nói riêng; (ii) Chưa xây dựng kế hoạch phát triển nguồn CBQL ngắn hạn dài hạn; (iii) Chưa có phối hợp với sở đào tạo bên DN; (iv) Chưa có kế hoạch phát triển cá nhân CBQL; (v) Chính sách đề bạt CBQL chưa có tiêu chuẩn, quy trình rõ ràng, cụ thể 3 a Đề xuất nhóm giải pháp phát triển nguồn CBQL giải pháp trọng tâm vào nâng cao lực nguồn CBQL cho cấp cụ thể lực CBQL cấp yêu cầu khác Đào tạo đóng vai trị quan trọng giải pháp Kết cấu luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tham khảo phụ lục, luận án gồm chương Chương 1: Tổng quan cơng trình khoa học liên quan đến đề tài nghiên cứu; Chương 2: Cơ sở lý luận phát triển nguồn CBQL; Chương 3: Phương pháp nghiên cứu; Chương 4: Kết nghiên cứu; Chương 5: Giải pháp kiến nghị a Các nhà nghiên cứu Mỹ nhấn mạnh mơ hình hiệu suất kết quả, tập trung vào phát triển nhân viên để tăng cường cải thiện hiệu công việc Hầu hết phương pháp tiếp cận Mỹ thông qua phát triển lý thuyết tổ chức nhấn mạnh phát triển huấn luyện, tư vấn lãnh đạo CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Tổng quan nghiên cứu phát triển nguồn CBQL DN giới 1.1.1 Các nghiên cứu liên quan đến học thuyết phát triển nguồn nhân lực Số lượng điều tra, phân tích phát triển lý thuyết quan trọng phát triển NNL bị giới hạn hai thập kỷ qua Đây lĩnh vực phức tạp phát triển nên để xác định lý thuyết phát triển NNL tương đối khó khăn, khái niệm phát triển NNL chưa có thống Có thể nói phát triển NNL khơng thực có học thuyết riêng mà thiết lập dựa ứng dụng học thuyết nguyên lý giáo dục, học thuyết hệ thống tổng quát, kinh tế học, thuyết quan hệ người hành vi tổ chức Cho dù học thuyết có nghiên cứu góc độ khác tất thống phát triển NNL nhằm mục đích phát triển kỹ năng, nhận thức cho cá nhân, từ đem lại đóng góp cho tổ chức thơng qua học tập, đào tạo phát triển 1.1.2 Các nghiên cứu liên quan đến lý luận phát triển nguồn nhân lực Từ thuật ngữ phát triển NNL sử dụng, có hai phương pháp phát triển liên quan đến việc thực hóa phát triển NNL lý thuyết tổ chức: a Các nhà nghiên cứu Anh theo phương pháp học tập phát triển mơ hình, tập trung vào vấn đề tăng cường đào tạo phát triển 1.1.3 Các nghiên cứu liên quan đến phát triển nguồn cán quản lý doanh nghiệp Jason Cope, năm 2000 tìm hiểu trình học tập doanh nhân liên quan đến trình song song phát triển cá nhân kinh doanh Nghiên cứu làm bật cần thiết phải tư vấn chương trình hỗ trợ giúp doanh nhân tăng hiệu kết học tập Một số nghiên cứu khác đề cập tới cách học chủ DN (David Rae, năm 2000), đào tạo phát triển cho chủ DN (Douglas D Durand) Janice Jones, năm 2004 nghiên cứu đào tạo phát triển phát triển DN DNNVV Úc phân tích cho thấy khác biệt quan trọng đào tạo quản lý trình độ chun mơn Thay đổi phương pháp đào tạo cho phù hợp với phát triển DNNVV David Devins Steven Johnson, năm 2003 nghiên cứu hoạt động đào tạo phát triển DNNVV Anh, hỗ trợ phát triển NNL giải pháp can thiệp vào hoạt động đào tạo phát triển DNNVV Alan Coetzer, năm 2006 nghiên cứu ảnh hưởng nhà quản lý yếu tố môi trường làm việc có khả ảnh hưởng đến học tập nơi làm việc thức Juliet MacMahon, năm 1999 nghiên cứu chu kỳ sống tăng trưởng cho thấy khả quản lý nội yếu tố quan trọng quản lý NNL, ảnh hưởng đến thành công DN nhỏ 1.2 Tổng quan nghiên cứu phát triển nguồn CBQL doanh nghiệp Việt Nam Trong năm gần có số đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, luận án tiến sỹ, luận văn thạc sỹ nghiên cứu doanh nhân Việt nam, lực quản lý, đào tạo phát triển đội ngũ CBQL tổ chức, DN Các nghiên cứu chủ yếu vào phân tích đánh giá thực trạng đào tạo phát triển đội ngũ cán lao động quản lý, cán chuyên môn nghiệp vụ giảng viên tổ chức, DN sở đào tạo Đây hoạt động quan trọng tổ chức, DN để nâng cao lực đội ngũ CBQL, chuyên môn nghiệp vụ 5 Nhìn chung, nghiên cứu hệ thống hóa lý luận đào tạo phát triển NNL nói chung nguồn CBQL nói riêng Tuy nhiên, nghiên cứu chủ yếu đánh giá thực trạng đào tạo đưa giải pháp để nâng cao chất lượng lực lượng lao động quản lý lao động kỹ thuật ngành định, kiến nghị sách quản lý vĩ mô Các nghiên cứu chưa xem xét đưa yếu tố khách quan chủ quan ảnh hưởng đến phát triển nguồn CBQL DN mức độ ảnh hưởng yếu tố 2.2 Nội dung hoạt động chủ yếu phát triển nguồn CBQL 2.2.1 Nội dung phát triển nguồn CBQL 2.2.1.1 Về phát triển số lượng Đánh giá số lượng đề cập tới vấn đề có người có tương lai Số lượng phản ánh quy mô nguồn CQBL DN xem xét gắn liền với cấu nguồn CBQL 2.2.1.2 Về phát triển chất lượng Chất lượng nguồn CBQL đánh giá thông qua lực thực hiện, thể qua trình độ chun mơn, kỹ quản lý, phẩm chất, sức khỏe…của CBQL Đánh giá chất lượng nguồn CBQL yêu cầu quan trọng để phân tích, đánh giá nhu cầu nâng cao lực vị trí cơng tác đáp ứng mục tiêu phát triển DN Nâng cao chất lượng nguồn CBQL phát triển nguồn CBQL mặt chất lượng 2.2.1.3 Cơ cấu nguồn cán quản lý Cơ cấu nguồn CBQL thể phương diện khác như: cấu trình độ đào tạo, giới tính, độ tuổi Cơ cấu nguồn CBQL phản ánh mối quan hệ phận tổng thể NNL DN Cơ cấu quan trọng phản ánh chất lượng tổng thể nguồn CBQL DN cấu theo lĩnh vực hoạt động, theo trình độ chun mơn, lực theo vị trí cơng tác 2.2.2 Các hoạt động chủ yếu phát triển nguồn cán quản lý 2.2.2.1 Kế hoạch hóa nguồn CBQL Kế hoạch hóa NNL trình đánh giá, xác định nhu cầu NNL để đáp ứng mục tiêu công việc tổ chức xây dựng kế hoạch lao động để đáp ứng nhu cầu Thực chất kế hoạch hóa NNL nói chung kế hoạch hóa nguồn CBQL nói riêng lập kế hoạch nguồn CBQL ngắn hạn, trung hạn dài hạn cho DN Kế hoạch hóa nguồn CBQL dự báo nhu cầu nguồn CBQL, sở định hướng phát triển nguồn CBQL DN CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN CÁN BỘ QUẢN LÝ 2.1 Các khái niệm 2.1.1 Nguồn nhân lực: NNL tổ chức bao gồm tất người lao động làm việc tổ chức đó, cịn nhân lực hiểu nguồn lực người mà nguồn lực gồm lực trí lực 2.1.2 Nguồn cán quản lý: Trong phạm vi nghiên cứu luận án nguồn CBQL hiểu gắn kết chặt chẽ người thực chức quản lý định máy DNNVV ngành SN TACN Việt Nam, bao gồm CBQL cấp cao (giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng), CBQL cấp trung gian (cấp phó phịng trở lên), CBQL cấp sở (quản đốc) để phát huy tối đa khả nguồn lực người phục vụ cho mục tiêu phát triển DN 2.1.3 Phát triển nguồn nhân lực: trình tăng lên số lượng (quy mô) NNL nâng cao mặt chất lượng NNL, tạo cấu NNL ngày hợp lý Cả ba mặt số lượng, chất lượng cấu phát triển NNL gắn chặt với nhau, yếu tố định phát triển chất lượng NNL phải nâng cao 2.1.4 Phát triển nguồn cán quản lý: Phát triển nguồn CBQL hoạt động phát triển NNL Phát triển nguồn CBQL phát triển cho đảm bảo số lượng CBQL, nâng cao chất lượng CBQL nhằm giúp họ hồn thành tốt vai trị, nhiệm vụ người quản lý 2.2.2.2 Đào tạo nguồn CBQL Để hoạt động đào tạo nguồn CBQL có hiệu DN cần phải xây dựng chương trình đào tạo theo cách tiếp cận hệ thống gồm giai đoạn: Xác định nhu cầu đào tạo, Thực đào tạo, Đánh giá đào tạo Xác định nhu cầu đào tạo liên quan đến phân tích tổ chức, phân tích cơng việc phân tích cá nhân Sau xác định nhu cầu đào tạo, việc tổ chức thực đào tạo quan trọng Điều hoàn tất cách lựa chọn đối tượng cần đào tạo, phương pháp đào tạo, phương tiện đào tạo, đội ngũ giáo viên phù hợp tạo điều kiện cần thiết để họ tham gia đào tạo có hiệu Hoạt động đào tạo cần đánh giá để xem kết thu rút học kinh nghiệm cho lần 2.2.2.3 Phát triển cá nhân đề bạt cán quản lý b Phát triển cá nhân CBQL thuật ngữ mô tả kinh nghiệm đào tạo, thực hành công việc, mối quan hệ cố vấn giúp CBQL tiến b Đề bạt CBQL: Đề bạt (thăng tiến) việc đưa người lao động vào vị trí làm việc có tiền lương cao hơn, có uy tín trách nhiệm lớn hơn, có điều kiện làm việc tốt có hội phát triển nhiều 2.3.5 Chính sách quản lý nguồn nhân lực doanh nghiệp Các sách NNL DN thể tính đặc thù DN khác Các sách phụ thuộc vào ngành hoạt động, phụ thuộc vào quy mơ, đặc điểm tính chất DN, phụ thuộc vào trình độ, lực quan điểm cán lãnh đạo Sau số sách quản lý NNL quan trọng DN: Chính sách thu hút NNL; Chế độ bố trí, sử dụng NNL; Chế độ đào tạo đào tạo lại; Chế độ đãi ngộ 2.3.6 Trình độ khoa học cơng nghệ: Trước thay đổi nhanh chóng khoa học cơng nghệ hoạt động phát triển nguồn CBQL trọng CBQL cần cung cấp kiến thức, kỹ để sử dụng thiết bị đưa vào sản xuất Để quản lý điều hành đội ngũ lao động có trình độ chun mơn cao, dây truyền sản xuất đại người quản lý cần đào tạo phát triển để có đủ lực nhà quản lý thời kỳ 2.3.7 Văn hố DN: Dưới góc độ mơi trường làm việc phát triển nguồn CBQL, văn hóa DN phân tích tiêu chí bản: Tác phong làm việc, phong cách lãnh đạo, quan hệ nhân viên đặc điểm nhân viên Phương thức quản lý trọng nhiều đến tính nhân văn, phương thức có khả kích thích tính tự chủ, sáng tạo Nếu DN coi trọng phấn đấu cá nhân DN hiển nhiên ảnh hưởng đến hoạt động phát triển nguồn CBQL 2.3.8 Khả tài chính: Khả tài DN ảnh hưởng lớn đến thực hoạt động đào tạo DN Vì khả tài hạn chế mà nhiều DN tự đào tạo nội DN, cử người đào tạo sở đào tạo có uy tín 2.4 Ý nghĩa phát triển nguồn CBQL DNNVV 2.4.1 Doanh nghiệp nhỏ vừa (DNNVV): sở kinh doanh đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật, chia thành ba cấp: siêu nhỏ, nhỏ, vừa theo quy mô tổng nguồn vốn (tổng nguồn vốn tương đương tổng tài sản xác định bảng cân đối kế toán DN) số lao động bình quân năm (tổng nguồn vốn tiêu chí ưu tiên) 2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn cán quản lý DNNVV 2.3.1 Chính sách vĩ mơ: Bất kỳ DN, tổ chức hoạt động kinh tế quốc dân phải tuân theo luật lệ sách Nhà nước luật lao động, luật đầu tư… Do đào tạo phát triển NNL nói chung nguồn CBQL nói riêng phải tuân thủ quy định 2.3.2 Chiến lược sản xuất kinh doanh: chiến lược SXKD DN có tác động khơng nhỏ tới phát triển nguồn CBQL, sở để hoạch định phương hướng phát triển nguồn CBQL số lượng, cấu, yêu cầu lực đề xuất giải pháp thực giai đoạn DN Ngồi chiến lược SXKD cịn ảnh hưởng tới phát triển nguồn CBQL thông qua yếu tố khác cấu tổ chức SXKD, đặc điểm quy mô hoạt động DN 2.3.3 Mơ hình cấu tổ chức: Mơ hình cấu tổ chức ảnh hưởng đến công tác phát triển nguồn CBQL thể hai nội dung chủ yếu: Thứ nhất, mơ hình cấu tổ chức SXKD định cấu tổ chức quản lý thực phát triển nguồn CBQL Thứ hai, mơ hình cấu tổ chức SXKD định cấu nguồn CBQL cần phù hợp với cấu hoạt động SXKD thời kỳ 2.3.4 Quan điểm lãnh đạo DN phát triển nguồn CBQL: Nếu quan điểm lãnh đạo dùng đào tạo, phát triển làm biện pháp nâng cao chất lượng nguồn CBQL hoạt động đào tạo, phát triển DN trọng tổ chức rộng rãi Quan điểm lãnh đạo yếu tố tác động lớn đến hoạt động DN, định đầu tư phát triển vào hoạt động DN để đạt mục tiêu DN 2.4.2 Sự cần thiết phát triển nguồn CBQL DNNVV Phát triển NNL nói chung CBQL nói riêng điều kiện quan trọng để DN tồn phát triển bền vững ba lý chủ yếu: Đáp ứng yêu cầu công việc tổ chức; Đáp ứng nhu cầu học tập, phát triển CBQL; Là giải pháp có tính chiến lược tạo lợi cạnh tranh DN 2.5 Kinh nghiệm phát triển nguồn CBQL DNNVV nước giới 2.5.1 Kinh nghiệm phát triển NNL nguồn CBQL Nhật Bản Có thể khẳng định thành cơng Nhật Bản nhờ vào mơ hình quản lý NNL Mơ hình cho phép nhà quản lý thực mục tiêu đồng thuận quan điểm phân chia lợi ích cơng ty cá nhân Triết lý “Cả nước Nhật Bản công ty, công ty gia đình” tạo sức mạnh lớn trình phát triển xã hội 2.5.2 Kinh nghiệm phát triển nguồn CBQL nước khối ASEAN Các nước Malaysia, Singapo, Thái Lan có hoạt động bồi dưỡng phát triển NNL CBQL đạt đến mức hài hịa với sống mơi trường làm việc không ngừng cải thiện cho nhân viên; trọng phát triển hiệp hội chuyên ngành 2.5.3 Những học vận dụng cho Việt Nam Qua nghiên cứu kinh nghiệm phát triển nguồn CBQL nước giới Nhật Bản nước khối ASEAN (Singapo, Thái Lan), học vận dụng cho phát triển nguồn CBQL DNNVV là: đánh giá nguồn CBQL có, cần xây dựng cơng bố chiến lược, sách phát triển nguồn CBQL, cần trọng công tác bồi dưỡng thường xuyên với hình thức khác tổ chức máy quản lý cách có hệ thống, chặt chẽ 10 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Thiết kế nghiên cứu 3.1.1 Quy trình nghiên cứu Tổng quan cơng trình nghiên cứu Hệ thống hóa lý thuyết Thiết kế bảng hỏi để vấn Các nhân tố ảnh hưởng a Chính sách vĩ mơ a Chiến lược kế hoạch SXKD a Quan điểm lãnh đạo a Khả tài Làm rõ nguyên nhân kìm hãm phát triển nguồn CBQL Khảo sát số lượng nguồn CBQL có Thực trạng nguồn CBQL DNNVV Khảo sát chất lượng nguồn CBQL có Khảo sát cấu nguồn CBQL có Các hoạt động thực phát triển nguồn CBQL DNNVV " Kế hoạch hóa nguồn CBQL " Đào tạo CBQL " Phát triển cá nhân CBQL " Đề bạt CBQL Đưa giải pháp phát triển nguồn CBQ Làm rõ hạn chế thực phát triển nguồn CBQL Làm rõ yêu cầu " Số lượng CBQL " Năng lực thực công việc CBQL " Cơ cấu nguồn CBQL Hình 3.1 Quy trình nghiên cứu Nội dung phát triển nguồn CBQL: " Về số lượng " Về chất lượng " Về cấu 11 3.1.2 Phương pháp nghiên cứu 3.1.2.1 Nghiên cứu định tính Phương pháp nghiên cứu định tính sử dụng giai đoạn nghiên cứu khám phá: nghiên cứu tài liệu thứ cấp thảo luận với chuyên gia, nhà quản lý cấp ngành, số chủ DN CBQL DN để khám phá, điều chỉnh, bổ sung biến quan sát, xây dựng thang đo sơ nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn CBQL thực trạng phát triển nguồn CBQL Phương pháp thực thông qua vấn sâu theo nội dung chuẩn bị trước 3.1.2.2 Nghiên cứu định lượng Phương pháp nghiên cứu định lượng sử dụng để kiểm định thang đo đo lường nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động phát triển nguồn CBQL DNNVV Đây giai đoạn nghiên cứu thức thực thơng qua khảo sát số (theo mẫu chọn ngẫu nhiên n = 75) chủ/giám đốc CBQL DNNVV chủ yếu Hà nội, Hưng Yên, Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Dương bảng câu hỏi chi tiết 3.2 Nghiên cứu thức 3.2.1 Thiết kế phiếu khảo sát Phiếu khảo sát thực sở thang đo chọn thảo luận nhóm nhân tố ảnh hưởng đến công tác phát triển nguồn CBQL DNNVV ngành SX TACN Nội dung biến quan sát thành phần hiệu chỉnh cho phù hợp Tất biến quan sát thành phần sử dụng thang đo Likert điểm xếp từ nhỏ đến lớn với số lớn đồng ý với phát biểu (1: Hồn tồn khơng đồng ý, 2: Khơng đồng ý, 3: Tạm đồng ý, 4: Đồng ý, 5: Hoàn toàn đồng ý) 3.2.2 Đánh giá độ tin cậy thang đo: kết phân tích hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha cho thấy nhân tố đảm bảo độ tin cậy Điều chứng tỏ thang đo phù hợp sử dụng 3.2.3 Xử lý liệu 12 Dữ liệu thu thập xử lý phần mềm SPSS phiên 13.0 Dữ liệu sau mã hóa làm tiến hành phân tích thơng qua bước sau: a Đánh giá độ tin cậy thang đo thông qua hệ số Cronbach’s Alpha a Thống kê mô tả để đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn CBQL thực trạng phát triển nguồn CBQL DNNVV ngành SX TACN CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 4.1 Tổng quan ngành SX TACN Việt Nam 4.1.1 Sự phát triển ngành SX TACN Việt Nam qua giai đoạn Kể từ năm 90, ngành công nghiệp SX TACN Việt Nam phát triển nhanh chóng với phát triển ngành chăn nuôi Tốc độ tăng trưởng trung bình tổng sản lượng TACN có xu hướng tăng từ năm 2000, đạt trung bình khoảng 13,5% từ năm 2000 đến năm 2011 Trong giai đoạn 2001a2006, tốc độ chăn ni tăng trung bình 8,5% chiếm khoảng 25% tổng giá trị nông nghiệp Nhờ sách đổi Chính phủ Việt Nam khuyến khích đầu tư nước nước ngồi, cơng ty SX TACN đa quốc gia Cargill, CP, Proconco Japfa bắt đầu hoạt động Việt Nam 4.1.2 Tình hình phát triển DNNVV ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi Việt Nam Theo số liệu thống kê, nước có 241 DN chế biến TACN (16,2% nước ngoài, 6,4% liên doanh 77,4% nước) Phân bố DN SX TACN tập trung chủ yếu vùng đồng Sơng Hồng, có 106 DN, chiếm 44% Đơng Nam Bộ có 67 DN chiếm 28% Chính phủ Việt Nam khuyến khích DN đầu tư vào ngành SX TACN nước nên số lượng DN tham gia vào ngày nhiều, khoảng 20 a25 DN xây dựng thương hiệu riêng, số tiền đầu tư từ 2a3 triệu USD Khoảng 30 DN đầu tư 10 tỷ đồng, lại xưởng sản xuất nhỏ, tháng sản xuất từ 100a300 TACN 13 4.1.3 Đóng góp DNNVV ngành SX TACN Việt Nam a Tạo việc làm cho người lao động a Đóng góp vào việc tăng trưởng kinh tế a Bảo đảm cho kinh tế động 14 a Quản lý chất lượng TACN: Đây khâu nhiều yếu DNNVV SX TACN 4.2 Thống kê mô tả mẫu 57,33% DN thành lập hoạt động – 10 năm Số DN a Tăng thu nhập cho dân cư hoạt động 10 năm 44 với tỷ lệ 29,3% Số DN hoạt động năm a Góp phần thực việc chuyển dịch cấu kinh tế ngành thấp với 20 DN (13,3%) Đa số (65.3%) DN hoạt a Góp phần đào tạo doanh nhân động ngành nghề công ty cổ phần Số cịn lại cơng ty TNHH 4.1.4 Đặc điểm DNNVV ngành SX TACN Việt Nam công ty tư nhân với tỷ lệ 21,3% 13,2% Phần lớn DN có a Quy mơ vốn lao động nhỏ tổng số lao động từ 50 – 100 người với tỷ lệ 64% Số DN có 100 – 300 lao a Trình độ cơng nghệ thấp động chiếm 22,7% lại 50 người (13,3%) Trong số DN có a Trình độ học vấn chủ DN, CBQL DNNVV thấp lao động quản lý từ 10 – 30 người chiếm tỷ lệ lớn (64%) DN có 30 a Năng lực chủ DN, đội ngũ CBQL yếu CBQL chiếm 22,7% có 13,3% DN có số CBQL 10 người a Trình độ, lực đội ngũ nhân viên thấp trình độ học vấn 4.3 Thực trạng nguồn cán quản lý loại hình DN khác đặc thù công nghệ DNNVV 4.3.1 Về số lượng a Mức độ tiếp cận thông tin: theo DN họ thiếu thơng tin Theo kết khảo sát tác giả có đến 73,3% DN trả lời số số liệu đăng tải tạp chí thường khơng cập nhật, đặc biệt lượng CBQL DN năm qua tăng 20% so với tổng số có thơng tin giá 10,7% tổng số DN điều tra có số lượng CBQL tăng nhiều 20% 4.1.5 Cơ hội thách thức ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi Việt Như vậy, cịn có 16% DN khơng tăng số lượng CBQL năm qua Nam đến năm 2020 4.3.2 Về chất lượng a Cơ hội thị trường: Với xu phát triển công nghệ khoa học Chất lượng nguồn CBQL DNNVV đánh giá thông qua xã hội, người ngày tạo giống vật ni có khung lực thực nhiệm vụ cấp độ quản lý DN: CBQL cấp suất, chất lượng cao, địi hỏi phải có công nghiệp TACN phát triển cao, CBQL cấp trung CBQL cấp sở Năng lực thực phụ thuộc vào phù hợp hiểu biết chuyên môn kỹ thuật, kỹ lãnh đạo giải công a Thách thức cạnh tranh giá TACN công nghiệp: Giá TACN công nghiệp VN cao so với nước khu vực từ 10a20% việc hàng ngày CBQL đặc biệt phụ thuộc vào thái độ, phong cách làm việc họ Nghiên cứu tác giả đưa đánh giá a Yêu cầu đổi công nghệ SX TACN: Trong năm tới, lực có CBQL cấp DNNVV ngành SX TACN, DNNVV SX TACN Việt Nam nên áp dụng công nghệ dây chuyền SX lực cần thiết CBQL DNNVV ngành SX TACN TACN công nghiệp nước tiên tiến giới khu vực: có cần phải phát triển là: Năng lực tư duy, Năng lực quản lý, Năng lực chuyên hệ thống xilo dự trữ bảo quản nguyên liệu; có hệ thống điều khiển tự động môn Quan hệ giao tiếp, ứng xử Cụ thể sau: tải nguyên liệu, phối trộn nguyên liệu, xử lý nhiệt, ép đùn viên; áp dụng công nghệ thông tin quản lý TACN 15 16 Bảng 4.23: Năng lực cần phát triển cho CBQL 4.4 Các hoạt động phát triển nguồn cán quản lý 4.4.1 Kế hoạch hóa nguồn cán quản lý Về số lượng: Dự báo số lượng CBQL năm tới, có 18,7% DN khơng tăng Phần lớn DN (70,7%) tăng số lượng CBQL 20% tăng nhiều 20% so với tổng số 10,7% STT Nội dung Có tầm nhìn dài hạn phát triển ngành, DN Bố trí máy tổ chức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ Lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán phù hợp với định hướng phát triển DN Xây dựng quy chế quản lý rõ ràng, hợp lý đồng thuận cán Lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phát triển đội ngũ cán chuyên môn phù hợp với phát triển chuyên ngành Tổ chức thực kế hoạch phát triển chuyên môn chuyên ngành phù hợp với định hướng chung DN Sơ kết, tổng kết đánh giá kết thực cách rõ ràng, có tính thuyết phục Có kỹ đàm phán, thương thuyết định Có khả tiếp cận đánh giá xác thơng tin liên quan đến thị trường Ngồi lực cần thiết nói chung CBQL ngành SX khác CBQL ngành SX TACN cịn thiếu kỹ bn bán quốc tế, khả tiếp cận khai thác thông tin thị trường giới liên quan đến nguồn nguyên liệu đầu vào 4.3.3 Về cấu Về cấu nguồn CBQL theo chức năng, có đến 37,3% DN điều tra nghiên cứu tác giả trả lời DN họ không tăng số lượng CBQL cấp cao năm qua (từ 2007 đến 2012), 42,7% DN tăng 20% so với tổng số 20% DN tăng từ 20% đến 50% so với tổng số Số lượng CBQL cấp trung tăng nhiều DN, 62,7% DN tăng số lượng CBQL cấp trung từ 20% đến 50% so với tổng số Chỉ có 25,3% DN tăng số lượng CBQL nhiều 50% so với tổng số năm gần Kết vấn sâu cho thấy đa số DNNVV ngành SX TACN nhận xét cấu nguồn CBQL DN phù hợp tỷ lệ giới tính, độ tuổi trình độ chuyên môn Các CBQL DN kiêm nhiệm nhiều công việc, chức danh lúc Bộ máy quản lý DN không bị chồng chéo phận, phịng ban chức Về chất lượng: Có 40% DN hỏi cho lực quản lý thực cần thiết phải nâng cao cho CBQL thời gian tới Năng lực quản lý tốt giúp cho CBQL cấp máy quản lý vận hành nhịp nhàng, mang lại hiệu sản xuất kinh doanh cho DN Nâng cao lực tìm kiếm thơng tin, lực đàm phán thương thuyết, lực thích ứng với thay đổi môi trường giúp cho DN ổn định nguồn nguyên liệu đầu vào cho sản xuất Về cấu: Khi dự báo cấu nguồn CBQL theo chức năm tới, có đến 86,7% DN tăng số lượng CBQL cấp cao 57,3% DN tăng số lượng CBQL cấp trung 20% so với tổng số DN tăng số lượng CBQL cấp sở nhiều nhất, 68% người tham gia vấn khẳng định họ tăng số lượng CBQL cấp sở 4.4.2 Đào tạo nguồn CBQL * Xác định nhu cầu đào tạo nguồn CBQL: Các sở để xác định nhu cầu đào tạo thông qua việc phân tích tổ chức, phân tích cá nhân đánh giá kết thực công việc theo kế hoạch SXKD thời kỳ Kết khảo sát cho thấy có 70,6% DN có sử dụng kết đánh giá thực công việc (kể việc đánh giá khơng thức) để xác định nhu cầu đào tạo đa số DN chưa thực phân tích tổ chức Việc xác định nhu cầu đào tạo dựa phân tích cá nhân cịn chưa thể rõ ràng DN Các DN chủ yếu dựa vào ý kiến đánh giá chủ quan lãnh đạo lĩnh vực cần đào tạo DN họ, có 42,6% DN có thiết kế hệ thống thu thập chứng lực thực tế CBQL DN chưa xây dựng khung lực làm việc cho vị trí, chức danh CBQL cụ thể để phát lực yếu cần phải phát triển 17 18 * Thực đào tạo nâng cao chất lượng nguồn CBQL: 44% DN khảo sát chưa lập kế hoạch tổng thể để thực đào tạo Chủ yếu DN thực tốt phương pháp đào tạo qua hướng dẫn, kèm cặp DN thiết kế hoạt động đào tạo phù hợp để đáp ứng nhu cầu CBQL (72% DN tham gia khảo sát đồng ý) Tuy nhiên DN lại đánh giá thấp việc phối hợp với tổ chức đào tạo bên ngồi thiết kế nội dung, chương trình đào tạo tổ chức khóa đào tạo (chỉ có 13,3% DN thực hoạt động này) Hiệu chương trình đào tạo ln mối quan tâm hàng đầu kết khảo sát lại cho thấy DN không dành nhiều quan tâm cho việc giám sát, xem xét đánh giá hiệu chương trình đào tạo (chỉ có 28% DN thực việc này) 4.4.3 Phát triển cá nhân đề bạt cán quản lý Theo kết khảo sát có 86,7% DN trả lời coi trọng đóng góp CBQL để có chế độ đãi ngộ kịp thời Tuy nhiên DN chưa trọng đến lập kế hoạch phát triển cá nhân CBQL phù hợp với kế hoạch phát triển DN; chưa xây dựng hệ thống mục tiêu cụ thể để họ có kế hoạch học tập nâng cao lực (chỉ có 13,3% DN tham gia khảo sát có thực hoạt động này) Phần lớn DN thực việc đề bạt, bổ nhiệm cán theo chế cấp bổ nhiệm cấp Chỉ có 29,4% DN khẳng định họ có sách tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, nhân viên có hội phát triển đề bạt lên vị trí quản lý thực tốt công việc Hoạt động cần ban lãnh đạo DN quan tâm để tạo động lực làm việc tốt cho CBQL 4.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn CBQL 4.5.1 Chiến lược sản xuất kinh doanh Kết khảo sát có đến 53.3% DN có xây dựng chiến lược phát triển kế hoạch SXKD có 25,3% DN nói rằng: “Hàng năm DN họ xây dựng chiến lược phát triển nguồn CBQL dựa chiến lược SXKD đề ra” Điều dẫn đến DNNVV ln bị động q trình hoạt động SXKD có DN điều chỉnh số lượng, cấu yêu cầu lực CBQL để đáp ứng kịp thời giai đoạn mục tiêu kế hoạch SXKD thay đổi 4.5.2 Quan điểm lãnh đạo Qua kết khảo sát ta thấy nhìn chung phần lớn (84%) chủ DN ban lãnh đạo DN nhận thức rõ tầm quan trọng cần thiết việc phát triển nguồn CBQL phát triển DN Tuy nhiên, việc nhận thức lại khơng đơi với hành động thực tế phần lớn DN khơng có chiến lược phát triển NNL nói chung nguồn CBQL nói riêng 44% người tham gia khảo sát trả lời ban lãnh đạo DN họ trực tiếp tham gia vào việc lập kế hoạch phát triển nguồn CBQL Tuy nhiên lại có đến 61,3% ban lãnh đạo DN không thường xuyên giám sát việc thực phát triển nguồn CBQL Phần lớn chủ DN sử dụng người chuyên trách phát triển NNL không qua đào tạo bản, họ không xây dựng sách phát triển NNL, khơng thực phát triển cá nhân cho cán 4.5.3 Khả tài Kết khảo sát cho thấy 20% DN khơng lập kế hoạch tài cho hoạt động phát triển NNL nguồn CBQL Do khơng có kinh phí cho hoạt động nên DN khơng quan tâm khơng có quỹ cho hoạt động phát triển cán DN Cũng theo kết vấn khơng có kinh phí nên 20% DN khơng có hình thức hỗ trợ tài phù hợp cho nhân viên học sở đào tạo bên ngồi Có khoảng 17% DN có hỗ trợ tài phần cho cán tham gia vào khóa học ngắn hạn để nâng cao trình độ nghiệp vụ, chủ yếu khóa học Marketing, lập thực kế hoạch kinh doanh, kỹ nghiên cứu thị trường kỹ lãnh đạo 4.5.4 Chính sách vĩ mơ Các sách hỗ trợ Nhà nước, ngành có ý nghĩa to lớn phát triển DNNVV Cụ thể sách: Nghị định số 90/2001/CP ngày 23/11/2001, luật Doanh nghiệp 2005, văn Luật Hợp tác xã, Luật Khuyến khích đầu tư nước ngoài, quy định thuế, xuất nhập khẩu, Quyết định số 143/2004/QĐaTTg ngày 10 tháng năm 2004 Thủ tướng Chính phủ chương trình đào tạo bồi dưỡng NNL cho DNNVV ảnh hưởng đến việc phát triển NNL nói chung nguồn CBQL DNNVV 19 20 CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ Bốn là, phát triển nguồn CBQL phải xuất phát từ điều kiện đặc thù DN nhằm phát huy tiềm mạnh Năm là, phát triển nguồn CBQL phải tận dụng hết hội vượt qua thách thức tiến trình hội nhập vào kinh tế giới; đồng thời bảo tồn phát triển giá trị truyền thống, sắc văn hóa dân tộc văn hóa DN 5.3 Giải pháp phát triển nguồn CBQL DNNVV ngành SX TACN 5.3.1 Nhóm giải pháp cho nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động phát triển nguồn cán quản lý 5.3.1.1 Xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh làm xây dựng kế hoạch phát triển nguồn CBQL Phát triển nguồn CBQL hoạt động nhằm phục vụ cho hoạt động SXKD DN nên phải xuất phát từ chiến lược SXKD DN Các DN cần xây dựng chiến lược SXKD có hệ thống mục tiêu định hướng rõ ràng Mỗi DNNVV ngành sản xuất TACN có mục tiêu khác để phát huy lợi cạnh tranh, mục tiêu chủ yếu tập trung vào tối ưu hóa sản xuất, bán hàng hiệu quả, chủ động nguồn nguyên liệu đầu vào, phát triển dịch vụ tư vấn sau bán hàng Với mục tiêu tùy thuộc vào DN cụ thể xây dựng chương trình đào tạo phát triển nguồn CBQL đáp ứng mục tiêu DN 5.3.1.2 Nâng cao nhận thức chủ DNNVV phát triển nguồn CBQL Lãnh đạo/chủ DNNVV Việt Nam cần chủ động vấn đề phát triển nguồn CBQL DN Các chủ DN bắt buộc phải xác định nguồn CBQL tài sản quý báu nhất, quan trọng trình phát triển DN Nguồn CBQL coi yếu tố quan trọng hệ thống để xây dựng chiến lược kinh doanh tạo lợi cạnh tranh; Kết hoạt động DN tạo dựng người người 5.3.1.3 Giải pháp tài chính: thành lập quỹ đầu tư phát triển kinh phí cho đào tạo phát triển nguồn CBQL trích từ Các DN nên có kế hoạch phát triển quỹ đào tạo, phát triển cách hợp lý xây dựng hệ thống hạch toán dài hạn DN nên đầu tư kinh phí cho cơng tác biên soạn tài liệu, giáo trình giảng dạy để nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển nguồn CBQL 5.1 Định hướng phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ vừa Nghị định số 56/2009/NĐaCP ngày 30/6/2009 trợ giúp phát triển DNNVV nêu rõ trách nhiệm bộ, ngành địa phương xây dựng Kế hoạch trợ giúp đào tạo NNL, nâng cao lực quản trị DN cho DNNVV khẳng định Kế hoạch trợ giúp đào tạo NNL cần lồng ghép vào kế hoạch phát triển kinh tếaxã hội hàng năm Bộ, ngành địa phương Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1231/QĐaTTg ngày 07 tháng năm 2012 Kế hoạch phát triển DNNVV giai đoạn 2011 – 2015 Phát triển loại hình DN chiến lược lâu dài, quán xuyên suốt Chương trình hành động Chính phủ Theo đó, kế hoạch phát triển DNNVV đưa nhóm giải pháp nhóm giải pháp 4: phát triển nguồn nhân lực cho DNNVV, tập trung vào nâng cao lực quản trị cho DNNVV Trong thời gian tới, Việt Nam phải tiếp tục thực cam kết hội nhập kinh tế, DNNVV gặp nhiều khó khăn, thách thức sản xuất, kinh doanh, hoạt động xuất nhập Với tồn chất lượng nguồn CBQL phân tích chương 4, việc đào tạo nâng cao chất lượng nguồn CBQL đáp ứng nhu cầu hội nhập kinh tế quan trọng cấp bách Việc đào tạo cần trọng đến đào tạo nâng cao lực cho đội ngũ doanh nhân đặc biệt chủ DNNVV 5.2 Quan điểm phát triển nguồn CBQL Một là, phát triển nguồn NNL nói chung nguồn CBQL nói riêng vấn đề cốt lõi, điều kiện để DNVVN phát huy nội lực phát triển bền vững Hai là, phát triển nguồn CBQL phải sử dụng cách toàn diện, khoa học đồng nhiều giải pháp để thực nội dung phát triển nguồn CBQL Đó đảm bảo số lượng cấu, nâng cao chất lượng nguồn CBQL phát triển yếu tố động viên cán DN; nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn hoạt động SXKD DN Ba là, phát triển nguồn CBQL sở xem đội ngũ CBQL nguồn tài sản quý giá, xung lực mạnh mẽ thúc đẩy DN phát triển 21 22 5.3.2 Nhóm giải pháp cho hoạt động phát triển nguồn CBQL 5.3.2.1 Xây dựng kế hoạch phát triển nguồn CBQL Kế hoạch phát triển nguồn CBQL DNNVV ngành SX TACN cần tập trung đạt ba mục tiêu: đạt tới số lượng cấu nguồn CBQL hợp lý, đáp ứng yêu cầu lực vị trí cơng tác, đồng thời xây dựng chiến lược sách phát triển nguồn CBQL DNNVV cần phù hợp với chiến lược sản xuất kinh doanh DN giai đoạn hoạch định Các DN cần thực bước sau để xây dựng kế hoạch phát triển nguồn CBQL: Đánh giá lực đội ngũ CBQL DN; Xác định chiến lược phát triển DN; Xác định nhu cầu phát triển nguồn CBQL DN; Xây dựng kế hoạch phát triển nguồn CBQL; Thực kế hoạch phát triển nguồn CBQL; Đánh giá kế hoạch phát triển nguồn CBQL 5.3.2.2 Hoàn thiện hoạt động đào tạo DNNVV a) Xác định nhu cầu đào tạo Lập phiếu điều tra nhu cầu đào tạo, sau phát cho CBQL, để thu thập thông tin xác nhu cầu đào tạo DN năm Sau xác định nhu cầu đào tạo CBQL, DN sử dụng phương pháp khác để tổng hợp kết điều tra Từ xác định nhu cầu đào tạo DN qua việc xác định rõ mục tiêu đào tạo, xác định đối tượng đào tạo nội dung đào tạo Để xác định đối tượng đào tạo xác, DN nên thực công tác thiết kế phân tích cơng việc cho vị trí để xác định đối tượng đào tạo tương ứng với vị trí cần đào tạo tương lai Với đối tượng cấp quản lý khác cần phải xây dựng nơi dung chương trình đào tạo cho phù hợp Đối với lớp DN tổ chức đào tạo cần có kết hợp giảng viên trường đại học với DN để tạo tài liệu giảng dạy phù hợp cho hoạt động đào tạo CBQL Đối với cán cử học sở đào tạo cần có thơng tin mục đích đào tạo, u cầu đào tạo, mơ tả công việc làm sau đào tạo thông tin điểm mạnh điểm yếu họ Sau lựa chọn khố đào tạo có nội dung đáp ứng mục đích đào tạo b) Thực đào tạo DN cần sử dụng phương pháp đào tạo phù hợp với nội dung đối tượng đào tạo CBQL cấp DN mở lớp bồi dưỡng cán chun mơn cấp sở DN, cán có chun mơn kỹ thuật, kinh nghiệm lâu năm kết hợp với cán có trình độ, giảng viên từ trường đại học DN mời tham gia giảng dạy Đối với CBQL cấp cao cấp trung DN kết hợp đào tạo nước với đào tạo quốc tế, DN sử dụng thêm phương pháp hội nghị, hội thảo, tham luận… c) Đánh giá hoạt động đào tạo: Sau hồn thành chương trình đào tạo, DN đánh giá chương trình đào tạo theo tiêu thức mục tiêu đào tạo có đạt hay khơng? Những điểm yếu, điểm mạnh chương trình đào tạo đặc tính hiệu kinh tế việc đào tạo thơng qua đánh giá chi phí kết chương trình, từ so sánh lợi ích chương trình đào tạo Thơng qua kiểm tra cuối khố kết thực cơng việc học viên để phát khâu tốt chưa tốt khoá đào tạo Bên cạnh đó, cần phải dựa vào đánh giá học viên sau khoá học, tức sử dụng phương pháp bảng hỏi Với mẫu bảng hỏi thiết kế phù hợp, phận phụ trách đào tạo không thu thập thơng tin hiệu khố đào tạo mà cịn thu thập giải pháp cải tiến chương trình đào tạo tương lai, thúc đẩy người lao động nhiệt tình tham gia vào hoạt động xây dựng chương trình đào tạo 5.3.2.3 Thực hoạt động phát triển cá nhân đề bạt CBQL: lập kế hoạch bổ nhiệm cán bộ, có kế hoạch hỗ trợ họ thực kế hoạch cá nhân; tạo điều kiện cho nhân viên tiếp xúc trau dồi thêm kinh nghiệm công việc khác ngồi cơng việc mà họ đảm trách; DN cần khuyến khích cá nhân có trách nhiệm phát triển cá nhân 5.4 Kiến nghị với Nhà nước quan quản lý DNNVV 5.4.1 Hoàn thiện sách vĩ mơ: Nhà nước quan quản lý DNNVV sản xuất thức ăn chăn ni cần tạo lập mơi trường kinh doanh an tồn thuận lợi cho DNNVV hoạt động Đó xây dựng hệ thống pháp luật đầy đủ, đồng bộ, chặt chẽ, tạo hành lang pháp luật rõ ràng, xây dựng cấu hạ tầng đại; Xây dựng sách vĩ mơ hợp lý nhằm tạo mơi trường kinh tế a xã hội thuận lợi cho phát triển kinh tế 23 24 a Hoàn thiện tiêu chuẩn thức ăn chăn nuôi, văn pháp quy kỹ thuật sản xuất thức ăn chăn ni a Hình thành hệ thống tổ chức đầu mối triển khai thực sách, chương trình trợ giúp phát triển DNNVV Trung ương địa phương a Tổ chức tập huấn quản lý thức ăn chăn nuôi cho cán chuyên ngành địa phương a Thành lập ban dự báo thị trường sản xuất thức ăn chăn ni, thành phần nhà quản lý, hội, hiệp hội, DN sản xuất thức ăn chăn nuôi a Đưa công nghệ thông tin vào quản lý thức ăn chăn ni thơng tin giá ngun liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi nước mà giới diễn biến hàng ngày, hàng tuần 5.4.2 Hỗ trợ đào tạo nguồn CBQL cho DNNVV sản xuất thức ăn chăn nuôi: Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn tổ chức buổi tập huấn, hội thảo để nâng cao kiến thức quản lý thức ăn chăn nuôi cho cán Sở DN Nội dung tập huấn tập trung chủ yếu kiến thức văn quản lý Nhà nước thức ăn chăn nuôi; tập huấn lấy mẫu thức ăn chăn nuôi Tuy nhiên DNNVV mong muốn hỗ trợ kinh phí để tổ chức khoá đào tạo tư vấn tổng hợp, kỹ buôn bán quốc tế, kỹ marketing dịch vụ đào tạo chuyên sâu khác Theo nguồn khảo sát tác giả, DNNVV mong muốn hỗ trợ để phát triển nguồn CBQL (xếp thứ từ cao đến thấp theo thứ tự ưu tiên): Có sách hỗ trợ kinh phí đào tạo phát triển cho DNNVV; Hỗ trợ tài chính; Xây dựng hệ thống đào tạo cá nhân; Có sách khuyến khích học tập suốt đời; Có sách khuyến khích DN phát triển hình thức đào tạo công việc 5.5 Hạn chế nghiên cứu Hạn chế cỡ mẫu nghiên cứu: Nghiên cứu định lượng tập trung chủ yếu vào DNNVV ngành SX TACN miền Bắc mà chưa nghiên cứu cho DNNVV ngành nước Hạn chế phương pháp thu thập liệu: Trong trình vấn trực tiếp chủ DNNVV ngành SX TACN miền Bắc gặp số khó khăn có thơng tin mong muốn khơng thể khai thác hết Hạn chế phạm vi nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu phát triển nguồn CBQL DNNVV, với loại hình DN chủ yếu Tư nhân, TNHH Cổ phần khơng có yếu tố vốn nhà nước nước Hạn chế thời gian ứng dụng kết nghiên cứu: Kết đề tài ứng dụng thời gian đến năm 2020, sau phải có nghiên cứu khác để bổ sung phù hợp với nhu cầu phát triển ngành SX TACN tương lai xa KẾT LUẬN Luận án hệ thống hóa lý luận phát triển NNL nguồn CBQL; tổng hợp lý thuyết nội dung, hoạt động phát triển nguồn CBQL DNNVV Trên sở đó, luận án thu thập thơng tin, phân tích thực trạng nguồn CBQL hoạt động phát triển nguồn CBQL DNNVV ngành SX TACN Luận án lực yếu CBQL hạn chế hoạt động phát triển nguồn CBQL Phần lớn chủ DN có nhận thức tầm quan trọng hoạt động phát triển nguồn CBQL họ chưa thực có hiệu Các DNNVV chưa có quy trình cụ thể để đánh giá hiệu phát triển nguồn CBQL; khơng có phận chun trách phát triển NNL; hoạt động phát triển NNL nguồn CBQL không thực thường xuyên Vì mà DNNVV chưa có kế hoạch phát triển cá nhân phù hợp với kế hoạch phát triển DN cho CBQL để họ có kế hoạch học tập nâng cao lực Trên sở đánh giá nêu trên, luận án đề xuất số quan điểm, giải pháp kiến nghị nhằm phát triển nguồn CBQL DNNVV ngành SX TACN Các giải pháp cho DNNVV là: Chủ DNNVV cần hiểu rõ tầm quan trọng phát triển nguồn CBQL vai trò phát triển nguồn CBQL; Xây dựng sách, chiến lược phát triển nguồn CBQL; Lập quỹ đầu tư cho đào tạo phát triển NNL nguồn CBQL; Thực hoạt động đào tạo phát triển cá nhân cho nguồn CBQL; Bên cạnh nỗ lực DNNVV, Nhà nước cần hồn thiện sách vĩ mơ nhằm khuyến khích phát triển DNNVV ... huấn quản lý thức ăn chăn nuôi cho cán chuyên ngành địa phương a Thành lập ban dự báo thị trường sản xuất thức ăn chăn ni, thành phần nhà quản lý, hội, hiệp hội, DN sản xuất thức ăn chăn nuôi. .. tin vào quản lý thức ăn chăn ni thơng tin giá nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi nước mà giới diễn biến hàng ngày, hàng tuần 5.4.2 Hỗ trợ đào tạo nguồn CBQL cho DNNVV sản xuất thức ăn chăn nuôi: ... quan ngành SX TACN Việt Nam 4.1.1 Sự phát triển ngành SX TACN Việt Nam qua giai đoạn Kể từ năm 90, ngành công nghiệp SX TACN Việt Nam phát triển nhanh chóng với phát triển ngành chăn ni Tốc độ tăng

Ngày đăng: 18/01/2020, 00:51

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan