Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Quản trị nhân lực: Phát triển nguồn cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa của ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi Việt Nam

173 47 0
Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Quản trị nhân lực: Phát triển nguồn cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa của ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi Việt Nam

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Luận án cụ thể hóa nội dung phát triển nguồn cán bộ quản lý về số lượng, chất lượng, cơ cấu nguồn bằng các hoạt động phát triển nguồn cán bộ quản lý hiện có trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa, gồm có: (i) Kế hoạch hóa nguồn cán bộ quản lý, (ii) Đào tạo nguồn cán bộ quản lý, (iii) Phát triển cá nhân cán bộ quản lý và đề bạt cán bộ quản lý.

L I CAM ðOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên c u đ c l p c a riêng tơi Các s li!u đư#c nêu lu n án trung th$c, có ngu'n g c rõ ràng K*t qu, nghiên c u c a lu n án tác gi, t$ tìm hi.u, phân tích t1ng h#p, chưa t2ng đư#c cơng b m t cơng trình khác TÁC GI LU N ÁN Nguy6n Th7 Anh Trâm i M CL C M:C L:C ii DANH M:C CÁC B@NG vii DANH M:C CÁC HÌNH VD ix ME ðGU 1 Lý chKn ñL tài MNc đích nghiên c u ð i tư#ng phPm vi nghiên c u NhRng đóng góp c a lu n án K*t cTu lu n án CHƯƠNG 1: TXNG QUAN CÁC CƠNG TRÌNH KHOA H]C LIÊN QUAN ð`N ða TÀI NGHIÊN CcU 1.1 T1ng quan nghiên c u vL phát tri.n ngu'n nhân l$c phát tri.n ngu'n cán b qu,n lý th* gidi 1.1.1 Các nghiên c u liên quan ñ*n hKc thuy*t vL phát tri.n ngu'n nhân l$c 1.1.2 Các nghiên c u liên quan ñ*n lý lu n vL phát tri.n ngu'n nhân l$c 1.1.3 Các nghiên c u liên quan ñ*n phát tri.n ngu'n cán b qu,n lý doanh nghi!p 1.2 T1ng quan nghiên c u vL phát tri.n ngu'n cán b qu,n lý doanh nghi!p g Vi!t Nam CHƯƠNG 2: CƠ SE LÝ LUkN Va PHÁT TRImN NGUnN CÁN Bo QU@N LÝ 13 2.1 Các khái ni!m 13 2.1.1 Ngu'n nhân l$c 13 2.1.2 Ngu'n cán b qu,n lý 14 2.1.3 Phát tri.n ngu'n nhân l$c 16 2.1.4 Phát tri.n ngu'n cán b qu,n lý 19 2.2 N i dung hoPt ñ ng ch y*u phát tri.n ngu'n cán b qu,n lý 19 ii 2.2.1 N i dung phát tri.n ngu'n cán b qu,n lý 19 2.2.2 Các hoPt ñ ng ch y*u phát tri.n ngu'n cán b qu,n lý 23 2.3 Các nhân t ,nh hưgng ñ*n phát tri.n ngu'n cán b qu,n lý doanh nghi!p nhp v2a 28 2.3.1 Chính sách vĩ mơ 28 2.3.2 Chi*n lư#c s,n xuTt kinh doanh 29 2.3.3 Mơ hình cTu t1 ch c 29 2.3.4 Quan ñi.m c a lãnh ñPo doanh nghi!p vL phát tri.n ngu'n cán b qu,n lý 30 2.3.5 Chính sách qu,n lý ngu'n nhân l$c c a doanh nghi!p 30 2.3.6 Trình đ khoa hKc cơng ngh! 32 2.3.7 Văn hoá c a doanh nghi!p 32 2.3.8 Kh, tài 33 2.4 Ý nghĩa c a phát tri.n ngu'n cán b qu,n lý doanh nghi!p nhp v2a 34 2.4.1 Doanh nghi!p nhp v2a (DNNVV) 34 2.4.2 S$ cyn thi*t c a phát tri.n ngu'n cán b qu,n lý doanh nghi!p nhp v2a 36 2.5 Kinh nghi!m phát tri.n ngu'n cán b qu,n lý doanh nghi!p nhp v2a c a nưdc th* gidi 40 2.5.1 Kinh nghi!m phát tri.n ngu'n nhân l$c ngu'n cán b qu,n lý c a Nh t B,n 40 2.5.2 Kinh nghi!m phát tri.n ngu'n cán b qu,n lý c a nưdc kh i ASEAN 43 2.5.3 NhRng hKc v n dNng cho Vi!t Nam 45 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CcU 50 3.1 Thi*t k* nghiên c u 50 3.1.1 Quy trình nghiên c u 50 3.1.2 Phương pháp nghiên c u 51 3.2 Nghiên c u th c 52 iii 3.2.1 Thi*t k* phi*u kh,o sát 52 3.2.2 ðánh giá ñ tin c y c a thang ño 53 3.2.3 X| lý dR li!u 56 CHƯƠNG 4: K`T QU@ NGHIÊN CcU 58 4.1 T1ng quan vL ngành s,n xuTt th c ăn chăn nuôi Vi!t Nam 58 4.1.1 S$ phát tri.n c a ngành s,n xuTt th c ăn chăn nuôi Vi!t Nam qua giai ñoPn 58 4.1.2 Tình hình phát tri.n doanh nghi!p nhp v2a c a ngành s,n xuTt th c ăn chăn nuôi Vi!t Nam 60 4.1.3 ðóng góp c a doanh nghi!p nhp v2a c a ngành s,n xuTt th c ăn chăn nuôi Vi!t Nam 63 4.1.4 ð}c ñi.m doanh nghi!p nhp v2a ngành s,n xuTt th c ăn chăn nuôi Vi!t Nam 66 4.1.5 Cơ h i thách th c c a ngành s,n xuTt th c ăn chăn ni Vi!t Nam đ*n năm 2020 70 4.2 Th ng kê mô t, m~u 72 4.3 Th$c trPng ngu'n cán b qu,n lý 74 4.3.1 VL s lư#ng 74 4.3.2 VL chTt lư#ng 74 4.3.3 VL cTu 84 4.4 Các hoPt ñ ng phát tri.n ngu'n cán b qu,n lý 86 4.4.1 K* hoPch hóa ngu'n cán b qu,n lý 86 4.4.2 ðào tPo ngu'n cán b qu,n lý 88 4.4.3 Phát tri.n cá nhân ñL bPt cán b qu,n lý 92 4.5 Các nhân t ,nh hưgng ñ*n phát tri.n ngu'n cán b qu,n lý 95 4.5.1 Chi*n lư#c s,n xuTt kinh doanh 95 4.5.2 Quan ñi.m c a lãnh ñPo 97 4.5.3 Kh, tài 98 4.5.4 Chính sách vĩ mơ 99 iv CHƯƠNG 5: GI@I PHÁP VÀ KI`N NGH• Va PHÁT TRImN NGUnN CÁN Bo QU@N LÝ TRONG CÁC DOANH NGHI€P NH• VÀ V‚A NGÀNH S@N XUƒT THcC ĂN CHĂN NUÔI VI€T NAM 104 5.1 ð7nh hưdng phát tri.n ngu'n nhân l$c cho doanh nghi!p nhp v2a 104 5.2 Quan ñi.m phát tri.n ngu'n cán b qu,n lý 105 5.3 Gi,i pháp phát tri.n ngu'n cán b qu,n lý doanh nghi!p nhp v2a c a ngành s,n xuTt th c ăn chăn nuôi 106 5.3.1 Nhóm gi,i pháp cho nhân t ,nh hưgng ñ*n hoPt ñ ng phát tri.n ngu'n cán b qu,n lý doanh nghi!p nhp v2a 106 5.3.2 Nhóm gi,i pháp cho hoPt đ ng phát tri.n ngu'n cán b qu,n lý 110 5.4 Ki*n ngh7 vdi Nhà nưdc quan qu,n lý doanh nghi!p nhp v2a s,n xuTt th c ăn chăn nuôi Vi!t nam 119 5.4.1 Hồn thi!n sách vĩ mô 119 5.4.2 H… tr# ñào tPo ngu'n cán b qu,n lý cho doanh nghi!p nhp v2a s,n xuTt th c ăn chăn nuôi 120 5.5 HPn ch* c a nghiên c u 123 K`T LUkN 125 DANH M:C CÁC CƠNG TRÌNH CƠNG B† C‡A TÁC GI@ 126 DANH M:C TÀI LI€U THAM KH@O i PH: L:C xi v DANH M C CÁC CH VI T T T AFTA Khu v$c M u d7ch t$ ASEAN APEC Di6n ñàn H#p tác Kinh t* Châu Á Thái Bình Dương ASEAN Hi!p h i qu c gia ðông Nam Á CBQL Cán b qu,n lý CIEM Vi!n nghiên c u Qu,n lý Kinh t* Trung ương DN Doanh nghi!p DNNN Doanh nghi!p nhà nưdc DNNVV Doanh nghi!p nhp v2a FAO T1 ch c Lương th$c Nông nghi!p Liên h#p qu c ILO T1 ch c Lao ñ ng Th* gidi IMF Qu‰ tiLn t! qu c t* NNL Ngu'n nhân l$c SHRM Chi*n lư#c qu,n lý ngu'n nhân l$c SX S,n xuTt SXKD S,n xuTt kinh doanh TACN Th c ăn chăn ni TNHH Trách nhi!m hRu hPn VCCI Phịng Thương mPi Công nghi!p Vi!t Nam WB Ngân hàng Th* gidi WTO T1 ch c Thương mPi Th* gidi UNDP Chương trình Phát tri.n Liên h#p qu c UNIDO T1 ch c phát tri.n công nghi!p Liên h#p qu c vi DANH M C CÁC B NG B,ng 2.1: M t s ñ7nh nghĩa vL phát tri.n NNL c a nưdc 18 B,ng 2.2: Tiêu th c phân loPi DN nhp v2a 35 B,ng 3.1: K*t qu, Cronbach’s Alpha c a Chi*n lư#c k* hoPch SXKD 54 B,ng 3.2: K*t qu, Cronbach’s Alpha c a Quan ñi.m lãnh ñPo 54 B,ng 3.3: K*t qu, Cronbach’s Alpha c a Kh, tài 55 B,ng 3.4: K*t qu, Cronbach’s Alpha c a Năng l$c th$c hi!n nhi!m vN 55 c a ngu'n CBQL B,ng 3.5: K*t qu, Cronbach’s Alpha c a HoPt ñ ng phát tri.n ngu'n 56 CBQL DN B,ng 4.1: S,n lư#ng th c ăn chăn ni cơng nghi!p giai đoPn 2000 – 58 2011 B,ng 4.2: Th c ăn chăn nuôi nh p khŽu qua năm 60 B,ng 4.3: S lư#ng DN s,n xuTt TACN năm 2010 61 B,ng 4.4: T1ng công suTt thi*t k* DN SX TACN 62 B,ng 4.5: Quy mô lao ñ ng c a DNNVV SX th c ăn chăn ni Vi!t 66 Nam B,ng 4.6: Trình đ hKc vTn c a ch DN 67 B,ng 4.7: Tình hình ti*p c n thơng tin m c đ quan trKng c a ngu'n 70 thông tin B,ng 4.8: Hi!n trPng ngu'n CBQL cTp cao 75 B,ng 4.9: ðánh giá l$c hi!n có c a ngu'n CBQL cTp cao 78 B,ng 4.10: Hi!n trPng ngu'n CBQL cTp trung 79 B,ng 4.11: ðánh giá l$c hi!n có c a ngu'n CBQL cTp trung 81 B,ng 4.12: Hi!n trPng ngu'n CBQL cTp sg 82 B,ng 4.13: ðánh giá l$c hi!n có c a ngu'n CBQL cTp sg 83 B,ng 4.14: Cơ cTu ngu'n CBQL c a DN năm gyn nhTt 85 B,ng 4.15: ChTt lư#ng ngu'n CBQL năm tdi 87 B,ng 4.16: Cơ cTu ngu'n CBQL c a DN năm tdi 88 B,ng 4.17: Xác ñ7nh nhu cyu ñào tPo ngu'n CBQL 88 B,ng 4.18: ðào tPo nâng cao chTt lư#ng ngu'n CBQL 90 vii B,ng 4.19: Phát tri.n cá nhân cán b qu,n lý 93 B,ng 4.20: Chi*n lư#c s,n xuTt kinh doanh 96 B,ng 4.21: Quan ñi.m c a lãnh đPo 97 B,ng 4.22: Kh, tài 99 viii DANH M C CÁC HÌNH V Hình 2.1: Các hoPt đ ng phát tri.n ngu'n CBQL 28 Hình 2.2: Các nhân t ,nh hưgng ñ*n phát tri.n ngu'n CBQL 33 Hình 3.1: Quy trình nghiên c u 50 Hình 4.1: S năm hoPt đ ng c a doanh nghi!p 72 Hình 4.2: LoPi hình c a doanh nghi!p 73 Hình 4.3: T1ng s lao đ ng c a doanh nghi!p 73 Hình 4.4: T1ng s CBQL c a doanh nghi!p 73 Hình 4.5: Năng l$c c a CBQL năm gyn nhTt 84 Hình 4.6: Nguyên nhân DN không t1 ch c th$c hi!n PT ngu'n CBQL 98 Hình 5.1: Nhu cyu đào tPo cho CBQL c a DNNVV ngành SX 121 TACN Hình 5.2: Nhu cyu h… tr# c a DNNVV ñ phát tri.n ngu'n CBQL 122 ix M ð U Lý ch$n ñ' tài Vdi ñ7nh hưdng chuy.n d7ch cTu nông nghi!p, nhRng năm qua ngành chăn nuôi Vi!t Nam có nhRng bưdc phát tri.n vư#t b c Cùng vdi s$ phát tri.n c a ngành chăn nuôi ph,i k đ*n s$ phát tri.n mPnh m• c a công nghi!p ch* bi*n th c ăn chăn nuôi (TACN) tPi Vi!t Nam GiRa nhRng năm 90 c a th* k‘ trưdc, mdi ch“ có m t vài nhà máy SX TACN quy mô nhp, ch y*u nhà máy SX TACN nhà nưdc vdi lư#ng TACN công nghi!p s,n xuTt hàng năm rTt thTp Sau 10 năm phát tri.n, hi!n DN hoPt ñ ng lĩnh v$c SX TACN ñã ña dPng vL quy mơ hình th c sg hRu Theo ưdc tính c a chuyên gia lĩnh v$c SX TACN giai đoPn phát tri.n t2 năm 2010 – 2020 ngành chăn ni Vi!t Nam s• cyn ph,i SX kho,ng 15 – 20 tri!u tTn th c ăn s• đáp ng kho,ng 70% s đyu v t nuôi s| dNng TACN công nghi!p ðây nhRng h i cho DN SX TACN phát tri.n Tuy nhiên nhRng năm v2a qua, vdi nhRng tăng trưgng mPnh m• nhRng thu n l#i c a ngành SX TACN DN nhp v2a (DNNVV) Vi!t Nam g}p ph,i khơng nhRng khó khăn ðó s c ép cPnh tranh vdi hàng loPt DN t p đồn ldn mPnh g nưdc ngồi đyu tư ho}c mg r ng ñyu tư vào lĩnh v$c SX TACN Theo s li!u th ng kê c a hi!p h i TACN Vi!t Nam, hi!n c, nưdc có 241 DN SX TACN r,i ñLu kh˜p t“nh, thành ph Trong 100% v n đyu tư c a nưdc ngồi 13,7%, liên doanh 4,1%, lPi 82,2% DNNVV nưdc Các DNNVV ñư#c phân loPi theo quy mơ vL lao đ ng SX: DN nhp có dưdi 100 lao đ ng (SX dưdi 10.000 tTn/năm), DN v2a có t2 100š300 lao đ ng (SX t2 10.000š 60.000 tTn/năm) Khó khăn c a DNNVV nưdc đư#c đánh giá y*u hơn, khó cPnh tranh đư#c vdi DN ldn nưdc ngồi ba phương di!n: Năng l$c qu,n lý, sách h u chi*n lư#c ñyu vào CN th hoPt ñ ng s,n xuTt kinh doanh (SXKD) c a DNNVV ch“ th$c s$ hi!u qu, hK ti*p c n đư#c vdi trình đ cơng ngh! SX tiên ti*n, ti*p c n ñư#c vdi ngu'n cung cTp nguyên li!u ñyu vào cho SX (40š 60% nguyên li!u ph,i nh p khŽu), qu,n lý t t ñư#c chu…i cung ng, ph,i có đư#c PH L C Di n đ8t mã hóa thang đo BiDn ChiDn lư5c kD ho8ch SXKD Thang đo Mã hóa Xây d$ng chi*n lư#c PT k* hoPch SXKD II.A.1 Xây d$ng chi*n lư#c PT ngu'n CBQL II.A.2 ðiLu ch“nh vL s lư#ng, cTu yêu cyu l$c c a CBQL ñ II.A.3 ñáp ng k7p thœi t2ng giai ñoPn Nh n th c rTt rõ vL tym quan trKng s$ cyn thi*t c a vi!c PT II.B.1 ngu'n CBQL ñ i vdi s$ PT c a DN Quan ñiUm c=a lãnh ñ8o Tr$c ti*p tham gia vào vi!c l p k* hoPch PT ngu'n CBQL II.B.2 Thưœng xuyên giám sát vi!c th$c hi!n PT ngu'n CBQL II.B.3 Nh n thTy rTt rõ hi!u qu, ñyu tư cho vi!c PT ngu'n CBQL II.B.4 Có sách b¡ng văn b,n vL PT ngu'n CBQL II.B.5 ðánh giá vL s lư#ng, cTu, chTt lư#ng ngu'n CBQL ñ ñưa II.B.6 k* hoPch thu hút ngu'n l$c Có k* hoPch b trí s| dNng ngu'n CBQL m t cách h#p lý II.B.7 Có l p k* hoPch tài cho công tác PT NNL ngu'n CBQL II.C.1 Kh[ tài Thưœng xuyên t1 ch c khoá hKc mi6n phí n i b DN II.C.2 Có hình th c h… tr# vL tài phù h#p cho nhân viên II.C.3 hKc tPi sg đào tPo bên ngồi Năng lXc thXc Năng lXc tư hi^n nhi^m v, Có tym nhìn dài hPn vL s$ PT c a ngành, quan, ñơn v7 III.A.1 c=a CBQL ðL ñư#c k* hoPch th$c hi!n mNc tiêu chi*n lư#c III.A.2 cEp cao Năng lXc qu[n lý B trí b máy t1 ch c phù h#p vdi ch c năng, nhi!m vN III.A.3 L p k* hoPch ñào tPo, b'i dư¯ng cán b phù h#p vdi ñ7nh hưdng III.A.4 PT c a DN Xây d$ng quy ch* qu,n lý rõ ràng, h#p lý ñư#c s$ ñ'ng III.A.5 thu n c a cán b TPo l p đư#c mơi trưœng làm vi!c đồn k*t, khuy*n khích s$ sáng III.A.6 tPo, ñ1i mdi h#p tác Ra quy*t ñ7nh qu,n lý phù h#p k7p thœi III.A.7 xxiv Năng lXc chun mơn HoPch đ7nh chi*n lư#c k* hoPch PT chuyên môn chuyên ngành III.A.8 sâu thu c phPm vi phN trách L p k* hoPch ñào tPo, b'i dư¯ng PT ñ i ngũ cán b chuyên môn III.A.9 phù h#p vdi s$ PT chun ngành 10 ðL th$c hi!n sách khen thưgng, k‘ lu t III.A.10 Năng lXc giao tiDp 0ng xw 11 Thi*t l p phát tri.n m i quan h! h#p tác vdi t1 ch c III.A.11 qu c t*, ñ i tác 12 Có kĩ đàm phán, thương thuy*t III.A.12 13 Gi,i quy*t, điLu hồ t t mâu thu~n ñơn v7 III.A.13 14 Có kh, ti*p c n đánh giá xác thơng tin liên III.A.14 quan ñ*n th7 trưœng Năng lXc thXc Năng lXc qu[n lý hi^n nhi^m v, B trí b máy t1 ch c phù h#p vdi ch c năng, nhi!m vN III.A.15 c=a CBQL L p k* hoPch ñào tPo, b'i dư¯ng cán b phù h#p vdi ñ7nh hưdng III.A.16 cEp trung PT c a DN Xây d$ng quy ch* qu,n lý rõ ràng, h#p lý ñư#c s$ ñ'ng III.A.17 thu n c a cán b TPo l p đư#c mơi trưœng làm vi!c đồn k*t, khuy*n khích s$ sáng III.A.18 tPo, đ1i mdi h#p tác Ra quy*t ñ7nh qu,n lý phù h#p k7p thœi III.A.19 Giám sát, ki.m tra vi!c th$c hi!n cơng vi!c thưœng xun, III.A.20 quy trình ñiLu ch“nh, ñL xuTt ñiLu ch“nh k* hoPch th$c hi!n k7p thœi Sơ k*t, t1ng k*t ñánh giá k*t qu, th$c hi!n m t cách rõ ràng, III.A.21 có tính thuy*t phNc ðL th$c hi!n ñúng sách khen thưgng, k‘ lu t III.A.22 Năng lXc chun mơn Có chun mơn sâu vL chun ngành phN trách III.A.23 10 Có ki*n th c, hi.u bi*t r ng vL nhRng lĩnh v$c chuyên môn khác III.A.24 có liên quan 11 HoPch đ7nh đư#c chi*n lư#c k* hoPch PT chuyên môn III.A.25 chuyên ngành sâu thu c phPm vi phN trách xxv 12 T1 ch c th$c hi!n k* hoPch PT chuyên môn chuyên ngành phù III.A.26 h#p vdi ñ7nh hưdng chung c a DN 13 L p k* hoPch ñào tPo, b'i dư¯ng PT ñ i ngũ cán b chuyên môn III.A.27 phù h#p vdi s$ PT chuyên ngành Năng lXc giao tiDp 0ng xw 14 Có kĩ đàm phán, thương thuy*t III.A.28 15 Gi,i quy*t, điLu hồ t t mâu thu~n đơn v7 III.A.29 16 Có kh, ti*p c n đánh giá xác thơng tin liên III.A.30 quan ñ*n th7 trưœng Năng lXc qu[n lý Giám sát, ki.m tra vi!c th$c hi!n công vi!c thưœng xun, III.A.31 quy trình điLu ch“nh, đL xuTt ñiLu ch“nh k* hoPch th$c hi!n k7p thœi Sơ k*t, t1ng k*t ñánh giá k*t qu, th$c hi!n m t cách rõ ràng, III.A.32 Năng lXc thXc có tính thuy*t phNc hi^n nhi^m v, Năng lXc chun mơn c=a CBQL Có chun mơn sâu vL chun ngành phN trách III.A.33 cEp s_ Có ki*n th c, hi.u bi*t r ng vL nhRng lĩnh v$c chuyên mơn khác III.A.34 có liên quan T1 ch c th$c hi!n k* hoPch phát tri.n chuyên môn chuyên ngành III.A.35 phù h#p vdi ñ7nh hưdng chung c a DN Năng lXc giao tiDp 0ng xw Gi,i quy*t, ñiLu hồ t t mâu thu~n đơn v7 III.A.36 Ho8t ñZng Căn c vào chi*n lư#c SXKD ñ xây d$ng k* hoPch phát tri.n III.B.1 phát triUn ngu'n CBQL nguVn CBQL S| dNng k*t qu, ñánh giá th$c hi!n cơng vi!c đ tìm nhu cyu III.B.2 ñào tPo cho ngu'n CBQL Căn c vào nhu cyu công vi!c s$ phát tri.n tương lai c a III.B.3 DN ñ xác ñ7nh s lư#ng CBQL cyn phát tri.n Th,o lu n ñi ñ*n th ng nhTt vL yêu cyu ñào tPo cá nhân III.B.4 vdi CBQL c a DN Phát hi!n nhRng n i dung hình th c phát tri.n quan trKng cho III.B.5 s$ thành công c a DN Thi*t k* h! th ng ñ thu th p ch ng c vL l$c c a CBQL III.B.6 xxvi Xây d$ng ch* sách ñ qu,n lý tri.n khai phát tri.n ngu'n CBQL III.B.7 Quy ñ7nh ch c năng, nhi!m vN, quyLn hPn cho cá nhân, b ph n tham gia th$c hi!n phát tri.n ngu'n CBQL III.B.8 Phát hi!n loPi hình n i dung đào tPo phù h#p đ nâng cao k*t qu, th$c hi!n công vi!c c a CBQL III.B.9 10 L p k* hoPch t1ng th cho vi!c th$c hi!n ñào tPo tPi DN III.B.10 11 H… tr# hưdng d~n vL phát tri.n cho cá nhân ngưœi CBQL III.B.11 12 Th$c hi!n ñào tPo qua hưdng d~n, kèm c}p DN III.B.12 13 Thi*t k* hoPt đ ng đào tPo phù h#p (ví dN: h i th,o, ldp hKc…) ñ ñáp ng nhu cyu c a CBQL III.B.13 14 G|i cán b , nhân viên ñi hKc g t1 ch c ñào tPo bên DN III.B.14 15 Ph i h#p vdi t1 ch c đào tPo bên ngồi thi*t k* n i dung, chương trình đào tPo t1 ch c khóa đào tPo III.B.15 16 Giám sát xem xét ñánh giá ti*n b c a CBQL trình th$c hi!n đào tPo III.B.16 17 Thưœng xun trao ñ1i vdi CBQL ngưœi hưdng d~n ñ nâng cao hi!u qu, đào tPo cơng vi!c III.B.17 18 ðánh giá hi!u qu, ñào tPo ngu'n CBQL c a DN III.B.18 19 Hồn thi!n quy đ7nh, ch* nh¡m ñ,m b,o tính hi!u l$c hi!u qu, ñào tPo ngu'n CBQL III.B.19 20 DN rTt coi trKng s$ đóng góp c a t2ng CBQL đ khích l!, đãi ng hK k7p thœi III.B.20 21 DN c a anh/ch7 có k* hoPch phát tri.n cá nhân phù h#p vdi k* hoPch phát tri.n c a DN cho t2ng CBQL ñ hK có k* hoPch hKc t p nâng cao l$c III.B.21 22 DN có sách tPo điLu ki!n thu n l#i cho nhân viên c a có h i phát tri.n III.B.22 23 CBQL nh n ñư#c nhRng ph,n h'i thưœng xuyên t2 phía lãnh ñPo c a DN vL cơng vi!c hK đ,m nh n III.B.23 24 DN có cam k*t vL làm vi!c lâu dài dành cho nhân viên III.B.24 25 DN th$c hi!n vi!c đL bPt d$a u cyu cơng vi!c III.B.25 26 DN th$c hi!n vi!c ñL bPt d$a ki*n th c, l$c, thái ñ c a CB nhân viên III.B.26 27 DN th$c hi!n vi!c ñL bPt cơng khai theo tiêu chuŽn rõ ràng quy trình III.B.27 28 DN th$c hi!n vi!c đL bPt theo ch* cTp b1 nhi!m cTp dưdi III.B.28 xxvii PH L C Danh sách doanh nghi^p tham gia tr[ l‰i b[ng câu hoi ñi'u tra Stt Tên doanh nghi^p ðha ch¡ ði^n tho8i Cty TNHH TĂCN Hoa Kỳ Quán Gpi, Bình Giang, H,i Dương 0320.777 514 CTY TNHH Âu LPc Hoa Lư, Ninh Bình 030.864 718 Cty TNHH Ausfeed VN Xã H'ng Ti*n, Huy!n Khoái Châu, HY 0321.920 930 Cty CP CB NSTP B˜c Giang 0240.820 126 Cty CP Nông S,n B˜c Ninh 142, ð Thánh Thi!n, Lê L#i, B˜c Giang ðưœng Lý Thái T1, TP B˜c Ninh, T“nh BN Doanh Nghi!p TN ðPi Dương KCN ð'ng Văn, Duy Tiên, Hà Nam 0351.836 088 Doanh Nghi!p tư nhân ðPi L#i Di TrPch, Hoài ð c, Hà Tây 033.861 360 Cty TĂCN ðPi Minh 194D Hoàng Văn ThN, TP Thái Nguyên 0280.834 787 Cty TNHH SX & TM ðPi Uy 0351.582 781 10 CN Cty CP TPhŽm CN H,i Phòng KCN ð'ng Văn, Duy Tiên, Hà Nam T Văn Tràng, X Trưœng Sơn, H An Lão, HP 11 Cty TNHH DD ð ng V t EH Hà Tây KCN Phú Nghĩa, Chương M‰, Hà Tây 0343.264 265 12 Cty TĂCN & NN Easthope VN KCN Tiên Sơn, B˜c Ninh 0241.839 266 13 Cty CP Japfa Comfeed VN 0211.866 170 14 Cty Japfa Comfeed VN tPi TB TT Hương Canh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc ð Tryn ðPi Nghĩa, KCN Phúc Khánh, TB 15 Cty TNHH Greenfeed VNšCN H.Yên ð s 3, Lô D, KCN Ph N i A, H.Yên 16 Cty TNHH D7ch vN KHKT GSC 112, D4, Gi,ng Võ, Ba ðình, Hà N i 882 3491 17 Cty TNHH Giang H'ng KCN ð'ng Văn, Duy Tiên, Hà Nam 0351.582 605 18 CN Cty CP SX & TM Hà Lan 0321.944 090 19 Cty Dinh Dư¯ng H,i Th7nh 20 Cty TNHH H,i Thăng KCN Ph N i, D7 S|, M‰ Hào, H.Yên Thôn Phú ThNy, Xã Phú ThNy, Gia Lâm, HN CNm CN D c S}t, X ð'ng Quang, T2 Sơn, BN 21 Cty TNHH Hà Vi!t S 8, T1 21, P.Phúc Tân, H.Ki*m, HN 04.678 3089 22 Cty TNHH H,i Nam Cyu Yên, Hoa Lư, Ninh Bình 030.871 721 23 EH H,i Phòng 0313.929 681 24 Cty CP Hoa Mai Vàng KCN Tràng Du!, An Dương,H.Phòng S 18, Ngõ 96/67 Ngô Gia T$, Long Biên, HN 25 Cty TNHH Hi!p Hưng 57 B*n Ng$, P.ði!n Biên, Tp Thanh Hóa 037.385 4464 26 Cty CP SX TM Khánh An Khánh Thi!n, Yên Khánh, Ninh Bình 030.842 658 27 Cty TNHH LPc H'ng Nhân Hòa, M‰ Hào, Hưng Yên 0321.952 149 0241.824 243 031.679 913 036.641905 0321.967 482 216 6445 0241.742 946 043.9631814 xxviii 28 Cty CP Liên Sơn Lào Cai 0523.996 884 Cty THNN Liên K*t ðT Livabin 411 Ngô QuyLn, Kim Tân, Lào Cai TT L! Ninh, H.L! Th y, Q.Bình(n.ngh“ s 5, Bx ði Cá) KCN An LPc, Trưng Trác, Văn Lâm, H.Yên 29 Cty L! Ninh 30 020.842 820 31 Cty TNHH Minh Hi*u, Hưng Yên Xã Tân Quang, Văn Lâm, H.Yên 0321.991 689 32 Cty TNHH Minh Tâm KCN Lương Tài, B˜c Ninh 0241.640 666 33 T Cty Khoáng s,n & TM Hà Tĩnh S 2, ðưœng Vũ Quang, TX Hà Tĩnh 039.212 979 34 Cty TNHH Miwon Farmsco Vina 0321.967 611 35 Cty CP Nam Vi!t 0280.386 180 36 Cty CP NgKc Vi!t Khu D, KCN Ph N i A, Yên M‰, H.Yên Kh i ph 2, P Ph Cị, TX Sơng Cơng, TN T1 dân s C|u Vi!t, TT Trâu Qùy, GL, HN 37 Xã Tân Hương, Ph1 Yên, Thái Nguyên 0280.366 639 38 Cty TNHH Ngôi Sao Hy VKng Cty TNHH Newhope HNšCN H.Phịng KCN ðình Vũ, Q.H,i An, H,i Phịng 031.979 668 39 Cty TNHH Newhope HN 043.875 3160 40 Cty CP SX & TM Phú Th˜ng KCN Sài ð'ng B, Gia Lâm, HN Km 15+500, T Nhĩ Trâu, X Liên Ninh, T.Trì, HN 41 Cty CP TĂCN Pháp Vi!t 043.861 7826 42 Cty TNHH TĂCN Phú Gia Pháp Vân, Hoàng Li!t, Hoàng Mai, HN 265 ði!n Biên Ph , P Bình Hàn, H,i Dương 43 553 Nguy6n Trãi, TP Thanh Hóa KCN Ph N i A, LPc H'ng, Văn Lâm, H.Yên 0373.941 129 44 Cty Phú Sơn (Ng Th7 Th y) Cty CP PT Công ngh! nông thôn.RTD 45 Cty CP Q & T 184 Chương Dương, H,i Dương 0320.751 233 46 S 17, t1 17, Minh Khai, Ph Lý, Hà Nam 0351.842 832 47 Cty TNHH Dinh Dư¯ng Sông Châu NM CB TĂ CN & Th y s,n Thăng Long 0321.980 709 48 Cty TNHH Thiên Tôn Xã LPc ðPo, Văn Lâm, H.Yên 185 Nguy6n Ái Qu c, Chi Lăng, H,i Dương 49 Cty TNHH Thanh Bình š CN Hà Tây Xã An Khánh, Hoài ð c, Hà Tây 0343.650 746 50 Cty CP Nông s,n Thanh Hoa Lơ D, KCN L6 Mơn, Tp Thanh Hóa 0373.912 495 51 Cty TNHH Thương mPi VIC 0313.742 976 52 Cty TNHH Vinh Phúc 53 Cty CP Dinh Dư¯ng Vi!t Tín 54 Cty TNHH TĂCN Licogi 13 Viger CNm CN Vĩnh Ni!m, H,i Phịng TrPm đi!n, Châu Giang, TT Khối Châu 54/395 LPc Long Qn, Nghĩa ðơ, C.giTy, HN KCN Quang Minh, X.Q.Minh, M.Linh V.Phúc 55 Cty TNHH Thiên Hà 0321.945 590 56 Cty CP Công NN Vi!t M‰ Xã BPch Sam, M‰ Hào, Hyên KCN x.Yên Thái, H Yên ð7nh, T“nh Thanh Hóa 0321.217 927 678 5194 689 1984 0320.357 468 0321.980 276 0320.836 660 0321.911 553 043.596 4688 043.525 0838 037.843 297 xxix 57 Cty XNK & ðyu tư 62 Gi,ng Võ, HN 04 845 6552 58 Cty TNHH Xuân Kiên Cty TNHH ðyu tư & C.Ngh! Hưng Phát Phưœng Hương Sơn, Tp Thái Nguyên 0280.733 660 189 Ngô Xuân Qu,ng, G.Lâm, HN X Ngũ Hi!p, ch# Ngũ Hi!p, Bñi!n Ngũ Hi!p 04 3686 2867 59 60 61 62 Cty Nam AnhšSong Phương Cty TNHH SX & TM DDQT Vi!t Áo 138A ð c Giang, Long Biên, HN Km 4+500, Nguy6n Lương B¡ng, Tp H,i Dương S 13, Tân Long I, P.Hàm R'ng, Tp Thanh Hóa 043.655 7304 3867 606 64 TT Gi ng GS H,i Dương Cty TNHH S c Khpe Vàng, NMSXðN Toàn Th˜ng Cty CP ðT & PT Kinh t* TT Tiên Viên 65 DNTN TĂCN TuTn H'ng 66 67 Xí Nghi!p Thành Cơng Cty c1 phyn dinh dương Vi!t Phương Hà nam Xã ðPi n, Chương M‰, HN Xóm 4, Thơn An Li!t, X.Thanh H,i, Thanh Hà,HD 67 Nguy6n Hu!, NgKc TrPo, B“m Sơn, Thanh Hóa Khu cơng nghi!p ð'ng Văn , Duy Tiên, Hà nam 68 Cty TM & CN An Phú ð'ng Tân, ð'ng Sơn, Thanh Hóa 69 Cty TNHH Thiên Phú Minh KCN Mai Trung, Hi!p Hòa, B˜c Giang 04 995 60491 70 Cty CP Dinh Dư¯ng H'ng Hà KCN ð'ng Văn, Duy Tiên, Hà Nam 0351.383 684 71 Cty CP Thiên H#p 509 ThNy Khuê, Tây H', Hn 72 Cty TNHH Minh Tâm KCN Lương Tài, B˜c Ninh 0241 640 96 73 Cty TNHH Nam Dũng Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên 0321.986 709 74 Cty CP Phúc Th7nh S 60, Th7 trTn ðông Anh, HN 043 883 4519 75 Cty TNHH Thái Dương LPc H'ng, Văn Lâm, H.Yên 0321.982 125 63 0320 812 158 037 776668 0351 358 255 xxx PH L C Danh sách chuyên gia ch= doanh nghi^p tham gia tr[ l‰i phong vEn sâu Stt H$ tên Nơi cơng tác Phịng qu,n lý th c ăn chăn nuôi š CNc chăn nuôi š B Nơng nghi!p PTNT Ơng Chu ðình Khu Ông Lê Bá L7ch Ông Tryn Qu c Vi!t H i th c ăn chăn nuôi Vi!t Nam B môn th c ăn chăn nuôi , Vi!n Chăn nuôi qu c gia Bà Nguy6n Th7 Oanh H i th c ăn chăn nuôi Vi!t Nam Ông Nguy6n ðăng Vang Ban khoa hKc k‰ thu t, Văn phịng qu c h i Ơng Nguy6n Như so Ch0c v, Trưgng phòng Ch t7ch Trưgng b mơn Ơng Nguy6n HRu L#i T p đồn nơng s,n b˜c ninh ( Dabaco ), H i th c ăn chăn nuôi Vi!t nam Công ty c1 phyn VIC š H,i Phịng, H i th c ăn chăn ni VN Chuyên viên cao cTp Trưgng ban, chuyên viên cao cTp ph vL Nơng nghi!p PTNT chun ngành chăn ni Chair man, phó ch t7ch h i T1ng giám đ c, phó ch t7ch h i Ơng Lê Văn TuTn Cơng ty TNHH Minh Hi*u Giám đ c Bà Nguy6n Th7 NN Công ty c1 phyn Nam Vi!t Giám ð c 10 Ông Hà V˜n Minh Gold Coin Vi!t Nam CEO 11 Ông ðào MPnh Lương Austfeed Vi!t nam CEO 12 Ơng Lê Quang Thành Cơng ty CP Thái Dương CEO 13 Ơng Lê Cơng Cưœng Cơng Ty Tân vi!t Giám đ c điLu hành 14 Ơng Ngơ Quang Th y Cơng ty De Heus h,i Phịng Giám đ c điLu hành 15 Ơng Ngơ Hồng Hưng Cơng Ty H&C Vi!t nam Giám đ c 16 Ơng Bùi ð c Hun Cơng ty Vi!t Tín Giám đ c 17 Ơng Nguy6n Khoa Phương Cơng ty CP Vi!t Phương š Hà nam T1ng giám đ c 18 Ơng Lê Duy NhTt Cơng ty TNHH ðPi Uy Giám đ c 19 Ơng Võ Vi!t Dũng Cơng ty TNHH Anh Dũng Giám đ c 20 Ơng Phan Huy Hồng Cơng ty CP Thành Long Giám ñ c xxxi PH L C KD ho8ch th0c ăn chăn nuôi công nghi^p cho ñàn gia súc, gia clm 2007 u 2020 Năm 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TX l SD TACN công nghi p(%) TPng TĂCN công nghi p TPng TA tinh L n ngo i TĂCN công nghi p TPng TA tinh L n lai TĂCN công nghi p TPng TA tinh L nn i TĂCN công nghi p TPng TA tinh 41,6 600 15 864 906 906 796 184 60 202 45,8 774 16 969 368 368 934 318 72 206 49,2 806 17 913 845 845 050 352 83 202 52,4 874 18 842 312 312 168 387 92 197 55,5 10 956 19 758 763 763 278 389 100 190 58,2 12 001 20 636 216 216 379 361 106 182 60,6 13 044 21 523 676 676 470 302 111 171 62,9 14 076 22 371 144 144 549 210 115 160 65,1 15 095 23 181 618 618 616 086 117 146 67,3 16 360 24 312 097 097 668 930 118 131 70,1 19 213 27 394 633 633 701 728 118 036 T ng TĂHH quy ñ i 762 374 978 573 140 701 257 808 351 883 12 453 TĂCN công nghi p TPng TA tinh V!t TĂCN công nghi p TPng TA tinh T ng TĂHH quy ñ i Bị th!t TĂCN cơng nghi p TPng TA tinh Bị s'a TĂCN cơng nghi p TPng TA tinh Bê s'a TĂCN công nghi p TPng TA tinh T ng TĂHH quy ñ i T ng giá tr$ s&n ph'm TACN L,i nhuHn d@ch vN TACN chiIm 18% cEu giá thành (tX ñ) 1135 2311 609 1078 1744 24 76 61 87 20 94 30.359 5.465 1636 2747 656 1122 2292 28 84 70 97 10 28 109 35.761 6.437 1977 3116 724 1159 2701 32 90 82 113 12 35 127 40.506 7.291 2379 3487 778 1197 3157 36 96 95 128 13 38 145 45.422 8.176 2801 3882 847 1239 3647 41 102 113 151 15 42 169 50.400 9.072 3221 4273 884 1273 4106 45 109 132 174 17 48 194 57.603 9.936 3638 4700 927 1304 4565 49 116 153 199 19 54 221 62.609 10.800 4039 5104 978 1344 5017 53 124 176 225 22 61 251 67.564 11.655 4425 5494 1038 1387 5463 57 130 200 253 24 67 281 72.455 12.498 5062 6227 1103 1436 6165 61 136 224 280 26 74 312 75.258 13.546 5062 7752 1259 1563 6321 77 172 324 405 38 105 439 88.378 15.908 Gà 2020 Tăng Tăng Tăng trư ng trư ng trư ng 2015 2010 2005 2020 2015 2010 (%) (%) (%) 10,7 8,3 3,3 8,4 6,7 4,7 15,9 11,1 0,5 12,5 13,1 7,1 i PH L C ð¢C ðIcM M£U KH O SÁT S* năm ho,t ñ.ng Valid Dư;i năm 5a10 năm Trên 10 năm Total Frequency 10 43 22 75 Valid Percent 13.33 57.33 29.33 100.00 Percent 13.33 57.33 29.33 100.00 Cumulative Percent 13.33 70.67 100.00 Lo,i hình c2a doanh nghi5p Valid TNHH CP phbn Tư nhân Total Frequency 16 49 10 75 Percent 21.33 65.33 13.33 100.00 Valid Percent 21.33 65.33 13.33 100.00 Cumulative Percent 21.33 86.67 100.00 T ng s* lao ñ.ng Valid Dư;i 50 50a100 100a300 Total Frequency 10 48 17 75 Percent 13.33 64.00 22.67 100.00 Valid Percent 13.33 64.00 22.67 100.00 Cumulative Percent 13.33 77.33 100.00 S* lao ñ.ng qu&n lý Valid Dư;i 10 10a30 Trên 30 Total Frequency 10 48 17 75 Percent 13.33 64.00 22.67 100.00 Valid Percent 13.33 64.00 22.67 100.00 Cumulative Percent 13.33 77.33 100.00 Gi;i tính Valid Nam Nc Total Frequency 48 27 75 Percent 64.00 36.00 100.00 Valid Percent 64.00 36.00 100.00 Cumulative Percent 64.00 100.00 Tu i Valid 30a40 40a50 Total Frequency 28 47 75 Percent 37.33 62.67 100.00 Valid Percent 37.33 62.67 100.00 Cumulative Percent 37.33 100.00 i PH L C TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA Xà H I CH NGHĨA VI T NAM ð c l p T H nh phúc S : 1231/Qð TTg Hà N i, ngày 07 tháng 09 năm 2012 QUY'T ð(NH PHÊ DUY T K HO CH PHÁT TRI N DOANH NGHI P NH! VÀ V$A GIAI ðO N 2011 2015 TH Căn c TƯ NG CHÍNH PH Lu t t ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh! ñ!nh s$ 56/2009/Nð(CP ngày 30 tháng năm 2009 c a Chính ph giúp phát tri1n doanh nghi4p nh5 v6a; v- tr/ Căn c Ngh! quy8t s$ 22/2010/NQ(CP ngày 05 tháng năm 2010 c a Chính ph v- vi4c tri1n khai th;c hi4n Ngh! ñ!nh s$ 56/2009/Nð(CP ngày 30 tháng năm 2009 c a Chính ph v- tr/ giúp phát tri1n doanh nghi4p nh5 v6a; Xét ñ- ngh! c a B trư@ng B K8 hoBch ðCu tư, QUY'T ð(NH: ði+u Phê duy,t kèm theo Quy3t ñ5nh K3 ho8ch phát tri>n doanh nghi,p nh@ vBa giai ño8n 2011 2015 vCi nDi dung chE y3u sau ñây: I QUAN ðI/M PHÁT TRI/N DOANH NGHI P NH4 VÀ V6A Phát tri>n doanh nghi,p nh@ vBa chi3n lưKc lâu dài, nhMt quán xun su t chương trình hành đDng cEa Chính phE, nhi,m vS trTng tâm sách phát tri>n kinh t3 cEa qu c gia Nhà nưCc t8o môi trưVng vW pháp luXt ch3, sách thuXn lKi cho doanh nghi,p nh@ vBa thuDc mTi thành phYn kinh t3 phát tri>n bình đ[ng c8nh tranh lành m8nh nh\m huy ñDng mTi ngu]n l^c cho ñYu tư phát tri>n Phát tri>n doanh nghi,p nh@ vBa theo phương châm tích c^c, v_ng ch`c, nâng cao chMt lưKng, phát tri>n vW s lưKng, đ8t hi,u qua kinh t3, bao v, mơi trưVng, góp phYn t8o vi,c làm, xóa đói, giam nghèo, đam bao trXt t^, an toàn xã hDi; phát tri>n doanh nghi,p nh@ vBa phù hKp vCi ñiWu ki,n cEa tBng vùng, tBng đ5a phương, khuy3n khích phát tri>n cơng nghi,p nông thôn, làng nghW truyWn th ng; trTng phát tri>n doanh nghi,p nh@ vBa g vùng sâu, vùng xa, vùng có điWu ki,n kinh t3 xã hDi khó khăn; ưu tiên phát tri>n hi trK doanh nghi,p nh@ vBa ñ]ng bào dân tDc, phS n_, ngưVi tàn tXt v.v làm chE doanh nghi,p; trTng hi trK phát tri>n doanh nghi,p nh@ vBa đYu tư phát tri>n cơng nghi,p, d5ch vS hi trK, san xuMt mDt s lĩnh v^c có kha c8nh tranh cao Hi trK phát tri>n doanh nghi,p nh@ vBa nh\m th^c hi,n mSc tiêu qu c gia, mSc tiêu phát tri>n kinh t3 xã hDi ii II M7C TIÊU PHÁT TRI/N DOANH NGHI P NH4 VÀ V6A MSc tiêu tmng quát: ðny nhanh t c ñD phát tri>n nâng cao l^c c8nh tranh cEa doanh nghi,p nh@ vBa, t8o môi trưVng ñYu tư kinh doanh thuXn lKi, lành m8nh ñ> doanh nghi,p nh@ vBa đóng góp ngày cao vào phát tri>n kinh t3, nâng cao l^c c8nh tranh qu c gia hDi nhXp kinh t3 qu c t3 MSc tiêu cS th>: S doanh nghi,p nh@ vBa thành lXp mCi giai ño8n 2011 2015 d^ ki3n đ8t 350.000 doanh nghi,p; tính đ3n thVi ñi>m ngày 31 tháng 12 năm 2015 ca nưCc có 600.000 doanh nghi,p ñang ho8t ñDng; Tp trTng kim ng8ch xuMt khnu cEa khu v^c doanh nghi,p nh@ vBa chi3m 25% tmng kim ng8ch xuMt khnu toàn qu c; ðYu tư cEa khu v^c doanh nghi,p nh@ vBa chi3m 35% tmng v n đYu tư tồn xã hDi; Khu v^c doanh nghi,p nh@ vBa đóng góp khoang 40% GDP; 30% tmng thu ngân sách nhà nưCc; Doanh nghi,p nh@ vBa t8o thêm khoang 3,5 ño8n 2011 2015 tri,u chi làm vi,c mCi giai Nhi,m vS chE y3u: Ti3p tSc hồn thi,n đam bao tính mn đ5nh khung pháp lý, cai cách thE tSc hành nh\m t8o mơi trưVng đYu tư kinh doanh bình đ[ng, minh b8ch, thơng thống cho doanh nghi,p nh@ vBa phát tri>n; T8o bưCc ñDt phá ñ> doanh nghi,p nh@ vBa ti3p cXn v n, nâng cao hi,u qua ss dSng v n vay cho doanh nghi,p nh@ vBa; Hi trK tăng cưVng l^c nghiên ctu; phát tri>n cơng ngh,; đny m8nh chuy>n giao, ñmi mCi công ngh, ñ> nâng cao suMt, chMt lưKng san phnm hàng hóa l^c c8nh tranh cEa doanh nghi,p nh@ vBa ðny nhanh vi,c th^c hi,n chương trình hi trK, phm bi3n, tng dSng công ngh, ku thuXt tiên ti3n tCi doanh nghi,p nh@ vBa, khuy3n khích hKp tác chia sv công ngh, gi_a doanh nghi,p nh@ vBa vCi doanh nghi,p lCn, doanh nghi,p có v n đYu tư nưCc ngồi Khuy3n khích doanh nghi,p nh@ vBa tham gia chương trình liên k3t ngành, liên k3t vùng phát tri>n công nghi,p hi trK; ðny m8nh công tác ñào t8o nghW ñam bao cung cMp ngu]n nhân l^c có ku cho doanh nghi,p nh@ vBa Chú trTng ñào t8o nghW ngành, lĩnh v^c ss dSng cơng ngh, cao đ> chuy>n d5ch cMu lao đDng tB thơ sơ sang lao đDng có tay nghW trình đD, đáp tng u cYu phát tri>n cEa doanh nghi,p nh@ vBa giai ño8n mCi L]ng ghép giai pháp phát tri>n ngu]n nhân l^c cho doanh nghi,p nh@ vBa ñW án phát tri>n ngu]n nhân l^c qu c gia Khuy3n khích doanh nghi,p thành lXp hoyc liên k3t vCi sg d8y nghW ñào t8o giai quy3t vi,c làm Phát tri>n ñ]ng bD th5 trưVng lao ñDng; phát tri>n h, th ng sg d_ li,u vW th5 trưVng lao ñDng, hình thtc thơng tin th5 trưVng lao đDng nh\m k3t n i cung cYu lao đDng; Cai thi,n tình tr8ng thi3u myt b\ng san xuMt, tăng cưVng bao v, môi trưVng thông qua vi,c lXp công khai quy ho8ch, k3 ho8ch ss dSng ñMt; t8o ñiWu ki,n ñ> phát tri>n khu cơng nghi,p, cSm cơng nghi,p có quy mơ hKp lý giá th đMt phù hKp vCi kha iii cEa doanh nghi,p nh@ vBa; hi trK di dVi doanh nghi,p nh@ vBa gây nhizm, tác h8i đ3n mơi trưVng t8i khu dân cư th5 đ3n khu cơng nghi,p, cSm cơng nghi,p; Hình thành m8ng lưCi h, th ng thông tin hi trK doanh nghi,p nh@ vBa ñ> cung cMp thông tin vW văn ban pháp luXt điWu ch{nh ho8t đDng cEa doanh nghi,p, sách, chương trình trK giúp phát tri>n doanh nghi,p nh@ vBa thông tin khác hi trK ho8t ñDng kinh doanh cEa doanh nghi,p; Nâng cao hi,u qua ñiWu ph i th^c hi,n ho8t ñDng trK giúp phát tri>n doanh nghi,p nh@ vBa, tăng cưVng vai trị cEa HDi đ]ng Khuy3n khích phát tri>n doanh nghi,p nh@ vBa; tăng cưVng l^c cho ñ5a phương vW quan lý, xúc ti3n, phát tri>n doanh nghi,p nh@ vBa III CÁC NHĨM GI:I PHÁP Nhóm giai pháp 1: Hoàn thi,n khung pháp lý vW gia nhXp, ho8t ñDng rút lui kh@i th5 trưVng cEa doanh nghi,p Nhóm giai pháp 2: Hi trK ti3p cXn tài chính, tín dSng nâng cao hi,u qua ss dSng v n cho doanh nghi,p nh@ vBa Nhóm giai pháp 3: Hi trK đmi mCi cơng ngh, áp dSng công ngh, mCi doanh nghi,p nh@ vBa Nhóm giai pháp 4: Phát tri>n ngu]n nhân l^c cho doanh nghi,p nh@ vBa, tXp trung vào nâng cao l^c quan tr5 cho doanh nghi,p nh@ vBa Nhóm giai pháp 5: ðny m8nh hình thành cSm liên k3t, cSm ngành công nghi,p, tăng cưVng ti3p cXn ñMt ñai cho doanh nghi,p nh@ vBa Nhóm giai pháp 6: Cung cMp thơng tin hi trK doanh nghi,p nh@ vBa xúc ti3n mg rDng th5 trưVng cho doanh nghi,p nh@ vBa Nhóm giai pháp 7: Xây d^ng h, th ng tm chtc trK giúp phát tri>n doanh nghi,p nh@ vBa Nhóm giai pháp 8: Quan lý th^c hi,n K3 ho8ch phát tri>n doanh nghi,p nh@ vBa Trong tXp trung ưu tiên vào nh_ng giai pháp cS th> sau: Thành lXp Quu hi trK doanh nghi,p nh@ vBa; ðny m8nh chương trình đmi mCi tng dSng cơng ngh,, trTng phát tri>n công ngh, cao nh\m t8o san phnm mCi, trang thi3t b5, máy móc hi,n đ8i, cS th>: Chương trình đmi mCi cơng ngh, qu c gia đ3n năm 2020, Chương trình qu c gia phát tri>n cơng ngh, cao đ3n năm 2020, Chương trình phát tri>n san phnm qu c gia đ3n năm 2020, Thí đi>m xây d^ng vưVn ươm doanh nghi,p, Thí đi>m xây d^ng mơ hình hi trK tồn di,n cho doanh nghi,p nh@ vBa mDt s lĩnh v^c; Thúc ñny liên k3t kinh t3, cSm liên k3t ngành NDi dung cEa nhóm giai pháp quan chE trì th^c hi,n đưKc quy đ5nh chi ti3t t8i PhS lSc vW Chương trình hành đDng ban hành kèm theo Quy3t ñ5nh IV.T; CH tri>n khai th^c hi,n K3 ho8ch phát tri>n doanh nghi,p nh@ vBa năm 2011 2015, BD, ngành, đ5a phương cYn l]ng ghép chương trình trK giúp phát tri>n doanh nghi,p nh@ vBa vCi chýõng trình mSc tiêu qu c gia, d^ án, chương trình mSc tiêu cEa BD, ngành, ñ5a phương liên quan nh\m ss dSng hi,u qua ngu]n l^c HDi đ]ng Khuy3n khích phát tri>n doanh nghi,p nh@ vBa có trách nhi,m: Thơng qua quan thưVng tr^c cEa HDi ñ]ng theo dõi giám sát tình hình th^c hi,n K3 ho8ch cEa quan BD, ngành, tư vMn cho ThE tưCng Chính phE vMn đW phát sinh q trình tri>n khai k3 ho8ch; Ki3n ngh5 ThE tưCng Chính phE nh_ng thay ñmi, ñiWu ch{nh cYn thi3t vW chương trình hành đDng, nh_ng nhóm giai pháp q trình tri>n khai th^c hi,n gyp vưCng m`c, khó kha thi khơng đ8t ñưKc mSc tiêu ñã ñW BD K3 ho8ch ðYu tư có trách nhi,m tmng hKp k3 ho8ch phát tri>n doanh nghi,p nh@ vBa sg k3 ho8ch cEa ngành, ñ5a phương; ñiWu ph i, theo dõi, lXp báo cáo chung tình hình th^c hi,n K3 ho8ch cEa BD, ngành đ5a phương tồn qu c vW tình hình th^c hi,n giai pháp nh\m hi trK doanh nghi,p nh@ vBa BD Tài chE trì, ph i hKp vCi BD K3 ho8ch ðYu tư b trí kinh phí thuDc ngân sách ñ> ñam bao vi,c th^c hi,n giai pháp Chương trình hành đDng th^c hi,n k3 ho8ch phát tri>n doanh nghi,p nh@ vBa theo quy ñ5nh Các BD, ngành có trách nhi,m th^c hi,n hi,u qua nDi dung, nhóm giai pháp nêu t8i K3 ho8ch theo chtc năng, nhi,m vS ñưKc giao ‚y ban nhân dân t{nh, thành ph tr^c thuDc Trung ương có trách nhi,m: Xây d^ng K3 ho8ch phát tri>n doanh nghi,p nh@ vBa chương trình hành đDng chi ti3t cho t{nh, thành ph lD trình th^c hi,n, ph i hKp vCi BD, ngành ñ> th^c hi,n nhi,m vS phát tri>n doanh nghi,p nh@ vBa t8i ñ5a phương; b trí nhân l^c, ngân sách hàng năm ñam bao th^c hi,n K3 ho8ch t8i t{nh; Giao trách nhi,m cho ñơn v5 ñYu m i Sg K3 ho8ch ðYu tư, ph i hKp vCi sg, ban ngành liên quan th^c hi,n t t K3 ho8ch phát tri>n doanh nghi,p nh@ vBa t8i ñ5a phương, k5p thVi gsi báo cáo vW BD K3 ho8ch ðYu tư vMn ñW vưCng m`c, phát sinh q trình tri>n khai th^c hi,n k3 ho8ch đ> có giai pháp xs lý; TrưCc ngày 31 tháng hàng năm có trách nhi,m gsi báo cáo tình hình tri>n khai th^c hi,n K3 ho8ch phát tri>n doanh nghi,p nh@ vBa cEa năm trưCc đ3n BD K3 ho8ch ðYu tư ñ> tmng hKp, báo cáo theo quy ñ5nh ði+u Quy3t ñ5nh có hi,u l^c thi hành k> tB ngày ký ban hành ði+u ChE t5ch HDi đ]ng Khuy3n khích phát tri>n doanh nghi,p nh@ vBa, BD trưgng, ThE trưgng quan ngang BD, ThE trưgng quan thuDc Chính phE, ChE t5ch ‚y ban nhân dân t{nh, thành ph tr^c thuDc Trung ương ch5u trách nhi,m thi hành Quy3t ñ5nh này./ v KT TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: Ban Bí thư Trung ương ðang; ThE tưCng, Phó ThE tưCng Chính phE; Các BD, quan ngang BD, quan thuDc CP; VP BCð TW vW phòng, ch ng tham nhũng; HðND, UBND t{nh, TP tr^c thuDc TW; Văn phòng Trung ương Ban cEa ðang; Văn phịng ChE t5ch nưCc; HDi đ]ng Dân tDc ‚y ban cEa Qu c hDi; Văn phòng Qu c hDi; Tòa án nhân dân t i cao; Vi,n Ki>m sát nhân dân t i cao; Ki>m tốn Nhà nưCc; ‚y ban Giám sát tài Qu c gia; Ngân hàng Chính sách Xã hDi; Ngân hàng Phát tri>n Vi,t Nam; UBTW Myt trXn Tm qu c Vi,t Nam; Cơ quan Trung ương cEa đồn th>; VPCP: BTCN, PCN, TrK lý TTCP, Cmng TTðT, VS, CSc, đơn v5 tr^c thuDc, Cơng báo; Lưu: Văn thư, ðMDN (5b) XH Vũ Văn Ninh vi ... GI@I PHÁP VÀ KI`N NGH• Va PHÁT TRImN NGUnN CÁN Bo QU@N LÝ TRONG CÁC DOANH NGHI€P NH• VÀ V‚A NGÀNH S@N XUƒT THcC ĂN CHĂN NUÔI VI€T NAM 104 5.1 ð7nh hưdng phát tri.n ngu''n nhân l$c cho doanh nghi!p... 84 4.4 Các hoPt ñ ng phát tri.n ngu''n cán b qu,n lý 86 4.4.1 K* hoPch hóa ngu''n cán b qu,n lý 86 4.4.2 ðào tPo ngu''n cán b qu,n lý 88 4.4.3 Phát tri.n cá nhân ñL bPt cán b... ñi.m phát tri.n ngu''n cán b qu,n lý 105 5.3 Gi,i pháp phát tri.n ngu''n cán b qu,n lý doanh nghi!p nhp v2a c a ngành s,n xuTt th c ăn chăn nuôi 106 5.3.1 Nhóm gi,i pháp cho nhân

Ngày đăng: 17/01/2020, 08:43

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan