0

Tiểu luận tình huống quản lý nhà nước lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính tại hà nội khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập thực trạng và gi

27 261 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/12/2019, 13:03

BỘ NỘI VỤ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI TÌNH HUỐNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CHƯƠNG TRÌNH CHUN VIÊN CHÍNH TẠI HÀ NỘI Tên tình huống: “Khốn biên chế kinh phí quản lý hành đơn vị nghiệp công lập - thực trạng giải pháp” Học viên : …………… Chức vụ: Chuyên viên Đơn vị: …………… Hà Nội, năm 2017 LỜI CẢM ƠN Để hồn thành tiểu luận tình này, tơi xin chân thành cảm ơn hướng dẫn …………… Thầy, Cô giảng viên, cán quản lý Trường Đại học Nội vụ Hà Nội động viên, hỗ trợ từ bạn đồng nghiệp Rất mong góp ý Thầy, Cơ bạn Xin trân trọng cảm ơn MỤC LỤC MỞ ĐẦU I NỘI DUNG TÌNH HUỐNG 1.1 Hồn cảnh xuất tình 1.2 Mơ tả tình II PHÂN TÍCH TÌNH HUỐNG 2.1 Mục tiêu phân tích tình 2.2 Cơ sở lý luận 2.3 Phân tích diễn biến tình 2.4 Nguyên nhân dẫn đến tình 2.5 Hậu tình III XỬ LÝ TÌNH HUỐNG 3.1 Mục tiêu xử lý tình 3.2 Đề xuất phương án 3.3 Các giải pháp thực phương án chọn IV KIẾN NGHỊ 4.1 Kiến nghị với quan Đảng, Nhà nước 4.2 Kiến nghị với quan quản lý cấp KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO 4 6 16 17 18 21 21 21 23 25 25 25 26 27 MỞ ĐẦU Đơn vị nghiệp công lập quan nhà nước có thẩm quyền định thành lập đơn vị có tư cách pháp nhân, cung cấp dịch vụ công, phục vụ quản lý nhà nước (sau gọi đơn vị nghiệp công) Đơn vị dự tốn độc lập, có dấu tài khoản riêng, tổ chức máy kế toán theo quy định Luật kế toán, hoạt động lĩnh vực nghiệp giáo dục đào tạo; dạy nghề; y tế; văn hóa, thể thao du lịch; thơng tin truyền thơng báo chí; khoa học công nghệ; nghiệp kinh tế nghiệp khác Hiện có loại hình đơn vị nghiệp cơng lập sau: Đơn vị nghiệp tự bảo đảm chi phí hoạt động; Đơn vị nghiệp tự bảo đảm phần chi phí hoạt động; Đơn vị nghiệp ngân sách nhà nước bảo đảm toàn chi phí hoạt động Nguồn tài đơn vị nghiệp cơng lập hình thành từ: kinh phí ngân sách nhà nước, kinh phí ngồi ngân sách nhà nước (nguồn thu hoạt động nghiệp, nguồn viện trợ, tài trợ, quà biếu, tặng, cho theo quy định pháp luật nguồn khác: nguồn vốn vay, nguồn vốn liên doanh, liên kết theo quy định pháp luật) Qua 20 năm thực công đổi Đảng cộng sản Việt Nam khởi xướng lãnh đạo, đơn vị nghiệp cơng lập có nhiều đóng góp tích cực cho ổn định phát triển kinh tế - xã hội đất nước Cơ chế, sách tài nhà nước loại hình có nhiều chuyển biến, bước tạo điều kiện nâng cao hiệu lực hoạt động đơn vị nghiệp công lập Qua thời gian học tập lớp “Bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước chương trình chun viên chính” Trường Đại học Nội vụ Hà Nội giảng dạy tìm hiểu thực tế, tơi lựa chọn tình “Khốn biên chế kinh phí quản lý hành đơn vị nghiệp công lập - thực trạng giải pháp” làm chủ đề tiểu luận tình cuối khóa học I NỘI DUNG TÌNH HUỐNG 1.1 Hồn cảnh xuất tình Vào ngày năm 2017, họp giao ban, tơi đồng chí lãnh đạo giao nhiệm vụ trực tiếp tham gia tìm hiểu tình hình triển khai thực Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 Chính phủ quy định chế tự chủ đơn vị nghiệp công lập nhằm phục vụ cho việc lập đề án phát triển hoạt động đơn vị nghiệp thuộc Sở Thông tin Truyền thơng Hà Nội (Sở TT&TT) tình hình Chúng tơi xác định việc khó cần thiết góp phần cung cấp thơng tin xác, trung thực từ hoạt động thực tế, làm để điều chỉnh xây dựng sách quản lý, góp phần thúc đẩy đơn vị nghiệp phát triển, đóng góp ngày nhiều vào phát triển Sở TT&TT Hà Nội nói riêng nước nói chung 1.2 Mơ tả tình Trong khn khổ thực Chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2016 - 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy định quy định chế tự chủ đơn vị nghiệp công lập Đây quy định nhằm mục đích trao quyền tự chủ cho Thủ trưởng đơn vị nghiệp công lập (gọi tắt đơn vị nghiệp) quan nhà nước có thẩm quyền định thành lập việc tổ chức công việc, sử dụng lao động nguồn lực tài quan cách chủ động hiệu Qua khảo sát, nắm tình hình triển khai thực Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 Trung tâm đào tạo Công nghệ thông tin, kết sau: - Số biên chế thực giảm so với số biên chế giao trung bình – 12 người; - Số kinh phí tiết kiệm hàng năm 260 – 490 triệu đồng; - Thu nhập người lao động tăng bình quân triệu đồng/người/tháng Tuy nhiên, thực tế cho thấy bên cạnh kết đạt thể tính tích cực, đáng khích lệ, bộc lộ số vấn đề cần điều chỉnh Đây nhiệm vụ mục tiêu cần tìm hiểu nhằm giúp cho việc đề xuất điều chỉnh sách, chế độ cho phù hợp II PHÂN TÍCH TÌNH HUỐNG 2.1 Mục tiêu phân tích tình Xác định điểm bất cập hay chưa phù hợp để phục vụ cho cơng tác đề xuất điều chỉnh sách, chế độ giai đoạn phát triển hoạt động đơn vị nghiệp có thu Trung tâm đào tạo Công nghệ thông tin thuộc Sở TT&TT Hà Nội 2.2 Cơ sở lý luận Để triển khai thực Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 Chính phủ quy định chế tự chủ đơn vị nghiệp cơng lập, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 21/5/2015 Kế hoạch triển khai thực Nghị định số 16/2015/NĐ-CP, quy định cụ thể nội dung cơng việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành trách nhiệm bộ, địa phương Hiện xây dựng để trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chế tự chủ đơn vị nghiệp công lập lĩnh vực chuyên ngành; bộ, quan trung ương địa phương khẩn trương xây dựng danh mục dịch vụ nghiệp công sử dụng NSNN thuộc lĩnh vực quản lý, quy hoạch mạng lưới đơn vị nghiệp công lập cung ứng dịch vụ công, định mức kinh tế kỹ thuật dịch vụ công nhà nước quản lý, tiêu chuẩn dịch vụ công, chế đặt hàng, đấu thầu cung cấp dịch vụ công Thực Quyết định số 695/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ, Bộ tài có cơng văn số 1931/BTC-HCSN ngày 03/02/2016 gửi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương việc đẩy nhanh tiến độ thực nhiệm vụ giao theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP Theo đó, Bộ Tài đề nghị UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chưa ban hành sửa đổi Nghị định quy định chế tự chủ đơn vị nghiệp công lập lĩnh vực cụ thể, đơn vị nghiệp công lập lĩnh vực tiếp tục thực chế tự chủ theo Nghị định số 43/2006/NĐ5 CP ngày 25/4/2006 Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài đơn vị nghiệp cơng lập phương án tự chủ cấp thẩm quyền phê duyệt Chính phủ ban hành Nghị định quy định chế tự chủ đơn vị nghiệp công lập lĩnh vực cụ thể Nhà nước trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho đơn vị nghiệp công lập việc tổ chức công việc, xếp lại máy, sử dụng lao động nguồn lực tài để hồn thành nhiệm vụ giao; phát huy khả đơn vị để cung cấp dịch vụ với chất lượng cao cho xã hội; tăng nguồn thu nhằm bước giải thu nhập cho người lao động theo hướng thực chủ trương xã hội hoá việc cung cấp dịch vụ, huy động đóng góp xã hội để phát triển hoạt động nghiệp, bước giảm dần bao cấp từ ngân sách nhà nước Tuy nhiên, Nhà nước quan tâm đầu tư để hoạt động nghiệp ngày phát triển, bảo đảm cho đối tượng sách - xã hội, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn cung cấp dịch vụ theo quy định ngày tốt có phân biệt rõ chế quản lý nhà nước đơn vị nghiệp với chế quản lý nhà nước quan hành nhà nước Các yêu cầu đặt đơn vị nghiệp công lập Nhà nước giao quyền tự chủ là: - Hoàn thành nhiệm vụ giao: Đối với hoạt động sản xuất hàng hoá, cung cấp dịch vụ phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ giao, phù hợp với khả chun mơn tài đơn vị - Thực công khai, dân chủ theo quy định pháp luật - Thực quyền tự chủ phải gắn với tự chịu trách nhiệm trước quan quản lý cấp trực tiếp trước pháp luật định mình; đồng thời chịu kiểm tra, giám sát quan nhà nước có thẩm quyền - Bảo đảm lợi ích Nhà nước, quyền, nghĩa vụ tổ chức, cá nhân theo quy định pháp luật Trong khuôn khổ giao tự chủ, đơn vị nghiệp công lập phép: - Tự chủ xây dựng kế hoạch: Kế hoạch thực nhiệm vụ đơn vị nghiệp bao gồm phần kế hoạch đơn vị tự xác định phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, lực đơn vị theo quy định pháp luật phần kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ giao + Đối với dịch vụ nghiệp khơng sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước: đơn vị nghiệp tự xây dựng kế hoạch thực nhiệm vụ, báo cáo quan quản lý cấp để theo dõi, kiểm tra giám sát việc thực hiện; + Đối với dịch vụ nghiệp sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước: đơn vị nghiệp công xây dựng kế hoạch thực nhiệm vụ báo cáo quan quản lý cấp để phê duyệt định phương thức giao kế hoạch cho đơn vị thực - Phân bổ giao dự toán: + Việc phân bổ giao dự toán quan quản lý cấp cho đơn vị nghiệp thực theo quy định Luật Ngân sách nhà nước + Căn lộ trình tính giá dịch vụ công, quan quản lý cấp thực đặt hàng đơn vị nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên chi đầu tư đơn vị nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên; đặt hàng, giao kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đơn vị nghiệp tự bảo đảm phần chi thường xuyên (do giá, phí dịch vụ nghiệp cơng chưa kết cấu đủ chi phí, Nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ nghiệp cơng theo giá, phí chưa tính đủ chi phí) + Đối với đơn vị nghiệp Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên (theo chức năng, nhiệm vụ cấp có thẩm quyền giao, khơng có nguồn thu nguồn thu thấp): Cơ quan quản lý cấp thực giao dự toán ổn định thời gian năm điều chỉnh Nhà nước thay đổi nhiệm vụ, chế sách theo quy định - Tự chủ tổ chức thực nhiệm vụ: + Quyết định biện pháp thực nhiệm vụ theo kế hoạch đơn vị, kế hoạch quan quản lý cấp giao, đảm bảo chất lượng, tiến độ; + Tham gia đấu thầu cung ứng dịch vụ công phù hợp với lĩnh vực chun mơn đơn vị cấp có thẩm quyền giao; + Liên doanh, liên kết với tổ chức, cá nhân để hoạt động dịch vụ đáp ứng nhu cầu xã hội theo quy định pháp luật - Đơn vị nghiệp định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị không thuộc cấu tổ chức đơn vị cấu thành theo định quan có thẩm quyền, đáp ứng tiêu chí, điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định pháp luật; xây dựng phương án xếp lại đơn vị cấu thành trình quan có thẩm quyền định - Riêng đơn vị nghiệp tự bảo đảm phần chi thường xuyên đơn vị nghiệp ngân sách nhà nước bảo đảm toàn chi thường xuyên: xây dựng phương án xếp, kiện toàn cấu tổ chức đơn vị trình quan có thẩm quyền định - Đối với nhiệm vụ nhà nước giao đặt hàng, đơn vị chủ động định biện pháp thực để đảm bảo chất lượng, tiến độ - Đối với hoạt động khác, đơn vị quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm công việc: + Tổ chức hoạt động dịch vụ phù hợp với lĩnh vực chuyên môn, khả đơn vị với quy định pháp luật; + Liên doanh, liên kết với tổ chức, cá nhân để hoạt động dịch vụ đáp ứng nhu cầu xã hội theo quy định pháp luật; - Đơn vị nghiệp tự bảo đảm phần chi phí hoạt động được: + Quyết định mua sắm tài sản, đầu tư xây dựng sở vật chất từ quỹ phát triển hoạt động nghiệp, vốn huy động, theo quy hoạch cấp có thẩm quyền phê duyệt; + Tham dự đấu thầu hoạt động dịch vụ phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đơn vị; + Sử dụng tài sản để liên doanh, liên kết góp vốn liên doanh với tổ chức, cá nhân nước để đầu tư xây dựng, mua sắm máy móc thiết bị phục vụ hoạt động dịch vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ đơn vị theo quy định hành nhà nước - Đơn vị nghiệp xây dựng vị trí việc làm cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật quản lý viên chức, người lao động theo quy định pháp luật; thuê hợp đồng lao động để thực nhiệm vụ - Đơn vị nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên chi đầu tư đơn vị nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên định số lượng người làm việc; đơn vị nghiệp tự bảo đảm phần chi thường xuyên đề xuất số lượng người làm việc đơn vị trình quan có thẩm quyền định; đơn vị nghiệp ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên đề xuất số lượng người làm việc sở định biên bình qn 05 năm trước khơng cao số định biên có đơn vị, trình quan có thẩm quyền định (đối với đơn vị nghiệp thành lập, thời gian hoạt động chưa đủ 05 năm tính bình qn trình hoạt động) - Trường hợp đơn vị nghiệp chưa xây dựng vị trí việc làm cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp, số lượng người làm việc xác định sở định biên bình quân năm trước theo hướng dẫn Bộ Nội vụ - Căn chức năng, nhiệm vụ giao, nhu cầu công việc thực tế, định mức tiêu biên chế khả tài đơn vị, Thủ trưởng đơn vị xây dựng kế hoạch biên chế hàng năm gửi quan chủ quản trực tiếp để tổng hợp, giao theo thẩm quyền Thủ trưởng đơn vị định ký hợp đồng thuê, khốn cơng việc cơng việc khơng cần thiết bố trí biên chế thường xuyên; ký hợp đồng hình thức hợp tác khác với trường hợp sản phẩm chưa quan nhà nước có thẩm quyền quy định giá, mức thu xác định sở dự tốn chi phí quan tài cấp thẩm định chấp thuận - Đối với hoạt động dịch vụ theo hợp đồng với tổ chức, cá nhân nước, hoạt động liên doanh, liên kết, đơn vị định khoản thu, mức thu cụ thể theo nguyên tắc bảo đảm đủ bù đắp chi phí có tích luỹ - Căn vào nhiệm vụ giao khả nguồn tài chính, khoản chi thường xuyên, Thủ trưởng đơn vị định số mức chi quản lý, chi hoạt động nghiệp vụ cao thấp mức chi quan nhà nước có thẩm quyền quy định Căn tính chất cơng việc, thủ trưởng đơn vị định phương thức khốn chi phí cho phận, đơn vị trực thuộc - Lộ trình tính giá dịch vụ cơng sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước: + Lộ trình tính giá dịch vụ cơng: Đến năm 2016: tính đủ chi phí tiền lương, chi phí trực tiếp (chưa tính chi phí quản lý chi phí khấu hao tài sản cố định); Đến năm 2018: tính đủ chi phí tiền lương, chi phí trực tiếp chi phí quản lý (chưa tính chi phí khấu hao tài sản cố định); Đến năm 2020: tính đủ chi phí tiền lương, chi phí trực tiếp, chi phí quản lý chi phí khấu hao tài sản cố định; + Căn vào tình hình thực tế, đơn vị nghiệp thực trước lộ trình giá dịch vụ công theo phê duyệt cấp thẩm quyền; + Các Bộ, quan Trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định giá dịch vụ công, khả cân đối ngân sách nhà nước khả chi trả người hưởng thụ, quy định lộ trình tính giá dịch vụ cơng trình cấp có thẩm quyền ban hành ban hành theo thẩm quyền - Danh mục dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước: + Danh mục dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước quan nhà nước có thẩm quyền ban hành: Bộ trưởng, Thủ trưởng quan Trung ương xác định danh mục dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước 12 ngành, lĩnh vực quản lý trình Thủ tướng Chính phủ quy định, sau có ý kiến Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch Đầu tư; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh định danh mục dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước theo phân cấp thuộc phạm vi quản lý địa phương (trừ danh mục dịch vụ nghiệp cơng Thủ tướng Chính phủ ban hành) + Căn danh mục dịch vụ công quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, Bộ, quan Trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh định phân cấp cho quan cấp lựa chọn đơn vị nghiệp công để cung ứng dịch vụ cơng theo hình thức giao nhiệm vụ, đặt hàng đấu thầu - Phân phối kết tài năm: + Hàng năm, sau hạch tốn đầy đủ khoản chi phí, nộp thuế khoản nộp ngân sách nhà nước khác (nếu có) theo quy định, phần chênh lệch thu lớn chi thường xuyên (nếu có), đơn vị sử dụng theo trình tự sau: Trích tối thiểu 25% để lập Quỹ phát triển hoạt động nghiệp; Trích lập Quỹ bổ sung thu nhập: Đơn vị tự định mức trích Quỹ bổ sung thu nhập (khơng khống chế mức trích); Trích lập Quỹ khen thưởng Quỹ phúc lợi tối đa không tháng tiền lương, tiền cơng thực năm đơn vị; Trích lập Quỹ khác theo quy định pháp luật; + Phần chênh lệch thu lớn chi lại (nếu có) sau trích lập quỹ theo quy định bổ sung vào Quỹ phát triển hoạt động nghiệp - Sử dụng quỹ: + Quỹ phát triển hoạt động nghiệp: Để đầu tư xây dựng sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc; phát triển lực hoạt động nghiệp; chi áp dụng tiến khoa học kỹ thuật công nghệ; đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho người lao động đơn vị; góp vốn liên doanh, liên kết với tổ chức, cá nhân nước (đối với đơn vị giao vốn theo quy định) để tổ chức hoạt động dịch vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ giao khoản chi khác (nếu có) 13 + Quỹ bổ sung thu nhập: Để chi bổ sung thu nhập cho người lao động năm dự phòng chi bổ sung thu nhập cho người lao động năm sau trường hợp nguồn thu nhập bị giảm Việc chi bổ sung thu nhập cho người lao động đơn vị thực theo nguyên tắc gắn với số lượng, chất lượng hiệu công tác Hệ số thu nhập tăng thêm chức danh lãnh đạo đơn vị nghiệp công tối đa không lần hệ số thu nhập tăng thêm bình quân thực người lao động đơn vị + Quỹ khen thưởng: Để thưởng định kỳ, đột xuất cho tập thể, cá nhân đơn vị (ngoài chế độ khen thưởng theo quy định Luật Thi đua khen thưởng) theo hiệu cơng việc thành tích đóng góp vào hoạt động đơn vị Mức thưởng thủ trưởng đơn vị định theo quy chế chi tiêu nội đơn vị + Quỹ phúc lợi: Để xây dựng, sửa chữa cơng trình phúc lợi; chi cho hoạt động phúc lợi tập thể người lao động đơn vị; trợ cấp khó khăn đột xuất cho người lao động, kể trường hợp nghỉ hưu, nghỉ sức; chi thêm cho người lao động thực tinh giản biên chế + Mức trích cụ thể quỹ quy định Điểm a Khoản việc sử dụng quỹ thủ trưởng đơn vị định theo quy chế chi tiêu nội phải công khai đơn vị - Quản lý tài sản Nhà nước quy chế chi tiêu nội đơn vị nghiệp công: + Đơn vị nghiệp có trách nhiệm quản lý, sử dụng tài sản nhà nước theo quy định pháp luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước + Đơn vị nghiệp cơng có trách nhiệm xây dựng ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, gửi quan quản lý cấp Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận Quy chế, trường hợp Quy chế có quy định khơng phù hợp với quy định Nhà nước, quan quản lý cấp có ý kiến văn yêu cầu đơn vị điều chỉnh lại cho phù hợp Sau thời hạn nêu trên, quan quản lý cấp khơng có ý kiến, đơn vị triển khai thực theo Quy chế, đồng thời gửi quan tài cấp để theo dõi, giám sát thực hiện, 14 Kho bạc Nhà nước nơi đơn vị mở tài khoản giao dịch để làm kiểm sốt chi 2.3 Phân tích diễn biến tình Qua khảo sát thực tế, nhận thấy sau 03 năm thực Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 Chính phủ quy định chế tự chủ đơn vị nghiệp công lập, bước thu số kết định: Hoạt động quản lý đơn vị thực giao quyền tự chủ nâng lên bước chất lượng; quy trình xử lý cơng việc xây dựng hợp lý, khoa học, giảm thời gian chờ đợi người dân, giảm thủ tục hành phiền hà; cơng khai nội dung, tiêu chuẩn thủ tục theo yêu cầu quản lý Nhiều đơn vị tổ chức trưng cầu ý kiến người dân, làm sổ để dân góp ý kiến, nhờ thực công khai dân chủ sở, nhân dân đồng tỉnh ủng hộ Các đơn vị chủ động xếp lại cấu tổ chức theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối tổ chức gắn với cải cách thủ tục hành theo mơ hình cửa, dấu, từ xếp lại biên chế, giảm người không đạt tiêu chuẩn Đồng thời, xây dựng nhiệm vụ, chức phòng, ban, chức danh, từ bố trí hợp lý lao động phân công nhiệm vụ sát hơn, khoa học, rõ ràng cán bộ, viên chức, vừa tinh giản biên chế, vừa nâng cao chất lượng, hiệu suất cơng việc Một mục đích chế khốn biên chế kinh phí quản lý hành chống lãng phí, thực hành tiết kiệm Các đơn vị khảo sát cân nhắc việc cử cán công tác tổ chức hội nghị, không mua sắm tài sản đắt tiền không thật cần thiết, xây dựng tiêu chuẩn văn phòng phẩm, xây dựng quy chế sử dụng điện thoại cơng vụ định mức cước phí điện thoại, quy chế sử dụng ô tô công tác, quy chế sử dụng điện thiết bị điện máy to, đèn điện, máy điều hóa, khơng dùng điện thoại quan trao đổi việc riêng nhờ giải pháp trên, đơn vị 15 nghiệp công lập giao tự chủ tiết kiệm chi khoảng từ 3% đến 20% tổng kinh phí giao khốn Từ kết nêu đổi phương thức quản lý, xếp cấu tổ chức máy, tinh giản biên chế, chống lãng phí, thực tiết kiệm, đơn vự nghiệp có thu khảo sát tạo nguồn kinh phí để tăng thêm thu nhập cho công chức quản lý viên chức, người lao động Bên cạnh kết đạt được, thực tế cho thấy đơn vị khảo sát bộc lộc số tồn gặp phải số khó khăn, vướng mắc trình triển khai thực tự chủ Đó là: - Chưa trọng đến yêu cầu đổi chế quản lý đảm bảo trách nhiệm cho quan, đơn vị việc tổ chức xếp máy, thực tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao hiệu suất làm việc, hiệu công tác; - Văn hướng dẫn xây dựng quy chế chi tiêu nội đơn vị nghiệp công lập chưa hướng dẫn rõ; - Việc chấp hành chế độ báo cáo đơn vị nghiệp cơng lập chậm - Có nhiều khó khăn tiến hành xác định khốn chi cơng tác hạch toán, toán 2.4 Nguyên nhân dẫn đến tình Để đề xuất giải pháp đồng nhằm giải có hiệu vướng mắc cần xác định xác nguyên nhân số khó khăn, vướng mắc q trình triển khai thực tự chủ, khốn biên chế kinh phí quản lý hành cho đơn vị nghiệp cơng lập Có thể thấy sau: - Trong đơn vị nghiệp công lập khảo sát, số công chức quản lý, viên chức, người lao động nhận thức chưa tinh thần Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 Chính phủ quy định chế tự chủ đơn vị nghiệp công lập mà đơn coi việc thực tự chủ để tăng thu nhập cho công chức quản lý, viên chức, người lao động chưa trọng đến yêu cầu đổi chế quản lý, tăng quyền tự chủ 16 trách nhiệm cho quan, đơn vị việc tổ chức xếp máy, thực tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao hiệu suất làm việc, hiệu cơng tác - Cơ chế, sách tạo điều kiện cho việc thực chế khoán chưa đồng Định mức dự toán chế độ chi tiêu hành chưa hồn chỉnh Chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý nhà nước số quan hành nhà nước chưa quan có thẩm quyền ban hành kịp thời - Yêu cầu quan thực khoán phải xây dựng đề án khoán quy chế chi tiêu nội làm để thực khoán Nhưng văn hướng dẫn hành chưa có hướng dẫn rõ việc xây dựng quy chế chi tiêu nội nên trình thực số quan thực khốn lúng túng - Cấp uỷ Đảng đơn vị nhận thức ý nghĩa quan trọng Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 Chính phủ quy định chế tự chủ đơn vị nghiệp công lập, song lại chưa tập trung đạo trực tiếp thực chế nên kết hạn chế Ngồi quan tài đồng cấp quan chủ quản kết hợp chưa chặt chẽ kịp thời để tham mưu cho cấp thẩm quyền thực phê duyệt đề án giao quyền tự chủ tổ chức, máy, biên chế thực khoán chi hành cho đơn vị nghiệp cơng lập - Việc chấp hành chế độ báo cáo đơn vị nghiệp cơng lập đơi lúc chậm, số liệu báo cáo đơi khơng qn, dẫn đến đánh giá thiếu khách quan quan chức tình hình thực kết công tác đơn vị nghiệp, từ làm hạn chế hiệu cơng tác đạo, điều hành - Trình độ đội ngũ cán làm cơng tác tài - kế tốn đơn vị nghiệp công lập chưa đáp ứng yêu cầu chế tự chủ giai đoạn nên gặp nhiều khó khăn tiến hành hạch tốn, tốn 2.5 Hậu tình Về nhận thức: việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài đơn vị nghiệp cơng 17 lập đơi chậm; nhiều đơn vị không muốn dần chỗ dựa nguồn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước trình đơn vị nghiệp công lập hoạt động (theo qui định, việc phân loại đơn vị nghiệp ổn định thời gian năm, sau thời hạn năm xem xét lại) Về chế sách: Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 Chính phủ quy định chế tự chủ đơn vị nghiệp cơng lập có u cầu nhà nước điều chỉnh quy định tiền lương, nâng mức lương tối thiểu; khoản tiền lương cấp bậc, chức vụ tăng thêm theo chế độ nhà nước quy định (gọi tắt tiền lương tăng thêm theo chế độ nhà nước quy định), đơn vị nghiệp phải tự bảo đảm cân đối từ khoản thu dịch vụ nguồn khác theo quy định Chính phủ Việc quy định chặt chẽ, tạo điều kiện cho đơn vị nghiệp giao tự chủ chủ động xếp nhân sự, bố trí kinh phí thực theo chức nhiệm vụ giao khơng làm tăng kinh phí ngồi dự tốn Nhưng thực tế, có nhiều cơng việc phát sinh đột xuất, quan chủ quản giao thêm nhiệm vụ thường xuyên quan thực khoán, cơng việc u cầu phải có kinh phí để thực Việc quy định làm cho đơn vị nghiệp e ngại thực khoán biên chế kinh phí Đối với đơn vị nghiệp giao tự chủ số gặp khó khăn q trình thực u cầu Về tiêu thức đánh giá: thiếu qui định làm để lượng hóa việc hồn thành chức năng, nhiệm vụ đơn vị nghiệp có thu giao tự chủ biên chế tài Vì mà có đơn vị sau giao tự chủ tài giảm mức chuyến công tác cần thiết xuống sở để nắm tình hình, phục vụ cho triển khai công tác theo chức nhiệm vụ giao đơn vị Có đơn vị lại tiết kiệm chi đến mức cán bộ, viên chức thiếu phương tiện làm việc thơng thường, chí có quan cắt điện tồn hệ thống máy điều hòa nhật độ để tiết kiệm điện thời tiết nóng tất để nhằm mục tiêu tăng thu nhập, coi mục tiêu chế tự chủ 18 Về hướng dẫn xây dựng qui chế chi tiêu nội bộ: chưa đủ văn hướng dẫn nên trình thực đơn vị nghiệp đơi lúng túng việc xây dựng quy chế, dẫn đến việc quy chế dân chủ sở đơi lúc chưa thực đầy đủ theo quy trình quy định 19 III XỬ LÝ TÌNH HUỐNG 3.1 Mục tiêu xử lý tình Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài đơn vị nghiệp biện pháp đắn kịp thời Để tiếp tục mở rộng phát huy hiệu theo hướng này, cần có thống quan điểm đạo triển khai thực hiện, đồng thời sớm có giải pháp khắc phục kịp thời khó khăn, hạn chế nêu 3.2 Đề xuất phương án Tất giải pháp đưa nhằm hoàn thiện chế giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài đơn vị nghiệp công lập cần phải quán triệt nội dung bản: - Đảm bảo cho đơn vị nghiệp hoàn thành tốt chức nhiệm vụ Nhà nước giao; - Đây cách chuyển đổi phương thức quản lý cấp phát tốn kinh phí từ nguồn ngân sách, thay việc quản lý theo đầu vào quản lý theo đầu Mục đích để đơn vị nghiệp chủ động việc bố trí xếp tổ chức biên chế, chủ động chi tiêu phù hợp với công việc nhằm nâng cao hiệu hoạt động Bản thân đơn vị nghiệp giao tự chủ phải đảm bảo hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ giao, tuyệt đối khơng tiết kiệm khoản chi hành chính, chi nghiệp vụ để tăng thu nhập mà làm giảm chất lượng công việc so với trước thực tự chủ Một mục tiêu có tính nguyên tắc giao tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài đơn vị nghiệp công lập để nâng cao hiệu lực hoạt động đơn vị Điều có nghĩa thực giao tự chủ, phải đảm bảo cho đơn vị giao có đủ biên chế, kinh phí để hoạt động có hiệu quả, khơng phải 20 mục đích tăng thu nhập mà cắt xén nguồn lực cần có để thực nhiệm vụ Hiệu hoạt động đơn vị nghiệp kết quản lý đạt tương quan với mức độ chi phí nguồn lực mối quan hệ hiệu kinh tế với hiệu xã hội Giao tự chủ, xét góc độ kinh tế nhằm giảm tỷ trọng chi ngân sách Nhà nước cho đơn vị nghiệp đảm bảo thực mục tiêu đề Còn mặt xuất hiện, thực giao tự chủ góp phần tác động đến ý thức công chức, viên chức, người lao động làm hạn chế tượng chây lười, nâng cao tinh thần trách nhiệm ý thức tiết kiệm - Khơng tăng biên chế kinh phí so với trước thực giao tự chủ: Đây quan điểm đồng thời u cầu có tính nguyên tắc Thực quan điểm đòi hỏi đơn vị nghiệp giao tự chủ phải tìm biện pháp để thực tinh giản biên chế tiết kiệm chi phí quản lý hành để sở biên chế mức kinh phí giao khốn hồn thành nhiệm vụ cách tốt Bởi vì, xét mặt lý thuyết, việc xác định số biên chế thực sở rà soát chức năng, nhiệm vụ, cấu đội ngũ cán bộ, có tính đến mức độ thực tinh giản biên chế mà đơn vị thực trước Do số biên chế giao số định biên tối thiểu số lượng, cấu chất lượng để đơn vị thực chức năng, nhiệm vụ giao Mặt khác, việc thực giao tự chủ điều kiện chức năng, nhiệm vụ đơn vị ổn định tiêu biên chế kinh phí khơng thay đổi, chí giảm khơng giảm chất lượng công việc phải tốt phù hợp - Công khai, dân chủ bảo đảm quyền lợi công chức quản lý, viên chức, người lao động: Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài đơn vị nghiệp cơng lập vấn đề phức tạp, liên quan trực tiếp đến quyền lợi công chức, viên chức, người lao động hiệu đạt người đơn vị tự giác thực Mặt khác việc thực tự chủ, quyền chủ động định sử dụng kinh phí đơn vị nâng 21 lên đáng kể Quyền xây dựng định định mức chi tiêu giao cho thủ trưởng đơn vị giao tự chủ, đặc biệt khoản kinh phí tiết kiệm được: việc sử dụng hoàn toàn đơn vị tự định sở quy chế chi tiêu nội Trong điều kiện vậy, để tránh tình trạng chun quyền, độc đốn thủ trưởng đơn vị, tình trạng phân phối không công dẫn đến nghi ngờ, gây đồn kết nội việc thực chế dân chủ sở, thực công khai tài đơn vị giao tự chủ cần thiết 3.3 Các giải pháp thực phương án chọn Để khắc phục số tồn trình triển khai giao quyền tự chủ đơn vị nghiệp công lập, thời gian tới đề xuất tập trung vào số giải pháp sau: - Về chủ trương, nhận thức: Để khẳng định kết chế giao quyền tự chủ, đồng thời tiếp tục bổ sung hoàn thiện chế, cần phải tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, học tập, quán triệt sâu rộng công chức quản lý, viên chức, người lao động đơn vị nghiệp công lập chủ trương, kết học kinh nghiệm rút từ đơn vị giao tự chủ trước Thực giao quyền tự chủ góp phần thực có hiệu chế “một cửa” việc giải công việc cá nhân tổ chức đơn vị nghiệp công lập - Về đội ngũ cán bộ: Tập trung đào tạo để nâng cao chất lượng đội ngũ công chức quản lý, viên chức, người lao động ln u cầu có tính khách quan Để làm tốt công tác này, bộ, quan trung ương địa phương cần dành nguồn kinh phí thoả đáng để đẩy nhanh việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức quản lý, viên chức hoạt động nghiệp nhằm nhanh chóng tạo đội ngũ cán có đầy đủ phẩm chất, lực kỹ cần thiết đáp ứng yêu cầu công cải cách hội nhập kinh tế quốc tế thời kỳ Từ tạo điều kiện để thực chủ trương tinh giản biên chế, giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài đơn vị nghiệp công lập sở hoàn 22 thành tốt chức năng, nhiệm vụ đơn vị Làm tốt công tác giáo dục để công chức quản lý, viên chức, người lao động không ngừng trau dồi phẩm chất trị, đạo đức nghề nghiệp kiến thức chuyên môn, cập nhật thông tin, tiếp cận nhằm hồn thành tốt cơng việc giao tình hình - Về khen thưởng, kỷ luật: Thực khen thưởng, biểu dương kịp thời, thoả đáng đơn vị, cá nhân có thành tích gương mẫu đầu thực Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 Chính phủ quy định chế tự chủ đơn vị nghiệp cơng lập Đồng thời có hình thức xử lý thích đáng cá nhân, đơn vị không đổi gây cản trở tiến trình đổi 23 IV KIẾN NGHỊ 4.1 Kiến nghị với quan Đảng, Nhà nước Đẩy mạnh tuyên truyền, học tập, quán triệt sâu rộng để bộ, ngành, địa phương hiểu rõ đầy đủ lợi ích việc thực giao quyền tự chủ, xác định rõ kế hoạch giải pháp cụ thể để triển khai thực Hoàn thiện đề án cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội, văn chức năng, nhiệm vụ tổ chức máy bộ, ngành, quan trung ương, địa phương để làm quản lý cho đơn vị thực tự chủ Bổ sung, sửa đổi chế độ đãi ngộ thực sách tinh giản biên chế nhằm khuyến khích động viên số công chức, viên chức, người lao động tự nguyện nghỉ việc sớm, chuyển sang làm việc phù hợp với chuyên môn đào tạo Tiếp tục ban hành, sửa đổi hệ thống định mức chi tiêu quản lý hành theo hướng tăng thêm quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho đơn vị phù hợp với đặc điểm vùng, loại hình đơn vị, lĩnh vực hoạt động phạm vi khả ngân sách nhà nước làm để xây dựng phương án tự chủ cho đơn vị 4.2 Kiến nghị với quan quản lý cấp Hướng dẫn xác định mức biên chế phù hợp cho phân loại đơn vị nghiệp công lập giao quyền tự chủ Ban hành văn quy chế chi tiêu nội mẫu làm cho đơn vị nghiệp xây dựng dự tốn, chi tiêu dân chủ, cơng khai, minh bạch Nghiên cứu, xây dựng ban hành văn quy định tiêu chí đánh giá làm để lượng hóa việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ đơn vị nghiệp giao quyền tự chủ 24 KẾT LUẬN Đổi chế quản lý quan hành nhà nước nói chung đơn vị nghiệp cơng lập nói riêng chương trình hành động trọng điểm, với nội dung chủ yếu xác lập tiêu chí xây dựng phân bổ ngân sách cho quan nhà nước theo kết đầu chất lượng hoạt động, mức độ hoàn thành nhiệm vụ giao; thực chế độ khốn biên chế kinh phí quản lý hành quan hành nhà nước, đơn vị nghiệp cơng lập nhằm bảo đảm tính độc lập tương đối vai trò tự chủ tổ chức hoạt động, giảm dần chi từ ngân sách nhà nước tiến tới thực chế độ tự chủ tài Đồng thời, quy định với mục đích trao thêm quyền tự chủ cho thủ trưởng đơn vị việc tổ chức công việc, sử dụng lao động nguồn lực tài quan cách chủ động, hiệu Việc thực nội dung cần thiết nhằm góp phần nâng cao hiệu lực, lực hiệu hành nước ta Tuy nhiên trình thực chắn khơng tránh khỏi khó khăn vướng mắc chế sách lẫn nhận thức, cần có chung tay cải cách thúc đẩy phát triển cấp, ngành hệ thống theo mục tiêu đề Qua q trình cơng tác sau học chương trình bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước chương trình chun viên chính, tơi mạnh dạn đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện chế khốn biên chế kinh phí quản lý hành đơn vị nghiệp công lập nêu trên./ 25 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nội dung Tài liệu bồi dưỡng Quản lý hành nhà nước chương trình chun viên Bộ Nội vụ , giảng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 Chính phủ quy định chế tự chủ đơn vị nghiệp công lập Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài đơn vị nghiệp cơng lập Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 4/02/2016 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành nhà nước giai đoạn 2016 – 2020 Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 21/5/2015 Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực Nghị định số 16/2015/NĐ-CP Công văn số 1931/BTC-HCSN ngày 03/02/2016 Bộ Tài việc đẩy nhanh tiến độ thực nhiệm vụ giao theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP 26 ... biệt rõ chế quản lý nhà nước đơn vị nghiệp với chế quản lý nhà nước quan hành nhà nước Các yêu cầu đặt đơn vị nghiệp công lập Nhà nước giao quyền tự chủ là: - Hoàn thành nhiệm vụ giao: Đối với hoạt... học chương trình bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước chương trình chun viên chính, tơi mạnh dạn đề xuất số gi i pháp nhằm hoàn thiện chế khốn biên chế kinh phí quản lý hành đơn vị nghiệp công lập. .. động đơn vị nghiệp công lập Qua thời gian học tập lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước chương trình chun viên chính Trường Đại học Nội vụ Hà Nội gi ng dạy tìm hiểu thực tế, tơi lựa chọn tình
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận tình huống quản lý nhà nước lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính tại hà nội khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập thực trạng và gi,

Từ khóa liên quan

Mục lục