0

Đề thi môn toán 4

1 843 0
  • Đề thi môn toán 4

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/08/2012, 18:15

Đề thi môn toán 4 CÂU 1. (1 điểm) ® aa)) SSaaii,, nnếếuu bbààii ttooáánn kkhhôônngg ccóó PPAACCBB tthhìì ssẽẽ kkhhôônngg ccóó PPAACCBB ttốốii ưưuu bb)) SSaaii,, vvìì nnếếuu λλvv == mmiinn{{bbii//aaiijj}} == 00 tthhìì PPAATTUU mmớớii ssẽẽ ttrrùùnngg vvớớii PPAATTUU ccũũ,, hhooặặcc ccáácc pphhầầnn ttửử ccộộtt ttưươơnngg ứứnngg vvớớii vv aaiijj <<== 00 tthhìì bbààii ttooáánn ssẽẽ kkhhôônngg ccóó PPAACCBBTTUU kkhháácc CÂU 2. (3,5 điểm) ® Đưa bài toán về dạng chuẩn. Hệ số Ẩn cơ bản P.A 2 1 4 2 0 0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 0 x5 6 [1] -2 1 0 1 0 M x7 25 3 -5 2 -1 0 0 0 x6 20 3 -6 4 1 0 1 f(x) 25M 3M – 2 -5M – 1 2M – 4 -M – 2 0 0 2 x1 6 1 -2 1 0 1 0 M x7 7 0 [1] -1 -1 -3 0 0 x6 2 0 0 1 1 -3 1 f(x) 7M + 12 0 M – 5 -M – 2 -M – 2 -3M + 2 0 2 x1 20 1 0 -1 -2 -5 0 1 x2 7 0 1 -1 -1 -3 0 0 x6 2 0 0 1 1 -3 1 f(x) 47 0 0 -7 -7 -13 0 Phương án tối ưu xopt = (20, 7, 0, 0) và f(xopt) = 47. Bài toán không có PATU khác vì không có ∆j = 0 nào với xj là ẩn không cơ bản. CÂU 3. (3,5 điểm) aa)) ΣΣaaii == 116600 << ΣΣbbjj == 220000 nnêênn tthhêêmm ttrrạạmm pphháátt ggiiảả aa44 == 4400 x 30 * x 0 * x 10 * x 20 * x 30 x 50 x 50 * * x 40 x 10 * x 20 * x 60 x 20 * x 60 * x 30 x 50 x 40 q = 20 x 40 q = 10 x 40 =03000401030050optx và f(xopt) = 1090. ′=0300005030050optxb) Ô (4,3) là ô cấm PATU là và f(x/opt) = 1130. CÂU 4. (2 điểm) Bài toán đối ngẫu Các cặp đối ngẫu 12312312131213()2105max22323120,0,Dfyyyyyyyyyyyyyyy=++→−−+≤−+≤−≤+≤≥≤ 1123212313412123411330,223(1)0,23(2)0,1(3)0,2(4)22,05,0xyyyxyyxyyxyyxxxxyxxy≥−−+≤−≥+≤≥−≤≥+≤−+++≥≥−≤≤Theo giả thiết xopt = (3,8,0,0) và f(xopt) = 15. Giải hpt (1), (2) và (6), ta có phương án tối ưu của bài toán đối ngẫu là yopt = (0, 3/2, 0) và f(yopt) = 15. 1 điểm 1 điểm ĐỀ 4 1 điểm 1 điểm 1 điểm 0,5 điểm 1 điểm 2 điểm 1,5 điểm uehforum.comPDFaid.Com#1 Pdf Solutions . pphháátt ggiiảả aa 44 == 44 00.. x 30 * x 0 * x 10 * x 20 * x 30 x 50 x 50 * * x 40 x 10 * x. 50 x 40 q = 20 x 40 q = 10 x 40 =0300 040 1030050optx và f(xopt) = 1090. ′=0300005030050optxb) Ô (4, 3) là ô cấm
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi môn toán 4, Đề thi môn toán 4, Đề thi môn toán 4

Từ khóa liên quan