0

Tài liệu tập huấn Chuẩn KT-KN Tiểu học môm Đạo đức

15 395 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2013, 11:10

D Y H CẠ Ọ D Y H CẠ Ọ TRÊN C S CHU N Ơ Ở Ẩ TRÊN C S CHU N Ơ Ở Ẩ KI N TH C, KĨ NĂNG Ế Ứ KI N TH C, KĨ NĂNG Ế Ứ MÔN H C: Đ O Đ CỌ Ạ Ứ MÔN H C: Đ O Đ CỌ Ạ Ứ I. CHU N KI N TH C, KĨ NĂNG Ẩ Ế Ứ I. CHU N KI N TH C, KĨ NĂNG Ẩ Ế Ứ TRONG CH NG TRÌNH T.H:ƯƠ TRONG CH NG TRÌNH T.H:ƯƠ 1. Khái ni mệ 1. Khái ni mệ : : + Chu n ki n th c, kĩ năng là các yêu ẩ ế ứ + Chu n ki n th c, kĩ năng là các yêu ẩ ế ứ c u c b n, t i thi u v ki n th c, kĩ năng ầ ơ ả ố ể ề ế ứ c u c b n, t i thi u v ki n th c, kĩ năng ầ ơ ả ố ể ề ế ứ c a môn h c, c a ho t đ ng giáo d c mà ủ ọ ủ ạ ộ ụ c a môn h c, c a ho t đ ng giáo d c mà ủ ọ ủ ạ ộ ụ HS HS c n ph i và cóầ ả c n ph i và cóầ ả thể thể đ t đ c sau t ng ạ ượ ừ đ t đ c sau t ng ạ ượ ừ giai đo n h c t p.ạ ọ ậ giai đo n h c t p.ạ ọ ậ  * * Chu n ki n th c, kĩ năng môn Đ o đ c đ i ẩ ế ứ ạ ứ ố Chu n ki n th c, kĩ năng môn Đ o đ c đ i ẩ ế ứ ạ ứ ố v i t ng l p đ c quy đ nh c th qua t ng ớ ừ ớ ượ ị ụ ể ừ v i t ng l p đ c quy đ nh c th qua t ng ớ ừ ớ ượ ị ụ ể ừ tu n t i Ch ng trình giáo d c ph thông c p ầ ạ ươ ụ ổ ấ tu n t i Ch ng trình giáo d c ph thông c p ầ ạ ươ ụ ổ ấ Ti u h c (QĐ s 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày ể ọ ố Ti u h c (QĐ s 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày ể ọ ố 5 tháng 5 năm 2006 c a B tr ng B Giáo ủ ộ ưở ộ 5 tháng 5 năm 2006 c a B tr ng B Giáo ủ ộ ưở ộ d c và Đào t o).ụ ạ d c và Đào t o).ụ ạ   * * Đ c trình bày theo ch đ c a 5 m i quan ượ ủ ề ủ ố Đ c trình bày theo ch đ c a 5 m i quan ượ ủ ề ủ ố h :ệ h :ệ  - - Quan h b n thân .ệ ả Quan h b n thân .ệ ả  - - Quan h gia đình .ệ Quan h gia đình .ệ  - - Quan h nhà tr ng .ệ ườ Quan h nhà tr ng .ệ ườ  - - Quan h xã h i. (t qu c, qu c t .)ệ ộ ổ ố ố ế Quan h xã h i. (t qu c, qu c t .)ệ ộ ổ ố ố ế  - - Quan h môi tr ng. (tài nguyên thiên ệ ườ Quan h môi tr ng. (tài nguyên thiên ệ ườ nhiên .) nhiên .)  * * C u trúc ch ng trình đ c xây d ng trên ấ ươ ượ ự C u trúc ch ng trình đ c xây d ng trên ấ ươ ượ ự c s vòng tròn đ ng tâm, l p l n có m r ng ơ ở ồ ớ ớ ở ộ c s vòng tròn đ ng tâm, l p l n có m r ng ơ ở ồ ớ ớ ở ộ (tính k th a) nâng cao d n h n l p nh (tính ế ừ ầ ơ ớ ỏ (tính k th a) nâng cao d n h n l p nh (tính ế ừ ầ ơ ớ ỏ phát tri n) .ể phát tri n) .ể  * Ví d : ụ * Ví d : ụ  M C TIÊUỤ M C TIÊUỤ  M c tiêu môn Đ o đ c c p Ti u h c nh m ụ ạ ứ ấ ể ọ ằ M c tiêu môn Đ o đ c c p Ti u h c nh m ụ ạ ứ ấ ể ọ ằ giúp HS: giúp HS:  - Có hi u bi t ban đ u v m t s chu n ể ế ầ ề ộ ố ẩ - Có hi u bi t ban đ u v m t s chu n ể ế ầ ề ộ ố ẩ m c hành vi đ o đ c phù h p v i l a tu i ự ạ ứ ợ ớ ứ ổ m c hành vi đ o đ c phù h p v i l a tu i ự ạ ứ ợ ớ ứ ổ trong các m i quan h .ố ệ trong các m i quan h .ố ệ  - B c đ u hình thành kĩ năng nh n xét, ướ ầ ậ - B c đ u hình thành kĩ năng nh n xét, ướ ầ ậ đánh giá hành vi c a mình và c a ng i xung ủ ủ ườ đánh giá hành vi c a mình và c a ng i xung ủ ủ ườ quanh theo các chu n m c đã h c, th c hi n ẩ ự ọ ự ệ quanh theo các chu n m c đã h c, th c hi n ẩ ự ọ ự ệ các hành vi ng x phù h p v i chu n m c.ứ ử ợ ớ ẩ ự các hành vi ng x phù h p v i chu n m c.ứ ử ợ ớ ẩ ự  - - B c đ u hình thành thái đ t tr ng, t ướ ầ ộ ự ọ ự B c đ u hình thành thái đ t tr ng, t ướ ầ ộ ự ọ ự tin vào kh năng c a b n thân; có trách nhi m ả ủ ả ệ tin vào kh năng c a b n thân; có trách nhi m ả ủ ả ệ v i hành đ ng c a mình; bi t yêu th ng tôn ớ ộ ủ ế ươ v i hành đ ng c a mình; bi t yêu th ng tôn ớ ộ ủ ế ươ tr ng m i ng i; có thái đ yêu ghét rõ ràng.ọ ọ ườ ộ tr ng m i ng i; có thái đ yêu ghét rõ ràng.ọ ọ ườ ộ  Nh v y, DH đáp ng các y/c Chu n KT-ư ậ ứ ẩ Nh v y, DH đáp ng các y/c Chu n KT-ư ậ ứ ẩ KN và thái đ c a môn Đ o đ c là quá trình ộ ủ ạ ứ KN và thái đ c a môn Đ o đ c là quá trình ộ ủ ạ ứ DH thông qua s ti p c n linh ho t, nh ự ế ậ ạ ẹ DH thông qua s ti p c n linh ho t, nh ự ế ậ ạ ẹ nhàng, g n gũi, xu t phát t quy n và b n ầ ấ ừ ề ổ nhàng, g n gũi, xu t phát t quy n và b n ầ ấ ừ ề ổ ph n c a tr v i s t ng tác gi a th y và ậ ủ ẻ ớ ự ươ ữ ầ ph n c a tr v i s t ng tác gi a th y và ậ ủ ẻ ớ ự ươ ữ ầ trò, trò v i trò, làm cho t t c nh ng đ i ớ ấ ả ữ ố trò, trò v i trò, làm cho t t c nh ng đ i ớ ấ ả ữ ố t ng HS đ u đ t đ c chu n KT-KN và y/c ượ ề ạ ượ ẩ t ng HS đ u đ t đ c chu n KT-KN và y/c ượ ề ạ ượ ẩ thái đ c a môn h c.ộ ủ ọ thái đ c a môn h c.ộ ủ ọ  Ví d : ụ Ví d : ụ  * * D y bài ạ D y bài ạ Gi gìn sách v , đ dùng h c ữ ở ồ ọ Gi gìn sách v , đ dùng h c ữ ở ồ ọ t pậ t pậ (ĐĐ l p 1) .ớ (ĐĐ l p 1) .ớ  * * D y bài ạ D y bài ạ Quan tâm giúp đ b nỡ ạ Quan tâm giúp đ b nỡ ạ (ĐĐ l p ớ (ĐĐ l p ớ 2) . 2) .  * * D y bài ạ D y bài ạ Tích c c tham gia vi c l p, ự ệ ớ Tích c c tham gia vi c l p, ự ệ ớ vi cệ vi cệ tr ngườ tr ngườ (ĐĐ l p 3) .ớ (ĐĐ l p 3) .ớ  * * DH theo chu n KT-KN và thái đ c a môn ẩ ộ ủ DH theo chu n KT-KN và thái đ c a môn ẩ ộ ủ ĐĐ c n đ m b o các y/c sau:ầ ả ả ĐĐ c n đ m b o các y/c sau:ầ ả ả  - - Tinh th n c a Chu n KT-KN ph i đ c ầ ủ ẩ ả ượ Tinh th n c a Chu n KT-KN ph i đ c ầ ủ ẩ ả ượ th hi n trong t t c các giai đo n c a nhi m ể ệ ấ ả ạ ủ ệ th hi n trong t t c các giai đo n c a nhi m ể ệ ấ ả ạ ủ ệ v DH, đ c tr i nghi m trong cu c s ng và ụ ượ ả ệ ộ ố v DH, đ c tr i nghi m trong cu c s ng và ụ ượ ả ệ ộ ố quá trình giáo d c HS (t khâu so n GA, t ụ ừ ạ ổ quá trình giáo d c HS (t khâu so n GA, t ụ ừ ạ ổ ch c HD . ki m tra đánh giá) đ u bám sát các ứ ể ề ch c HD . ki m tra đánh giá) đ u bám sát các ứ ể ề y/c c a chu n KT-KN.ủ ẩ y/c c a chu n KT-KN.ủ ẩ  [...]... tạo và linh hoạt trong việc tổ chức DH LƯU Ý: Tuỳ theo y/c Chuẩn KT-KN của từng bài, GV có thể lựa chọn các cách tiếp cận bài học khác nhau với các hình thức, PPDH đa dạng, phong phú   -  MỘT SỐ LƯU Ý:  * Tên giáo án: KẾ HOẠCH BÀI HỌC  * Soạn bài theo sách “ HƯỚ NG DẪN THỰC HIỆN CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG CÁC MÔN HỌCTIỂU HỌC (pháp lệnh)  * Bài soạn thống nhất chỉ chia 02 cột ... các chuẩn mực hành vi trong cuộc sống thực của HS VD     - Các phương án DH cần linh hoạt và phù hợp với đặc điểm, điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của các đối tượng HS (đặc biệt là HS yếu kém) đạt được Chuẩn KT-KN- và y/c TĐ - Cách tiếp cận DH bộ môn phải nhẹ nhàng, tự nhiên, gần gũi, sát với đời sống thực tiễn của HS trên cơ sở gắn với quyền và bổn phận của trẻ VD1 VD2   - * DH theo Chuẩn KT-KN& ... NG DẪN THỰC HIỆN CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG CÁC MÔN HỌCTIỂU HỌC (pháp lệnh)  * Bài soạn thống nhất chỉ chia 02 cột  SOẠN BÀI:  Hãy trình bày một phương án cụ thể để thực hiện Chuẩn kiến thức, kĩ năng trong một bài Đạo đức (từ lớp 1 đến lớp 5) . (t qu c, qu c t .)ệ ộ ổ ố ố ế  - - Quan h môi tr ng. (tài nguyên thiên ệ ườ Quan h môi tr ng. (tài nguyên thiên ệ ườ nhiên .) nhiên .)  * * C u trúc. t c nh ng đ i ớ ấ ả ữ ố t ng HS đ u đ t đ c chu n KT-KN và y/c ượ ề ạ ượ ẩ t ng HS đ u đ t đ c chu n KT-KN và y/c ượ ề ạ ượ ẩ thái đ c a môn h c.ộ ủ ọ
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu tập huấn Chuẩn KT-KN Tiểu học môm Đạo đức, Tài liệu tập huấn Chuẩn KT-KN Tiểu học môm Đạo đức,

Hình ảnh liên quan

 -B -B ướ ước đu hình thành kĩ năng nh n xét, đu hình thành kĩ năng nh n xét, ậ - Tài liệu tập huấn Chuẩn KT-KN Tiểu học môm Đạo đức

c.

đu hình thành kĩ năng nh n xét, đu hình thành kĩ năng nh n xét, ậ Xem tại trang 6 của tài liệu.
 - -B Bướ ước đu hình thành thái đt tr ng, đu hình thành thái đt tr ng, ự - Tài liệu tập huấn Chuẩn KT-KN Tiểu học môm Đạo đức

c.

đu hình thành thái đt tr ng, đu hình thành thái đt tr ng, ự Xem tại trang 7 của tài liệu.
nhau vi các hình th c, PPDH đa d ng, phong ạ - Tài liệu tập huấn Chuẩn KT-KN Tiểu học môm Đạo đức

nhau.

vi các hình th c, PPDH đa d ng, phong ạ Xem tại trang 13 của tài liệu.

Từ khóa liên quan