0

Tiết thứ 51-60 (TD 10)

11 420 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2013, 11:10

Giáo viên: Trần Quang Phong Giáo án Thể dục 10 Tiết thứ 51+52 theo PPCT Tên bài: NHẢY CAO-CHẠY BỀN Giáo án số: 26 Ngày soạn: A. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Hoàn thiện kỷ thuật nhảy cao kiểu "nằm nghiêng" và 1 số động tác, bài tập bổ trợ kỷ thuật phát triển SM của chân. - Chạy bền trên địa hình tự nhiên. 2. Kỷ năng: Khả năng phối hợp giữa các giai đoạn kỷ thuật động tác. 3. Thái độ: Nghiêm túc, tích cực, tự giác tham gia luyện tập. B. Phương pháp: Chia nhóm. C. Chuẩn bị của GV và HS: - Chuẩn bị của GV: Bộ cột, xà nhảy cao, còi. - Chuẩn bị của HS: Bài cũ, Vệ sinh sân bãi tập luyện. D. Tiến trình bài dạy: NỘI DUNG LVĐ PHƯƠNG PHÁP-TỔ CHỨC I. Phần chuẩn bị: - Nhận lớp, kiểm tra sĩ số. - Phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học - Kiểm tra bài cũ 5’     GV II. Phần cơ bản: 1. Khởi động: a. Khởi động chung: Xoay, ép các khớp, bài TD giữa giờ. b. Khởi động chuyên môn: Tại chổ - Chạy bước nhỏ - Chạy nâng cao đùi - Chạy nâng cao gót 2. Chia nhóm: - Nam: Hoàn thiện kỷ thuật nhảy cao kiểu "nằm nghiêng". - Nữ: 1 số động tác, bài tập bổ trợ phát triển SM của chân. + Đứng lên ngồi xuống bằng 1 chân, chân kia duỗi thẳng về phía trước. + Đứng lên ngồi xuồng bằng 2 chân 3. Đổi nhóm: - Nữ: Hoàn thiện kỷ thuật nhảy cao kiểu "nằm nghiêng". - Nam: 1 số động tác, bài tập bổ trợ phát triển SM của chân. 5’ 3’ 17'                                 GV - Nam di chuyển đến vị trí học nhảy cao                  GV --1-- Giáo viên: Trần Quang Phong Giáo án Thể dục 10 + Đứng lên ngồi xuống bằng 1 chân, chân kia duỗi thẳng về phía trước. + Đứng lên ngồi xuồng bằng 2 chân 4. Chạy bền: Chạy bền trên địa hình tự nhiên 5. Củng cố bài dạy: 4. Thả lỏng: 10' 2' 3’ - GV cho HS chạy vòng quanh sân tập - GV vừa dạy vừa củng cố chỉnh sửa động tác cho HS. - GV hướng dẫn HS thả lỏng TIẾT 2 1. Chia nhóm: - Nam: Hoàn thiện kỷ thuật nhảy cao kiểu "nằm nghiêng". - Nữ: 1 số động tác, bài tập bổ trợ phát triển SM của chân. + Đứng lên ngồi xuống bằng 1 chân, chân kia duỗi thẳng về phía trước. + Đứng lên ngồi xuồng bằng 2 chân 2. Đổi nhóm: - Nữ: Hoàn thiện kỷ thuật nhảy cao kiểu "nằm nghiêng". - Nam: 1 số động tác, bài tập bổ trợ phát triển SM của chân. + Đứng lên ngồi xuống bằng 1 chân, chân kia duỗi thẳng về phía trước. + Đứng lên ngồi xuồng bằng 2 chân 3. Chạy bền: Chạy bền trên địa hình tự nhiên 4. Củng cố bài dạy: 5. Thả lỏng: 17' 10' 2' 3’ - Nam di chuyển đến vị trí học nhảy cao                  GV - GV cho HS chạy vòng quanh sân tập - GV vừa dạy vừa củng cố chỉnh sửa động tác cho HS. - GV hướng dẫn HS thả lỏng III. Phần kết thúc: - Nhận xét buổi học. - Dặn dò - Giao bài tập về nhà 5’                                         GV --2-- Giáo viên: Trần Quang Phong Giáo án Thể dục 10 Tiết thứ 53+54 theo PPCT Tên bài: KIỂM TRA NHẢY CAO-CHẠY BỀN Giáo án số: 27 Ngày soạn: A. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Hoàn thiện và kiểm tra kỷ thuật nhảy cao kiểu "nằm nghiêng" - 1 số động tác, bài tập bổ trợ kỷ thuật phát triển SM của chân. Chạy bền 2. Kỷ năng: Khả năng phối hợp giữa các giai đoạn kỷ thuật động tác. 3. Thái độ: Nghiêm túc, tích cực, tự giác tham gia luyện tập. B. Phương pháp: Chia nhóm. C. Chuẩn bị của GV và HS: - Chuẩn bị của GV: Bộ cột, xà nhảy cao, còi, thang điểm đánh giá - Chuẩn bị của HS: Bài cũ, Vệ sinh sân bãi tập luyện. D. Tiến trình bài dạy: NỘI DUNG LVĐ PHƯƠNG PHÁP-TỔ CHỨC I. Phần chuẩn bị: - Nhận lớp, kiểm tra sĩ số. - Phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học - Kiểm tra bài cũ 5’     GV II. Phần cơ bản: 1. Khởi động: a. Khởi động chung: Xoay, ép các khớp, bài TD giữa giờ. b. Khởi động chuyên môn: Tại chổ - Chạy bước nhỏ - Chạy nâng cao đùi - Chạy nâng cao gót 2. Chia nhóm: - Nam: Hoàn thiện kỷ thuật nhảy cao kiểu "nằm nghiêng". - Nữ: 1 số động tác, bài tập bổ trợ phát triển SM của chân. + Đứng lên ngồi xuống bằng 1 chân, chân kia duỗi thẳng về phía trước. + Bật cóc tại chổ 3. Đổi nhóm: - Nữ: Hoàn thiện kỷ thuật nhảy cao kiểu "nằm nghiêng". - Nam: 1 số động tác, bài tập bổ trợ phát triển SM của chân. + Đứng lên ngồi xuống bằng 1 chân, chân 5’ 3’ 17'                                 GV - Nam di chuyển đến vị trí học nhảy cao                  GV --3-- Giáo viên: Trần Quang Phong Giáo án Thể dục 10 kia duỗi thẳng về phía trước. + Bật cóc tại chổ 4. Chạy bền: Chạy bền trên địa hình tự nhiên 5. Củng cố bài dạy: 4. Thả lỏng: 10' 2' 3’ - GV cho HS chạy vòng quanh sân tập - GV vừa dạy vừa củng cố chỉnh sửa động tác cho HS. - GV hướng dẫn HS thả lỏng TIẾT 2 1. Kiểm tra kỷ thuật nhảy cao kiểu nằm nghiêng Thang điểm đánh giá Điểm Mức xà Nam Nữ 10 1m30 1m05 9 1m25 1m 8 1m20 0m95 7 1m15 0m90 6 1m10 0m85 5 1m05 0m80 4 1m 0m75 3 0m95 0m70 * Áp dụng luật thi đấu hiện hành 1. Thả lỏng: 37' 3' - GV lần lượt gọi từng HS theo danh sách (nam, nữ riêng) lên thực hiện và đánh giá. - Tuỳ theo trình độ cũng như quá trình tập luyện của HS mà GV kết hợp với kỷ thuật thực hiện động tác của HS để đánh giá III. Phần kết thúc: - Nhận xét buổi học. - Dặn dò - Giao bài tập về nhà 5’                                         GV --4-- Giáo viên: Trần Quang Phong Giáo án Thể dục 10 Tiết thứ 55+56 theo PPCT Tên bài: TTTC - CHẠY BỀN Giáo án số: 28 Ngày soạn: A. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - 1 số bài tập phát triển sức mạnh của tay, ngực, chân và một số trò chơi phát triển thể lực. 2. Kỷ năng: Khả năng phối hợp và duy trì kỷ thuật động tác trong một thời gian dài 3. Thái độ: Nghiêm túc, tích cực, tự giác tham gia luyện tập. B. Phương pháp: Chia nhóm. C. Chuẩn bị của GV và HS: - Chuẩn bị của GV: Tài liệu tham khảo, giáo án - Chuẩn bị của HS: Bài cũ, Vệ sinh sân bãi tập luyện. D. Tiến trình bài dạy: NỘI DUNG LVĐ PHƯƠNG PHÁP-TỔ CHỨC I. Phần chuẩn bị: - Nhận lớp, kiểm tra sĩ số. - Phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học - Kiểm tra bài cũ 5’     GV II. Phần cơ bản: 1. Khởi động: a. Khởi động chung: Xoay, ép các khớp, bài TD giữa giờ. b. Khởi động chuyên môn: Tại chổ - Chạy bước nhỏ - Chạy nâng cao đùi - Chạy nâng cao gót 2. Chia nhóm: - Nam: 1 số bài tập phát triển sức mạnh của tay, ngực, chân. - Nữ: Trò chơi: Người thừa thứ 3 3. Đổi nhóm: - Nữ: 1 số bài tập phát triển sức mạnh của tay, ngực, chân. - Nam: Trò chơi: Người thừa thứ 3 4. Củng cố bài dạy: 5. Thả lỏng: 5’ 3’ 2' 3’                                 GV - Nam di chuyển đến vị trí học đẩy tạ                  GV - GV vừa dạy vừa củng cố chỉnh sửa động tác cho HS. - GV hướng dẫn HS thả lỏng --5-- Giáo viên: Trần Quang Phong Giáo án Thể dục 10 TIẾT 2 1. Chia nhóm: - Nam: 1 số bài tập phát triển sức mạnh của tay, ngực, chân. - Nữ: Trò chơi: Chạy thoi tiếp sức 2. Đổi nhóm: - Nữ: 1 số bài tập phát triển sức mạnh của tay, ngực, chân. - Nam: Trò chơi: Chạy thoi tiếp sức 3. Củng cố bài dạy: 4. Thả lỏng: 2' 3’ - Nam di chuyển đến vị trí học đẩy tạ                  GV   - GV vừa dạy vừa củng cố chỉnh sửa động tác cho HS. - GV hướng dẫn HS thả lỏng III. Phần kết thúc: - Nhận xét buổi học. - Dặn dò - Giao bài tập về nhà 5’                               GV --6-- Giáo viên: Trần Quang Phong Giáo án Thể dục 10 Tiết thứ 57+58 theo PPCT Tên bài: TTTC - CHẠY BỀN Giáo án số: 29 Ngày soạn: A. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Kỷ thuật RSCC, chính diện đẩy tạ- Chạy lặp lại 2. Kỷ năng: Khả năng phối hợp nhịp nhàng giữa các giai đoạn động tác. 3. Thái độ: Nghiêm túc, tích cực, tự giác tham gia luyện tập. B. Phương pháp: Chia nhóm. C. Chuẩn bị của GV và HS: - Chuẩn bị của GV: 15 tạ 3kg - Chuẩn bị của HS: Bài cũ, Vệ sinh sân bãi tập luyện. D. Tiến trình bài dạy: NỘI DUNG LVĐ PHƯƠNG PHÁP-TỔ CHỨC I. Phần chuẩn bị: - Nhận lớp, kiểm tra sĩ số. - Phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học - Kiểm tra bài cũ 5’     GV II. Phần cơ bản: 1. Khởi động: a. Khởi động chung: Xoay, ép các khớp, bài TD giữa giờ. b. Khởi động chuyên môn: Tại chổ - Chạy bước nhỏ - Chạy nâng cao đùi - Chạy nâng cao gót 2. Chia nhóm: - Nam: + Học tại chổ chính diện đẩy tạ + Học kỷ thuật RSCC - Nữ: Chạy lặp lại 50m x 3-4 lần 3. Đổi nhóm: - Nữ: + Học tại chổ chính diện đẩy tạ + Học kỷ thuật RSCC - Nam: Chạy lặp lại 50m x 3-4 lần 4. Củng cố bài dạy: 5’ 3’ 2'                                 GV - Nam di chuyển đến vị trí học đẩy tạ                  GV   - GV vừa dạy vừa củng cố chỉnh sửa động tác cho HS. --7-- Giáo viên: Trần Quang Phong Giáo án Thể dục 10 5. Thả lỏng: 3’ - GV hướng dẫn HS thả lỏng TIẾT 2 1. Ôn luyện: (Nam, nữ cùng tập) - Tại chổ mô phổng động tác RSCC đẩy tạ đi (không có tạ). - Tại chổ mô phổng động tác RSCC đẩy tạ đi (với tạ nhẹ). 2. Chạy bền: Chạy bền trên địa hình tự nhiên - Nam: 1500m Nữ: 1000m 3. Củng cố bài dạy: 2. Thả lỏng: 2' 3’ - Tập mô phổng không có tạ                                 - Lần lượt từng nhóm lên thực hiện với tạ nhẹ GV         - GV cho HS chạy vòng quanh sân tập - GV vừa dạy vừa củng cố chỉnh sửa động tác cho HS. - GV hướng dẫn HS thả lỏng III. Phần kết thúc: - Nhận xét buổi học. - Dặn dò - Giao bài tập về nhà 5’                               GV --8-- Giáo viên: Trần Quang Phong Giáo án Thể dục 10 Tiết thứ 59+60 theo PPCT Tên bài: TTTC - CHẠY BỀN Giáo án số: 30 Ngày soạn: A. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Kỷ thuật trượt đà-RSCC. Chạy bền 2. Kỷ năng: Khả năng phối hợp nhịp nhàng giữa các giai đoạn động tác. 3. Thái độ: Nghiêm túc, tích cực, tự giác tham gia luyện tập. B. Phương pháp: Chia nhóm. C. Chuẩn bị của GV và HS: - Chuẩn bị của GV: 15 tạ 3kg - Chuẩn bị của HS: Bài cũ, Vệ sinh sân bãi tập luyện. D. Tiến trình bài dạy: NỘI DUNG LVĐ PHƯƠNG PHÁP-TỔ CHỨC I. Phần chuẩn bị: - Nhận lớp, kiểm tra sĩ số. - Phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học - Kiểm tra bài cũ 5’     GV II. Phần cơ bản: 1. Khởi động: a. Khởi động chung: Xoay, ép các khớp, bài TD giữa giờ. b. Khởi động chuyên môn: Tại chổ - Chạy bước nhỏ - Chạy nâng cao đùi - Chạy nâng cao gót 2. Chia nhóm: - Nam: + Tại chổ chính diện mô phổng động tác đẩy tạ (không tạ đến có tạ) + Tại chổ thực hiện kỷ thuật RSCC đẩy tạ đi (không tạ đến có tạ) - Nữ: + Tại chổ thực hiện động tác trượt đà- RSCC. + Tại chổ thực hiện động tác RSCC đẩy tạ đi và giữ thăng bằng (mô phổng động tác không có tạ) 3. Đổi nhóm: - Nữ: + Tại chổ chính diện mô phổng động tác đẩy tạ (không tạ đến có tạ) + Tại chổ thực hiện kỷ thuật RSCC đẩy tạ đi (không tạ đến có tạ) 5’ 3’                                 GV - Nam di chuyển đến vị trí học đẩy tạ                  GV --9-- Giáo viên: Trần Quang Phong Giáo án Thể dục 10 - Nam: + Tại chổ thực hiện động tác trượt đà-RSCC. + Tại chổ thực hiện động tác RSCC đẩy tạ đi và giữ thăng bằng (mô phổng động tác không có tạ) 4. Củng cố bài dạy: 5. Thả lỏng: 2' 3’ - Nữ thực hiện mô phổng động tác đẩy tạ                  GV - GV vừa dạy vừa củng cố chỉnh sửa động tác cho HS. - GV hướng dẫn HS thả lỏng TIẾT 2 1. Ôn luyện: (Nam, nữ cùng tập) - Tại chổ chính diện đẩy tạ đi (không có tạ rồi đến có với tạ nhẹ). - Thực hiện động tác trượt đà-RSCC đẩy tạ đi và giữ thăng bằng (không tạ rồi đến có tạ) 2. Chạy bền: Chạy bền trên địa hình tự nhiên 3. Củng cố bài dạy: 4. Thả lỏng: 10' 2' 3’ - Tập mô phổng không có tạ                                 - Lần lượt từng nhóm lên thực hiện với tạ nhẹ GV         - GV cho HS chạy vòng quanh sân tập - GV vừa dạy vừa củng cố chỉnh sửa động tác cho HS. - GV hướng dẫn HS thả lỏng III. Phần kết thúc: - Nhận xét buổi học. - Dặn dò - Giao bài tập về nhà 5’                               GV --10-- . Quang Phong Giáo án Thể dục 10 Tiết thứ 51+52 theo PPCT Tên bài: NHẢY CAO-CHẠY BỀN Giáo án số: 26 Ngày soạn: A. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Hoàn thiện kỷ thuật. Phong Giáo án Thể dục 10 Tiết thứ 53+54 theo PPCT Tên bài: KIỂM TRA NHẢY CAO-CHẠY BỀN Giáo án số: 27 Ngày soạn: A. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Hoàn thiện và
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiết thứ 51-60 (TD 10), Tiết thứ 51-60 (TD 10),

Hình ảnh liên quan

- Chạy bền trên địa hình tự nhiên. - Tiết thứ 51-60 (TD 10)

h.

ạy bền trên địa hình tự nhiên Xem tại trang 1 của tài liệu.
4. Chạy bền: Chạy bền trên địa hình tự - Tiết thứ 51-60 (TD 10)

4..

Chạy bền: Chạy bền trên địa hình tự Xem tại trang 2 của tài liệu.
4. Chạy bền: Chạy bền trên địa hình tự - Tiết thứ 51-60 (TD 10)

4..

Chạy bền: Chạy bền trên địa hình tự Xem tại trang 4 của tài liệu.
2. Chạy bền: Chạy bền trên địa hình tự - Tiết thứ 51-60 (TD 10)

2..

Chạy bền: Chạy bền trên địa hình tự Xem tại trang 8 của tài liệu.
2. Chạy bền: Chạy bền trên địa hình tự - Tiết thứ 51-60 (TD 10)

2..

Chạy bền: Chạy bền trên địa hình tự Xem tại trang 10 của tài liệu.