0

NGHIÊN cứu đặc điểm DỊCH tễ học lâm SÀNG và NHẬN xét kết QUẢ điều TRỊ BỆNH VIÊM PHỔI DO MYCOPLASMAPNEUMONIAE tại BỆNH VIỆN đa KHOA XANH pôn

91 209 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/08/2019, 20:48

SỞ Y TẾ HÀ NỘI BỆNH VIỆN ĐA KHOA XANH PÔN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC LÂM SÀNG VÀ NHẬN XÉT KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH VIÊM PHỔI DO MYCOPLASMA PNEUMONIAE TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA XANH PÔN Chủ nhiệm đề tài: Võ Thị Mỹ Hòa Phạm Văn Hòa HÀ NỘI - 2018 CÁC CHỮ VIẾT TẮT BN : bệnh nhân CRP : C – Reactive Protein (Protein phản ứng C) CSYT : sở y tế ELISA : Enzyme Linked ImmunoSorbent Assay (kỹ thuật miễn dịch gắn men) H.I : Haemophilus influenza M pneumoniae : Mycoplasma pneumoniae PCR : Polemerase Chain Reaction (kỹ thuật khuyếch đại gen) RLLN : Rút lõm lồng ngực RSV : Respiratory Syncytial Virus (Virus hợp bào hô hấp) SDD : Suy dinh dưỡng UNICEF : United Nations Childrens Fund (Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc) WHO : World Health Organization (Tổ chức Y tế Thế giới) MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Đại cương viêm phổi .3 1.2 Vi khuẩn M pneumoniae 1.2.1 Lịch sử phát triển 1.2.2 Dịch tễ học M pneumoniae 1.2.3 Đặc điểm sinh học .7 1.2.4 Cơ chế gây bệnh 10 1.3 Viêm phổi M pneumoniae 12 1.3.1 Triệu chứng 12 1.3.2 Triệu chứng thực thể 12 1.3.3 Cận lâm sàng .14 1.3.4 Chẩn đoán 22 1.3.5 Điều trị .23 1.3.6 Chăm sóc phòng bệnh 25 1.4 Những nghiên cứu gần viêm phổi M pneumoniae trẻ em 26 CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 29 2.1 Đối tượng nghiên cứu .29 2.1.1 Tiêu chuẩn chọn đối tượng nghiên cứu .29 2.1.2 Tiêu chuẩn loại khỏi đối tượng nghiên cứu 29 2.2 Mẫu phương pháp chọn mẫu .30 2.2.1 Thiết kế nghiên cứu 30 2.2.2 Cỡ mẫu 30 2.2.3 Cách thức nghiên cứu 30 2.3 Nội dung nghiên cứu 31 2.3.1 Đặc điểm dịch tễ chung .31 2.3.2 Các thông số lâm sàng, cận lâm sàng 31 2.4 Tiêu chuẩn đánh giá 32 2.4.1 Tiêu chuẩn đánh giá dịch tễ 32 2.4.2 Tiêu chuẩn đánh giá lâm sàng .32 2.4.3 Tiêu chuẩn đánh giá cận lâm sàng: .34 2.4.4 Tiêu chuẩn đánh giá kết điều trị 37 2.5 Công cụ phương pháp thu thập thông tin 38 2.6 Xử lý số liệu nghiên cứu 38 2.7 Đạo đức nghiên cứu 38 2.8 Hạn chế nghiên cứu, sai số biện pháp khắc phục sai số: 39 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIEN CỨU 40 3.1 Đặc điểm chung đối tượng nghiên cứu 40 3.1.1 Phân bố bệnh nhân theo tuổi .40 3.1.2 Phân bố bệnh nhân theo giới .41 3.1.3 Tháng bị bệnh năm 41 3.2 Đặc điểm lâm sàng 42 3.2.1 Thời gian diễn biến bệnh trước vào viện 42 3.2.2 Triệu chứng 43 3.2.3 Tính chất ho .43 3.2.4 Tình trạng sốt .44 3.2.5 Triệu chứng ran phổi 45 3.2.6 Suy hô hấp 45 3.2.7 Triệu chứng quan khác 46 3.3 Cận lâm sàng 46 3.3.1 X-quang .46 3.3.2 Công thức máu 47 3.3.3 Nồng độ CRP 49 3.3.4 Xét nghiệm đặc hiệu 49 3.4 Điều trị .50 3.4.1 Kết điều trị: 50 3.4.2 Thời gian nằm viện trung bình 50 3.4.3 Điều trị trước vào viện 50 3.4.4 Điều trị bệnh viện 51 3.4.5 Thời gian nằm viện với kháng sinh điều trị trước đến viện .52 3.4.6 Thời gian nằm viện trung bình theo nhóm tuổi 53 3.4.7 Thời gian nằm viện trung bình theo loại kháng sinh điều trị bệnh viện 53 CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN 54 4.1 Đặc điểm chung đối tượng nghiên cứu 54 4.1.1 Tuổi mắc bệnh 54 4.1.2 Giới 55 4.1.3 Tháng bị bệnh 55 4.2.Đặc điểm lâm sàng 55 4.2.1 Triệu chứng 55 4.2.2 Triệu chứng thực thể 58 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1: Phân bố bệnh nhân theo tuổi 40 Bảng 3.2: Thời gian diễn biến bệnh trước đến viện 42 Bảng 3.3: Triệu chứng 43 Bảng 3.4: Tính chất ho bệnh nhân .43 Bảng 3.5: Kiểu ho bệnh nhân 44 Bảng 3.6: Tình trạng sốt bệnh nhân lúc vào viện 44 Bảng 3.7: Triệu chứng ran phổi 45 Bảng 3.8: Tỷ lệ suy hô hấp trẻ theo nhóm tuổi 45 Bảng 3.9: Các triệu chứng quan khác .46 Bảng 3.10: Hình ảnh tổn thương X – quang .46 Bảng 3.11: Vị trí tổn thương X-quang .47 Bảng 3.12: Số lượng bạch cầu hai nhóm tuổi 47 Bảng 3.13: Mức độ thiếu máu dựa vào Hb .48 Bảng 3.14: Nồng độ CRP vào viện 49 Bảng 3.15: Xét nghiệm đặc hiệu PCR IgM M.pneumoniae 49 Bảng 3.16: Kết điều trị bệnh nhân .50 Bảng 3.17: Điều trị trước vào viện .50 Bảng 3.18: Kháng sinh sử dụng trước vào viên 51 Bảng 3.19: Phân bố bệnh nhân điều trị kháng sinh đặc hiệu .51 Bảng 3.20: Phân bố bệnh nhân phối hợp kháng sinh 52 Bảng 3.21: Tương quan thời gian nằm viện với kháng sinh điều trị trước đến viện 52 Bảng 3.22: Tương quan thời gian điều trị trung bình nhóm tuổi 53 Bảng 3.23: Tương quan thời gian điều trị loại kháng sinh điều trị bệnh viện 53 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1: Phân bố bệnh nhân theo giới 41 Biểu đồ 3.2: Phân bố tỷ lệ bị bệnh theo tháng 41 DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Hình ảnh vi khuẩn M pneumoniae .8 Hình 1.2: Cấu trúc quan bám dính M peumoniae Hình 1.3: Nhóm khuẩn lạc M pneumoniae hình cầu phát triển mơi trường thạch SP4 10 Hình 1.4 Sơ đồ sinh bệnh học nhiễm trùng Mycoplasma 11 Hình 1.5: Nguyên tắc hoạt động thử nghiệm PCR .19 ĐẶT VẤN ĐỀ Viêm phổi nguyên nhân thường gặp, có tỉ lệ mắc tử vong hàng đầu trẻ em tuổi Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), năm có khoảng 156 triệu ca mắc viêm phổi trẻ tuổi có khoảng 20 triệu ca phải nhập viện Tử vong viêm phổi chiếm 19% tổng số tử vong trẻ tuổi nước phát triển [1] Căn nguyên viêm phổi trẻ em thường virus, vi khuẩn, nấm, Trong đó, tác nhân vi khuẩn khơng điển hình chiếm vai trò quan trọng Chẩn đốn ngun nhân vi khuẩn khơng điển hình khó khăn phải nuôi cấy môi trường đặc biệt, phương pháp huyết học cho kết muộn (sau 10-14 ngày), tỷ lệ dương tính thấp Sự đời kỹ thuật khuyếch đại gen (PCR) ngày giúp chẩn đốn xác hơn, nhanh chóng ngun nhânvi khuẩn gây bệnh Tại Việt Nam, kỹ thuật PCR làm số bệnh viện tuyến trung ương trung tâm y tế lớn Cho nên viêm phổi vi khuẩn khơng điển hình đa số phải điều trị theo kinh nghiệm Điều làm gia tăng chủng vi khuẩn kháng kháng sinh, kéo dài thời gian điều trị Trong năm gần đây, người ta quan tâm nghiên cứu M pneumoniae, loại vi khuẩn “khơng điển hình”, ngun nhân 10% tới 40% trường hợp viêm phổi cộng đồng [2] Viêm phổi M pneumoniae với triệu chứng lâm sàng hình ảnh X – quang phổi đa dạng, khơng có kinh nghiệm dễ nhầm với viêm phổi nguyên nhân khác Bệnh có nhiều mức độ khác thường diễn biến dai dẳng không điều trị, làm ảnh hướng tới chất lượng sống trẻ M pneumoniae không gây tổn thương đường hơ hấp mà có rối loạn nghiêm trọng hệ tuần hoàn, thần kinh, huyết học… chí gây tử vong Hơn nữa, cấu tạo đặc biệt khơng có vách tế bào nên M pneumoniae khơng chịu tác dụng nhóm  - Lactam – nhóm kháng sinh thường sử dụng điều trị viêm phổi trẻ em Vì vậy, việc tiên lượng, chẩn đốn xác để lựa chọn kháng sinh thích hợp mang lại lợi ích lớn cho bệnh nhân gia đình trẻ Ở Việt Nam, viêm phổi M pneumoniae có xu hướng tăng lên [3] Tuy nhiên, kỹ thuật chưa áp dụng rộng rãi nên cơng trình nghiên cứu chẩn đốn điều trị viêm phổi M pneumoniae chưa nhiều, đặc biệt trẻ em Mới kỹ thuật PCR áp dụng bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn việc xác định vi khuẩn M pneumoniae giúp ích nhiều việc chẩn đốn điều trị viêm phổi M.pneumoniae Tận dụng lợi này, tiến hành nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học lâm sàng nhận xét kết điều trị bệnh viêm phổi M pneumoniae Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn” với mục tiêu: Mô tả đặc điểm dịch tễ học lâm sàng, cận lâm sàng bệnh viêm phổi M.pneumoniae bệnh viện đa khoa Xanh Pôn Nhận xét kết điều trị ban đầu bệnh viêm phổi M pneumoniae bệnh viện đa khoa Xanh Pôn CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Đại cương viêm phổi Viêm phổi vấn đề sức khỏe toàn cầu, tác động lớn sức khỏe trẻ em, đặc biệt trẻ nhỏ Tỷ lệ mắc bệnh viêm phổi khác tùy theo điều kiện địa dư, điều kiện kinh tế - xã hội Ở nước phát triển, tỷ lệ trẻ mắc bệnh cao so với nước phát triển Tỷ lệ trẻ phải nhập viện tử vong viêm phổi nói chung cao Tại nước phát triển, nhiễm khuẩn đường hô hấp không phổ biến mà nghiêm trọng, làm triệu trẻ em tử vong năm, riêng viêm phổi nguyên nhân tử vong hàng đầu trẻ em nước [4] Hầu hết quốc gia giới đầu tư nhiều cho chương trình phòng bệnh, hướng dẫn chẩn đoán điều trị nhằm giảm tỷ lệ mắc tử vong cho trẻ Tuy nhiên, tỷ lệ kháng kháng sinh vi khuẩn ngày cao với phát triển bùng nổ nhiều loại virus, vi khuẩn nên việc điều trị viêm phổi gặp nhiều khó khăn [5] Các nghiên cứu tác nhân gây bệnh viêm phổi trẻ em cho thấy nguyên nhân viêm phổi đa dạng, bao gồm: virus, vi khuẩn, ký sinh trùng, nấm tác nhân hóa học hay miễn dịch dị ứng gồm: viêm phổi hít, viêm phổi hóa chất hay xạ trị ung thư Tỷ lệ nguyên gây bệnh phụ thuộc vào hoàn cảnh mắc bệnh cộng đồng, nhà trẻ, trại trẻ mồ côi hay bệnh viện Nguyên nhân gây viêm phổi chia thành nhóm sau: - Virus: có nhiều loại khác gây viêm phổi trẻ em Trong thường gặp virus hợp bào đường hô hấp (RSV) Tiếp đến Adenovirus, Rhinovirus, virus cúm A, B, C… Ngồi có số virus khác thường gây bệnh trẻ nhỏ, trẻ có địa suy dinh dưỡng, suy giảm miễn TÀI LIỆU THAM KHẢO Rudan I, Biloglav Z, Mulholland K, et al (2008) Epidemiology and etiology of childhood pneumonia Bulletin of the World Health Organization, 86, 408-416 Kashyap B, Kumar S, Sethi GR, et al (2008) Comparison of PCR, culture & serological tests for the diagnosis of Mycoplasma pneumoniae in community-acquired lower respiratory tract infections in children Indian J Med Res, 128 (2), 134-139 Lê Đình Nhân cộng (2006) Tình hình viêm phổi Mycoplasma pneumoniae trẻ -15 tuổi Bệnh viện Trung Ương Huế Tạp chí Y học thực hành, 10, 67-70 Rudan I, Tomaskovic I, Boschi - Pinto L, et al (2004) Global estimate of the incidence of clinical pneumonia among children under five years of age Bull World Health Organ, 82 (12), 895-903 Hồng Thị Tâm (2003) Tìm hiểu ngun vi khuẩn gây NKHHCT trẻ em tuổi nhạy cảm kháng sinh viện Nhi Trung Ương, Luận văn thạc sỹ y học, Đại học Y Hà Nội, Hà Nội Van Woensel J.B.M, Van Aalderen W.M.C, Kimpen J.L.L (2003) Viral lower respiratory tract infection in infants and young children British Medical Journal, 327, 7405 Phạm Hùng Vân (2013) Tác nhân vi khuẩn gây nhiễm khuẩn hơ hấp cộng đồng tình hình đề kháng kháng sinh Việt Nam Tạp chí nghiên cứu Y học, tháng 9/2013, Nguyễn Thị Huyền Nga (2013) Đặc điểm lâm sàng, nguyên tính kháng kháng sinh vi khuẩn gây viêm phổi trẻ em Bệnh viện Nhi Trung Ương.Luận văn bác sĩ chuyên khoa II, Đại học Y Hà Nội, Hà Nội Bii CC, Yamaguchi H, Kai M, etal (2002) Mycoplasma pneumoniae in children with pneumonia at Mbagathi District Hospital, Nairobi East Afr Med J, 79 (6), 317-322 10 Hoàng Thủy Nguyên (1974) Mycoplasma, Vi sinh y học tập I, Nhà xuất Y học Hà Nội, 338-342 11 Eaton M.D, Meiklejohn G, Van Herick W (1944) Studies on the etiology of primary atypical pneumonia: a filterable agent transmissible to cotton rats, hamsters, and chick embryos J Exp Med,79 (6), 649-668 12 Medoff B, Zieve D (2008) Mycoplasma pneumoniae The New England Jounal of Medicine, 2-7 13 Waites KB, Talkington DF (2004) Mycoplasma Pneumoniae and its role as a human pathogen Clinical Microbiology Reviews, 17 (4), 697-728 14 Chatterjee A, et al (2015) Pediatric Mycoplasma Infections https://emedicine.medscape.com/article/966785-overview 15 Bùi Khắc Hậu (2007) Mycoplasma, Vi sinh vật y học, Nhà xuất Y học, 273- 275 16 Nguyễn Thị Vinh (2009) Mycolasma, Vi khuẩn học, Nhà xuất giáo dục Việt Nam, 394 - 414 17 Ken B Waites (2015) Mycoplasma and Ureaplasma, Infectious Disease: Congenital and Perinatal Infections: A Concise Guide to Diagnosis, 271-285 18 Hsieh C C, Tang R B, Tsai C H, et al (2001) Serum interleukin-6 and tumor necrosis factor-alpha concentrations in children with Mycoplasma pneumoniae Microbiol Immunol Infect, 34, 109-1012 19 Benjamin H (2005) Mutant Analysis Reveals a Specific Requirement for Protein P30 in Mycoplasma pneumoniae Gliding Motility Journal of Bacteriology, 187 (18), 6281-6289 20 Narita M (2007) Pathogenesis of Neurologic Manifestations of Mycplasma pneumoniae Infection Pediatric Neurology,41(3), 166-169 21 Kashyap S, Sarkar M (2010) Mycoplasma pneumonia: Clinical features and management Lung India, 27 (2) 22 Lee K Y, Lee H S, Hong J H, et al (2006) Role of prednisolone treatment in severe Mycoplasma pneumoniae pneumonia in children Pediatríc Pulmonology, 41(3), 263-268 23 Levis T, Radisic M, Gutierrez P, et al (2000) Severe acute lung injury caused by Mycoplasma pneumoniae: potential role for steroid pulses in treatment Clin Infect Dis, 31(6), 1507-1511 24 You-Sook Youn M, Kyung-Yil Lee MD (2012) Mycoplasma pneumoniae pneumonia in children Korean J Pediatr, 55(2), 42-45 25 Trần Thị Minh Diễm, Lê Đình Nhân (2005) Nghiên cứu số đặc điểm bệnh viêm phổi Mycoplasma pneumoniae trẻ em từ 4- 15 tuổi khoa nhi Bệnh viện Trung ương Huế, Luận văn thạc sỹ y học bác sỹ nội trú bệnh viện Huế 26 Salaria M, Singh M (2002) Atypical Pneumonia in Children Indian Pediatrics, 39, 259-266 27 Koskiniemi M.(1993) CNS manifestations associated with Mycoplasma pneumoniae infections: Summary of cases at the University of Helsinki and review Clin Infect Dis, 17, 52 28 Smith R, Eviatar L (2000) Neurologic manifestations of Mycoplasma pneumoniae infections: diverse spectrum of diseases A report of six cases and review of the literature Clin Pediatr (Phila), 39, 195 29 Reittner P, Muller N L, Heyneman L, et al (2000) Mycoplasma pneumoniae pneumonia: Radiographic and high-resolution CT features in 28 patients AJR Am J Roentgenol, 174, 37 30 Shu Chiang Hsieh, Yung Ting Kuo, Ming Sheng Chern (2007) Mycoplasma pneumonia: Clinical and radiographic features in 39 children Pediatrics International, 49 (3), 363-367 31 John S.D, Ramanathan J, Swischuk L.E (2001) Spectrum of Clinical and Radiographic Findings in Pediatric Mycoplasma Pneumonia1 RadioGraphics, 21, 121-131 32 Zetsma J.D, Van Dillen W (1999) Comparison of PCR, Culture, and Serological Tests for Diagnosis of Mycoplasma Respiratory Tract Infection in Children pneumoniae Journal of Clinical Microbiology, 37, No 1, 14-17 33 Souliou E, Almasri M, Papa A, et al.(2007) Laboratory diagnosis of Mycoplasma pneumoniae respiratory tract infections in children European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases.226 (7), 513-515 34 Maurice A M (1992) Mycoplasma pneumonia Infectious diseases A Divison of Harcourt bace & company, 491-493 35 Kenny G E, Kaiser G G, Cooney M K et al (1990) Diagnosis of mycoplasma pneumoniae pneumonia: Sensitivities and specificity of serology with lipid antigen and isolation of the organism on soy peptone medium for identification of infections J Clin Microbiol,28, 20862987 36 Dorigo-Zetsma JW, Zaat SA, Wertheim-van Dillen PM, et al (1999) Comparison of PCR, Culture, and Serological Tests for Diagnosis of Mycoplasma pneumoniae Respiratory Tract Infection in Children Clin Microbiol - American Society for Microbiology, 37(1), 14-17 37 Daxboeck F, Krause R, Wenisch C (2003) Laboratory diagnosis of Mycoplasma pneumoniae infection Clin Microbiol Infect, 9(4), 263273 38 Razin S (1994) DNA probes and PCR in diagnosis of mycoplasma a infections Mol Cell Probes,8(6), 497-51 39 Matti E Waris, Pia Toikka, Taina Saarinen, et al.(1998) Diagnosis of Mycoplasma pneumoniae in children Journal of Clinical Microbiology, 36 No11, 3155-3159 40 M Eric Biondi, a Russell McCulloh, MD, et al (2014) Treatment of Mycoplasma Pneumonia: A Systematic Review PEDIATRICS, 133 No6, 41 Mayumi Matsuoka, Mitsuo Narita, Norio Okazaki, et al.(2004) Characterization and molecular analysis of macrolide-resistant Mycoplasma pneumoniae clinical isolates obtained in Japan Antimico Agents Chemother, 48(12), 4624-4630 42 Morozumi M, Iwata S, Hasegawa K, et al (2008) Increased Macrolide Resistance of Mycoplasma pneumoniae in Pediatric Patients with Community-Acquired Pneumonia Antimicrob Agents Chemother, 52(1), 348-350 43 Satowa Suzuki, Tsutomu Yamazaki, Mitsuo Narita, et al.(2006) Clinical evaluation of macrolide-resistant Mycoplasma pneumoniae Antimico Agents Chemother, 50(2), 709-712 44 F Shann (2014) Drug Doses 45 Steven D.(1978) Mycoplasma pneumoniae infections in children Archives of Disease in Childhood, 38-42 46 Hauksdottir GS, Love A, Sigurdardottir V, et al (1999) Outbreaks of Mycoplasma pneumoniae infections in Iceland 1987 to 1997: a ten and a half years review Eur J Epidemiol, 15(1), 95-96 47 Eun BW, Kim NH, Choi EH, Lee HJ (2008) Mycoplasma pneumoniae in Korean children: the epidemiology of pneumonia over an 18-year period J Infect, 56(5), 326-331 48 Lind K, Benzon MW, Jensen JS, et al (1997) A seroepidemiological study of Mycoplasma pneumoniae infections in Denmark over the 50year period 1946-1995 Eur J Epidemiol, 13(5), 581-586 49 Morozumi M, Ito A, Murayama SY, et al (2006) Assessment of realtime PCR for diagnosis of Mycoplasma pneumoniae pneumonia in pediatric patients Can J Microbiol, 52(2), 125-129 50 Sidal M, Kilic A, Unuvar E, et al (2007) Frequency of Chlamydia pneumoniae and Mycoplasma pneumoniae infections in children Journal of Tropical Pediatrics, 53(4), 225-231 51 Vervloet LA, Camargos PA, Soares DR, et al.(2010) Clinical, radiographic and hematological characteristics of Mycoplasma pneumoniae pneumonia J Pediatr ( Rio J), 86(6), 480-487 52 Bunnag T, Lochindarat S, Srisan P, Jetanachai P (2008) Mycoplasma pneumonia in young children, 2-5 years of age J Med Assoc Thai, 91(3), 124-127 53 Trần Nguyễn Như Uyên cộng (2002) Đặc điểm viêm phổi Mycoplasma pneumoniae trẻ em tuổi Bệnh viện Nhi Đồng I Thời Y Dược học, 7(1), 3-5 54 Huong PL, Thi NT, Nguyet NT,et al (2007) First Report on Clinical Features of Mycoplasma Pneumoniae Infection in Vietnamese Children Japnanese Journal of infectious diseases, 60, 370-373 55 Nguyễn Thị Vân Anh (2011) Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng viêm phổi Mycoplasma pneumoniae trẻ tuổi bệnh viện Nhi Trung Ương, Luận văn tốt nghiệp bác sỹ nội trú bệnh viện, Đại học Y Hà Nội 56 WHO (2013) Pneumonia.Guidelines for the management of common childhood illnesses 76-90 57 WHO (2011) World Health day - April 2011 58 Bộ Y Tế (2006) Đánh giá phân loại trẻ bệnh từ tháng - tuổi, Nhà xuất Y học Hà Nội 59 WHO (2005) Cough or difficullt breathing Pocketbook of Hospital care for children, 73-78 60 WHO (2006) Child Growth Standards 61 Lê Nam Trà (2009) Đặc điểm tạo máu máu ngoại biên trẻ em, 62 Phạm Thu Hiền (2014) Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng viêm phổi khơng điển hình vi khuẩn trẻ em, Luận án tiến sỹ y học, Viện vệ sinh dịch tễ Trung Ương 63 Valle-Mendoza J.D, Orellana-Peralta F, Marcelo-Rodríguez M, et al (2017) High Prevalence of Mycoplasma pneumoniae and Chlamydia pneumoniae in Children with Acute Respiratory Infections from Lima, Peru Plos one journal, 12(1), 64 Defilippi A, Silvestri M, Tacchella A, et al (2008) Epidemiology and clinical features of Mycoplasma pneumoniae infection in children Elsevier journal, 102(12), 1762 - 1768 65 Esposito S, Blasi F, Bellini F, et al (2001) Mycoplasma pneumoniae and Chlamydia pneumoniae infections in children with pneumonia European Respiratory Journal, 17(2), 241-245 66 Donar W.C, et al (1981) Lobar pneumonia caused by Mycoplasma pneumoniae infection CMA Journal, 129, 1463 – 1468 67 Bùi Ngọc Hà (2015) Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng nguyên chủ yếu gây viêm phổi trẻ từ đến 15 tuổi Bệnh viện Nhi Trung ương Luận văn thạc sỹ y học, Trường Đại học Y Hà Nội, 68 Deerojanawong J, Prapphal N, Suwanjutha S, et al.(2006) Prevalencce and Clinical Features of Mycoplasma pneumoniae in Thai children J Med Assoc Thai, 89(10), 1641-1647 69 Toikka P,Juven T, Virkki R, et al (2000) Streptococcus pneumoniae and Mycoplasma pneumoniae coinfection in community acquired pneumonia Arch Dis Child, 83, 413-414 PHỤ LỤC NGHIÊN CỨU Bộ công cụ thu thập số liệu BỆNH ÁN NGHIÊN CỨU Mã bệnh án:……… … Hành Họ tên:…………………… ………………………………… Tuổi:……… (tháng) Giới Nam Nữ Địa chỉ………………………………………………………………… Ngày vào viện / /… Kết điều trị Khỏi Đỡ Tử vong Nặng lên Ngày viện… / / Lý vào viện: …… ngày…… bệnh Điều trị trước vào viện 3.1 Ở nhà Ở sở y tế 3.2 Bằng kháng sinh  Maclorid .× ngày  Cephalosporin ……………… × .ngày  Khác……………………… × .ngày Tiền sử bệnh NKHH ……………lần/năm Dùng KS ……………………………… Thể trạng Cân nặng …… kg Mức độ SDD Triệu chứng (trước tới viện) VIÊM LONG Ngạt mũi HO: Ho khan Màu đờm Trong Chảy mũi Chảy mũi vàng-xanh sau ngày chuyển sang Trắng đục Vàng ho có đờm Dây máu Mức độ ho Ho Ho Ho kéo dài Sốt: Nhiệt độ cao nhất…… 0C Sốt liên tục Sốt Nhiệt độ thường xuyên 1.< 380C 38-390C ĐAU NGỰC Có Khơng KHĨ THỞ Có Không >390C TRIỆU CHỨNG KHÁC : ºỚn lạnh º Ban da º Rét run º Đau đầu º Đau º Hạch to Thực thể SUY HÔ HẤP Khơng Có Thở nhanh Co kéo hô hấp SPO2 % Thở oxy: … ngày PHỔI º Ran ẩm to, nhỏ hạt º Ran rít º Giảm thơng khí º Ran phế quản º Hai bên º Ran ngáy º Tiếng phổi thô º Bên phải º Bên trái CÁC BỘ PHẬN KHÁC  Hội chứng não – màng não  Rối loạn nhịp tim  Tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa  Khác………………………………………………………… Cận lâm sàng Công thức máu Xét nghiệm /… …/… 12 RBC (10 /l) Hb (g/dl) WBC (109/l) Trung tính (%) Lympho (%) PLT ( × 109/l) CRP (mg/l) PCR ( ) ngày: ………./……./2016 Huyết chẩn đoán …/… º Ig M ( ) º IgG ( ) ngày / ./2016 Cấy dịch tỵ hầu Có º Âm tính º Dương tính…………………… Cấy máu Có Âm tính Xquang Khơng Khơng Dương tính với º Tràn dịch màng phổi 1/ phải 2/ trái 3/ hai bên º Đậm rốn phổi hai bên, nhánh PQ tăng đậm º Tổn thương kẽ lan tỏa º Tổn thương khu trú thùy 1.Trên 1.Trái Giữa 3.Dưới 2.Phải 1.Điển hình 2.Khơng điển hình XN khác: 10.Điều trị kháng sinh Kháng sinh1 Kháng sinh2 Kháng sinh3 Tên – Hàm lượng Liều/ ngày Thời gian sử dụng Ngày bắt đầu dùng DANH SÁCH BỆNH NHÂN STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Họ Và Tên Vũ Thái B Lê Minh A Giang Thị H Lê Nhật Minh Trần V Nguyễn Minh N Bùi Thị Mỹ Duyên Nguyễn Lê V Nguyễn Trung K Đào Khánh C Nguyễn Thanh T Đỗ Hồng H Đặng Thế D Hoàng Minh T Nguyễn Quỳnh A Hoàng Minh N Đặng Cao A Trần Quang K Đinh Thị Thu H Trịnh Mỹ V Trần Thị Hương G Trần Danh Đức A Mạc Lê Minh H Nguyễn L Hoàng Hương T Phạm Hoàng K Nguyễn Thị Phương A Nghiêm Đình T Nguyễn Nhật Tuệ N Hà Duy A Dương Minh Q Phan Quang M Phí Thanh H Lê Yến Nhi Lê Thị Bảo N Phạm Mỹ H MÃ BỆNH ÁN 16128830 14675340 18101301 18426404 14132713 18066022 18007324 16161534 17155072 17178800 17175298 18103244 18003247 18093609 18053928 18001607 16157126 18085608 18082847 17018732 18075887 18068562 18084087 18003478 17098632 17170807 18073956 15164620 17129538 ‘18025627 18082975 17004537 18073053 18888130 16827373 18006989 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 Nguyễn Phúc Hà M Nguyễn Nhật N Phạm Vũ Hồng N Lê Minh T Nguyễn Ngọc H Phạm Vũ H Nguyễn Minh T Trịnh Phan A Nguyễn Phúc H Nguyễn Kiều Bảo H Bùi Đức Gia B Nguyễn Mạnh H Nguyễn Tùng Q Chu Bảo N Lưu Quý D Quách Hữu Đ Phan Thu D Nguyễn Hoàng Linh Đ Giáp Hoài A Nguyễn Kiên C Lê Quý T Nguyễn Xuân Tr Tạ Nam D Nguyễn Đình Gia B Nguyễn Hữu Q Nguyễn Văn Hoàng L Trần Anh K Nguyễn Đức Tr Lê Nhật Q Vương Xuân Quỳnh A Phạm Nguyễn Vân T Nguyễn Nhật M Vũ Anh T Nguyễn Hoàng Tuấn A Phạm Nhật M Nguyễn Đỗ Gia L Nguyễn Bảo N Hoàng Trung A 18002378 18064172 16138533 17126013 18056858 18003246 17030388 18003278 17009658 18073454 16369756 16011244 16017261 16001075 16056937 16020970 16020146 16016311 16016911 16924252 16018366 15019846 18011022 16002289 16011116 18018072 18002482 18014681 18063069 17000572 18010071 18026083 16856512 18046320 18004661 18007175 17037012 15022279 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 Nguyễn Trần Gia H Vũ Nam A Đào Khánh A Trần Quang M Lê Tiến D Ngô Bảo Ch Vũ Nguyễn Bảo Tr Giáp Hoài A Nguyễn Hoàng Linh Đ Nguyễn Phương L Bùi Gia H Vũ Thị Bảo Tr Nguyễn Thị Hà M Nguyễn Trần Gia M Đỗ Đức Q Nơng Hồng C Phạm Thị Minh H Văn Đình Q Kim Tường V Đỗ Quang M Nguyễn Hồng Tuấn A Vũ Quốc Đ Vũ Đình Q Phạm Tuấn T Nguyễn Tiến D Nguyễn Tiến H Phạm Thị Minh H Tạ Tú C Hoàng Hải Y Nguyễn Minh T Tạ Huyền M Nguyễn Việt T Đoàn Hoàng G Trương Thị Mỹ H Hoàng Lê Thục A Nguyễn Thái S Bùi Đức N Doãn Việt L 18000019 18003410 16132015 18005797 18018159 18012482 18040111 18012611 18014311 18004536 18002789 18010106 18007029 18003683 1416640 18037796 18020319 18025303 18043163 16043836 15046320 18009497 18025303 18002393 18004579 18043979 18010319 16017872 18006016 17988121 17659384 17001001 18006572 17012421 17003431 18004155 18000455 16000724 113 114 115 116 117 118 119 Phạm Minh A Đỗ Phương Bảo A Phạm Ngọc T Đỗ Phạm Tuấn D Hà Bảo N Vũ Đức Ph Vũ Anh T 18043881 16006659 18004768 17000201 17016199 18053343 18003478 ... hành nghiên cứu đề tài Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học lâm sàng nhận xét kết điều trị bệnh viêm phổi M pneumoniae Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn với mục tiêu: Mô tả đặc điểm dịch tễ học lâm sàng, ... dịch tễ học lâm sàng, cận lâm sàng bệnh viêm phổi M.pneumoniae bệnh viện đa khoa Xanh Pôn Nhận xét kết điều trị ban đầu bệnh viêm phổi M pneumoniae bệnh viện đa khoa Xanh Pôn 3 CHƯƠNG TỔNG QUAN... điều trị: 50 3.4.2 Thời gian nằm viện trung bình 50 3.4.3 Điều trị trước vào viện 50 3.4.4 Điều trị bệnh viện 51 3.4.5 Thời gian nằm viện với kháng sinh điều trị
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN cứu đặc điểm DỊCH tễ học lâm SÀNG và NHẬN xét kết QUẢ điều TRỊ BỆNH VIÊM PHỔI DO MYCOPLASMAPNEUMONIAE tại BỆNH VIỆN đa KHOA XANH pôn ,

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm