0

Giải pháp tạo việc làm cho thanh niên nông thôn huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn (Luận văn thạc sĩ)

129 175 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/05/2019, 21:03

Giải pháp tạo việc làm cho thanh niên nông thôn huyện Ba Bể, tỉnh Bắc KạnGiải pháp tạo việc làm cho thanh niên nông thôn huyện Ba Bể, tỉnh Bắc KạnGiải pháp tạo việc làm cho thanh niên nông thôn huyện Ba Bể, tỉnh Bắc KạnGiải pháp tạo việc làm cho thanh niên nông thôn huyện Ba Bể, tỉnh Bắc KạnGiải pháp tạo việc làm cho thanh niên nông thôn huyện Ba Bể, tỉnh Bắc KạnGiải pháp tạo việc làm cho thanh niên nông thôn huyện Ba Bể, tỉnh Bắc KạnGiải pháp tạo việc làm cho thanh niên nông thôn huyện Ba Bể, tỉnh Bắc KạnGiải pháp tạo việc làm cho thanh niên nông thôn huyện Ba Bể, tỉnh Bắc KạnGiải pháp tạo việc làm cho thanh niên nông thôn huyện Ba Bể, tỉnh Bắc KạnGiải pháp tạo việc làm cho thanh niên nông thôn huyện Ba Bể, tỉnh Bắc KạnGiải pháp tạo việc làm cho thanh niên nông thôn huyện Ba Bể, tỉnh Bắc KạnGiải pháp tạo việc làm cho thanh niên nông thôn huyện Ba Bể, tỉnh Bắc KạnGiải pháp tạo việc làm cho thanh niên nông thôn huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH - TRẦN THỊ VA GIẢI PHÁP TẠO VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN NÔNG THÔN HUYỆN BA BỂ, TỈNH BẮC KẠN LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ Thái Nguyên – 2019 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH - TRẦN THỊ VA GIẢI PHÁP TẠO VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN NÔNG THÔN HUYỆN BA BỂ, TỈNH BẮC KẠN Ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 8.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thị Lan Anh Thái Nguyên - 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan: - Luận văn nghiên cứu riêng tơi, tồn nội dung nghiên cứu tơi thực - Số liệu luận văn thực khảo sát, điều tra trung thực - Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm nghiên cứu Thái Nguyên, tháng năm 2019 Tác giả Trần Thị Va ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn, nhận giúp đỡ nhiều tập thể cá nhân Trước hết, xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu, Phòng Đào tạo trường Đại học Kinh tế quản trị kinh doanh, Đại học Thái Ngun Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến giúp đỡ Thầy, Cô giáo trình giảng dạy, trang bị cho kiến thức khoa học Đặc biệt cô giáo TS Nguyễn Thị Lan Anh người trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ suốt thời gian nghiên cứu học tập Tôi xin chân thành cám ơn quan nơi công tác nghiên cứu luận văn, toàn thể đồng nghiệp, học viên lớp cao học quản lý kinh tế khóa 13F, gia đình bạn bè tạo điều kiện, cung cấp tài liệu cho tơi hồn thành chương trình học góp phần thực tốt cho cơng tác thực tế sau Tôi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, tháng năm 2019 Tác giả Trần Thị Va iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CỤM TỪ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU viii DANH MỤC BIỂU ĐỒ ix MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa đóng góp luận văn 4.1 Về lý luận 4.2 Về thực tiễn Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG THANH NIÊN NÔNG THÔN 1.1 Cơ sở lý luận việc làm tạo việc làm cho lao động niên nông thôn 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.2 Đặc điểm, vai trò cơng tác tạo việc làm cho niên nông thôn 13 1.1.3 Nội dung công tác tạo việc làm cho lao động niên nông thôn 17 1.1.4 Các nhân tố ảnh hưởng tới tạo việc làm lao động niên nông thôn 21 1.2 Kinh nghiệm tạo việc làm cho niên nông thôn 29 1.2.1 Kinh nghiệm Việt Nam tạo việc làm cho lao động nông thôn 29 iv 1.2.2 Kinh nghiệm tạo việc làm cho niên nông thôn huyện Đoàn Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn 35 1.2.3 Kinh nghiệm tạo việc làm cho niên nông thôn huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn 36 1.2.4 Bài học kinh nghiệm tạo việc làm cho niên huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 39 Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 41 2.1 Các câu hỏi nghiên cứu 41 2.2 Phương pháp nghiên cứu 41 2.2.1 Phương pháp thu thập thông tin 41 2.2.2 Phương pháp tổng hợp thông tin 46 2.2.3 Phương pháp phân tích thơng tin 47 2.2.4 Kỹ thuật xử lý số liệu 47 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 47 Chương 3: THỰC TRẠNG VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN NÔNG THÔN 50 HUYỆN BA BỂ, TỈNH BẮC KẠN 50 3.1 Đặc điểm chung huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 50 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 50 3.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 53 3.1.3 Tình hình kinh tế xã hội địa bàn huyện 56 3.1.4 Cơ quan quản lý nhà nước tạo việc làm cho niên nông thôn huyện Ba Bể 58 3.1.5 Đánh giá chung 60 3.2 Thanh niên lao động niên nông thôn huyện Ba Bể 61 3.2.1 Đặc điểm niên huyện Ba Bể 61 3.2.2 Việc làm niên nông thôn huyện Ba Bể 66 3.3 Công tác tạo việc làm cho niên nông thôn huyện Ba Bể 68 v 3.3.1 Các chương trình, sách có liên quan đến tạo việc làm cho niên nông thôn huyện Ba Bể 68 3.3.2 Công tác tư vấn, đào tạo nghề cho lao động niên nông thôn huyện Ba Bể 70 3.3.3 Tạo việc làm thông qua công tác đào tạo nghề cho niên nông thôn 71 3.3.4 Tình hình tạo việc làm cho niên nông thôn huyện Ba Bể 72 3.4 Thực trạng tạo việc làm lao động niên nông thôn huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn qua phân tích số liệu điều tra 75 3.4.1 Thông tin chung đối tượng điều tra 75 3.4.2 Thực trạng đào tạo đối tượng điều tra 78 3.4.3 Đánh giá đối tượng điều tra hiệu tạo việc làm cho niên nông thôn huyện 80 3.4.4 Ý kiến đánh giá công tác tạo việc làm cho niên nông thôn 81 3.4.5 Những vấn đề quan tâm niên nông thôn huyện Ba Bể 82 3.4.6 Nguyện vọng việc làm niên nông thôn huyện Ba Bể 84 3.5 Những nhân tố ảnh hưởng tới việc tạo việc làm cho niên nông thôn địa bàn huyện Ba Bể 85 3.5.1 Các chương trình, sách tạo việc làm cho niên nông thôn 85 3.5.2 Tình hình sở đào tạo nghề địa bàn huyện 86 3.5.3 Thực trạng vốn cho sản xuất – kinh doanh 86 3.5.4 Về thân người lao động 86 3.5.5 Chất lượng lao động niên nông thôn huyện 87 3.6 Đánh giá chung tạo việc làm cho niên nông thôn huyện 89 3.6.1 Những mặt đạt 90 3.6.2 Những hạn chế nguyên nhân 91 vi Chương 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TẠO VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN NÔNG THÔN HUYỆN BA BỂ, TỈNH BẮC KẠN 95 4.1 Quan điểm định hướng vấn đề tạo việc làm cho lao động niên nông thôn huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 95 4.2 Một số giải pháp tạo việc làm cho lao động niên nông thôn huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 96 4.2.1 Tăng cường công tác tư vấn, định hướng, đào tạo nghề cho lao động niên nông thôn 96 4.2.2 Đẩy mạnh xuất lao động 99 4.2.3 Tăng cường hoạt động hỗ trợ lao động niên nông thôn 101 4.2.4 Tăng cường hoạt động Đoàn niên 104 4.2.5 Tạo việc làm thông qua chương trình phát triển kinh tế - xã hội, phát huy sách việc làm cơng 105 4.2.6 Tăng cường công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, thông tin thị trường lao động thông qua hệ thống Trung tâm Dịch vụ việc làm 106 KẾT LUẬN 108 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 111 vii DANH MỤC CỤM TỪ VIẾT TẮT STT DẠNG ĐẦY ĐỦ DẠNG VIẾT TẮT BLĐTBXH Bộ lao động thương binh xã hội BQ Bình quân HTX Hợp tác xã LĐBQ Lao động bình quân LĐ Lao động LLLĐ Lực lượng lao động TN Thanh niên THCS Trung học sở THPT Trung học phổ thông 10 UBND Ủy ban nhân dân viii DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Số lượng niên vấn 45 Bảng 3.1 Dân số lao động huyện Ba Bể giai đoạn 2015 - 2017 54 Bảng 3.2 Dân sô niên huyện Ba Bể phân theo nông thôn thành thị 62 Bảng 3.3 Lao động niên nông thôn huyện Ba Bể phân theo trình độ chun mơn 63 Bảng 3.4 Lao động niên nông thôn huyện Ba Bể phân theo trình độ học vấn 64 Bảng 3.5 Lao động niên huyện Ba Bể phân theo độ tuổi 64 Bảng 3.6 Lao động niên huyện Ba Bể phân theo giới tính 65 Bảng 3.7 Lao động niên nông thôn huyện Ba Bể phân theo tình trạng việc làm 66 Bảng 3.8 Lao đông niên nơng thơn huyện Ba Bể phân theo nhóm ngành 67 Bảng 3.9 Thông tin chung đối tượng điều tra 75 Bảng 3.10 Thực trạng đào tạo đối tượng điều tra 78 104 4.2.4 Tăng cường hoạt động Đồn niên 4.2.4.1 Tăng cường cơng tác tun trùn sâu rộng cán Đoàn viên, Hội viên niên về chủ trương Đảng, sách Pháp luật Nhà nước phát triển kinh tế xã hội nơng thơn - Tổ chức cho cán Đồn viên - Hội viên niên hiểu Nghị Trung ương Đảng số 26, kỳ họp thứ vấn đề Nông dân - nông nghiệp - nông thôn, Nghị số 25/NQ-TW vấn đề tăng cường lãnh đạo Đảng công tác niên thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hố, đại hố đất nước; Đề án Chính phủ việc hỗ trợ đào tạo nghề cho niên - Tuyên truyền chủ trương, sách, chương trình, đề án, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Tỉnh, huyện - Phối hợp với Trường, Trung tâm dạy nghề địa bàn huyện tổ chức buổi tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho học sinh đoàn viên khối lớp 9, lớp 12 trường Trung học sở, Trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên để em có kiến thức, hiểu biết nghề nghiệp dễ định hướng nghề nghiệp cho sau tốt nghiệp 4.2.4.2 Tăng cường xúc tiến thương mại, quảng bá hình ảnh huyện, hình ảnh niên, lao động niên nông thôn huyện; phối hợp đưa lao động lao động hợp tác quốc tế - Phối hợp với ngành chức năng, doanh nghiệp huyện hàng năm tổ chức hội chợ việc làm, tổ chức phiên giao dịch việc làm cụm xã để lao động niên nông thôn có hội tìm kiếm việc làm, đồng thời hiểu biết nghề nghiệp, việc làm từ định hướng cho hướng lựa chọn nghề nghiệp phù hợp - Xây dựng trang Web Đoàn niên huyện để quảng điều kiện, tiềm kinh tế, xã hội huyện hình ảnh lao động niên huyện Ba Bể với đối tác, doanh nghiệp bạn bè nước 105 - Phối hợp với tổ chức tín dụng, ngân hàng (đặc biệt Ngân hàng sách xã hội, Ngân hàng Nơng nghiệp) cơng ty, doanh nghiệp tìm kiếm thị trường xuất lao động làm việc nước 4.2.4.3 Thành lập trung tâm tư vấn, dạy nghề cho niên nông thôn - Phối hợp với ngành chức thành lập trung tâm tư vấn, dạy nghề cho niên nông thôn trực thuộc Huyện đồn Trung tâm có chức tư vấn, định hướng nghề nghiệp; dạy nghề, tập huấn chuyển giao tiến khoa học kỹ thuật cho niên nông thôn - Phối hợp với ngành chuyên môn nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ tổ chức tập huấn chuyển giao tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất - kinh doanh Hình thức tập huấn đa dạng, vừa tập huấn tập trung thông qua buổi hội họp, sinh hoạt chi đoàn, chi hội, đồng thời tổ chức hội nghị đầu bờ; cho tham quan học tập mơ hình thực tế 4.2.5 Tạo việc làm thông qua chương trình phát triển kinh tế - xã hội, phát huy sách việc làm cơng Tạo việc làm thơng qua hoạt động, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội sở áp dụng chế, sách trung ương địa phương nhằm phát triển ngành, lĩnh vực địa bàn toàn tỉnh với mục tiêu ổn định số việc làm có, góp phần nâng cao hiệu việc làm cho số lao động có làm tăng tỷ lệ sử dụng lao động khu vực nơng thơn Việc triển khai chương trình, dự án, đề án phát triển kinh tế - xã hội phải gắn với tiêu tạo việc làm cho người lao động địa phương, đặc biệt hai Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nơng thơn giảm nghèo bền vững Trong đó, chương trình, dự án có sử dụng ngân sách nhà nước bắt buộc phải thực việc làm cơng cho người lao động theo quy định Nghị định 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng năm 2015 Chính phủ quy định sách hỗ trợ tạo việc làm Quỹ Quốc gia việc làm 106 Thực hiệu dự án tạo việc làm thông qua cho vay ưu đãi theo quy định Thông tư số 45/2015/TT-BLĐTBXH ngày 11/11/2015 Bộ Lao động - Thương binh Xã hội hướng dẫn số điều Quỹ Quốc gia việc làm quy định Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 Chính phủ Xây dựng nhân rộng mơ hình điển hình giải việc làm gắn với chương trình xây dựng nơng thơn mới, giảm nghèo bền vững, tăng suất lao động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh 4.2.6 Tăng cường công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, thông tin thị trường lao động thông qua hệ thống Trung tâm Dịch vụ việc làm Tổ chức nhiều hình thức nhằm tư vấn sách việc làm, nghề nghiệp, thông tin nhu cầu tuyển dụng, điều kiện làm việc, điều kiện sống nơi làm việc cho người lao động tỉnh, tỉnh nước ngoài; tư vấn nguồn nhân lực tỉnh cho người sử dụng lao động tỉnh để lựa chọn tuyển dụng; tổ chức giới thiệu việc làm cho người lao động đến làm việc doanh nghiệp tỉnh, tỉnh nước theo hợp đồng; quảng nguồn nhân lực tỉnh cho nhà đầu tư; nghiên cứu phát triển thị trường lao động ngồi tỉnh, số nước có thu nhập cao để giới thiệu lao động đến làm việc 4.2.6.1 Thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động Tổ chức thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động hàng năm theo quy định pháp luật để xây dựng sở liệu quốc gia việc làm nhằm cung cấp đầy đủ thông tin thị trường lao động cho người lao động người sử dụng lao động, phục vụ cho cơng tác hoạch định sách phát triển kinh tế - xã hội, triển khai có hiệu sách việc làm địa bàn tỉnh 107 4.2.6.2 Hỗ trợ niên lập nghiệp Tổ chức định hướng nghề nghiệp; cung cấp thông tin việc làm, nghề nghiệp; đào tạo, bồi dưỡng kỹ tìm việc làm việc; tham gia chương trình thực tập làm việc doanh nghiệp, tổ chức; cho vay ưu đãi từ Quỹ quốc gia việc làm theo quy định pháp luật 4.2.6.3 Hỗ trợ niên khởi doanh nghiệp Hỗ trợ cho đối tượng niên có nhu cầu khởi doanh nghiệp, niên khởi doanh nghiệp Cung cấp kiến thức pháp luật, quản trị doanh nghiệp vấn đề có liên quan khởi doanh nghiệp; đào tạo, bồi dưỡng kiến thức khởi doanh nghiệp; cho vay ưu đãi từ Quỹ Quốc gia việc làm theo quy định pháp luật 108 KẾT LUẬN Kết luận Tạo việc làm cho niên nông thôn vừa vấn đề kinh tế, vừa vấn đề xã hội xúc Việc làm không mối quan tâm hàng đầu mà vấn đề nóng bỏng toàn xã hội Giải tạo việc làm cho niên nơng thơn có ý nghĩa quan trọng đổi phát triển kinh tế xã hội toàn huyện Ba Bể thời gian tới Giải việc làm cho người lao động khu vực nông thôn nhiệm vụ quan trọng địa phương đất nước Giải việc làm cho người lao động, nâng cao đời sống vật chất tinh thần người dân nông thôn, vừa tạo tiền đề để thực thành cơng nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, góp phần ổn định trị, xã hội bảo vệ môi trường Tuy nhiên, vấn đề phức tạp, có nhiều nhân tố ảnh hưởng tới việc thực nhiệm vụ đó, nên cần sử dụng tiêu cách khách quan triệt để nhằm đánh giá trình giải việc làm Giải việc làm cho người lao động có mối quan hệ biện chứng, gắn bó với nhằm thực mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” Thực trạng tạo việc làm cho niên nông thôn đạt kết quả, song nhiều khó khăn thách thức Luận văn hồn thành cơng việc sau: Thứ nhất, phân tích, tiếp cận nhận thức có tính lý thuyết việc làm, tạo việc làm cho niên Nội dung luận văn trình bày chủ yếu chương I Sau xác định mục đích, nhiệm vụ, phạm vi phương pháp nghiên cứu, Luận văn làmvấn đề mang tính lý luận như: Khái niệm việc làm, tạo việc làm, nêu lên đặc điểm, vai trò cơng tác tạo việc làm cho niên nông thôn, Nội dung công tác tạo việc làm cho niên nông thơn, phân tích số kinh nghiệm tạo việc làm cho niên nước khu vực tỉnh lân cận, phân tích nhân tố ảnh hưởng đến tạo việc làm cho niên nông thôn 109 Thứ hai, phân tích thực trạng tạo việc làm cho niên nông thôn huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn năm quan Luận văn phân tích đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội ảnh hưởng tới công tác tạo việc làm cho lao động niên nông thôn Đi sâu vào phân tích quy mơ tạo việc làm cho niên nông thôn huyện Ba Bể theo tiêu tạo việc làm theo ngành kinh tế, tạo việc làm theo khu vực, tạo việc làm theo giới tính, tạo việc làm theo trình độ chun mơn Luận văn vào phân tích thực trạng hoạt động tạo việc làm cho người lao động nói chung cho lao động niên nói riêng Từ tiến hành phân tích nhân tố tác động đến niên địa bàn huyện Ba Bể Thứ ba, Trên sở phân tích thực trạng tạo việc làm cho lao động niên nông thôn huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn, luận văn đưa số giải pháp tạo việc làm cho niên nông thôn huyện Ba Bể Trong thời gian tới, để nâng cao hiệu việc tạo việc làm cho lao động niên nông thôn địa bàn huyện Ba Bể cần phải thực số giải pháp chủ yếu sau đẩy mạnh chuyển đổi cấu kinh tế sản xuất nông nghiệp cấu kinh tế khu vực nông thôn, tăng cường công tác tư vấn, định hướng đào tạo nghề cho niên đồng thời tăng cường hoạt động hỗ trợ cho người học nghề đặc biệt kinh phí việc làm đầu ra, nâng cao chất lượng trung tâm dạy nghề, đẩy mạnh chương trình xuất lao động nâng cao vai trò Đồn niên, hội, đồn thể khác địa bàn tích cực tham gia vào công tác tạo việc làm cho niên nông thôn Đối với trung tâm dạy nghề, cần không ngừng phát huy mạnh, tận dụng nguồn lực cho công tác dạy nghề, nâng cao chất lượng đội ngũ đào tạo Đối với Trung tâm Dịch vụ việc làm đẩy mạnh công tác tư vấn giới thiệu việc làm, tư vấn xuất lao động, tư vấn định hướng nghề nghiệp, niên nông thôn địa bàn huyện, cần tận dụng phát huy hiệu tối đa nguồn hỗ trợ Nhà nước tổ chức việc tạo việc làm Khơng ngừng học tập, có thái độ cầu thị, ham muốn làm giàu đáng, tránh tâm lý ỷ lại, trông chờ vào nhà nước 110 Kiến nghị 2.1 Đối với nhà nước Có chế sách khuyến khích hỗ trợ vay vốn, hỗ trợ học nghề phù hợp với tình hình địa phương Có chế hỗ trợ điều kiện cho học nghề cho học viên trước, sau học nghề 2.2 Đối với Đoàn niên - Tăng cường tuyên truyền làm chuyển biến nhận thức niên nghề nghiệp việc làm - Xây dựng Website niên để quảng hình ảnh lao động niên nông thôn huyện - Thành lập Hội Doanh nghiệp trẻ để thu hút chủ doanh nghiệp, chủ sở sản xuất kinh doanh niên vào hoạt động để tạo việc làm cho niên 111 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo tổng kết thực nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2017 phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng năm 2018 huyện Ba Bể Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn (2005), Khoa học công nghệ nông nghiệp phát triển nông thôn 20 năm đổi - “Kinh tế - Chính sách nơng nghiệp phát triển nơng thơn”, Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội Bộ Công thương (2008), Đề tài cấp Bộ Các biện pháp hỗ trợ nông nghiệp nông thôn kinh tế thị trường, Hà Nội Bùi Huy Đáp, Nguyễn Điền (1998), “Nông nghiệp Việt Nam bước vào kỷ XXI”, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội Báo cáo tổng kết cơng tác Đồn năm 2017 huyện Đoàn huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn Báo cáo tổng kết cơng tác Đồn năm 2017 huyện Đồn huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn Chu Tiến Quang (2001), “Việc làm nông thôn Thực trạng giải pháp”, NXB Nông nghiệp, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (2008), Nghị số 26-NQ/TW “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn”, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (2008), Nghị số 25-NQ/T.Ư “Về nông tăng cường lãnh đạo Đảng công tác niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa đại hóa”, Hà Nội 10 Đồn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Ng̣ọc Huyền (2006), Giáo trình sách kinh tế - xã hội, Nhà xuất khoa học kỹ thuật 11 Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn (2016) Nghị Quyết số 70/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 việc ban hành chương trình việc làm tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017-2020 112 12 Ngơ Thế Hồn (2012), Đề tài thạc sỹ kinh tế “ Nghiên cứu số giải pháp chủ yếu tạo việc làm cho niên nông thôn huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên”, Trường Đại học Kinh tế QTKD, Thái Nguyên 13 Phùng Văn Chấn (2008), Báo cáo chuyên đề “Tổng quan sách dạy nghề”, Hà Nội 14 Phạm Duy Bình (2016), Đề tài thạc sỹ kinh tế “ Tạo việc làm cho niên nơng thơn huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh”, Trường Đại học Kinh tế QTKD, Thái Nguyên 15 Phòng Tài huyện Ba Bể (2017), Niên giám thống kê năm 2015 - 2017, Bắc Kạn 16 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2005), Luật Thanh niên, Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội 17 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2006), Luật dạy nghề, Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội 18 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2011), Luật lao động, Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội 19 Trần Xuân Cầu (2009), Giáo trình Kinh tế nguồn nhân lực, NXB Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội 20 Thủ tướng phủ (2009), Quyết đ̣nh số 1956/QĐ-TTg về Phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020, Hà Nội 21 UBND huyện Ba Bể (2015), Báo cáo Kết thực Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2017 sơ kết năm rưỡi (2015-2018) thực Đề án ; Dự kiến Kế hoạch giai đoạn 20162020 22 Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương (2006), Báo cáo nghiên cứu “Các yếu tố tác động đến trình chuyển dịch cấu lao động nông thôn Việt Nam”, Hà Nội 113 23 Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương, Báo cáo nghiên cứu “Các yếu tố tác động đến trình chuyển dịch cấu lao động nông thôn Việt Nam”, Hà Nội 24 Vũ Thị Mão (2007), Đề tài nghiên cứu khoa học cấp “Lao động việc làm nơng nghiệp nơng thơn”, Viện Chính sách Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn, Hà Nội PHIẾU ĐIỀU TRA GIẢI PHÁP TẠO VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN NÔNG THÔN HUYỆN BA BỂ, TỈNH BẮC KẠN Thân gửi bạn Thanh niên! Phiếu điều tra thực trạng tao việc làm niên nông thôn huyện Ba Bể nhằm phục vụ cho việc hoạch đ ̣nh giải việc làm thời gian tới niên nông thôn huyện Ba Bể Thông tin điều tra giữ kín phục vụ cho mục đích nghiên cứu Sự đóng góp thơng tin cách xác giúp cho nghiên cứu sát thực với thực tế đánh giá xác Xin cảm ơn đóng góp ý kiến bạn Xin trân trọng cảm ơn chúc sức khoẻ bạn! PHẦN A - THÔNG TIN CƠ BẢN Xin bạn đọc kĩ thông tin và đánh dấu vào ô lựa chọn Họ tên người điều tra Địa 1.Nghề nghiệp? Cán xã, phường Kinh doanh ḍch vụ Học sinh, sinh viên Làm nghề nông Lao động phổ thông khác, liệt kê…… Tình trạng nhân? Có gia đình Chưa có gia đình Từ 21 - 25 tuổi Từ 26 - 30 tuổi Độ tuổi? Từ 16 - 20 tuổi Giới tính? Nam Nữ Dân tộc? Kinh Khác Trình độ học vấn? Tốt nghiệp Tiểu học (cấp 1) Tốt nghiệp THCS (cấp 2) Tốt nghiệp THPT (cấp 3) Khơng biết chữ Trình độ chun mơn? Khơng qua đào tạo Sơ cấp Trung cấp Cao đẳng Đại học Đào tạo nghề? Chưa qua đào tạo Đã qua đào tạo Nếu có - Nghề đào tạo? - Thời gian đào tạo? - Sau đào tạoviệc làm chưa?……………………………… - Làm gì? - Thu nhập bình quân/tháng? Vai trò bạn gia đình? Chủ gia đình Đã lập gia đình sống với bố mẹ Lao động gia đình sống phụ thuộc PHẦN B- THƠNG TIN VỀ TÌNH HÌNH VIỆC LÀM VẦ CÁC VẤN ĐỀ QUAN TÂM CỦA THANH NIÊN NƠNG THƠN 10 Việc làm bạn nay? Thuần nông Nông nghiệp kiêm ngành nghề khác Buôn bán Xây dưng Cán công chức Đang học Khác 11 Bạn quan tâm đến vấn đề nhiều nay? Học tập Nghề nghiệp, việc làm Thu nhập Điều kiện sống làm việc Khác 12 Gia đình (hay bạn) có vay vốn tín dụng khơng? Có ; Số tiền phải trả nợ đ Khơng 13 Có hỗ trợ tổ chức địa phương hoạt động khuyến nông, khuyến công không? Có Khơng 14 Đánh giá cơng tác đào tạo việc làm cho niên nông thôn Về nội dung đào tạo Tốt Đạt yêu cầu Không đạt yêu cầu Về hình thức đào tạo Phù hợp Khơng phù hợp Vì sao? 15 Theo bạn nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng thiếu việc làm nông thôn? Thiếu vốn cho sản xuất - kinh doanh Chất lượng lao động niên nơng thơn thấp Chính sách hỗ trợ học nghề hạn chế Thiếu trung tâm dạy nghề đủ điều kiện đảm bảo các điều kiện đào tạo nghề cho niên nơng thơn Điều kiện khó khăn thân người học Nguyên nhân khác 16 Nguyện vọng việc làm? Khơng có nguyện vọng chuyển đổi nghề nghiệp Tạm lòng với cơng việc Mong muốn chuyển đổi nghề khác 17 Nguyện vọng học nghề? Được học nghề so với nghề làm Được tập huấn về kiến thức nghề nghiệp Tạo điều kiện để ḥc cao (cao đẳng, đại học) Nguyện vọng khác 18 Theo bạn nguyên nhân sau quan trọng có yếu tố định đến việc chuyển đổi nghề nghiệp bạn? Mất hết đất canh tác, sản xuất Còn đất khơng đủ để sản xuất Việc làm cũ quá vất vả Việc làm khơng ổn đ̣nh Hy vọng việc làm có thu nhập cao Nguyên nhân khác 19 Nếu phải chọn, bạn chọn phương án nào? Không quan trọng việc làm có ổn định hay khơng, miễn thu nhập cao Chỉ cần thu nhập ổn định việc làm ổn định, làm xa gia đình chấp nhận Nếu làm gần gia đình với cơng việc ổn định thu nhập không cần cao chấp nhận 20 Ý kiến khác ? ... SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TẠO VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN NÔNG THÔN HUYỆN BA BỂ, TỈNH BẮC KẠN 95 4.1 Quan điểm định hướng vấn đề tạo việc làm cho lao động niên nông thôn huyện Ba Bể, tỉnh Bắc. .. nhằm tạo việc làm cho niên, phát huy lợi lực lượng lao động niên huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn Luận văn đưa số giải pháp mang tính đột phá cơng tác tạo việc làm cho niên nông thôn huyện Ba Bể, tỉnh Bắc. .. Chương 3: Thực trạng việc làm lao động niên nông thôn huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn Chương 4: Một số giải pháp chủ yếu tạo việc làm cho niên nông thôn huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 5 Chương CƠ SỞ LÝ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp tạo việc làm cho thanh niên nông thôn huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn (Luận văn thạc sĩ),

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN

Từ khóa liên quan