BÀI THU HOẠCH bồi DƯỠNG CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TIỂU học HẠNG II

25 7.5K 60

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/08/2018, 23:54

BÀI THU HOẠCH bồi DƯỠNG CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TIỂU học HẠNG II BÀI THU HOẠCH bồi DƯỠNG CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TIỂU học HẠNG II BÀI THU HOẠCH bồi DƯỠNG CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TIỂU học HẠNG II PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VĂN QUAN TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẤN NINH BÀI THU HOẠCH LỚP BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG II Họ tên: Hứa Văn Đồng Ngày sinh: 16/11/1981 Đơn vị công tác: Trường tiểu học xã Trấn Ninh, Văn Quan, Lạng Sơn Địa điểm học: Hội trường Phòng Giáo dục Đào tạo Văn Quan, Lạng Sơn VĂN QUAN, THÁNG NĂM 2018 MỤC LỤC I ĐẶT VẤN ĐỀ ……………………………………………… Trang II KHÁI QUÁT NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG……………………………………………………………… Trang 2.1 Tên nội dung chuyên đề học………………………Trang 2.2 Nội dung chuyên đề học……………… Trang 2.2.1Chuyên đề 1: Xây dựng nhà nước pháp quyền XHXN… Trang 2.2.2 Chuyên đề 2: Xu hướng quốc tế đổi GDPT Việt Nam ………………………………………………………………… Trang 2.2.3 Chuyên đề 3: Xu hướng đổi quản lý GDPT quản trị nhà trường tiểu học………………………………………………… Trang 2.2.4 Chuyên đề 4: Động lực tạo động lực cho giáo viên….Trang 2.2.5 Chuyên đề 5: Quản lý hoạt động dạy học phát triển chương trình giáo dục nhà trường tiểu học………………………………….Trang 12 2.2.6 Chuyên đề 6: Phát triển lực nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II……………………………………………………………….Trang 14 2.2.7 Chuyên đề 7: Dạy học bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh khiếu trường tiểu học………………………………………….Trang 17 2.2.8 Chuyên đề 8:Đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục trường tiểu học……………………………………………………………… Trang 18 2.2.9 Chuyên đề 9:Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trường tiểu học………………………………………….Trang 19 2.2.10 Chun đề 10: Xây dựng mơi trường văn hóa, phát triển thương hiệu nhà trường liên kết, hợp tác quốc tế……………… Trang 20 III KẾT LUẬN………………………………………………… ….Trang 21 DANH MỤC VIẾT TẮT GDPT Giáo dục phổ thông HĐNCKH Hội đồng nghiên cứu khoa học XHXN Xã hội chủ nghĩa GS Giáo sư GD Giáo dục GD&ĐT Giáo dục đào tạo TH Tiểu học I ĐẶT VẤN ĐỀ Như biết, người giáo viên đồng thời viên chức Song song với nhiệm vụ giảng dạy, giáo viên phải thực tốt nhiệm vụ khác Vì thế, giáo viên khơng tập trung bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ sư phạm, mà cần bỗi dưỡng, tu dưỡng thêm kiến thức, kỹ tổng hợp khác, nhằm đáp ứng nhiệm vụ giáo dục toàn diện Năm 2015, Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành thông tư số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 09 năm 2015 Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập Đây bước ngoặt lớn việc chuyển ngạch, nâng ngạch (theo TT gọi nâng hạng) giáo viên Sẽ chấm dứt việc giáo viên sau tốt nghiệp lớp học cao nâng ngạch lương, mà thay vào giáo viên muốn nâng hạng cần đáp ứng đủ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp quy định Để đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệpgiáo viên đảm nhận có nhu cầu nâng hạng, Bộ giáo dục Đào tạo ban hành Quyết định số 2516/QĐ-BGDĐT ngày 22/07/2016 Ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II Đối tượng bồi dưỡng Giáo viên tiểu học công tác sở giáo dục phổ thông trường chuyên biệt công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân có cấp tiểu học (sau gọi chung trường tiểu học cơng lập), có khả đảm nhận làm việc vị trí cơng tác phù hợp với chức trách nhiệm vụ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II, có điều kiện sau: Đang giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II chưa có chứng bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II; Đang giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III tương đương từ đủ 02 năm trở lên Mục tiêu chung chương trình bồi dưỡng: Học viên nâng cao lực chuyên môn, nghiệp vụ, phát triển lực nghề nghiệp, thực tốt nhiệm vụ viên chức giảng dạy, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II Mục tiêu cụ thể: (a) Nắm vững vận dụng tốt chủ trương, đường lối, sách, pháp luật Đảng, Nhà nước, quy định yêu cầu ngành, địa phương giáo dục tiểu học; chủ động tuyên truyền vận động đồng nghiệp thực tốt chủ trương Đảng pháp luật Nhà nước giáo dục nói chung giáo dục tiểu học nói riêng Hiểu rõ chương trình kế hoạch giáo dục tiểu học; hướng dẫn đồng nghiệp thực chương trình kế hoạch giáo dục tiểu học (b) Vận dụng sáng tạo đánh giá việc vận dụng kiến thức giáo dục học tâm sinh lý lứa tuổi vào thực tiễn giáo dục học sinh tiểu học đồng nghiệp Chủ động, tích cực phối hợp với đồng nghiệp, cha mẹ học sinh cộng đồng để nâng cao hiệu giáo dục học sinh tiểu học (c) Tích cực vận dụng phổ biến sáng kiến kinh nghiệm sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng vào thực tiễn giáo dục tiểu học (d) Thông thạo kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ để thực nhiệm vụ phù hợp với chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng II theo quy định Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng năm 2015 Bộ Giáo dục Đào tạo Bộ Nội vụ quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập (viết tắt Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLTBGDĐT-BNV) Xác định tầm quan trọng chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học nói chung chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II nói riêng Bản thân tơi giáo viên tiểu học, đăng ký học lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II Tham gia lớp học, thân các học viên lĩnh hội đầy đủ kiến thức quy định chương trình bồi dưỡng, biết vận dụng kiến thức kỹ thu nhận vào thực tiễn công tác chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II II KHÁI QUÁT NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG 2.1 Tên nội dung chuyên đề học: - Chuyên đề 1: Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa - Chuyên đề 2: Xu hướng quốc tế đổi giáo dục phổ thông Việt Nam - Chuyên đề 3: Xu hướng đổi quản lí GDPT quản trị nhà trường TH - Chuyên đề 4: Động lực tạo động lực cho giáo viên tiểu học - Chuyên đề 5: Quản lí hoạt động dạy học phát triển chương trình giáo dục nhà trường tiểu học - Chuyên đề 6: Phát triển lực nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II - Chuyên đề 7: Dạy học bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh khiếu trường tiểu học - Chuyên đề 8: Đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục trường tiểu học - Chuyên đề 9: Quản lý HĐNCKH sư phạm ứng dụng trường tiểu học - Chun đề 10: Xây dựng mơi trường văn hóa, phát triển thương hiệu nhà trường liên kết, hợp tác quốc tế 2.2 Nội dung chuyên đề học Qua học tập chuyên đề, thân thu kiến thức kỹ sau: 2.2.1Chuyên đề 1: Xây dựng nhà nước pháp quyền XHXN Những kết thu nhận được: Chuyên đề "Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa" giúp người học hiểu tổ chức máy Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo pháp luật hành, phương hướng xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam * Về kiến thức: - Hiểu, phân tích khái niệm đặc điểm quan nhà nước; - Mô tả, đánh giá luận giải vị trí pháp lý, cấu tổ chức, nhiệm vụ quyền hạn, hình thức hoạt động quan máy Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Quốc hội; Chủ tịch nước; Chính phủ; Tòa án nhân dân; Viện Kiểm sát nhân dân; Hội đồng bầu cử Quốc gia Kiểm toán nhà nước - Hiểu phân tích khái niệm nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dấu hiệu nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa * Về kỹ năng: - Hình thành người học kỹ làm việc nhóm, kỹ nhận diện, phân tích, đánh giá, xử lý tình trị - xã hội nảy sinh thực tiễn xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa - Hình thành người học kỹ nhận diện, phê phán, đấu tranh chống quan điểm sai trái lực thù địch trình xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Có kỹ phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Hình thành kỹ vận dụng nguyên tắc tổ chức hoạt động máy nhà nước vào hoạt động thực tiễn công tác thân - Đánh giá vấn đề đặt thực chức năng, nhiệm vụ Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đề xuất phương hướng, giải pháp xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam * Công việc đảm nhận vận dụng vào công việc: Bản thân người giáo viên công tác giảng dạy giáo dục học sinh đơn vị, sinh hoạt hàng ngày ln trung thành với mục tiêu lí tưởng Đảng chấp hành chủ trương sách Nhà nước, tuyên truyền vân động học sinh người tin vào đạo sáng suốt Đảng * Kiến nghị đề xuất: Khơng có 2.2.2 Chuyên đề 2: Xu hướng quốc tế đổi GDPT Việt Nam Những kết thu nhận được: Chuyên đề giới thiệu đến học viên tổng quan kinh nghiệm quốc tế phát triển giáo dục phổ thông, sở giới thiệu cho học viên giáo dục phổ thông số quốc gia; Giới thiệu số vấn đề đổi giáo dục phổ thơng Việt Nam Có hiểu biết kinh nghiệm quốc tế giáo dục phổ thông, Giáo dục phổ thông số nước gới; Vấn đề đổi giáo dục phổ thông giai đoạn (hiểu bối cảnh giới Việt Nam đặt cho đổi giáo dục phổ thông, đổi tất yếu khách quan giai đoạn nay) Có kỹ nhận diện vấn đề giáo dục đổi giáo dục; Có kỹ quản lý lãnh đạo nhà trường đáp ứng nhu cầu vận động xã hội, nhu cầu đổi giáo dục nói riêng Thái độ đúng, tích cực đổi giáo dục phổ thông nay; Bản thân tỏ rõ quan điểm thái độ nghề nghiệp rõ ràng quản lý công tác chuyên môn đơn vị phát triển đội ngũ đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục * Về kiến thức: Có hiểu biết kinh nghiệm quốc tế giáo dục phổ thông, Giáo dục phổ thông số nước gới; Vấn đề đổi giáo dục phổ thông giai đoạn (hiểu bối cảnh giới Việt Nam đặt cho đổi giáo dục phổ thông, đổi tất yếu khách quan giai đoạn nay) * Về kỹ năng: Có kỹ nhận diện vấn đề giáo dục đổi giáo dục; Có kỹ quản lý lãnh đạo nhà trường đáp ứng nhu cầu vận động xã hội, nhu cầu đổi giáo dục nói riêng Tích cực đổi giáo dục phổ thông nay; Bản thân tỏ rõ quan điểm thái độ nghề nghiệp rõ ràng quản lý công tác chuyên môn đơn vị phát triển đội ngũ đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục * Công việc đảm nhận vận dụng vào công việc: - Đã từ lâu Đảng nhà nước ta coi giáo dục quốc sách hàng đầu bệ phóng cho phát triển đất nước Giáo dục có vị trí tầm quan trọng to lớn kinh tế quốc dân, giai đoạn quốc gia cần nhiều lực lượng lao động có chất lượng cao, phục vụ cho u cầu cơng nghiệp hóa đại hóa GS Võ Tòng Xuân nhận xét: “Trong kinh tế toàn cầu thị trường tự cạnh tranh mãnh liệt, lực lượng lao động đào tạo trình độ chất lượng cao yếu tố sống kinh tế quốc gia để thu hút đầu tư nước vào tạo nên việc làm cải cho đất nước - Là người giáo viên giảng dạy đổi tư theo hướng đại hóa, tự tin, sáng tạo - Tích cực học tập bồi dưỡng để phát triển khả cách tồn diện, có triết lí phù hợp với đặc điểm trường, giáo dục toàn diện đầy đủ cho học sinh mình, khuyến khích học sinh trội học tập, hoạt động ngoại khóa thể thao - Quan tâm đến nhu cầu , khả mối học sinh, nhẫn mạnh việc rèn luyện khả giải đề, đặt học sinh vào tình thực sống hàng ngày, đổi phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực học sinh như: Dạy học theo dự án, dạy học theo kiến tạo, dạy học theo nhóm…khuyến khích học sinh tìm tòi, khám phá, tự trình bày ý kiến, giải tình có nghĩa thực tế * Kiến nghị đề xuất: Khơng có 2.2.3 Chun đề 3: Xu hướng đổi quản lý GDPT quản trị nhà trường tiểu học Những kết thu nhận được: * Kiến thức: Nắm kiến thức về: Các xu hướng đổi quản lí giáo dục số quốc gia khu vực giới từ rút học kinh nghiệm áp dụng vào thực tiễn giáo dục nước ta Đồng thời cung cấp số mơ hình nhà trường tiểu học tiên tiến giới ưu nhược điểm mơ hình trường tiểu học áp dụng Việt Nam * Kỹ năng: Củng cố nâng cao kỹ chủ yếu đây: - Hoàn thiện kỹ đánh giá thực trạng quản lí giáo dục rút sáng kiến kinh nghiệm; - Phát triển kỹ tương tác làm việc nhóm; - Phát triển kỹ nghiên cứu khoa học; - Nghiêm túc trình học tập, bồi dưỡng; có tinh thần tác phong làm việc khoa học, tự giác linh hoạt thực yêu cầu khóa học; - Có ý thức vận dụng sáng tạo tri thức cung cấp chuyên đề vào thực tiễn công việc nhà trường nơi cơng tác - Có thái độ tích cực việc đổi quản lí quản trị trường phổ thông, học tập theo điều phù hợp với quốc tế * Công việc đảm nhận vận dụng vào công việc: 10 Ở địa phương cụ thể nhà trường đóng vai trò quan trọng việc đổi quản lí quản trị trường phổ thơng ảnh hưởng lớn đến thành bại giáo dục thân đồng nghiệp nhà trường ln tích cực đổi cách thức làm việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin quản lí, chuyển dần từ tập trung quyền lực sang phân quyền tin tưởng giao nhiệm vụ cho thành viên nhà trường Là giáo viên đạt chuẩn chuẩn trình độ đào tạo, có tinh thần trách nhiệm phẩm chất tốt Tuy nhiên cần bồi dưỡng để đáp ứng yêu cầu đổi : bồi dưỡng mục tiêu, nội dung, phương pháp tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá quy định chương trình giáo dục phổ thơng tổng thể, chương trình mơn học Nâng cao lực vận dụng phương pháp dạy học, giáo dục, kiểm tra đánh giá theo định hướng tích hợp phân hóa, phát triển lực học sinh Hướng dẫn học sinh tham gia hoạt động trải nghiệm sáng tạo, kĩ tham vấn học đường Tuyên truyền thu hút thành phần xã hội tham gia vào trình giáo dục Phối hợp tốt giáo dục gia đình giáo dục nhà trường Ban đại diện cha mẹ học sinh có tổ chức, nhiệm vụ quyền, trách nhiệm hoạt động theo Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh ; tạo điều kiện thuận lợi để Ban đại diện cha mẹ học sinh hoạt động Phối hợp tốt giáo dục nhà trường giáo dục xã hội, hướng dẫn học sinh tham gia hoạt động Đoàn - Đội, hoạt động xã hội tích cực góp phần thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương * Kiến nghị đề xuất: Khơng có 2.2.4 Chun đề 4: Động lực tạo động lực cho giáo viên Những kết thu nhận được: 11 Động lực lực kích thích, thúc đẩy người cố gắng hoạt động nhằm đạt mục đích đặt Tạo động lực làm việc cho người lao động giúp mang lại giá trị to lớn cho phát triển đơn vị nói riêng đất nước nói chung Vì vậy, nghiên cứu động lực cách thức tạo động lực làm việc cho giáo viên việc làm có ý nghĩa quan trọng định phát triển bền vững, mạnh mẽ trường học * Về kiến thức: - Phân biệt nội hàm khái niệm nhu cầu, động cơ, động lực - Nêu ý nghĩa việc tạo động lực làm việc trường học - Trình bày nội dung số lý thuyết tạo động lực làm việc: Thuyết nhu cầu A Maslow; Thuyết hai yếu tố F Herzberg; Thuyết xác lập mục tiêu Edwin A Locke - Phân tích phương pháp công cụ tạo động lực cho giáo viên: Nhận diện nhu cầu động lực làm việc giáo viên; Phương pháp công cụ tạo động lực cho giáo viên; Một số trở ngại việc có động lực tạo động lực giáo viên * Về kỹ năng: - Ứng dụng phương pháp, công cụ tạo động lực vào thực tiễn để quản lý hoạt động giảng dạy giáo viên - Xây dựng biện pháp, công cụ tạo động lực phù hợp với điều kiện thân quan cơng tác - Mỗi cá nhân có nhu cầu có tính thúc đẩy thứ bậc khác Biện pháp kích thích có tác dụng phù hợp với nhu cầu cá nhân Trong phương pháp tạo động lực cho giáo viên phương pháp kinh tế phương pháp quan trọng Tạo động lực thông qua tiền lương, tiền công, tiền thưởng, qua phụ cấp, phúc lợi dịch vụ Sự đảm bảo lợi ích cho giáo viên giúp giáo viên toàn tâm toàn ý sáng tạo, trách nhiệm công tác giáo dục Nhưng với mức lương giáo viên thấp so với mức 12 sinh hoạt Và hồn cảnh kinh tế, sống nhiều khó khăn, giáo viên có thời gian đầu tư cơng sức cho giảng dạy, họ phải dành thời gian lo cơm, áo, gạo, tiền đảm bảo mưu sinh… khó hài lòng tâm huyết với công việc Muốn tạo động lực động viên, khuyến khích đội ngũ giáo viên “dạy tốt học tốt” Ngồi phương pháp kinh tế phải làm tốt cơng tác thi đua khen thưởng Thi đua khen thưởng phải tự nguyện, tự giác, công khai công Ở sở xảy tình trạng danh hiệu thi đua thường định cho cán quản lí tổ trưởng, tổ phó, trưởng đồn thể, điều gây tâm lí khơng phấn đấu giáo viên, cho làm tốt đâu khơng đến lượt Đó công Vậy nên để tạo động lực cần xây dựng mơi trường làm việc thân thiện, an tồn, cởi mở tạo hội thách thức cho giáo viên thể thân góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đáp ứng nhu cầu đổi * Công việc đảm nhận vận dụng vào công việc: Thực tế việc tạo động lực quan trọng việc thúc đẩy hiệu công việc Trong nhà trường có quan tâm động viên khuyến khích giáo viên nhiều nguyên nhân việc tạo động lực hạn chế nhiều lí chế độ sách, phong cách lãnh đạo, nội trường học Nắm môn học theo lớp phụ trách, nắm quy luật tâm lý học sinh để hình thành nhân cách cho học sinh theo cấp học Phải khéo léo xử lý sư phạm, việc vận dụng phương pháp dạy học Khơng dập khn, máy móc mà phải có nội dung phong phú, cách thức tiến hành sáng tạo tình sư phạm Có trí tuệ cao, nhân cách người thầy giáo Lao động có sản phẩm đặc biệt - nhân cách người học, có tính khoa học tính nghệ thuật Đảm 13 nhận nhiều chức khác theo phân cơng, có trách nhiệm việc lựa chọn nội dung dạy học giáo dục Chuyển mạnh từ truyền thụ kiến thức sang tổ chức việc học học sinh, sử dụng tối đa nguồn kiến thức sẵn có Thay đổi tính chất quan hệ thầy trò Sử dụng rộng rãi phương tiện dạy học đại, cần trang bị thêm kiến thức cần thiết Hợp tác rộng rãi với giáo viên trường, có mối quan hệ lành mạnh đồng nghiệp Thắt chặt quan hệ với cha mẹ cộng đồng góp phần nâng cao chất lượng dạy học Tham gia hoạt động rộng rãi nhà trường * Kiến nghị đề xuất: Thực tế cho thấy mức lương giáo viên thấp so với mức sinh hoạt Và hoàn cảnh kinh tế, sống nhiều khó khăn, giáo viên có thời gian đầu tư cơng sức cho giảng dạy, họ phải dành thời gian lo cơm, áo, gạo, tiền đảm bảo mưu sinh… khó hài lòng tâm huyết với cơng việc Muốn tạo động lực động viên, khuyến khích đội ngũ giáo viên dạy tốt học tốt " cần tăng lương giải khoản phụ cấp cho kịp thời Ngồi phương pháp kinh tế phải làm tốt công tác thi đua khen thưởng Thi đua khen thưởng phải tự nguyện, tự giác, công khai cơng Ở sở xảy tình trạng danh hiệu thi đua thường định cho cán quản lí tổ trưởng, tổ phó, trưởng đồn thể, điều gây tâm lí khơng phấn đấu giáo viên, cho làm tốt đâu khơng đến lượt Đó công nên để tạo động lực cần xây dựng môi trường làm việc thân thiện, an toàn, cởi mở tạo hội thách 14 thức cho giáo viên thể thân góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đáp ứng nhu cầu đổi 2.2.5 Chuyên đề 5: Quản lý hoạt động dạy học phát triển chương trình giáo dục nhà trường tiểu học Những kết thu nhận được: Chuyên đề cung cấp cho người họchọc nhà trường khác nhau, đặc điểm, ưu nhược điểm mơ hình trường học Dạy học giáo dục mơ hình nhà trường qua thời kỳ Giới thiệu xu hướng đổi quản lý hoạt động dạy học giáo dục trường tiểu học: Hướng tới đổi kế thừa tư lại cách thức quản lý dạy học giáo dục trường Tiểu học; Điều chỉnh cấu trúc hoạt động dạy học giáo dục; Các nguyên tắc dạy học giáo dục mơ hình trường học mới; Tập trung vào dạy học hoạt động giáo dục trải nghiệm; Nhà trường môi trường đạo đức * Về kiến thức: - Hiểu khái niệm số mơ hình nhà trường đầu kỉ XXI - Nắm đặc điểm hoạt động dạy học giáo dục số mơ hình nhà trường đầu kỉ XXI - Thấy ưu, nhược điểm xu hướng phát triển mơ hình nhà trường đầu kỉ XXI * Về kỹ năng: Có kĩ phân tích tình hình thực tế triển khai mơ hình VNEN địa phương Bồi dưỡng kĩ nghiên cứu tài liệu giáo khoa, giáo trình, tài liệu tham khảo, kĩ nhận diện phân tích đặc điểm mơ hình nhà 15 trường Từ đó, dự cảm mơ hình trường học phù hợp với đặc điểm giáo dục Việt Nam - Có kỹ làm việc nhóm q trình thực đổi quản lý dạy học giáo dục trường - Nghiêm túc cơng việc, ln tìm tòi học hỏi trau kiến thức để nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ - Tích cưc đổi mơ hình trường học thấy ưu điểm hạn chế mơ hình trường học vận dụng vào giảng dạy cách linh hoạt sáng tạo * Công việc đảm nhận vận dụng vào công việc: Mơ hình trường học VNEN đưa vào dạy thí điểm nhà trường đánh giá có nhiều ưu điểm Như học sinh mạnh dạn hơn, tự tin Nhưng phụ huynh học sinh lại gay gắt phản đối mơ hình trường học Các cụm từ “chuột bạch” Cấp Tiểu học “nồi lẩu thập cẩm” ngày xuất nhiều phương tiện thông tin đại chúng Khi trường có đến chương trình Lớp học Cơng nghệ giáo dục Hồ Ngọc Đại Lớp 2, 3, 4, học theo chương trình VNEN Ngun nhân mà mơ hình VNEN bị phản đối bậc phụ huynh giữ thói quen nhìn nhận thành tích điểm số, tức học khơng nhìn nhận học nào? làm nào? * Kiến nghị đề xuất: Khơng có 2.2.6 Chun đề 6: Phát triển lực nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II Những kết thu nhận được: Với trụ cột giáo dục mà tổ chức UNESCO đưa ra: Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định vai trò 16 người giáo viên cần có thay đổi theo hướng sau đây: đảm nhận nhiều chức khác so với trước, có trách nhiệm nặng việc lựa chọn nội dung dạy học giáo dục; chuyển mạnh từ chỗ truyền thụ kiến thức sang tổ chức việc học học sinh, sử dụng tối đa nguồn tri thức xã hội; coi trọng việc cá biệt hóa học tập, thay đổi tính chất quan hệ thầy trò; yêu cầu sử dụng rộng rãi phương tiện dạy học đại có yêu cầu trang bị thêm kiến thức, kĩ cần thiết; yêu cầu hợp tác rộng rãi chặt chẽ với giáo viên trường, thay đổi cấu trúc mối quan hệ giáo viên với nhau; yêu cầu thắt chặt mối quan hệ với cha mẹ học sinh cộng đồng góp phần nâng cao chất lượng sống; yêu cầu giáo viên tham gia hoạt động rộng rãi nhà trường; giảm bớt thay đổi kiểu uy tín truyền thống quan hệ với học sinh học sinh lớn với cha mẹ học sinh Nhìn tổng qt thấy chức giáo viên rộng hơn, lực tổ chức dạy học, lực phát triển chương trình bản, mở rộng quan hệ điều kiện phân hóa sâu, phạm vi quan hệ rộng - nhìn chung thay đổi Do vậy, phải đổi cách đào tạo giáo viên, cách bồi dưỡng giáo viên điều chỉnh, phát triển chuẩn đào tạo giáo viên theo yêu cầu * Về kiến thức: - Năm thực trạng đội ngũ giáo viên Tiểu học: Các yêu cầu đội ngũ giáo viên Tiểu học trước yêu cầu đổi chương trình GDPT; Thuận lợi thách thức đội ngũ giáo viên Tiểu học trước yêu cầu đổi chương trình GDPT - Nắm hồ sơ lực giáo viên Tiểu học - Phân tích biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên Tiểu học: Kế hoạch phát triển đội ngũ trước yêu cầu đổi chương trình giáo dục; Tổ chức thực kế hoạch phát triển đội ngũ theo yêu cầu đổi chương trình GDPT; Chỉ đạo thực giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên trường 17 Tiểu học; Kiểm tra thực hiện, điều chỉnh kế hoạch phát triển đội ngũ giáo viên trường Tiểu học * Về kỹ năng: - Tìm hiểu thực trạng lực giáo viên Tiểu học giai đoạn - Xây dựng hệ thống biện pháp phát triển lực cho giáo viên Tiểu học - Nghiêm túc trung thực đánh giá thực trạng lực giáo viên tiểu học - Chủ động tích cực xây dựng biện pháp phát triển lực cho giáo viên Tiểu học * Công việc đảm nhận vận dụng vào cơng việc: Hiện nhà trường có 99% giáo viên đạt chuẩn trở lên Nhưng phận đội ngũ giáo viên cán quản lí trường Tiểu học số hạn chế, bất cập; Số lượng cán quản lí có trình độ cao chun mơn quản lí ít, tính chun nghiệp, kĩ dạy học nhiều giáo viên chưa cao Nhiều giáo viên cán quản lí hạn chế chuyên môn khai thác, sử dụng thiết bị dạy học để đưa phương pháp dạy học tích cực theo hướng tiếp cận nội dung sang tiếp cận lực người học Đổi phương pháp dạy học theo hướng tổ chức cho học sinh học tự học, học hợp tác có hướng dẫn giáo viên hỗ trợ phương tiện truyền thông, công nghệ Chú trọng tới việc dạy học tích hợp dạy học phân hóa, định hướng giáo dục cá nhân học sinh, theo phong cách học học sinh Là cầu nối cộng đồng nhà trường giáo dục học sinh tiểu học theo hướng nhân văn, tự chủ, tự chịu trách nhiệm 18 Tăng cường bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, đổi sinh hoạt chuyên môn để cập nhật xu hướng giáo dục Thường xuyên quan tâm, giúp đỡ khó khăn học sinh trình dạy học Tự nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ sư phạm, nâng cao lực ngoại ngữ, tin học để ứng dụng hoạt động nghề nghiệp Không ngừng phát triển hồn thiện chun mơn, đạo đức nghề nghiệp * Kiến nghị đề xuất: Khơng có 2.2.7 Chun đề 7: Dạy học bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh khiếu trường tiểu học Những kết thu nhận được: * Về kiến thức: Tự nâng cao kiến thức về: Quan niệm người giáo viên hiệu quả, Bài học kinh nghiệm trước yêu cầu đổi giáo dục phổ thông Việt Nam, Phát khiếu, bồi dưỡng học sinh giỏi trường Tiểu học * Về kỹ năng: Tiếp tục củng cố tự nâng cao nhóm kĩ chủ yếu đây: - Nhóm kĩ nghiên cứu, tìm hiểu dạy học … - Nhóm kĩ học tập, đặc biệt kĩ tự học, tự nghiên cứu, thảo luận làm việc nhóm; - Nhóm kĩ vận dụng vận dụng quy trình phát bồi dưỡng học sinh khiếu; Xây dựng chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn học - Tự nâng cao ý thức, trách nhiệm xây dựng chuẩn giáo viên đáp ứng yêu cầu giai đoạn trường phổ thông; 19 - Thay đổi tư tưởng dạy học; chuyển từ dạy học theo tiếp cận nội dung sang dạy học theo tiếp cận phát triển lực chuyên biệt cho học sinh có khiếu; - Có ý thức vận dụng kiến thức, kĩ thu nhận qua đợt bồi dưỡng vào thực tiễn đổi phương pháp dạy học trường phổ thơng, góp phần thực hóa nội dung Nghị số 29 kì họp Quốc hội lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo nước ta giai đoạn - Xây dựng bầu khơng khí thân mật cởi mở - Chia sẻ suy nghĩ, nhu cầu mong đợi khoá tập huấn - Xác định mục tiêu, nội dung phương pháp kế hoạch học tập Học viên biết cách phát học sinh có khiếu môn đề xuất biện pháp bồi dưỡng Học sinh giỏi * Công việc đảm nhận vận dụng vào công việc: Được đạo quan tâm ban giám hiệu Nhà trường có kế hoạch cụ thể cho cơng tác bồi dưỡng, học sinh có ý thức học tập vươn lên * Kiến nghị đề xuất: Khơng có 2.2.8 Chun đề 8:Đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục trường tiểu học Những kết thu nhận được: * Về kiến thức: - Phân biệt khái niệm/thuật ngữ kiểm định chất lượng giáo dục: chất lượng giáo dục, tiêu chuẩn/tiêu chí/chỉ số đánh giá chất lượng giáo dục, tự đánh giá, đánh giá ngoài, minh chứng,… 20 - Nhận biết yếu tố tạo nên chất lượng giáo dục: quan niệm chất lượng giáo dục, thành tố tạo nên chất lượng giáo dục trường Tiểu học - Trình bày mục tiêu, đặc trưng, dạng hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục trường Tiểu học - Mô tả tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá chất lượng trường Tiểu học * Về kĩ năng: - Đối chiếu, phân tích tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá chất lượng trường Tiểu học đơn vị - Lập kế hoạch kiểm định chất lượng sở GD - Lập kế hoạch thu thập thông tin thiết lập minh chứng cho tiêu chí - Viết báo cáo tiêu chí - Tích cực áp dụng tham gia đánh giá chất lượng giáo dục - Có ý thức học tập chia sẻ kinh nghiệm đánh giá chất lượng giáo dục * Công việc đảm nhận vận dụng vào công việc: - Luôn thực tốt đạo cấp trên, thực nhận xét, đánh giá học sinh theo quy định công văn 30 công văn 22 Bộ GD&ĐT, công văn hợp thông tư 30 22 - Nhận xét, đánh giá đảm bảo công bằng, khách quan, với trình độ nhận thức hiểu biết em, nhận xét đánh giá cần cụ thể tạo động tực giúp em phát huy điểm mạnh, vạch hướng khác phục tồn thiếu sót em chưa làm được, phát huy tính tích cự chủ động, sáng tạo học sinh * Kiến nghị đề xuất: Khơng có 21 2.2.9 Chun đề 9:Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trường tiểu học Những kết thu nhận được: * Kiến thức: Hiểu khái niệm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, ý nghĩa chu trình nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Trình bày quy trình cách tiến hành nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng cách đánh giá * Kĩ năng: Có kĩ xác định đề tài nội dung phương pháp nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng lập kế hoạch nghiên cứu - Phân tích liệu báo cáo kết nghiên cứu khoa học ứng dụng - Có kĩ quản lí lập kế hoạch cho hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng - Tích cực áp dụng thực đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng - Có ý thức học tập chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng * Công việc đảm nhận vận dụng vào công việc: Công tác nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng triển khai thực hàng năm, có đạo phòng, trường Tuy nhiên kết chưa cao khơng có thời gian nghiên cứu đề tài mang tính hình thức coppy chỉnh sửa * Kiến nghị đề xuất: Khơng có 2.2.10 Chun đề 10: Xây dựng mơi trường văn hóa, phát triển thương hiệu nhà trường liên kết, hợp tác quốc tế Những kết thu nhận được: Xây dựng văn hóa nhà trường phát triển thương hiệu trường Tiểu học; văn hóa nhà trường đạo đức nghề nghiệp; văn hóa nhà trường phát triển 22 đội ngũ giáo viên Tiểu học; xây dựng văn hóa nhà trường trường Tiểu học bối cảnh hội nhập quốc tế nay… * Kiến thức: - Trình bày khái niệm văn hóa nhà trường thành tố cấu trúc văn hóa nhà trường - Trình bày vai trò văn hóa nhà trường với việc xây dựng thương hiệu trường TH - Phân tích mối quan hệ xây dựng văn hóa nhà trường với vấn đề phát triển đạo đức nghề nghiệp - Phân tích ảnh hưởng bối cảnh hội nhập quốc tế với vấn đề xây dựng văn hóa nhà trường * Kĩ - Đánh giá thực trạng văn hóa học đường nhà trường cụ thể - Xây dựng kế hoạch phát triển văn hóa nhà trường - Thiết lập bước xây dựng văn hóa nhà trường - Ý thức tầm quan trọng văn hóa nhà trường trình tạo lập thương hiệu nhà trường tích cực tuyên truyền vận động thành viên trường để hướng tới xây dựng nhà trường thành cơng có sắc văn hóa đáp ứng yêu cầu xã hội bối cảnh hội nhập quốc tế * Công việc đảm nhận vận dụng vào công việc: Nhà trường triển khai mơ hình văn hóa phù hợp với địa phương thông qua việc thực nội quy nhà trường, qua hiệu bước thực có hiệu qua việc làm Coi văn hóa nhà trường yếu tố chế phát triển nhà trường tồn hệ thống trường học nói chung làm tảng định hướng cho phát triển, tiến nhà trường động lực quan trọng để thực đổi * Kiến nghị đề xuất: Khơng có 23 III KẾT LUẬN: Giáo viên Tiểu học có vai trò tầm quan trọng to lớn chất lượng hiệu giáo dục Tiểu học Nâng cao chất lượng đội ngũ cán quản lí, giáo viên Tiểu học thơng qua bồi dưỡng nâng hạng giáo viên Tiểu học theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp biện pháp quan trọng mang lại hiệu thiết thực Để không ngừng phát triển nghề nghiệp thân, cán quản lí, giáo viên Tiểu học cần có nhận thức đầy đủ, đắn nội dung chuyên đề bồi dưỡng, nắm vững kĩ có liên quan, đồng thời tích cực vận dụng hiệu kiến thức, kĩ lĩnh hội hoạt động nghề nghiệp thân Văn Quan, ngày tháng năm 2018 Người viết Hứa Văn Đồng 24 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II – NXB Giáo dục Giáo trình Pháp luật đại cương - NXB Đại học Sư phạm Phát triển Quản lí Chương trình giáo dụuc - NXB Đại học Sư phạm Giao tiếp sư phạm, NXB Giáo dục Luật giáo dục - NXB Chính trị Quốc gia Nghiên cứu khoa học giáo dục - NXB Giáo dục Nguồn Internet ... Đang giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II chưa có chứng bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II; Đang giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III tương... trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học nói chung chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II nói riêng Bản thân giáo viên. .. trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II Đối tượng bồi dưỡng Giáo viên tiểu học công tác sở giáo dục phổ thông trường chuyên biệt công lập thu c hệ thống giáo

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan