0

KET CAU O TO HE THONG PHANH XE IFA.doc

49 3,031 9

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/08/2012, 10:30

Tài liệu về kết cấu ôtô hệ thông phanh xe IFA. Âäư n Män Hc Kãút Cáúu ÄTÄ Kho Sạt Hãû Thäúng Phanh Xe IFA1.GIÅÏI THIÃÛU ÂÃƯ TI Hiãûn nay xe IFA do nh mạy chãú tảo ätä IFA LUDWISSFELDE Cäüng .ha dán ch Âỉïc sn xút âỉåüc sỉí dủng khạ phäø biãún åí Viãût Nam Vç ,váûy viãûc âm bo an ton cho chuøn âäüng ca xe l vä cng cáưn thiãút . ,nhàòm âm bo an ton cho ngỉåìi v hng hoạ trãn xe Do âọ hãû thäúng .phanh trãn xe giỉỵ vai tr âàûc biãût quan trng ,Xe IFA âỉåüc thiãút kãú våïi hai cáưu ch âäüng nãn nọ cọ tênh cå âäüng .v kh nàng di chuøn täút trãn táút c cạc loải âỉåìng Âäưng thåìi nọ cọ ráút nhiãưu chng loải khạc nhau cho nãn kh nàng phủc vủ ca nọ l ráút låïn ,v âạp ỉïng âỉåüc u cáưu ca ngỉåìi sỉí dủng gii quút âỉåüc váún âãư .váûn ti cho ngỉåìi dán ,Våïi nhu cáưu sỉí dủng räüng ri ätä nhỉ ngy nay nãn lỉåüng xe lỉu , ,thäng trãn âỉåìng l ráút låïn váún âãư an ton cho xe ngỉåìi lại v hng họa .trong mi tçnh húng giao thäng l vä cng quan trng Trạch nhiãûm ny .âỉåüc âàût nàûng nãư lãn hãû thäúng phanh Xe IFA âỉåüc thiãút kãú våïi hãû thäúng phanh thy lỉûc cọ tråü lỉûc khê ,nẹn nãn khạ phỉïc tảp vãư dáùn âäüng cng nhỉ kãút cáúu cạc chi tiãút bäü . . ,pháûn Tuy nhiãn âáy l loải xe nháûp kháøu tỉì nỉåïc ngoi Ti liãûu tảp chê nọi vãư xe ny cn khan hiãúm v hản chãú gáy nhiãưu tråí ngải v khọ khàn .cho ngỉåìi sỉí dủngSVTH : Tráưn Cäng Minh- Låïp 02ÂL - GVHD: Là VÀN TU -Trang 1 - Âäư n Män Hc Kãút Cáúu ÄTÄ Kho Sạt Hãû Thäúng Phanh Xe IFA Våïi âãư ti kho sạt hãû thäúng phanh xe IFA ny tuy cn nhiãưu thiãúu sọt nhỉng em mong ràòng mäüt pháưn no âọ âạp ỉïng u cáưu ca tháưy âỉa .ra Cúi cng em xin chán thnh cạm ån tháưy Lã Vàn Tu v cạc giạo .viãn bäü män â táûn tçnh hỉåïng dáùn trong thåìi gian qua , Nàơng ngy 29 thạng 03 nàm 2005 :Sinh viãn thỉûc hiãûn Tráưn Cäng Minh2. CÄNG DỦNG, U CÁƯU, PHÁN LOẢI HÃÛ THÄÚNG PHANH : . . .2 1 CÄNG DỦNG Hãû thäúng phanh l mäüt trong nhỉỵng bäü pháûn ráút quan trng ca ätä , :mạy kẹo âỉåüc dng âãø - Gim täúc âäü ätä mạy kẹo âãún mäüt täúc âäü cáưn thiãút no âọ hồûc .dỉìng hàón - Giỉỵ cho ätä mạy kẹo åí trảng thại âỉïng n trãn âỉåìng däúc hồûc .âỉåìng ngang trong thåìi gian khäng hản chãú - ,Ngoi ra åí cạc loải xe bạnh xêch hãû thäúng phanh cn phäúi håüp , .våïi bäü pháûn chuøn hỉåïng tham gia lm nhiãûm vủ quay vng , :Våïi cäng dủng trãn hãû thäúng phanh giụp cho ätä mạy kẹo - .Âm bo an ton chuøn âäüng åí mi chãú âäü lm viãûc - ,Phạt huy âỉåüc kh nàng âäüng lỉûc náng cao täúc âäü nhåì âọ tàng .nàng sút váûn chuøn . . .2 2 U CÁƯUSVTH : Tráưn Cäng Minh- Låïp 02ÂL - GVHD: Là VÀN TU -Trang 2 - Âäư n Män Hc Kãút Cáúu ÄTÄ Kho Sạt Hãû Thäúng Phanh Xe IFA :Hãû thäúng phanh cáưn âm bo nhỉỵng u cáưu chênh sau - , .Lm viãûc bãưn vỉỵng tin cáûy - :Cọ hiãûu qu phanh cao nháút åí táút c cạc bạnh xe Tỉïc l bo âm qung âỉåìng phanh ngàõn nháút khi phanh âäüt ngäüt trong trỉåìng håüp nguy .hiãøm - Phanh phi ãm dëu trong mi trỉåìng håüp v mi âiãưu kiãûn âỉåìng .xạ âãø âm bo an ton cho hnh khạch v hng họa trãn xe - :Âm bo tênh äøn âënh v âiãưu khiãøn ca ätä khi phanh Tỉïc l khi , .phanh xe khäng bë trỉåüt khäng bë láût v khäng bë quay vng - Khäng cọ hiãûn tỉåüng tỉû phanh khi bạnh xe dëch chuøn thàóng .âỉïng hồûc quay vng - ,Hãû säú ma sạt giỉỵa mạ phanh v träúng phanh cao äøn âënh trong mi .âiãưu kiãûn sỉí dủng - ,Âm bo âäü nhảy cao tỉïc thåìi gian cháûm tạc dủng ca hãû thäúng .phanh nh - .Cọ kh nàng thoạt nhiãût täút - Giỉỵ cho ätä mạy kẹo âỉïng n khi cáưn thiãút trong thåìi gian khäng .hản chãú - ,Âiãưu khiãøn nhẻ nhng thûn tiãûn lỉûc tạc dủng lãn bn âảp hay .ân âiãưu khiãøn nhSVTH : Tráưn Cäng Minh- Låïp 02ÂL - GVHD: Là VÀN TU -Trang 3 - Âäư n Män Hc Kãút Cáúu ÄTÄ Kho Sạt Hãû Thäúng Phanh Xe IFA Âãø hãû thäúng phanh lm viãûc cọ âäü bãưn vỉỵng tin cáûy v âm bo an ton chuøn âäüng trong mi trỉåìng håüp thç hãû thäúng phanh :ca ätä mạy kẹo bao giåì cng phằ cọ täúi thiãøu ba loải phanh + :Hãû thäúng phanh chênh Âỉåüc sỉí dủng thỉåìng xun åí táït , .c mi chãú âäü chuøn âäüng thỉåìng âỉåüc âiãưu khiãøn bàòng bn âảp + :Hãû thäúng phanh dỉû trỉí dng trong trỉåìng håüp phanh chênh hng + :Hãû thäúng phanh dỉìng âáy l phanh phụ , dng âãø giỉỵ cho ätä mạy kẹo âỉïng n trãn màût âỉåìng ngang hồûc däúc trong khong thåìi gian . .khäng hản chãú Phanh ny thỉåìng âỉåüc âiãưu khiãøn bàòng tay + :Phanh cháûm dáưn phanh ny thỉåìng âỉåüc sỉí dủng trãn cạc ( ,ätä cọ ti trng låïn xe ti cọ trng lỉåüng ton bäü låïn hån 12 táún xe ) ,khạch låïn hån 5 táún thỉåưng xun lm viãûc åí vng âäưi nụi cọ nhỉỵng ,däúc di phanh ny âỉåüc dng để : phanh liãn tủc khäng cho täúc âäü ca ätä tàng quạ giåïi hản cho phẹp khi xúng däúc v gim dáưn täúc âäü trỉåïc khi .ätä dỉìng hàón :Âãø cho hãû thäúng phanh âảt âỉåüc hiãûu qu cao khi lm viãûc + .Dáùn âäüng phanh phi cọ âäü nhảy låïn +Phán phäúi momen phanh trãn cạc bạnh xe phi táûn dủng trng .lỉåüng bạm âãø tảo lỉûc phanhSVTH : Tráưn Cäng Minh- Låïp 02ÂL - GVHD: Là VÀN TU -Trang 4 - Âäư n Män Hc Kãút Cáúu ÄTÄ Kho Sạt Hãû Thäúng Phanh Xe IFA +Cọ thãø sỉí dủng cạc bäü tråü lỉûc chán khäng hồûc khê nẹn ,hồûc båm thy lỉûc âãø tàng hiãûu qu phanh nháút l âäúi våïi cạc ätä cọ .trng lỉåüng tan bäü låïn ,Âãø quạ trçnh phanh âỉåüc ãm dëu v âãø ngỉåìi lại cọ cm giạc ,âiãưu khiãøn âụng cỉåìng âäü phanh dáùn âäüng phanh phi cọ cå cáúu t lãû âãø âm bo quan hãû giỉỵa lỉûc âảp lãn bn âảp hồûc lãn ân âiãưu khiãøn ,våïi lỉûc phanh tảo ra åí bạnh xe đ äưng thåìi khäng cọ hiãûn tỉåüng tỉû siãút .khi phanh Âãø âm bo tênh äøn âënh ca ätä khi phanh thç sỉû phán bäú lỉûc :phanh åí cạc bạnh xe phi håüp l - Lỉûc phanh phi t lãû våïi phn lỉûc phạp tuún ca âỉåìng .tạc dủng lãn chụng - Lỉûc phanh ca cạc bạnh xe trãn cng mäüt trủc phi âãưu , %.nhau sai lãûch låïn nháút cho phẹp khäng quạ 15 - Khäng xy ra hiãûn tỉåüng khọa cỉïng hay trỉåüt cạc bạnh xe khi phanh ,Âãø âm bo âỉåüc cạc u cáưu trãn ngỉåìi ta sỉí dủng cạc bäü ( ).âiãưu chènh lỉûc phanh hay hãû thäúng chäúng hm cỉïng bạnh xe bäü ABS . . .2 3 PHÁN LOẢI :Hãû thäúng phanh ca ätä âỉåüc phán theo cạc loải nhỉ sau - , :Theo vë trê bäú trê cå cáúu phanh cọ + Phanh bạnh xeSVTH : Tráưn Cäng Minh- Låïp 02ÂL - GVHD: Là VÀN TU -Trang 5 - Âäư n Män Hc Kãút Cáúu ÄTÄ Kho Sạt Hãû Thäúng Phanh Xe IFA + Phanh truưn lỉûc - , :Theo pháưn tỉí ma sạt cọ + Phanh gúc + Phanh âéa + Phanh di - , :Theo loải dáùn âäüng cọ + Phanh cå khê + Phanh thy lỉûc + Phanh âiãûn tỉì + Phanh liãn håüp - :Theo phỉång phỉång phạp tråü lỉûc + .Tråü lỉûc bàòng khê nẹn + .Tråü lỉûc bàòng chán khäng + .Tråü lỉûc bàòng thy lỉûc3. KÃÚT CÁÚU HÃÛ THÄÚNG PHANH. :Hãû thäúng phanh gäưm cọ cå cáúu phanh v dáùn âäüng + :Cå cáúu phanh Dng âãø hm trỉûc tiãúp täúc âäü gọc ca cạc .bạnh xe hồûc mäüt trủc no âọ ca hãû thäúng truưn lỉûc + : .Dáùn âäüng phanh Dng âãø âiãưu khiãøn cå cáúu phanh . .3 1 CÅ CÁÚU PHANH Cå cáúu phanh ca ätä âỉåüc bäú trê åí bạnh xe hồûc hãû thäúng truưn ,lỉûc kãút cáúu ca cå cáúu phanh .phủ thüc vo vë trê cå cáúu phanhSVTH : Tráưn Cäng Minh- Låïp 02ÂL - GVHD: Là VÀN TU -Trang 6 - Âäư n Män Hc Kãút Cáúu ÄTÄ Kho Sạt Hãû Thäúng Phanh Xe IFA ,ÅÍ âáy ta âàût biãût chụ âãún cå cáúu phanh âàût åí bạnh xe våïi loải - .phanh träúng gúc3.1.1. Cạc så âäư v chè tiãu âạnh giạ cå cáúu phanh: Âãø tiãúp näúi cạc bäü pháûn c cå cáúu phanh våïi nhau ta cọ ráút , .nhiãưu så âäư theo thäúng kã cọ âãún 17 så âäư Sỉû khạc nhau åí mäùi så âäư l :vãư - .Dảng v säú lỉåüng cå cáúu ẹp - .Säú báûc tỉû do ca gúc phanh - Sỉû khạc nhau giỉỵa tạc dủng tỉång häø giỉỵa träúng phanh v gúc , . :phanh giỉỵa gúc phanh v cå cáúu ẹp Do âọ dáùn âãún sỉû khạc nhau vãư + , .Hiãûu qu phanh âàûc âiãøm mi mn cạc mạ phanh + .Giạ trë ti trng tạc dủng lãn củm äø trủc bạnh xe + .Mỉïc âäü phỉïc tảp ca kãút cáúu Ngoi cạc chè tiãu chung trãn ngỉåìi ta cn sỉí dủng ba chè tiãu âàûc :trỉng nỉỵa l - :Tênh thûn nghëch Mäüt cå cáúu phanh âỉåüc gi l tênh thûn nãúu momen phanh nọ sinh ra khäng phủ thüc vo chiãưu quay ca träúng phanh .v chiãưu quay ca bạnh xe - :Tênh cán bàòng Mäüt cå cáúu phanh âỉåüc gi l cọ tênh cán bàòng täút l khi phanh nọ khäng gáy ra ti trng tạc dủng lãn củm äø trủc bạnh xe m .lỉûc gúc phanh tạc dủng lãn träúng phanh s tỉû cán bàòng - :Hãû säú hiãûu qu k hq = /(Mp P1 + P2 ).r t SVTH : Tráưn Cäng Minh- Låïp 02ÂL - GVHD: Là VÀN TU -Trang 7 - Âäư n Män Hc Kãút Cáúu ÄTÄ Kho Sạt Hãû Thäúng Phanh Xe IFA :Trong âọ : .Mp Momen phanhP1 , P2 : Lỉûc tạc dủng lãn gúc trỉåïc v sau do cå cáúu ẹp tảo .ra ( . ).Hiãûn nay trãn ätä sỉí dủng nhiãưu nháút cạc så âäư trãn hçnh 3 1 :Váûn dủng cạc chè tiãu trãn âãø âạnh giạ våïi gia íthuút - Gúc phanh v mạ phanh bäú trê âäúi xỉïng âäúi våïi âỉåìng kênh âỉïng .ca träúng phanh - .Lỉûc tạc dủng lãn gúc âàût åí âiãøm giỉỵa ca gúc phanhXẹt så âäư hçnh (3.1a): - .Cå cáúu ẹp bàòng cam cå khê - ,Gúc phanh mäüt báûc tỉû do 2 âiãøm quay ca gúc åí cng phêa v .cäú âënhSVTH : Tráưn Cäng Minh- Låïp 02ÂL - GVHD: Là VÀN TU -Trang 8 - N1fN1P1P2N2fN2r2N1fN1r2N2P1fN2P2fN1N1r2N2P1fN2P2P1P2N1P1fN1r2P2P1N2fN2Âäư n Män Hc Kãút Cáúu ÄTÄ Kho Sạt Hãû Thäúng Phanh Xe IFAHçnh 3.1: Cạc cå cáúu phanh thäng dủng v så âäư lỉûc tạc dủng . . ; . ; . ,a p bàòng cam b p bàòng xy lanh thy lỉûc c Hai xy lanh ẹp gúc phanh ; . , .hai báûc tỉû do d Hai xilanh ẹp gúc phanh mäüt báûc tỉ doXẹt så âäư hçnh (3.1.b): - .Cọ mäüt cå cáúu ẹp bàòng xilanh thy lỉûc - ,Gúc phanh mäüt báûc tỉû do hai âiãøm quay ca gúc cäú âënh nàòm cng phêaXẹt så âäư hçnh (3.1c): - .Cọ hai cå cáúu ẹp bàòng xilanh thy lỉûc - ,Cọ hai âiãøm quay cäú âënh åí vãư hai phêa khạc nhau gúc mäüt báûc .tỉû doXẹt så âäư hçnh (3.2d). Cọ hai cå cáúu ẹp bàòng xy lanh thy lỉûc bäú trê åí hai bãn v khäng cọ .âiãøm quay cäú âënh + , .Hiãûu qu phanh nhỉ nhau åí c hai chiãưu tiãún li + .Cọ tênh thûn nghëch v cán bàòng + .Kãút cáúu phỉïc tảp nháút3.1.2. Kãút cáúu cạc chi tiãút v bäü pháûn chênh.3.1.2.1. Träúng phanh. SVTH : Tráưn Cäng Minh- Låïp 02ÂL - GVHD: Là VÀN TU -Trang 9 - Âäư n Män Hc Kãút Cáúu ÄTÄ Kho Sạt Hãû Thäúng Phanh Xe IFA , ,Träúng phanh l chi tiãút quan trng hçnh trủ nọ âỉåüc gàõn chàût våïi .bạnh xe :u cáưu ca träúng phanh + .Âäü cỉïng vỉỵng cao + .Chëu mi mn täút + .Háúp thủ nhiãût cao Do váûy träúng phanh ca cạc xe tûi trng låïn thỉåìng âỉåüc âục ,bàòng gang cọ cạc gán tàng cỉïng v tn nhiãût tuy nhiãn khäúi lỉåüng ca nọ .nàûng Âãø gim khäúilỉåüng ca träúng phanh v tàng tênh cäng nghãû âäúi våïi , :xe du lëch ti nh ngỉåìi ta dng träúng ghẹp + .Vnh bàòng thẹp ghẹp våïi vng ma sạt bàòng gang + .Träúng bàòng håüp kim nhäm ghẹp våïi vng ma sạt bàòng gang SVTH : Tráưn Cäng Minh- Låïp 02ÂL - GVHD: Là VÀN TU -Trang 10 - [...]... ÄTÄ Kho Sạt Hãû Thäúng Phanh Xe IFA + Phanh truưn lỉûc - , :Theo pháưn tỉí ma sạt cọ + Phanh gúc + Phanh âéa + Phanh di - , :Theo loải dáùn âäüng cọ + Phanh cå khê + Phanh thy lỉûc + Phanh âiãûn tỉì + Phanh liãn håüp - :Theo phỉång phỉång phạp tråü lỉûc + .Tråü lỉûc bàịng khê nẹn + .Tråü lỉûc bàịng chán khäng + .Tråü lỉûc bàịng thy lỉûc3. KÃÚT CÁÚU HÃÛ THÄÚNG PHANH. :Hãû thäúng phanh. .. Hãû Thọỳng Phanh Xe IFAHỗnh 4.8: Bọỹ tờch nng. . . .1 Âỉåìng khê nẹn thäng våïi báưu tråü lỉûc 4 Xylanh 7 Thán . . .2 Âỉåìng khê nẹn vo tỉì van phanh tay 5 Phåït lm kên 8 Mng cao su . . .3 Gạ âåí bàõt vo khung xe 6 Piston 9 Loì xo4.3. Cå cáúu phanh . ,Cå cáúu phanh âỉåüc âàût åí cạc bạnh xe âáy l bäü pháûn trỉûc tiãúp t o .lỉûc cn âãø phanh ÅÍ xe IFA cå cáúu ny l cå cáúu tổỷ cổồỡng hoùa vỗ chọỳt... Cáúu ÄTÄ Kho Sạt Hãû Thäúng Phanh Xe IFA ( ) :Hãû thäúng phanh dỉìng phanh tay Dng l xo têch nàng thäng qua cạp .k o âãø tạc dủng lãn gúc phanh sau :Hãû thäúng phanh cháûn dáưn thỉûc hiãûn bàịng âäüng cå nhåì nàõp chàõn .tiãút lỉu åí äúng x . .4 1 HÃÛ THÄÚNG PHANH CHÊNH XE IFA :Cáúu ta o hãû thäúng phanh chênh xe IFA gäưm cọ dáùn âäüng phanh v cå .cáúu phanh :Trong dáùn âäüng phanh âỉåüc... chè bo ca cạc tháưy trong bäü män cng nhỉ sỉû gọp SVTH : Tráưn Cäng Minh- Låïp 02ÂL - GVHD: Là VÀN TU -Trang 46 - Âäư n Män Hc Kãút Cáúu ÄTÄ Kho Sạt Hãû Thäúng Phanh Xe IFA Âãø hãû thäúng phanh laìm viãûc cọ âäü bãưn vỉỵng tin cáûy v âm bo an toaỡn chuyóứn õọỹng trong moỹi trổồỡng hồỹp thỗ hóỷ thäúng phanh :ca ätä mạy k o bao giåì cng phằ cọ täúi thiãøu ba loải phanh + :Hãû thäúng phanh. .. dủng ẹp mạ phanh vo träúng phanh : ,Khi nh phanh ta xoay cáưn gảt van phanh tay vãư vë trê ban âáưu khê , ,nẹn âỉåüc båm vo bäü têch nàng ẹp l xo têch nàng lải cạc chi tiãút tråí vãư , .vë trê ban âáưu mạ phanh tạch khi träúng phanh SVTH : Tráưn Cäng Minh- Låïp 02ÂL - GVHD: Là VÀN TUYÑ -Trang 37 - Âäư n Män Hc Kãút Cáúu ÄTÄ Kho Sạt Hãû Thäúng Phanh Xe IFA :Trong o : .Mp Momen phanh P1... Cáúu ÄTÄ Kho Sạt Hãû Thäúng Phanh Xe IFA , ,0 250 mm âäü cän v m o ca xy lanh bạnh xe sau khi gia cäng cho phẹp täúi âa ,l 0 5 mm âäü bọng phi âảt  .9 :Mạ phanh v träúng phanh thỉåìng cọ nhỉỵng hỉ hng nhỉ Mn mạ , .phanh v träúng phanh gáùy l xo häưi vë v våỵ mạ phanh Âãø tiãún hnh .sỉía chỉỵa thỗ phaới tióỳn haỡnh tha o caùc baùnh xe vaỡ trọỳng phanh Nãúu màût ,ma sạt ca träúng phanh bë xổồùc... thäúng phanh dỉû trỉí dng trong trỉåìng håüp phanh chênh hng + :Hãû thäúng phanh dỉìng âáy l phanh phụ , dng âãø giỉỵ cho ätä mạy k o âỉïng n trãn màût âỉåìng ngang hồûc däúc trong khong thåìi gian . .khäng hản chãú Phanh ny thỉåìng âỉåüc âiãưu khiãøn bàịng tay + :Phanh cháûm dáưn phanh ny thỉåìng âỉåüc sỉí dủng trãn cạc ( ,ätä cọ ti trng låïn xe ti cọ trng lỉåüng ton bäü låïn hån 12 táún xe. .. bạnh xe khi phanh ,Âãø âm bo âỉåüc cạc u cáưu trãn ngỉåìi ta sỉí dủng cạc bäü ( ).âiãưu chènh lỉûc phanh hay hãû thäúng chäúng hm cỉïng bạnh xe bäü ABS . . .2 3 PHÁN LOAÛI :Hãû thäúng phanh ca ätä âỉåüc phán theo cạc loải nhỉ sau - , :Theo vë trê bäú trê cå cáúu phanh cọ + Phanh bạnh xe SVTH : Tráưn Cäng Minh- Låïp 02ÂL - GVHD: Là VÀN TUYÑ -Trang 5 - Âäư n Män Hc Kãút Cáúu ÄTÄ Kho Sạt... ta o thaỡnh mọỹt ,khong khäng gian träúng do dáưu chỉa këp âiãưn âáưy phêa trỉåïc âènh piston ,khi âọ dáưu tỉì phêa sau chui qua dy läù 14 19 ún cong mẹp phåït cao su âi ,vo âiãưn âáưy khong khäng gian âọ trạnh âỉåüc hiãûn tỉåüng háùng bn .âảp . . .4 2 HÃÛ THÄÚNG PHANH DỈÌNG , ,Hãû thäúng phanh dỉìng gäưm cọ bäü têch nàng l xo van phanh tay hãû .thäúng ân v dáy cạp k o dáùn âäüng cå cáúu phanh. .. båm chäúng âọng .bàng âãún van phanh tay :Khi chỉa phanh khê nẹn s âi qua van phanh tay âãún bäü têch nàng loì xo , .v ẹp l xo lải têch ly nàng lỉåüng cho l xo : ,Khi phanh ngỉåìi ta xoay cáưn gảt ca van phanh tay khi âọ nọ s âọng âỉåìng thäng tỉì mạy nẹn âãún bäü têch nàng âäưng thåìi måí âỉåìng cho khê nẹn , ,tỉì bäü têch nàng thoạt ra ngoi khê quøn l xo têch nàng âỉåüc gii phọng thäng . viãûc âm bo an ton cho chuøn âäüng ca xe l vä cng cáưn thiãút . ,nhàòm âm bo an ton cho ngỉåìi v hng hoạ trãn xe Do âọ hãû. Kho Sạt Hãû Thäúng Phanh Xe IFA + Phanh truưn lỉûc - , :Theo pháưn tỉí ma sạt cọ + Phanh gúc + Phanh âéa + Phanh
- Xem thêm -

Xem thêm: KET CAU O TO HE THONG PHANH XE IFA.doc, KET CAU O TO HE THONG PHANH XE IFA.doc, , CÄNG DỦNG, U CÁƯU, PHÁN LOẢI HÃÛ THÄÚNG PHANH : . ., Cạc så âäư v chè tiãu âạnh giạ cå cáúu phanh:, Mám phanh. Gúc phanh. Mạ phanh. Cå cáúu ẹp. Xilanh thy lỉûc:, Cạc loải v så âäư dáùn âäüng ., Cạc så âäư chênh trong dáùn âäüng khê nẹn., Pháưn dáùn âäüng bàòng thy lỉûc ., Van phanh tay . Bäü têch nàng ., BAO DặẻNG VAè SặA CHặẻA Hặ HONG H THNG PHANH .

Hình ảnh liên quan

Hiện nay trên ôtô sử dụng nhiều nhất các sơ đồ trên hình 31 - KET CAU O TO HE THONG PHANH XE IFA.doc

i.

ện nay trên ôtô sử dụng nhiều nhất các sơ đồ trên hình 31 Xem tại trang 8 của tài liệu.
Hình 3.3: Kết cấu guốc phanh. - KET CAU O TO HE THONG PHANH XE IFA.doc

Hình 3.3.

Kết cấu guốc phanh Xem tại trang 12 của tài liệu.
Hình 3.4: Kết cấu xilanh bánh xe. - KET CAU O TO HE THONG PHANH XE IFA.doc

Hình 3.4.

Kết cấu xilanh bánh xe Xem tại trang 13 của tài liệu.
Hình 3.6: Các sơ đồ phân dòng - KET CAU O TO HE THONG PHANH XE IFA.doc

Hình 3.6.

Các sơ đồ phân dòng Xem tại trang 16 của tài liệu.
Hình 3.7: Sơ đồ dẫnđộng thủy lực tác dụng trực tiếp. - KET CAU O TO HE THONG PHANH XE IFA.doc

Hình 3.7.

Sơ đồ dẫnđộng thủy lực tác dụng trực tiếp Xem tại trang 19 của tài liệu.
Hình 3.9 : Dẫnđộng thủy lực trợ lực khí nén. - KET CAU O TO HE THONG PHANH XE IFA.doc

Hình 3.9.

Dẫnđộng thủy lực trợ lực khí nén Xem tại trang 23 của tài liệu.
Hình3.10: Dẫnđộng thủy lực trợ lực bằng bơ m. - KET CAU O TO HE THONG PHANH XE IFA.doc

Hình 3.10.

Dẫnđộng thủy lực trợ lực bằng bơ m Xem tại trang 24 của tài liệu.
Hình 4.1: Sơ đồ hệ thống phanh xe IFA - KET CAU O TO HE THONG PHANH XE IFA.doc

Hình 4.1.

Sơ đồ hệ thống phanh xe IFA Xem tại trang 30 của tài liệu.
Hình 4.2: Máy nén khí xe IFA - KET CAU O TO HE THONG PHANH XE IFA.doc

Hình 4.2.

Máy nén khí xe IFA Xem tại trang 32 của tài liệu.
Hình 43 Bầu trợ lực - KET CAU O TO HE THONG PHANH XE IFA.doc

Hình 43.

Bầu trợ lực Xem tại trang 33 của tài liệu.
Hình 4.4. Bộ điều chỉnh áp suất. - KET CAU O TO HE THONG PHANH XE IFA.doc

Hình 4.4..

Bộ điều chỉnh áp suất Xem tại trang 34 của tài liệu.
4.2.1. Van phanh tay. - KET CAU O TO HE THONG PHANH XE IFA.doc

4.2.1..

Van phanh tay Xem tại trang 38 của tài liệu.
Hình 4.7: Van phanh tay. - KET CAU O TO HE THONG PHANH XE IFA.doc

Hình 4.7.

Van phanh tay Xem tại trang 38 của tài liệu.
Hình 4.8: Bộ tích năng. - KET CAU O TO HE THONG PHANH XE IFA.doc

Hình 4.8.

Bộ tích năng Xem tại trang 39 của tài liệu.
Hình 4.10: Xilanh bánh xe - KET CAU O TO HE THONG PHANH XE IFA.doc

Hình 4.10.

Xilanh bánh xe Xem tại trang 42 của tài liệu.