0

giáo án trải nghiệm sáng tạo chống ô nhiếm tiếng ồn môn vật lý 7

21 7,598 32
  • giáo án trải nghiệm sáng tạo chống ô nhiếm tiếng ồn môn vật lý 7

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 21:12

TRƯỜNG THCS DIỄN THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Diễn Tháp, ngày tháng năm 2017 KẾ HOẠCH XÂY DỰNG CHỦ ĐỀ TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO MƠN VẬT LÝ Căn Kế hoạch chun mơn trường THCS Diễn Tháp năm học 2017-2018 - Căn nhiệm vụ phân cơng; Nhóm chun mơn Tốn – Lý lập Kế hoạch xây dựng tiết học theo hướng Nghiên cứu học sau: Người hướng dẫn: Trần Ngọc Tú Tên chủ đề: Phòng chống tiếng ồn Mục tiêu chủ đề a Kiến thức - Biết đặc điểm vật liệu cách âm - Xây dựng phương án phòng chống tiếng ồn cho trường học b Kỹ năng; - Trình bày báo cáo trình thực sản phẩm cách sáng tạo khoa học - Kỹ tìm kiếm xử lý thông tin từ internet nhiều nguồn khác - Kỹ biết áp dụng biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn thực tế sống c Thái độ: Có thái độ cẩn thận, hợp tác nhóm cách nghiêm túc - Có thái độ nghiêm túc trình bày báo cáo sản phẩm d Năng lực cần hình thành - Biết vận dụng kiến thức học để giải tình thực tế sống qua phát triển cho học sinh lực tìm tòi, sáng tạo khoa học để bảo vệ sống nâng cao chất lượng sống - Phát triển lực giao tiếp, lực thuyết trình báo cáo sản phẩm trước cơng chúng Hình thức tổ chức dạy học: Giáo viên hướng dẫn trực tiếp lớp, nhóm học sinh tiếp thu cách thức thực nhà tìm giải pháp chống nhiễm tiếng ồn theo nhóm sau trình bày báo cáo sản phẩm theo nhóm trước lớp Thiết bị vật tư cần chuẩn bị a Giáo viên (thiết bị, vật tư, kinh phí….) - Tranh ảnh giới thiệu tác hại ô nhiễm tiếng ồn - Chuẩn bị máy chiếu để học sinh báo cáo thiết kế dạng trình bày powerpoit b Học sinh (thiết bị, vật tư, tài liệu…) - Nguồn thông tin lấy từ SGK vật lý từ nguồn Internet - Máy tính có kết nối Internet - Bút viết, thước kẻ, giấy A0 , A4 - Các loại phiếu Phân cơng nhiệm vụ: - Chủ trì xây dựng chủ đề trải nghiệm sáng tạo: Trần Thị Tâm - Tuần 17 giao nhiệm vụ thực theo chủ đề ngoại khóa chủ đề: “CHỐNG Ơ NHIỄM TIẾNG ỒN” cụ thể sau: Chia nhóm: Chia theo nhóm học tập Quy định thời gian: Tuần 17: + Tìm kiếm hệ thống thông tin, xây dựng phương án, ý tưởng thiết kế phương án Tuần 18: Thực thiết kế phương án: Lựa chọn thiết bị, sơ đồ, lựa chọn hình thức báo cáo * Lưu ý với học sinh cách thức trao đổi thông tin: - Nhóm khó khăn việc tìm kiếm thơng tin xây dựng kế hoạch thực hiện…thì trực tiếp gặp GV để tư vấn giúp đỡ - Tất thành viên nhóm phải giao nhiệm vụ, kết thúc hoạt động thành viên phải có tự đánh giá cá nhân ý thức, thái độ hiệu công việc giao - Thời gian hướng dẫn học sinh trải nghiệm: băt đầu tuần 17 cho học sinh 7A, 7B, 7C - Phân công giáo viên hướng dẫn: Trần Ngọc Tú - Hoàn thành hồ sơ Trải nghiệm sáng tạo: Trần Ngọc Tú NHÓM TRƯỞNG GIÁO ÁN DẠY HỌC TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO Môn vật lý Tiết 17: PHÒNG CHỐNG TIẾNG ỒN ( Tiết 1) ( Hướng dẫn cách thức tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh) I MỤC TIÊU Kiến thức - Biết đặc điểm vật liệu cách âm - Xây dựng phương án phòng chống tiếng ồn cho trường học Kỹ năng; - Trình bày báo cáo trình thực sản phẩm cách sáng tạo khoa học - Kỹ tìm kiếm xử lý thông tin từ internet nhiều nguồn khác - Kỹ biết áp dụng biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn thực tế sống Thái độ: Có thái độ cẩn thận, hợp tác nhóm cách nghiêm túc - Có thái độ nghiêm túc trình bày báo cáo sản phẩm Năng lực cần hình thành - Biết vận dụng kiến thức học để giải tình thực tế sống qua phát triển cho học sinh lực tìm tòi, sáng tạo khoa học để bảo vệ sống nâng cao chất lượng sống - Phát triển lực giao tiếp, lực thuyết trình báo cáo sản phẩm trước công chúng II THỜI GIAN Sau học xong 16: Môi trường truyền âm - Tuần 17 giao nhiệm vụ thực theo chủ đề ngoại khóa chủ đề: “CHỐNG Ơ NHIỄM TIẾNG ỒN” cụ thể sau: Chia nhóm: Chia theo nhóm học tập Quy định thời gian: Tuần 1: + Tìm kiếm hệ thống thơng tin, xây dựng phương án, ý tưởng thiết kế phương án Tuần 2: Thực thiết kế phương án: Lựa chọn thiết bị, sơ đồ, lựa chọn hình thức báo cáo * Lưu ý với học sinh cách thức trao đổi thơng tin: - Nhóm khó khăn việc tìm kiếm thơng tin xây dựng kế hoạch thực hiện…thì trực tiếp gặp GV để tư vấn giúp đỡ - Tất thành viên nhóm phải giao nhiệm vụ, kết thúc hoạt động thành viên phải có tự đánh giá cá nhân ý thức, thái độ hiệu công việc giao - Thời gian hướng dẫn học sinh trải nghiệm: băt đầu tuần 17 cho học sinh 7A, 7B, 7C III THIẾT BỊ VẬT TƯ a Giáo viên (thiết bị, vật tư, kinh phí….) Tranh ảnh giới thiệu tác hại ô nhiễm tiếng ồn Chuẩn bị máy chiếu để học sinh báo cáo thiết kế dạng trình bày powerpoit b Học sinh (thiết bị, vật tư, tài liệu…) - Nguồn thông tin lấy từ SGK vật lý từ nguồn Internet - Máy tính có kết nối Internet - Bút viết, thước kẻ, giấy A0 , A4 b Các loại phiếu PHIẾU THU THẬP THỐNG TIN Bài 14: Phản xạ âm – tiếng vang Bài 15: Chống ô nhiễm tiếng ồn Người đọc………… Ngày đọc…… IV HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG Làm việc theo nhóm từ đến 10 người V Tổ chức hoạt động trải nghiệm Hoạt động 1: Tìm kiếm thơng tin - Yêu cầu cá nhân đọc điển thô vào phiếu thu thập thông tin, ý nhấn mạnh đến khái niệm: chất liệu cách âm, phản xạ âm, tiếng vang, ô nhiễm tiếng ổn Thông tin từ SGK Cá nhân đọc Bài 14: Phản xạ âm Tiếng vang Bài 15: Chong ô nhiễm tiếng ồn SGK Vật lí lớp Thơng tin từ nguồn khác - Yêu cẩu HS tìm kiếm nhà - Nhóm trưởng phân cơng thành phòng thư viện, phòng máy nhà viên lựa chọn tìm kiếm thơng tin trường hình ảnh, video, theo cụm từ khố sau: “Phòng, viết liên quan đến từ khoá - Hướng dẫn HS tìm kiếm thơng tin qua ví dụ minh hoạ trực tiếp gợi ý HS lưu thơng tin tìm kiếm vào thư mục máy tính để tiện sử dụng - Hướng dẫn để HS biết lựa chọn địa điểm có nhiễm tiếng ổn xung quanh khu vực sinh sống chống tiếng ồn”; “Các loại vật liệu cách âm”; “Thế ô nhiễm tiếng ồn”; “Tác hại ô nhiễm tiếng ồn sức khoẻ đời sống”; “Các cách phòng chơng nhiễm tiếng ồn” đế tìm kiêm thơng tin - HS thu thập thơng tin hình ảnh, ghi âm, ghi thơng tin giấy, vê trạng ô nhiễm tiếng ơn, khoảng thời - u cầu nhóm HS phân tích thơng tin gian có tiếng ồn, mức độ ồn tìm kiếm điển vào phiếu báo ngày, ảnh hưởng tiếng ồn đến cáo kết tìm kiếm sống, Hoạt động 2: Xử lí thơng tin - GV Yêu cẩu HS làm việc theo nhóm, lớp nhà Sơ đồ hoá thong tin thu thập dược trén giấy A4 - HS tổng hợp, phân tích thơng tin tìm kiếm - Tổ chức theo nhóm nhỏ HS, mỏi nhóm làm báo cáo dạng sơ đổ hoá - GV Định hướng HS, Sơ đồ phải nêu thực trạng ỏ nhiễm tiếng ổn khu vực khảo sát nhừ: khoảng thời gian co tiếng ổn ngày, mức độ ó nhiễm tiếng ổn, nguyên nhân ỏ nhiễm tiếng ồn, ảnh hưởng ô nhiễm tiếng ồn đến sinh hoạt người dân khu vực dó - Có thể hướng dẫn HS lập sơ đổ hoá máy tính để dưa vào hình ảnh mơ tả, giúp phát triển lực công nghệ thông tin cho HS - Yêu cầu HS đưa biện pháp để nhóm thảo luận Hoạt động 3: Lên ý tưởng Lựa chọn phương án phòng chống nhiễm tiếng ồn - Yêu cầu HS đưa ba phương án - Mỗi cá nhân đưa ba ý tưởng thiết phong chổng tiếng ổn cho trường học thể hình vẽ giấy, nọp lại cho nhóm trưởng thư kí kế phương án phòng chổng tiếng ồn cho trường học - Cả nhóm tổng hợp thống lựa chọn phương án, dó nêu rõ: Loại tiếng ổn lựa chọn, loại vật liệu sử dụng, thiết kế cách lắp đặt vật liệu, - Yêu cầu HS thảo luận tự do, dân chủ đưa dược phương án thiết kế phòng chống tiếng ồn cho trường học phù hợp - Cả nhóm thảo luận lựa chọn phương án thiết kế, lắp đặt vật liệu tối ưu - Hoàn thành vẽ thiết kế phương án giấy A0 GIÁO ÁN DẠY HỌC TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO Mơn vật lý Tiết 19: PHỊNG CHỐNG TIẾNG ỒN ( Tiết 2) ( Báo cáo đánh giá sản phẩm) I MỤC TIÊU Kiến thức - Xây dựng phương án phòng chống tiếng ồn cho trường học Kỹ năng; - Trình bày báo cáo trình thực sản phẩm cách sáng tạo khoa học Thái độ: Có thái độ nghiêm túc trình bày báo cáo sản phẩm Năng lực cần hình thành - Phát triển lực giao tiếp, lực thuyết trình báo cáo sản phẩm trước cơng chúng II THỜI GIAN - Tiết 19 tuần 19 Tổ chức cho học sinh báo cáo sản phẩm hoạt động Trải nghiệm sáng tạo: Phòng chống tiếng ồn III THIẾT BỊ VẬT TƯ Giáo viên (thiết bị, vật tư, kinh phí….) Chuẩn bị loại phiếu đánh giá cho học sinh 1.1: Phiếu đánh giá mức độ đóng góp thành viên nhóm Họ tên thành viên Mức Mức độ đóng góp độ đóng góp 1.2: Phiếu đánh giá hoạt động cá nhân PHIẾU ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CÁ NHÂN ( Cho điểm thành viên theo mức 1,2,3,4) Họ, Tên thành viên Mức độ đóng góp 1.3: Phiếu đánh giá hoạt động nhóm PHIẾU ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA NHÓM ( Đánh giá theo mức độ A, B, C, D) Nội dung Mức độ Tinh thần làm việc Hiệu làm việc nhóm B B Học sinh (thiết bị, vật tư, tài liệu…) Sản phẩm phòng chống tiếng ồn… IV Báo cáo giới thiệu sản phẩm, đánh giá sản phẩm Hoạt động 1: Hồn thiện trình bày báo cáo sản phẩm Trao đổi thảo luận nhóm A Giai đoạn quan trọng trình hoạt động trải nghiệm - Cả nhóm bàn bạc thống lựa chọn loại hình báo cáo loại hình như: poster, tập san, trình bày powerpoit - Yêu cầu HS báo cáo sở lí thuyết q trình thực thiết kế phương án - Đại diện nhóm báo cáo (trong thời gian phút) - Gợi ý cho nhóm lựa chọn hình thức báo cáo khác để làm tăng phong phú sản phẩm, tăng khả sáng tạo HS loại hình báo cáo đêu phát triển số lực định, đặc biệt lực sáng tạo - Khi HS trình bày thiết kê cần hỏi rõ lựa chọn loại vật liệu đó, vật liệu lựa chọn sử dụng lắp đặt nào, lắp đặt có tác dụng gì, để xác nhận trình học tập sáng tạo HS Hoạt động 2: Đánh giá sản phẩm hoạt động GV Đánh giá kiên thức HS dựa sơ đô tư nguổn âm gây ô nhiễm âm Tiêu chí đánh giá: Vế sản phẩm: - Sử dụng vật liệu cách âm vào thiết kế phương án - GV Đánh giá phương án thiết kế dựa điều kiện nhà trường gần đường, trồng cây, thiết bị, vật liệu có phù hợp khả thi hay khơng - Thiết kế phương án phòng chống tiếng 6n cho trường học Phương án thiết kế đảm bảo tính thẩm mĩ, phù hợp với khơng gian trường học, lớp học - Dựa tiêu chí cuối chủ đề trình bày sách Hoạt động trải nghiệm sáng tạo môn học lớp 7, GV đưa đánh giá chung la nhóm đạt, nhóm khơng đạt phân tích cho HS rõ đạt không đạt Vê hoạt động: - Từng cá nhân đưa đánh giá, nhận Để nhóm tự đánh giá trình bày (theo mẫu phiếu đánh giá trang SGV phụ lục) xét hoạt động cảm nhận cá nhân vể ý nghĩa hoạt động thân - Nếu thấy phần chưa rõ đặt thêm câu hỏi để xác nhân trình, xác nhận bổ sung kiến thức theo chuẩn, đánh giá sáng tạo - Các nhóm khác nhận xét, nêu câu hỏi phản biện - Đánh giá hoạt động cùa HS đặt câu hỏi xác nhận cá nhân làm có thực làm hay khơng - Cần có câu hỏi để HS đánh giá lẫn V Tổng kết học trải nghiệm - Giáo viên đánh giá vê hoạt động, nhận xét hòi cách tổ chức thảo luận, thống phương án cách thức tìm kiếm vật liệu - Giáo viên đánh giá nhóm đạt khơng đạt, giải thích lí - Hướng dẫn học sinh nhà nghiên cứu thêm để hoàn thiện sản phẩm áp dụng vào thực tế sống ************************************************************* KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO MÔN VẬT LÝ CHỦ ĐỀ: CHỐNG Ô NHIỄM TIẾNG ỒN I Mục tiêu: 10 - Học sinh huy động kiến thức đặc điểm môi trường truyền âm, vật liệu cách âm, phản xạ âm vào giải thích tượng âm ô nhiễm môi trường - Học sinh xây dựng phương án phòng chống nhiễm tiếng ồn cho trường học, trình bày báo cáo trình thực sản phẩm cách sáng tạo khoa học II Thời gian: Từ ngày 27 tháng 12 năm 2017 đến ngày 10 tháng năm 2018 Tuần 20 giao nhiệm vụ thực theo chủ đề ngoại khóa chủ đề: “CHỐNG Ơ NHIỄM TIẾNG ỒN” cụ thể sau: Chia nhóm: Chia theo nhóm học tập Quy định thời gian: Tuần 1: + Tìm kiếm hệ thống thơng tin, xây dựng phương án, ý tưởng thiết kế phương án + Chế tạo pin điện hóa tiến hành thí nghiệm với chúng Tuần 2: Thực thiết kế phương án: Lựa chọn thiết bị, sơ đồ, lựa chọn hình thức báo cáo * Lưu ý với học sinh cách thức trao đổi thơng tin: - Nhóm khó khăn việc tìm kiếm thơng tin xây dựng kế hoạch thực hiện…thì trực tiếp gặp GV để tư vấn giúp đỡ - Tất thành viên nhóm phải giao nhiệm vụ, kết thúc hoạt động thành viên phải có tự đánh giá cá nhân ý thức, thái độ hiệu công việc giao III Thiết bị + Vật tư: Yêu cầu nhóm chuẩn bị: Sưu tầm tài liệu: Nguồn thông tin lấy từ SGK vật lý từ nguồn Internet Chuẩn bị máy chiếu để học sinh báo cáo thiết kế dạng trình bày powerpoit IV Định hướng hoạt động học sinh Hình thức hoạt động: Chia làm nhóm cho học sinh nhóm gần nhà để tạo điều kiện việc trao đổi thông tin xây dựng phương án Tìm kiếm thơng tin: 11 - Thơng tin từ sách giáo khoa: Bài 14 phản xạ âm tiếng vang 15 Chống ô nhiễm tiếng ồn sgk vật lí - Thơng tin từ nguồn khác: Tìm kiếm internet, thu thập thơng tin hình ảnh, ghi âm ghi thơng tin giấy… - HS ghi thông tin vào 03 phiếu giáo viên chuẩn bị sẵn Xử lý thông tin: - HS tổng hợp, phân tích thơng tin tìm - Tổ chức theo nhóm nhỏ cho HS thảo luận, học sinh báo cáo Hồn thiện trình bày báo cáo sản phẩm - Yêu cầu báo cáo sở lý thuyết trình thực thiết kế phương án - Đại điện nhóm lên trình bày nhóm khoanrg phút Đánh giá sản phẩm hoạt động - Đánh giá kiến thức học sinh dựa sơ đồ tư - Đánh giá phương án thiết kế dựa điều kiện nhà trường gần đường, trồng cây, thiết bị, vật liệu phù hợp hay không - Đánh giá nhóm đạt khơng đạt, giải thích lí PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN Bài 14: Phản xạ âm- Tiếng vang Bài 15:Chống ô nhiễm tiếng ồn Người đọc:………………………………………Ngày đọc:………………… Từ khóa Nội dung đọc liên quan đến từ khóa 12 Phản xạ âm Tiếng vang Vật liệu cách âm Ơ nhiễm tiếng ồn Cách chống nhiễm tiếng ồn 13 PHIẾU TÌM KIẾM VÀ THU THẬP THƠNG TIN TRÊN INTERNET Người tìm kiếm:…………………………… Ngày tìm kiếm:………………… Từ khóa Nội dung đọc liên quan đến từ khóa Thế nhiễm tiếng ồn Phòng chống nhiễm tiếng ồn Vật liệu cách âm 14 Tác hại ô nhiễm tiếng ồn sức khỏe đời sống PHIẾU BÁO CÁO KẾT QUẢ TÌM KIẾM THƠNG TIN TRONG ĐỜI SỐNG Người thực hiện:………………………… …Ngày thực hiện:………………… Địa điểm khảo sát Nội dung khảo sát Kết khảo sát Khoảng thời gian có tiếng ồn Trường học Mức độ ô nhiễm tiếng ồn ảnh hưởng đến hoạt động dạy học 15 Các biện pháp phòng chống tiếng ồn sử dụng Khoảng thời gian có tiếng ồn Bệnh viện Mức độ nhiễm tiếng ồn ảnh hưởng đến hoạt động dạy học Các biện pháp phòng chống tiếng ồn sử dụng …………… …………… ************************************************************** KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO MÔN VẬT LÝ CHỦ ĐỀ: CHẾ TẠO PIN ĐIỆN HÓA ĐƠN GIẢN I Mục tiêu: 16 - Tổ chức hướng dẫn học sinh (HS) chế tạo Pin điện hóa từ vật liệu đơn giản, qua biết nguyên tắc hoạt động nguyên tắc cấu tạo Pin điện hóa khả ứng dụng pin điện hóa đơn giản - Hướng dẫn HS xây dựng phương án tiến hành thí nghiệm với pin điện hóa II Thời gian: ( từ ngày 30 tháng 10 đến 13 tháng 11 năm 2017) - Tiết 20 tuần 10 tổ chức giao nhiệm vụ thực chủ đề ngoại khóa “Chế tạo pin điện hóa đơn giản”, cụ thể sau Chia nhóm: Chia theo nhóm học tập ( nhóm bàn) Quy định thời gian: Tuần 1: + Tìm kiếm hệ thống thơng tin pin điện hóa vào phiếu thu thập thông tin + Chế tạo pin điện hóa tiến hành thí nghiệm với chúng Tuần 2: Xây dựng báo cáo tổng kết để giới thiệu kết thực báo cáo lớp * Lưu ý với học sinh cách thức trao đổi thơng tin: - Nhóm khó khăn việc tìm kiếm thơng tin xây dựng kế hoạch thực hiện…thì trực tiếp gặp GV để tư vấn giúp đỡ - Tất thành viên nhóm phải giao nhiệm vụ, kết thúc hoạt động thành viên phải có tự đánh giá cá nhân ý thức, thái độ hiệu công việc giao III Thiết bị + Vật tư: Yêu cầu nhóm chuẩn bị: Sưu tầm tài liệu để giới thiệu pin điện hóa: Nguồn thơng tin lấy từ SGK vật lý 7,8,9 từ nguồn Internet Một số đồng hồ đo điện đa năng: loại số vôn kế kim ( Gặp GV để mượn) Đèn LED có điện áp thấp : ( 1V; 1,5V 3V) + đến đoạn dây nối Các phiếu học tập theo mẫu để thực nhiệm vụ, cụ thể là: + Phiếu đánh giá, nhận xét, nêu cảm xúc trao đổi trình làm việc: ( theo mẫu sách dành cho HS trang 35 – Hoạt động trải nghiệm sáng tạo lớp + Phiếu thu thập thông tin: ( trang 56 SGV) 17 + Phiếu học tập cá nhân: theo mẫu CNTH_01( trang 57 SGV) ; phiếu NTH_01 trang 58 SGV phiếu NTH_02 trang 59 + Phiếu tự đánh giá phiếu đánh giá cá nhân ( mẫu mẫu 2) + Phiếu thành viên tự đánh giá hoạt động nhóm ( mẫu 3) + Phiếu đánh giá chéo dành cho nhóm( mẫu 4) IV Định hướng tổ chức hoạt động cho học sinh: Sau chia nhóm yêu cầu nhóm chuẩn bị vật tư, thiết bị cần thiết cho hoạt động giáo viên cần có định hướng cụ thể để HS đỡ bỡ ngỡ trình thực hồn thành báo cáo…như: Hoạt động nhóm để thống việc phân công nhiệm vụ cho thành viên thu thập thông tin liên quan như: dòng điện; nguồn điện; pin điện hóa 19, 25 SGK vật lý 7; bài8 SGK vật lý tài liệu khoa học pin điện hóa ( Đọc sách tìm từ nguồn Internet thơng qua cụm từ khóa : “Vai trò pin điện hóa thiết bị điện”; “các phận pin điện hóa nhìn từ bên ngồi”; “cấu tạo bên pin điện hóa: điện cực pin, chất điện li”; “các thông số pin”; “các phương pháp đo điện để xác định thông số đồng hồ đo đa năng”; “nguyên tắc hoạt động pin điện hóa”…) Hoạt động nhóm để xử lí thơng tin liên quan sơ đồ hóa thơng tin tìm kiếm sau việc thống xây dựng ý tưởng cho sản phẩm Thống ý tưởng thiết kế hình vẽ giấy gồm: dung dịch chất điện li hộp đựng, cách chế tạo cách bố trí điện cực; cách đấu dây lấy điện Thực thiết kế theo mẫu CNTH_01 Thiết kế, chế tạo sản phẩm thực phương án đo Thống hình thức báo cáo, tập san qua trả lời câu hỏi hay qua hoạt động biểu diễn hay thông qua hồ sơ học tập; phiếu học tập… Đánh giá hoạt động cá nhân tập thể nhóm theo mẫu SGV V Dự kiến thời gian phương pháp tổ chức: - Ngay sau học xong 19: “Sử dụng an toàn tiết kiệm điện” yêu cầu HS nhà tự nghiên cứu tài liệu chuẩn bị vật tư, thiết bị cần thiết để tiết học tới hướng dẫn cụ thể - Với số lượng HS lớp ( xấp xỉ 40 em) , dự kiến chia lớp thành nhóm ( khoảng đến em) 18 - Sau sản phẩm hoàn PHIẾU THU THẬP THỐNG TIN Bài 23: Đối lưu, xạ nhiệt (SGK vật lý Người đọc Ngày đọc Từ khoá Nội dung đọc liên quan đến từ khoá - Sấy - Sấy lượng mặt trời - Đối lưu - Bức xạ - Vật liệu dẫn nhiệt, cách nhiệt - Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ sấy - Hiệu ứng nhà kính - Các phận máy sấy nguyên lí hoạt động chúng (có the thể hiên hình vẽ - Các công cụ cần dùng Họ t Họ tên thành viên ên th Mức Mức độ đóng góp độ đóng góp ành viên 19 PHIẾU ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CÁ NHÂN ( Cho điểm thành viên theo mức 1,2,3,4) Họ, Tên thành viên Mức độ đóng góp PHIẾU ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA NHÓM ( Đánh giá theo mức độ A, B, C, D) Nội dung Tinh thần làm việc Mức độ TT B Tªn Hiệu lm vic nhúm B Tinh thần làm việc nhóm 20 Trao i tho lun nhúm A Hiệu làm việc nhóm Trao đổi, thảo luận nhóm 21 ... sơ Trải nghiệm sáng tạo: Trần Ngọc Tú NHÓM TRƯỞNG GIÁO ÁN DẠY HỌC TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO Môn vật lý Tiết 17: PHÒNG CHỐNG TIẾNG ỒN ( Tiết 1) ( Hướng dẫn cách thức tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng. .. phương án thiết kế, lắp đặt vật liệu tối ưu - Hoàn thành vẽ thiết kế phương án giấy A0 GIÁO ÁN DẠY HỌC TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO Môn vật lý Tiết 19: PHÒNG CHỐNG TIẾNG ỒN ( Tiết 2) ( Báo cáo đánh giá... nhiễm tiếng ổn xung quanh khu vực sinh sống chống tiếng ồn ; “Các loại vật liệu cách âm”; “Thế ô nhiễm tiếng ồn ; “Tác hại ô nhiễm tiếng ồn sức khoẻ đời sống”; “Các cách phòng chơng nhiễm tiếng ồn
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án trải nghiệm sáng tạo chống ô nhiếm tiếng ồn môn vật lý 7, giáo án trải nghiệm sáng tạo chống ô nhiếm tiếng ồn môn vật lý 7

Từ khóa liên quan