0

Thuyết trình mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức

12 3,610 7
  • Thuyết trình mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2018, 22:47

Khoa tài Lớp K17-TCH Nhóm 3: Nguyễn Thị Mai Phương Khắc Thị Quỳnh Trang Nguyễn Thị Hương Đỗ Thị Hải Nam Phạm Thị Thu Thảo Nguyễn Xuân Hồng Hạnh Cao Thị Hằng CHỦ ĐỀ MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA VẬT CHẤT Ý THỨC Các quan điểm khác lịch sử triết học CNDT CNDV Siêu hình CNDV Biện chứng YT có trước YT định VC VC định YT Tuyệt đối hóa VC VC có trước VC định YT Quan điểm CNDVBC * Vật chất định ý thức * Sự tác động trở lại ý thức tới vật chất * Ý nghĩa phương pháp luận 1 Vật chất định ý thức Sự đời: Các yếu tố hợp thành nguồn gốc tự nhiên nguồn gốc xã hội ý thức mang tính vật chất Vật chất định ý thức Nội dung: Vì ý thức phản ánh giới vật chất vật chất định nội dung ý thức Sự vận động, biến đổi: vật chất vận động, biến đổi ý thức vận động, biến đổi theo 2.Sự tác động trở lại ý thức tới VC • Vật chất định ý thức ý thức có tính động, sáng tạo tác động trở lại vật chất thông qua hoạt động thực tiễn người – Ý thức tác động trở lại vật chất theo hai chiều hướng thông qua hoạt động thực tiễn : Phản ánh đắn thực khách quan Phản ánh không thực khách quan Định hướng cho hoạt động cải tạo giới người có hiệu Tác dụng tiêu cực đến hoạt động thực tiễn thực khách quan Kết Ý nghĩa phương pháp luận • Xuất phát từ thực tế khách quan, tôn trọng quy luật khách quan (tránh chủ quan ý chí) • Phát huy tính động chủ quan * Cần phát huy vai trò nhân tố chủ quan trọng hoạt động thực tiễn Cảm ơn bạn lắng nghe! Good Bye!!! ... gốc xã hội ý thức mang tính vật chất Vật chất định ý thức Nội dung: Vì ý thức phản ánh giới vật chất vật chất định nội dung ý thức Sự vận động, biến đổi: vật chất vận động, biến đổi ý thức vận... đối hóa VC VC có trước VC định YT Quan điểm CNDVBC * Vật chất định ý thức * Sự tác động trở lại ý thức tới vật chất * Ý nghĩa phương pháp luận 1 Vật chất định ý thức Sự đời: Các yếu tố hợp thành... Nguyễn Xuân Hồng Hạnh Cao Thị Hằng CHỦ ĐỀ MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC Các quan điểm khác lịch sử triết học CNDT CNDV Siêu hình CNDV Biện chứng YT có trước YT định VC VC định YT
- Xem thêm -

Xem thêm: Thuyết trình mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức , , Sự tác động trở lại của ý thức tới VC

Từ khóa liên quan