0

BXD 1091 QD BXD 26122011

1 232 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/12/2017, 13:45

BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 1091/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH Về việc Cơng bố Định mức dự tốn xây dựng cơng trình - Phần xây dựng (bổ sung) BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG Căn Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Xây dựng; Căn Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/4/2009 Chính phủ Quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơng trình; Căn Thơng tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 Bộ Xây dựng việc hướng dẫn lập quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơng trình; Theo đề nghị Vụ trưởng Vụ Kinh tế Xây dựng Viện trưởng Viện Kinh tế Xây dựng, QUYẾT ĐỊNH: Điều Công bố định mức dự tốn số cơng tác xây dựng kèm theo định này, bổ sung vào tập Định mức dự toán xây dựng cơng trình - Phần Xây dựng công bố theo văn số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 Bộ Xây dựng để quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng vào việc lập quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơng trình Điều Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./ Nơi nhận: - Văn phòng Quốc hội; - Hội đồng dân tộc Ủy ban Quốc hội ; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Cơ quan TW đồn thể; - Tòa án nhân dân tối cao; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Văn phòng Chính phủ; - Các Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc CP; - Các Sở Xây dựng, Sở có cơng trình xây dựng chuyên ngành ; - Các Tập đoàn kinh tế; Tổng công ty Nhà nước; - Các Cục, Vụ thuộc Bộ xây dựng; - Website Bộ Xây dựng - Lưu VP; Vụ PC; Vụ KTXD; Viện KTXD; Tha300 KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG (đã ký) Trần Văn Sơn
- Xem thêm -

Xem thêm: BXD 1091 QD BXD 26122011,