0

Quyết định 1056 QĐ-BXD năm 2016 chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp do Bộ Xây dựng ban hành

4 165 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2017, 22:08

Thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp Thông tin Lĩnh vực thống kê:Tiêu chuẩn đo lường chất lượngCơ quan có thẩm quyền quyết định:Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Không quá 30 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cơ quan đầu mối tiến hành xem xét hồ sơ, thực hiện đánh giá năng lực thực tế tại cơ sở (nếu cần) và ra quyết định chỉ định. Đối tượng thực hiện:Tổ chứcTTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Lãnh đạo Ban đánh giá sự phù hợp - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phê giao nhiệm vụ cho cán bộ xử lý. 2. Vào sổ công văn đến của Ban Đánh giá sự phù hợp - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. 3. Xử lý hồ sơ: + Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu theo quy định tại điểm 1.1 khoản 1 Mục II (đối với tổ chức chứng nhận) và điểm 1.2 khoản 1 Mục II (đối với tổ chức thử nghiệm) của Thông tư số 09/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009, cán bộ thực hiện soạn thảo quyết định chỉ định và tờ trình trình Lãnh đạo Tổng cục. + Trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng yêu cầu theo quy định tại điểm 1.1 khoản 1 Mục II (đối với tổ chức chứng nhận) và điểm 1.2 khoản 1 Mục II (đối với tổ chức thử nghiệm) của Thông tư số 09/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009, cán bộ soạn thảo công văn yêu cầu bổ sung các tài liệu còn thiếu. 4. Lãnh đạo Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ký quyết định chỉ định. Tên bước Mô tả bước 5. Ba tháng trước khi quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp hết hiệu lực, nếu có nhu cầu, tổ chức đánh giá sự phù hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký lại theo quy định. 6. Tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định thực hiện hoạt động thử nghiệm, giám định, kiểm định khi có nhu cầu thay đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh vực được chỉ định phải thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi, bổ sung (đăng ký mới) theo quy định. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Giấy đăng ký chỉ định đánh giá sự phù hợp theo mẫu quy định. 2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận. 3. Danh sách thử nghiệm viên, giám định viên, kiểm định viên, chuyên gia đánh giá đáp ứng yêu cầu quy định theo mẫu quy định tại Phụ lục II của Thành phần hồ sơ Thông tư số 09/2009/TT-BKHCN. 4. Danh mục tài liệu kỹ thuật, tiêu chuẩn và quy trình thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận tương ứng với sản phẩm, hàng hóa, quá trình, môi trường đăng ký chỉ định theo mẫu quy định tại Phụ lục III của Thông tư số Công ty Luật Minh Gia BỘ XÂY DỰNG Số: 1056/QĐ-BXD https://luatminhgia.com.vn/ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH CHỈ ĐỊNH TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG Căn Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21/11/2007; Căn Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Xây dựng; Căn Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Căn Thông tư số 09/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ hướng dẫn yêu cầu, trình tự, thủ tục định tổ chức đánh giá phù hợp Thông tư số 11/2011/TT-BKHCN ngày 30/6/2011 Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ sửa đổi, bổ sung số quy định Thông tư số 09/2009/TT-BKHCN; Căn Thông tư số 15/2014/TT-BXD ngày 15/9/2014 Bộ trưởng Bộ Xây dựng việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2014/BXD Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng; Theo đề nghị Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ Môi trường, QUYẾT ĐỊNH: Điều Chỉ định Công ty cổ phần chứng nhận giám định IQC, địa chỉ: Ô 6/BT4, Khu đô thị Cầu Bươu, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, thực việc thử nghiệm/chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng (tại Phụ lục kèm theo) phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, số hiệu QCVN 16:2014/BXD Điều Thời hạn hiệu lực Quyết định năm kể từ ngày ký Điều Tổ chức nêu Điều có trách nhiệm thực công tác đánh giá chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phục vụ quản lý nhà nước có yêu cầu phải tuân thủ quy định hướng dẫn quan nhà nước có thẩm quyền LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Công ty Luật Minh Gia https://luatminhgia.com.vn/ Tổ chức nêu Điều quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./ KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Tên tổ chức Điều 1; - Bộ trưởng Phạm Hồng Hà (để báo cáo); - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; - Vụ VLXD; - Lưu: VT, Vụ KHCN&MT Bùi Phạm Khánh PHỤ LỤC DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP VỚI QCVN 16:2014/BXD (Kèm theo Quyết định số 1056/QĐ-BXD ngày 12 tháng 10 năm 2016) TT Tên sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng Sản phẩm clanhke xi măng xi măng: 1.1 Clanhke xi măng poóc lăng 1.2 Xi măng poóc lăng 1.3 Xi măng poóc lăng hỗn hợp 1.4 Xi măng poóc lăng trắng 1.5 Xi măng poóc lăng tỏa nhiệt 1.6 Xi măng poóc lăng hỗn hợp tỏa nhiệt 1.7 Xi măng poóc lăng bền sun phát 1.8 Xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sun phát 1.9 Xi măng xây trát Sản phẩm kính xây dựng: 2.1 Kính cán vân hoa 2.2 Kính màu hấp thụ nhiệt 2.3 Kính phủ phản quang 2.4 Kính dán nhiều lớp kính dán an toàn nhiều lớp 2.5 Kính cốt lưới thép LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Công ty Luật Minh Gia 2.6 https://luatminhgia.com.vn/ Kính phủ xạ thấp Sản phẩm chứa sợi vô cơ, sợi hữu tổng hợp; sản phẩm nhôm hợp kim nhôm định hình; ống nhựa polyvinyl clorua không hóa dẻo (PVC-U) sản phẩm sở gỗ: 3.1 Tấm thạch cao 3.2 Tấm xi măng sợi 3.3 Nhôm hợp kim nhôm định hình 3.4 Hệ thống ống chất dẻo dùng cho hệ thống cấp nước, thoát nước cống rãnh đặt ngầm mặt đất điều kiện có áp suất - Polyvinyl clorua không hóa dẻo (PVC-U) 3.5 Ván MDF 3.6 Ván dăm 3.7 Ván sàn gỗ nhân tạo Sản phẩm sơn, vật liệu chống thấm, vật liệu xảm khe: 4.1 Sơn tường dạng nhũ tương 4.2 Bột bả tường gốc ximăng poóc lăng 4.3 Sơn Epoxy 4.4 Sơn Alkyd 4.5 Tấm trải chống thấm sở bi tum biến tính 4.6 Băng chặn nước PVC 4.7 Vật liệu chống thấm gốc ximăng-polyme 4.8 Silicon xảm khe cho kết cấu xây dựng Sản phẩm gạch, đá ốp lát: 5.1 Gạch gốm ốp lát ép bán khô 5.2 Gạch gốm ốp lát đùn dẻo 5.3 Gạch gốm ốp lát - Gạch ngoại thất Mosaic 5.4 Gạch terrazzo 5.5 Đá ốp lát nhân tạo sở chất kết dính hữu 5.6 Đá ốp lát tự nhiên Sản phẩm cốt liệu cho bê tông vữa: 6.1 Cốt liệu nhỏ (cát) cho bê tông vữa 6.2 Cốt liệu lớn (đá dăm, sỏi, sỏi dăm) cho bê tông LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Công ty Luật Minh Gia 6.3 https://luatminhgia.com.vn/ Cát nghiền cho bê tông vữa Sản phẩm vật liệu xây: 7.1 Gạch đặc đất sét nung 7.2 Gạch rỗng đất sét nung 7.3 Gạch bê tông 7.4 Bê tông nhẹ - Gạch bê tông khí chưng áp (AAC) 7.5 Bê tông nhẹ - Bê tông bọt, khí không chưng áp Sản phẩm cửa sổ, cửa đi: 8.1 Cửa sổ, cửa khung nhựa cứng U-PVC 8.2 Cửa đi, cửa sổ - Cửa gỗ 8.3 Cửa đi, cửa sổ - Cửa kim loại LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 01/2015/TT-BXD Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2015 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG TRONG QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/06/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại thông báo số 5724/VPCP-KTTH ngày 29/7/2014 của Văn phòng Chính phủ về hệ thống cấp bậc công nhân trực tiếp sản xuất, xác định đơn giá nhân công áp dụng trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo quy định của Bộ Luật lao động năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kinh tế xây dựng và Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng; Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Thông tư này hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Điều 2. Đối tượng áp dụng 1. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng của dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách; dự án thực hiện theo hình thức: Hợp đồng xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT), Hợp đồng xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh (BTO), Hợp đồng xây dựng - Chuyển giao (BT), Hợp đồng theo hình thức đối tác công tư (PPP) do cơ quan quản lý nhà nước quản lý áp dụng các quy định của Thông tư này. 2. Khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng sử dụng các nguồn vốn khác áp dụng các quy định của Thông tư này. Điều 3. Nguyên tắc xác định và điều chỉnh đơn giá nhân công 1. Đơn giá nhân công xác định theo hướng dẫn tại Thông tư này đảm bảo các nguyên tắc sau: a) Phù hợp với trình độ tay nghề theo cấp bậc nhân công trong hệ thống định mức dự toán xây dựng công trình. b) Phù hợp với mặt bằng giá nhân công xây dựng trên thị trường lao động của từng địa phương, nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định. c) Phù hợp với đặc điểm, tính chất công việc của nhân công xây dựng. d) Đáp ứng yêu cầu chi trả một số khoản chi phí thuộc trách nhiệm của người lao động phải trả theo quy định (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và một số khoản phải trả khác). 2. Đơn giá nhân công theo hướng dẫn tại Thông tư này sử dụng để xác định tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng, để cấp có thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở xác định giá gói thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu trong hoạt động đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật về đấu thầu và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 3. Đơn giá nhân công theo hướng dẫn tại Thông tư này được điều chỉnh khi mặt bằng giá nhân công xây dựng trên thị trường lao động có sự biến động. Điều 4. Xác định đơn giá nhân công Đơn giá nhân công được xác định theo công thức sau: t HLG CBNCNC 1 ××= Trong đó: - G NC : đơn giá nhân công tính cho một ngày công trực tiếp sản xuất xây dựng. - L NC : mức lương đầu vào để xác định đơn giá nhân công cho một ngày công trực tiếp sản xuất xây dựng. Mức lương này đã bao gồm các khoản lương phụ, các khoản phụ cấp lưu động, phụ cấp khu vực, phụ cấp không ổn định sản xuất và đã tính đến các yếu tố thị trường công bố tại Phụ lục số 1 kèm theo Thông tư này. - H CB : hệ số lương theo cấp bậc của nhân công trực tiếp sản xuất xây dựng công bố tại Phụ lục số 2 kèm theo Thông tư này. - t: 26 ngày làm việc trong tháng. Điều 5. Tổ chức thực hiện 1. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ hướng dẫn của LỜI CẢM ƠN Trong thời gian học tập, nghiên cứu thực khóa luận tốt nghiệp cố gắng nỗ lực thân nhận nhiều giúp đỡ thầy cô giáo, gia đình bạn bè Nhân dịp xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành sâu sắc Trước tiên xin gửi lời cảm ơn tới Ban chủ nhiệm khoa Tài nguyên môi trường, thầy cô giáo khoa môn Công nghệ môi trường tạo điều kiện cho học tập nghiên cứu, trang bị cho kiến thức bổ ích chuyên ngành kiến thức xã hội Để có kết xin đặc biệt gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới cô giáo - Ths Nguyễn Thị Thu Hà người tận tình bảo, truyền đạt cho nhiều kiến thức, kỹ làm việc, kỹ sống, giúp đỡ học tập, nghiên cứu theo sát suốt trình thực khóa luận Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới cô giáo - Ths Hồ Thị Thúy Hằng thầy giáo – TS Đỗ Thủy Nguyên theo sát bảo trình học tập, tận tình giúp đỡ suốt trình hoàn thành khóa luận Cuối xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới bố mẹ, toàn thể bạn bè người bên suốt thời gian học tập rèn luyện trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội Hà Nội, ngày 18 tháng năm 2014 Sinh viên Nguyễn Huyền Trang i MỤC LỤC ii DANH MỤC VIẾT TẮT BOD5 COD DO KCN NH4+ NO3QCVN TCVN WQI WQISI nhu cầu oxy sinh học nhu cầu oxy hóa học hàm lượng oxy hòa tan khu công nghiệp hàm lượng amoni hàm lượng nitrat quy chuẩn việt nam tiêu chuẩn Việt Nam số chất lượng nước WQI thông số iii DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Các thông số đề cử để xem xét kết thiết lập số chất lượng nước NSF-WQI Bảng 2.2 Phân hạng đánh giá chất lượng nước theo số BC .11 Bảng 2.3 Các thông số lựa chọn, trọng số công thức tính số phụ .13 Bảng 2.4 Phân hạng đánh giá chất lượng nước theo số số 15 Bảng 2.5 Các thông số chất lượng nước lựa chọn cho mục đích riêng 16 Bảng 2.6 Phân hạng đánh giá chất lượng nước theo số Bhargava WQI 16 Bảng 2.7 Kết đánh giá WQI số hồ Đà Lạt 20 Bảng 4.1: Giá trị thông số quan trắc kênh mương thủy lợi 34 Bảng 4.2 Giá trị quan trắc số kim loại nặng kênh mương thủy lợi( tháng 12/2013) 36 Bảng 4.3: Giá trị thông số quan trắc Ao, hồ, đầm 37 Bảng 4.4 Giá trị quan trắc số kim loại nặng ao hồ( tháng 12/2013) 39 Bảng 4.5 : Giá trị thông số quan trắc sông 40 Bảng 4.6: Phân hạng chất lượng nước mặt Hưng Yên (năm 2013) 43 Bảng 4.7: Đánh giá tính WQI quy chuẩn Việt Nam 08:2008/BTNMT theo loại hình thuỷ vực 46 Bảng 4.8: So sánh chất lượng nước WQI theo quy chuẩn 08:2008/BTNMT thông qua mức độ nhận thải 48 Bảng 4.9: Đánh giá ảnh hưởng thông số WQI 50 Bàng 4.10 Kết đánh giá mức ý nghĩa thông` số WQI 54 Bảng 4.11: Kết đánh ... HÓA VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP VỚI QCVN 16:2014/BXD (Kèm theo Quyết định số 1056/ QĐ-BXD ngày 12 tháng 10 năm 2016) TT Tên sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng Sản phẩm... https://luatminhgia.com.vn/ Tổ chức nêu Điều quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./ KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Tên tổ chức Điều 1; - Bộ trưởng Phạm Hồng Hà (để báo cáo); - Tổng... cơ, sợi hữu tổng hợp; sản phẩm nhôm hợp kim nhôm định hình; ống nhựa polyvinyl clorua không hóa dẻo (PVC-U) sản phẩm sở gỗ: 3.1 Tấm thạch cao 3.2 Tấm xi măng sợi 3.3 Nhôm hợp kim nhôm định hình
- Xem thêm -

Xem thêm: Quyết định 1056 QĐ-BXD năm 2016 chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp do Bộ Xây dựng ban hành, Quyết định 1056 QĐ-BXD năm 2016 chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp do Bộ Xây dựng ban hành,

Từ khóa liên quan