0

BXD 593 QD 30052014.signed

36 147 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 05:00

Bộ xây dựng Số: 788/QĐ-BXD Cộng ho x hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2010 Quyết định Về việc công bố Hớng dẫn đo bóc khối lợng xây dựng công trình Bộ trởng Bộ Xây dựng Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu t xây dựng công trình; Theo đề nghị của Vụ trởng Vụ Kinh tế xây dựng và Viện trởng Viện Kinh tế xây dựng. Quyết định Điều 1. Công bố Hớng dẫn đo bóc khối lợng xây dựng công trình kèm theo Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo sử dụng vào việc xác định khối lợng xây dựng của công trình và chi phí đầu t xây dựng công trình. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nơi nhận: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Văn phòng TW và các Ban của Đảng; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Toà án nhân dân tối cao; - Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nớc; - Website của Chính phủ; - Cơ quan Trung ơng của các đoàn thể; - Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Công báo; - BXD: các Cục, Vụ, Viện, Thanh tra; - Lu: VP, VKT, Vụ KTXD (S). KT. Bộ trởng thứ trởng Đã ký Trần Văn Sơn 1 Hớng dẫn đo bóc khối lợng xây dựng công trình ( Kèm theo Quyt nh s: 788/Q-BXD ngày 26 / 8/ 2010 của B trng Bộ Xây dựng ) I- hớng dẫn chung 1. Khối lợng xây dựng công trình, hạng mục công trình đợc đo bóc là cơ sở cho việc xác định chi phí đầu t xây dựng công trình và lập bảng khối lợng mời thầu khi tổ chức lựa chọn nhà thầu. 2. Đo bóc khối lợng xây dựng công trình, hạng mục công trình là việc xác định khối lợng công tác xây dựng cụ thể đợc thực hiện theo phơng thức đo, đếm, tính toán, kiểm tra trên cơ sở kích thớc, số lợng quy định trong bản vẽ thiết kế (thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công), hoặc từ yêu cầu triển khai dự án và thi công xây dựng, các chỉ dẫn có liên quan và các tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng Việt Nam. 3. Khối lợng đo bóc công trình, hạng mục công trình khi lập tổng mức đầu t, xác định khối lợng mời thầu khi lựa chọn tổng thầu EPC, tổng thầu chìa khóa trao tay còn có thể đợc đo bóc theo bộ phận kết cấu, diện tích, công suất, công năng sử dụng . và phải đợc mô tả đầy đủ về tính chất, đặc điểm và vật liệu sử dụng để làm cơ sở cho việc xác định chi phí của công trỡnh, hạng mục công trình đó. 4. Đối với một số bộ phận công trình, công tác xây dựng thuộc công trình, hạng mục công trình không thể đo bóc đợc khối lợng chính xác, cụ thể thì có thể tạm xác định và ghi chú là khối lợng tạm tính hoặc khoản tiền tạm tính. Khối lợng hoặc khoản tiền tạm tính này sẽ đợc đo bóc tớnh toỏn lại khi quyết toán hoặc thực hiện theo quy định cụ thể tại hợp đồng xây dựng. 5. Đối với các loại công trình xây dựng có tính chất đặc thù hoặc các công tác xây dựng cần đo bóc tiờn lng nhng cha có hớng dẫn hoặc hớng dẫn cha phù hợp với đặc thù của công trình, công tác xây dựng thì các tổ chức, cá nhân khi thực hiện đo bóc khối lợng các công tác xây dựng đó có thể tự đa phơng pháp đo bóc phù hợp với hớng dẫn đo bóc khối lợng xây dựng công trình theo công bố này và có thuyết minh cụ thể. 6. Trờng hợp sử dụng các tài liệu, hớng dẫn của nớc ngoài để thực hiện việc đo bóc khối lợng xây dựng công trình, hạng mục công trình cần nghiên cứu, tham khảo hớng dẫn này để bảo đảm nguyên tắc thống nhất về quản lý khối lợng và chi phí đầu t xây dựng công trình. 2 II. Hớng dẫn cụ thể 1. Yêu cầu đối với việc đo bóc khối lợng xây dựng công trình 1.1. Ký bi: Trung tõm Thụng tin Email: ttth@moc.gov.vn C quan: B Xõy dng Thi gian ký: 30.07.2014 B XY DNG CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM c lp - T - Hnh phỳc S: 593 /Q-BXD H Ni, ngy 30 thỏng nm 2014 QUYT NH V vic cụng b nh mc d toỏn Duy trỡ cõy xanh ụ th B TRNG B XY DNG Cn c Ngh nh s 62/2013/N-CP ngy 25/6/2013 ca Chớnh ph qui nh chc nng, nhim v, quyn hn v c cu t chc ca B Xõy dng; Cn c Ngh nh s 130/2013/N-CP ngy 16/10/2013 ca Chớnh ph v sn xut v cung ng sn phm, dch v cụng ớch; Cn c Ngh nh s 64/2010/N-CP ngy 11/6/2010 ca Chớnh ph v qun lý cõy xanh; Theo ngh ca V trng V Kinh t xõy dng v Vin trng Vin Kinh t xõy dng, QUYT NH: iu Cụng b nh mc d toỏn Duy trỡ cõy xanh ụ th kốm theo Quyt nh ny cỏc t chc, cỏ nhõn cú liờn quan tham kho, s dng vo vic lp v qun lý chi phớ trỡ cõy xanh ụ th iu Quyt nh ny cú hiu lc k t ngy 01/6/2014 Ni nhn : - Vn phũng Quc hi - Hi ng dõn tc v cỏc U ban ca Quc hi; - Vn phũng Ch tch nc; - C quan TW ca cỏc on th; - To ỏn Nhõn dõn ti cao; - Vin Kim sỏt nhõn dõn ti cao; - Vn phũng Chớnh ph; - Cỏc B, c quan ngang B, c quan trc thuc CP; - Cỏc S XD, cỏc S TN&MTca cỏc Tnh, TP trc thuc TW; - Cỏc Cc, V thuc B XD; -Website ca B Xõy dng - Lu VP, V PC, V KTXD, Vin KTXD, Kh250 KT B TRNG TH TRNG (ó ký) Bựi Phm Khỏnh B XY DNG -o0o - NH MC D TON DUY TRè CY XANH ễ TH (Cụng b kốm theo Quyt nh s: 593/Q-BXD ngy 30 thỏng nm 2014 ca B trng B Xõy dng) H NI - 2014 PHN I THUYT MINH NH MC D TON DUY TRè CY XANH ễ TH Ni dung nh mc trỡ cõy xanh ụ th - nh mc d toỏn trỡ cõy xanh ụ th cụng b ti bn ny bao gm cỏc hao phớ cn thit v vt liu (phõn bún, thuc tr sõu, nc ti, vt t khỏc), nhõn cụng v mt s phng tin mỏy múc thit b hon thnh mt n v lng cụng tỏc sn xut, trng mi v trỡ cõy xanh ụ th; - Phm vi cỏc cụng vic trỡ cõy xanh ụ th c nh mc bao gm cỏc cụng vic liờn quan n quỏ trỡnh chm súc cõy xanh thng xuyờn k t c trng mi m bo vic sinh trng v phỏt trin bỡnh thng ca cõy xanh ụ th Cỏc cn c xỏc lp nh mc - Quy trỡnh k thut thc hin cụng tỏc trỡ cõy xanh ụ th hin ang ỏp dng ph bin cỏc ụ th - Ngh nh s 42/2009/N-CP ngy 07/5/2009 ca Chớnh ph v vic phõn loi ụ th - S liu v tỡnh hỡnh s dng lao ng, trang thit b xe mỏy, k thut cng nh kt qu ng dng tin b khoa hc k thut vo thc tin cụng tỏc trỡ cõy xanh ụ th Kt cu ca nh mc nh mc c trỡnh by theo nhúm, loi cụng tỏc trỡ cõy xanh ụ th Mi nh mc c trỡnh by gm: thnh phn cụng vic, iu kin ỏp dng cỏc tr s mc v n v tớnh phự hp thc hin cụng vic ú Định mức dự toán Duy trỡ cõy xanh ụ th công bố đợc kết cấu thành phần: + Phần I: Thuyết minh định mức + Phần II: Bảng định mức dự toán: - Chng I: Duy trỡ thm c - Chng II: Duy trỡ cõy cnh - Chng III: Duy trỡ cõy búng mỏt Hớng dẫn áp dụng định mức - Định mức dự toán trỡ cõy xanh ụ th Bộ Xây dựng công bố để tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng vào việc lập quản lý chi phí trỡ cõy xanh ụ th - Hao phí vật liệu, công cụ lao động khác (nh dao, kéo, bay, găng tay, thùng chứa, cuốc,) trực tiếp sử dụng cho trình thực công việc định mức theo công bố Các hao phí đợc xác định chi phí quản lý chung dự toán chi phí thực công tác trỡ cõy xanh ụ th theo hớng dẫn Bộ Xây dựng - Trờng hợp công tác trỡ cõy xanh ụ th có yêu cầu kỹ thuật điều kiện thực khác với quy định tập định mức loại công tác trì xanh đô thị cha công bố định mức Sở Xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ơng chủ trì phối hợp với Sở, Ban, Ngành liên quan tiến hành điều chỉnh định mức xác lập định mức để trình UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ơng quy định áp dụng, đồng thời báo cáo Bộ Xây dựng để theo dõi quản lý PHN II NH MC D TON CHNG I: DUY TRè THM C CX1.01.00 Ti nc thm c thun chng v khụng thun chng (tiu o, di phõn cỏch) Thnh phn cụng vic: - Chun b, chuyn vt t, dng c n ni lm vic - Dựng vũi phun cm tay, ti u t m thm c, tu theo a hỡnh tng khu vc, nc ti ly t ging khoan bm lờn ti trc tip hoc nc mỏy ly t ngun cung cp ca thnh ph ti ti ch hoc bng xe ch bn ti nhng khu vc xa ngun nc - Dn dp v sinh ni lm vic sau thi cụng - Chựi ra, ct dng c ti ni quy nh * Lng nc ti v s ln ti trỡ thm c c quy nh nh sau: + Cỏc ụ th Vựng I: Lng nc ti: 5lớt/m2 (c thun chng); lớt/m2 (c khụng thun chng); S ln ti 140 ln/nm + Cỏc ụ th Vựng II: Lng nc ti: 7lớt/m2 (c thun chng); lớt/m2 (c khụng thun chng); S ln ti 195 ln/nm + Cỏc ụ th Vựng III: Lng nc ti: 7lớt/m2 (c thun chng); lớt/m2 (c khụng thun chng); S ln ti 240 ln/nm CX1.01.10 Ti nc ging khoan thm c thun chng bng mỏy bm n v tớnh: 100m2/ln Mó hiu Loi cụng tỏc CX1.01.10 Ti nc ging khoan thm c thun chng bng mỏy bm Thnh phn hao phớ Vt liu: - Nc ti Nhõn cụng: - Bc th bỡnh quõn 3,5/7 Mỏy thi cụng: - Mỏy bm chy xng 3CV - Mỏy bm chy in 1,5KW n v nh mc Bm xng Bm in m3 0,5 0,5 cụng 0,068 0,09 ca 0,068 - ca - 0,09 CX1.01.20 Ti nc thm c thun chng bng th cụng n v tớnh: 100m2/ln Mó hiu Loi cụng tỏc Thnh phn hao phớ Ti nc thm Vt liu: c thun chng - Nc ti bng th cụng Nhõn cụng: - Bc th bỡnh quõn 3,5/7 CX1.01.20 n v nh mc m3 0,5 cụng 0,12 CX1.01.30 Ti nc thm c thun chng bng xe bn n v tớnh: 100m2/ln Mó hiu Loi cụng tỏc Thnh phn hao phớ nc Vt liu: thm c thun - Nc ti chng bng xe bn Nhõn cụng: - Bc th ...-1-BỘ XÂY DỰNG--------CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc----------------Số: 196/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2011QUYẾT ĐỊNHVỀ VIỆC CÔNG BỐ CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG QUÍ 4 VÀ NĂM 2010BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNGCăn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng.Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kinh tế Xây dựng và Viện trưởng Viện Kinh tế Xây dựng.QUYẾT ĐỊNHĐiều 1. Công bố Tập Chỉ số giá xây dựng Quí 4/2010 và năm 2010 kèm theo Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, điều chỉnh tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình, giá hợp đồng xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.Nơi nhận:- Văn phòng Quốc hội;- Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội;- Văn phòng Chủ tịch nước;- Cơ quan TW của các đoàn thể;- Toà án Nhân dân tối cao;- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;- Văn phòng Chính phủ;- Các Sở XD, các Sở có công trình xây dựng chuyên ngành;- Các Cục, Vụ thuộc Bộ XD;- Lưu VP, Vụ KTXD, Viện KTXD, M.200KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNGTrần Văn SơnFILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢNChi so gia THÔNG BÁO TÌNH TRẠNG CÁC TIÊU CHUẨN TRONG DANH MỤC TIÊU CHUẨN NGÀNH XÂY DỰNG ðà HẾT HIỆU LỰC (ñợt 1) Mã hiệu và tên tiêu chuẩn hết hiệu lực Mã hiệu và tên tiêu chuẩn hiện hành 1. TCXD 44:1970 Quy phạm thiết kế kết cấu gỗ Hủy do không còn phù hợp 2. TCXD 45:1978 Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình TCVN 9362:2012 Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình 3. TCXD 79:1980 Thi công và nghiệm thu các công tác nền móng TCVN 9361:2012 Công tác nền móng – Thi công và nghiệm thu 4. TCXD 128 : 1985 (Gộp với: TCXD 136 : 1985) Thuỷ tinh - Phương pháp chuẩn bị mẫu trong phòng thí nghiệm ñể phân tích hoá học - Quy ñịnh chung TCVN 9171:2012 Thủy tinh và cát ñể sản xuất thủy tinh – Quy ñịnh chung trong phân tích hóa học 5. TCXD 129 : 1985 Thuỷ tinh - Phương pháp phân tích hoá học xác ñịnh hàm lượng Silic dioxyt TCVN 9172:2012 Thuỷ tinh không màu - Phương pháp xác ñịnh hàm lượng Silic ñioxit 6. TCXD 130 : 1985 Thuỷ tinh - Phương pháp phân tích hoá học xác ñịnh hàm lượng lưu huỳnh trioxyt TCVN 9173:2012 Thuỷ tinh không màu - Phương pháp xác ñịnh hàm lượng Sunfua trioxit 7. TCXD 131 : 1985 Thuỷ tinh - Phương pháp phân tích hoá học xác ñịnh hàm lượng sắt ôxýt TCVN 9174:2012 Thuỷ tinh không màu - Phương pháp xác ñịnh hàm lượng Sắt oxit 8. TCXD 132 : 1985 Thuỷ tinh - Phương pháp phân tích hoá TCVN 9175:2012 Thuỷ tinh không màu - Phương pháp học xác ñịnh hàm lượng nhôm oxyt xác ñịnh hàm lượng Nhôm oxit 9. TCXD 133 : 1985 Thuỷ tinh - Phương pháp phân tích hoá học xác ñịnh hàm lượng canxi oxyt và magiê oxyt TCVN 9176:2012 Thuỷ tinh không màu - Phương pháp xác ñịnh hàm lượng Canxi oxit và Magiê oxit 10. TCXD 134 : 1985 Thuỷ tinh - Phương pháp phân tích hoá học xác ñịnh hàm lượng natri oxyt và kali oxyt TCVN 9177:2012 Thuỷ tinh không màu - Phương pháp xác ñịnh hàm lượng Natri oxit và Kali oxit 11. TCXD 137 : 1985 Thuỷ tinh - Cát ñể sản xuất thuỷ tinh phương pháp phân tích hoá học - Xác ñịnh hàm lượng sắt oxyt TCVN 9178:2012 Thuỷ tinh màu - Phương pháp xác ñịnh hàm lượng Sắt oxit 12. TCXD 138 : 1985 Thuỷ tinh - Cát ñể sản xuất thuỷ tinh phương pháp phân tích hoá học - Xác ñịnh hàm lượng titan ñioxyt TCVN 9179:2012 Thuỷ tinh màu - Phương pháp xác ñịnh hàm lượng Titan ñioxit 13. TCXD 139 : 1985 Thuỷ tinh - Cát ñể sản xuất thuỷ tinh - Phương pháp phân tích hoá học - Xác ñịnh hàm lượng ñồng oxyt TCVN 9180:2012 Thuỷ tinh màu - Phương pháp xác ñịnh hàm lượng ðồng oxit 14. TCXD 140 : 1985 Thuỷ tinh - Cát ñể sản xuất thuỷ tinh - Phương pháp phân tích hoá học - Xác ñịnh hàm lượng côban oxyt TCVN 9181:2012 Thuỷ tinh màu - Phương pháp xác ñịnh hàm lượng Coban oxit 15. TCXD 141 : 1985 Thuỷ tinh - Cát ñể sản xuất thuỷ tinh - Phương pháp phân tích hoá học - Xác ñịnh hàm lượng niken oxyt TCVN 9182:2012 Thuỷ tinh màu - Phương pháp xác ñịnh hàm lượng Niken oxit 16. TCXD 147 : 1986 Nhà ở lắp ghép tấm lớn - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu TCVN 9376:2012 Nhà ở lắp ghép tấm lớn - Thi công và nghiệm thu công tác lắp ghép 17. TCXD 149:1986 Bảo vệ kết cấu xây dựng khỏi bị ăn mòn Hủy do không còn phù hợp 18. TCXD 151 : 1986 Cát sử dụng trong công nghiệp thuỷ tinh - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 9036:2012 Nguyên liệu ñể sản xuất thủy tinh cát – Yêu cầu kỹ thuật 19. TCXD 152 : 1986 Cát sử dụng trong công nghiệp thuỷ tinh - Phương pháp lấy mẫu TCVN 9037:2012 Nguyên liệu ñể sản xuất thủy tinh cát – Phương pháp lấy mẫu 20. TCXD 153 : 1986 Cát sử dụng trong công nghiệp thuỷ tinh - Phương pháp xác ñịnh hàm lượng silic ñioxyt (SiO 2 ) TCVN 9183:2012 Cát ñể sản xuất thủy tinh – Phương pháp xác ñịnh hàm lượng Silic ñioxit 21. TCXD 154 : 1986 Cát sử dụng trong công nghiệp thuỷ tinh - Phương pháp xác ñịnh hàm lượng sắt oxyt (Fe 2 O 3 ) TCVN 9184:2012 Cát ñể sản xuất thủy tinh – Phương pháp xác ñịnh hàm lượng Sắt oxit 22. TCXD 155 : 1986 Cát sử dụng trong công nghiệp thuỷ tinh - Phương pháp xác ñịnh hàm lượng nhôm oxyt (Al 2 O 3 ) TCVN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 593/QĐ-UBND Bắc Ninh, ngày 14 tháng 05 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH BẮC NINH CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH Căn cứ luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh tại tờ trình số 319/TTr-SNN&PTNT ngày 03/05/2012. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 23 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 06 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh (có danh mục nội dung cụ thể kèm theo). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Ban, Ngành thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. CHỦ TỊCH Nguyễn Nhân Chiến FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN Thu tuc hanh chinh Ký bởi: Trung tâm Thông tin Email: ttth@moc.gov.vn Cơ quan: Bộ Xây dựng ...B XY DNG -o0o - NH MC D TON DUY TRè CY XANH ễ TH (Cụng b kốm theo Quyt nh s: 593/ Q -BXD ngy 30 thỏng nm 2014 ca B trng B Xõy dng) H NI - 2014 PHN I THUYT MINH NH MC D TON DUY TRè
- Xem thêm -

Xem thêm: BXD 593 QD 30052014.signed, BXD 593 QD 30052014.signed,

Hình ảnh liên quan

Ghi chỳ: Bảng mức của cỏc cụng tỏc CX1.01.10; CX1.01.20; CX1.01.30; CX1.01.40; CX1.01.50; CX1.01.60 quy  định định mức đối với cỏc đụ thị vựng I - BXD 593 QD 30052014.signed

hi.

chỳ: Bảng mức của cỏc cụng tỏc CX1.01.10; CX1.01.20; CX1.01.30; CX1.01.40; CX1.01.50; CX1.01.60 quy định định mức đối với cỏc đụ thị vựng I Xem tại trang 8 của tài liệu.
Ghi chỳ: Bảng mức của cỏc cụng tỏc CX2.01.10; CX2.01.20; CX2.01.30 quy định định mức đối với cỏc đụ thị vựng I - BXD 593 QD 30052014.signed

hi.

chỳ: Bảng mức của cỏc cụng tỏc CX2.01.10; CX2.01.20; CX2.01.30 quy định định mức đối với cỏc đụ thị vựng I Xem tại trang 14 của tài liệu.
- Phõn vi sinh - Thuốc trừ  sõu  - BXD 593 QD 30052014.signed

h.

õn vi sinh - Thuốc trừ sõu Xem tại trang 19 của tài liệu.
Ghi chỳ: Bảng mức của cỏc cụng tỏc CX2.08.10; CX2.08.20; CX2.08.30 quy định định mức đối với cỏc đụ thị vựng I - BXD 593 QD 30052014.signed

hi.

chỳ: Bảng mức của cỏc cụng tỏc CX2.08.10; CX2.08.20; CX2.08.30 quy định định mức đối với cỏc đụ thị vựng I Xem tại trang 19 của tài liệu.
Ghi chỳ: Bảng mức của cỏc cụng tỏc CX2.30.10; CX2.30.20; CX2.30.30 quy định định mức đối với cỏc đụ thị vựng I - BXD 593 QD 30052014.signed

hi.

chỳ: Bảng mức của cỏc cụng tỏc CX2.30.10; CX2.30.20; CX2.30.30 quy định định mức đối với cỏc đụ thị vựng I Xem tại trang 22 của tài liệu.
BẢNG PHỤ LỤC PHÂN VÙNG - BXD 593 QD 30052014.signed
BẢNG PHỤ LỤC PHÂN VÙNG Xem tại trang 35 của tài liệu.