0

BXD 591 QD 30052014.signed

22 155 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 05:01

Bộ xây dựng Số: 788/QĐ-BXD Cộng ho x hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2010 Quyết định Về việc công bố Hớng dẫn đo bóc khối lợng xây dựng công trình Bộ trởng Bộ Xây dựng Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu t xây dựng công trình; Theo đề nghị của Vụ trởng Vụ Kinh tế xây dựng và Viện trởng Viện Kinh tế xây dựng. Quyết định Điều 1. Công bố Hớng dẫn đo bóc khối lợng xây dựng công trình kèm theo Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo sử dụng vào việc xác định khối lợng xây dựng của công trình và chi phí đầu t xây dựng công trình. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nơi nhận: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Văn phòng TW và các Ban của Đảng; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Toà án nhân dân tối cao; - Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nớc; - Website của Chính phủ; - Cơ quan Trung ơng của các đoàn thể; - Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Công báo; - BXD: các Cục, Vụ, Viện, Thanh tra; - Lu: VP, VKT, Vụ KTXD (S). KT. Bộ trởng thứ trởng Đã ký Trần Văn Sơn 1 Hớng dẫn đo bóc khối lợng xây dựng công trình ( Kèm theo Quyt nh s: 788/Q-BXD ngày 26 / 8/ 2010 của B trng Bộ Xây dựng ) I- hớng dẫn chung 1. Khối lợng xây dựng công trình, hạng mục công trình đợc đo bóc là cơ sở cho việc xác định chi phí đầu t xây dựng công trình và lập bảng khối lợng mời thầu khi tổ chức lựa chọn nhà thầu. 2. Đo bóc khối lợng xây dựng công trình, hạng mục công trình là việc xác định khối lợng công tác xây dựng cụ thể đợc thực hiện theo phơng thức đo, đếm, tính toán, kiểm tra trên cơ sở kích thớc, số lợng quy định trong bản vẽ thiết kế (thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công), hoặc từ yêu cầu triển khai dự án và thi công xây dựng, các chỉ dẫn có liên quan và các tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng Việt Nam. 3. Khối lợng đo bóc công trình, hạng mục công trình khi lập tổng mức đầu t, xác định khối lợng mời thầu khi lựa chọn tổng thầu EPC, tổng thầu chìa khóa trao tay còn có thể đợc đo bóc theo bộ phận kết cấu, diện tích, công suất, công năng sử dụng . và phải đợc mô tả đầy đủ về tính chất, đặc điểm và vật liệu sử dụng để làm cơ sở cho việc xác định chi phí của công trỡnh, hạng mục công trình đó. 4. Đối với một số bộ phận công trình, công tác xây dựng thuộc công trình, hạng mục công trình không thể đo bóc đợc khối lợng chính xác, cụ thể thì có thể tạm xác định và ghi chú là khối lợng tạm tính hoặc khoản tiền tạm tính. Khối lợng hoặc khoản tiền tạm tính này sẽ đợc đo bóc tớnh toỏn lại khi quyết toán hoặc thực hiện theo quy định cụ thể tại hợp đồng xây dựng. 5. Đối với các loại công trình xây dựng có tính chất đặc thù hoặc các công tác xây dựng cần đo bóc tiờn lng nhng cha có hớng dẫn hoặc hớng dẫn cha phù hợp với đặc thù của công trình, công tác xây dựng thì các tổ chức, cá nhân khi thực hiện đo bóc khối lợng các công tác xây dựng đó có thể tự đa phơng pháp đo bóc phù hợp với hớng dẫn đo bóc khối lợng xây dựng công trình theo công bố này và có thuyết minh cụ thể. 6. Trờng hợp sử dụng các tài liệu, hớng dẫn của nớc ngoài để thực hiện việc đo bóc khối lợng xây dựng công trình, hạng mục công trình cần nghiên cứu, tham khảo hớng dẫn này để bảo đảm nguyên tắc thống nhất về quản lý khối lợng và chi phí đầu t xây dựng công trình. 2 II. Hớng dẫn cụ thể 1. Yêu cầu đối với việc đo bóc khối lợng xây dựng công trình 1.1. Ký bi: Trung tõm Thụng tin Email: ttth@moc.gov.vn C quan: B Xõy dng Thi gian ký: 30.07.2014 B XY DNG -o0o - NH MC D TON DUY TRè H THNG THOT NC ễ TH (Cụng b kốm theo Quyt nh s: 591/Q-BXD ngy 30 thỏng nm 2014 ca B trng B Xõy dng) H NI - 2014 B XY DNG CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM c lp - T - Hnh phỳc S: 591/Q-BXD H Ni, ngy30 thỏng nm 2014 QUYT NH V vic cụng b nh mc d toỏn Duy trỡ h thng thoỏt nc ụ th B TRNG B XY DNG Cn c Ngh nh s 62/2013/N-CP ngy 25/6/2013 ca Chớnh ph quy nh chc nng, nhim v, quyn hn v c cu t chc ca B Xõy dng; Cn c Ngh nh s 130/2013/N-CP ngy 16/10/2013 ca Chớnh ph v sn xut v cung ng sn phm, dch v cụng ớch; Cn c Ngh nh s 88/2007/N-CP ngy 28/5/2007 ca Chớnh ph v thoỏt nc ụ th v khu cụng nghip; Theo ngh ca V trng V Kinh t xõy dng v Vin trng Vin Kinh t xõy dng, QUYT NH: iu Cụng b nh mc d toỏn Duy trỡ h thng thoỏt nc ụ th kốm theo Quyt nh ny cỏc t chc, cỏ nhõn cú liờn quan tham kho, s dng vo vic lp v qun lý chi phớ trỡ h thng thoỏt nc ụ th iu Quyt nh ny cú hiu lc k t ngy 01/6/2014 Ni nhn : - Vn phũng Quc hi - Hi ng dõn tc v cỏc U ban ca Quc hi; - Vn phũng Ch tch nc; - C quan TW ca cỏc on th; - To ỏn Nhõn dõn ti cao; - Vin Kim sỏt nhõn dõn ti cao; - Vn phũng Chớnh ph; - Cỏc B, c quan ngang B, c quan trc thuc CP; - Cỏc S XD, cỏc S TN&MTca cỏc Tnh, TP trc thuc TW; - Cỏc Cc, V thuc B XD; -Website ca B Xõy dng - Lu VP, V PC, V KTXD, Vin KTXD, Kh250 KT B TRNG TH TRNG ó ký Bựi Phm Khỏnh PHN I THUYT MINH NH MC D TON DUY TRè H THNG THOT NC ễ TH Ni dung nh mc - nh mc d toỏn cụng tỏc trỡ h thng thoỏt nc ụ th cụng b ti bn ny bao gm cỏc hao phớ cn thit v nhõn cụng v mt s phng tin hon thnh mt n v lng cụng tỏc trỡ h thng thoỏt nc ụ th; - Phm vi cỏc cụng vic trỡ h thng thoỏt nc ụ th c nh mc bao gm cỏc cụng vic liờn quan n quỏ trỡnh trỡ h thng thoỏt nc ụ th m bo vic tiờu thoỏt nc ca h thng thoỏt nc ụ th Cỏc cn c xỏc lp nh mc - Quy trỡnh k thut thc hin cụng tỏc trỡ h thng thoỏt nc ụ th hin ang ỏp dng ph bin cỏc ụ th - Ngh nh s 42/2009/N-CP ngy 07/5/2009 ca Chớnh ph v vic phõn loi ụ th - S liu v tỡnh hỡnh s dng lao ng, trang thit b xe mỏy, k thut cng nh kt qu ng dng tin b khoa hc k thut vo thc tin cụng tỏc trỡ h thng thoỏt nc ụ th Kt cu ca nh mc nh mc c trỡnh by theo nhúm, loi ca cỏc cụng tỏc trỡ h thng thoỏt nc ụ th Mi nh mc c trỡnh by gm: thnh phn cụng vic, iu kin ỏp dng cỏc tr s mc v n v tớnh phự hp thc hin cụng vic ú Định mức dự toán trỡ h thng thoỏt nc ụ th công bố đợc kết cấu thành phần: + Phần I: Thuyết minh định mức + Phần II: Bảng định mức dự toán: - Chơng I: Nạo vét bùn thủ công - Chơng II: Nạo vét bùn giới - Chơng III: Vận chuyển bùn giới - Chơng IV: Công tác kiểm tra hệ thống thoát nớc Hớng dẫn áp dụng định mức - Định mức dự toán trì hệ thống thoát nớc đô thị Bộ Xây dựng công bố để tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng vào việc lập quản lý chi phí trì hệ thống thoát nớc đô thị - Hao phí vật liệu, công cụ lao động khác (nh chổi, xẻng, cán xẻng, thùng chứa, găng tay, cuốc,) trực tiếp sử dụng cho trình thực công việc định mức theo công bố Các hao phí đợc xác định chi phí quản lý chung dự toán chi phí thực công tác trì hệ thống thoát nớc đô thị theo hớng dẫn Bộ Xây dựng - Trờng hợp công tác trì hệ thống thoát nớc đô thị có yêu cầu kỹ thuật điều kiện thực khác với quy định tập định mức loại công tác trì hệ thống thoát nớc đô thị cha đợc công bố định mức Sở Xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ơng chủ trì phối hợp với Sở, Ban, Ngành liên quan tiến hành điều chỉnh định mức xác lập định mức để trình UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ơng quy định áp dụng, đồng thời báo cáo Bộ Xây dựng để theo dõi quản lý PHN II NH MC D TON CHNG I NO VẫT BN BNG TH CễNG TN1.01.00 No vột bựn cng bng th cụng TN1.01.10 No vột bựn h ga Thnh phn cụng vic: - Chun b dng c, phng tin v mt bng lm vic - t bin bỏo hiu cụng trng - M np ga, cy tm an, ch khớ c bay i - Xỳc bựn vo xụ, a lờn v vo phng tin trung chuyn (xe ci tin hoc xe y tay) - Trung chuyn bựn ti ni kt tm vi c ly bỡnh quõn 1000m - Xỳc bựn t xe ci tin hoc xe y tay vo phng tin cha bựn ni kt tm - úng np ga, v sinh, thu dn mt bng lm vic v trung dng c, phng tin v ni qui nh Bng s n v tớnh: m3 bựn Mó hiu Loi cụng tỏc TN1.01.10 No vột bựn h ga Thnh phn hao phớ Nhõn cụng: - Bc th bỡnh quõn 4/7 n v nh mc cụng 4,25 01 Ghi chỳ: 1/ nh mc ti Bng s qui nh hao phớ nhõn cụng cụng tỏc no vột bựn bng th cụng ca ụ th loi c bit i vi cỏc ụ th khỏc, nh mc c iu chnh theo cỏc h s sau: + ụ th loi I: K = 0,92 + ụ th loi II : K = 0,85 + Cỏc loi ụ th loi III ữ V : K = 0,78 2/ Trng hp no vột bựn h ga cú c ly trung chuyn bựn khỏc vi c ly qui nh thỡ nh mc nhõn cụng c iu chnh vi cỏc h sau: + C ly trung chuyn 1500m : K = 1,15 + C ly trung chuyn 2000m : K = 1,27 3/ Trng hp khụng phi trung chuyn bựn thỡ nh mc nhõn cụng c iu chnh h s K = 0,87 TN1.01.20 No vột bựn cng ngm (cng trũn v cỏc loi cng khỏc cú tit din tng ng) bng th cụng Thnh phn cụng vic: - Chun b dng c, phng tin v mt bng lm vic - t bin bỏo hiu cụng trng - M np ga, ch khớ c bay i - Dựng qu gng lun qua cng, gt bựn v h ga - Xỳc bựn vo ...-1-BỘ XÂY DỰNG--------CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc----------------Số: 196/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2011QUYẾT ĐỊNHVỀ VIỆC CÔNG BỐ CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG QUÍ 4 VÀ NĂM 2010BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNGCăn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng.Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kinh tế Xây dựng và Viện trưởng Viện Kinh tế Xây dựng.QUYẾT ĐỊNHĐiều 1. Công bố Tập Chỉ số giá xây dựng Quí 4/2010 và năm 2010 kèm theo Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, điều chỉnh tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình, giá hợp đồng xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.Nơi nhận:- Văn phòng Quốc hội;- Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội;- Văn phòng Chủ tịch nước;- Cơ quan TW của các đoàn thể;- Toà án Nhân dân tối cao;- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;- Văn phòng Chính phủ;- Các Sở XD, các Sở có công trình xây dựng chuyên ngành;- Các Cục, Vụ thuộc Bộ XD;- Lưu VP, Vụ KTXD, Viện KTXD, M.200KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNGTrần Văn SơnFILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢNChi so gia THÔNG BÁO TÌNH TRẠNG CÁC TIÊU CHUẨN TRONG DANH MỤC TIÊU CHUẨN NGÀNH XÂY DỰNG ðà HẾT HIỆU LỰC (ñợt 1) Mã hiệu và tên tiêu chuẩn hết hiệu lực Mã hiệu và tên tiêu chuẩn hiện hành 1. TCXD 44:1970 Quy phạm thiết kế kết cấu gỗ Hủy do không còn phù hợp 2. TCXD 45:1978 Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình TCVN 9362:2012 Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình 3. TCXD 79:1980 Thi công và nghiệm thu các công tác nền móng TCVN 9361:2012 Công tác nền móng – Thi công và nghiệm thu 4. TCXD 128 : 1985 (Gộp với: TCXD 136 : 1985) Thuỷ tinh - Phương pháp chuẩn bị mẫu trong phòng thí nghiệm ñể phân tích hoá học - Quy ñịnh chung TCVN 9171:2012 Thủy tinh và cát ñể sản xuất thủy tinh – Quy ñịnh chung trong phân tích hóa học 5. TCXD 129 : 1985 Thuỷ tinh - Phương pháp phân tích hoá học xác ñịnh hàm lượng Silic dioxyt TCVN 9172:2012 Thuỷ tinh không màu - Phương pháp xác ñịnh hàm lượng Silic ñioxit 6. TCXD 130 : 1985 Thuỷ tinh - Phương pháp phân tích hoá học xác ñịnh hàm lượng lưu huỳnh trioxyt TCVN 9173:2012 Thuỷ tinh không màu - Phương pháp xác ñịnh hàm lượng Sunfua trioxit 7. TCXD 131 : 1985 Thuỷ tinh - Phương pháp phân tích hoá học xác ñịnh hàm lượng sắt ôxýt TCVN 9174:2012 Thuỷ tinh không màu - Phương pháp xác ñịnh hàm lượng Sắt oxit 8. TCXD 132 : 1985 Thuỷ tinh - Phương pháp phân tích hoá TCVN 9175:2012 Thuỷ tinh không màu - Phương pháp học xác ñịnh hàm lượng nhôm oxyt xác ñịnh hàm lượng Nhôm oxit 9. TCXD 133 : 1985 Thuỷ tinh - Phương pháp phân tích hoá học xác ñịnh hàm lượng canxi oxyt và magiê oxyt TCVN 9176:2012 Thuỷ tinh không màu - Phương pháp xác ñịnh hàm lượng Canxi oxit và Magiê oxit 10. TCXD 134 : 1985 Thuỷ tinh - Phương pháp phân tích hoá học xác ñịnh hàm lượng natri oxyt và kali oxyt TCVN 9177:2012 Thuỷ tinh không màu - Phương pháp xác ñịnh hàm lượng Natri oxit và Kali oxit 11. TCXD 137 : 1985 Thuỷ tinh - Cát ñể sản xuất thuỷ tinh phương pháp phân tích hoá học - Xác ñịnh hàm lượng sắt oxyt TCVN 9178:2012 Thuỷ tinh màu - Phương pháp xác ñịnh hàm lượng Sắt oxit 12. TCXD 138 : 1985 Thuỷ tinh - Cát ñể sản xuất thuỷ tinh phương pháp phân tích hoá học - Xác ñịnh hàm lượng titan ñioxyt TCVN 9179:2012 Thuỷ tinh màu - Phương pháp xác ñịnh hàm lượng Titan ñioxit 13. TCXD 139 : 1985 Thuỷ tinh - Cát ñể sản xuất thuỷ tinh - Phương pháp phân tích hoá học - Xác ñịnh hàm lượng ñồng oxyt TCVN 9180:2012 Thuỷ tinh màu - Phương pháp xác ñịnh hàm lượng ðồng oxit 14. TCXD 140 : 1985 Thuỷ tinh - Cát ñể sản xuất thuỷ tinh - Phương pháp phân tích hoá học - Xác ñịnh hàm lượng côban oxyt TCVN 9181:2012 Thuỷ tinh màu - Phương pháp xác ñịnh hàm lượng Coban oxit 15. TCXD 141 : 1985 Thuỷ tinh - Cát ñể sản xuất thuỷ tinh - Phương pháp phân tích hoá học - Xác ñịnh hàm lượng niken oxyt TCVN 9182:2012 Thuỷ tinh màu - Phương pháp xác ñịnh hàm lượng Niken oxit 16. TCXD 147 : 1986 Nhà ở lắp ghép tấm lớn - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu TCVN 9376:2012 Nhà ở lắp ghép tấm lớn - Thi công và nghiệm thu công tác lắp ghép 17. TCXD 149:1986 Bảo vệ kết cấu xây dựng khỏi bị ăn mòn Hủy do không còn phù hợp 18. TCXD 151 : 1986 Cát sử dụng trong công nghiệp thuỷ tinh - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 9036:2012 Nguyên liệu ñể sản xuất thủy tinh cát – Yêu cầu kỹ thuật 19. TCXD 152 : 1986 Cát sử dụng trong công nghiệp thuỷ tinh - Phương pháp lấy mẫu TCVN 9037:2012 Nguyên liệu ñể sản xuất thủy tinh cát – Phương pháp lấy mẫu 20. TCXD 153 : 1986 Cát sử dụng trong công nghiệp thuỷ tinh - Phương pháp xác ñịnh hàm lượng silic ñioxyt (SiO 2 ) TCVN 9183:2012 Cát ñể sản xuất thủy tinh – Phương pháp xác ñịnh hàm lượng Silic ñioxit 21. TCXD 154 : 1986 Cát sử dụng trong công nghiệp thuỷ tinh - Phương pháp xác ñịnh hàm lượng sắt oxyt (Fe 2 O 3 ) TCVN 9184:2012 Cát ñể sản xuất thủy tinh – Phương pháp xác ñịnh hàm lượng Sắt oxit 22. TCXD 155 : 1986 Cát sử dụng trong công nghiệp thuỷ tinh - Phương pháp xác ñịnh hàm lượng nhôm oxyt (Al 2 O 3 ) TCVN ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 591/QĐ-UBND Cần Thơ, ngày 10 tháng 3 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ SỬA ĐỔI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 84/TTr- SKHCN ngày 01 tháng 3 năm 2011, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố sửa đổi 01 thủ tục hành chính trong Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ (được quy định tại Quyết định số 2625/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2010) (có danh mục kèm theo). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, giám đốc sở, thủ trưởng ban, ngành thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Trần Thanh Mẫn THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG BỐ SỬA ĐỔI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (Công bố sửa đổi kèm theo Quyết định số 591/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ) PHẦN I: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI STT Tên thủ tục hành chính Ghi chú III. LĨNH VỰC TIÊU CHUẨN - ĐO LƯỜNG - CHẤT LƯỢNG 5 Kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu Sửa đổi PHẦN II: NỘI DUNG SỬA ĐỔI CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH III. LĨNH VỰC TIÊU CHUẨN - ĐO LƯỜNG - CHẤT LƯỢNG 5. Kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. - Bước 2: Nộp hồ sơ tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ (Số 02, Lý Thường Kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ). Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả. + Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ. - Bước 3: Nhận kết quả tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ (Số 02, Lý Thường Kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ). + Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Giấy chứng minh nhân dân (đối với cá nhân). + Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu hoặc Giấy chứng minh nhân dân; yêu cầu người nhận kết quả ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận. - Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ) + Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút; Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. + Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút. b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. c) Thành phần, số lượng hồ sơ: - Thành phần hồ sơ: + Giấy “Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu” (theo mẫu quy định); + Hợp đồng (Contract), Danh mục hàng hóa kèm theo (Packing list), bản sao photo; + Bản sao chứng chỉ chất lượng (xuất trình bản chính để đối chiếu, trừ trường hợp bản sao đã chứng thực). + Các tài liệu khác có liên quan: bản sao (có xác nhận của người nhập khẩu) vận đơn (Bill of Lading); hóa đơn (Invoice); tờ khai hàng hóa nhập khẩu; giấy chứng nhận xuất xứ (nếu có) (C/O - Certificate of Origin); ảnh hoặc bản mô tả hàng hóa; mẫu nhãn hàng nhập khẩu đã được gắn dấu hợp quy và nhãn phụ (nếu nhãn chính chưa đủ nội dung theo quy định). + Bản sao Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale - CFS) mang dòng chữ Ký bởi: Trung tâm Thông tin Email: ttth@moc.gov.vn Cơ quan: Bộ Xây dựng ...B XY DNG CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM c lp - T - Hnh phỳc S: 591/ Q -BXD H Ni, ngy30 thỏng nm 2014 QUYT NH V vic cụng b nh mc d toỏn Duy trỡ h thng thoỏt nc ụ th
- Xem thêm -

Xem thêm: BXD 591 QD 30052014.signed, BXD 591 QD 30052014.signed,

Hình ảnh liên quan

Bảng số 2 - BXD 591 QD 30052014.signed

Bảng s.

ố 2 Xem tại trang 6 của tài liệu.
Bảng số 3 - BXD 591 QD 30052014.signed

Bảng s.

ố 3 Xem tại trang 7 của tài liệu.
Bảng số 4 - BXD 591 QD 30052014.signed

Bảng s.

ố 4 Xem tại trang 8 của tài liệu.
Bảng số 5 - BXD 591 QD 30052014.signed

Bảng s.

ố 5 Xem tại trang 9 của tài liệu.
Bảng số 6 - BXD 591 QD 30052014.signed

Bảng s.

ố 6 Xem tại trang 10 của tài liệu.
Bảng số 7 - BXD 591 QD 30052014.signed

Bảng s.

ố 7 Xem tại trang 11 của tài liệu.
Bảng số 8 - BXD 591 QD 30052014.signed

Bảng s.

ố 8 Xem tại trang 12 của tài liệu.
Ghi chỳ: Định mức quy định tại Bảng số 9 tương ứng với cự ly vận chuyển bựn - BXD 591 QD 30052014.signed

hi.

chỳ: Định mức quy định tại Bảng số 9 tương ứng với cự ly vận chuyển bựn Xem tại trang 13 của tài liệu.
Bảng số 9 - BXD 591 QD 30052014.signed

Bảng s.

ố 9 Xem tại trang 13 của tài liệu.
Bảng số 10 - BXD 591 QD 30052014.signed

Bảng s.

ố 10 Xem tại trang 14 của tài liệu.
Bảng số 11 - BXD 591 QD 30052014.signed

Bảng s.

ố 11 Xem tại trang 15 của tài liệu.
Bảng số 12 - BXD 591 QD 30052014.signed

Bảng s.

ố 12 Xem tại trang 16 của tài liệu.
Bảng số 13 - BXD 591 QD 30052014.signed

Bảng s.

ố 13 Xem tại trang 17 của tài liệu.
Bảng số 14 - BXD 591 QD 30052014.signed

Bảng s.

ố 14 Xem tại trang 18 của tài liệu.
Ghi chỳ: Định mức quy định tại Bảng số 14 tương ứng với cự ly vận chuyển bựn - BXD 591 QD 30052014.signed

hi.

chỳ: Định mức quy định tại Bảng số 14 tương ứng với cự ly vận chuyển bựn Xem tại trang 18 của tài liệu.
Bảng số 15 - BXD 591 QD 30052014.signed

Bảng s.

ố 15 Xem tại trang 19 của tài liệu.
Bảng số 16 - BXD 591 QD 30052014.signed

Bảng s.

ố 16 Xem tại trang 20 của tài liệu.