0

BXD 79 QD BXD 15022017 signed

50 424 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2017, 17:17

Quyết định 79QĐBXD ngày 15 tháng 2 năm 2017 thay thế quyết định 957qđbxd ngày 29 tháng 9 năm 2009 của Bộ Xây dựng công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 03 năm 2017.
- Xem thêm -

Xem thêm: BXD 79 QD BXD 15022017 signed, BXD 79 QD BXD 15022017 signed,