Đề kiểm tra cuối HK1 tin học lớp 4 năm học 2017 2018 có ma trận (sưu tầm)

4 898 5
Đề kiểm tra cuối HK1 tin học lớp 4 năm học 2017   2018 có ma trận (sưu tầm)

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

MA TRẬN CÂU HỎI ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC 20172018 MÔN: TIN HỌC Mạch kiến thức, kỹ Khám phá máy tính Em tập vẽ Số câu số điểm Số câu Số điểm Số câu Số điểm Em tập gõ mười Số câu ngón Số điểm Số câu Học chơi máy tính Số điểm Tổng Số câu Số điểm Mức TNK TL Q 1.5 1 0.5 Mức TNK TL Q Mức TNK TL Q 1 Mức TNK TL Q 0.5 1.5 1.5 1 0.5 1 1 Tổng TNK TL Q 2 2.5 1 0.5 13 TRƯỜNG TH ……………… Họ Tên:………………… Lớp…… Điểm KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I - Năm học: 2017 - 2018 MÔN: TIN HỌC – KHỐI (Thời gian: 35 phút) Ngày….tháng… năm 2017 Chữ ký giám thị Chữ ký giám khảo ………… ……………… ………………… ………………… Nhận xét I TRẮC NGHIỆM (7 Điểm) Khoanh tròn vào câu trả lời Câu Máy tính điện tử đời năm nào? A 1954 B 1946 C 1945 D 1947 Câu Bộ phận máy tính làm nhiệm vụ đưa thơng tin vào? A Màn hình B Thân máy tính C Loa D Bàn phím chuột Câu Em nhấn giữ phím để vẽ đoạn thẳng nằm ngang thẳng đứng? A Ctrl B Delete C Shift D Alt Câu Em nhấn giữ phím kéo thả chuột để chép hình ? A Shift B Ctrl C Delete D Backspace Câu Hãy biểu tượng công cụ vẽ tự cọ vẽ ? A B D C Câu Để lưu hình vẽ em nhấn tổ hợp phím sau đây: A Ctrl S B Ctrl Z C Ctrl G D Ctrl N Câu Phần mềm Mario mức luyện tập gõ ? A mức B mức C mức D mức Câu Khi tập gõ phím Shift ngón phụ trách ? A ngón trỏ B Ngón áp út C Ngón út hai bàn tay D Ngón Câu Để gõ chữ in hoa phần mềm Mario em nhấn giữ phím: A Phím Ctrl B Phím Insert C Phím Backspace D Shift Câu 10 Gõ phím 10 ngón tay lợi : A Gõ nhanh B Gõ xác C Tiết kiệm thời gian công sức D Tất lợi ích Câu 11 Trong trò chơi khám phá khu rừng nhiệt đới tất tầng sinh thái ? A tầng B tầng C tầng D tầng Câu 12 Khi đặt tay bàn phím để gõ chữ tay ln đặt hàng phím A Hàng phím sở B Hàng phím số C Hàng phím D Hàng phím Câu 13( 1điểm) Nêu tên thiết bị sau ? II TỰ LUẬN (điểm) (1 điểm) Để thoát khỏi phần mềm “ Tập thể thao với trò chơi Golf” em nhấn tổ hợp phím (2 điểm) Nêu bước vẽ tự cọ vẽ: ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC 20172018 MÔN TIN HỌC Thời gian: 35 phút I TRẮC NGHIỆM (7 Điểm) Mỗi câu (0.5 điểm) Câu hỏi Đáp án 10 11 12 C D C B D A C C D D C A Câu 13: (1điểm) đĩa cững II TỰ LUẬN (3 điểm) Câu 1: ( điểm) Để thoát khỏi phần mềm “ Tập thể thao với trò chơi Golf” em nhấn tổ hợp phím: Alt + F4 Câu 2: ( điểm) - Chọn công cụ cọ vẽ (0.5 điểm) - Chọn màu vẽ (0.5 điểm) - Chọn nét vẽ (0.5 điểm) - Kéo thả chuột để vẽ (0.5 điểm) ...TRƯỜNG TH ……………… Họ Tên:………………… Lớp … Điểm KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I - Năm học: 2017 - 2018 MÔN: TIN HỌC – KHỐI (Thời gian: 35 phút) Ngày….tháng… năm 2017 Chữ ký giám thị Chữ ký giám khảo... ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2017 – 2018 MÔN TIN HỌC Thời gian: 35 phút I TRẮC NGHIỆM (7 Điểm) Mỗi câu (0.5 điểm) Câu hỏi... chơi Golf” em nhấn tổ hợp phím: Alt + F4 Câu 2: ( điểm) - Chọn công cụ cọ vẽ (0.5 điểm) - Chọn màu vẽ (0.5 điểm) - Chọn nét vẽ (0.5 điểm) - Kéo thả chuột để vẽ (0.5 điểm)

Ngày đăng: 09/12/2017, 10:28

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan