Đề kiểm tra cuối HK1 tin học lớp 5 năm học 2017 2018 có ma trận (sưu tầm)

4 1.1K 5
Đề kiểm tra cuối HK1 tin học lớp 5 năm học 2017   2018 có ma trận (sưu tầm)

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

MA TRẬN CÂU HỎI ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC 20172018 MÔN: TIN HỌC Mạch kiến thức, kỹ Số câu số điểm Khám phá máy tính Em tập vẽ Số câu Số điểm Số câu Số điểm Số câu Số điểm Số câu Số điểm Số câu Số điểm Học chơi máy tính Em học gõ 10 ngón Tổng Mức TNK TL Q 1.5 0.5 1 0.5 3.5 Mức TNK TL Q 1 0.5 Mức TNK TL Q 0.5 0.5 Mức TNK TL Q 3 Tổng TNK TL Q 2 1.5 14 TRƯỜNG TH:………… Họ Tên:………………… Lớp…… Điểm KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I - Năm học: 2017 - 2018 MÔN: TIN HỌC – KHỐI (Thời gian: 35 phút) Ngày….tháng… năm 2017 Chữ ký giám thị Chữ ký giám khảo ………… ……………… ………………… ………………… Nhận xét I TRẮC NGHIỆM (7 Điểm) Khoanh tròn vào câu trả lời Câu 1: Đĩa cứng dùng để: A Chỉ lưu chương trình B Chỉ lưu kết làm việc văn bản, hình vẽ C Lưu chương trình kết làm việc Câu : Bộ phận máy tính thực lệnh chương trình: A Đĩa cứng B Bộ xử lý C Màn hình D Chuột Câu : Để lưu văn cách sử dụng tổ hợp phím, em nhấn phím Ctrl và……….: A Phím X B Phím V C Phím S D Phím C Câu : Muốn tạo thư mục riêng, em thực hiện: A Nháy nút phải chuột, chọn New Folder Gõ tên Enter B Nháy nút phải chuột, chọn New Gõ tênEnter C Nháy nút trái chuột, chọn New Gõ tênEnter Câu : Thiết bị lưu trữ phổ biến dùng để trao đổi thông tin là: A Đĩa mềm B Đĩa CD C Thiết bị nhớ Flash(USB) D Tất Câu 6: Để mở tệp lưu máy tính,em làm nào: A Nháy đúp chuột biểu tượng tệp cần mở B Nháy chuột biểu tượng tệp cần mở C Nháy chuột phải biểu tượng tệp cần mở D Nháy chuột trái biểu tượng tệp cần mở Câu 7: Khi chép hình, em nhấn giữ phím lúc kéo thả chuột? A Phím Shift B Phím ctrl C Phím enter D Phím cách Câu Hãy công cụ viết chữ: A B C D Câu 9: Biêủ tượng phân mêm học toán là: A B C Câu 10: Biểu tượng phần mềm The Monkey Eyes: D A B C D Câu 11: Phím dài bàn phím là: A Phím Backpace B Phím Shift C Phím Enter D Phím cách Space bar Câu 12: Gõ phím 10 ngón tay lợi gì? A Gõ nhanh khơng xác B Gõ nhanh xác hơn, tiết kiệm thời gian cơng sức C Gõ chậm, xác D Khơng lợi Câu 13: Trong gõ phím, hàng phím cần lấy làm chuẩn để xác định vị trí đặt ngón tay ? A Hàng phím B Hàng phím sở C Hàng phím số D Hàng phím Câu 14: Hai phím hai phím gai ? A F, I ; B G, J ; C F, J ; D B, N II TỰ LUẬN (điểm) Câu 1: (2 điểm) Điền từ:( vị trí , gai , sở, gõ phím, trên) vào vị trí khuyết đoạn văn sau : Hàng phím bao gồm phím bắt đầu A, S, D Các phím F, J hàng phím hai phím Khi em cần đặt ngón tay bàn phím câu 2: ( điểm) Điền từ thích hợp vào chỗ trống : Khu vực kí tự đặc biệt nằm hàng Các kí tự gõ với phím ĐÁP ÁN: I TRẮC NGHIỆM (7 Điểm) Mỗi câu (0.5 điểm) Câu hỏi 10 11 12 13 14 Đáp án C B C A C A B C D A D B B C II TỰ LUẬN (3 điểm) Câu 1: (2 điểm) Điền từ đạt 0.5 điểm Điền từ: ( vị trí , gai , sở, gõ phím, trên) vào vị trí khuyết đoạn văn sau : Hàng phím sở bao gồm phím bắt đầu A, S, D Các phím F, J hàng phím hai phím gai Khi gõ phím em cần đặt ngón tay vị trí bàn phím Câu 2: (1 điểm) Điền từ thích hợp vào chỗ trống Điền từ đạt 0.5 điểm: Khu vực kí tự đặc biệt nằm hàng phím số Các kí tự gõ với phím Shift ...TRƯỜNG TH:………… Họ Tên:………………… Lớp … Điểm KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I - Năm học: 2017 - 2018 MÔN: TIN HỌC – KHỐI (Thời gian: 35 phút) Ngày….tháng… năm 2017 Chữ ký giám thị Chữ ký giám khảo... tênEnter C Nháy nút trái chuột, chọn New Gõ tênEnter Câu : Thiết bị lưu trữ phổ biến dùng để trao đổi thông tin là: A Đĩa mềm B Đĩa CD C Thiết bị nhớ Flash(USB) D Tất Câu 6: Để mở tệp lưu máy... Phím ctrl C Phím enter D Phím cách Câu Hãy công cụ viết chữ: A B C D Câu 9: Biêủ tượng phân mêm học toán là: A B C Câu 10: Biểu tượng phần mềm The Monkey Eyes: D A B C D Câu 11: Phím dài bàn phím

Ngày đăng: 09/12/2017, 10:28

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan