0

Đề kiểm tra cuối HK1 tiếng anh lớp 3 đề 3 (sưu tầm)

3 710 18
  • Đề kiểm tra cuối HK1 tiếng anh lớp 3 đề 3 (sưu tầm)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/12/2017, 21:55

School: Cua Dưong Primary school Class: ………3/…… Name: THE FIRST SEMESTER TEST(2017-2018) Subject: English - Minutes: 40 Marks A- PHẦN TRẮC NGHIỆM I Circle the best answer: ( khoanh tròn vào đáp án em cho nhất) (2 đ) Hello, My ………… is Linda a I am b is c name How you…………….your name? a spell b is c what May I ………… in? – Yes, you can a go b come c write b I’m fine c I’m fine, thank you How old are you? a I’m eight years old II Read and match column A with column B (Nối câu cột A cho phù hợp với câu cột B Viết đáp án cột trả lời (2đ) A B a Bye See you later b Yes, they are c Fine, thank you And you? d My name’s Mai e It’s yellow Bye What’s your name? Are they your friends? What colour is your pen? How are you? B- PHẦN TỰ LUẬN III Look and complete ( Nhìn tranh hồn thành câu sau) (2 đ) Be …………… , please! Answer a – These are my………… 3 - Hi My name’s Peter - Is the …………………… big? - Hello, Peter My name’s …………… - Yes, it is IV Reorder the words to make sentences (Sắp xếp lại từ sau để tạo thành câu hoàn chỉnh, ý viết hoa đầu câu (2đ) Mai / am / I /  ……………………………………………… my / is / pencil case / This ……………………………………………… colour / your / rubber ? / What / is ……………………………………………… / you / what / /at /break time? ……………………………………………… V Write the answers ( Viết câu trả lời cho câu hỏi sau( 2đ) How are you? - I’m fine, thank you What’s your name? ………………………………………… How old are you? …………………………………… What colour is your pen? …………………………………… What you at your break time? ……………………………………………… - The end- A- MARK: - Câu I: điểm Câu II: điểm Câu IV: điểm Câu V: điểm B- KEYS I khoanh tròn vào đáp án em cho c name a spell b come Câu III: 2điểm a I’m eight years old II Nối câu cột A cho phù hợp với câu cột B Viết đáp án cột trả lời A B Bye a Bye See you later What’s your name? b Yes, they are Are they your friends? c Fine, thank you And you? What colour is your pen? d My name’s Mai How are you? e It’s yellow III Nhìn tranh hồn thành câu sau Answer a d b e c Be quiet, please! These are my pencils - Hi My name’s Peter - Is the library big? - Hello, Peter My name’s Phong - Yes, it is IV Sắp xếp lại từ sau để tạo thành câu hoàn chỉnh, ý viết hoa đầu câu I am Mai This is my pencil case What colour is the rubber? / what you at break time? V Viết câu trả lời cho câu hỏi sau 1- My name’s …………… 2- I am …… years old 3.- It’s…………… I ………… ... thank you And you? What colour is your pen? d My name’s Mai How are you? e It’s yellow III Nhìn tranh hoàn thành câu sau Answer a d b e c Be quiet, please! These are my pencils - Hi My name’s Peter... ……………………………………………… - The end- A- MARK: - Câu I: điểm Câu II: điểm Câu IV: điểm Câu V: điểm B- KEYS I khoanh tròn vào đáp án em cho c name a spell b come Câu III: 2điểm a I’m eight years old II Nối câu.. .3 - Hi My name’s Peter - Is the …………………… big? - Hello, Peter My name’s …………… - Yes, it is IV Reorder
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra cuối HK1 tiếng anh lớp 3 đề 3 (sưu tầm) , Đề kiểm tra cuối HK1 tiếng anh lớp 3 đề 3 (sưu tầm)