Đề kiểm tra cuối HK1 tiếng anh lớp 3 năm học 2017 2018 (sưu tầm 3)_Có ma trận

6 1.2K 48
Đề kiểm tra cuối HK1 tiếng anh lớp 3 năm học 2017   2018 (sưu tầm 3)_Có ma trận

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ Ma trận đề môn Tiếng Anh khối Cuối học kỳ 1: 2017 – 2018 Kỹ Listening Nhiệm vụ Mức độ đánh giá Tổng đánh giá Mức Mức Mức Mức Kỹ Listen and tick Listen and number Listen and Circle Speaking Reading 0,75 0,75 37,04% Answer the questions 1 1,25 18,52% Read and match 1 0,75 Read and fill 1 1,5 Read and circle 1 1 Reorder the letters Wrting 29,63% 14,81% Reorder the words 10 Giáo viên: Thạch Bình 3,5 2,5 27 10 Tổng mức độ 100% Trường Tiểu học Phú Cần A Đề kiểm tra cuối học kỳ - NH: 2017 - 2018 Họ tên: _ Ngày kiểm tra: Thứ Hai, ngày 18 tháng 12 năm 2017 Lớp: Môn kiểm tra: Tiếng Anh 3/ _ Điểm chung I Nhận xét giáo viên môn: Ý kiến phụ huynh học sinh: Ký tên: Listening: (2.5 points): Ký tên: Listen and tick: Listen and number: Listen and circle: a five b six a seven II Speaking: (1.25 points): What’s your name? How you spell your name? How are you? b eight a one b ten How old are you? Who’s that? III Reading: (3.25 points): Read and match: Hello, Nam a L-I-N-D-A What’s your name? b My name’s Mai How you spell your name? c Yes, they are Are they your friends? Hi, Quan Read and fill in the blank: Hello I am Quan  Hi, _ Quan I am Nam What is your name?  My name Phong How old are you?  I eight years old Are they your friends?  , they are Read and circle: What your name?  My name is Peter A is B am C are How you?  I am fine, thank you A is B am C are May I go ?  No, you can’t A on B in C out III Writing: (3 points): Reorder the letters to make a word: e l l o H Hello  a t W h  o f r u  Reorder the words to make a sentence: name/ My/ Linda/ is/ My name is Linda  This/ my/ is/ book/ I/ May/ /down/ sit/?  _  _ Lưu ý: Thí sinh khơng xem tài liệu liên quan đến môn Tiếng Anh! Đáp án hướng dẫn chấm đề kiểm tra cuối học kỳ môn Tiếng Anh NH: 2017 – 2018 I Listening: (2.5 points): Listen and tick:    Listen and number: Listen and circle: a five b six a seven b eight a one b ten II Speaking: (1.25 points): What’s your name?  My name’s (name) _ How you spell your name?  Spell the N-A-M-E How are you?  I am fine, thank you (And you?) How old are you?  I am (eight) _ (years old) Who’s that?  It’s (name) _./ That’s (name) _ III Reading: (3.25 points): Read and match: Hello, Nam a L-I-N-D-A What’s your name? b My name’s Mai How you spell your name? c Yes, they are Are they your friends? Hi, Quan Read and fill in the blank: Hello I am Quan  Hi, _ Quan I am Nam is What is your name?  My name Phong am eight years old How old are you?  I Yes they are Are they your friends?  , Read and circle: What your name?  My name is Peter A is B am C are How you?  I am fine, thank you A is B am C are May I go ?  No, you can’t A on III Writing: (3 points): B in C out Reorder the letters to make a word: Hello  e l l o H a t W h What  o f r u four  Reorder the words to make a sentence: name/ My/ Linda/ is/ My name is Linda  This is my book  _ This/ my/ is/ book/ May I go out? I/ May/ /down/ sit/?  _ ...Trường Tiểu học Phú Cần A Đề kiểm tra cuối học kỳ - NH: 2017 - 2018 Họ tên: _ Ngày kiểm tra: Thứ Hai, ngày 18 tháng 12 năm 2017 Lớp: Môn kiểm tra: Tiếng Anh 3/ _ Điểm chung... Lưu ý: Thí sinh không xem tài liệu liên quan đến môn Tiếng Anh! Đáp án hướng dẫn chấm đề kiểm tra cuối học kỳ môn Tiếng Anh NH: 2017 – 2018 I Listening: (2.5 points): Listen and tick:    Listen... b ten How old are you? Who’s that? III Reading: (3.25 points): Read and match: Hello, Nam a L-I-N-D-A What’s your name? b My name’s Mai How you spell your name? c Yes, they are Are they your friends?

Ngày đăng: 16/12/2017, 21:08

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan