0

de kiem tra 1 tiet hk1 mon toan hinh hoc lop 11 truong thpt ngo gia tu dak lak nam hoc 2016 2017

3 207 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2017, 02:43

VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí SỞ GD&ĐT TỈNH ĐĂK LĂK ĐỀ KIỂM TRA TIẾT HỌC KỲ I TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ NĂM HỌC 2016 – 2017 Đề thức MƠN: TỐN HÌNH HỌC - KHỐI: 11 Đề gồm: 25 câu - Thời gian làm bài: 45 phút Câu 1: Cho hai đường thẳng d : x  y   d ' : x  y   Số phép vị tự biến d thành d’ là: A B C D Câu 2: Cho tam giác ABC Gọi QB , QC phép quay góc 600 có tâm B C Gọi F phép đồng dạng có cách thực liên tiếp phép quay QB phép quay QC Phép F biến C thành điểm sau ? A Điểm C B Điểm A C Điểm B D Điểm khác A, B, C  Câu 3: Cho phép tịnh tiến T theo vectơ u  3;1 đường tròn (C ) có tâm I(2 ; -5) Ảnh (C ) qua phép tịnh tiến T đường tròn có tâm J có tọa độ : A J  5; 4  B J  1; 6  C J  5;  D J 1;  Câu 4: Cho hai đường thẳng song song d1 d Có phép vị tự với tỉ số k = 12 biến đường thẳng d1 thành d ? A Chỉ có hai B Có vơ số C Khơng có D Chỉ có Câu 5: Ảnh điểm A 1; 2  qua phép đối xứng trục Oy A A '  1; 2  B A ' 1;  C A '  1;  D A ' 1; 2   Câu 6: Cho phép tịnh tiến vectơ v biến A thành A’ M thành M’ Khi :   A AM  A ' M '   B AM  A ' M '   C AM  A ' M '   D AM   A ' M '  Câu 7: Cho lục giác ABCDEF tâm O Ảnh AOF qua phép tịnh tiến theo AB là: A BCO B ABO C CDO D DEO Câu 8: Trong mệnh đề sau, mệnh đề đúng? A Phép vị tự biến đường thẳng (d) thành đường thẳng (d’) cắt (d) B Phép quay biến đường thẳng (d) thành đường thẳng (d’) song song trùng với VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí (d) C Phép tịnh biến đường thẳng (d) thành đường thẳng (d’) song song trùng với (d) D Phép đối xứng tâm biến đường thẳng (d) thành đường thẳng (d’) cắt (d) Câu 9: Cho tam giác ABC có trọng tâm G, trung điểm GA, GB, GC M, N, P Phép vị tự tâm G biến tam giác ABC thành tam giác MNP có tỉ số là: A -0,5 B C 0,5 D -2 Câu 10: Trong phép biến hình sau, phép khơng phải phép dời hình? A Phép chiếu vng góc lên đường thẳng B Phép đối xứng trục C Phép vị tự với tỉ số k = -1 D Phép đồng Câu 11: Trong hình sau đây, hình có tâm đối xứng A Hình thang cân B Tam giác C Hình bình hành D Tứ giác Câu 12: Cho đường thẳng d : x  y   Phương trình đường thẳng ảnh d qua phép vị tự tâm I(1; 2) tỉ số k = là: A x  y   B x  y   C x  y   D x  y  Câu 13: Trong mặt phẳng tọa độ cho điểm M(1;2) Tọa độ điểm M’ ảnh M qua  phép tịnh tiến Tv với v  3; 4  là: A M '  2;  B M '  4; 2  C M '  2;  D M '  5; 1 Câu 14: Trong hình sau, hình có vơ số tâm đối xứng? A Hình vng B Đường tròn C Hình lục giác D Hai đường thẳng song song Câu 15: Cho hai đường tròn  O; R   O '; R   O  O ' Có phép tịnh tiến biến  O; R  thành  O '; R  ? A Chỉ có hai phép tịnh tiến B Khơng có phép tịnh tiến C Có vơ số phép tịnh tiến D Có phép tịnh tiến Câu 16: Có phép tịnh tiến biến hình vng thành nó? A Vơ số B Khơng có C D Câu 17: Gọi O tâm hình vng ABCD Với giá trị  phép quay tâm O, VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí góc quay  biến hình vng ABCD thành biến điểm B thành D: A 900 B 450 C 2700 D 1800 Câu 18: Trong hình sau đây, hình có trục đối xứng A Hình thoi B Hình chữ nhật C Hình vng D Hình bình hành Câu 19: Cho đường tròn (O; R) Có phép vị tự tâm O biến (O; R) thành nó? A Khơng có B Có vơ số Câu 20: Phép vị tự V 1  O;   2 C Chỉ có hai D Chỉ có biến đường thẳng d : x  y   thành đường thẳng d’ có hệ số góc là: A  B C D - r Câu 21: Cho A(1; 5) B(2; 1) cho vectơ v = (2; - 1) Độ dài đoạn A’B’ với A’, B’ r ảnh A B qua phép tịnh tiến theo vectơ v = (2; - 1) là: A A ' B ' = B A ' B ' = 17 C A' B ' = 21 D A' B ' = Câu 22: Cho đường thẳng d: 3x – 2y + = Phương trình đường thẳng (d’) ảnh (d) qua phép đối xứng trục Ox là: A 3x + 2y - = B 3x + 2y + = C 3x - 2y + = D -3x + 2y + = Câu 23: Cho tam giác ABC cân A, phép dời hình F biến điểm B thành điểm C, biến điểm C thành điểm B, biến điểm A thành điểm A’ khác A Khi F là: A Phép đối xứng tâm B Phép đồng C Phép đối xứng trục D Phép tịnh tiến Câu 24: Trong mệnh đề Mệnh đề sai? A Phép vị tự phép đồng dạng B Phép dời hình phép đồng dạng C Có phép vị tự khơng phép dời hình D Phép đồng dạng phép dời hình Câu 25: Cho đường thẳng d: 3x – 5y + = Phương trình đường thẳng (d’) ảnh r (d) qua phép tịnh tiến theo vevctơ v = (- 2;3) : A 3x – 5y + 24 = B 3x + 5y – 24 = C y = 3x D x = -1 ... 0,5 D -2 Câu 10 : Trong phép biến hình sau, phép khơng phải phép dời hình? A Phép chiếu vng góc lên đường thẳng B Phép đối xứng trục C Phép vị tự với tỉ số k = -1 D Phép đồng Câu 11 : Trong hình... Phép vị tự V 1  O;   2 C Chỉ có hai D Chỉ có biến đường thẳng d : x  y   thành đường thẳng d’ có hệ số góc là: A  B C D - r Câu 21: Cho A (1; 5) B(2; 1) cho vectơ v = (2; - 1) Độ dài đoạn... mặt phẳng tọa độ cho điểm M (1; 2) Tọa độ điểm M’ ảnh M qua  phép tịnh tiến Tv với v  3; 4  là: A M '  2;  B M '  4; 2  C M '  2;  D M '  5; 1 Câu 14 : Trong hình sau, hình có vơ
- Xem thêm -

Xem thêm: de kiem tra 1 tiet hk1 mon toan hinh hoc lop 11 truong thpt ngo gia tu dak lak nam hoc 2016 2017,

Từ khóa liên quan