0

de kiem tra 1 tiet hk1 mon gdcd lop 12 truong thpt van chan yen bai

5 271 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2017, 05:35

Họ và tên:……………………… KIỂM TRA 1 TIẾT HKI 2010-2011 Lớp: 11A… Môn: SINH HỌC 11 – Cơ bản Đề 1 Thời gian: 45 phút (Đề kiểm tra gồm 2 phần) I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 điểm-gồm 28 câu) HS sử dụng bút chì tô đen vào đáp án đúng nhất . 01. 08. 15. 22. 02. 09. 16. 23. 03. 10. 17. 24. 04. 11. 18. 25. 05. 12. 19. 26. 06. 13. 20. 27. 07. 14. 21. 28. Câu 1: Quá trình khử nitrat hoá trong mô diễn ra theo sơ đồ nào? A. NO 3 -  NO 2 -  NH 4 + C. N 2 NH 4 +  NO 3 - B. NH 4 +  NO 2 -  NO 3 - D. N 2  NO 2 -  NO 3 - Câu 2: Sắc tố nào sau đây tham gia trực tiếp vào chuyển hoá quang năng thành hoá năng trong sản phẩm quang hợp ở cây xanh ? A. Diệp lục a C. Diệp lục a và b B. Diệp lục b D. Diệp lục a, b và carotenoit Câu 3: Sự khác nhau chủ yếu trong quang hợp ở các nhóm thực vật C 3 , C 4, và CAM được thể hiện ở giai đoạn nào? A. Pha sáng C. Quang phân li nước B. Pha tối D. Chu trình Canvin Câu 4: Vì sao chu trình Canvin được gọi là chu trình C 3 ? A. Vì sản phẩm đầu tiên của giai đoạn cố định CO 2 là APG B. Vì sản phẩm đầu tiên của giai đoạn cố định CO 2 là AOA C. Vì chất nhận CO 2 là hợp chất 3 cacbon. D. Vì chất nhận CO 2 là Ribulôzơ – 1,5 - điP Câu 5: Điểm giống nhau giữa chu trình C 3 và chu trình C 4 là đều A. có chu trình Canvin. B. có chất nhận CO 2 đầu tiên là Ribulozo-1,5 diP. C. có sản phẩm đầu tiên của pha tối là APG. D. diễn ra ở lục lạp của hai loại tế bào. Câu 6: Khi được chiếu sáng cây xanh giải phóng ra khí O 2 , các phân tử O 2 đó được bắt nguồn từ đâu? A. Quang hô hấp C. Quang phân li nước B. Sự khử CO 2 D. Phân giải đường Câu 7. Nội dung nào sau đây không phải là ý nghĩa của sự thoát hơi nước: A. tạo ra động lực đầu trên của dòng mạch gỗ. B. giảm nhiệt độ cho lá. C. tạo điều kiện để CO 2 đi vào cung cấp cho quá trình quang hợp. D. giảm lượng nước dư thừa cho cây. Câu 8: Biện pháp kĩ thuật để tăng diện tích lá là A. bón phân tưới nước hợp lí, thực hiện kĩ thuật chăm sóc phù hợp với các giống cây trồng. B. bón nhiều phân bón giúp bộ lá phát triển. C. tưới nhiều nước và bón nhiều nguyên tố vi lượng cho cây. D. sử dụng kĩ thuật chăm sóc hợp lí đối với từng lối, giống cây trồng. Câu 9: Nhận định nào sau đây không đúng khi nói về khả năng hấp thụ nitơ của thực vật? A. Nitơ trong NO và NO 2 trong khí quyển là độc hại đối với cơ thể thực vật. B. Thực vật có khả năng hấp thụ nitơ phân tử. C. Cây không thể trực tiếp hấp thụ được nitơ hữu cơ trong xác sinh vật. D. Rễ cây chỉ hấp thụ nitơ khoáng từ đất dưới dạng NO 3 - và NH 4 + . Câu 10: Pha sáng diễn ra ở vị trí nào trong lục lạp? A. Ở màng trong. B. Ở chất nền. C. Ở màng ngoài. D. Ở tilacôit. Câu 11: Các con đường thoát hơi nước ở thực vật? A. Qua cutin và qua khí khổng C. Qua cutin và qua biểu bì B. Qua biểu bì và qua tế bào mô giậu D. Qua khí khổng và qua tế bào mô giậu Câu 12. Nguồn cung cấp nito chủ yếu cho cây: A. Đất C. Các trận mưa có sấm sét B. Khí quyển D. Phân bón vô cơ Câu 13: Khối lượng chất khô được tích lũy được mỗi ngày trên 1 ha gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng của cây là A. năng suất kinh tế. B. năng suất sinh học. C. hiệu suất sinh học. D. hiệu xuất kinh tế. Câu 14: Đường phân là quá trình phân giải A. axit piruvic đến axit lactic. C. glucôzơ đến axit piruvic. B. glucôzơ đến rượu êtilic. D. axit piruvic đến rượu êtilic. Câu 15: Cường độ ánh sáng mà tại đó cường độ quang hợp đạt cực đại được gọi là A. điểm bù quang hợp. C. điểm bù ánh sáng. B. điểm bão hòa ánh sáng. D. điểm dừng quang hợp. Câu 16: Quan sát sơ đồ chưa hoàn chỉnh về chuyển hóa nitơ trong đất nhờ các vi khuẩn: Chất hữu cơ (A) 4 NH  (B) 3 NO  . Để quá trình xảy ra hoàn chỉnh thì (A) và (B) lần lượt là gì? A. Vi khuẩn nitrat hóa, vi khuẩn amôn hóa. C. Vi khuẩn E.coli, xạ khuẩn. B. Vi khuẩn amôn hóa, vi khuẩn nitrat hóa. D. Vi khuẩn nitrogenaza, vi khuẩn azotobacter Câu 17: Một phân tử glucose khi hô hấp hiếu khí sẽ giải phóng năng lượng là: A. 32 ATP. B. 38 ATP. Sách Giải – Người Thầy bạn http://sachgiai.com/ SỞ GD&ĐT YÊN BÁI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TRƯỜNG THPT VĂN CHẤN Môn GDCD 12 Thời gian làm bài: 45 phút TỔ SỬ - ĐỊA – GDCD Họ tên:………………………………………….Lớp 12C…… (MÃ ĐỀ 111) Hãy chọn đáp án điền vào bảng đáp án theo thứ tự câu: Câu Đáp án Câu Đáp án 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Câu 1: A B đua xe, lạng lách đánh võng đường bị CSGT xử lý Theo em A B phải chịu trách nhiệm pháp lý nào? A Cảnh cáo, giam xe B Cảnh cáo, phạt tiền, giam xe C Cảnh cáo, phạt tiền D Phạt tiền, giam xe Câu 2: Trách nhiệm nhà nước việc bảo đảm quyền bình đẳng công dân trước pháp luật thể qua việc: A Tạo điều kiện bảo đảm cho công dân thực quyền bình đẳng trước pháp luật B Quy định quyền nghĩa vụ công dân Hiến pháp Luật C Tất phương án D Không ngừng đổi hoàn thiện hệ thống pháp luật Câu 3: Pháp luật là: A Hệ thống quy tắc sử xự hình thành theo điều kiện cụ thể địa phương B Những luật điều luật cụ thể thực tế đời sống C Hệ thống quy tắc sử xự chung nhà nước ban hành bảo đảm thực quyền lực nhà nước D Hệ thống văn nghị định cấp ban hành thực Câu 4: Công dân bình đẳng trách nhiệm pháp lý là: A Công dân vi phạm quy định quan, đơn vị, phải chịu trách nhiệm kỷ luật B Công dân vi phạm pháp luật bị xử lý theo quy định pháp luật C Công dân độ tuổi vi phạm pháp luật bị xử lý D Công dân thiếu hiểu biết pháp luật mà vi phạm pháp luật chịu trách nhiệm pháp lý Trang 1/5 – Mã 111 Sách Giải – Người Thầy bạn http://sachgiai.com/ Câu 5: Công dân bình đẳng quyền nghĩa vụ có nghĩa công dân A Đều bình đẳng quyền làm nghĩa vụ theo quy định pháp luật B Đều có quyền C Đều có nghĩa vụ D Đều có quyền nghĩa vụ giống Câu 6: Các tổ chức cá nhân chủ động thực quyền (những việc làm) là: A Sử dụng pháp luật B Thi hành pháp luật C Tuân thủ pháp luật D Áp dụng pháp luật Câu 7: Một đặc trưng pháp luật thể ở: A Tính truyền thống B Tính C Tính đại D Tính quyền lực, bắt buộc chung Câu 8: Anh A lái xe máy lưu thông luật Chị B xe đạp không quan sát bất ngờ băng ngang qua đường làm anh A bị thương (giám định 10%) Theo em trường hợp xử phạt ? B Cảnh cáo buộc chị B phải bồi thường thiệt hại cho gia đình anh A A Phạt tù chị B C Không xử lý chị B chị B người xe D Cảnh cáo phạt tiền chị B đạp Câu 9: Vi phạm pháp luật có dấu hiệu nào? A Là hành vi không hợp pháp, hành vi trái pháp luật B Người vi phạm pháp luật phải có lỗi C Có dấu hiệu D Do người có lực trách nhiệm pháp lý thực Câu 10: Bản chất xã hội pháp luật thể ở: A Pháp luật bảo vệ quyền tự do, dân chủ rộng rãi cho nhân dân lao động B Pháp luật bắt nguồn từ xã hội, thành viên xã hội thực hiện, phát triển xã hội C Pháp luật phản ánh nhu cầu, lợi ích tầng lớp xã hội D Pháp luật ban hành phát triển xã hội Câu 11: Vi phạm dân hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới: A Quan hệ xã hội quan hệ kinh tế B Quan hệ lao động quan hệ xã hội C Quan hệ kinh tế quan hệ lao động D Quan hệ tài sản quan hệ nhân thân Câu 12: Người chưa thành niên, theo qui định pháp luật Việt Nam người chưa đủ: A 17 tuổi B 15 tuổi C 18 tuổi D 16 tuổi Trang 2/5 – Mã 111 Sách Giải – Người Thầy bạn http://sachgiai.com/ Câu 13: Người phải chịu trách nhiệm hành vi phạm hành mà gây theo quy định pháp luật có độ tuổi là: A Từ đủ 14 tuổi trở lên B Từ đủ 16 tuổi trở lên C Từ đủ 18 tuổi trở lên D Từ 18 tuổi trở lên Câu 14: Tòa án xét xử vụ án sản xuất hàng giả không phụ thuộc vào người bị xét xử ai, giữ chức vụ Điều thể quyền bình đẳng công dân? A Bình đẳng quyền lao động B Bình đẳng nghĩa vụ kinh doanh C Bình đẳng quyền tự chủ kinh D Bình đẳng trách nhiệm pháp lý doanh Câu 15: Thực pháp luật bao gồm: A Tối thiểu ba hình thức B Nhiều hình thức C Bốn hình thức D Ba hình thức hình thức phụ Câu 16: Nhà nước áp dụng biện pháp cưỡng chế người vi phạm pháp luật nhằm: A Cả B Buộc họ phải chịu thiệt hại, hạn chế định C Buộc chủ thể vi phạm pháp luật chấm dứt hành vi trái pháp luật D Giáo dục, răn đe người khác Câu 17: Pháp luật có vai trò công dân? A Bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp công dân B Bảo vệ lợi ích công dân C Bảo vệ nhu cầu công dân D Bảo vệ quyền tự tuyệt đối công dân Câu 18: Ông A tổ chức buôn ma túy Hỏi ông A phải chịu trách nhiệm pháp lý nào? A Trách nhiệm hình B Trách nhiệm hành C Trách nhiệm dân D Trách nhiệm kỷ luật Câu 19: Xác định câu phát biểu sai: Trong quan hệ pháp luật A Không có chủ thể có nghĩa vụ mà quyền B Quyền cá nhân, tổ chức không liên quan đến nghĩa vụ cá nhân, tổ chức khác C Không có chủ thể có quyền mà nghĩa vụ D Quyền nghĩa vụ chủ thể không tách rời Câu 20: Người phải chịu trách nhiệm hình tội phạm gây có độ tuổi theo quy định pháp luật là: A Từ đủ 18 tuổi trở lên B Từ đủ 14 tuổi trở lên Trang 3/5 – Mã 111 Sách Giải – Người Thầy bạn C Từ 18 tuổi trở lên http://sachgiai.com/ D Từ đủ 16 tuổi trở lên Câu 21: Cố ý đánh người gây thương tích nặng hành vi vi phạm A Dân B Kỉ luật C Hành D Hình Câu 22: Bất kỳ công dân vi phạm pháp luật phải chịu trách nhiệm hành vi vi phạm bị xử lí theo quy định pháp luật Điều thể công dân bình đẳng A Trách nhiệm trị B Trách nhiệm pháp lí C Trách nhiệm xã hội ...TRƯỜNG THPT HOÀNG HOA THÁM KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014 – 2015 MÔN: TOÁN – LỚP 12 Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề) Bài 1(3,0 điểm) Tính tích phân sau Bài 2(1,0 điểm) Tính thể tích khối tròn xoay tạo nên phép quanh quanh trục Ox hình phẳng giới hạn bời đồ thị hàm số (C) y = cosx, trục hoành đường thẳng x =Π/2 , x = Π Bài 3(1,0 điểm) Tính mô đun số phức z biết: Bài 4(1,0 điểm) Tìm số phức z thỏa mãn: Bài 5(3,0 điểm) Trong không gian Oxyz cho A(1;-2;3), B(3;2;-1), đường thẳng mặt phẳng (P): 2x + y + z + = mặt cầu a Viết phương trình mặt phẳng (Q) qua A, B vuông góc (P) b Viết phương trình đường thẳng (d) tiếp xúc với mặt cầu (S) D (1; 3; -2) song song với mặt phẳng (P) c Gọi K giao điểm ∆ (P), M điểm thuộc đường thẳng ∆, H hình chiếu M lên (P) Tìm tọa độ điểm M cho diện tích ∆KMH 2√3 Bài 6(1,0 điểm) Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ tích Gọi I, J, K trung điểm đoạn thẳng AA’, AB’, B’C’ Tính thể tích khối tứ diện DIJK —– Hết —– PHẦN MỘT: ĐẶT VẤN ĐỀ Người Việt Nam siêng năng, cần cù, chịu khó, ham học hỏi để nâng cao tầm hiểu biết, những kiến thức,kỹ năng thích ứng với yêu cầu của cuộc sống hiện đại. Nghị quyết TW 2 khóa 8 đã nhấn mạnh: “ Muốn tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa thắng lợi, phải phát triển mạnh mẽ Giáo dục- Đào tạo, phát huy nguồn lực con người. Yếu tố cơ bản của sự phát triển nhanh và bền vững”(Văn kiện Hội nghị lần thứ 2 BCH TW 2 khóa 8- trang 19). Đảng ta nhận định tầm quan trọng của việc bồi dường nguồn lực con người, vừa là mục tiêu vừa là động lực phát triển xã hội. Như vậy, vai trò của giáo dục và đào tạo là vô cùng to lớn, có tính chất quyết định đến sự phát triển kinh tế xã hội. Giáo dục và đào tạo phải góp phần tạo nên một thế hệ người lao động có tri thức, có đạo đức, có bản lĩnh trung thực, sáng tạo, có kỹ năng sống, kỹ năng giải quyết vấn đề và kỹ năng nghề nghiệp… Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước, đặt ra yêu cầu phải đổi mới giáo dục, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- Xã hội, trong đó có việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Đất nước ta đang vững bước trên con đường hội nhập toàn cầu. Giáo dục phải có chiến lược để phát huy mặt tích cực, hạn chế tối đa mặt tiêu cực của nền kinh tế hội nhập tác động rất lớn đến đạo đức, đặc biệt là lứa tuổi học sinh Trung học phổ thông. Nhằm đạt được các mục tiêu góp phần cùng cả nước vững vàng hội nhập, phát triển nền giáo dục tiến kịp với các nước trong khu vực và thế giới. Giáo dục cần có những thay đổi từ nội dung, phương pháp dạy học đến việc xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh và thuận lợi, giúp người học có thể chủ động, tích cực, tiếp thu kiến thức, phát triển kĩ năng và vận dụng những điều đã học vào cuộc sống và giúp người học hoàn thiện tố chất cá nhân, phát triển hài hòa các mặt trí, đức, thể, mỹ. Đổi mới phương pháp dạy học nhằm giúp học sinh phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo, rèn luyện thói quen và năng lực tự học, tinh thần hợp 1 tác, kỹ năng vận dụng kiến thức của học sinh. Tạo cho học sinh có niềm tin, niềm vui, hứng thú trong học tập, tạo cho học sinh khả năng sáng tạo và tự thích nghi với mọi hoàn cảnh. Môn Giáo dục công dân là môn học trang bị cho học sinh những kiến thức phổ thông cơ bản, phù hợp với lứa tuổi học sinh về thế giới quan khoa học và nhân sinh quan tiến bộ, về các giá trị đạo đức, pháp luật, lối sống đề cập đến quyền và nghĩa vụ của công dân trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đây là môn học hình thành và phát triển ở các em những tình cảm, miền tin, hành vi và thói quen đạo đức, pháp luật, giúp các em có được sự thống nhất cao giữa ý thức và hành vi và vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Như vậy, để giúp học sinh đạt được những yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, thái độ, theo mục tiêu của chương trình là điều rất cần thiết. Vấn đề đặt ra là phải kết hợp được các phương pháp dạy học và sử dụng phương tiện phù hợp với nội dung từng bài học. Các phương pháp dạy học môn Giáo dục công dân rất đa dạng và phong phú, bao gồm các phương pháp truyền thống và hiện đại. Tuy nhiên dạy học môn Giáo dục công dân nói chung và lớp 12 nói riêng không thể tách rời việc liên hệ với thực tiễn cuộc sống. Vì nó hình thành ý thức pháp luật của mỗi công dân, là điều kiện để nâng cao ý thức đạo đức và năng lực thực hiện những hành vi đạo đức góp phần trong việc hình thành ý thức, chấp hành những quy phạm chung của xã hội, giúp con người có hành vi ứng xử văn minh . Xuất phát từ lí do trên, trong quá trình giảng dạy, tôi đã nghiên cứu và áp dụng đề tài: “ Page 1 TRUNG TÂM KTTH – HN NINH SƠN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TÊN: ………………………………… MÔN: TIẾNG ANH LỚP 12 LỚP: 12 I. Choose the word which underlined part is pronounced differently from others. 1. A. nightmare B. are C. care D. share 2. A. church B. chemist C. child D. check 3. A. destroyed B. damaged C. endangered D. provided 4. A. extinction B. primary C. animal D. classify II. Choose the best answer for each sentence. 5. People. __________hunt whales and use them for commercial purposes. A. mustn't B. had better C. needn't D. won't 6. Our cases are heavy, __________ we took a taxi. A. however B. too C. also D. so 7. In water polo, ____ are allowed to hold the ball with both hands. A. captains B. players C. attackers D. goalies 8. You…………………… wash the car. I just had it done yesterday. A. mustn’t B. needn’t C. must D. may not 9. It isn’t cold outside. You _______ wear a coat. A. mustn’t B. needn’t C. can D. must 10. We have plenty of time for doing the work. We _______ be hurried. A. mustn't B. shouldn't C. needn't D. mightn’t 11. We _______ walk all the way home. We can get a taxi, A. must B. should C. needn’t D. ought to 12. The desert _______ after Simpson in 1929. A. called B. named C. was called D. was named 13. After he _______ in a factory he opened a small business. A. has worked B. had worked C. would work D. was working 14. _______ books tell stories from the author’s imagination. A. Comic B. Biography C. Science D. Fiction 15. I am not deaf. You _______ shout. A. need B. needn’t C. must D. mustn't III. Choose the underlined part among A, B, C or D that needs correction. 16. Tom likes taking part sports, so he will join the fotball team of his school. A B C D 17. The more I live with him, the most I love him. A B C D 18. I think we should have our house painting because it looks too dirty. A B C D 19. The first nation park in the world, calling Yellowstone Park, was established in 1872. A B C D IV. Read the passage and choose one correct answer for each question. Điểm Page 2 It is often said that books are always good friends and reading is an active mental process. Unlike TV, books make you use your brain. By reading, you think more and become smarter. Reading improves concentration and focus. Reading books takes brain power. It requires you to focus on what you are reading for long periods. Unlike magazines, Internet posts or e-Mails that might contain small pieces of information. Books tell the whole story". Since you must concentrate in order to read, you will get better at concentration. Many studies show if you do not use your memory; you lose it. Reading helps you stretch your memory muscles. Reading requires remembering details, facts and figures and in literature, plot lines, themes and characters. Reading is a good way to improve your vocabulary. Do you remember that when you were at elementary school you learned how to infer the meaning of one word by reading the context of the other words in the sentence? While reading books, especially challenging ones, you will find yourself exposed to many new words. Reading is a fundamental skill builder. Every good course has a matching book to go with it. Why? Because books help clarify difficult subjects. Books provide information that goes deeper than just classroom discussions By reading more books you become better informed and more of an expert on the topics you read about. This expertise translates into higher self-esteem. Since you are so well-read, people look to you for answers. Your feelings about yourself can only get better. Books give you knowledge of other cultures and places. The more information you have got, the richer your knowledge is. Books can expand SỞGIÁODỤCVÀĐÀOTẠO TrườngTHPTChuyênVĩnhPhúc KHẢOSÁTCHẤTLƯỢNGLẦNTHỨII NĂMHỌC2013– 2014 (Đềcó01trang) Môn:Toán12 KhốiD Thờigian :180phút(Khôngkểgiaođề) A. PHẦNCHUNGCHOTẤTCẢTHÍSINH(7,0 điểm) CâuI(2,0điểm).Chohàmsố x 1 y 2x 1 - + = + . 1) Khảosátsựbiếnthiênvàvẽđồthị (C)củahàmsốđãcho. 2) Viếtphươngtrìnhtiếptuyếncủađồthịhàmsố(C)saochotiếptuyếnđiquagiaođiểmcủa đườngtiệmcậnvàtrụcOx. CâuII(2, 0điểm)1)Giảiphươngtrình: ( ) 3 sin 2x sinx cos2x cos x 2 + + - = . 2) Giải phươngtrình: ( ) x e 1 ln 1 x = + + . CâuIII(1,0điểm). Tínhtíchphân : 2 0 2 x I dx 1 2x + = + ò CâuIV(1,0điểm). ChohìnhchópS.ABCDcóđáyABCDlàhìnhthangvuôngtạiAvàD, AB= AD=2a,CD=a,gócgiữahaimặtphẳng(SBC)là(ABCD)bằng 0 60 .GọiIlàtrungđiểmcủa cạnhAD.Biếthaimặtphẳng(SBI)và(SCI)cùngvuônggócvớimặtphẳng(ABCD).Tínhthểtích khốichópS.ABCD. CâuV(1,0điểm). Cho , ,a b c làcácsốdươngthoảmãn 3ab bc ca + + = .Tìmgiátrịnhỏnhấtcủa biểuthức: 1 4 ( )( )( ) M abc a b b c c a = + + + + . B.PHẦNRIÊNG(3điểm). Thísinhchỉđượclàmmộttronghaiphần(phần 1hoặc 2) 1.TheochươngtrìnhChuẩn CâuVIA(2,0điểm) 1)Trong mặtphẳng Oxy,cho đườngtròn ( ) 2 2 : ( 1) ( 1) 4C x y - + + = . Gọi ( ) 'C làđườngtròncó tâm thuộcđườngthẳng ( ) :3 0d x y - = vàtiếpxúcvớitrụcOyđồngthờitiếpxúcngoàivớiđườngtròn(C). Viếtphươngtrình đườngtròn ( ) 'C . 2)TrongkhônggiantọađộOxyz,viếtphươngtrình đườngthẳng ( ) D điqua ( ) A 3; 2; 4 - - ,songsong vớimặtphẳng(P): 3x 2y 3z 7 0 - - - = và cắtđườngthẳng(d): x 2 3t y 4 2t z 1 2t = + ì ï = - - í ï = + î .CâuVIIA(1,0điểm).Tínhgiớihạn 1 2 x 1 3 tan( 1) 1 lim 1 x e x x - ® + - - - . 2.Theochươngtrìnhnângcao. CâuVIB( 2,0điểm) 1) TrongmặtphẳngvớihệtọađộOxy,chođườngtròn ( ) 2 2 : ( 1) ( 2) 12C x y - + + = . Viếtphươngtrình đườngtròn(C’)có tâm M(5;1) biết(C’)cắt(C) tạihaiđiểm A,Bsaocho 2 3AB = . 2)TrongkhônggianvớihệtọađộOxyz,chobađiểm A(2;2; 2), B(0;1; 2)vàC(2;2;1).Viết phươngtrìnhmặtphẳng ( ) P điquaA,songsongvới BCvàcắtcáctrụcOy,Oz theothứtựtại M,N khácvớigốctọađộOsaochoOM =3ON. CâuVIIB(1,0điểm). Mộtchiếchộpđựng6cáibútmàuxanh,6cáibútmàuđen,5cáibútmàutím và3cáibútmàuđỏđượcđánhsốtừ1đến20.Lấyngẫunhiênra4cáibút.Tínhxácsuấtđểlấy được ítnhất2bútcùngmàu. HẾT www.VNMATH.com SỞ GD & ĐT NINH BÌNH ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM TRƯỜNG THPT KIM SƠN A NĂM HỌC 2016 - 2017 MÔN: TOÁN - LỚP 12 Thời gian làm bài: 90 phút Câu I (3,0 điểm) 1) Tìm giới hạn sau: x2  x  A  lim x 2 x2 B  lim ( x4  x2  1) x  C  lim x 1 2x  x 1 2) Cho hàm số: y  2cos x  cos2x Giải phương trình: y '  Câu II (3,0 điểm) 1) Cho hàm số y  x  3x  Hãy thực yêu cầu sau: Tìm tập xác định lim y Tìm giới hạn x Tìm x cho y '  Tìm x cho y '  tìm x cho y '  2) Tìm m để phương trình: x  3x   mx  2m  có nghiệm phân biệt cho tổng bình phương nghiệm 2016 Câu III (2,0 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh 3a Cạnh bên SA vuông góc với đáy SA = 3a Gọi M, N trung điểm SB SD 1) Chứng minh AM vuông góc với SC SI 2) Mặt phẳng (AMN) cắt SC I Tính tỉ số SC Câu IV (2,0 điểm) 1) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có A(0;2) Gọi H hình chiếu vuông góc B lên AC Trên tia đối HB lấy điểm E cho BE = BD Biết phương trình đường thẳng DE: x – y = Gọi A’ đối xứng với A qua DE Tìm tọa độ điểm A’ tọa ... Câu 12 : Người chưa thành niên, theo qui định pháp luật Việt Nam người chưa đủ: A 17 tuổi B 15 tuổi C 18 tuổi D 16 tuổi Trang 2/5 – Mã 11 1 Sách Giải – Người Thầy bạn http://sachgiai.com/ Câu 13 :... luật là: A Từ đủ 18 tuổi trở lên B Từ đủ 14 tuổi trở lên Trang 3/5 – Mã 11 1 Sách Giải – Người Thầy bạn C Từ 18 tuổi trở lên http://sachgiai.com/ D Từ đủ 16 tuổi trở lên Câu 21: Cố ý đánh người... gây theo quy định pháp luật có độ tuổi là: A Từ đủ 14 tuổi trở lên B Từ đủ 16 tuổi trở lên C Từ đủ 18 tuổi trở lên D Từ 18 tuổi trở lên Câu 14 : Tòa án xét xử vụ án sản xuất hàng giả không phụ
- Xem thêm -

Xem thêm: de kiem tra 1 tiet hk1 mon gdcd lop 12 truong thpt van chan yen bai,

Hình ảnh liên quan

Hãy chọn đáp án đúng nhất và điền vào bảng đáp án dưới đây theo thứ tự câu: - de kiem tra 1 tiet hk1 mon gdcd lop 12 truong thpt van chan yen bai

y.

chọn đáp án đúng nhất và điền vào bảng đáp án dưới đây theo thứ tự câu: Xem tại trang 1 của tài liệu.

Từ khóa liên quan