0

CHUONG 8 HOP NHAT DOANH NGHIEP

46 220 0
 • CHUONG 8  HOP NHAT DOANH NGHIEP

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2017, 15:42

Chương nầy xem xét nhiều đề tài riêng rẻ liên quan đến các thay đổi trong sở hữu cổ quyền của công ty mẹ công ty con. Những đề tài nầy gồm các trình tự hợp nhất và kế toán của công ty mẹ người đầu tư cho các cuộc mua lại tạm thời cổ phần, hợp lãi, mua lại từng phần của một cổ quyền kiểm soát, bán cổ quyền sở hữu, và các thay đổi trong sở hữu cổ quyền qua vệc phát hành cáccổ phần của công ty bị đầu tư và các giao dịch về cổ phiếu tồn kho. CHAPTER – CONSOLIDATIONS – CHANGES IN OWNERSHIP INTERESTS CHƯƠNG - HỢP NHẤT DOANH NGHIỆP– THAY ĐỔI TRONG SỞ HỮU CỔ QUYỀN Chương nầy xem xét nhiều đề tài riêng rẻ liên quan đến thay đổi sở hữu cổ quyền công ty mẹ / công ty Những đề tài nầy gồm trình tự hợp kế toán công ty mẹ / người đầu tư cho mua lại tạm thời cổ phần, hợp lãi, mua lại phần cổ quyền kiểm soát, bán cổ quyền sở hữu, thay đổi sở hữu cổ quyền qua vệc phát hành cáccổ phần công ty bị đầu tư giao dịch cổ phiếu tồn kho CÁC CUỘC MUA LẠI TRONG KỲ KẾ TOÁN (Acquisitions during an Accounting Period) Các chương trước sác nầy có minh hoạ hợp cách mua công ty vào đầu kỳ kế toán Khi công ty bị mua kỳ kế toán, phải làm vài điều chỉnh hợp để tính toán lợi tức công ty kiếm trước bị mua gồm giá mua Lợi tức đề cập doanh lợi trước mua (preacquisition earnings) để phân biệt với lợi tức đơn vị hợp Tương tự thế, cổ tức trước mua (preacquisition dividents) cổ tức trả cổ phần trước kho mua kỳ kế toán đòi hỏi điều chỉnh để hợp thời kỳ mua, Doanh lợi trước mua (Preacquisition Earnings) Về quan điểm, doanh lợi trước mua [cũng đề cập lợi tức mua (purchased income)] loại trừ khỏi lợi tức hợp hai phương pháp Nó loại trừ bỏ số bán chi phí công ty trước mua khỏi số bán chi phí hợp Hay loại trừ gồm số bán chi phí công ty báo cáo lợi tức hợp cho tròn năm trừ lợi tức trước mua mục riêng biệt Cho rằng, thí dụ , công ty Patter mua 90% cổ quyền công ty Sissy vào 1-4-20X6 với $213.750 Lợi tức, cổ tức, vốn cổ đông Sissi cho năm 20X6 tóm tắt sau: 1-1 đến 1-4 Lợi tức Số bán Phí tổn hàng bán chi phí Lợi tức ròng Cổ tức 25.000 1-4 đến 31-12 $ 25.000 12.500 $ 12.500 $ 10.000 $ 75.000 37.500 $ 37.500 $ 15.000 1-1 Vốn cổ đông Vốn cổ phần $200.000 Doanh lợi giữ lại Vốn cổ đông $260.000 1-1 đến 31-12 1-4 $200.000 35.000 31-12 $200.000 37.500 $235.000 $100.000 50.000 $ 50.000 $ 60.000 $237.500 Lợi tức Sissi từ 1-1 đến 1-4, 20X6 $12.500 ($25.000 số bán - $12.500 chi phí), vốn Sissi vào 1-4 $237.500 Do đó, giá trị sổ sách Patter mua ($237.500 x 90%cổ quyền) $213.750 tiền mua cổ phần Sissi Khi vào sổ lợi tức đầu tư Sissi vào cuối năm, Patter thực bút toán sau đây: Đầu tư vào Sissi $33.750 Lợi tức từ Sissi $33.750 Vào sổ lợi tức từ quí cuối nămX6 ($37.500 x 90%) Hâu vào sổ lợi tức đầu tư đơn vị tăng lợi tức Patter lên $33.750, hậu lợi tức ròng hợp phải $33.750 Về quan điểm, báo cáo lợi tức hợp bị ảnh hưởng sau: Số bán (3 quí sau 20X6) Chi phí (3 quí sau 20X6) Lợi tức cổ quyền thiểu số (3 quí sau 20X6) Hậu lợi tức ròng hợp $ 75.000 (37.500) (3.750) $ 33.750 Giải pháp nầy đưa vấn đề khả thi Đầu tiên, lợi tức 10% cổ quyền thiểu số cho năm 20X6 $5.000 cho trọn năm, cho dù $3.750 cho tháng sau Thứ nhì, hợp số bán chi phí cho tháng sau , báo cáo lợi tức hợp không cung cấp cho dự trù số bán chi phí năm tương lai cho đơn vị hợp Khi xem xét vấn đề nầy, Uỷ ban thủ tục kế toán AICP ARP No 51 (chuơng 11) có cho biết ý kiến việc trình bày báo cáo lợi tức có ý nghĩa có từ việc gồm số bán chi phítrong báo cáo lợi tức hợp cho trọn năm trừ lợi tức trước mua mục riêng rẻ Ủy ban đề nghị tài khoản công ty hợp theo cách sau: Số bán (trọn năm) Chi phí (trọn năm) Lợi tức trước mua Lợi tức cổ quyền thiểu số Hậu lợi tức ròng hợp $100.000 (50.000) (11.250) (5.000) $ 33.750 Cổ tức trước mua (Preacquisition Dividents) Cổ tức trả cổ phần trước mua kỳ kế toán (c63 tức trước mua) bị loại trừ tiến trình hợp không phần cổ phần mua Sissy trả $25.000 cổ tức 20X6, $10.000 số nầy trả trước khi Patter mua Theo đó, Patter lập bút toán sau để ti`1nh toán cổ tức thật tế nhận được: Tiền mặt $13.500 Đầu tư vàoSiisy Vào sổ cổ tức nhận ($15.000 x 90%) $ 13.500 Cổ tức trước mua liên quan đến 90% cổ quyền Patter mua bị loại trừ tiến trình hợp với doanh lợi trức mua Những loại trừ nầy gồm bút toán văn kiện làm việc loại trừ đầu tư công ty cân đối vốn công ty tương quan để đền bùviệc mà cân đối vốn công ty bị loại trừ kể từ đầu kỳvà cân đối đầu tư bị loại trừ kể từ ngày mua kỳ Các phân bố lợi tức cổ tức cho Sissy tóm tắt sau: Cổ quyền đa số (Patter công ty bị hợp nhất) Lợi tức ròng Sissy Cổ tức Sissy $33.750 13.500 Cổ quyền Loạitrừ thiểu số mục (10%) trước mua $5.000 2.500 $11.250 9.000 Tổng $50.000 25.000 Hợp (Consolidation) Các trình tự hợp cho mua năm minh hoạ Exhibit 8-1 cho Patter công ty Số $234.000 đầu tư vào cân đối Sissy cân đối Patter gồm $213.750 phí tổn công $33.750 lợi tức trừ $13.500 cổ tức nhận Cho dù số khác báo cáo riêng rẻ cua3 Pattrer Sissy giơ`1i thiệu lần đầu tiêntrên văn kiện làm việc hợp nhất, chúng hoàn toàn tương thích với nh4ng giả thiết liệu dàn cho Patter Sissy Bút toán văn kiện làm việc a loại trừ lợi tức từ Sissy cổ tức nhận từ Sissy , trả tài khoản đầu tư vào Sissy số $213.750 cân đối lúc mua vào 1-4-20X6 a Lợi tức từ Sissy $ 33.750 Cổ tức – Sissy $ 13.500 Đầu tư vào Sissy 20.500 Loại trừ lợi tức đầu tư cổ tức nhận từ Sissy điều chỉnh đầu tư vào Sissy theo phí tổn vào 1-4-20X6 Bút toán không phản ánh trình tự mới, phải lưu tâm loại trừ cổ tức thật tế nhận (90% x $15.000), lấy phần trăm cổ quyền nhân cho cổ tức công ty trả trọn năm Bút toán thứ nhì Exhibit 8-1 thât phản ánh trình tự lập văn kiện làm việc chứa đựng mục doanh lợi cổ tức trước mua Nó ký sau: b Lợi tức trước mua $ 11.250 Vốn cổ phần – Sissy 200.000 Doanh lợi giữ lại – Sissy 35.000 Cổ tức – Sissy $ 9.000 Đầu tư vào Sissy 213.750 Cổ quyền thiểu số - đầu kỳ 23.500 Loại trừ cân đối đầu tư vốn tương quan nhau, vào sổ lợi tức trước mua cổ quyền thiểu số đầu kỳ, loại trừ cổ tức trước mua Khi xem xét bút toán nầy, nên lưu ý lợi tức trước mua trừ cổ tức trức mua $2.250 $213.750 phí tổn đầu tư vào 1-4-20X6 Cũng lưu ý cổ quyền thiểu số đầu kỳ 10% vốn 1-1-20X6 Sissy Trong trường hợp tăng sở hữu cổ quyền kỳ, cổ quyền thiểu số cổ phiếu thiểu số lưu hành vào cuối năm Lợi tức trước mua giới thiệu văn kiện làm việcqua bút toán văn kiện làm việc Tiếp theo, Nó kết chuyển đến bảng báo cáo lợi tức như khấu trừ đo lường lợi tức ròng hợp Việc phân loại lợi tức trước mua mọt báo cáo lợi tức hợp tương tợ với (parallel) phân loại lợi tức cổ quyền thiểu số Văn liện làm việc hợp kỳ kế toán không bị ảnh hưởng việc mua năm 10% cổ quyền thiểu số cuối kỳ Sissi bị phía đơn vị hợp giữ trọn năm, tính toán cổ quyền thiểu số đơn 10% vốn Sissy vào đầu năm công 10$ lợi tức ròng Sissy cho năm trừ 10% cổ tức Sissy công bố năm CÔNG TY PATTER VÀ CÔNG TY CON VĂN KIỆN LÀM VIỆC HỢP NHẤT CHO NĂM CHẤM DỨT NGÀY 31-12-20X6 90% Patter Sissy Báo cáo lợi tức Số bán $300.000 Điều chỉnh loại trừ Cổ quyền thiểu số Báocáo hợp $100.000 $400.00 Lợi tức từ Sissy Chi phí gồm Phí tổn hàng bán 33.750 a 33.750 (200.000 ) (50.000 0) Lợi tức cổ quyền thiểu số ($50.000 x 10%) Lợi tức trước mua Lợi tức ròng $5.000 Doanh lợi giữ lại 31-12-20X6 Bảng cân đối Tài sản khác Đầu tư vào Sissy (5.00 0) b 11.250 $133.750 Doanh lợi giữ lại Doanh lợi giữ lại – Patter Doanh lợi giữ lại – Sissy Lợi tức ròng Cổ tức (25 ) (11.25 0) $133.75 $ 50.000 $266.250 $266.25 $ 35.000 133.750 (100.000) 50.000 (25.000) $300.000 $ 60.000 $566.000 234.000 $260.000 b 35.000 a 13.500 b 9.000 (2.500) 133.750 (100.000) $300.000 $826.000 a 20.250 b213 750 $800.000 $500.000 300.000 $800.000 Cổ quyền thiểu số 1-1-20X6 Vốn cổ phần Doanh lợi giữ lại Cổ quyền thiểu số 31-12-20X6 $260.000 $200.000 60.000 $260.000 $826.000 $500.000 300.000 b200.000 b 23.500 23.50 $26.000 26.000 $826.000 Exhibit 8-1 Lợi tức cổ tức trứơc mua văn kiện làm việc hợp (Preacquisirion Income and Dividents in Consoldation Working Papers) HỢP LÃI TRONG MỘT KỲ KẾ TOÁN (Pooling of Intersts during an accounting Period) Khi có hợp lãi xảy kỳ kế toán, lợi tức công ty liên kết hợp cho trọn năm không cần đến ngày liên kết Thêm nữa, Các báo cáo tài chánh trước-kỳ khởi lại cho thầy hậu hợp lãi cho tất cà kỳ trước, báo cáo Yêu cầu hợp lợi tứccủa công ty thành viên cho năm trọn kết hợp có ý nghĩa quan trọng để vào sổ đầu tư công ty liên kết phạm vi kỳ kế toán để tính toán đầu tư nầy theo phương pháp kế toán làm cho tương đương Lợi tức doanh lợi giữ lại công ty mẹ theo phương pháp kế toán làm cho tương đương phải lợi tức hợp hay góp chung doanh lợi giữ lại Do đó, đầu tư vào công ty liên kết hợp lãi vào sổ theo giá trị sổ sách cổ quyền mua vào đầu kỳ liên kết hợp lãi, điều chỉnh hạ dần cho cổ tức trả trước liên kết, không điều chỉnh lên dần cho doanh lợi trước mua Trình tự kế toán cho liên kết hợp lãi năm (Accounting Procedures for Midyear Poolings) Cho công ty Pete phát hành 10.000 cổ phần $10 mệnh giá cổ phần thường để lấy tất cổ phiếu bầu cử lưu hành công ty Skag vào 1-7-20X5 liên kết hợp lãi Tóm tắt chi tiết tài chánh cho công ty Skag vào 30-6 vào 31-12-20X5 sau: tháng chấm dứt Năm chấm dứt 30-6-20X5 31-12-20X5 Tài sản ròng $160.000 $170.000 Vốn cổ phần, mệnh giá $10 Doanh lợi giữ lại 31-12-20X4 Lợi tức Cổ tức Vốn cổ đông $100.000 50.000 20.000 (10.000) $160.000 $100.000 50.000 40.000 (20.000) $170.000 Công ty Peter vào sổ đầu tư vào Skag ngày 30-6-20X5 sau: Đầu tư vào Skag Vốn cổ phần, mệnh giá $10 Doanh lợi giữ lại Lợi tức từ Skag $160.000 $100.000 40.000 20.000 Số ghi bên có $40.000 cho doanh lợi giữ lại bàăng doanh lợi giữ lại ngày 3112-20X4 trừ $10.000 cổ tức trả trước liên kết Bút toán cho tính toán liên kết nầy cung cấp gồm doanh lợi năm trọn lợi tức đầu tư Trong tháng 20X5, Peter vào sổ nhận $10.000 cổ tức từ Skag, vào 31-12-20X5 vào sổ lợi tức từ Skag $20.000 Các bút toán nhật ký Peter là: Tiền mặt $10.000 Đầu tư vào Skag $10.000 Vào sổ cổ tức nhận ($10.000 x100%) Đầu tư vào Skag $20.000 Lợi tức từ Skag $20.000 Vào sổ lợi tức đầu tư ($20.000 x 100%) cho tháng thứ nhì Đầu tư vào tài khoản Skag vào 31-12-20X5 $170.000 ($160.000 + $20.000 - $10.0000), tài sản ròng vào sổ Skag vào thời điểm Văn kiện làm việc hợp cho Peter Skag cho năm 20X5 trình bày Exhibit 8-2 CÔNG TY PETE VÀ CÔNG TY CON VĂN KIỆN LÀM VIỆC HỢP NHẤT CHO NĂM CHẤM DỨT 31-12-20X5 Pete 100% Skag Điều chỉnh loại trừ Báo cáo hợp Báo cáo lợi tức Lợi tức từ Skag Lãi trừ chi phí $ 40.000 100.000 a 40.000 $ 40.000 $140.00 Lợi tức ròng $140.000 $ 40.000 $140.00 Doanh lợi giữ lại Doanh lợi giữ lại – Pete Doanh lợi giữ lại – Skag Lợi tức ròng Cổ tức Doanh lợi giữ lại 31-12-20X5 $240.000 $240.40 $50.000 140.000 (50.000 ) 40.000 (20.000) $330.000 $ 70.000 b 10.000 c 40.000 a 10.000 b 10.000 140.000 (50.00 0) $330.00 Bảng cân đối Đầu tư vào Skag $170.000 a 30.000 c 140.000 Tài sản ròng khác 760.000 $930.000 $170.000 $170.000 Vốn cổ phần Doanh lợi giữ lại $600.000 330.000 $930.000 $100.000 70.000 $170.000 c 100.000 $930.000 $930.00 $600.000 330.000 $930.000 Exhibit 8-2 Văn kiện làm việc hợp cho liên kết doanh nghiệp theo hợp lãi ( Consolidation Working Papers for Pooling of Interests) Chỉ có bút toán văn kiện làm việc cần cho hợp báo cáo tài chánh công ty liên kết Bút toán a loại trừ lợi tức đầu tư cổ tức công ty ghi bên có tài khoản đầu tư cho phần sai biệt Bút toán b loại trừ cổ tức trướv mua , bút toán c loại trừ cân dối đầu tư vốn tương quan Những văn kiện làm việc nầy tạo lại để tiên tra cứu a Lợi tức từ Skag $ 40.000 Cổ tức $ 10.000 Đầu tư vào Skag 30.000 Loại trừ lợi tức từ Skag cổ tức ghi bên có tài khoản đầu tư cho số sai biệt b Doanh lợi giữ lại – Skag $ 10.000 Cổ tức Loại trừ cổ tức trước mua c $ 10.000 Doanh lợi giữ lại – Skag $ 40.000 Vốn cổ phần 100.000 Đầu tư vào Skag $140.000 Loại trừ cân đối đầu tư vốn tương quan Lợi tức ròng hợp $140.000 thấy Exhibit 8-2 lợi tức ròng Pete Doanh lợi giữ lại hợp $330.000 vào 31-12-20X5 doanh lợi giữ lại PeteHai mục văn kiện làm việc hợp bất thường cần vài giải (comment) Cổ tức Skag cho trọn năm ($20.000) bị loại trừ ì cổ quyền thiểu số, cổ tứcphản ánh báo cáo doanh lợi giữ lại hợp cổ tức Pete, công ty mẹ trả Cũng doanh lợi giữ lại đầu kỳ Pete doanh lợi giữ lại hợp đầu kỳ$240.000 $10.000 $250.000 doanh lợi giữ lại hợp công ty liên kết theo hợp lãi vào 1-1-20X5* Sai biệt kết loại trừ $10.000 cổ tức Skag trả trước hoàn thành việc liên kết hợp lãi.Mặc dù có nhiều biện pháp khác sẳn sàng để sửa sai mâu thuẩn điều kiện để liên kết hợp lãi, biện pháp vừa minh hoạ chọn trì tương hợp (correct correspondence) tài khoản đầu tư vốn, doanh lợi giữ lại công ty mẹ hợp (* Doanh lợi giữ lại Pete vào 31-12-20X4 $200.000 Con số nầy tăng lên $240.000 liên kết vào sổ ) Báo cáo doanh lợi giữ lại liên kết hợp lãi (Reporting Pooled Retained Earnings) Báo cáo doanh lợi giữ lại hợp cho 20X5 không song hành với bút toán hợp một-dòng trình bày cần phải có bảng đối chiếu tài khoản (reconciliation)với doanh lợi giữ lại $200.000 công ty Pete Do đó, doanh lợ giữ lại hợp kỳ liên kết hợp lãi trình bày sau: CÔNG TY PETE VÀ CÔNG TY CON DOANH LỢI GIỮ LẠI (LIÊN KẾT) HỢP NHẤT CHO NĂM CHẤM DỨT 31-12-20X5 Doanh lợi giữ lại 31-12-20X4 báo cáo trước Điều chỉnh liên doanh (pooling) $200.000 Doanh lợi giữ lại Skag, 31-12-20X4 Doanh lợi giữ lại (góp), 31-12-20X4 Lợi tức ròng (lợi tức góp) – 20X5 Cổ tức – 20X5 Trả cho cổ đông Pete Trả cho cổ đông Skag trước liên kết Doanh lợi giữ lại , 31-12-20X5 50.000 250.000 140.000 $50.000 10.000 60.000 $330.000 Bảng trình bày nầy giúp người đọc bảng báo cáo tài chánh Pete thấy đượ hậu liên kết từ viễn cảnh số trình bày năm trước MUA LẠI TỪNG PHẦN (Piecemeal Acquisitions) Một công ty mua lại cổ quyền công ty khác loạt mua cổ phần riêng rẻ thời kỳ Loại hình mua lại nây không đặt vấn đề phân tích công ty mẹ tính toán đầu tư vốn (on an equity basis) Tuy nhiên, chắn tăng thêm chi tiết tính lợi tức đầu tư lợi tức ròng hợp Các chi tiết nầy bàn thảo có nhiều trình tự cho chúng minh hoạ đoạn nầy Công ty Poca mua lại 90% cổ quyền công ty Sark trng loạt mua cổ phần riêng rẻ 1-7-20X3 1-10-20X5 Các d74 liệu liên quan đến mua nầy sau: Năm Ngày 20X3 1-7 $150.000 20X4 1-4 $190.000 20X5 1-10 $230.000 Cồ quyền bị mua 20% Phí tổn đầu tư $30.000 Vốn 1-1 Lợi tức cho Năm Vốn lúc mua $100.000 $50.000 $125.000 40% $74.000 $150.000 $40.000 $160.000 30% $81.000 $190.000 $40.000 $220.000 Vốn 31-12 Tài sản ròng công ty Sark định theo giá trị công chúng, số vượt phí tổn giá trị sổ sách mua trường hợp giao cho tài sản vô thể khấu trừ 10 năm Theo đó, tài sản vô thể từ nua tính : Năm Phi tổn đầu tư 20X3 20X4 20X5 $30.000 $74.000 $81.000 Giá trị sổ sách giá trị công cổ quyền bị mua ($125.000 x 20%) = $25.000 ($160.000 x 40%) = $64.000 ($220.000 x 30%) = $66.000 Tài sản vô thể $ 5.000 $10.000 $15.000 Cổ quyền mua kỳ kế toán , báo cáo lợi tức hợp cho thấy lợi tức trứoc mua năm 20X4 20X5 Khấu trừ phần-hằng năm cần thiết cho tài sản vô thể phát sinh kỳ kế toán Vào 31-12-20X5, đầu tư Poca vào cân đốt tài khoản Sark $233.625 gồm $185.000 tổng phí tổn, cộng lợi tức $48.625 ( phần chia cho Poca từ lợi tức ròng Sark trừ khấu trừ tài sản vô thể) thời kỳ 20X3 qua 20X5 Vì mục đích tính lãi hay lỗ vụ bán , Poca nên giữ hồ sơ cho lần đầu tư Hồ sơ nầy nên có kế hoạch sau: 20% cổ quyền Phí tổn đầu tư Lợi tức đầu tư 20X3 20X4 20X5 40% cổ quyền $30.000 4.750 7.500 7.500 $49.750 30% cổ quyền $ 74.000 11.250 15.000 $100.250 Tổng $81.000 2.625 $83.625 $185.000 4.750 18.750 25.125 $233.625 Khi báo cáo tài chánh Poca Sark hợp năm 20X4 20X5 , lợi tức trước mua xuất trên báo cáo lợi tức hợp Ngoại trừ mục lợi tức trước mua, phương thúc hợp bất thường mua lại phần Exhibit 8-3 cho thấy văn kiện làm việc hợp cho Poca công ty chco năm 20X5 Dữ liệu thêm, tương thích với chi tiết trước cho thí dụ Poca / Sark, cung cấp để minh hoạ Văn kiện làm việc tái tạo để tiện tra cứu a Lợi tức từ Sark $ 25.125 Đầu tư vào Sark $ 25.125 Loại trừ lợi tức đầu tư trả tài khoản đầu tư cân đối đầu kỳ cộng $31.800 đầu tư b Lợi tức trước mua $ 9.000 Doanh lợi giữ lại – Sark 90.000 Vốn cổ phàn – Sark 100.000 Tài sản vô thể 28.500 Đầu tư vào Sark $208.500 Cổ quyền thiểu số 1-1 19.000 Loại trừ cân đối đầu tư Sark vốn Sark Và vào sổ.các cân đối lợi tức trước mua, tài sàn vô thể chưa khấu trừ, cổ quyền thiểu số đầu kỳ c Chi phí $ 1.875 Tài sản vô thể Vào sổ khấu trừ tài sản vô thể năm hành CÔNG TY POCA VÀ CÔNG TY CON VĂN KIỆN LÀM VIỆC HỢP NHẤT CHO NĂM CHẤM DỨT NGÀY 31-12-20X5 90% Poca Sark Báo cáo lợi tức Số bán Lợi tức từ Sark Chi phí gồm $274.875 25.125 $ 1.875 Điều chỉnh loại trừ $150.000 Cổ quyền thiểu số Báocáo hợp $424.875 a 25.125 Phí tổn hàng bán Lợi tức trư ớc mua Lợi tức cổ quyền thiểu số ($40.000 x 10%) Lợi tức ròng Doanh lợi giữ lại Doanh lợi giữ lại – Poca Doanh lợi giữ lại – Sark Lợi tức ròng Doanh lợi giữ lại 31-12-20X6 Bảng cân đối Tài sản khác Đầu tư vào Sark (220.000) (110.000) b (331.875) (9.00 0) 9.000 $4.000 (4.00 0) $ 80.000 $ 40.000 $ 80.000 $220.000 $220.00 $ 90.000 b 90.000 80.000 40.000 40.000 $300.000 $120.000 $300.000 $466.375 233.625 $300.000 $766.375 a 25.125 b208 500 b 28.500 Tài sản vô thể $700.000 Nợ $100.000 Vốn cổ phần 300.000 Doanh lợi giữ lại 300.000 $700.000 Cổ quyền thiểu số 1-1-20X5 $300.000 $ 70.000 130.000 130.000 $300.000 c 1.875 26.62 $793.000 $170.000 300.000 300.000 B100.000 b 19.000 Cổ quyền thiểu số 31-12-20X5 19.00 $23.000 23.000 $793.000 Exhibit 8-3 Mua lại phần cổ quyền kiểm soát ( Piece Acquisition of a Controlling Interest ) Lợi tức trước mua $9.000 liên quan đến 30% cổ quyền mua đuợc vào 1-1020x5 ($40.000 lợi tức Sark x 30% cổ quyền x ¾ năm) Lợi tức cổ quyền thiểu số cho năm 20X5 tính 10% cổ quyền thiểu số vào 31-12-20X5 Tài sản vô thể $26.625 thấy bảng cân đối hợp Exhibit 8-3 tài sản vô thể chưa khấu trừ ban đầu $30.000 ($5.000 + $10.000 + $15.000) trừ khấu trừ $250 20X3, $1.250 20X4 $1.875 20X5 Ngoại trừ mục nầy, trình tự văn kiện làm việc hợp tương đuơng với trình tự văn kiện làm việc hợp sử dụng chương trước BÁN CỔ QUYỀN (Sale of Ownership Interests) Khi công ty mẹ / người đầu tư bán cổ quyền , lãi hay lỗ bán tính sai biệt số thu nhập từ bán giá tri sổ sách lãi cổ phần đầu tư bán Giá trị sổ sách đầu tư , dĩ nhiên, phải phản ánh phương pháp kế toán làm cho tương đương người đầu tư hành sử quyền ảnh hưởng công ty bị đầu tư Nếu công ty mẹ mua lại cổ quyền nhiều mua, cổ phần bán nầy phải giám định vớ mua riêng biệt Điều Cổ phiếu thừng, mệnh giá $10 Vốn góp thêm Doanh lợi giữ lại Tổng $12.000.000 $12.000.000 4.000.000 4.000.000 8.000.000 10.000.000 $24.000.000 $26.000.000 $16.000.000 12.000.000 10.000.000 $38.000.000 Yêu cầu: Tính cân đối đầu tư Prince Smithtown vào 1-1-20X8 trước phát hành thêm cổ phiếu Xác định phần trăm sở hữu cổ quyền Prince Smithtown vào 11-20X8 sau phát hành thêm cổ phiếu> Soạn bút toán nhật ký sổ sách Prince để điều chỉnh phát hành thêm cổ phiếu vào 1-1-20X8 lãi hay lỗ không công nhận Soạn bút toán nhật ký sổ sách Prince để điều chỉnh phát hành thêm cổ phiếu vào 1-1-20X8 việc phát hành coi vụ bán lãi hay lỗ công nhận ( SEC cho phép) P 8-3 Công ty Patterson sở hữu 90% cổ quyền công ty Shawnee 20X5 thay đổi sau xảy ratrong vốn cổ phần Shawnee đầu tư cùa Patterson Shawnee: Vốn cổ đông Shawnee Cân đối, 1-1$1.000.000 Lợi tức – 20X5 250.000 Cổ tức – 20X5 (150.000) Cân đối, 31-12-20X5 $1.100.000 Tài sản vô thể chưa khấu trừ $49.500 (4.500) $45.000 Đầu tư vào Shawnee (90%) $ 949.500 220500 (135.000) $1.035.000 Trong năm 20X6, lợi tức ròng công ty Shawnee $280.000, công bố $40.000 cổ tức qúi năm Patterso giảm đầu tư Shawnee xuống 80% vào 1-7-20X6 cách bán cổ phiếu Shawnee lấy $120.000 Yêu cầu: Soạn bút toán nhật ký sổ sách Patterson để vào sổ việc bán cổ phiếu Shawnee kể từ ngày thật bán Soạn bút toán nhật ký sổ sách Patterson để vào sổ việc bán cổ phiếu Shawnee kể từ 1-1-20X6 Soạn kế hoạch để kết hợp câu trả lời (1) (2) P 8-4 Công ty Panama sở hữu 300.000 360.000 cổ phiếu lưu hành công ty Shenandoah, cân đối $8.700.000 đầu tư tài khoản Shenandoah vào 31-12-20X4 cổ quyền yếu Shenandoah Một bảng tóm tắt vốn cổ đông Shenandoah vào 31-12-20X4 sau: Cổ phần thường, mệnh giá $10, 500.000 cổ phần ủy quyền (authorizes), 400.000 cổ phần phát hành, 40.000 cổ phiếu tồn động $ 4.000.000 Vốn góp thêm 2.500.000 Doanh lợi giữ lại 5.500.000 12.000.000 Trừ: Cổ phiêu tồn động theo phí tổn 1.560.000 Tổng vốn cổ đông $10.440.000 Vì có trử tiền mặt, Panama định giảm sở hữu cổ quyền Shenandoah từ cổ quyền 5/6 xuống cổ quyền ¾ lựa tuỳ chọn sau đây: Tuỳ chọn Bán 30.000 300.000 cổ phần giữ Shenandoah Tuỳ chọn Chỉ thị Shenandoah phát hành 40.000 cổ phiếu chưa phát hành trước Tuỳ chọn Chỉ thị Shenandoah tá phát hành 40.000 cổ phiếu tồn đọng Cho cổ phiếu bán theo giá thị trường hành $50 cổ phiếu theo tuỳ chọn bỏ qua hậu thuế Vốn cổ đông Panamavào 31-12-20X4 gồm $10.000.000 mệnh giá cổ phần thường, $3.000.000 vốn góp thêm , $7.000.000 doanh lơi giữ lại Yêu cầu: So sánh vốn cổ đông hợp ngày 1-1-20X5 theo mỗ tuỳ chọn (Gợi ý: Soạn bút toán nhật ký sổ sách Panama bước cho giải pháp bạn) P 8-5 Công ty Pallo mua 9.000 cổ phiếu mệnh giá $50 cổ phiếu thường công ty Sala với giá $90 cổ phiếu ngày 1-1-20X5, Sala có vốn cổ phần $500.000 doanh lợi giữ lại $300.000 Trong 20X5, công ty Sala có lợi tức ròng $50.000 công bố cổ tức Vào 1-1-20X6, công ty Sala bán thêm 5.000 cổ phiếu giá $100 cổ phiếu Lợi tức ròng Sala cho 20X6 $70.000 cổ tức công bố Yêu cầu: Xác định mục sau: Cân đối đầu tư Pallo Products vào tài khoản công ty Sala vào 3112-20X5 (Dùng thời kỳ 10 năm khấu trừ tài sản vô thể) Tài sản vô thể (hay bất lợi cửa hàng-negative goodwill)phải xuất bảng cân đối hợp vào 31-12-20X6, cho Pallo Products mua 5.000 cổ phiếu phát hành 1-1-20X6 Vốn góp thêm hợp vào 31-12-20X6, cho Sala bán 5.000 cổ phiếu phát hành ngày 1-1-20X6 bên Cổ quyền thiểu số vào 31-12-20X6, cho Sala bán 5.000 cổ phiếu phát hành 1-1-20X6 bên P 8-6 Công ty Post mua 70% cổ quyền công ty Stake vào ngày 2-1-20X6 với $94.000 Stake có vốn cổ phần $100.000 doanh lợi giữ lại $20.000 Vào 31-6-20X7, Post mua thêm 20% cổ quyền với $38.000 Báo cáo tài hánh so sánh cho Post Stake vào cho năm chấm dứt 31-12-20X7 tóm tắt sau: Post Báo cáo lợi tức doanh lợi giữ lại liên kết cho năm chấm dứt 31-12-20X7 Số bán Lợi tức từ Stake Phí tổn bán Chi phí $400.000 24.000 (250.000) (50.000) Stake $200.000 (150.000) (20.000) Lợi tức ròng Cộng: doanh lợi giữ lại đầu kỳ Trừ: Cổ tức, 31-12-20X7 Doanh lợi giữ lại , 31-12-20X7 Bảng cân đối vào 31-12-20X7 Tài sản khác Đầu tư vào Stake Tổng tài sản $200.000 Nợ Cổ phiếu thường Doanh lợi giữ lại Tổng vốn cổ phần $200.000 124.000 200.000 (64.000) $260.000 30.000 50.000 (10.000) $ 70.000 $432.000 168.000 $200.000 $600.000 $ 40.000 300.000 260.000 $ 30.000 100.000 70.000 $600.000 Yêu cầu: Soạn kế hoạch giải thích cân đối $168.000 đầu tư Post vào tài khoản Stake vào 31-12-20X7 Tính số tài sản vô thể phải xuất bảng cân đối hợp ngày 3112-20X7 Cho thời kỳ khấu trừ 10 năm Soạn kế hoạch cho thấy tính toán số lợi tức ròng hợp cho 20X7 Tính doanh lợi giữ lại hợp vào ngày 31-12-20X7 Tính cổ quyền thiểu số vào 31-12-20X7 P 8-7 Các bảng cân đối so sánh công ty riêng hợp cho công ty Percy công ty bị mua 70% , công ty Sawyer, vào cuối năm 20X6 sau: Percy Tiền mặt Hàng tồn Tài sản hành khác Tài sản nhà máy – ròng Đầu tư vào Sawyer Tài sản vô thể Tổng tài sản (còn tiếp) $ 100.000 800.000 500.000 3.500.000 600.000 $5.500.000 Percy Nợ hành Vốn cổ phần, mệnh giá $10 Vốn góp thêm Doanh lợi giữ lại Cổ quyền thiểu số Tổng nợ $ 500.000 3.000.000 1.000.000 1.000.000 -$5.500.000 Sawyer Hợp 70.000 100.000 130.000 800.000 $1.100.000 $ 170.000 900.000 630.000 4.300.000 40.000 $6.040.000 Sawyer Hợp $ $ 300.000 500.000 100.000 200.000 $1.100.000 $ 800.000 3.000.000 1.000.000 1.000.000 240.000 $6.040.000 Lợi tức ròng Sawyer cho năm 20X7 $150.000 cổ tức cổ tức cho năm nầy $80.000 ($40.000 vào 1-3 $40.000 vào 1-9) Vào 1-420X7, Percy tăng đầu tư vào Sawyer lên 80% cách mua 5.000 cổ phiếu thị trường tự giá $19 cổ phiếu Tài sản vô thể Percy 70% đầu tư khấu trừ $8.000 năm , tài sản vô thể 10% cổ quyền khấu trừ 10 năm Lợi tức riêng Percy Sawyer cho năm 20X7 tính sau: Percy Sawyer Số bán $2.000.000 $1.200.000 Phí tổn bán (1.200.000) (700.000) Lãi gọp 800.000 500.000 Chi phí khấu hao (400.000) (300.000) Chi phí khác (100.000) (50.000) Lợi tức riêng rẻ $ 300.000 $ 150.000 Yêu cầu: Soạn báo cáo lợi tức hợp cho công ty Percy công ty cho năm chấm dứt ngày 31-12-20X7 Soạn kế hoạch cho thấy cách lợi tức ròng Sawyer cổ tức cho năm 20X7 phân phối cổ quyền thiểu số , cổ quyền đa số, cổ quyền khác P 8-8 Công ty Proctor phát hành 55.000 cổ phiếu để lấy 90% cổ phiếu thường lưu hàng công ty Simon liên kết doanh ngiệp theo cách hợp lãi (pooling of interests) hoàn tất ngày 1-4-20X5 Các cân đối điều chỉnh thử cho Proctor Simon vào 1-4-20X5, trước liên kết , vào 31-12-20X5 tóm tắt sau: 1-4-20X5 Bên nợ Tiền mặt Tài sản khác Đầu tư vào Simon Cổ tức Chi phí 31-12-20X5 Proctor Simon Proctor $ 100.000 2.000.000 100.000 800.000 $3.000.000 $ 80.000 550.000 20.000 300.000 $950.000 $ 278.000 2.400.000 522.000 400.000 2.300.000 $5.900.000 $70.000 650.000 80.000 1.200.000 $2.000.000 $ 50.000 300.000 200.000 $ 124.000 1.550.000 - $ 140.000 300.000 Bên có Nợ $ 400.000 Vốn cổ phần,mệnh giá $10 1.000.000 Vốn góp khác 100.000 200.000 Doanh lợi giữ lại 600.000 Số bán 900.000 Lợi tức từ Simon $3.000.000 60.000 340.000 $950.000 Simon 636.000 60.000 3.500.000 1.300.000 90.000 $5.900.000 $2.000.000 Yêu cầu: Soạn bảng cân đối hợp văn kiện làm việc cho công ty Proctor công ty kể từ 31-12-20X5 P 8-9 Công ty Pop mua 80% cổ qiuyền công ty Sat vào 1-10-20X2 với $82.400, 80% vốn cổ phần yếu Sat vào ngày cộng $16.000 tài sản vô thể Báo cáo tài chánh cho Pop Sat cho năm 20X2 sau: Pop Sat Báo cáo lợi tức doanh lợi giữ lại cho năm chấm dứt 31-12-20X2 Số bán Lợi tức từ Sat Phí tổn bán Chi phí hoạt động Lợi tức ròng Doanh lợi giữ lại 1-1 Cổ tức Doanh lợi giữ lại vào 31-12-20X2 $112.000 3.700 (60.000) (25100) 30.600 30.000 (20.000) $ 40.600 $ 50.000 (20.000) (6.000) 24.000 20.000 (10.000) $ 34.000 Bảng cân đối vào 31-12-20X2 Tiền mặt Tài khoản phải thu Kỳ phiếu phải thu Hàng tồn Tài sản nhà máy – ròng Đầu tư vào Sat Tổng tài sản $ 5.100 10.400 5.000 30.000 88.000 82.100 $220.600 $ 7.000 17.000 10.000 16.000 60.000 $110.000 Tài khoản phải trả Kỳ phiếu phải trả Vốn cổ phần Doanh lợi giữ lại Tổng vốn cổ phần $ 15.000 25.000 140.000 40.600 $220.600 $ 16.000 10.000 50.000 34.000 $110.000 Chi tiết thêm: Vào tháng 11-20X2, Pop bán hàng tồn cho Sat lấy $12.000 với lãi gọp $3.000 Một phần ba hàng nầy kiểm kê Sat ngày 31-12-20X2, $6.000 chưa trả Cổ tức Sat công bố thành số vào 15-3 15-11, lợi tức kiếm số tỷ lệ qua quí năm Pop áp dụng phương pháp kế toán làm cho tương đương lợi tức ròng lợi tức ròng hợp Yêu cầu: Soạn văn kiện để hợp báo cáo tài chánh công ty Pop công ty cho năm chấm dứt 31-12-20X2 P 8-10 Công ty Pal trả $175.000 để lấy 70% cổ quyền cổ phiếu lưu hành công ty Sid vào 1-4-20X6 Vốn cổ đông Sid vào 1-1-20X6 gồm $200.000 vốn cổ phần $50.000 doaNH LỢI GIỮ LẠI Các tài khoản cân đối lấy từ báo cáo tài chánh cho Pal Sid vào cho năm chấm dứt ngày 31-12-20X6 sau: Pal Báo cáo lợi tức doanh lợi giữ lại liên kết cho năm chấm dứt 31-12-20X6 Số bán Lợi tức từ Sid Lãi Lợi tức tiền lãi Chi phí (gồm phí tổn hàng bán) Chi phí tiền lãi Lợi tức ròng Cộng: Doanh lợi giữ lại đầu kỳ Trừ: Cổ tức Doanh lợi giữ lại 31-12-20X6 Bảng cân đối vào 31-12-20X6 Tiền mặt Tiền lãi phải thu Hàng tồn Tài sản hành khác Tài sản nhà máy – ròng Đầu tư vào cổ phần thường Sid Đầu tư vào trái phiếu Pal Tổng tài sản Tiền lãi phải trả Nợ hành khác 12% trái phiếu phải trả Chênh lệch trái phiếu Cổ phần thường Doanh lợi giữ lại Tổng vốn cổ phần Sat $287.100 12.300 12.000 (200.000) (11.400) 100.000 250.000 (50.000) $300.000 $150.000 2.000 5.850 (117.850) 40.000 50.000 (20.000) $ 70.000 $ 17.000 140.000 110.000 502.700 180.300 $950.000 $ 6.000 38.600 100.000 5.400 500.000 300.000 $950.000 $ 4.000 6.000 60.000 20.000 107.300 102.700 $300.000 $ 30.000 200.000 70.000 $300.000 Chi tiết thêm: Công ty Sid trả $102.850 để mua tất trái phiếu lưu hành Pal vào 1-7-20X6 Những trái phiếu nầy phát hành ngày 1-1-20X6, mang lãi 12%, có ngày trả lãi 1-7 1-1 đáo hạn 10 năm kể từ ngày phát hành Chênh lệch $6.000 phát hành khấu trừ theo ph7ơng pháp thẳng-hàng Nợ hành khác công ty Sid vào 31-12-20X6 gồm $10.000 cổ tức công bố ngày 15-12 chưa trả vào cuối năm Sid công bố cổ tức $10.000 vào 15-3-20X6 Công ty Pal bán thiết bị cho công ty Sid vào 1-7-20X6 lấy $30.000 Pal mua thiết bị nầy từ 1-7-20X3 với giá $36.000 khấu hao năm theo phương pháp thẳng-hàng (không phế liệu-scrap) Sid bán đấtphí tổn $8.000 cho Pal lấy $10.000 vào 15-10-20X6 Pal sở hữu đất Pal sử dụng phương pháp kế toán làm cho tương đương để tính toán đầu tư 70% vào Sid Yêu cầu: Soạn văn kiện làm việc hợp nất cho công ty Pal công ty cho năm chấm dứt ngày 31-12-20X6 P 8-11 Công ty Poco mua 70% cổ quyền công ty Sam vào ngày 1-1-20X1 với giá $450.000 tiền mặt Vốn cổ đông Sam Poco mua 70% cổ quyền gồm $300.000 vốn cổ phần $200.000 doanh lợi giữ lại Vào 1-7-20X2 Poco mua thêm 10% cổ quyền Sam giá $77.500để nâng cổ quyền Sam lên 80% Các báo cáo tài chánh Poco Sam vào cho năm chấm dứt ngày 31-12-20X2 sau: Poco Sam Báo cáo lợi tức doanh lợi giữ lại cho năm chấm dứt ngày 31-12-20X2 Số bán Lợi tức từ Sam Lãi máy móc Phí tổn hàng bán Chi phí khấu hao Chi phí khác Lợi tức ròng Cộng: Doanh lợi giữ lại đầu kỳ Trừ: Cổ tức Doanh lợi giữ lại 31-12-20X2 $900.000 32.500 40.000 (400.000) (90.000) (160.000) 322.500 150.000 (200.000) $272.500 $500.000 (300.000) (60.000) (40.000) 100.000 250.000 (50.000) $300.000 Bảng cân đối vào 31-12-20X2 Tiền mặt $ 20.000 $ 80.000 Tài khoản phải thu 90.000 30.000 Cổ tức phải thu 20.000 Hàng tồn 90.000 70.000 Các mục hành khác 20.000 80.000 Đất đai 50.000 40.000 Nhà cửa – ròng 60.000 105.000 Máy móc – ròng 100.000 320.000 Đầu tư vào Sam 539.500 Tổng tài sản $989.500 $725.000 Tài khoản phải trả $177.000 $ 40.000 Cổ tức phải trả 100.000 25.000 Nợ khác 140.000 60.000 Vốn cổ phần, mệnh giá $10 300.000 300.000 Doanh lợi giữ lại 272.500 300.000 Tổng vốn cổ phần $989.500 $275.000 Chi tiết thêm Sai biệt Phí tổn / giá trị sổ sách hai mua cổ quyền Poco vào Sam phân cho tài sản vô thể thời gian khấu trừ 10 năm Poco bán hàng tồn cho Sam năm 20X1 lấy $60.000, với lãi gọp $10.000 Trong 20X2 Poco bán cho Sam $48.000, với lãi gọp $8.000 Phân nửa số bán liên công ty năm 20X1còn kiểm kê Sam vào 31-12-20X1và 3/4của hàng bán năm 20X2 Sam chưa bán cuối năm 20X2 Sam nợ Poco $25.000 từ mua 20X2 Vào cuố năm 20X1, Sam mua đất từ Pco giá $20.000 Phí tổn đất nầy Poco $12.000 Poco bán máy với giá trị sổ sách $40.000 cho Sam với giá $80.000 vào 8-7-20X2 Vào thời điểm nầy máy lại niên hạn hữu dụng Sam sử dụng khấu hao thẳng-hàng mà không xem xét đến giá trị phế liệu (salvage value) máy Poco sử dụng hợp một-dòng tính toán cho Sam Cà hai Poco Sam công bố cổ tức họ cho năm 20X2 theo số nhaủơ tháng tháng 12 Yêu cầu: Soạn văn kiện làm việc để hợp báo cáo tài chánh Poco công ty cho năm hấm dứt ngày 31-12-20X2 P 8-12 Công ty Pak mua 85% cổ quyền công ty Sly vào 1-8-20X2 với $522.750, 85% vốn cổ phần yếu Sly vào ngày Vào tháng – 20X2 Sly bán hàng tồn cho Pak lấy $60.000 với lãi gọp $15.000 Một phần ba hàng nầy kiểm kê Pak vào 31-12-20X2 Vào 30-9-20X2, Pak bán mục hàng tồn (thiết bị) cho Sly lấy $50.000 lãi gọp $10.000 Khi thiết bị nẦY ĐƯỢC Sly đặt vào sử dụng niên hạn hữu dụng và hy vọng giá trị phế liệu (scrap) Cổ tức Sly công bố theo số bẳng vào 15-6 15-12, lợi tức kiếm đặn thành số tương đối qua quí năm Pak áp dụng phương pháp kế toán làm cho tương đương , lợi tức ròng lợi tức ròng hợp Báo cáo tài chánh cho Pak Sly tóm tắt sau: Pak Báo cáo lợi tức doanh lợi giữ lại liên kết cho năm chấm dứt ngày 31-12-20X2 Số bán $ 910.000 Lợi tức từ Sly 7.500 Phí tổn hàng bán (500.000) Chi phí hoạt động (200.000) Lợi tức ròng 217.500 Doanh lợi giữ lại 31-12-20X2 $ 310.000 Bảng cân đối vào 31-12-20X2 Tiền mặt Cổ tức phải thu Tài khoản phải thu – ròng Hàng tồn Tài sản nhà máy – ròng Đầu tư vào Sly – 85% Tổng tài sản Tài khoản phải trả Cổ tức phải trả Vốn cổ phần Doanh lợi giữ lại Tổng vốn cổ phần Sly $400.000 (250.000) (90.000) 60.000 $120.000 $ 33.750 17.000 120.000 300.000 880.000 513.250 $1.864.000 $ 10.000 70.000 150.000 500.000 $730.000 $ 154.000 1.400.000 310.000 $1.864.000 $ 90.000 20.000 500.000 120.000 $730.000 Yêu cầu: Soạn văn kiện làm việc cho Pak công ty cho năm chấm dứt ngày 31-12-20X2 P 8-13 Báo cáo tài chánh công ty riêng cho công ty Pin công ty bị mua 90%, công ty Sit, cho năm chấm dứt ngày 31-12-20X8 tóm tắt sau: Pin Báo cáo lợi tức doanh lợi giữ lại cho năm chấm dứt ngày 31-12-20X8 Số bán Lợi tức từ Sit Phí tổn hàng bán Chi phí khấu hao Chi phí khác Lỗ trẹn tài sản nhà máy Lợi tức ròng Cộng: doanh lợi giữ lại đầu kỳ Trừ: Cổ tức Doanh lợi giữ lại 31-12-20X8 $1.265.000 85.000 (800.000) (180.000) (120.000) 250.000 300.000 (150.000) $ 400.000 Pin Sit $ 600.000 (300.000) (70.000) (120.000) (10.000) 100.000 150.000 (50.000) $ 200.000 (còn tiếp) Sit Bảng cân đối 31-12-20X8 Tiềnmặt Các phải thu Hàng tồn Nhà máy thiết bị Khấu hao luỹ kế Đầu tư vào Sit Tổng tài sản $ 220.000 200.000 170.000 1.417.000 (272.500) 765.000 $2.500.000 $ 160.000 160.000 140.000 720.000 (180.000) $1.000.000 Nợ hành Nợ khác Vốn cổ phần Doanh lợi giữ lại Tổng vốn cổ phần $ 300.000 300.000 1.500.000 400.000 $2.500.000 $ 100.000 200.000 500.000 200.000 $1.000.000 Chi tiết thêm Pin mua 80% cổ quyền cổ phần thường Sit vào 5-1-20X5 với $600.000 mua thêm 10% vào 1-7-20X8 với $82.500 Hai kỳ mua nầy thị trường tự theo giá trao đổi niêm yết đặn Vốn cổ phần doanh lợi giữ lại Sit vào 1-1-20X5 $500.000 $100.000 Bất sai biệt phí tổn giá trị sổ sách mua liên hệ đến tài sản đặc biệt không nhận biết khấu trừ 10 năm Sit trả cổ tức $25.000 vào 1-4 1-10 năm 20X8 Pin bán $50.000 hàng hoá cho Sit 20X8 Lãi gọp $10.000 hàng hoá nầy gồm kiểm kê 31-12-20X8 Sit Sit nợ Pin $20.000 cu65c mua liên công ty vào 31-12-20X8 Số lãi liên công ty kiểm kê đầu kỳ Sit hàng hoá mua từ Pin lên đến $5.000 Sit bán máy với giá trị sổ sách $40.000 cho Pin lấy $30.000 vào 2-7-20X8 Vào thời điểm bán máy niên hạn hữu dụng Pin khấu hao thẳng-hàng Yêu cầu: Soạn văn kiện làm việc hợp cho Pin công ty cho năm chấm dứt ngày 31-12-20X8 P 8-14 Báo cáo tài chánh cho công ty Poe Spy cho năm 20X4 d7ược tóm tắt sau: Poe Báo cáo lợi tức doanh lợi giữ lại liên kết cho năm chấm dứt 31-12020X4 Số bán Lợi tức từ Spy Lãi cổ phần Spy Phí tổn hàng bán Chi phí khác Lợi tức ròng Cộng: Doanh lợi giữ lại đầu kỳ Trừ: Cổ tức Doanh lợi giữ lại 31-12-20X4 $463.750 18.750 17.500 (260.000) (140.000) 100.000 200.000 (50.000) $250.000 Poe Spy $130.000 (100.000) 910.000) 20.000 30.000 (10.000) $ 40.000 (còn tiếp) Spy Bảng cân đối 31-12-20X4 Tiền mặt Hàng tồn Tài sản hành khác Tài sản nhà máy Đầu tư vào Spy Tổng tài sản $107.500 100.000 110.000 300.000 182.500 $800.000 $ 20.000 50.000 30.000 200.000 $300.000 Tài khoản phải trả Vốn cổ phần Doanh lợi giữ lại Tổng vốn cổ phần $150.000 400.000 250.000 $800.000 $ 60.000 200.000 40.000 $300.000 Do thiếu vốn làm việc vấn đề tài chánh khác, Poe bán 25% cổ quyền Spy, công ty sở hữu100%, vào 1-10-20X4 với $75.000 Spy d7ược Poe lập vào năm 20X1để sản xuất hàng bàn tủ ghế linh tinh cho Poe, tất bán cho Poe với 130% phí tổn Spy Một tóm tắt vụ bán Spy cho Poe từ 20X1 đến 20X4 sau: Số bán năm 20X1 20X2 20X3 20X4 $ 91.000 104.000 117.000 130.000 Phí tổn hàng bán Spy năm $ 70.000 80.000 90.000 100.000 Phần trăm Poe chưa bán 31-12 Phần trăm bán chưa trả tiền 31-12 10% 20 10 20% 10 15 10 Chi tiết thêm Trong 20X4, Spy công bố cổ tức $5.000 vào 1-4 $5.000 vào 1-11 Cân đối $182.000 đầu tư Poe Spy xác định sau: Phí tổn đầu tư 20X1 (Khi Spy lâp) Cộng: Lợi tức trừ cổ tức 20X1 qua 20X3 $200.000 30.000 230.000 Trừ: Giá trị sổ sách cổ quyền bán ($230.000 x 25%) (57.500) 172.500 Cộng: Lợi tức từ Spy 20X4 ($15.000 x 100%) + ($5.000 x 75%) 18.750 Trừ: Cổ tức từ SpyX4 ($5.000 x 100%) + ($5.000 x 75%) (8.750) Đầu tư vào Spy $182.500 Kiểm toán viên cho Poe xác định cân đối đầu tư Spy vào 31-12-20X4 phải $177.750, tính toán 75% vốn thực $237.000 Spy Kiểm toán viên đề nghị bút toán sau sửa lại tài khoản sổ sách kết toán vào 31-12-20X4 Doanh lợi giữ lại Đầu tư vào Spy $4.750 $4.750 Kiểm toán viên đề nghị thêm Poe áp dụng phương pháp kế toán làm cho tương đương cho năm 20X5 năm Yêu cầu: Soạn văn kiện làm việc hợp cho công ty Poe công ty cho năm chấm dứt 31-12-29X4 P 8-15 Các báo cáo tài chánh cho công ty Psi Skrye vào cho năm chấm dứt 31-12-20X6 tóm tắt sau: Psi Báo cáo liên kết lợi tức doanh lợi giữ lại cho năm chấm dứt ngày 31-12-20X6 Số bán Lợi tức từ Skrye Lợi tức tiền lãi Phí tổn hàng bán Chi phí hoạt động Chi phí tiền lãi Lợi tức ròng Cộng: Doanh lợi giữ lại đầu kỳ Trừ: cổ tức $ 613.840 35.660 (400.000) (141.400) (8.600) 99.500 200.000 (50.000) Skrye $250.200 4.800 (170.000) (45.000) 40.000 80.000 (20.000) Doanh lợi giữ lại 31-12-20X6 Bảng cân đối 31-12-20X6 Tiền mặt Tài khoản phải thu – ròng Hàng tồn Đầu tư vào cổ phần Skrye Đầu tư vào trái phiếu Psi Tài sản nhà máy – ròng Tổng tài sản Tài khoản phải trả Nợ hành khác 9% trái phiếu phải trả Chênh lệch trái phiếu phải trả Vốn cổ phần, mệnh giá $10 Vốn góp thêm Doanh lợi giữ lại Tổng vốn cổ phần $ 249.500 $100.000 $ 47.500 88.240 120.000 343.760 500.000 $1.099.500 $ $ $ 11.000 4.000 150.000 100.000 100.000 $365.000 50.000 9.200 100.000 800 500.000 190.000 249.500 $1.099.500 8.600 67.000 40.000 49.400 200.000 $365.000 Công ty Psi phát hành 20.000 cổ phiếu, mệnh giá $10, lấy 90% cổ phiếu lưu hành Skrye liên kết doanh nghiệp theo hợp lãi (pooling of interests) vào 1-7-20X5 Vào 1-1-20X5, vốn cổ đông Skrye gồm $150.000, mệnh giá $10 vốn cổ phần, vốn góp khác $100.000, doanh lợi giữ lại $60.000 Psi vào sổ liên kết vào 1-7 Lợi tức ròng Skrye cho năm 20X5 $40.000, kiếm đặn suốt năm, cổ tức, trả 1-12 $20.000 Vào 1-7-20X6, Psi mua thêm 5% cổ quyền Skryevới $29.500 tiền mặt Việc mua nầy tính toán theo phương pháp mua theo điều khoản APB Opinion No 16 Giá trị sổ sách tài sản ròng Skrye giá trị công vào thời điểm mua, số vượt phí tổn đầu tư giá tri sổ sách mua khấu trừ thời kỳ 10 năm Chi tiết thêm 20X5 Skrye bán hàng hoá phí tổn Skrye $20.000 cho Psi lấy $24.000 20X5.Một phần tư hàng hoá nầy kiểm kê 31-12-20X5 Skrye Vào 31-12-20X5, Skrye mua $50.000 mệnh giá 9% trái phiếu Psi với $49.100 tiền mặt Những trái phiếu nầy, đáo hạn ngày 31-1220X8 trả lãi vào 30-6 31-12, có giá trị sổ sách $50.000 Skrye mua 20X6 Skrye bán hàng hoá phí tổn $40.000 cho Psi lấy $48.000 năm 20X6 Psi bán 85% hàng hoá nầy, vào 31-12-20X6, $7.200 hàng hoá nầy kiểm kê Psi Vào 31-12-20X6, Psi nợ Skrye $2.040 từ mua hàng hoá Lợi tức ròng $40.000 Skrye cho năm 20X6 kiếm đặn năm Cổ tức $20.000 trả vào 31-12 Yêu cầu: Soạn văn kiện làm việc hợp cho công Ty Psi công ty cho năm chấm dứt 31-12-20X6 P 8-16 [Theo AICPA] Các báo cáo tài chánh giản lượt (không hợp nhất) trình bày công ty Royal công ty con, công ty Butler, cho năm chấm dứt 31-12-20X5 Royal Báo cáo liên kết lợi tức doanh lợi giữ lại cho năm chấm dứt ngày 31-12-20X5 Số bán Phí tổn hàng bán Chi phí hoạt động Lợi tức cổ tức Lợi tức công ty Chi phí tiền lãi Lợi tức ròng Cộng: Doanh lợi giữ lại 1-1-20X5 Trừ: Cổ tức Doanh lợi giữ lại 31-12-20X5 Butler $4.000.000 (2.982.000) (400.000) 75.000 232.000 925.000 2.100.000 (170.000) $2.855.000 $1.700.000 (1.015.000) (377.200) (7.800) 300.000 640.000 (100.000) $ 840.000 Bảng cân đối 31-12-20X5 Tiền mặt Tài khoản phải thu Hàng tồn Máy móc thiết bị Đầu tư vào cổ phần Butler Đầu tư vào trái phiếu Butler Tổng tài sản $ 486.000 235.000 485.000 2.231.000 954.000 58.000 $4.439.000 $ 249.600 185.000 355.000 530.000 $1.319.600 Tài khoản phải trả Trái phiếu phải trả Chiết khấu chưa khấu trừ trái phiếu phải trả Cổ phần thường Vốn phân phối Doanh lợi giữ lại Tổng nợ vốn sở hữu chủ $ 384.000 1.200.000 2.855.000 $4.439.000 $ 62.000 120.000 (2.400) 250.000 50.000 840.000 $1.319.600 Chi tiết thêm: Vào 3-1-20X3, Royal mua từ John Roth, người nắm giữ cổ phần công ty Butler, hai đặc quyền sáng chế (a patent) giá trị $40.000 80% cổ phiếu lưu hành Butler với $440.000 tiền mặt Giá trị sổ sách ròng cổ phần Butler vào ngày mua $500.000, giá trị sổ sách tài sản nợ cá nhân giá trị thị trường công chúng Royal Royal tính trọn số $440.000 cho tài khoản “đầu tư vào công ty Butler” phải chịu Còn đặc quyền sáng chế, không bị tính khấu trừ, giữ niên hạn pháp nhân lại kể từ 3-1-20X3 Vào 1-7-20X5, công ty Royal giảm đầu tư vào Butler xuống 75%, cách bán cổ phần lấy $70.000 cho công ty không liên kết với lãi $16.000 Royal vào sổ thu nhập mục bên có cho tài khoản đầu tư Cho tháng chấm dứt 30-6-20X5, Butler có lơi tức ròng $140.000 Royal vào sổ 80% số nầy sổ sách tài khoản trước thời điểm bán Trong 20X4, Butler bán hàng hoá cho Royal lấy $130.000, với lãi gọp 30% phí tổn Butler Vào 1-1-20X5, $52.000 hàng hoá nầy kiểm kê Royal Hàng nầy kế Royal bán vào tháng 2-20X5 với lãi $8.000 Vào tháng 11-20X5, Royal bán hàng hoá cho Butler lần Phí tổn Royal hàng hoá nầy $80.000, số bán 120% phí tồn Kiểm kê Butler vào 31-12-20X5 có hàng hoá mua từ Royal theo phí tổn Butler $24.000 Vào 31-12-20X5, có số $45.000 trả theo bưu từ công ty Butler cho công ty Royal Các tài khoản phải thu phải trả gồm mục phải trả phải thu liên công ty Vào tháng 12-20X5, Butler công bố trả tiền mặt cổ tức $100.000 cho cổ đông Vào 31-12-20X5, Royal mua 50% trái phiếu lưu hành Butler phát hành với $58.000 Trái phiếu đáo hạn ngày 31-12-20X9 đầu phát hành có chiết khấu Vào 31-12-20X5, cân đối tài khoản Butler “Chiết khấu chưa khấu trừtrên trái phiếu phải trả” $2.400 Đây dự định ban quản lý Royal để cầm giữ trái phiếu nầy đáo hạn Yêu cầu: Soạn văn kiện làm việc có báo cáo tài chánh hợp cho công ty Royal công ty cho năm chấm dứt ngày 31-12-20X5 P 8-17 Các báo cáo tài chánh hợp so sánh cho công ty Poff công ty , công ty Sato, vào cho năm chấm dứt 31-12-20X4 20X3 CÔNG TY POFF VÀ CÔNG TY CON CÁC BÁO CÁO TÀI CHÁNH HỢP NHẤT SO SÁNH CHO CÁC NĂM CHẤM DỨT 31-12-20X4 VÀ 20X3 Năm 20X4 Báo cáo lợi tức Số bán $3.050.000 Lãi 10% cổ quyền 5.700 Phí tổn bán (1.750.000) Chi phí khấu hao (528.000) Chi phí kác (455.000) Lợi tức thiểu số (22.000) Lợi tức ròng $ 300.000 Doanh lợi giữ lại Doanh lợi giữ lại -đầu kỳ $1.000.000 Lợi tức ròng 300.000 Cổ tức (200.000) Doanh lợi giữ lại-cuối kỳ $1.100.000 100.000 Bảng cân đối Tiền mặt $ 46.500 Tài khoản phải thu – ròng 87.500 Hàng tồn 377.500 Chi phí trả trước 68.000 Thiết bị 2.970.000 Khấu hao luỹ kế (1.542.000) Đất đai nhà cửa 960.000 Khấu hao luỹ kế (300.000) Năm 20X3 Thay đổi năm 20X4 – 20X3 $2.850.000 $ 200.000 5.700 (1.690.000) (508.000) (392.000) (10.000) $ 250.000 (60.700) (20.000) (63.000) (12.000) $ 50.000 $ 950.000 250.000 (200.000) $1.000.000 $ 50.500 90.000 247.500 88.000 2.880.000 (1.044.000) 960.000 (272.000) $ 50.000 50.000 $ $ (4.000) (2.500) 130.000 (20.000) 90.000 (498.000) (28.000) Tổng tài sản $2.667.500 $3.000.000 $ (332.500) Tài khoản phải trả $ 140.000 $ 343.500 Cổ tức phải trả 52.500 Kỳ phiếu dài hạn phải trả 245.000 545.000 Vốn cổ phần, mệnh giá $10 1.000.000 Doanh lợi giữ lại 1.100.000 1.000.000 Cổ quyền thiểu số 130.000 59.000 Tổng vốn cổ phần $2.667.500 $3.000.000 $ (203.500) 52.500 (300.000) 1.000.000 100.000 71.000 $ (332.500) Yêu cầu: Soạn báo cáo hợp lưu lượng tiền mặt cho công ty Poff công ty cho năm chấm dứt 31-12-20X4 Các thay đổi thiết bị mua thiết bị $100.000, khấu hao hành, bán 1/9 sai biệt phí tổn giá trị sổ sách phân phối cho thiết bị ($10.000) khấu hao luỹ kế liên quan ($2.000) Số giảm nầy sai biêt phí tổn giá trị sổ sách chưa khấu trừlà kết bán 10% cổ quyền Sato lấy $72.700 giảmcổ quyền từ 90% xuống 80% Lợi tức ròng cổ tức cho năm 20X4 Sato $110.000 $50.000 Sử dụng phương pháp gián tiếp ... trừ cổ tức($20 .80 0 - $16.000) Cân dối đầu tư 31-12-20X7 $ 288 .000 32.000 256.000 4 .80 0 $260 .80 0 Cân đối đầu tư vào cuối năm gồm vốn yếu Pablo Sergio $252 .80 0 ($316.000 x 80 %) công $8. 000 tài sản... Sergio 20 .80 0 Lãi bán 8. 000 Phí tổn hàng bán chi phí (5 08. 000) Lợi tức cổ quyền thiểu số ($36.000 x 10%) Lợi tức ròng $120.000 Doanh lợi giữ lại Doanh lợi giữ lại – $210.000 Pablo Doanh lợi giữ... định vào đầu kỳ Lãi bán cổ quyền Lợi tức từ Sergio Tổng kết lợi tức $ 8. 000 20 .80 0 $ 28. 800 Bán kỳ kế toán $ 7.350 21.450 $ 28. 800 Tổng kết lợi tức lợi tức ròng Pablo thứ, kết báo cáo tài chánh hợp
- Xem thêm -

Xem thêm: CHUONG 8 HOP NHAT DOANH NGHIEP, CHUONG 8 HOP NHAT DOANH NGHIEP, , CHƯƠNG 8 - HỢP NHẤT DOANH NGHIỆP–, Trình tự kế toán cho các liên kết hợp lãi giữa năm, CHỨNG KHOÁN CÔNG TY CON, Chương 8 – TÀI LIỆU THỰC TẬP, Cổ tức đã trả, Bảng cân đối vào 31-12-20X7, Bảng cân đối vào 31-12-20X2

Hình ảnh liên quan

Bảng cân đối - CHUONG 8  HOP NHAT DOANH NGHIEP

Bảng c.

ân đối Xem tại trang 4 của tài liệu.
Bảng cân đối - CHUONG 8  HOP NHAT DOANH NGHIEP

Bảng c.

ân đối Xem tại trang 6 của tài liệu.
Bảng cân đối - CHUONG 8  HOP NHAT DOANH NGHIEP

Bảng c.

ân đối Xem tại trang 10 của tài liệu.
Bảng cân đối - CHUONG 8  HOP NHAT DOANH NGHIEP

Bảng c.

ân đối Xem tại trang 12 của tài liệu.
Bảng cân đối - CHUONG 8  HOP NHAT DOANH NGHIEP

Bảng c.

ân đối Xem tại trang 16 của tài liệu.
Bảng cân đối vào 31-12-20X7 - CHUONG 8  HOP NHAT DOANH NGHIEP

Bảng c.

ân đối vào 31-12-20X7 Xem tại trang 34 của tài liệu.
Yêu cầu: Soạn bảng cân đối hợp nhất trên văn kiện làm việc cho công ty - CHUONG 8  HOP NHAT DOANH NGHIEP

u.

cầu: Soạn bảng cân đối hợp nhất trên văn kiện làm việc cho công ty Xem tại trang 35 của tài liệu.
Bảng cân đối vào 31-12-20X2 - CHUONG 8  HOP NHAT DOANH NGHIEP

Bảng c.

ân đối vào 31-12-20X2 Xem tại trang 39 của tài liệu.
Bảng cân đối 31-12-20X8 - CHUONG 8  HOP NHAT DOANH NGHIEP

Bảng c.

ân đối 31-12-20X8 Xem tại trang 40 của tài liệu.
Bảng cân đối 31-12-20X4 - CHUONG 8  HOP NHAT DOANH NGHIEP

Bảng c.

ân đối 31-12-20X4 Xem tại trang 41 của tài liệu.
Bảng cân đối 31-12-20X6 - CHUONG 8  HOP NHAT DOANH NGHIEP

Bảng c.

ân đối 31-12-20X6 Xem tại trang 43 của tài liệu.
Bảng cân đối 31-12-20X5 - CHUONG 8  HOP NHAT DOANH NGHIEP

Bảng c.

ân đối 31-12-20X5 Xem tại trang 44 của tài liệu.

Từ khóa liên quan