0

Diện tích hình thoi toán 4

10 178 0
  • Diện tích hình thoi   toán 4

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2017, 15:28

Trường Tiểu học Đặng Trần Côn B Môn: TOÁN Bài: Diện tích hình thoi Giáo viên: Trần Thị Thanh Bình Kiểm tra cũ: Em nêu đặc điểm hình thoi * Hình thoi có hai cặp cạnh đối diện song song bốn cạnh Hình hình hình thoi? Hình thoi Hình thoi Cho hình thoi ABCD có AC = m, BD = n Cắt hình tam giác AOD hình tam giác COD ghép với hình tam giác ABC để hình chữ nhật MNCA Cho hình thoi ABCD có AC = m, BD = n Cắt đôi hình thoi ABCD hình tam giác ABC ACD Ghép hai tam giác vừa cắt với Ta hình bình hành MNCA ( hình vẽ ) M N M N QUY QUY TẮC TẮC Diện Diện tích tích hình hình thoi thoi bằng tích tích của độ độ dài dài hai hai đường đường chéo chéo chia chia cho cho 22 (cùng (cùng một đơn đơn vị vị đo) đo) S= n x m S diện tích hình thoi; m, n độ dài hai đường chéo) Bài Bài tập: tập: Tính diện tích của: a/ Hình thoi ABCD,biết: AC = cm ; BD = cm b) Hình thoi MNPQ, biết: MP = cm; NQ = cm B A C D a) a) Diện Diện tích tích hình hình thoi thoi là: là: b) b) Diện Diện tích tích của hình hình thoi thoi là: là: (( 33 xx 44 )) :: 22 == 66 (( cm2 (( 77 xx 44 )) :: 22 == 14 cm2 )) 14 (( cm2 cm2 )) Đáp Đáp Đáp số: số: 66 cm2 cm2 Đáp số: số: 14 14 cm2 cm2 Bài tập: 2.Tính diện tích hình thoi, biết: a) Độ dài đường chéo dm 20 dm Diện tích hình thoi là: ( x 20 ) : = Đáp số: b) Độ dài đường chéo m 15 dm m = 40 dm Diện tích hình thoi là: ( 40 x 15 ) : = Đáp số: Xin chµo t¹m biÖt HÑn gÆp l¹i ... Tính diện tích của: a/ Hình thoi ABCD,biết: AC = cm ; BD = cm b) Hình thoi MNPQ, biết: MP = cm; NQ = cm B A C D a) a) Diện Diện tích tích hình hình thoi thoi là: là: b) b) Diện Diện tích tích... nêu đặc điểm hình thoi * Hình thoi có hai cặp cạnh đối diện song song bốn cạnh Hình hình hình thoi? Hình thoi Hình thoi Cho hình thoi ABCD có AC = m, BD = n Cắt hình tam giác AOD hình tam giác... TẮC Diện Diện tích tích hình hình thoi thoi bằng tích tích của độ độ dài dài hai hai đường đường chéo chéo chia chia cho cho 22 (cùng (cùng một đơn đơn vị vị đo) đo) S= n x m S diện tích hình thoi;
- Xem thêm -

Xem thêm: Diện tích hình thoi toán 4 , Diện tích hình thoi toán 4 ,

Hình ảnh liên quan

Bài: Diện tích hình thoi - Diện tích hình thoi   toán 4

i.

Diện tích hình thoi Xem tại trang 1 của tài liệu.
1. Em hãy nêu đặc điểm của hình thoi. - Diện tích hình thoi   toán 4

1..

Em hãy nêu đặc điểm của hình thoi Xem tại trang 2 của tài liệu.
Cho hình thoi ABCD có AC = m, BD = n. - Diện tích hình thoi   toán 4

ho.

hình thoi ABCD có AC = m, BD = n Xem tại trang 3 của tài liệu.
Cho hình thoi ABCD có AC = m, BD = n. - Diện tích hình thoi   toán 4

ho.

hình thoi ABCD có AC = m, BD = n Xem tại trang 5 của tài liệu.
S là diện tích hình thoi; m, n là độ dài của hai đường chéo). - Diện tích hình thoi   toán 4

l.

à diện tích hình thoi; m, n là độ dài của hai đường chéo) Xem tại trang 7 của tài liệu.
a/ Hình thoi ABCD,biết:     AC = 3 cm ; BD = 4 cm. - Diện tích hình thoi   toán 4

a.

Hình thoi ABCD,biết: AC = 3 cm ; BD = 4 cm Xem tại trang 8 của tài liệu.