0

Tong hop cong thuc sinh hoc 12

34 204 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2017, 03:22

Tổng hợp công thức Sinh học 12 và các bài tập mẫu I. DI TRUYỀN HỌC PHÂN TỬ. 1. Tính số nuclêôtit của ADN hoặc của gen a. Đối với mỗi mạch của gen : - Trong ADN, 2 mạch bổ sung nhau , nên số nu và chiều dài của 2 mạch bằng nhau A1 + T1 + G1 + X1 = T2 + A2 + X2 + G2 = A1 = T2 ; T1 = A2 ; G1 = X2 ; X1 = G2 b. Đối với cả 2 mạch : - Số nu mỗi loại của ADN là số nu loại đó ở cả 2 mạch : A =T = A1 + A2 = T1 + T2 = A1 + T1 = A2 + T2 G =X = G1 + G2 = X1 + X2 = G1 + X1 = G2 + X2 Chú ý :khi tính tỉ lệ % %A = % T = = … %G = % X = =……. c. Tổng số nu của ADN (N) Tổng số nu của ADN là tổng số của 4 loại nu A + T + G+ X . Nhưng theo nguyên tắc bổ sung (NTBS) A= T, G=X . Vì vậy, tổng số nu của ADN được tính là : N = 2A + 2G = 2T + 2X hay N = 2( A+ G) Do đó A + G = hoặc %A + %G = 50% d. Tính số chu kì xoắn ( C ) Một chu kì xoắn gồm 10 cặp nu = 20 nu . khi biết tổng số nu ( N) của ADN : N = C . 20 => C = e. Tính khối lượng phân tử ADN (M ) : Một nu có khối lượng trung bình là 300 đvc. khi biết tổng số nu suy ra M = N x 300 đvc f. Tính chiều dài của phân tử ADN ( L ) : L = . 3,4A0 Đơn vị thường dùng : 1 micrômet = 10 4 angstron ( A0 ) 1 micrômet = 103 nanômet ( nm) 1 mm = 103 micrômet = 106 nm = 107 A0 2. Tính số liên kết Hiđrô và liên kết Hóa Trị Đ – P a. Số liên kết Hiđrô ( H ) H = 2A + 3 G hoặc H = 2T + 3X b. Số liên kết hoá trị ( HT ) Số liên kết hoá trị nối các nu trên 1 mạch gen : - 1 Trong mỗi mạch đơn của gen, 2 nu nối với nhau bằng 1 lk hoá trị, 3 nu nối nhau bằng 2 liên kết hoá trị … nu nối nhau bằng - 1 Số liên kết hoá trị nối các nu trên 2 mạch gen : 2( - 1 ) Do số liên kết hoá trị nối giữa các nu trên 2 mạch của ADN : 2( - 1 ) Số liên kết hoá trị đường – photphát trong gen ( HTĐ-P) Ngoài các liên kết hoá trị nối giữa các nu trong gen thì trong mỗi nu có 1 lk hoá trị gắn thành phần của H3PO4 vào thành phần đường . Do đó số liên kết hoá trị Đ – P trong cả ADN là : HTĐ-P = 2( - 1 ) + N = 2 (N – 1) 3. Cơ chế nhân đôi của AND. a. Tính nuclêôtit môi trường cung cấp Qua 1 lần tự nhân đôi ( tự sao , tái sinh , tái bản ) + Khi ADN tự nhân đôi hoàn toàn 2 mạch đều liên kết các nu tự do theo NTBS : AADN nối với TTự do và ngược lại ; GADN nối với X Tự do và ngược lại . Vì vây số nu tự do mỗi loại cần dùng bằng số nu mà loại nó bổ sung Atd =Ttd = A = T ; Gtd = Xtd = G = X + Số nu tự do cần dùng bằng số nu của ADN Ntd = N Qua nhiều đợt tự nhân đôi ( x đợt ) + Tính số ADN con - 1 ADN mẹ qua 1 đợt tự nhân đôi tạo 2 = 21 ADN con - 1 ADN mẹ qua 2 đợt tự nhân đôi tạo 4 = 22 ADN con - 1 ADN mẹ qua3 đợt tự nhân đôi tạo 8 = 23 ADN con - 1 ADN mẹ qua x đợt tự nhân đôi tạo 2x ADN con Vậy : Tổng số ADN con = 2x - Dù ở đợt tự nhân đôi nào, trong số ADN con tạo ra từ 1 ADN ban đầu, vẫn có 2 ADN con mà mỗi ADN con này có chứa 1 mạch cũ của ADN mẹ . Vì vậy số ADN con còn lại là có cả 2 mạch cấu thành hoàn toàn từ nu mới của môi trường nội bào . Số ADN con có 2 mạch đều mới = 2x – 2 + Tính số nu tự do cần dùng : - Số nu tự do cần dùng thì ADN trải qua x đợt tự nhân đôi bằng tổng số nu sau cùng trong các ADN con trừ số nu ban đầu của ADN mẹ • Tổng số nu sau cùng trong trong các ADN con : N.2x • Số nu ban đầu của ADN mẹ :N Vì vậy tổng số nu tự do cần dùng cho 1 ADN qua x đợt tự nhân đôi : td = N .2x – N = N( 2X -1) - Số nu tự do mỗi loại cần dùng là: td = td = A( 2X -1) td = td = G( 2X -1) + Nếu tính số nu tự do của ADN con mà có 2 mạch hoàn tòan mới : td hoàn toàn mới = N( 2X - 2) td hoàn toàn mới = td = A( 2X -2) td hoàn toàn mới = td = G( 2X 2) 4.Tính số BÀI 1: GEN- MÃ DI TRUYỀN-VÀ QUÁ TRÌNH TỰ NHÂN ĐÔI ADN DẠNG 1: TÍNH SỐ NU CỦA ADN ( HOẶC CỦA GEN ) 1)Đối với mạch: Trong AND, mạch bổ sung nên số nu chiều dài mạch Mạch 1: A1 T1 G1 X1 A1 = T2 ; T1 = A2 ; G1 = X2 ; X1 = G2 Mạch 2: T2 A2 X2 G2 2)Đối với mạch: Số nu loại AND số nu loại mạch A = T = A1 + A2 = T1 + T2 = A1 + T1 = A2+ T2 G = X = G1 + G2 = X1 + X2 = G1 + X1 = G2 + X2 %A + %G = 50% = N/2 %A1 + %A2 = %T1 + %T2 = %A = %T 2 %G1 + %G2 = %X1 + % X2 = %G = %X 2 +Do chu kì xoắn gồm 10 cặp nu = 20 nu nên ta có: N = 20 x số chu kì xoắn +Mỗi nu có khối lƣợng 300 đơn vị cacbon nên ta có: N = khối lƣợng phân tử AND 300 DẠNG 2: TÍNH CHIỀU DÀI  Mỗi mạch có N/2 nu, chiều dài nu 3,4 A0 L = N x 3,4 A     micromet (µm) = 104 A0 micromet = 106nanomet (nm) mm = 103 µm = 106 nm = 107 A0 1g=1012pg (picrogam) DẠNG 3: TÍNH SỐ LIÊN KẾT HIDRO VÀ SỐ LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊ 1)Số liên kết Hidro:  A mạch liên kết với T mạch liên kết hidro  G mạch liên kết với X mạch liên kết hidro H = 2A + 3G 2)Số liên kết cộng hóa trị:  Trong mạch đơn, nu nối với liên kết hóa trị, N/2 nu có số liên kết hóa trị N/2 – liên kết Số liên kết hóa trị nu mạch AND là: ( N/2 – )2 = N –  Trong nu có liên kết hóa trị axit photphoric với đƣờng C5H10O4 Số liên kết hóa trị phân tử AND là: N – + N = 2N – DẠNG 4: TÍNH SỐ NU TỰ DO CẦN DÙNG 1)Qua đợt nhân đôi: Atd = Ttd = A = T Gtd = Xtd = G = X 2)Qua nhiều đợt tự nhân đôi:  Tổng số AND tạo thành:  AND tạo thành = 2x  Số ADN có mạch hoàn toàn mới:  AND có mạch hoàn toàn = 2x –  Số nu tự cần dùng:  Atd =   Ttd = A( 2x – ) Gtd =  Xtd = G( 2x – )  Ntd = N( 2x – ) DẠNG 5: TÍNH SỐ LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊ ĐƢỢC HÌNH THÀNH VÀ PHÁ VỠ 1)Qua đợt tự nhân đôi: Hphá vỡ = HADN Hhình thành = x HADN HThình thành = 2( N/2 – )H = ( N – )H 2)Qua nhiều đợt tự nhân đôi:  Hbị phá vỡ = H( 2x – )  HThình thành = ( N – )( 2x – ) BÀI 2+3: QUÁ TRÌNH SAO MÃ VÀ DỊCH MÃ-ĐIỀU HOÀ HOẠT ĐỘNG GEN DẠNG 1: TÍNH SỐ RIBONUCLEOTIT CỦA ARN rN = khối lƣợng phân tử ARN 300 rN = rA + rU + rG + rX = N/2 DẠNG 2: TÍNH CHIỀU DÀI VÀ SỐ LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊ CỦA ARN 1)Chiều dài: LARN = LADN = N x 3,4 A0 LARN = rN x 3,4 A0 2)Số liên kết cộng hóa trị:  Trong ribonu: rN  Giữa ribonu: rN –  Trong phân tử ARN : HTARN = 2rN – DẠNG 3: TÍNH SỐ RIBONUCLEOTIT TỰ DO CẦN DÙNG 1)Qua lần mã: rAtd = Tgốc ; rUtd = Agốc rGtd = Xgốc ; rXtd = Ggốc rNtd = N 2)Qua nhiều lần mã:  Số phân tử ARN = số lần mã = k    rGtd = k.rG = k.Xgốc ;  rAtd = k.rA = k.Tgốc ; rNtd = k.rN rUtd = k.rU = k.Agốc rXtd = k.rX = k.Ggốc DẠNG 4: TÍNH SỐ LIÊN KẾT HIDRO VÀ LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊ 1)Qua lần mã: Hđứt = Hhình thành = HADN 2)Qua nhiều lần mã:  Hphá vỡ = k.H  Hhình thành = k( rN – ) DẠNG 5: CẤU TRÖC PROTEIN 1)Số ba mã: Số ba mã = N = rN 2x3 2)Số ba có mã hóa axit amin: Số ba có mã hóa axit amin = N – = rN 2x3 –1 3)Số axit amin phân tử Protein: Số a.a phân tử protein = N – = rN – 2x3 DẠNG 6: TÍNH SỐ AXIT AMIN TỰ DO CẦN DÙNG 1)Giải mã tạo thành phân tử Protein: Số a.a tự = N – = rN – 2x3 Số a.a chuỗi polipeptit = N – = rN – 2x3 2)Giải mã tạo thành nhiều phân tử Protein: (n lần)  Tổng số Protein tạo thành:  P = k.n k : số phân tử mARN n : số Riboxom trƣợt qua  Tổng số a.a tự cung cấp:  a.atd =   rN   rN  P   1 = k.n   1      Tổng số a.a chuỗi polipeptit hoàn chỉnh:  a.aP =   rN  P   2   DẠNG 7: TÍNH SỐ PHÂN TỬ NƢỚC – SỐ LIÊN KẾT PEPTIT  Số phân tử nƣớc giải phóng để tạo chuỗi polipeptit: Số phân tử H2O giải phóng = rN –  rN  Số liên peptit đƣợc tạo lập =    = a.aP -    Số phân tử nƣớc giải phóng để tạo nhiều chuỗi polipeptit:  H2Ogiải phóng =   rN  P   2    Peptit =   rN  P   3 =    P( a.aP – ) DẠNG 8: TÍNH SỐ tARN  Nếu có x phân tử giải mã lần  số a.a chúng cung cấp 3x  Nếu có y phân tử giải mã lần  số a.a chúng cung cấp 2y  Nếu có z phân tử giải mã lần  số a.a chúng cung cấp z Tổng số a.a cần dùng là: 3x + 2y + z = ∑a.a tự cần dùng DẠNG 9: SỰ CHUYỂN DỊCH CỦA RIBOXOM TRÊN mARN 1)Vận tốc trƣợt riboxom ARN: Tốc độ giải mã = số ba mARN t 2)Thời gian tổng hợp phân tử Protein: Là thời gian riboxom trƣợt hết chiều dài mARN ( từ đầu đến đầu ) 3)Thời gian riboxom trƣợt qua hết mARN: Δt Δt n Δt : khoảng thời gian riboxom phía sau trƣợt chậm riboxom phía trƣớc  Riboxom 1: t  Riboxom 2: t + Δt  Riboxom 3: t + Δt  Riboxom 4: t + Δt  Riboxom n: t + (n – 1) Δt DẠNG 10: TÍNH THỜI GIAN TỔNG HỢP CÁC PHÂN TỬ PROTEIN 1)Của mARN: Chia làm giai đoạn  Thời gian kể từ lúc riboxom thứ tiếp xúc đến rời khỏi mARN t = L V  Thời gian kể từ riboxom thứ rời khỏi mARN đến riboxom cuối rời khỏi mARN t’ = ∑Δl ’ t = ∑Δt = t1 + t2 + t3 + ………+ tn V Δl khoảng cách riboxom  Vậy thời gian tổng hợp phân tử protein là: T = t + t’ = L + ∑Δl V V  Nếu riboxom (n) cách mARN, ta có: T = t + t’ = L + ( n – ) Δl V 2)Của nhiều mARN thông tin sinh từ gen có số riboxom định trƣợt qua không trở lại:  Nếu không kể đến thời gian chuyển tiếp mARN: ∑T = k.t + t’ k số phân tử mARN  Nếu thời gian chuyển tiếp riboxom Δt ta có công thức: ∑T = k.t + t’ + ( k – ... CÁC CÔNG THỨC TÍNH TOÁN PHẦN I . CẤU TRÚC ADN I . Tính số nuclêôtit của ADN hoặc của gen 1. Đối với mỗi mạch của gen : - Trong ADN , 2 mạch bổ sung nhau , nên số nu và chiều dài của 2 mạch bằng nhau . A 1 + T 1 + G 1 + X 1 = T 2 + A 2 + X 2 + G 2 = 2 N - Trong cùng một mạch , A và T cũng như G và X , không liên kết bổ sung nên không nhất thiết phải bằng nhau . Sự bổ sung chỉ có giữa 2 mạch : A của mạch này bổ sung với T của mạch kia , G của mạch này bổ sung với X của mạch kia . Vì vậy , số nu mỗi loại ở mạch 1 bằng số nu loại bổ sung mạch 2 . A 1 = T 2 ; T 1 = A 2 ; G 1 = X 2 ; X 1 = G 2 2. Đối với cả 2 mạch : - Số nu mỗi loại của ADN là số nu loại đó ở cả 2 mạch : A =T = A 1 + A 2 = T 1 + T 2 = A 1 + T 1 = A 2 + T 2 G =X = G 1 + G 2 = X 1 + X 2 = G 1 + X 1 = G 2 + X 2 Chú ý :khi tính tỉ lệ % %A = % T =   2 2%1% AA 2 2%1% TT  = … %G = % X =   2 2%1% GG 2 2%1% XX  =……. Ghi nhớ : Tổng 2 loại nu khác nhóm bổ sung luôn luôn bằng nửa số nu của ADN hoặc bằng 50% số nu của ADN : Ngược lại nếu biết : + Tổng 2 loại nu = N / 2 hoặc bằng 50% thì 2 loại nu đó phải khác nhóm bổ sung + Tổng 2 loại nu khác N/ 2 hoặc khác 50% thì 2 loại nu đó phải cùng nhóm bổ sung 3. Tổng số nu của ADN (N) Tổng số nu của ADN là tổng số của 4 loại nu A + T + G+ X . Nhưng theo nguyên t ắc bổ sung (NTBS) A= T , G=X . Vì vậy , tổng số nu của ADN được tính là : N = 2A + 2G = 2T + 2X hay N = 2( A+ G) Do đó A + G = 2 N hoặc %A + %G = 50% 4. Tính số chu kì xoắn ( C ) Một chu kì xoắn gồm 10 cặp nu = 20 nu . khi biết tổng số nu ( N) của ADN : N = C x 20 => C = 20 N ; C= 34 l 5. Tính khối lượng phân tử ADN (M ) : Một nu có khối lượng trung bình là 300 đvc . khi biết tổng số nu suy ra M = N x 300 đvc 6. Tính chiều dài của phân tử ADN ( L ) :Phân tử ADN là 1 chuỗi gồm 2 mạch đơn chạy song song và xoắn đều đặn quanh 1 trục . vì vậy chiều dài của ADN là chiều dài của 1 mạch và bằng chiều dài trục của nó . Mỗi mạch có 2 N nuclêôtit, độ dài của 1 nu là 3,4 A 0 l = 2 N . 3,4A 0 => N= 4,3 2lx Đơn vị thường dùng :  1 micrômet = 10 4 angstron ( A 0 )  1 micrômet = 10 3 nanômet ( nm)  1 mm = 10 3 micrômet = 10 6 nm = 10 7 A 0 II. Tính số liên kết Hiđrô và liên kết Hóa Trị Đ – P 1. Số liên kết Hiđrô ( H ) + A của mạch này nối với T ở mạch kia bằng 2 liên kết hiđrô + G của mạch này nối với X ở mạch kia bằng 3 liên kết hiđrô Vậy số liên kết hiđrô của gen là : H = 2A + 3 G hoặc H = 2T + 3X 2. Số liên kết hoá trị ( HT ) a) Số liên kết hoá trị nối các nu trên 1 mạch gen : 2 N - 1 Trong mỗi mạch đơn của gen , 2 nu nối với nhau bằng 1 lk hoá trị , 3 nu nối nhau bằng 2 lk hoá trị … 2 N nu nối nhau bằng 2 N - 1 b) Số liên kết hoá trị nối các nu trên 2 mạch gen : 2( 2 N - 1 ) Do số liên kết hoá trị nối giữa các nu trên 2 mạch của ADN : 2( 2 N - 1 ) c) Số liên kết hoá trị đường – photphát trong gen ( HT Đ-P ) Ngoài các liên kết hoá trị nối giữa các nu trong gen thì trong mỗi nu có 1 lk hoá trị gắn thành phần của H 3 PO 4 vào thành phần đường . Do đó số liên kết hoá trị Đ – P trong cả ADN là : HT Đ-P = 2( 2 N - 1 ) + N = 2 (N – 1) PHẦN II. CƠ CHẾ TỰ NHÂN ĐÔI CỦADN I . TÍNH SỐ NUCLÊÔTIT TỰ DO CẦN DÙNG 1.Qua 1 lần tự nhân đôi ( tự sao , tái sinh , tái bản ) + Khi ADN tự nhân đôi hoàn toàn 2 mạch đều liên kết các nu tự do theo NTBS : A ADN nối với T Tự do và ngược lại ; G ADN nối với X Tự do và ngược lại . Vì vây số nu tự do mỗi loại cần dùng bằng số nu mà loại nó bổ sung A td =T td = A = T ; G td = X td = G = X + Số nu tự do cần dùng bằng số nu của ADN N td = N 2. Qua nhiều đợt tự nhân đôi ( x đợt ) + Tính số ADN con - 1 ADN mẹ qua 1 đợt tự nhân đôi tạo 2 = 2 1 ADN con - 1 ADN mẹ qua 2 đợt tự nhân đôi tạo 4 = 2 2 ADN con - 1 ADN mẹ qua3 đợt tự nhân đôi tạo 8 = 2 3 ADN con - 1 ADN mẹ qua x đợt tự nhân đôi tạo 2 x ADN con Vậy : Tổng số ADN con = 2 x - Dù ở đợt tự nhân MỘT SỐ CÔNG THỨC CƠ BẢN MÔN SINH HỌC A. Cấu trúc và cơ chế tự nhân đôi của ADN: I. Cấu trúc ADN: 1. Chiều dài (L): 1A o = 10 -1 nm = 10 -4 µm = 10 -7 mm. o A N L 4,3. 2  2. Khối lượng (M): M = N . 300 đ.v.C. 3. Số vòng xoắn (C): 20 N C  0 34 A L C  4. Liên kết hóa học: a. Liên kết hóa trị: * Số liên kết hóa trị nối giữa các đơn phân (nucleotit) của ADN: 22).1 2 (  N N * Liên kết hóa trị (nối giữa đường và axít phốtphoric) có trong ADN: 222). 2 1 2 (  N NN * Số liên kết phốtphođieste có trong ADN: 2)1 2 (2  N N b. Liên kết hyđrô: H = 2A + 3G 5. Số lượng từng loại nucleotit của ADN: a. Xét trên mỗi mạch: A 1 =T 2 , T 1 =A 2 , G 1 =X 2 , X 1 =G 2. A 1 + T 1 + G 1 + X 1 = A 2 + T 2 + X 2 + G 2 2 N  b. Xét trên cả ADN : A = T = A 1 + A 2 = T 1 + T 2 = A 1 + T 1 = A 2 + T 2 G = X = G 1 + G 2 = X 1 + X 2 = G 1 + X 1 = G 2 + X 2 A + G = T + X 2 N  6. Tỷ lệ từng loại nucleotit của ADN: a. Xét trên mỗi mạch: %A 1 =%T 2 , %T 1 =%A 2 , %G 1 =%X 2 , %X 1 =%G 2. %A 1 +% T 1 + %G 1 + %X 1 = %A 2 + %T 2 + %X 2 + %G 2 b. Xét trên cả ADN : %A +% G = %T + %X =50%. 2 %% 2 %% %% 2121      TTAA TA 2 %% 2 %% %% 2121      XXGG XG II. Cơ chế tự nhân đôi của ADN: 1. Số đoạn mồi - số đoạn okazki ở 1 đơn vị nhân đôi: Số đoạn mồi = số đoạn okazaki + 2 2. Số nucleotit tự do cần dùng: a. Qua 1 lần tự nhân đôi (tự sao, tái sinh, tái bản). - N cc = N - A cc = T cc = A = T. - G cc = X cc = G = X. b. Qua nhiều lần tự nhân đôi (x lần). * Tính số ADN con: - ∑số pt ADN con = 2 x - ∑số pt ADN con có 2 mạch đều mới = 2 x - 2 * Tính số nucleotit môi trường cung cấp: - N cc = N. 2 x - N = N. (2 x - 1) + A cc = A . (2 x - 1) (Tương tự đối với T,G,X) B. Cấu trúc và cơ chế tổng hợp ARN: I. Cấu trúc của ARN: 1. Chiều dài: L ARN = rN . 3,4A 0 2. Khối lượng: M ARN = rN . 300 đ.v.C. 3. Số liên kết hóa trị : 2 1 số liên kết tương ứng có chứa trong ADN. II. Cơ chế tổng hợp ARN (chỉ xét vùng mã hóa) 1. Số ribonucleotit cần dùng qua 1 lần phiên mã : rA * cc = T * khuôn rG * cc = X * khuôn rN * cc = 2 * N rU * cc = A * khuôn rX * cc = G * khuôn 2. Số ribonucleotit cần dùng qua k lần phiên mã : - Số phân tử ARN tạo ra : ARN tạo ra = số lần phiên mã = k - Số ribonucleotit cung cấp : ∑rN cc = k . rN 2 3 C. Tương quan giữa gen-ARN(chỉ xét vùng mã hóa) 5’ A * 1 T * 1 G * 1 X * 1 3’ (mạch bổ sung) gen 3’ T * 2 A * 2 X * 2 G * 2 5’ (mạch khuôn) ARN 5’ rA * rU* rG * rX* 3’ 1. Số lượng: A * = T * = rA * + rU * G * = X* = rG * + rX * 2. Tỷ lệ: 2 %% %% ** ** rUrA TA   2 %% %% ** ** rXrG XG   D. Dịch mã - protein (chỉ xét vũng mã hóa) 1. Tương quan giữa số bộ ba- số aa. a. Số bộ ba = 3 . 2 * N = 3 * rN b. Số bộ ba có mã hoá a amin (a.amin chuỗi polipeptit) = 3 . 2 * N - 1 = 3 * rN - 1 c. Số a amin của phân tử prôtêin (a.amin prô hoàn chỉnh ) = 3 . 2 * N - 2 = 3 * rN - 2 2. Số liên kết peptid. - Số liên kết peptit hình thành = số phân tử H 2 O tạo ra. - Số liên kết peptit hình thành = số aa - 1. KHAI GIẢNG LỚP LUYỆN THI ĐẠI HỌC DÀI HẠN MÔN SINH HỌC LỚP 11 LÊN 12. * Mục tiêu: Học sinh phải đạt được số điểm ≥ 7 trong kì thi tuyển sinh Đại học- Cao đẳng năm 2014. * Quyền lợi: + Được miễn phí tất cả tài liệu liên quan đến môn học, bao gồm: SƠ ĐỒ TƯ DUY- LÝ THUYẾT SINH HỌC 12, bài tập luyện thi trắc nghiệm, đề thi thử Đại học. + Giải đáp tất cả mọi thắc mắc liên quan đến môn Sinh học tại https://www.facebook.com/phantanthien.sinhhoc?ref=hl * Giáo viên: Phan Tấn Thiện. * Số điện thoại: 09.222.777.44 CƠ SỞ I: - Địa chỉ: 30 Vạn Xuân (Đối diện nhà hàng Nam Châu Hội Quán)- TP HUẾ. - Thời gian: 16h, ngày 16/06. - Số lượng: Để đảm bảo chất lượng dạy- học nên tôi chỉ nhận 10 hs/1nhóm. - Học phí: 200 nghìn/1 hs. CƠ SỞ II: - Địa chỉ: Gia sư Thành Được www.daythem.com.vn 1 BÀI 1: GEN- MÃ DI TRUYỀN-VÀ QUÁ TRÌNH TỰ NHÂN ĐÔI ADN DẠNG 1: TÍNH SỐ NU CỦA ADN ( HOẶC CỦA GEN ) 1)Đối với mỗi mạch: Trong AND, 2 mạch bổ sung nhau nên số nu và chiều dài của 2 mạch bằng nhau. Mạch 1: A 1 T 1 G 1 X 1 Mạch 2: T 2 A 2 X 2 G 2 2)Đối với cả 2 mạch: Số nu mỗi loại của AND là số nu loại đó ở 2 mạch. +Do mỗi chu kì xoắn gồm 10 cặp nu = 20 nu nên ta có: +Mỗi nu có khối lượng là 300 đơn vị cacbon nên ta có: DẠNG 2: TÍNH CHIỀU DÀI  Mỗi mạch có N/2 nu, chiều dài của 1 nu là 3,4 A 0 . DẠNG 3: TÍNH SỐ LIÊN KẾT HIDRO VÀ SỐ LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊ 1)Số liên kết Hidro:  A của mạch này liên kết với T của mạch kia bằng 2 liên kết hidro.  G của mạch này liên kết với X của mạch kia bằng 3 liên kết hidro. 2)Số liên kết cộng hóa trị:  Trong mỗi mạch đơn, 2 nu kế tiếp nối với nhau bằng một liên kết hóa trị, vậy N/2 nu sẽ có số liên kết hóa trị là N/2 – 1 liên kết. Số liên kết hóa trị giữa các nu trong cả 2 mạch của AND là: ( N/2 – 1 )2 = N – 2  Trong mỗi nu có một liên kết hóa trị ở axit photphoric với đường C 5 H 10 O 4 . Số liên kết hóa trị trong cả phân tử AND là: A 1 = T 2 ; T 1 = A 2 ; G 1 = X 2 ; X 1 = G 2 A = T = A 1 + A 2 = T 1 + T 2 = A 1 + T 1 = A 2 + T 2 G = X = G 1 + G 2 = X 1 + X 2 = G 1 + X 1 = G 2 + X 2 %A + %G = 50% = N/2 %A 1 + %A 2 = %T 1 + %T 2 = %A = %T 2 2 %G 1 + %G 2 = %X 1 + % X 2 = %G = %X 2 2 N = 20 x số chu kì xoắn N = khối lượng phân tử AND 300 H = 2A + 3G L = N x 3,4 A 0 2  1 micromet (µm) = 10 4 A 0 .  1 micromet = 10 6 nanomet (nm).  1 mm = 10 3 µm = 10 6 nm = 10 7 A 0 . N – 2 + N = 2N – 2 . Gia sư Thành Được www.daythem.com.vn 2 DẠNG 4: TÍNH SỐ NU TỰ DO CẦN DÙNG 1)Qua 1 đợt nhân đôi: 2)Qua nhiều đợt tự nhân đôi:  Tổng số AND tạo thành:  Số ADN con có 2 mạch hoàn toàn mới:  Số nu tự do cần dùng: DẠNG 5: TÍNH SỐ LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊ ĐƯỢC HÌNH THÀNH VÀ PHÁ VỠ 1)Qua 1 đợt tự nhân đôi: 2)Qua nhiều đợt tự nhân đôi: DẠNG 6: TÍNH THỜI GIAN TỰ SAO DẠNG 7: TÍNH SỐ CÁCH MÃ HÓA CỦA ARN VÀ SỐ CÁCH SẮP ĐẶT A AMIN TRONG CHUỖI POLIPEPTIT Các loại a.amin và các bộ ba mã hoá: Có 20 loại a amin thường gặp trong các phân tử prôtêin như sau : 1) Glixêrin : Gly 2) Alanin : Ala 3) Valin : Val 4 ) Lơxin : Leu 5) Izolơxin : Ile 6 ) Xerin : Ser 7 ) Treonin : Thr 8 ) Xistein : Cys 9) Metionin : Met 10) A. aspartic : Asp 11)Asparagin : Asn 12) A glutamic : Glu 13) Glutamin :Gln 14) Arginin : Arg 15) Lizin : Lys 16) Phenilalanin :Phe 17) Tirozin: Tyr 18) Histidin : His 19) Triptofan : Trp 20) Prôlin : pro A td = T td = A = T G td = X td = G = X  AND tạo thành = 2 x  AND con có 2 mạch hoàn toàn mới = 2 x – 2  A td =  T td = A( 2 x – 1 )  G td =  X td = G( 2 x – 1 )  N td = N( 2 x – 1 ) H phá vỡ = H ADN H hình thành = 2 x H ADN HT hình thành = 2( N/2 – 1 )H = ( N – 2 )H  H bị phá vỡ = H( 2 x – 1 )  HT hình thành = ( N – 2 )( 2 x – 1 ) TG tự sao = N Tốc độ tự sao TG tự sao = d t N 2 d t là thời gian tiếp nhận và liên kết 1 nu . Gia sư Thành Được www.daythem.com.vn 3 Bảng bộ ba mật mã U X A G U U U U U U X phe U U A U U G Leu U X U U X X U X A Ser U X G U A U Tyr U A X U A A ** U A G ** U G U U G X Cys U G A ** U G G Trp U X A G X X U U X U X Leu X U A X U G X X U X X X Pro X X A X X G X A U His X A X X A A X A G Gln X G U X G X X G A Arg X G G U X A G A A U A A U X He A U A A U G * Met A X U A X X Thr A X A A X G A A U Asn A A X A A A A A G Lys A G U A G X Ser A G A A G G Arg U X A G G G U U G U X Val G U A G U G * Val G X U G X X G X A Ala G X G G A U G A X Asp G A A G A G Glu G G U G G X G G A Gli G G G U X A G Kí hiệu : * mã mở đầu ; ** mã kết thúc + Cách sắp BI 1: GEN- M DI TRUYN-V QU TRèNH T NHN ễI ADN DNG 1: TNH S NU CA ADN ( HOC CA GEN ) 1)i vi mi mch: Trong AND, mch b sung nờn s nu v chiu di ca mch bng Mch 1: A1 T1 G1 X1 A1 = T2 ; T1 = A2 ; G1 = X2 ; X1 = G2 Mch 2: T2 A2 X2 G2 2)i vi c mch: S nu mi loi ca AND l s nu loi ú mch A = T = A1 + A2 = T1 + T2 = A1 + T1 = A2+ T2 G = X = G1 + G2 = X1 + X2 = G1 + X1 = G2 + X2 %A + %G = 50% = N/2 %A1 + %A2 = %T1 + %T2 = %A = %T 2 %G1 + %G2 = %X1 + % X2 = %G = %X 2 +Do mi chu kỡ xon gm 10 cp nu = 20 nu nờn ta cú: N = 20 x s chu kỡ xon +Mi nu cú lng l 300 n v cacbon nờn ta cú: N = lng phõn t AND 300 DNG 2: TNH CHIU DI Mi mch cú N/2 nu, chiu di ca nu l 3,4 A0 L = N x 3,4 A micromet (àm) = 104 A0 micromet = 106nanomet (nm) mm = 103 àm = 106 nm = 107 A0 1g=1012pg (picrogam) DNG 3: TNH S LIấN KT HIDRO V S LIấN KT CNG HểA TR 1)S liờn kt Hidro: A ca mch ny liờn kt vi T ca mch bng liờn kt hidro G ca mch ny liờn kt vi X ca mch bng liờn kt hidro H = 2A + 3G 2)S liờn kt cng húa tr: Trong mi mch n, nu k tip ni vi bng mt liờn kt húa tr, vy N/2 nu s cú s liờn kt húa tr l N/2 liờn kt S liờn kt húa tr gia cỏc nu c mch ca AND l: ( N/2 )2 = N Trong mi nu cú mt liờn kt húa tr axit photphoric vi ng C5H10O4 S liờn kt húa tr c phõn t AND l: N + N = 2N DNG 4: TNH S NU T DO CN DNG 1)Qua t nhõn ụi: Atd = Ttd = A = T Gtd = Xtd = G = X 2)Qua nhiu t t nhõn ụi: Tng s AND to thnh: AND to thnh = 2x S ADN cú mch hon ton mi: AND cú mch hon ton mi = 2x S nu t cn dựng: Atd = Ttd = A( 2x ) Gtd = Xtd = G( 2x ) Ntd = N( 2x ) DNG 5: TNH S LIấN KT CNG HểA TR C HèNH THNH V PH V 1)Qua t t nhõn ụi: Hphỏ v = HADN Hhỡnh thnh = x HADN HThỡnh thnh = 2( N/2 )H = ( N )H 2)Qua nhiu t t nhõn ụi: Hb phỏ v = H( 2x ) HThỡnh thnh = ( N )( 2x ) DNG 6: TNH THI GIAN T SAO TGt = dt N dt l thi gian tip nhn v liờn kt nu TGt = N Tc t DNG 7: TNH S CCH M HểA CA ARN V S CCH SP T A AMIN TRONG CHUI POLIPEPTIT Cỏc loi a.amin v cỏc b ba mó hoỏ: Cú 20 loi a amin thng gp cỏc phõn t prụtờin nh sau : 1) Glixờrin : Gly 2) Alanin : Ala 3) Valin : Val ) Lxin : Leu 5) Izolxin : Ile ) Xerin : Ser ) Treonin : Thr ) Xistein : Cys 9) Metionin : Met 10) A aspartic : Asp 11)Asparagin : Asn 12) A glutamic : Glu 13) Glutamin :Gln 14) Arginin : Arg 15) Lizin : Lys 16) Phenilalanin :Phe 17) Tirozin: Tyr 18) Histidin : His 19) Triptofan : Trp 20) Prụlin : pro Bng b ba mt mó U U X A G UUU UUX UUA UUG XUU XUX XUA XUG X UXU phe UXX U X A Ser Leu UXG XXU Leu X X X Pro XXA XXG AUA AUX He AUA A U G * Met GUU GUX Val GUA G U G * Val AXU AXX AXA AXG GXU GXX GXA GXG Kớ hiu : * mó m u Thr Ala A G UAU Tyr UAX U A A ** U A G ** XAU His XAX XAA XAG Gln UGU UGX Cys U G A ** U G G Trp XGU XGX XGA Arg XGG U X A G U X A G AAU AAX AAA AAG GAU GAX GAA GAG AGU AGX AGA AGG GGU GGX GGA GGG U X A G Asn Lys Asp Glu Ser Arg Gli U X A G ; ** mó kt thỳc BI 2+3: QU TRèNH SAO M V DCH M-IU HO HOT NG GEN DNG 1: TNH S RIBONUCLEOTIT CA ARN rN = lng phõn t ARN 300 rN = rA + rU + rG + rX = N/2 DNG 2: TNH CHIU DI V S LIấN KT CNG HểA TR CA ARN 1)Chiu di: LARN = LADN = N x 3,4 A0 LARN = rN x 3,4 A0 2)S liờn kt cng húa tr: Trong mi ribonu: rN Gia cỏc ribonu: rN Trong phõn t ARN : HTARN = 2rN DNG 3: TNH S RIBONUCLEOTIT T DO CN DNG 1)Qua mt ln mó: rAtd = Tgc ; rUtd = Agc rGtd = Xgc ; rXtd = Ggc rNtd = N 2)Qua nhiu ln mó: S phõn t ARN = s ln mó = k rGtd = k.rG = k.Xgc ; rAtd = k.rA = k.Tgc ; rNtd = k.rN rUtd = k.rU = k.Agc rXtd = k.rX = k.Ggc DNG 4: TNH S LIấN KT HIDRO V LIấN KT CNG HểA TR 1)Qua mt ln mó: Ht = Hhỡnh thnh = HADN 2)Qua nhiu ln mó: Hphỏ v = k.H Hhỡnh thnh = k( rN ) DNG 5: TNH THI GIAN SAO M 1)i vi mi ln mó: TGsao mó = TGsao mó = dt rN rN Tc mó dt l thi gian tip nhn mt ribonucleotit 2)i vi nhiu ln mó: (k ln) TGsao mó = TGsao mó mt ln + ( k )t t l thi gian chuyn tip gia ln mó liờn tip DNG 6: CU TRệC PROTEIN 1)S b ba mó: S b ba mó = N = rN 2x3 2)S b ba cú mó húa axit amin: S b ba cú mó húa axit amin = N = rN 2x3 3)S axit amin ca phõn t Protein: S a.a ca phõn t protein = N = rN 2x3 DNG 7: TNH S ... n(n – 1)(n – 2) = 12. 11.10 =1320 Tuy nhiên cần lƣu ý công thức tổng quát cho HS -Thực chất: số trƣờng hợp đồng thời xảy thể lệch bội = Ana = n!/(n –a)! = 12! / (12 – 3)! = 12! /9! = 12. 11.10 = 1320... -thân thấp: 12. 5% vàng-thân cao: 12. 5% vàng-thân thấp Biết tính trạng gen quy định Giải: + Xét riêng tính trạng hệ con: ( 37,5% + 37,5% ) đỏ : ( 12, 5% + 12, 5% ) vàng = đỏ : vàng ( 37,5% + 12, 5% )... 0,5/4 = 0,375 f (Ab) = 0,5/4 = 0 ,125 f (aB) = 0,54/4 = 0 ,125 f (ab) = 0,54/4 + 0,25 = 0,375 => f(AB) x f(ab) = 0,375 x 0,375 = 0,140625 => f(Ab) x f(aB) = 0 ,125 x 0 ,125 = 0,15625 => f(AB) x f(ab)
- Xem thêm -

Xem thêm: Tong hop cong thuc sinh hoc 12, Tong hop cong thuc sinh hoc 12,

Hình ảnh liên quan

DẠNG 5: TÍNH SỐ LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊ ĐƢỢC HÌNH THÀNH VÀ PHÁ VỠ 1)Qua 1 đợt tự nhân đôi: - Tong hop cong thuc sinh hoc 12

5.

TÍNH SỐ LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊ ĐƢỢC HÌNH THÀNH VÀ PHÁ VỠ 1)Qua 1 đợt tự nhân đôi: Xem tại trang 2 của tài liệu.
Hđứt = Hhình thành = HADN - Tong hop cong thuc sinh hoc 12

t.

= Hhình thành = HADN Xem tại trang 3 của tài liệu.
TÍNH SỐ GIAO TỬ HÌNH THÀNH VÀ SỐ HỢP TỬ TẠO RA 1)Tạo giao tử( đực XY, cái XX ): - Tong hop cong thuc sinh hoc 12

1.

Tạo giao tử( đực XY, cái XX ): Xem tại trang 8 của tài liệu.
Tổng số trứng hình thành - Tong hop cong thuc sinh hoc 12

ng.

số trứng hình thành Xem tại trang 9 của tài liệu.
-Số loại giao tử hình thành: 2n+ xx (x≤n): Số cặp NST có trao đổi đoạ n. -Tỉ lệ mỗi loại giao tử : 1/2n  - Tong hop cong thuc sinh hoc 12

lo.

ại giao tử hình thành: 2n+ xx (x≤n): Số cặp NST có trao đổi đoạ n. -Tỉ lệ mỗi loại giao tử : 1/2n Xem tại trang 10 của tài liệu.
DẠNG 3: TÍNH SỐ KIỂU TỔ HỢP – KIỂU GEN – KIỂU HÌNH VÀ CÁC TỈ LỆ PHÂN LI Ở ĐỜI CON VÀ CÁC TỈ LỆ PHÂN LI Ở ĐỜI CON - Tong hop cong thuc sinh hoc 12

3.

TÍNH SỐ KIỂU TỔ HỢP – KIỂU GEN – KIỂU HÌNH VÀ CÁC TỈ LỆ PHÂN LI Ở ĐỜI CON VÀ CÁC TỈ LỆ PHÂN LI Ở ĐỜI CON Xem tại trang 14 của tài liệu.
DẠNG 3: TÍNH SỐ KIỂU TỔ HỢP – KIỂU GEN – KIỂU HÌNH VÀ CÁC TỈ LỆ PHÂN LI Ở ĐỜI CON VÀ CÁC TỈ LỆ PHÂN LI Ở ĐỜI CON - Tong hop cong thuc sinh hoc 12

3.

TÍNH SỐ KIỂU TỔ HỢP – KIỂU GEN – KIỂU HÌNH VÀ CÁC TỈ LỆ PHÂN LI Ở ĐỜI CON VÀ CÁC TỈ LỆ PHÂN LI Ở ĐỜI CON Xem tại trang 14 của tài liệu.
+Hình dạng: - Tong hop cong thuc sinh hoc 12

Hình d.

ạng: Xem tại trang 15 của tài liệu.
kiểu hình Tỉ lệ kiểu hình Lai 1 tính - Tong hop cong thuc sinh hoc 12

ki.

ểu hình Tỉ lệ kiểu hình Lai 1 tính Xem tại trang 16 của tài liệu.
Theo đề ge nA có khả năng đình chỉ hoạt động của gen B, ge nB chỉ biểu hện kiểu hình khi không đứng cùng với gen A trong cùng 1 kiểu gen - Tong hop cong thuc sinh hoc 12

heo.

đề ge nA có khả năng đình chỉ hoạt động của gen B, ge nB chỉ biểu hện kiểu hình khi không đứng cùng với gen A trong cùng 1 kiểu gen Xem tại trang 18 của tài liệu.
Mà kết quả kiểu hình của đề bài là 3 hoa trắng: 1hoa đỏ. Ta đã xác định đƣợc ở trên KG aabb quy định tính trạng hoa trắng, AaBb quy định tính trạng hoa đỏ - Tong hop cong thuc sinh hoc 12

k.

ết quả kiểu hình của đề bài là 3 hoa trắng: 1hoa đỏ. Ta đã xác định đƣợc ở trên KG aabb quy định tính trạng hoa trắng, AaBb quy định tính trạng hoa đỏ Xem tại trang 19 của tài liệu.
DẠNG 1: NHẨM NGHIỆM KG DỰA VÀO KIỂU HÌNH - Tong hop cong thuc sinh hoc 12

1.

NHẨM NGHIỆM KG DỰA VÀO KIỂU HÌNH Xem tại trang 21 của tài liệu.
-Nếu ở đời sau xuất hiện kiểu hình giống bố mẹ chiếm tỉ lệ cao == > K G: AB/ab X ab/a b - Tong hop cong thuc sinh hoc 12

u.

ở đời sau xuất hiện kiểu hình giống bố mẹ chiếm tỉ lệ cao == > K G: AB/ab X ab/a b Xem tại trang 22 của tài liệu.
Tần số HV G= Số cá thể hình thành do HVG x 100%              Tổng số cá thể nghiên cứu - Tong hop cong thuc sinh hoc 12

n.

số HV G= Số cá thể hình thành do HVG x 100% Tổng số cá thể nghiên cứu Xem tại trang 23 của tài liệu.
Dạng 2: Xác định cấu trúc di truyền, tỉ lệ kiểu gen, tỉ lệ kiểu hình của quần thể tự phối sau n thế hệ (F n) - Tong hop cong thuc sinh hoc 12

ng.

2: Xác định cấu trúc di truyền, tỉ lệ kiểu gen, tỉ lệ kiểu hình của quần thể tự phối sau n thế hệ (F n) Xem tại trang 24 của tài liệu.
DẠNG 5: XÁC ĐỊNH TẦN SỐ KIỂU GEN, TẦN SỐ KIỂU HÌNH ĐỜI SAU KHI QUẦN THỂ ĐẠT TRẠNG THÁI CÂN BẰNG - Tong hop cong thuc sinh hoc 12

5.

XÁC ĐỊNH TẦN SỐ KIỂU GEN, TẦN SỐ KIỂU HÌNH ĐỜI SAU KHI QUẦN THỂ ĐẠT TRẠNG THÁI CÂN BẰNG Xem tại trang 31 của tài liệu.

Từ khóa liên quan