0

de kiem tra hoc ky 2 mon toan lop 8

4 150 0
  • de kiem tra hoc ky 2 mon toan lop 8

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 17:34

PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2012 - 2013 MÔN: TOÁN - LỚP 9 Thời gian làm bài: 90 phút (Đề bài gồm 01 trang) Câu 1 (2,0 điểm). Giải phương trình, hệ phương trình sau a) 2x 2 - 5x - 12 = 0 b) 2x y 5 x y 3 + =   + =  Câu 2 (2,0 điểm). Cho phương trình (ẩn x): x 2 - (2m - 1)x + m 2 - 2 = 0 (1) a) Tìm m để phương trình (1) vô nghiệm. b) Tìm m để phương trình (1) có nghiệm x 1 , x 2 thỏa mãn = + 1 2 1 2 x .x 2(x x ) Câu 3 (2,0 điểm). Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình hoặc phương trình: Năm nay tuổi mẹ bằng ba lần tuổi con cộng thêm 4 tuổi. Bốn năm trước tuổi mẹ đúng bằng 5 lần tuổi con. Hỏi năm nay mẹ bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi? Câu 4 (3,0 điểm). Cho đường tròn (O; R) đường kính BC. Trên tia đối của tia BC lấy điểm A. Qua A vẽ đường thẳng d vuông góc với AB. Kẻ tiếp tuyến AM với đường tròn (O; R) (M là tiếp điểm). Đường thẳng CM cắt đường thẳng d tại E. Đường thẳng EB cắt đường tròn (O; R) tại N. Chứng minh rằng: a) Tứ giác ABME nội tiếp một đường tròn. b) · · =AMB ACN c) AN là tiếp tuyến của đường tròn (O; R) Câu 5 (1,0 điểm). Giải phương trình 2 2 4x 5x 1 2 x x 1 3 9x+ + − − + = − –––––––– Hết –––––––– Họ tên học sinh:……………………………………Số báo danh:………………… Chữ kí giám thị 1: …………………… Chữ kí giám thị 2:………………………… ĐỀ CHÍNH THỨC PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG HƯỚNG DẪN, BIỂU ĐIỂM CHẤM BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2012 - 2013 MÔN: TOÁN - LỚP 9 (Hướng dẫn chấm gồm 2 trang) Câu Đáp án Điểm Câu 1 (2 điểm) a) Tìm được nghiệm x 1 = 4 ; x 2 = 3/2 1 b) 2x y 5 x y 3 + =   + =  giải hệ tìm được ( x= 2; y=1) 1 Câu 2 (2 điểm) a) Phương trình x 2 – (2m – 1)x + m 2 – 2 = 0 vô nghiệm khi ∆ < 0 ⇔ 4m 2 – 4m + 1– 4m 2 + 8 < 0 ⇔ m > 9/4 0,5 0,5 b) Phương trình x 2 – ( 2m – 1)x + m 2 – 2 = 0 có nghiệm khi ∆ ≥ 0 ⇔ 4m 2 – 4m + 1– 4m 2 + 8 ≥ 0 ⇔ m ≤ 9/4 0,25 Khi đó ta có 2 1 2 1 2 x x 2m 1, x x m 2 + = − = − 0,25 ( ) ( ) 1 2 1 2 2 2 x .x 2(x x ) m 0 TM m 2 2(2m 1) m 4m 0 m 4 KTM = +  = ⇔ − = − ⇔ − = ⇔  =   0,25 Kết luận 0,25 Câu 3 (2 điểm) Gọi tuổi con hiện nay là x (x > 4) Tuổi mẹ hiện nay là y (y > 4) 0,5 Lập được hệ phương trình y 3x 4 y 4 5(x 4) = +   − = −  0,5 Giải hệ phương trình tìm được x = 10, y = 34 0,5 Trả lời:…… 0,5 Câu 4 (3 điểm) O E N M C B A 0.25 a) Chứng minh được · 0 BMC 90= ⇒ · 0 BME 90= 0.25 ⇒ · · 0 0 0 BME BAE 90 90 180+ = + = 0.25 ⇒ Tứ giác ABME nội tiếp. 0.25 b) Tứ giác ABME nội tiếp ⇒ · · AMB AEB= 0.25 Chứng minh tứ giác AECN nội tiếp. 0.25 ⇒ · · AEB ACN= 0.25 ⇒ · · AMB ACN= 0.25 ĐỀ CHÍNH THỨC c) · · AMB ACN= ¼ » · · BM BN BOM BON⇒ = ⇒ = 0.25 Chứng minh · · 0 AOM AON ANO AMO 90∆ = ∆ ⇒ = = 0.5 AN ON ⇒ ⊥ ⇒ AN là tiếp tuyến của (O; R) 0.25 Câu 5 (1 điểm) 2 2 4x 5x 1 2 x x 1 3 9x+ + − − + = − ( Trêng thcs phó c¸t Hä vµ tªn:………………………. Líp: 7 KiÓm tra häc kỳ ii m«n to¸n 7 (Thêi gian: 90phót) A Trắc nghiệm (3đ) Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng câu 1 Biểu thức nào sau đây là đơn thức A . x 7 5 − B . x 2 - 1 C . 2xy +3 D . x y câu 2 Bậc của đơn thức 4 x 3 y 2 z 5 là: A .5 B. 7 C. 8 D . 10 câu 3 Bậc của đa thức 1 54442 3 1 3 7 ++−− yyxyxx là: A .8 B .3 C. 7 D . 5 câu 4 Đa thức P(x) = -3x + 6 có nghiệm là A .6 B .3 C. 2 D . -2 câu 5 Đơn thức nào sau đây đồng dạng với đơn thức 32 3 2 yx − A. x 2 y 2 B. x 2 y 3 C . xy 3 2 − D. - 3 x 2 y câu 6 Giá trị của đa thức : 3x 2 - 4x + 1 tại x = -1 bằng A .8 B . 0 C . 6 D . 4 câu 7 Tam giác ABC cân tại A biết góc ở đáy bằng 40 o thì góc ở đỉnh là A . 90 o B .100 o C . 60 o D . 80 o câu 8 Với bộ ba đoạn thẳng có số đo sau bộ ba nào không thể là số đo ba cạnh của một tam giác A . 6cm ,9cm, 13cm B. 3cm, 4cm, 5cm C. 3cm, 3cm, 3cm D. 3cm ,3cm, 6cm câu 9 Điểm cách đều ba đỉnh của một tam giác là giao điểm của ba đường A. phân giác B. trung trực C . đường cao D . trung tuyến câu 10 Tam giác ABC cóG là trọng tâm,M là trung điểm của AC,N là trung điểm của AB thì a.GN = 1/3CN b . GN = 1/2CN c. BM = 2BG d . AG = 2/3BM câu 11 Điểm cách đều ba cạnh của một tam giác là giao điểm của ba đường A. phân giác B. trung trực C . đường cao D . trung tuyến câu 12 Trực tâm tam giác là giao điểm của ba đường nào A. phân giác B. trung trực C . đường cao D . trung tuyến B Tự luận (7đ) Bài 1 ( 2,5 đ) Cho hai đa thức A(x) = 2x 3 - x + 2 + x 3 + 3x 2 -1 và B(x) = -x 2 + 4x - 2 + x 3 - x +1 a) Thu gọn và sắp xếp đa thức theo luỹ thừa giảm dần của biến b) Tính A(x) + B(x) A(x) - B(x) Bài 2 (1,5đ) Tìm nghiệm của đa thức sau : a) 4 3 x -3 b) 3x 2 + 4x Bài 3 (3đ) Cho tam giác ABC vuông tại A phân giác BD . Qua D kẻ đường thẳng vuông góc với BC tại E . CMR a) BAD = BED §iÓm Lêi nhËn xÐt cña GV b) BD là đường trung trực của AE c) DC >AD d) Trên tia đối của tia AB lấy điểm F sao cho AF = CE chứng minh rằng E , D , F thẳng hàng BÀI LÀM Đáp án chấm toán 7 học kỳ II năm học 2009 - 2010 A phần tự luận mỗi câu đúng cho 0,25 điểm câu ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 trả lời A D A C B A B D B a A C B - Tự luận Bài 1 ( 2,5 đ) Cho hai đa thức A(x) = 2x 3 - x + 2 + x 3 + 3x 2 -1 và B(x) = -x 2 + 4x - 2 + x 3 - x +1 a)Thu gọn và sắp xếp đa thức theo luỹ thừa giảm dần của biến( 0,75đ) A (x) = 3x 3 +3x 2 -x + 1 B(x) = x 3 - x 2 +3x -1 b)Tính A(x) + B(x) = ( 3x 3 +3x 2 -x + 1) +(x 3 - x 2 +3x -1)=3x 3 +3x 2 -x + 1+x 3 - x 2 +3x -1 =4x 3 + 2x 2 + 2x ( 0,75đ ) A(x) - B(x)=( 3x 3 +3x 2 -x + 1) -(x 3 - x 2 +3x -1)=3x 3 +3x 2 -x + 1-x 3 + x 2 -3x +1 =2x 3 + 4x 2 - 4x +2 (1đ) Bài 2 (1,5đ) Tìm nghiệm của đa thức sau : a) 4 3 x -3 b) 3x 2 + 4x a ) 4 3 x -3 =0  3 4 3 =x  4 3 :3=x  3 4 .3=x  x = 4 ( 0,75đ) vậy x = 4 lànghiệm của đa thức b) 3x 2 + 4x =0  x( 3x + 4) = 0  x = 0 3x + 4 = 0  3x = - 4  x = -4/3 ( 0,75đ) vậy x = 0 và x= - 4/ 3 là nghiệm củathức Bài 3 a )xét ABD và EBD có gócB 1 = B 2 ( t/c tia phân giác ) AD chung ABD= EBC ( cạnh huyền góc nhọn) ( 0, 75đ) góc A = E = 90 o b theo cm câu a) ta có AD = ED D ∈ đường trung trực của AE BA = BE B ∈ đường trung trực của AE BD là đường trung trực của AE ( 0, 75đ) c )EDC vuông tại E DC là cạnh huyền DC > ED (1) mà ED = AD (cm câu a) (2) Từ (1) và (2) DC > AD (0,75đ) d xét ADF và EDC có AD = DE ( cm câu a) AF = FC ( gt) ADF = EDC ( c-g c) góc A = góc E = 90 o góc ADF = góc EDC mà góc EDC + góc EDA = 180 o  góc ADF + góc ADE = 180 o  E, D,F thẳng hàng (0,75đ) A B C D E F 1 Đề số 8 ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 2 – Năm học 2010 – 2011 Môn TOÁN Lớp 11 Thời gian làm bài 90 phút I. Phần chung: (7,0 điểm) Câu 1: (2,0 điểm) Tìm các giới hạn sau: a) x x x x 2 3 4 3 lim 3     b)   x x x 2 lim 1 1     Câu 2: (1,0 điểm) Xét tính liên tục của hàm số sau tại điểm x 0 1  : x x x khi x f x x khi x ³ ² 2 2 1 ( ) 1 4 1             Câu 3: (1,0 điểm) Tính đạo hàm của các hàm số sau: a) y x x tan 4 cos   b)   y x x 10 2 1   Câu 4: (3,0 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a; SA  (ABCD), SA a 2  . Gọi M và N lần lượt là hình chiếu của điểm A trên các đường thẳng SB và SD. a) Chứng minh rằng MN // BD và SC  (AMN). b) Gọi K là giao điểm của SC với mp (AMN). Chứng minh tứ giác AMKN có hai đường chéo vuông góc. c) Tính góc giữa đường thẳng SC với mặt phẳng (ABCD). II. Phần riêng 1. Theo chương trình Chuẩn Câu 5a: (1,0 điểm) Chứng minh rằng phương trình x x x 4 3 2 3 2 1 0     có ít nhất hai nghiệm thuộc khoảng (–1; 1). Câu 6a: (2,0 điểm) a) Cho hàm số f x x x x 5 3 ( ) 2 3     . Chứng minh rằng: f f f (1) ( 1) 6. (0)       b) Cho hàm số x x y x 2 2 1     có đồ thị (C). Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm M(2; 4). 2. Theo chương trình Nâng cao Câu 5b: (1,0 điểm) Chứng minh rằng phương trình x x 5 3 10 100 0    có ít nhất một nghiệm âm. Câu 6b: (2,0 điểm) a) Cho hàm số x x y 2 2 2 2    . Chứng minh rằng: y y y 2 2 . 1     . b) Cho hàm số x x y x 2 2 1     có đồ thị (C). Viết phương trình tiếp tuyến của (C), biết tiếp tuyến có hệ số góc k = –1. 2 Hết Họ và tên thí sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SBD :. . . . . . . . . . ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2010 – 2011 MÔN TOÁN LỚP 11 – ĐỀ SỐ 8 Câu Ý Nội dung Điểm x x x x x x x x 2 3 3 4 3 ( 3)( 1) lim lim 3 3          0,50 a) x x 3 lim( 1) 2     0,50   x x x x x x x x 2 2 2 lim 1 1 lim 1 . 1 1          0,50 1 b) x x x 2 2 lim 1 1 1 1 1        0,50 x x x x f x x 2 1 1 ( 1)( 2) lim ( ) lim 1       0,25 x x 2 1 lim( 2) 3     0,25 f(1) = 4 0,25 2  hàm số không liên tục tại x = 1 0,25 a) y x x y x x 2 4 tan 4 cos ' sin cos 4      0.50   x y x x y x x x 10 9 2 2 2 1 ' 10 1 1 1                        0,25 3 b) x x y x 10 2 2 10 1 ' 1            0,25 4 a) SAD SAB    , SN SM AN SD AM SB MN BD SD SB ,      0,25 3     SC AN AC AS AN AD AB AS AN AD AN AB AN AS AN . . . . . .                          AD AS AN SD AN SC AN . . 0           0,25     SC AM AC AS AM AD AB AS AM AD AM AB AM AS AM . . . . . .                           AB AS AM SD AM SB AM . . 0           0,25 Vậy SC AMN ( )  0,25 SA ABCD SA BD AC BD BD SAC BD AK SAC ( ) , ( ) ( )          0,50 b) AK AMN ( )  ,MN // BD MN AK   0,50 SA ABCD ( )   AC là hình chiếu của SC trên (ABCD)     SC ABCD SCA ,( )  0,50 c)    SA a SCA SC ABCD AC a 0 2 tan 1 ,( ) 45 2      0,50 Gọi f x x x x 4 3 2 ( ) 3 2 1      f x ( ) liên tục trên R 0,25 f(–1) = 5, f(0) = –1  f(–1).f(0) < 0  f x ( ) 0  có ít 1 Đề số 7 ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 2 – Năm học 2010 – 2011 Môn TOÁN Lớp 11 Thời gian làm bài 90 phút I. Phần chung: (7,0 điểm) Câu 1: (2,0 điểm) Tìm các giới hạn sau: a) x x x x 3 2 1 2 3 1 lim 1     b)   x x x x 2 lim 1     Câu 2: (1,0 điểm) Xét tính liên tục của hàm số sau tại điểm x 0 2  : x khi x f x x x khi x 2( 2) 2 ( ) ² 3 2 2 2            Câu 3: (1,0 điểm) Tính đạo hàm của các hàm số sau: a) x y x 2 2 1 2    b) y x 2 cos 1 2   Câu 4: (3,0 điểm) Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng 2a, đường cao SO = a 3 . Gọi I là trung điểm của SO. a) Tính khoảng cách từ I đến mặt phẳng (SCD). b) Tính góc giữa các mặt phẳng (SBC) và (SCD). c) Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AC và SD. II. Phần riêng 1. Theo chương trình Chuẩn Câu 5a: (1,0 điểm) Chứng minh rằng phương trình : x x 5 3 1   có ít nhất một nghiệm thuộc 1; 2. Câu 6a: (2,0 điểm) a) Cho hàm số y x cot 2  . Chứng minh rằng: y y 2 2 2 0     . b) Cho hàm số x y x 3 1 1    có đồ thị (C). Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm A(2; –7). 2. Theo chương trình Nâng cao Câu 5b: (1,0 điểm) Chứng minh rằng phương trình: x x 17 11 1   có nghiệm. Câu 6b: (2,0 điểm) a) Cho hàm số x y x 3 4    . Chứng minh rằng: y y y 2 2 ( 1)     . b) Cho hàm số x y x 3 1 1    có đồ thị (C). Viết phương trình tiếp tuyến của (C), biết tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng d: x y 2 2 5 0    . Hết 2 Họ và tên thí sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SBD :. . . . . . . . . . ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2010 – 2011 MÔN TOÁN LỚP 11 – ĐỀ SỐ 7 Câu Ý Nội dung Điểm x x x x x x x x x 3 2 2 1 1 2 3 1 ( 1)(2 1) lim lim 1 1           0,50 a) x x x 2 1 lim (2 1) 0      0,50   x x x x x x x x x 2 2 1 lim 1 lim 1           0,50 1 b) 2 1 1 1 lim 2 1 1 1 1 x x x x        0,50 x x x x f x x x x 2 2 2 2( 2) 2 lim ( ) lim lim 2 ( 1)( 2) 1           (1) 0,50 f(2) = 2 (2) 0,25 2 Từ (1) và (2) ta suy ra f(x) liên tục tại x = 2 0,25 a) x x x y y x x 2 2 2 2 1 2 8 1 ' 2 ( 2)         0,50 3 b) 2 2 2 2 sin 1 2 cos 1 2 ' 1 2 x x y x y x       0,50 0,25 Gọi M, N lân lượt là trung điểm của CD và CB. S.ABCD là hình chóp tứ giác đều nên có: OM  CD, SM  CD  CD  (SOM) Vẽ OK  SM  OK  CD  OK (SCD) (*) 0,25 4 a) I là trung điểm SO, H là trung điểm SK  IH // OK  IH  (SCD) (**) Từ (*) và (**) ta suy ra IH = 2 OK 0,25 3 a a OK d I SCD IH OK OM SO a 2 2 2 2 1 1 1 4 3 3 ( ,( )) 2 4 3         0,25 SMC SNC c c c MQ SC NQ SC ( . . )        0,25  SCD SCB SC SCD SCB MQN ( ) ( ) (( ),( ))    0,25 2 2 2 2 2 2 3 4 SM OM SO a a a      SMC  : 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 5 4 5 4 4 a MQ MQ MS MC a a a        0,25 b)  MQ NQ MN MQN MQ NQ 2 2 2 cos .     =  0 1 120 2 MQN   0,25 AC  BD, AC SO  (SBD) (do SO(ABCD)) AC(SBD). Trong SOD hạ OP  SD thì cũng có OP AC 0,50 c) a d AC BD OP OP SO OD a a a 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 5 30 ( , ) 5 3 2 6         0,50 Gọi f x x x 5 ( ) 3 1    liên tục trên R 0,25 f f f f ( 1) 1, (0) 1 ( 1). (0) 0        0,50 5a  phương trình dã 1 Đề số 6 ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 2 – Năm học 2010 – 2011 Môn TOÁN Lớp 11 Thời gian làm bài 90 phút I. Phần chung: (7,0 điểm) Câu 1: (2,0 điểm) Tìm các giới hạn sau: a) x x x 3 0 ( 2) 8 lim    b)   x x x lim 1    Câu 2: (1,0 điểm) Xét tính liên tục của hàm số sau tại điểm x 0 1  : x x khi x f x x x khi x 3 ² 2 1 1 ( ) 1 2 3 1             Câu 3: (1,0 điểm) Tính đạo hàm của các hàm số sau: a) x y x 1 2 1    b) x x y x 2 2 2 1     Câu 4: (3,0 điểm) Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh bằng a, SA  (ABC), SA = a 3 . a) Gọi M là trung điểm của BC. Chứng minh rằng: BC  (SAM). b) Tính góc giữa các mặt phẳng (SBC) và (ABC). c) Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC). II. Phần riêng 1. Theo chương trình Chuẩn Câu 5a: (1,0 điểm) Chứng minh phương trình: x x x 4 2 2 4 3 0     có ít nhất hai nghiệm thuộc –1; 1. Câu 6a: (2,0 điểm) a) Cho hàm số x y x 3 4    . Tính y  . b) Cho hàm số y x x 3 2 3   có đồ thị (C). Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm I(1; –2). 2. Theo chương trình Nâng cao Câu 5b: (1,0 điểm) Chứng minh phương trình: x x 3 3 1 0    có 3 nghiệm phân biệt. Câu 6b: (2,0 điểm) a) Cho hàm số y x x .cos  . Chứng minh rằng: x y x y y 2(cos ) ( ) 0       . b) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) của hàm số y f x x x 3 ( ) 2 3 1     tại giao điểm của (C) với trục tung. Hết Họ và tên thí sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SBD :. . . . . . . . . . 2 ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2010 – 2011 MÔN TOÁN LỚP 11 – ĐỀ SỐ 6 Câu Ý Nội dung Điểm 3 3 2 0 0 ( 2) 8 6 12 lim lim x x x x x x x x        0,50 a) 2 0 lim( 6 12) 12 x x x      0,50   1 lim 1 lim 1 x x x x x x        0,50 1 b) = 0 0,50 f (1) 5  (1) 0,25 x x x x x f x x x 1 1 1 3 ² 2 1 lim ( ) lim lim(3 1) 4 1              (2) 0,25 x x f x x 1 1 lim ( ) lim(2 3) 5        (3) 0,25 2 Từ (1), (2), (3)  hàm số không liên tục tại x = 1 0,25 3 a) x y y x x 2 1 3 ' 2 1 (2 10       0,50 b) x x x x y y x x 2 2 2 2 2 2 5 ' 2 1 (2 1)          0,50 0,25 Tam giác ABC đều, , M BC MB MC AM BC     (1) 0,25   . . SAC SAB c g c SBC      cân tại S SM BC   (2) 0,25 a) Từ (1) và (2) suy ra BC  (SAM) 0,25 (SBC)  (ABC) = BC,   , SM BC cmt AM BC   0,50 4 b)  SBC ABC SMA (( ),( ))  0,25 3 AM =    3 , 3 tan 2 2 a SA SA a gt SMA AM     0,25 Vì BC  (SAM)  (SBC)  (SAM) 0,25 SBC SAM SM AH SAM AH SM AH SBC ( ) ( ) , ( ), ( )       0,25 c) d A SBC AH ( ,( )) ,   0,25 a a SA AM a AH AH AH SA AM SA AM a a 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 . 1 1 1 . 3 4 5 3 3 4          0,25 Gọi f x x x x 4 2 ( ) 2 4 3      f x ( ) liên tục trên R 0,25 f(–1) = 2, f(0) = –3  f(–1).f(0) < 0  PT f x ( ) 0  có ít nhất 1 nghiệm c 1 ( 1;0)   0,25 f(0) = –3, f(1) = 4 f f (0). (1) 0    PT f x ( ) 0  có ít nhất 1 nghiệm c 2 (0;1)  0,25 5a Mà 1 2 c c   PT f x ( ) 0  có ít nhát hai nghiệm thuộc khoảng ( 1;1)  .
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

Câu 5. Hình vẽ bên biêu diễn tập nghiệm của bất phương trình nào: - 2/////4Ƒ——†———> A.x<0 B.x>-3 C.x<-3 D.x>-3  - de kiem tra hoc ky 2 mon toan lop 8

u.

5. Hình vẽ bên biêu diễn tập nghiệm của bất phương trình nào: - 2/////4Ƒ——†———> A.x<0 B.x>-3 C.x<-3 D.x>-3 Xem tại trang 1 của tài liệu.
Câu 14 Cho hình lăng trụ đứng với các kính thước như hình vẽ. Diện tích xung quanh của hình lăng - de kiem tra hoc ky 2 mon toan lop 8

u.

14 Cho hình lăng trụ đứng với các kính thước như hình vẽ. Diện tích xung quanh của hình lăng Xem tại trang 2 của tài liệu.
3 Hình vẽ 2D - de kiem tra hoc ky 2 mon toan lop 8

3.

Hình vẽ 2D Xem tại trang 4 của tài liệu.

Từ khóa liên quan