kien truc ado net va mo hinh 3 tang trong phat trien ung dung web

15 111 0
kien truc ado net va mo hinh 3 tang trong phat trien ung dung web

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

CHUYÊN Đề : TổNG QUAN KIếN TRúC Hệ THốNG Và MÔ HìNH ứNG DụNG DịCH Vụ WEB (WEB SERVICES) TRÊN THế GIớI1. Tổng quan về ngôn ngữ XML1.1 Khái niệm cơ bảnXML là viết tắt của eXtensible Markup Language,đợc phát triển bởi W3C ( Hiệp hội Web toàn cầu ). Phiên bản 1.0 đợc đa ra vào tháng 2 năm 1998. XML thừa kế các chức năng của SGML và HTML. XML đợc biết tới nh một ngôn ngữ phù hợp hoặc cốt yếu cho thơng mại điện tử ( tao đổi tài liệu ). Bản thân XML là siêu ngôn ngữ và chỉ có cú pháp là đợc định nghĩa. Để áp dụng XML, cần phải định nghĩa một số từ ngữ cà phần từ. Ngày nay, có nhiều hoạt động để thiết lập các tiêu chuẩn họ XML ( các ngôn ngữ ), ví dụ, sơ đồ XML ( định nghĩa cú pháp và cấu trúc tài liệu XML ), XSL ( ngôn ngữ bảng tính kiểu XML), XSTL ( biến cố của XSL )v.v. Phần cuối của chơng này là giới thiệu sơ lợc cú pháp XMLXML có thể xem là bổ túc cho những ứng dụng mới nh các liên hệ với địa điểm thị trờng , chuyển vận các danh bạ điện tử, dùng các khả năng đa môi trờng trong các thông điệp,v.v.XML đặc biệt thích hợp cho một lớp ngời dùng, đối với họ EDI truyền thống là một công nghệ nặng nề để triển khai, lớp ngời này chính là lớp đa số các doanh nghiệp vừa và nhỏ.Các giải pháp trao đổi dữ liệu điện tử ( EDIFACT, EANCOM, ANSI X12, CII, XML, ) đều dựa trên ba cơ sở :- Một số tối thiểu các qui tắc sử dụng và cú pháp chung- Một từ vựng duy nhất- Các phơng tiện kỹ thuật tơng thích để trao đổi với nhau.Một số quy tắc sử dụng đã đợc nêu ở các phần trên. Phần này nhằm mục đích cung cấp cho ngời đọc một số khái niệm mở đầu về cú pháp XML. Từ vựng và các điều kiện kỹ thuật là những phơng tiện để triển khai.1 1.2 Đặc điểm của XML- XML là tự do và mở rộng đợc. Trong XML các thẻ không đợc định nghĩa trớc mà do ngời dùng tự phát sinh ra thẻ.- XML rất quan trọng đối với sự phát triển của web reong tơng lai- Tầm quan trọng của XML đối với tơng lai web cũng giống nh tầm quan trọng của HTML đối với nền tảng của web, và XML sẽ là công cụ xử lý và truyền dữ liệu phổ biến nhất.- XML là công cụ dùng đợc trên mọi nền phần cứng, độc lập với phần cứng và phần mềm để truyền ( trao đổi, chia sẻ ) thông tin1.3 XML đợc sử dụng nh thế nào- XML đợc thiết kế để lu giữ, mang và trao đổi dữ liệu nhng không hiển thị dữ liệu- XML dùng cho trao đổi dữ liệu- Với XML có thể trao đổi dữ liệu giữa các hệ thống không tơng thích- Trong thế giới thực, các hệ thống và cơ sở dữ liệu máy tính chứa dữ liệu ở các dạng không tơng thích.Một trong những thách 1.4 XML đợc sử dụng trong lĩnh vực B2BVới XML, có thể trao đồi thông tin tài chính qua Internet. Ta sẽ thấy ngày càng nhiều hệ XML và B2B ( Business To Business doanh nghiệp tới doanh nghiệp) trong tơng lai gần. XML sẽ là ngôn ngữ chính để trao đổi thông tin tài chính giữa các doanh nghiệp qua Internet. Nhiều ứng dụng B2B thú vị đang đợc phát triển.1.5 XML có thể đợc sử dụng để chia sẻ dữ liệuVới XML, các tệp văn bản thuần tuý có thể dùng để chia sẻ dữ liệu. Vì dữ liệu XML đợc lu dới dạng văn bản thuần tuý, nên XML cung cấp một phơng pháp không phụ thuộc phần cứng và phần mêm để chia sẻ dữ liệu. Nó cho phép tạo nên một cách dễ dàng hơn, dữ liệu mà nhiều ứng dụng khác nhau có thể làm việc đợc. Nó cũng dễ dàng mở rộng hay nâng cấp một hệ thống lên hệ điều hành mới, và trình duyệt mới.2 XML có thể dùng để lu trữ dữ liệu. Với XML, các tệp văn bản thuần tuý có KIẾN TRÚC ADO.NET VÀ MÔ HÌNH TẦNG TRONG PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG WEB Đỗ Ngọc Cường – ITDLU Email: dnc.dlu@gmail.com MỤC LỤC Kiến trúc ADO.NET Trình cung cấp liệu ADO.NET Các lớp thuộc SQL Server provider Lớp SqlConnection Tạo đối tượng SqlConnection Lớp SqlCommand Tạo đối tượng SqlCommand Các phương thức SqlCommand Lớp SqlDataReader Các phương thức SqlDataReader Các bước thực truy vấn ADO.NET Các ví dụ Chèn thêm hàng vào vào bảng Employees Cập nhật hàng bảng Employees Xóa hàng bảng Employees Đếm tất hàng bảng Employees Lấy tất hàng bảng Employees Đọc nhiều tập liệu 10 Mô hình tầng (three tier) 11 Mục đích 11 Ví dụ 12 Kiến trúc ADO.NET ADO.NET sử dụng kiến trúc nhiều tần xoay quanh vài khái niệm Connection, Command, đối tượng DataSet Một điểm khác biệt ADO.NET với vài công nghệ CSDL khác cách mà ADO.NET tương tác với loại nguồn liệu khác: tập tin văn bản, excel, XML, cở sở liệu (CSDL) Trình cung cấp liệu ADO.NET Trình cung cấp liệu (data provider) tập lớp ADO.NET cho phép truy cập vào CSDL cụ thể, thực thi câu lệnh truy vấn, lấy liệu Về bản, trình cung cấp liệu cầu nối ứng dụng nguồn liệu (data source) Các lớp tạo nên trình cung cấp liệu bao gồm: Connection: sử dụng đối tượng để thiết lập kết nối với nguồn liệu Command: sử dụng đối tượng để thực thi câu lệnh truy vấn thủ tục (stored procedure) DataReader: cung cấp cách đọc liệu nhanh DataAdapter: có cách dùng Cách thứ dùng để đổ liệu từ CSDL vào DataSet Cách lại dùng để cập nhật liệu từ DataSet đồng hóa thay đổi với CSDL ADO.NET không bao gồm đối tượng data provider chung Thay vào đó, bao gồm data provider thiết kế riêng biệt cho loại nguồn liệu khác Mỗi loại data provider có lớp Connect, Command, DataReader, DataAdapter cụ thể hóa (implement) để tối ưu cho hệ quản trị sở liệu Ví dụ, bạn cần tạo kết nối đến sở liệu SQL Server, bạn sử dụng lớp connection tên SqlConnection ADO.NET bao gồm loại data provider: SQL Server provider: dùng để truy cập vào CSDL SQL Server (phiên 7.0 trở sau) OLE DB provider: dùng để truy cập tới nguồn liệu hổ trợ chuẩn OLE DB (Object Linking and Embedding for Databases) Access, Excel, Oracle, SQL Server phiên trước 7.0 Oracle provider: dùng để truy cập vào CSDL Oracle (phiên 8i trở sau) ODBC provider: dùng để kết nối tới sở liệu có hỗ trợ chuẩn ODBC (Open Database Connectivity) .NET Application SQL Server NET Provider OLE DB NET Provider Oracle NET Provider OLE DB Provider SQL Server Database Data Source Oracle Database Hình Kiến trúc ADO.NET Các lớp thuộc SQL Server provider SqlConnection SqlCommand SqlDataReader SqlDataAdapter Lớp SqlConnection Đối tượng SqlConnection sử dụng để kết nối tới CSDL SQL Server Tạo đối tượng SqlConnection SqlConnection cnn = new SqlConnection("server=localhost;database=Northwind;uid=sa;pwd=sa"); Trong đó: server: tên máy tính chạy SQL Server database: tên sở liệu muốn kết nối uid: tên người dùng sở liệu pwd: mật tương ứng người dùng Lớp SqlCommand Đối tượng SqlCommand sử dụng để thực thi câu lệnh truy vấn tới CSDL SQL Server Tạo đối tượng SqlCommand Tạo đối tượng SqlCommand đại diện cho câu truy vấn SqlCommand cmd = new SqlCommand(); cmd.Connection = cnn; SqlCommand cmd = cnn.CreateCommand(); cmd.CommandType = CommandType.Text; cmd.CommandText = "SELECT * FROM Employees"; Tạo đối tượng SqlCommand đại diện cho thủ tục SqlCommand cmd = new SqlCommand("GetEmployees", cnn); cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure; SqlCommand cmd = cnn.CreateCommand(); cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure; cmd.CommandText = "GetEmployees"; Các phương thức SqlCommand Phương thức Mô tả ExecuteNonQuery() Thực thi câu lệnh SQL không trả tập kết INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE, ALTER, DROP Giá trị trả hàm số dòng bị ảnh hưởng thực thi truy vấn ExecuteScalar() Thực thi lệnh câu lệnh SQL trả giá trị cột hàng đầu tiên, giá trị thừa bị loại bỏ Phương thức thường sử dụng thực thi lệnh SELECT có sử dụng hàm kết hợp COUNT (), SUM () … ExecuteReader() Thực truy vấn SELECT trả đối tượng DataReader Lớp SqlDataReader Đối tượng SqlDataReader cho phép đọc liệu trả từ câu lệnh SELECT cách tuần tự, lần đọc hàng Các phương thức SqlDataReader Phương thức Mô tả Read() Chuyển DataReader đến dòng tập kết đọc liệu dòng Trả giá trị False không dòng để đọc GetInt32(), GetChar(), GetDateTime(), Get…() Lấy giá trị cột (theo số) hàng tại, trả kiểu liệu quy định tên phương thức NextResult() Nếu liệu trả từ câu lệnh SQL có nhiều tập kết phương thức chuyển DataReader đến tập kết Close() Đóng DataReader Các bước thực truy vấn ADO.NET Tạo đối tượng SqlConnection Tạo đối tượng SqlCommand đại diện cho lệnh truy vấn Truyền tham số vào đối tượng SqlCommand (nếu có) Mở kết nối Gọi phương thức Execute tương ứng Xử lý kết trả bước Đóng kết nối Chú ý: Bước & hoán đổi tùy cách xử lý kết trả từ câu truy vấn Các ví dụ Các ví dụ ...CHUYÊN ĐỀ : TỔNG QUAN KIẾN TRÚC HỆ THỐNG VÀ MÔ HÌNH ỨNG DỤNG DỊCH VỤ WEB (WEB SERVICES) TRÊN THÕ GIỚI 1. TỔNG QUAN VỀ NGÔN NGỮ XML 1.1 Khái niệm cơ bản XML là viết tắt của ‘eXtensible Markup Language’,được phát triển bởi W3C ( Hiệp hội Web toàn cầu ). Phiên bản 1.0 được đưa ra vào tháng 2 năm 1998. XML thừa kế các chức năng của SGML và HTML. XML được biết tới nh mét ngôn ngữ phù hợp hoặc cốt yếu cho thương mại điện tử ( tao đổi tài liệu ). Bản thân XML là siêu ngôn ngữ và chỉ có cú pháp là được định nghĩa. Để áp dụng XML, cần phải định nghĩa một số từ ngữ cà phần từ. Ngày nay, có nhiều hoạt động để thiết lập các tiêu chuẩn họ XML ( các ngôn ngữ ), ví dụ, sơ đồ XML ( định nghĩa cú pháp và cấu trúc tài liệu XML ), XSL ( ngôn ngữ bảng tính kiểu XML), XSTL ( biến cố của XSL )v.v. Phần cuối của chương này là giới thiệu sơ lược cú pháp XML XML có thể xem là bổ túc cho những ứng dụng mới như các liên hệ với địa điểm thị trường , chuyển vận các danh bạ điện tử, dùng các khả năng đa môi trường trong các thông điệp,v.v.XML đặc biệt thích hợp cho một líp người dùng, đối với họ EDI truyền thống là một công nghệ nặng nề để triển khai, líp người này chính là líp đa số các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các giải pháp trao đổi dữ liệu điện tử ( EDIFACT, EANCOM, ANSI X12, CII, XML, ) đều dùa trên ba cơ sở : - Một số tối thiểu các qui tắc sử dụng và cú pháp chung - Một từ vựng duy nhất - Các phương tiện kỹ thuật tương thích để trao đổi với nhau. Một sè quy tắc sử dụng đã được nêu ở các phần trên. Phần này nhằm mục đích cung cấp cho người đọc một số khái niệm mở đầu về cú pháp XML. Từ vựng và các điều kiện kỹ thuật là những phương tiện để triển khai. 1 1.2 Đặc điểm của XML - XML là tù do và mở rộng được. Trong XML các thẻ không được định nghĩa trước mà do người dùng tự phát sinh ra thẻ. - XML rất quan trọng đối với sự phát triển của web reong tương lai - Tầm quan trọng của XML đối với tương lai web cũng giống như tầm quan trọng của HTML đối với nền tảng của web, và XML sẽ là công cụ xử lý và truyền dữ liệu phổ biến nhất. - XML là công cụ dùng được trên mọi nền phần cứng, độc lập với phần cứng và phần mềm để truyền ( trao đổi, chia sẻ ) thông tin 1.3 XML được sử dông nh thế nào - XML được thiết kế để lưu giữ, mang và trao đổi dữ liệu nhưng không hiển thị dữ liệu - XML dùng cho trao đổi dữ liệu - Với XML có thể trao đổi dữ liệu giữa các hệ thống không tương thích - Trong thế giới thực, các hệ thống và cơ sở dữ liệu máy tính chứa dữ liệu ở các dạng không tương thích.Một trong những thách 1.4 XML được sử dụng trong lĩnh vực B2B Với XML, có thể trao đồi thông tin tài chính qua Internet. Ta sẽ thấy ngày càng nhiều hệ XML và B2B ( Business To Business doanh nghiệp tới doanh nghiệp) trong tương lai gần. XML sẽ là ngôn ngữ chính để trao đổi thông tin tài chính giữa các doanh nghiệp qua Internet. Nhiều ứng dụng B2B thó vị đang được phát triển. 1.5 XML có thể được sử dụng để chia sẻ dữ liệu Với XML, các tệp văn bản thuần tuý có thể dùng để chia sẻ dữ liệu. Vì dữ liệu XML được lưu dưới dạng văn bản thuần tuý, nên XML cung cấp một phương pháp không phụ thuộc phần cứng và phần mêm để chia sẻ dữ liệu. Nó cho phép tạo nên một cách dễ dàng hơn, dữ liệu mà nhiều ứng dụng khác nhau 2 có thể làm việc được. Nó cũng dễ dàng mở rộng hay nâng cấp một hệ thống lên hệ điều hành mới, và trình duyệt mới. XML có thể dùng để lưu trữ dữ liệu. Với XML, các tệp văn bản thuần tuý có thể dùng để lưu trữ dữ liệu. XML có thể dùng để lưu trữ dữ liệu trong tệp tin hay trong các cơ sở dữ liệu. Các ứng dụng có thể cất giữ hay lấy dữ liệu ở nơi lưu trữ, và các ứng dụng bình thường có thể dùng để hiển thị. 1.6 XML mô tả dữ liệu cụ thể hơn Với XML, dữ liệu dùng được với nhiều người hơn. Vì XML độc lập đối với phần cứng, phần mềm và ứng dụng, ta có thể khiến dữ liệu của mình dùng được không chỉ đối với trình duyệt HTML tiêu chuẩn. Các khách hàng và ứng dụng có thể truy cập tệp XML nh là nguồn dữ liệu, giống nh khi truy cập có sở dữ liệu. Dữ liệu có thể đọc được bởi mọi loại “ máy moc” (tác KHUNG KIẾN TRÚC TỔNG THỂ VÀ MÔ HÌNH ĐỀ XUẤT CHO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Mục lục DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Chương I Khung kiến trúc tổng thể mô hình đề xuất cho thành phố Đà Nẵng .3 I.Tổng quan Kiến trúc tổng thể II.Vai trò UBND thành phố Đà Nẵng Kiến trúc tổng thể thành phố Đà Nẵng III.Khung Kiến trúc tổng thể mô hình đề xuất cho thành phố Đà Nẵng .7 III.1 Kiến trúc nghiệp vụ 10 III.1.1 Kiến trúc qui trình 12 III.1.2 Kiến trúc tổ chức 18 III.2 Kiến trúc công nghệ .24 III.2.1 Quản trị 25 III.2.2 Các dịch vụ ứng dụng nghiệp vụ 26 III.2.3 Các dịch vụ nghiệp vụ thông minh 26 III.2.4 Các dịch vụ liệu .27 III.2.5 Các dịch vụ gia tăng hiệu suất hoạt động 27 III.2.6 Các dịch vụ diễn đạt .27 III.2.7 Các dịch vụ phần mềm 28 III.2.8 Các dịch vụ tích hợp 29 III.2.9 Kiến trúc hướng dịch vụ (SOA) 31 III.2.10 Các dịch vụ quản lý liệu .33 III.2.11 Các dịch vụ cung cấp hệ thống 34 III.2.12 Các dịch vụ mạng .34 III.2.13 Các dịch vụ quản lý mạng hệ thống 35 III.2.14 Các dịch vụ an toàn thông tin 35 III.3 Kiến trúc ứng dụng 37 III.3.1 Thiết kế phát triển ứng dụng .37 III.3.2 Phân loại ứng dụng 38 III.4 Kiến trúc thông tin 41 III.4.1 Quản trị sở hữu liệu .43 III.4.2 Sở hữu quản lý thông tin 43 III.4.3 Chất lượng độ chuẩn xác thông tin 44 III.4.4 Kiến trúc 45 III.4.5 Các hợp phần phụ liệu 46 III.5 Kiến trúc bảo vệ an toàn 52 III.5.1 Chính sách quản trị an toàn trung tâm 53 III.5.2 Các hợp phần sách bảo vệ an toàn .55 III.6 Kiến trúc dịch vụ 57 III.6.1 Thoả thuận chất lượng dịch vụ .59 III.7 Các tiêu chuẩn đề xuất 61 III.7.1 Các tiêu chuẩn qui trình .61 III.7.2 Các tiêu chuẩn liệu 63 III.7.3 Các tiêu chuẩn ứng dụng 64 III.7.4 Các tiêu chuẩn tích hợp ứng dụng 65 III.7.5 Tiêu chuẩn mạng 66 III.7.6 Các tiêu chuẩn an toàn 67 III.8 Tổng thể hợp phần Kiến trúc tổng thể Chính phủ điện tử thành phố Đà Nẵng .67 Chương II: Lộ trình triển khai Kiến trúc tổng thể thành phố Đà Nẵng 69 I.Lộ trình triển khai Kiến trúc tổng thể thành phố Đà Nẵng .69 I.1 Hiện trạng CPĐT thành phố Đà Nẵng .69 II.2 Lộ trình triển khai Kiến trúc tổng thể thành phố Đà Nẵng 71 II.Năm 2015 năm – Mô hình chuyển đổi CPĐT 84 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Viết tắt Định nghĩa API Giao diện chương trình ứng dụng BOO Xây dựng, vận hành, sở hữu BOT Xây dựng, vận hành, chuyển giao CMR Kho liệu mô tả tập trung hóa CRM Quản lý quan hệ khách hàng DBMS Hệ quản trị sở liệu DMS Hệ thống quản lý tài liệu EA Kiến trúc tổng thể EAF Khung kiến trúc tổng thể EAWG Nhóm công tác kiến trúc tổng thể G2B Nhà nước đến doanh nghiệp G2C Nhà nước đến người dân G2G Nhà nước đến Nhà nước GoVN Chính phủ Việt Nam GPR Cải cách qui trình hoạt động phủ GPRS Dịch vụ vô tuyến gói chung HCMC Thành phố Hồ Chí Minh HR Nguồn nhân lực HRMS Hệ thống quản lý nguồn nhân lực ICT Công nghệ thông tin Truyền thông IDE Môi trường phát triển tích hợp IDS / IPS Hệ thống phát xâm nhập ngăn ngừa ISMS Hệ thống quản lý bảo mật thông tin ISP Nhà cung cấp dịch vụ Internet IT Công nghệ thông tin IVR Thiết bị đáp ứng âm thoại tương tác KPI Chỉ số hiệu hoạt động MIC Bộ Thông tin Truyền thông NA Không có OLAP Xử lý phân tích trực tuyến OLTP Xử lý giao dịch trực tuyến PDA Thiết bị hỗ trợ kỹ thuật số cá nhân PIU Ban quản lý dự án PPP Công tư hợp danh Khung kiến trúc tổng thể mô hình đề xuất cho thành phố Đà Nẵng Trang Viết tắt Định nghĩa PwC PricewaterhouseCoopers RSS Nghiệp vụ tổng hợp cung cấp thông tin đơn giản SLA Thoả thuận cấp độ dịch vụ SOA Kiến trúc hướng dịch vụ TCICT Ủy ban kỹ thuật Công nghệ CHƢƠNG I MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ LOẠI HÌNH DU LỊCH VĂN HÓA TÂM LINH, CÁC MÔ HÌNH DU LỊCH TÂM LINH TRÊN THẾ GIỚI VÀ SỰ VẬN DỤNG CÁC LÝ LUẬN VÀ MÔ HÌNH NÀY CHO VIỆC PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA TÂM LINH Ở QUẢNG TRỊ MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ LOẠI HÌNH DU LỊCH VĂN HÓA TÂM LINH 1.1 Về văn hóa tâm linh Một số nhà nhân học, tâm lí học, khoa học xã hội cho yếu tố tâm linh thuộc tính người, bên cạnh yếu tố sinh học, tâm lý xã hội Đỗ Lai Thúy thừa nhận, “con người thực thể đa chiều… Đó chất sinh học, chất xã hội chất tâm linh Ba chất tạo thành chiều sâu, chiều rộng chiều cao người” [6, tr7]1 Trong yếu tố người, tâm linh yếu tố có biểu mơ hồ, không rõ nét, khó xác định nắm bắt Khái niệm tâm linh có nội hàm phức tạp dẫn đến có nhiều cách hiểu tâm linh, nhiên, bản, hiểu “tâm linh” dựa từ nguyên “Tâm linh” cấu tạo từ hai chữ “tâm” “linh” Tâm hiểu theo hướng tình cảm lòng nhân ái, hiểu theo từ tâm niệm nghĩ đến thường xuyên nhắc nhở để ghi nhớ làm theo, tức tin theo điều Như tâm tâm linh niềm tin Còn linh thiêng linh thiêng, thiêng liêng Như tâm linh hiểu khái quát niềm tin người vào linh thiêng Theo từ điển tiếng Việt Hoàng Phê, “tâm linh” hiểu theo hai hướng: Hướng thứ “khả biết trước biến cố xảy theo quan niệm tâm; Hướng thứ hai “tâm hồn, tinh thần” (thường có tính chất thiêng liêng) Tâm linh có gắn bó chặt chẽ với tín ngưỡng niềm tin tôn giáo Theo Nguyễn Đăng Duy, tâm linh hiểu thiêng liêng cao sống đời thường, niềm tin thiêng liêng sống tôn giáo; thiêng liêng cao cả, niềm tin thiêng liêng đọng lại biểu tượng, hình ảnh, ý niệm http://doan.edu.vn/do-an/luan-van-the-gioi-tam-linh-trong-truyen-tho-nom-4165/ 12 Tuy nhiên, tâm linh không đồng hoàn toàn với tín ngưỡng hay niềm tin tôn giáo2 Khái niệm tâm linh mang ý nghĩa rộng tích cực Theo Đỗ Lai Thúy tác phẩm “Phân tâm học văn hóa tâm linh”: “Trước đây, nói đến tâm linh người ta nghĩ đến tín ngưỡng tôn giáo, đồng với tín ngưỡng tôn giáo Thực ra, khái niệm tâm linh vừa hẹp lại vừa rộng khái niệm tín ngưỡng tôn giáo Hẹp tín ngưỡng tôn giáo phần tâm linh có phần mê tín dị đoan cuồng tín tôn giáo Bởi vừa lĩnh vực đời sống tinh thần vừa thiết chế xã hội, mà thiết chế xã hội không tránh khỏi tục hóa, tha hóa việc lợi dụng giai cấp thống trị Rộng tâm linh gắn liền với khái niệm thiêng liêng, cao cả, siêu việt… đời sống tôn giáo, mà có đời sống tinh thần, đời sống xã hội Không có Thượng đế, có chúa trời, Thần, Phật thiêng liêng, mà Tổ quốc, lòng yêu thương người, thật, công lý thiêng liêng không Có vậy, người đạt đến chiều cao người Vì bị giải thiêng người lấy để khu biệt với động vật” Trong sống thường ngày, tâm linh thể phút giây xuất thần ly thoát người Trong khoa học, dự báo, tiên cảm giúp nhà nghiên cứu đưa giả thiết rời rạc, bổ sung cho đoạn quan sát bị đứt quãng thành chuỗi giả thiết khả thi để nhà bác học đúc thành giả thuyết Trong nghệ thuật, nghệ sĩ không dừng lại nhận thức lô-gích Phản ánh sáng tạo; sáng tạo nghệ thuật đòi hỏi nghệ sĩ cầu viện trực giác, linh tính, chộp lấy phút thăng hoa, thần minh, linh cảm trình sáng tạo Trong nghi thức tôn giáo, tín ngưỡng, nhà triết học cổ điển Đức Feuerbach coi mối quan hệ Con người Thần Thánh nằm bình diện tâm linh đặc biệt Ông viết: “Người theo tín ngưỡng hướng tới Thượng đế với lời cầu nguyện sùng kính, tin rằng, Thượng đế tham dự vào đau khổ, ước nguyện anh ta, tin rằng, Thượng đế nghe thấy tiếng nói lúc cầu nguyện ”3 Chính vậy, tâm linh dạng thức văn hóa dạng thức văn hóa http://www.reds.vn/index.php/tri-thuc/ton-giao/4662-cau-hoi-ve-tam-linh-va-tiem-nang-con-nguoi Tạp chí Nghiên cứu người số (16), H, 2005, tr 23 13 đặc biệt, thể chỗ, chứa đựng nhiều điều bí ẩn cao cả, mà người muốn tìm hiểu khám phá Có thể nói từ có xã hội loài người có xuất văn hóa tâm linh Nền văn hóa tồn song song với văn hóa đời thường Văn hóa tâm linh mạch ngầm chảy lòng nhân loại, cầu nối người giới tự nhiên ngày với tiến loài người lĩnh vực khoa học, văn hóa tâm linh nhìn nhận góc độ ánh sáng khoa học tảng đạo đức người [ Văn hoá tâm linh mặt hoạt động văn hoá xã hội Mô hình, giải pháp học thực tiễn phát triển ứng dụng CNTT-TT nông thôn Ths Nguyễn Hồng Vân Khoa CNTT&TT – Đại Học Cần Thơ Hội Tin học TP Cần Thơ Đà Lạt 8/2015 Nội dung Vấn đề chung ICT nông thôn Mô hình ICT nông thôn Mô hình hình thức truyền thông Hệ thống ứng dụng ICT nông thôn Một số học ICT nông thôn Kết luận & đề nghị Vấn đề chung ICT nông thôn  Vấn đề ứng dụng CNTT-TT phục vụ NN&PTNT nội dung nghiên cứu triển khai tổ chức quốc tế khu vực (UNDP, FAO, WB) hầu hết quốc gia  Kết nhiều công trình nghiên cứu công bố vấn đề vừa có tính định hướng, vừa có giá trị tổng kết đánh giá thực tiển qua nội dung:  Vấn đề chung ICT nông thôn  Mô hình ICT nông thôn  Mô hình hình thức truyền thông ICT nông thôn  Hệ thống ứng dụng ICT nông thôn  Một số học ICT nông thôn Vấn đề chung ICT nông thôn Ở nước phát triển vấn đề nông nghiệp phát triển nông thôn đề cập toàn diện:  Con người  Kinh tế  Khoa học – công nghệ  Chính sách  Tài nguyên – môi trường Nguồn: HTTP://www.iiasa.ac.at/Research/ERD/net/pdf/heilig_1.pdf Trong nội dung CNTT-TT có liên quan tới toàn hoạt động phát triển nông thôn, có tác động đến lĩnh vực sản xuất đời sống khu vực nông thôn Vấn đề chung ICT nông thôn Ở nước phát triển Hàn Quốc, công nghệ thông tin xem cầu nối tích hợp công nghệ  Công nghệ sinh học  Công nghệ trồng trọt  Công nghệ môi trường  Công nghệ quản lý Nguồn: http://zoushoku.narc.affrc.go.jp/ADR/AFITA/afita/afita-conf/2002/part0/p009.pdf Thành hệ thống công nghệ tổng thể phục vụ nông nghiệp phát triển nông thôn Nội dung Vấn đề chung ICT nông thôn Mô hình ICT nông thôn Mô hình hình thức truyền thông Hệ thống ứng dụng ICT nông thôn Một số học ICT nông thôn Kết luận & đề nghị Mô hình ICT nông thôn  ICT nông thôn diễn hầu hết quốc gia giới Tùy thuộc vào điều kiện kinh tế - công nghệ - xã hội quốc gia, vùng nông thôn  ICT chìa khóa tạo khả hỗ trợ đổi phát triển bền vững nông thôn tạo giá trị cho công dân doanh nghiệp Mô hình khung ICT nông thôn châu Âu:  Hạ tầng ICT  Ứng dụng ICT  ICT với hệ thống quản lý  ICT với hội kinh doanh dịch vụ Nguồn: http://www.ami-netfood.com/Deliverables/AMINetfood%20Strategic%20Research %20Agenda.pdf Mô hình ICT nông thôn Mô hình khung ICT nông thôn châu Âu:  Hạ tầng ICT nông thôn: Tổ chức đơn vị ICT nông thôn, giải pháp truyền thông, phần cứng, phần mềm máy tính  Ứng dụng ICT: Thương mại nông thôn, cung cấp thông tin tri thức, quyền điện tử, học điện tử, y tế từ xa, làm việc từ xa, truyền tin địa phương  ICT với hệ thống quản lý mới: Bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, sản xuất bền vững biến đổi khí hậu  ICT với hội kinh doanh dịch vụ mới: đề cập đến tăng trưởng, công ăn việc làm, tính bền vững xem thách thức ICT nông thôn ICT nông thôn nước phát triển đề cập chủ đề song mức độ phù hợp với trình độ kinh tế - điều kiện tự nhiên – đặc trưng xã hội Nội dung Vấn đề chung ICT nông thôn Mô hình ICT nông thôn Mô hình hình thức truyền thông Hệ thống ứng dụng ICT nông thôn Một số học ICT nông thôn Kết luận & đề nghị Mô hình hình thức truyền thông 1- Trung tâm truyền thông:  Đơn vị ICT nông thôn phổ biến Trung tâm truyền thông (Telecentre) nông thôn / Trung tâm ICT nông thôn: Một điểm công cộng cho phép người dân sử dụng máy tính, Internet công nghệ khác để truy cập thông tin, giao tiếp phát triển kỹ số  Trung tâm ICT nông thôn tập trung vào việc sử dụng công nghệ để hỗ trợ phát triển cộng đồng, giảm nghèo, giảm bớt cô lập, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội 10 Hệ thống ứng dụng ICT nông thôn Hệ thống ứng dụng ICT nông thôn kỳ vọng Nhật Bản 16 Hệ thống ứng dụng ICT nông thôn 2- Hệ thống thu thập, xử lý cung cấp thông tin: Ứng dụng ICT nông thôn cần phải hỗ trợ người dân khu vực nông thôn thu nhận thông tin hữu ích  Các hệ thống tìm kiếm thông tin truyền thống: Các máy tìm kiếm truyền thống Google, Yahoo, hỗ trợ tích cực việc thu thập thông tin từ Internet  Các hệ thống tìm kiếm thông tin đối tượng: Các hệ máy tìm kiếm thông minh, kết thực thể phù hợp với yêu cầu người dùng  Các hệ thống thu thập cung cấp thông ... Kiến trúc ADO. NET ADO. NET sử dụng kiến trúc nhiều tần xoay quanh vài khái niệm Connection, Command, đối tượng DataSet Một điểm khác biệt ADO. NET với vài công nghệ CSDL khác cách mà ADO. NET tương... Tier ASP .NET Master Pages ASP .NET Web Forms ASP .NET Web User Controls Business Tier ASP .NET Master Pages C# Class SQL Server Data Tier ASP .NET Master Pages SQL Server Stored Procedures ASP .NET Data... SqlDbType.VarChar, 25).Value = title; cmd.Parameters.Add("@LastName", SqlDbType.VarChar, 20).Value = lastName; cmd.Parameters.Add("@FirstName", SqlDbType.VarChar, 20).Value = firstName; // Mo ket

Ngày đăng: 26/10/2017, 16:40

Hình ảnh liên quan

Hình 1. Kiến trúc ADO.NET - kien truc ado net va mo hinh 3 tang trong phat trien ung dung web

Hình 1..

Kiến trúc ADO.NET Xem tại trang 4 của tài liệu.
Các ví dụ dưới đây thực hiện trên bảng Employees của CSDL Northwind - kien truc ado net va mo hinh 3 tang trong phat trien ung dung web

c.

ví dụ dưới đây thực hiện trên bảng Employees của CSDL Northwind Xem tại trang 6 của tài liệu.
Mô hình 3 tầng (three tier) - kien truc ado net va mo hinh 3 tang trong phat trien ung dung web

h.

ình 3 tầng (three tier) Xem tại trang 12 của tài liệu.
Tên và chức năng của mỗi tầng trong mô hình 3 tầng - kien truc ado net va mo hinh 3 tang trong phat trien ung dung web

n.

và chức năng của mỗi tầng trong mô hình 3 tầng Xem tại trang 13 của tài liệu.
Để thêm một sản phẩm vào giỏ hàng thi người dùng sẽ bấm vào nút Add To Cart. Hình dưới cho thấy luồng thông tin chạy qua các tầng của ứng dụng   - kien truc ado net va mo hinh 3 tang trong phat trien ung dung web

th.

êm một sản phẩm vào giỏ hàng thi người dùng sẽ bấm vào nút Add To Cart. Hình dưới cho thấy luồng thông tin chạy qua các tầng của ứng dụng Xem tại trang 14 của tài liệu.

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan