0

ĐÁNH GIÁ THIỆT hại KINH tế của nước BIỂN DÂNG đến HIỆU QUẢ sử DỤNG đất NÔNG NGHIỆP TỈNH NAM ĐỊNH TT

27 121 0
 • ĐÁNH GIÁ THIỆT hại KINH tế của nước BIỂN DÂNG đến HIỆU QUẢ sử DỤNG đất NÔNG NGHIỆP TỈNH NAM ĐỊNH TT

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 09:28

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Vũ Văn Doanh ĐÁNH GIÁ THIỆT HẠI KINH TẾ CỦA NƯỚC BIỂN DÂNG ĐẾN HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TỈNH NAM ĐỊNH Chuyên ngành: Môi trường đất nước Mã số: 62.44.03.03 TÓM TẮT DỰ THẢO LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG Hà Nội - 2017 Công trình hoàn thành tại: Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Doãn Hà Phong PGS.TS Vũ Quyết Thắng Phản biện: Phản biện: Phản biện: Luận án bảo vệ trước Hội đồng cấp Đại học Quốc gia chấm luận án tiến sĩ họp vào hồi ngày tháng năm 20 Có thể tìm hiểu luận án tại: - Thư viện Quốc gia Việt Nam - Trung tâm Thông tin - Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Theo tính toán Bộ Tài nguyên Môi trường (2016), mực nước biển dâng 100cm khoảng 16,8% diện tích Đồng sông Hồng (ĐBSH) có nguy bị ngập Nam Định hai tỉnh (cùng với Thái Bình) có nguy ngập cao với khoảng 58,0% diện tích toàn tỉnh Đối với khu vực đồng ven biển tỉnh Nam Định, mực NBD ảnh hưởng lớn đến tình hình sử dụng đất ven biển, đặc biệt đất nông nghiệp (ĐNN) Theo ước tính, NBD 100cm, 60% diện tích huyện ven biển Hải Hậu, Giao Thủy, Nghĩa Hưng có nguy bị ngập (Bộ TNMT, 2016) Trong năm gần đây, nhiều nghiên cứu đánh giá thiệt hại kinh tế - xã hội BĐKH, đặc biệt NBD thực giới Việt Nam Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu dừng lại tác động mang tính chất định tính chưa nghiên cứu đánh giá mức độ tác động cụ thể đến sử dụng đất NBD nước ta phạm vi lớn Từ lý kể việc lựa chọn đề tài “Đánh giá thiệt hại kinh tế NBD đến hiệu sử dụng đất nông nghiệp tỉnh Nam Định” cần thiết Mục tiêu nội dung nghiên cứu Mục tiêu: i) Xây dựng quy trình hệ phương pháp đánh giá mức độ thiệt hại NBD đến loại ĐNN khu vực ven biển tỉnh Nam Định ii) Áp dụng quy trình hệ phương pháp để xác định giá trị thiệt hại sử dụng ĐNN NBD khu vực ven biển tỉnh Nam Định iii) Đề xuất giải pháp ứng phó, sử dụng hiệu tài nguyên ĐNN bối cảnh BĐKH Nội dung nghiên cứu: i) Tổng quan BĐKH, NBD Việt Nam tỉnh Nam Định; ii) Nghiên cứu điều kiện tự nhiên kinh tế - xã hội sử dụng ĐNN Nam Định; iii) Xây dựng hệ thống đồ nguy ngập, đồ tác động NBD đến loại ĐNN huyện ven biển tỉnh Nam Định; iv) Nghiên cứu xây dựng quy trình ứng dụng hệ phương pháp lượng giá giá trị kinh tế tính toán thiệt hại để đánh giá ảnh hưởng NBD tới loại ĐNN huyện ven biển tỉnh Nam Định; v) Nghiên cứu đề xuất biện pháp thích ứng giảm nhẹ tác động BĐKH nói chung NBD nói riêng đến việc sử dụng ĐNN huyện ven biển tỉnh Nam Định để phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội bối cảnh BĐKH Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: loại đất nông nghiệp, gồm đất trồng lúa, nuôi trồng thủy sản, làm muối rừng ngập mặn (RNM), chịu tác động NBD huyện ven biển Ngoài hệ thống đê biển công trình thủy nông chống xâm nhập mặn đối tượng chịu tác động NBD Phạm vi nghiên cứu Phạm vi thời gian: Tính toán thiệt hại đối tượng bị tác động quy đổi giá trị thời điểm năm 2010 cho năm 2020 đến 2050 Phạm vi không gian: huyện ven biển tỉnh Nam Định gồm: Nghĩa Hưng, Hải Hậu, Giao Thủy huyện Xuân Trường Phương pháp thực Để giải nội dung trên, luận án lựa chọn kịch kịch phát thải KNK phù hợp với địa phương từ kịch BĐKH, NBD cho Việt Nam Bộ TNMT năm 2016 Sử dụng phương pháp đồ để xây dựng đồ nguy ngập đồ tác động NBD tới loại ĐNN huyện tỉnh Nam Định gồm Nghĩa Hưng, Hải Hậu, Giao Thủy Xuân Trường Từ đồ tác động NBD tới ĐNN xác định loại ĐNN diện tích bị tác động Luận án sử dụng phương pháp lượng giá giá trị kinh tế để tính toán giá trị bị thiệt hại ĐNN tác động NBD Cuối luận án tham vấn nhà quản lý, cộng đồng để đề xuất biện pháp giảm nhẹ thích ứng trước tác động NBD Những điểm luận án: i) Xây dựng quy trình hệ phương pháp có sở khoa học thực tiến để xác định mức độ ảnh hưởng nguy ngập lụt NBD ĐNN dựa điều kiện tự nhiên hoạt động người dân khu vực hệ thống đê; ii) Lần đầu tính toán, đánh giá thiệt hại kinh tế tác động NBD đến đất sử dụng ĐNN tỉnh Nam Định; iii) Đề xuất giải pháp giảm thiểu tác động NBD đến hiệu sử dụng ĐNN cách chủ động điều kiện BĐKH (tập trung chủ yếu vào nhóm ĐNN ven biển điều kiện sở hạ tầng) Ý nghĩa khoa học đóng góp thực tiễn luận án (1) Cung cấp sở khoa học phương pháp luận đánh giá thiệt hại kinh tế NBD đến loại ĐNN khác nhau; (2) Xây dựng quy trình áp dụng thử nghiệm phương pháp lượng giá giá trị kinh tế để xác định mức độ thiệt hại đến ĐNN NBD; (3) Đề xuất giải có sở khoa học phù hợp với điều kiện địa phương, hỗ trợ định sử dụng hiệu ĐNN có tính đến yếu tố BĐKH quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định, góp phần thực chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với BĐKH Việt Nam; (4) Cung cấp quy trình, hệ phương pháp khoa học xác định mức độ ảnh hưởng nguy ngập lụt NBD đến ĐNN phù hợp với địa phương có điều kiện tự nhiên tương đồng với tỉnh Nam Định CHƯƠNG TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1.TỔNG QUAN VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, NBD 1.1.1 Một số khái niệm, thuật ngữ liên quan Biến đổi khí hậu; Nước biển dâng; Thiên tai; Rủi ro thiên tai; Thiệt hại thiên tai; Tổng giá trị kinh tế; Tổn thất thiệt hại; Mức thiệt hại; ĐNN; Thích ứng với BĐKH dựa vào hệ sinh thái 1.1.2 Biểu BĐKH, NBD Việt Nam Về mực nước biển trạm hải văn Việt Nam có xu hướng tăng rõ rệt với mức tăng khoảng 2,45mm/năm Tính trung bình cho toàn dải ven biển Việt Nam, mực nước biển tăng khoảng 3,50±0,7mm/năm 1.1.3 Biểu biến đổi khí hậu, NBD Nam Định a Nhiệt độ: Nhiệt độ trung bình hàng năm Nam Định tăng lên 0,13 C/thập kỷ b Lượng mưa: Tại trạm Nam Định, lượng mưa năm thời kỳ 1960 -2014 giảm trung bình 5,3mm/năm e Mực nước biển: Mực nước khu vực Nam Định tăng với tốc độ trung bình 1,95mm/năm Theo số liệu vệ tinh giai đoạn 1993-2013 tăng với tốc độ trung bình 2,9mm/năm f Kịch NBD cho Nam Định: Với kịch nồng độ KNK trung bình cao (RCP6.0), vào kỷ 21, khu vực này, mực NBD khoảng từ 14-32cm, đến cuối kỷ 21, mực NBD khoảng từ 3679cm 1.1.4 Điều kiện địa hình, địa chất liên quan đến NBD khu vực Nam Định Một số nghiên cứu địa chất mối liên quan mực dâng nước biển với vận động kiến tạo địa chất Quan điểm chung nhà địa chất cho ảnh hưởng vai trò sụt lún tân kiến tạo đến trình sạt lở bờ biển Nam Định tương đối nhỏ chưa rõ ràng so với nguyên nhân ngoại sinh 1.2 TỔNG QUAN VỀ TÁC ĐỘNG CỦA NBD DO BĐKH ĐẾN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM 1.2.1 Tác động qua lại NBD sử dụng ĐNN 1.2.1.1 Tác động NBD đến sử dụng đất NBD có ảnh hưởng lớn đến sử dụng ĐNN đất phi nông nghiệp Theo Viện KHKTTVBĐKH (2010) cho thấy, tăng lên mực nước biển khu vực ĐBSH làm diện tích RNM bị thu hẹp, tăng khó khăn cho nghề làm muối nuôi trồng thủy sản, đe dọa công trình 1.2.1.2 Tác động việc sử dụng đất đến NBD Theo Tổng cục Quản lý đất đai (2014), lượng phát thải KNK sử dụng đất chuyển đổi mục đích sử dụng đất nguyên nhân tác động tới BĐKH, NBD toàn cầu 1.2.2 Cách tiếp cận đối tượng bị tác động NBD Đánh giá tác động NBD việc xác định ảnh hưởng NBD đến môi trường hoạt động kinh tế xã hội Có nhiều cách tiếp cận đánh giá tác động BĐKH nói chung NBD nói riêng 1.2.3 Các phương pháp đánh giá tác động NBD Báo cáo đánh giá lần thứ IPCC (TAR) nêu dạng phương pháp Viện KHKTTVBĐKH (2011) khuyến cáo nhóm phương pháp đánh giá tác động BĐKH, NBD đến ngành lĩnh vực khác Trong khuôn khổ luận án này, việc đánh giá tác động NBD tương lai cho tỉnh Nam Định thực theo kịch BĐKH NBD Việt Nam với phương pháp chủ đạo lượng giá giá trị kinh tế 1.2.4 Nghiên cứu tác động NBD BĐKH giới Trong thời gian gần ngày nhiều nghiên cứu tác động NBD tới nhiều lĩnh vực đặc biệt Cơ chế quốc tế Warsaw tổn thất thiệt hại thành lập từ năm 2013 gần Hiệp định Paris BĐKH thông qua (2015) Hầu hết nghiên cứu tác động NBD tới tài nguyên đất cố gắng định lượng số thiệt hại với phương pháp sử dụng chủ yếu ước tính mức độ thiệt hại chung theo tỷ lệ phần trăm(%) so với GDP quốc gia Bên cạnh số nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích chi phí - lợi ích (CBA) để đánh giá tác động với kịch khác 1.2.5 Nghiên cứu tác động NBD BĐKH Việt Nam a) Nghiên cứu nước Việt Nam Nghiên cứu Việt Nam tác động NBD tới dải ven bờ thực giai đoạn 1994-1996 dự án “Đánh giá tổn thương định hướng quản lý tổng hợp dải ven bờ biển Việt Nam” Bên cạnh nghiên cứu tác giả nước tác động NBD như: Tom G (1996); Adger, W.Neil (1999); Carew-Reid (2007); ADB (2009), nghiên cứu nước tác động NBD ngày tăng lên Từ nghiên cứu nước thấy rằng, nghiên cứu ảnh hưởng NBD đến Việt Nam định lượng mức độ thiệt hai, nhiên phạm vi quy quy mô rộng, kịch NBD chưa sát với điều kiện nước ta, phương án sử dụng biến động đất chưa tính tới nghiên cứu b) Nghiên cứu điển hình liên quan nước ta khu vực Nam Định Tổng hợp nghiên cứu thực địa bàn tỉnh Nam Định thấy nhóm sau: Nhóm thứ nghiên cứu vai trò, tầm quan trọng giá trị dạng tài nguyên hệ sinh thái quan trọng, nhạy cảm Nam Định như: tài nguyên đất, rừng ngập mặn, đất ngập nước Nhóm nghiên cứu thứ nghiên cứu tác động BĐKH, xâm nhập mặn tới nhóm đối tượng cụ thể khác 1.3 PHƯƠNG PHÁP LƯỢNG GIÁ GIÁ TRỊ KINH TẾ 1.3.1 Các yếu tố cấu thành tổng giá trị kinh tế (TEV) Theo Bolt et al (2005) Pearce (l990) gồm nhóm giá trị: a Giá trị sử dụng: giá trị lợi ích thu từ việc sử dụng trực tiếp tài nguyên môi trường Giá trị sử dụng chia làm ba loại: Giá trị sử dụng trực tiếp; Giá trị sử dụng gián tiếp; Giá trị lựa chọn b Giá trị không sử dụng: chia làm hai loại: Giá trị tồn tại; Giá trị lưu truyền 1.3.2 Phương pháp lượng giá tổng giá trị kinh tế Theo nhà kinh tế môi trường, có nhóm phương pháp thường sử dụng: Nhóm 1: Phương pháp dựa vào thị trường thực; Nhóm 2: Phương pháp dựa vào thị trường thay thế; Nhóm 3: Phương pháp dựa vào thị trường giả định Ngoài nhóm kể có số phương pháp chuyển giao lợi ích, phân tích chi phí - lợi ích 1.3.3 Hiện trạng lượng giá giá trị kinh tế Việt Namnước ta, lượng giá kinh tế HST lần Nguyễn Hoàng Trí nnk thực đối tượng HST RNM (1996) Việc lượng hóa giá trị kinh tế HST Việt Nam thời gian gần quan tâm nhà khoa học, quan quản lý nhà nước 1.4 TỔNG QUAN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI KHU VỰC NGHIÊN CỨU 1.4.1 Điều kiện tự nhiên tỉnh Nam Định 1.4.1.1 Vị trí địa lý 1.4.1.2 Địa hình 1.4.1.3 Thủy văn thủy nông 1.4.1.4 Tài nguyên đất Theo kết điều tra, khảo sát từ báo cáo điều chỉnh quy hoạch năm 2015, đất Nam Định gồm nhóm, 13 loại đất (đơn vị dẫn đồ đất) với 135.582 tương đương 82,8% tổng diện tích tự nhiên toàn tỉnh Về thổ nhưỡng, đất Nam Định chia thành vùng rõ rệt: Vùng đất cổ phía Bắc vùng đất trẻ phía Nam 1.4.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 1.4.2.1 Dân số: 1.850 nghìn người (chiếm 2,1% dân số nước) đứng thứ khu vực đồng sông Hồng (20.702 nghìn người) đứng thứ toàn quốc 1.4.2.2.Tăng trưởng chuyển dịch cấu kinh tế Về tăng trưởng kinh tế: Tốc độ tăng trưởng thời gian qua Nam Định nhanh so với khu vực Đồng sông Hồng mức tăng mức trung bình 1.4.3 Các đối tượng có khả bị tác động nước biển dâng khu vực Nam Định 1.4.3.1 Các đối tượng có khả bị tác động NBD khu vực đê a) Hoạt động nuôi trồng thủy sản b) Hoạt động làm muối c) Rừng ngập mặn 1.4.3.2 Các đối tượng có khả bị tác động NBD khu vực đê đê a) Thiệt hại sở hạ tầng b) Các loại đất nông nghiệp CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Để thực mục tiêu nội dung nghiên cứu luận án, luận án sử dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu chủ yếu như: Thu thập tài liệu, số liệu thứ cấp, phương pháp Delphi, phương pháp điều tra khảo sát thực tế, phương pháp chồng ghép đồ, lượng giá thiệt hại kinh tế phân tích chi phí lợi ích mở rộng, chi tiết trình bày đây: 2.1 PHƯƠNG PHÁP THU THẬP TÀI LIỆU, SỐ LIỆU THỨ CẤP Với mảng tài liệu gồm: BĐKH, NBD; sử dụng ĐNN; lượng giá thiệt hại kinh tế 2.2 PHƯƠNG PHÁP DELPHI Trong nghiên cứu phương pháp Delphi thực với nội dung sau: - Lựa chọn kịch BĐKH, NBD cho tỉnh Nam Định xác định khu vực bị tác động mạnh NBD tỉnh Nam Định; - Xác định loại ĐNN đối tượng có khả bị tác động NBD khu vực bị tác động mạnh Nam Định; - Xác định mức thiệt hại cho khu vực hệ thống đê tác động NBD 2.3 PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA KHẢO SÁT THỰC TẾ Nghiên cứu tổ chức đợt điều tra khảo sát thực tế với nội dung sau: 2.3.1 Điều tra khảo sát thực tế hiệu chỉnh đồ 2.3.2 Điều tra khảo sát mức độ tác động NBD đến ĐNN giải pháp thích ứng với BĐKH NBD địa phương 2.4 PHƯƠNG PHÁP CHỒNG CHẬP BẢN ĐỒ Trong nghiên cứu ứng dụng để xây dựng đồ tác động NBD tới ĐNN với phương án sử dụng đất mốc thời gian nghiên cứu ứng với mực NBD 12, 18, 24 32cm vào năm từ 2020 đến 2050 2.5 PHƯƠNG PHÁP LƯỢNG GIÁ THIỆT HẠI KINH TẾ Để đánh giá tác động NBD đến sử dụng ĐNN tỉnh Nam Định cách định lượng, luận án sử dụng tổng hợp công thức liên quan tới lượng giá giá trị kinh tế hệ sinh thái trình bày chương như: tổng giá trị kinh tế (TEV) Bolt nhóm phương Nội dung quy trình tổng hợp đánh giá thiệt hại kinh tế NBD đến loại ĐNN tỉnh Nam Định với quy trình quan trọng sau: Hình 3.2 Quy trình xây dựng đồ nguy ngập đồ tác động NBD đến ĐNN Điểm khác biệt phương pháp xây dựng đồ tác động NBD đến loại ĐNN cho khu vực Nam Định so với phương pháp xây dựng đồ nguy ngập theo kịch Bộ TNMT có thêm bước điều tra thực địa hiệu chỉnh đồ nguy ngập để xây dựng đồ nguy ngập phù hợp với thực tế Đây điểm phương pháp xây dựng đồ tác động NBD đến loại ĐNN cho tỉnh Nam Định luận án để xác định xác diện tích loại đất có nguy bị tác động khu vực đê Dựa tài liệu hướng dẫn IPCC (2001) kết tham vấn chuyên gia, nghiên cứu xây dựng quy trình đánh giá thiệt hại 11 tác động NBD cho huyện bị tác động NBD đến sử dụng ĐNN trình bày cụ thể hình 3.3 đây: Bản đồ tác động NBD tới sử dụng ĐNNN BĐ HT 2010 2015 QH 2020 Xác định đối tượng bị tác động nước biển dâng cho khu vực đê biển Sử dụng PP chập đồ xác định diện tích đất nông nghiệp bị tác động ĐT khảo sát Lựa chọn hệ số chiết khấu (r) đưa giá trị tính thời điểm năm 2010 Tính toán thiệt hại kinh tế nước biển dâng tới loại đất nông nghiệp, hệ thống đê, cống ngăn mặn ĐT khảo sát Biểu diễn kết tính toán thiệt hại kinh tế đồ Hình 3.3 Quy trình đánh giá thiệt hại kinh tế NBD đến loại ĐNN Quy trình đánh giá thiệt hại gồm bước chính, Trong quy trình tính toán thiệt hại nội dung quan trọng tính toán giá trị trung bình đối tượng bị tác động xác định mức độ thiệt hại 3.2 HỆ THỐNG BẢN ĐỒ NGUY CƠ NGẬP VÀ BẢN ĐỒ TÁC ĐỘNG CỦA NƯỚC BIỂN DÂNG ĐẾN SỬ DỤNG ĐNN 3.2.1 Xu hướng biến động sử dụng ĐNN huyện Nghĩa Hưng, Hải Hậu, Giao Thủy Xuân Trường từ 2010 đến 2020 12 Xu hướng biến động sử dụng ĐNN nói chung huyện giảm dần diện tích đất trồng lúa đất làm muối, diện tích đất nuôi trồng thủy sản RNM có xu hướng tăng Đây xu hầu hết địa phương nước: loại đất canh tác có giá trị kinh tế không cao chuyển dịch sang loại hình đất canh tác mang lại giá trị kinh tế cao 3.2.2 Bản đồ tác động nguy ngập NBD theo kịch đến loại đất nông nghiệp Luận án sử dụng đồ gồm trạng 2010, trạng 2015 quy hoạch đến năm 2020 với giả thiết phương án sử dụng đất thời điểm từ 2020 đến 2050, luận án xây dựng 12 đồ tác động NBD đến ĐNN huyện theo nội dung sau: 3.2.2.1 Bản đồ tác động nguy ngập NBD đến loại ĐNN theo đồ quy hoạch sử dụng đất tỉnh Nam Định đến năm 2020 3.2.2.2 Bản đồ tác động nguy ngập NBD đến loại ĐNN theo đồ trạng sử dụng đất tỉnh Nam Định năm 2015 3.2.2.3 Bản đồ tác động nguy ngập NBD đến loại ĐNN theo đồ trạng sử dụng đất tỉnh Nam Định năm 2010 Từ 12 đồ tác động NBD đến loại ĐNN luận án xây dựng bảng số liệu diện tích ĐNN bị tác động cho biết tỷ lệ ngập, bảng số liệu phân tách khu vực ngập hệ thống đê Dưới số bảng tính đồ điển hình bảng 3.1; 3.2 hình 3.4 13 Hình 3.3 Bản đồ tác động NBD đến loại ĐNN vào năm 2050 theo đồ QHSD đất 2020 - Diện tích loại ĐNN gồm: đất trồng lúa, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối đất RNM bị tác động NBD huyện ngày gia tăng theo thời gian, tỷ lệ diện tích ngập loại đất so với diện tích đất tự nhiên huyện dao động từ 1,3 tới 10,7%; - Diện tích đất trồng lúa đối tượng bị tác động nhiều NBD, - Theo phương án sử dụng đất có khả xảy tương lai, kịch sử dụng đất theo đồ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 trạng 2015 kịch có diện tích loại ĐNN bị tác so với kịch sử dụng đất theo đồ trạng sử dụng đất năm 2010 14 Bảng 3.1 Diện tích loại ĐNN bị tác động NBD từ 2020 đến 2050 với mức ngập 12, 18, 24 32cm theo đồ QH sử dụng đất 2020 Huyện Diện tích đất tự nhiên quy hoạch năm 2020 (ha) Loại đất Đất trồng lúa Đất NTTS Đất làm muối Đất rừng NM Diện tích QH 2020 (ha) 8599,4 4639,3 26.488,8 31,0 2213,7 Tổng cộng 15483,4 Tỷ lệ loại ĐNN bị tác động so với diện tích đất tự nhiên (%) Đất trồng lúa 8014,4 Đất NTTS 3090,6 Hải Hậu 22.814,1 Đất làm muối 213,7 Đất rừng NM 84,5 Tổng cộng 11403,2 Tỷ lệ loại ĐNN bị tác động so với diện tích đất tự nhiên (%) Đất trồng lúa 6561,0 Đất NTTS 5647,7 Giao Thủy 24.464,1 Đất làm muối 305,3 Đất rừng NM 2178,4 Tổng cộng 14692,4 Tỷ lệ loại ĐNN bị tác động so với diện tích đất tự nhiên (%) Đất trồng lúa 4608,8 Đất NTTS 1196,2 Xuân 11.609,5 Trường Đất làm muối 0,0 Đất rừng NM 0,0 Tổng cộng 50805,0 Tỷ lệ loại ĐNN bị tác động so với diện tích đất tự nhiên (%) Nghĩa Hưng Diện tích loại ĐNN bị tác động NBD theo thời gian (ha) Tỷ lệ diện tích loại ĐNN bị tác động NBD theo thời gian (%) 2020 (12cm) 599,1 104,1 0,0 58,9 762,1 2,9 494,6 22,5 22,9 0,6 540,6 2,4 290,5 44,8 3,7 22,1 361,11 1,5 138,7 7,5 0,0 0,0 146,2 1,3 2020 (12cm) 7,0 2,2 0,0 2,7 2030 (18cm) 12,0 2,9 0,0 3,0 2040 (24cm) 17,2 3,7 0,0 3,3 2050 (32cm) 25,1 4,7 0,0 3,7 6,2 0,7 10,7 0,7 9,9 1,6 21,2 3,8 14,1 2,7 35,3 6,0 20,4 4,2 58,2 9,0 4,4 0,8 1,2 1,0 10,6 1,9 7,7 2,8 16,1 2,9 20,4 4,8 23,0 4,1 41,5 8,1 3,0 0,6 6,0 0,9 8,9 1,2 12,5 1,3 2030 (18cm) 1031,5 135,9 0,0 66,2 1233,6 4,7 792,3 48,6 45,3 3,2 889,5 3,9 694,4 108,3 23,5 61,5 887,7 3,6 277,2 11,0 0,0 0,0 288,2 2,5 15 2040 (24cm) 1483,3 170,6 0,0 73,4 1727,3 6,5 1126,6 82,7 75,5 5,1 1289,8 5,7 1054,6 161,8 62,3 104,1 1382,8 5,7 412,3 14,0 0,0 0,0 426,3 3,7 2050 (32cm) 2160,0 219,0 0,0 82,6 2461,6 9,3 1633,2 128,5 124,3 7,6 1893,6 8,3 1508,4 230,7 126,7 176,1 2042,0 8,3 577,4 16,1 0,0 0,0 593,5 5,1 Bảng 3.2 Diện tích ĐNN bị tác động NBD khu vực đê từ năm 2020 – 2050 theo đồ quy hoạch 2020 Huyện Nghĩa Hưng Loại đất Đất trồng lúa 8599,4 Đất NTTS 4639,3 6,5 7,1 7,5 97,9 129,5 163,4 211,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Đất rừng NM 2213,7 57,7 64,3 72,8 7,8 8,5 9,1 9,8 Đất trồng lúa 8014,4 0,0 0,0 0,0 0,0 494,6 792,3 1126,6 1633,2 3090,6 7,9 18,7 31,0 49,5 14,7 29,9 51,7 78,9 213,7 2,7 5,2 7,8 13,1 20,2 40,1 67,6 111,2 Đất rừng NM 84,5 0,2 0,3 0,3 0,6 0,4 2,9 4,8 7,0 Đất trồng lúa 6561,0 0,0 0,0 0,0 0,0 290,5 694,4 1054,6 1508,4 5647,7 41,6 90,7 124,4 161,1 3,3 17,6 37,3 69,6 Đất làm muối Đất NTTS 305,3 2,2 8,9 13,4 23,0 1,4 14,6 48,9 103,7 Đất rừng NM 2178,4 21,4 59,8 100,8 169,1 0,7 1,7 3,3 7,0 Đất trồng lúa 4608,8 0,0 0,0 0,0 0,0 138,7 277,2 412,3 577,4 Đất NTTS 1196,2 0,0 0,0 0,0 0,0 7,5 11,0 14,0 16,1 Đất làm muối 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Đất rừng NM 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Đất làm muối Xuân Trường 6,2 Diện tích ngập đê ảnh hưởng tới loại đất (ha) 2020 2030 2040 2050 12cm 18cm 24cm 32cm 599,0 1031,5 1483,3 2160,0 51,1 Đất NTTS Giao Thủy Diện tích ngập đê ảnh hưởng tới loại đất (ha) 2020 2030 2040 2050 12cm 18cm 24cm 32cm 0,0 0,0 0,0 0,0 31,0 Đất làm muối Hải Hậu DT QH 2020 (ha) 3.3 LƯỢNG GIÁ THIỆT HẠI KINH TẾ DO TÁC ĐỘNG DO NBD TỚI SỬ DỤNG ĐNN TẠI TỈNH NAM ĐỊNH 3.3.1 Xác định giá trị trung bình đối tượng bị tác động NBD tỉnh Nam Định Từ quy trình trình bày hình 3.3 mục 3.1, để đánh giá thiệt hại kinh tế tác động NBD đến loại ĐNN cần phải xác định: đối tượng bị tác động, giá trị trung bình đối tượng hệ số thiệt hại cho khu vực - Xác đinh đối tượng giá trị kinh tế trung bình Từ đồ tác động NBD tới sử dụng ĐNN tham vấn ý kiến chuyên gia, công đồng, kết hợp điều tra khảo sát thực tế luận án xác định đối tượng bị tác động NBD cho huyện khu vực 16 đê Sử dụng số liệu Niên giám, nghiên cứu thực hiện, luận án tính toán giá trị trung bình đối tượng bị tác động NBD huyện theo bảng 3.3 đây: - Lựa chọn hệ số thiệt hại cho khu vực đê + Khu vực đê với mức thiệt hại có khả xảy thiệt hại hoàn toàn với hệ số mức thứ thiệt hại nặng với hệ số 0,7 + Khu vực đê nặng thiệt hại phần với hệ số 0,5 0,3 (Riêng với HST RNM mức thiệt cho giai đoạn 2020 -2030 hệ số 0,2, giai đoạn 2040-2050 hệ số 0,4) Bảng 3.3 Tính toán giá trị trung bình đối tượng bị thiệt hại năm 2010 tác động NBD Khu vực Nghĩa Hưng Hải Hậu Giao Thủy Giao Đối tượng bị tác động Giá trị trung bình tính theo năm 2010 (triệu đồng) Khu vực đê - Đất nuôi trồng thủy sản Giá trị trung bình 105,5 triệu - Rừng ngập mặn Tổng giá trị: 300 (triệu) Khu vực hệ thống đê biển - Duy tu nâng cấp hệ 12, 18, 24 32cm 1.089,6; 1.634,4; thống đê từ 2020-2050 2.179,2 ; 2.905,6 triệu cho 1km chiều dài - Xây dựng cảnh báo mặn 200 triệu/cống cảnh báo mặn - Giá trị đất lúa bị tác động 12820x4x10-3 =51,3(triệu/ha) - Đất nuôi trồng thủy sản Giá trị trung bình 105,5 triệu - Đất muối Giá trị đất làm muối 39 (triệu/ha) Khu vực đê - Đất nuôi trồng thuỷ sản Giá trị trung bình 76,8 triệu - Rừng ngập mặn =20,2 (triệu) Khu vực hệ thống đê biển - Duy tu nâng cấp hệ Mực NBD 12, 18, 24 32cm 1.089,6; thống đê biển từ 2020 - 1.634,4; 2.179,2 ; 2.905,6 triệu cho 1km 2050 chiều dài - Xây dựng cảnh báo mặn 200 triệu/cống cảnh báo mặn - Giá trị đất lúa bị tác động 50,9 (triệu/ha) - Đất muối bị tác động 39 (triệu/ha) - Đất nuôi trồng thuỷ sản Giá trị trung bình 76,8 triệu Khu vực đê - Đất nuôi trồng thủy sản 87,2 triệu - Rừng ngập mặn 2819,7 (triệu) Khu vực hệ thống đê biển - Duy tu nâng cấp hệ Mực NBD có giá trị 12, 18, 24 32cm thống đê biển từ 2020 - 2050 1.089,6; 1.634,4; 2.179,2 ; 2.905,6 triệu cho 1km chiều dài 17 Khu vực Thủy Đối tượng bị tác động Giá trị trung bình tính theo năm 2010 (triệu đồng) 200 triệu/cống cảnh báo mặn 87,2 triệu 51,6 (triệu/ha) 39 (triệu/ha) - Xây dựng cảnh báo mặn - Nuôi trồng thủy sản - Giá trị đất lúa bị tác động - Đất muối bị tác động Khu vực đê Không có hệ thống đê biển Không có giá trị tính Xuân Khu vực hệ thống đê biển Trường - Xây dựng cảnh báo mặn 200 triệu/cống cảnh báo mặn - Đất lúa bị tác động 49,9 (triệu/ha) - Đất nuôi trồng thuỷ sản Giá trị trung bình 58,7triệu/ha 3.3.2 Tính toán thiệt hại kinh tế tác động NBD đến huyện vào 2020 đến 2050 theo phương án sử dụng đất Tương ứng với hệ thống đồ tác động NBD tới sử dụng ĐNN, luận án xây dựng 12 bảng tính với phương án sử dụng đất, mốc thời gian 3.3.2.1 Tính toán thiệt hại kinh tế tác động NBD theo đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 3.3.2.2 Tính toán thiệt hại kinh tế tác động NBD theo đồ trạng sử dụng đất năm 2015 3.3.2.3 Tính toán thiệt hại kinh tế tác động NBD theo đồ trạng sử dụng đất năm 2010 Từ kết bảng tính giá trị thiệt hại cho thấy, tổng giá trị thiệt hại huyện có quan hệ mật thiết với diện tích loại ĐNN bị tác động NBD Theo đồ trạng năm 2010 có giá trị bị thiệt hại lớn nhất: năm 2020 tương ứng với mức thiệt hại hoàn toàn khu vực đê thiệt hại nặng khu vực đê kết tổng giá trị thiệt hại huyện chiếm 0,8% GDP tỉnh tiếp tục tăng vào năm 2030 1,3%; 2% năm 2040 2,8% vào năm 2050 Ngược lại, với mức thiệt hại đê nặng khu vực đê phần giá trị thiệt hại giảm sau: năm 2020 0,7% ; 2030 1,1%; 2040 1,7% 2,4% tương ứng 2050 Điều chứng tỏ việc quy hoạch dịch chuyển sử dụng đất huyện ven biển nhìn chung dần thích ứng với BĐKH Tương tự theo phương án sử dụng đất 18 đồ trạng 2015 cho thấy mức thiệt hại dao động từ 0,6% năm 2020 đến 2,5% tổng GDP địa phương vào năm 2050 Phương án sử dụng đất theo quy hoạch 2020 mức thiệt hại nhỏ dao động từ 0,7 đến 2,5% Hình 3.5 Tỷ lệ tổng giá trị thiệt hại huyện so với GDP theo phương án sử dụng đất với mức thiệt hại hoàn toàn đê thiệt hại nặng khu vực đê Từ hình 3.5 3.6 cho thấy, theo phương án sử dụng đất trạng năm 2010, thiệt hại huyện tương ứng với trường hợp thiệt hại hoàn toàn thiệt hại phân cao phương án sử dụng đất lại theo trạng 2015 quy hoạch 2020 Hình 3.6 Tỷ lệ tổng giá trị thiệt hại huyện so với GDP theo phương án sử dụng đất với mức thiệt hại nặng đê thiệt phần khu vực đê 19 3.4 ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP ỨNG PHÓ, SỬ DỤNG HIỆU QUẢ ĐNN TRONG ĐIỀU KIỆN BĐKH VÀ NBD 3.4.1 Giải pháp chế sách 3.4.1.1 Lồng ghép, tích hợp vấn đề BĐKH NBD với Quy hoạch sử dụng đất Từ điều chỉnh quy hoạch đất đến năm 2020, kết hợp với đồ tác động NBD đến loại ĐNN huyện nghiên cứu, luận án đề xuất đồ điều chỉnh sử dụng đất đến năm 2050 có lồng ghép với BĐKH NBD 3.4.1.1 Khuyến khích áp dụng bảo hiểm nông nghiệp Hoạt động nông nghiệp Nam Định phụ thuộc nhiều vào thời tiết Trong đó, lao động nông nghiệp tỉnh Nam Định đa phần hộ nông dân nghèo, cận nghèo đối tượng dễ bị tổn thương Do đó, việc áp dụng bảo hiểm nông nghiệp tỉnh Nam Định cần thiết thời gian tới Kết tính toán luận án sở cung cấp dẫn liệu cho địa phương công ty bảo hiểm tham khảo để xác định giá trị bảo hiểm cho đối tượng sử dụng ĐNN 3.4.2 Đề xuất giải pháp thích ứng với tác động NBD tới sử dụng ĐNN Sau điều tra khảo sát thực tế kết hợp với việc đánh giá thiệt hại kinh tế NBD đến loại ĐNN Vì vậy, phần đề xuất giải pháp luận án tập trung vào việc bảo vệ nâng cao hiệu sử dụng ĐNN thích ứng với BĐKH, NBD dựa vào hệ sinh thái (EbA) Việc áp dụng giải pháp nâng cao hiệu sử dụng ĐNN dựa vào hệ sinh thái bối cảnh tác động NBD giải pháp bền vững, phù hợp với xu hướng nông nghiệp thông minh (CSA) thực toàn Thế giới 3.4.2.1 Giải pháp sử dụng đất nuôi trồng thủy sản thích ứng với BĐKH, NBD dựa vào hệ sinh thái Sau tính toán chi phí - lợi ích mô hình nuôi: Nuôi tôm công nghiệp, nuôi tôm quảng canh cải tiến, nuôi tôm xen cá mú nuôi cá mú, luận án rút số kết luận sau: 20 + Giá trị ròng NPV10 mô hình nuôi tôm công nghiệp 5.976,0 triệu đồng/ha, mô hình nuôi tôm QCCT 2.182,7 triệu đồng/ha; mô hình nuôi tôm xen cá 3.518,1 triệu đồng/ha; mô hình nuôi cá 2.524,0 triệu đồng/ha + Để xác định giá trị lợi nhuận thực tế mô hình nuôi, nghiên cứu tính toán với trường hợp chi phí cho bảo vệ môi trường (Et) 5% 10% tổng lợi nhuận Từ việc phân tích luận án khuyến cáo hộ nên chuyển đổi mô hình nuôi QCCT sang mô hình nuôi tôm xen cá Là mô hình đem lại hiệu kinh tế cao phù hợp với điều kiện kinh tế hộ dân vùng nuôi trồng, đáp ứng yêu cầu bền vững môi trường 3.4.2.2 Giải pháp sử dụng đất trồng lúa thích ứng với BĐKH, NBD dựa vào hệ sinh thái Luận án đề xuất cần tiếp tục mở rộng nhóm giải pháp sử dụng đất trồng lúa hiệu việc sử dụng giống lúa ưa mặn chuyển đổi thời vụ gieo trồng phù hợp 3.4.2.3 Giải pháp sử dụng đất rừng ngập mặn thích ứng với BĐKH, NBD dựa vào hệ sinh thái Trong thời gần đây, quan tâm tổ chức quốc tế, với quyền địa phương diện tích RNM huyện ven biển Nam Định phục hồi trồng Tuy nhiên, tác động BĐKH, NBD với hoạt động sinh kế cộng đồng gây áp lực tới diện tích chất lượng rừng số khu vực Vì vậy, để bảo vệ mở rộng diện tích RNM, thời gian tới huyện Nghĩa Hưng, Hải Hậu Giao Thủy cần tập trung vào nhóm giải pháp khuyến khích trồng bảo vệ RNM theo mô hình sau: * Mô hình sinh kế ao/đầm tôm sinh thái tiến tới xây dựng thương hiệu “tôm sinh thái Nam Định” Đây mô hình sinh kế bền vững vừa góp phần phát triển kinh tế cho người dân vừa tăng diện tích RNM * Xây dựng “hương ước bảo vệ rừng ngập mặn” xã vùng đệm Vườn Quốc gia, Khu bảo tồn thiên nhiên Luận án đề xuất bước 21 triển khai xây dựng hương ước bảo vệ rừng ngập mặn Với mục đích nâng cao tính tự chủ cộng đồng việc bảo vệ rừng ngập mặn 3.4.2.4 Giải pháp sử dụng đất làm muối Đồng muối sát biển, vùng đất thấp nên thường bị ảnh hưởng NBD Nói cách khác, NBD, hầu hết đồng muối có khả bị ngập Vì giải pháp với đất làm muối tập trung vào việc rà soát lại quy hoạch phê duyệt theo hướng có tính đến ảnh hưởng BĐKH, NBD sản xuất muối Nam Định 3.4.3 Giải pháp khoa học kỹ thuật - Nâng cao hiệu công tác điều tra, xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng ĐNN - Tăng cường, đổi công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho người dân tổ chức, doanh nghiệp nội dung ứng phó với BĐKH, quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường Qua việc tham vấn cộng đồng trình thực luận án, xử lý phiếu điều tra vấn sâu nghiên cứu cho thấy có 150/175 phiếu (6 phiếu không hợp lệ) tương đương 86% tham vấn có ý kiến biết tới tác động BĐKH, NBD có chủ động “làm giảm tác động BĐKH, NBD” Tổng hợp số giải pháp thích ứng bảng 3.4 bảng 3.5 Bảng 3.4 Giải pháp thích ứng với BĐKH, NBD áp dụng cho hoạt động nuôi trồng thủy sản huyện ven biển tỉnh Nam Định Các vấn đề Rét đậm, rét hại: Nắng nóng: Mưa lớn, mưa trái mùa Mùa bão NBD: Giải pháp thích ứng Dùng bạt nhựa trải mặt đầm thả bèo tây chiếm 1/3 diện tích đầm nhằm giữ ấm, chắn bớt gió lùa, ngăn cách nhiệt độ không khí; Giảm lượng thức ăn nhiệt độ xuống 180C; Đối với đầm nuôi công nghiệp tăng cường sử dụng quạt nước Thả bèo tây, diện tích bèo chiếm khoảng 1/3 diện tích đầm để cách nhiệt, cản bớt ánh nắng chiếu thẳng vào mặt nước; Cho tôm ăn bình thường, cho ăn lúc chiều tối sáng sớm; tăng cường sử dụng quạt nước để tăng cường o-xy Điều chỉnh thời gian thả giống (thường sau tiết Thanh minh); Theo dõi độ pH pH xuống thấp sử dụng biện pháp rải vôi để tăng pH Thu hoạch sớm; Thả giống lớn; Theo dõi thông tin dự báo thời tiết; Chuyển ngao, vạng nuôi vào đê trước có bão; Dùng lưới vây quanh bờ Trồng chắn sóng 22 Bảng 3.5 Giải pháp thích ứng với BĐKH, NBD áp dụng cho hoạt động nông nghiệp huyện ven biển tỉnh Nam Định Các vấn đề Mùa bão: Giải pháp thích ứng Gặt sớm; Trồng giống ngắn ngày; Kiên cố hóa hệ thống kênh/mương; Nâng cấp hệ thống đê điều Ngập úng: Xâmnhập mặn: Chuyển đổi mục đích sử dụng đất Xây dựng hệ thống cống ngăn mặn tự động; Chọn giống thích ứng: Lúa chịu mặn, lúa lai có nhiều rễ; Điều chỉnh thời gian gieo trồng; Thay đổi phân bón: giảm N, tăng P vôi Sử dụng nước ngầm phun tưới; Sử dụng máy bơm chuyển nước Che chắn gió cho mạ, làm mạ sân, bón lân; Cấy cho đủ nước, lót nhiều lân, theo sát dự báo thời tiết (
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ THIỆT hại KINH tế của nước BIỂN DÂNG đến HIỆU QUẢ sử DỤNG đất NÔNG NGHIỆP TỈNH NAM ĐỊNH TT , ĐÁNH GIÁ THIỆT hại KINH tế của nước BIỂN DÂNG đến HIỆU QUẢ sử DỤNG đất NÔNG NGHIỆP TỈNH NAM ĐỊNH TT ,

Hình ảnh liên quan

Hình 3.1. Quy trình tổng hợp đánh giá thiệt hại kinh tế do NBD đến các loại đất nông nghiệp - ĐÁNH GIÁ THIỆT hại KINH tế của nước BIỂN DÂNG đến HIỆU QUẢ sử DỤNG đất NÔNG NGHIỆP TỈNH NAM ĐỊNH TT

Hình 3.1..

Quy trình tổng hợp đánh giá thiệt hại kinh tế do NBD đến các loại đất nông nghiệp Xem tại trang 12 của tài liệu.
Hình 3.2. Quy trình xây dựng bản đồ nguy cơ ngập và bản đồ tác động do NBD đến ĐNN - ĐÁNH GIÁ THIỆT hại KINH tế của nước BIỂN DÂNG đến HIỆU QUẢ sử DỤNG đất NÔNG NGHIỆP TỈNH NAM ĐỊNH TT

Hình 3.2..

Quy trình xây dựng bản đồ nguy cơ ngập và bản đồ tác động do NBD đến ĐNN Xem tại trang 13 của tài liệu.
Hình 3.3 Quy trình đánh giá thiệt hại kinh tế của NBD đến các loại ĐNN - ĐÁNH GIÁ THIỆT hại KINH tế của nước BIỂN DÂNG đến HIỆU QUẢ sử DỤNG đất NÔNG NGHIỆP TỈNH NAM ĐỊNH TT

Hình 3.3.

Quy trình đánh giá thiệt hại kinh tế của NBD đến các loại ĐNN Xem tại trang 14 của tài liệu.
Hình 3.3. Bản đồ tác động của NBD đến các loại ĐNN vào năm 2050 theo bản đồ QHSD đất 2020 - ĐÁNH GIÁ THIỆT hại KINH tế của nước BIỂN DÂNG đến HIỆU QUẢ sử DỤNG đất NÔNG NGHIỆP TỈNH NAM ĐỊNH TT

Hình 3.3..

Bản đồ tác động của NBD đến các loại ĐNN vào năm 2050 theo bản đồ QHSD đất 2020 Xem tại trang 16 của tài liệu.
Bảng 3.1 Diện tích các loại ĐNN bị tác động bởi NBD từ 2020 đến 2050 với mức ngập lần lượt 12, 18, 24 và 32cm theo bản đồ QH sử dụng đất 2020 - ĐÁNH GIÁ THIỆT hại KINH tế của nước BIỂN DÂNG đến HIỆU QUẢ sử DỤNG đất NÔNG NGHIỆP TỈNH NAM ĐỊNH TT

Bảng 3.1.

Diện tích các loại ĐNN bị tác động bởi NBD từ 2020 đến 2050 với mức ngập lần lượt 12, 18, 24 và 32cm theo bản đồ QH sử dụng đất 2020 Xem tại trang 17 của tài liệu.
Bảng 3.2. Diện tích ĐNN bị tác động bởi NBD tại 2 khu vực trong và ngoài đê từ năm 2020 – 2050 theo bản đồ quy hoạch 2020 - ĐÁNH GIÁ THIỆT hại KINH tế của nước BIỂN DÂNG đến HIỆU QUẢ sử DỤNG đất NÔNG NGHIỆP TỈNH NAM ĐỊNH TT

Bảng 3.2..

Diện tích ĐNN bị tác động bởi NBD tại 2 khu vực trong và ngoài đê từ năm 2020 – 2050 theo bản đồ quy hoạch 2020 Xem tại trang 18 của tài liệu.
Bảng 3.3 Tính toán giá trị trung bình của các đối tượng bị thiệt hại tại năm 2010 do tác động của NBD  - ĐÁNH GIÁ THIỆT hại KINH tế của nước BIỂN DÂNG đến HIỆU QUẢ sử DỤNG đất NÔNG NGHIỆP TỈNH NAM ĐỊNH TT

Bảng 3.3.

Tính toán giá trị trung bình của các đối tượng bị thiệt hại tại năm 2010 do tác động của NBD Xem tại trang 19 của tài liệu.
Từ kết quả các bảng tính giá trị thiệt hại cho thấy, tổng giá trị thiệt hại ở 4 huyện có quan hệ mật thiết với diện tích các loại ĐNN bị tác động do NBD - ĐÁNH GIÁ THIỆT hại KINH tế của nước BIỂN DÂNG đến HIỆU QUẢ sử DỤNG đất NÔNG NGHIỆP TỈNH NAM ĐỊNH TT

k.

ết quả các bảng tính giá trị thiệt hại cho thấy, tổng giá trị thiệt hại ở 4 huyện có quan hệ mật thiết với diện tích các loại ĐNN bị tác động do NBD Xem tại trang 20 của tài liệu.
Hình 3.5. Tỷ lệ tổng giá trị thiệt hại 4 huyện so với GDP theo các phương án sử dụng đất với mức thiệt hại hoàn toàn ngoài đê và - ĐÁNH GIÁ THIỆT hại KINH tế của nước BIỂN DÂNG đến HIỆU QUẢ sử DỤNG đất NÔNG NGHIỆP TỈNH NAM ĐỊNH TT

Hình 3.5..

Tỷ lệ tổng giá trị thiệt hại 4 huyện so với GDP theo các phương án sử dụng đất với mức thiệt hại hoàn toàn ngoài đê và Xem tại trang 21 của tài liệu.
Từ hình 3.5 và 3.6 cho thấy, theo phương án sử dụng đất hiện trạng năm 2010, thiệt hại của 4 huyện tương ứng với 2 trường hợp thiệt hại hoàn toàn và thiệt hại một phân đều cao hơn 2 phương án sử dụng đất còn lại là theo hiện trạng 2015 và quy hoạch 2020 - ĐÁNH GIÁ THIỆT hại KINH tế của nước BIỂN DÂNG đến HIỆU QUẢ sử DỤNG đất NÔNG NGHIỆP TỈNH NAM ĐỊNH TT

h.

ình 3.5 và 3.6 cho thấy, theo phương án sử dụng đất hiện trạng năm 2010, thiệt hại của 4 huyện tương ứng với 2 trường hợp thiệt hại hoàn toàn và thiệt hại một phân đều cao hơn 2 phương án sử dụng đất còn lại là theo hiện trạng 2015 và quy hoạch 2020 Xem tại trang 21 của tài liệu.

Từ khóa liên quan