Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 3 (Nguyên hàm - Tích phân) trường Cát Tiên - Lâm Đồng - TOANMATH.com

19 1.6K 19

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 06:49

De so12/lop9/ki2 1 PHÒNG GIÁO DỤC CÁT TIÊN LÂM ĐỒNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN TOÁN LỚP 9 Thời gian làm bài: 90 phút I. Trắc nghiệm khách quan (3,5 điểm) Trong mỗi câu từ câu 1 đến câu 14 đều có 4 phương án trả lời A, B, C, D; trong đó chỉ có một phương án đúng. Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước phương án đúng. Câu 1. Cho phương trình 3x 2 − 5x − 7 = 0. Tích hai nghi ệm của phương trình là A. 7 3 − B. 7 3 C. 5 3 − D. 5 3 . Câu 2. Phương trình x 2 − 5x + 6 = 0 có tập nghiệm là A. { − 2; − 3} B. {1; 6} C. {4; 6} D. {2; 3}. Câu 3. Điểm H(1; -2) thuộc đồ thị hàm số nào sau đây ? A. y = -2x 2 B. y = 2x 2 C. 2 1 2 yx= D. 2 1 2 yx=− . Câu 4. Gọi x 1 , x 2 là nghiệm của phương trình: x 2 – 5x + 6 = 0. Kh ẳng định nào sau đây không đúng ? A. x 1 2 +x 2 2 =10 B. x 1 + x 2 = 5 C. x 1 .x 2 = 6 D. x 1 + x 2 = –5. Câu 5. Từ 7 h đến 9 h kim giờ quay được một góc ở tâm là: A. 30 0 B. 60 0 C. 90 0 D. 120 0 Câu 6. Cặp số nào sau đây là nghiệm của hệ phương trình x2y0 2x y 5 − = ⎧ ⎨ + = ⎩ ? A. (4; 2) B. (1; 3) C. (2; 1) D. (1; 2). Câu 7. Nếu 3x3 += thì x bằng bao nhiêu ? A. 0 B. 6 C. 6 D. 36. Câu 8. Một mặt cầu có diện tích là 400Π (cm 2 ). Bán kính của mặt cầu đó là: A. 100cm B. 50cm C. 10cm D. 200cm. Câu 9. Giao điểm của hai đường thẳng x + 2y = -2 và x – y = 4 có toạ đ ộ là: A. (2;-2) B. (-4;1) C. (4;0) D. (2;-3) Câu 10. Cho h ệ phương trình: 2x 3y 1 2x 3y 1 ⎧ − =− ⎪ ⎨ − = ⎪ ⎩ (I). Khẳng định nào sau đây là đúng? A. H ệ (I) v ô nghiệm B. H ệ (I) c ó một nghiệm duy nhất () () x;y 2, 3 = C. H ệ (I) c ó vô số nghiệm D. H ệ (I) c ó một nghiệm. De so12/lop9/ki2 2 Câu 11. S ố giao điểm của Parapol y = 2x 2 và đường thẳng y = -3x + 1 là bao nhiêu? A. 0 B. 1 C. 2 D. nhi ều hơn 2. Câu 12. Nếu tam giác ABC vuông tại C và có 2 sin 3 A = thì cotgB bằng A. 5 2 B. 2 5 C. 5 3 D. 3 5 . Câu 13. S ố x = –1 là nghiệm của phương trình nào sau đây? A. 2 231x x−+ = 0 B. – 2 2310xx+ += C. 2 10x −= D. 2x 2 + 3x + 5 = 0. Câu 14. Độ dài cung 0 90 của đường tròn có bán kính 2 cm là A. 2 2 π cm B. 22 π cm C. 2 2 π cm D. 1 2 π cm II. Tự luận (6,5 điểm) Câu 15. a) Giải phương trình x 4 – 7x 2 – 18 = 0. b) Giải hệ phương trình xy5 2x 3y 0 −= ⎧ ⎨ + = ⎩ c) Vẽ đồ thị hàm số y = – 2x 2 . Câu 16. Một xe khách và một xe du lịch cùng một lúc khởi hành từ thành phố Hồ Chí Minh đi tiền Giang. Xe du lịch có vận tốc lớn hơn vận tốc xe khách là 20km/h do đó đến Tiền Giang trước xe khách 25 phút. Tính vận tốc mỗi xe, biết khoảng cách giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Tiền Giang là 100km. Câu 17. Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AD. Trên nửa đường tròn lấy hai điểm B và C sao cho cung AB bé hơn cung AC (, )B AC D≠ ≠ . Hai đoạn thẳng AC và BD cắt nhau tại E. Vẽ EF vuông góc với AD tại F. a) Chứng minh rằng tứ giác ABEF nội tiếp được trong một đường tròn. b) Chứng minh rằng DE DB DF DA= . ĐỀ KIỂM TRA TIẾT TRƯỜNG THPT CÁT TIÊN TỔ: TOÁN – TIN MÔN: GIẢI TÍCH 12 Thời gian làm bài: 45 phút; (25 câu trắc nghiệm)22/02/2017 Mã đề thi 132 (Thí sinh không sử dụng tài liệu) Họ, tên thí sinh: Lớp: ………………… BẢNG ĐÁP ÁN CÂU 1: CÂU 2: CÂU 3: CÂU 4: CÂU 5: CÂU 6: CÂU 7: CÂU 8: CÂU 9: CÂU 10: CÂU 11: CÂU 12: CÂU 13: CÂU 14: CÂU 15: CÂU 16: CÂU 17: CÂU 18: CÂU 19: CÂU 20: CÂU 21: CÂU 22: CÂU 23: CÂU 24: CÂU 25: Câu 1: Hàm số f = ( x ) x x + có nguyên hàm F ( x ) Nếu F ( ) = F ( 3) A 146 15 B 116 15 C 886 105 D 105 886 Câu 2: Một nguyên hàm F ( x) hàm số f (= x) (e − x + e x ) thỏa mãn điều kiện F (0) = 1 A F ( x) = B F ( x) = −2e −2 x + 2e x + x + − e −2 x + e x + x + 2 −2 x x 1 C F ( x) = D F ( x) = − e + e + 2x − e −2 x + e x + x − 2 2 Câu 3: Diện tích hình phẳng giới hạn đường cong = y x − x , trục hoành hai đường thẳng x= −3, x = 201 201 202 203 A B C D 4 Câu 4: Cho I1 = π π 2 sin x dx Khẳng định sau sai ? (sin x + 2) ∫ cos x 3sin x + 1dx , I = ∫ A I1 = 14 B I1 > I 3 C = I 2 ln + 2 D = I 2 ln − x Câu 5: Tính F ( x) = ∫ xe dx Chọn kết x x A F ( x) =3( x − 3)e + C ( x + 3)e + C B F ( x) = x − 3x C.= F ( x) e +C x + 3x D.= F ( x) e +C 3 Câu 6: Tích phân ∫ x( x − 1)dx có giá trị với tích phân tích phân ? π A ∫ cos(3 x + π )dx 3π B ∫ sin xdx ln 10 C ∫ ( x + x − 3) dx D ∫ e x dx Trang 1/4 -đề thi 132 Câu 7: Cho f (= x) 4m π  π F = 4 A − π + sin x Tìm m để nguyên hàm F ( x ) hàm số f ( x ) thỏa mãn F ( ) = B C − D π sin 2007 x dx sin 2007 x + cos 2007 x Câu 8: Giá trị tích phân I = ∫ A I = π B I = Câu 9: Cho số thực a thỏa mãn a π ∫e C I = x +1 3π D I = 5π dx= e − , a có giá trị −1 B −1 A π Câu 10: Xét tích phân I = C D sin x ∫ + cos x dx Thực phép đổi biến t = cos x , ta đưa I dạng sau π 2t dt 1+ t A I = ∫ B I = ∫ π 2t dt 1+ t 2t dt 1+ t C I = − ∫ D I = − ∫ 2t dt 1+ t 2 Câu 11: Hàm số F ( x) = x − 1 + − có nguyên hàm x x B f ( x) = x3 − x − − x x 1 D f ( x) = x3 − x − −x x A f ( x) = x3 − x − − x x C f ( x) = x3 − x + x Câu 12: Nếu ∫ (5 − e −x ) dx = K − e giá trị K là: −2 B A 11 e Câu 13: Tích phân I = ∫ A −2 8ln x + dx x 13 B C D 12,5 C ln − D ln − Câu 14: Cho hàm số f liên tục đoạn [0;6] Nếu ∫ f ( x)dx = trị A B −5 Câu 15: Kết phép tính tích phân I = ∫ a + ab + 3b có giá trị A 1 ∫ f ( x)dx có giá D −9 C ∫ f ( x)dx = dx có dạng = I a ln + b ln ( a, b ∈ ) Khi x 3x + B C Câu 16: Cho hình phẳng giới hạn đường= y tan x,= y 0,= x 0,= x Thể tích khối tròn xoay tạo thành bằng: π π   A V π  −  B V π  −  = = 3 3   π  C V π  −  = 3  D π quay xung quanh trục Ox π  D V π  −  = 3  Trang 2/4 -đề thi 132 Câu 17: Cho hàm số f liên tục  thỏa f ( x) + f (− x) = + cos x , với x ∈  Giá trị π tích phân I = ∫ f ( x)dx −π B −7 A Câu 18: Tất giá trị tham số m thỏa mãn C D −2 m ∫ ( x + 5) dx = B m = −1, m = −6 A m = 1, m = −6 C m = −1, m = D = m 1,= m Câu 19: Tính ∫ x ln( x − 1)dx bằng: x2 − x+C x2 C ( x + 1) ln( x − 1) − − x + C A ( x − 1) ln( x − 1) − x2 − x+C x2 D ( x − 1) ln( x − 1) − + x + C B x ln( x − 1) − Câu 20: Biết hàm số f (= x) (6 x + 1) có nguyên hàm F ( x) = ax3 + bx + cx + d thoả mãn điều kiện F (−1) = 20 Tính tổng a + b + c + d B 44 C 36 D 54 A 46 Câu 21: Cho hình phẳng giới hạn đường= y x ln x= , y 0,= x e quay xung quanh trục Ox Thể tích khối tròn xoay tạo thành bằng: 4e3 − B π 4e3 + A π 2e3 + C π 2e3 − D π x2 Câu 22: Diện tích hình phẳng giới hạn đường thẳng y  1, y  x đồ thị hàm số y  a miền x  0, y  Khi b  a b B C D A π Câu 23: Tích phân I = ∫ π dx có giá trị sin x A ln B ln C ln 1 ln D Câu 24: Tìm hai số thực A, B cho = f ( x) A sin π x + B , biết f '(1) = ∫ f ( x)dx =  A = −2  A   B = − π A =  B   B = − π  A = −2  C   B = π  A = − D  π  B = Câu 25: Diện tích hình phẳng giới hạn parabol y   x đường thẳng y   x Trang 3/4 -đề thi 132 A B C D - HẾT Trang 4/4 -đề thi 132 ĐỀ KIỂM TRA TIẾT TRƯỜNG THPT CÁT TIÊN TỔ: TOÁN – TIN MÔN: GIẢI TÍCH 12 Thời gian làm bài: 45 phút; (25 câu trắc nghiệm)22/02/2017 Mã đề thi 209 (Thí sinh không sử dụng tài liệu) Họ, tên thí sinh: Lớp: ………………… BẢNG ĐÁP ÁN CÂU 1: CÂU 2: CÂU 3: CÂU 4: CÂU 5: CÂU 6: CÂU 7: CÂU 8: CÂU 9: CÂU 10: CÂU 11: CÂU 12: CÂU 13: CÂU 14: CÂU 15: a ∫e Câu 1: Cho số thực a thỏa mãn x +1 CÂU 16: CÂU 17: CÂU 18: CÂU 19: CÂU 20: CÂU 21: CÂU 22: CÂU 23: CÂU 24: CÂU 25: dx= e − , a có giá trị −1 B −1 A e Câu 2: Tích phân I = ∫ A −2 8ln x + dx x 13 B C D C ln − D ln − π sin 2007 x dx 2007 2007 sin cos x + x Câu 3: Giá trị tích phân I = ∫ A I = π B I = π C I = 3π D I = 5π Câu 4: Cho hình phẳng giới hạn đường= y x ln x= , y 0,= x e quay xung quanh trục Ox Thể tích khối tròn xoay tạo thành bằng: A π 4e3 + B π 4e3 − C π 2e3 + D π 2e3 − Trang 1/4 -đề thi 209 π Câu 5: Tích phân I = ∫ π dx có giá trị sin x A ln B ln C Câu 6: Cho hàm số f liên tục đoạn [0;6] Nếu ln ∫ B −5 ∫ f ( x)dx = C Câu 7: Tất giá trị tham số m thỏa mãn 1 ln 3 f ( x)dx = A D ∫ f ( x)dx có giá trị D −9 m ∫ ( x ...De so12/lop9/ki2 1 PHÒNG GIÁO DỤC CÁT TIÊN LÂM ĐỒNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN TOÁN LỚP 9 Thời gian làm bài: 90 phút I. Trắc nghiệm khách quan (3,5 điểm) Trong mỗi câu từ câu 1 đến câu 14 đều có 4 phương án trả lời A, B, C, D; trong đó chỉ có một phương án đúng. Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước phương án đúng. Câu 1. Cho phương trình 3x 2 − 5x − 7 = 0. Tích hai nghiệm của phương trình là A. 7 3 − B. 7 3 C. 5 3 − D. 5 3 . Câu 2. Phương trình x 2 − 5x + 6 = 0 có tập nghiệm là A. {−2; −3} B. {1; 6} C. {4; 6} D. {2; 3}. Câu 3. Điểm H(1; -2) thuộc đồ thị hàm số nào sau đây ? A. y = -2x 2 B. y = 2x 2 C. 2 1 2 yx= D. 2 1 2 yx=− . Câu 4. Gọi x 1 , x 2 là nghiệm của phương trình: x 2 – 5x + 6 = 0. Khẳng định nào sau đây không đúng ? A. x 1 2 +x 2 2 =10 B. x 1 + x 2 = 5 C. x 1 .x 2 = 6 D. x 1 + x 2 = –5. Câu 5. Từ 7 h đến 9 h kim giờ quay được một góc ở tâm là: A. 30 0 B. 60 0 C. 90 0 D. 120 0 Câu 6. Cặp số nào sau đây là nghiệm của hệ phương trình x2y0 2x y 5 − = ⎧ ⎨ + = ⎩ ? A. (4; 2) B. (1; 3) C. (2; 1) D. (1; 2). Câu 7. Nếu 3x3+= thì x bằng bao nhiêu ? A. 0 B. 6 C. 6 D. 36. Câu 8. Một mặt cầu có diện tích là 400Π (cm 2 ). Bán kính của mặt cầu đó là: A. 100cm B. 50cm C. 10cm D. 200cm. Câu 9. Giao điểm của hai đường thẳng x + 2y = -2 và x – y = 4 có toạ đ ộ là: A. (2;-2) B. (-4;1) C. (4;0) D. (2;-3) Câu 10. Cho h ệ phương trình: 2x 3y 1 2x 3y 1 ⎧ − =− ⎪ ⎨ − = ⎪ ⎩ (I). Khẳng định nào sau đây là đúng? A. Hệ (I) vô nghiệm B. Hệ (I) có một nghiệm duy nhất () () x;y 2, 3= C. H ệ (I) có vô số nghiệm D. Hệ (I) có một nghiệm. De so12/lop9/ki2 2 Câu 11. Số giao điểm của Parapol y = 2x 2 và đường thẳng y = -3x + 1 là bao nhiêu? A. 0 B. 1 C. 2 D. nhi ều hơn 2. Câu 12. Nếu tam giác ABC vuông tại C và có 2 sin 3 A = thì cotgB bằng A. 5 2 B. 2 5 C. 5 3 D. 3 5 . Câu 13. S ố x = –1 là nghiệm của phương trình nào sau đây? A. 2 231 x x−+= 0 B. – 2 2310xx + += C. 2 10x −= D. 2x 2 + 3x + 5 = 0. Câu 14. Độ dài cung 0 90 của đường tròn có bán kính 2 cm là A. 2 2 π cm B. 22 π cm C. 2 2 π cm D. 1 2 π cm II. Tự luận (6,5 điểm) Câu 15. a) Giải phương trình x 4 – 7x 2 – 18 = 0. b) Giải hệ phương trình xy5 2x 3y 0 −= ⎧ ⎨ + = ⎩ c) Vẽ đồ thị hàm số y = – 2x 2 . Câu 16. Một xe khách và một xe du lịch cùng một lúc khởi hành từ thành phố Hồ Chí Minh đi tiền Giang. Xe du lịch có vận tốc lớn hơn vận tốc xe khách là 20km/h do đó đến Tiền Giang trước xe khách 25 phút. Tính vận tốc mỗi xe, biết khoảng cách giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Tiền Giang là 100km. Câu 17. Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AD. Trên nửa đường tròn lấy hai điểm B và C sao cho cung AB bé hơn cung AC (, ) B AC D ≠ ≠ . Hai đoạn thẳng AC và BD cắt nhau tại E. Vẽ EF vuông góc với AD tại F. a) Chứng minh rằng tứ giác ABEF nội tiếp được trong một đường tròn. b) Chứng minh rằng DE DB DF DA = . De so13/lop9/ki2 1 PHÒNG GIÁO DỤC CÁT TIÊN LÂM ĐỒNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN TOÁN LỚP 9 Thời gian làm bài: 90 phút I. Trắc nghiệm khách quan (3,5 điểm) Trong mỗi câu từ câu 1 đến câu 14 đều có 4 phương án trả lời A, B, C, D; trong đó chỉ có một phương án đúng. Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước phương án đúng. Câu 1. Độ dài cung 0 90 của đường tròn có bán kính 2 cm là A. 2 2 π cm B. 22 π cm C. 2 2 π cm D. 1 2 π cm. Câu 2. Một mặt cầu có diện tích là 400Π (cm 2 ). Bán kính của mặt cầu đó là: A. 100cm B. 50cm C. 10cm D. 200cm. Câu 3. S ố x = –1 là nghiệm của phương trình nào sau đây ? A. 2 231 x x−+= 0 B. – 2 2310xx + += C. 2 10x − = D. 2x 2 + 3x + 5 = 0. Câu 4. Số giao điểm của Parapol y = 2x 2 và đường thẳng y = -3x + 1 là bao nhiêu? A. 0 B. 1 C. 2 D. nhi ều hơn 2. Câu 5. Phương trình x 2 − 5x + 6 = 0 có tập nghiệm là A. {−2; −3} B. {1; 6} C. {4; 6} D. {2; 3}. Câu 6. Nếu tam giác ABC vuông tại C và có 2 sin 3 A = thì cotgB bằng A. 5 2 B. 2 5 C. 5 3 D. 3 5 . Câu 7. Từ 7 h đến 9 h kim giờ quay được một góc ở tâm là: A. 30 0 B. 60 0 C. 90 0 D. 120 0 . Câu 8. Cho h ệ phương trình: 2x 3y 1 2x 3y 1 ⎧ − =− ⎪ ⎨ − = ⎪ ⎩ (I). Khẳng định nào sau đây là đúng? A. Hệ (I) vô nghiệm B. Hệ (I) có một nghiệm duy nhất () () x;y 2, 3= C. H ệ (I) có vô số nghiệm D. Hệ (I) có một nghiệm. Câu 9. Giao điểm của hai đường thẳng x + 2y = –2 và x – y = 4 có toạ đ ộ là: A. (2;-2) B. (-4;1) C. (4;0) D. (2;-3). Câu 10. Nếu 3x3+= thì x bằng bao nhiêu ? A. 0 B. 6 C. 6 D. 36. De so13/lop9/ki2 2 Câu 11. Gọi x 1 , x 2 là hai nghiệm của phương trình: x 2 – 5x + 6 = 0. Khẳng định nào sau đây không đúng ? A. x 1 2 +x 2 2 =10 B. x 1 + x 2 = 5 C. x 1 .x 2 = 6 D. x 1 + x 2 = –5. Câu 12. Cặp số nào sau đây là nghiệm của hệ phương trình: x2y0 2x y 5 − = ⎧ ⎨ + = ⎩ A. (4; 2) B. (1; 3) C. (2; 1) D. (1; 2). Câu 13. Điểm H(1; -2) thuộc đồ thị hàm số nào sau đây ? A. y = -2x 2 B. y = 2x 2 C. 2 1 2 yx= D. 2 1 2 yx=− . Câu 14. Cho phương trình 3x 2 − 5x − 7 = 0. Tích hai nghiệm của phương trình là A. 7 3 − B. 7 3 C. 5 3 − D. 5 3 . II. Tự luận (6,5 điểm) Câu 15. a) Giải phương trình x 4 + x 2 – 20 = 0. b) Giải hệ phương trình ⎩ ⎨ ⎧ =− −=+ 723 1 yx yx . c) Vẽ đồ thị hàm số y = 2x 2 . Câu 16. Một nhóm học sinh được giao nhiệm vụ trồng 120 cây. Khi làm việc có hai học sinh được cử đi làm việc khác do đó mỗi học sinh còn lại phải trồng thêm hai cây so với dự định. Hỏi nhóm có bao nhiêu học sinh (biết mỗi học sinh trồng số cây là như nhau). Câu 17. Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AD. Trên nửa đường tròn lấy hai điểm B và C sao cho cung AB bé hơn cung AC (, ) B AC D ≠ ≠ . Hai đoạn thẳng AC và BD cắt nhau tại E. Vẽ EF vuông góc với AD tại F. a) Chứng minh rằng tứ giác ABEF nội tiếp được trong một đường tròn. b) Chứng minh rằng DE DB DF DA = . Ngày soạn : 05/08/2008 ĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC 11 CHƯƠNG 3 ( Cơ bản) I.Mục đích,yêu cầu: +Biết tính tọa độ của một điểm và một vectơ ; biết tính toán các biểu thức tọa độ của các phép toán về vectơ: cộng, trừ các vectơ , nhân một số với một vectơ ;biết tính tích vô hướng của hai vectơ và biết các ứng dụng của tích vô hướng. +Biết lập phương trình tổng quát của mặt phẳng và xét các điều kiện để hai mặt phẳng song song hoặc vuông góc. +Biết lập phương trình tham số của mặt phẳng, xét các điều kiện để hai mặt phẳng song song,cắt nhau ,chéo nhau. +Biết giải bài tập về tính khoảng cách: khoảng cách giữa hai điểm ,từ một điểm đến một mặt phẳng. II.Mục tiêu: +Biết xác định được tọa độ của một điểm trong không gian và biết thực hiện các phép toán về vectơ thông qua tọa độ. +Biết viết phương trình của mặt phẳng, của đường thẳng ,của mặt cầu ; biết xét vị trí tương đối của chúng bằng phương phắp tọa độ, thực hiện các phép toán về khoảng cách, ứng dụng các phép toán về vectơ và tọa độ trong việc nghiên cứu hình học không gian. III.MA TRẬN ĐỀ: Bài Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao Tổng Hệ tọa độ trong không gian(4 tiết) TN TL TN TL TN TL TN TL TN TL 1 0,4 1 0,5 1 0,4 1 0,4 3 1,2 1 0,5 Phương trình mặt phẳng (5 tiết) 1 0,4 1 0,4 1 0,4 3 1,2 0 0 Phương trình đường thẳng trong không gian (6 tiết) 1 0,4 1 0,4 1 2 1 0,4 2 3,5 1 0,4 4 1,6 3 5,5 Tổng 3 1,2 1 0,5 3 1,2 1 2,0 3 1,2 2 3,5 1 0,4 0 0 10 4 4 6 I: Trắc nghiệm: Câu 1: (NB) Cho A(-3;2;-7) ; B(2;2;-3) ;C(-3;6;-2). Điểm nào sau đây là trọng tâm của tam giác ABC. A. G( 4; 3 10 ; 3 4 −− ) B. )12;10;4( −− C. )4; 3 10 ; 3 4 ( − D. )12;10;4( − Câu 2: (VD) Phương trình mặt cầu có đường kính AB với )6;4;3( −A , )2;2;1( −B là A. 52)2()1()2( 222 =−+++− zyx B. 52)2()1()2( 222 =+++++ zyx C. 104)2()2()1( 222 =−+++− zyx D. 104)2()1()2( 222 =++−+− zyx Câu 3: (TH)Cho điểm A(1;2;3) , B(1;2;-3) , C(7;8;-2).Tìm tọa độ của điểm D sao cho BDAC = A. )3;4;7( −D B. )3;4;7( −−D C. )3;4;7( −D D. )2;3;2(D Câu 4: (NB) Cho mặt phẳng (P) có phương trình 01232 =+−+ zyx . Vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) là A. )2;3;2( −=n B. )2;3;2(−=n C. )2;2;3( −=n D. )2;3;2(=n Câu 5: (VD) Cho điểm )0;0;1(,)1;0;3(,)1;2;0( CBA . Phương trình mặt phẳng (ABC) là A. 02432 =+−− zyx B. 02864 =+−+ zyx C. 02432 =−−+ zyx D. 01432 =+−− zyx Câu 6: (TH) Khoảng cách từ điểm )1;2;1( −M đến mặt phẳng 0223:)( =+−− zyx α là A. 14 8 B. 14 4 C. 8 14 D. 4 14 Câu 7: (NB) Cho đường thẳng d :      −= = −= tz ty tx 43 3 21 , d có vectơ chỉ phương là A. )4;3;2( −−a B. )0;3;1(a C. )8;6;4( −a D. )4;3;2(−a Câu 8: (TH) Giá trị của m để hai đường thẳng      +−= = += tz ty mtx d 21 1 : và      −= += −= / / / / 3 22 1 : tz ty tx d cắt nhau là A. om = B. 1 = m C. 1 −= m D. 2 = m Câu 9: ( VD bậc cao )Gọi H là hình chiếu của điểm M(2;0;1) lên đường thẳng 1 2 21 1 : − == − zyx d Độ dài đoạn thẳng MH là A. 3 B. 5 C. 2 5 D. 2 Câu 10: (VD) Khoảng cách giữa đường thẳng      +− +−= +−= ∆ t ty tx 21 31 23 : và mặt phẳng 0322:)( =++− zyx α là A. 3 2 B. 2 3 C. 3 1 D. 3 4 II: Tự luận: Câu 1: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho đường thẳng d và mặt phẳng )( α lần lượt có phương trình là 3 1 2 3 1 5 : − = + = − − zyx d và 022:)( =−−+ zyx α A. Tìm tọa độ giao điểm I của đường thẳng d với mặt phẳng )( α . Viết phương trình mặt phẳng )( β qua điểm I và vuông góc với đường thẳng d . B. Cho điểm A(0;1;1). Hãy tìm tọa độ của điểm B sao cho )( α là mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB. Câu 2: Cho mặt cầu 03026210:)( 222 =−++−++ zyxzyxS A.Tìm Ngày soạn : 05/08/2008 ĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC 11 CHƯƠNG 3 ( Cơ bản) I.Mục đích,yêu cầu: +Biết tính tọa độ của một điểm và một vectơ ; biết tính toán các biểu thức tọa độ của các phép toán về vectơ: cộng, trừ các vectơ , nhân một số với một vectơ ;biết tính tích vô hướng của hai vectơ và biết các ứng dụng của tích vô hướng. +Biết lập phương trình tổng quát của mặt phẳng và xét các điều kiện để hai mặt phẳng song song hoặc vuông góc. +Biết lập phương trình tham số của mặt phẳng, xét các điều kiện để hai mặt phẳng song song,cắt nhau ,chéo nhau. +Biết giải bài tập về tính khoảng cách: khoảng cách giữa hai điểm ,từ một điểm đến một mặt phẳng. II.Mục tiêu: +Biết xác định được tọa độ của một điểm trong không gian và biết thực hiện các phép toán về vectơ thông qua tọa độ. +Biết viết phương trình của mặt phẳng, của đường thẳng ,của mặt cầu ; biết xét vị trí tương đối của chúng bằng phương phắp tọa độ, thực hiện các phép toán về khoảng cách, ứng dụng các phép toán về vectơ và tọa độ trong việc nghiên cứu hình học không gian. III.MA TRẬN ĐỀ: Bài Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao Tổng Hệ tọa độ trong không gian(4 tiết) TN TL TN TL TN TL TN TL TN TL 1 0,4 1 0,5 1 0,4 1 0,4 3 1,2 1 0,5 Phương trình mặt phẳng (5 tiết) 1 0,4 1 0,4 1 0,4 3 1,2 0 0 Phương trình đường thẳng trong không gian (6 tiết) 1 0,4 1 0,4 1 2 1 0,4 2 3,5 1 0,4 4 1,6 3 5,5 Tổng 3 1,2 1 0,5 3 1,2 1 2,0 3 1,2 2 3,5 1 0,4 0 0 10 4 4 6 I: Trắc nghiệm: Câu 1: (NB) Cho A(-3;2;-7) ; B(2;2;-3) ;C(-3;6;-2). Điểm nào sau đây là trọng tâm của tam giác ABC. A. G( 4; 3 10 ; 3 4 −− ) B. )12;10;4( −− C. )4; 3 10 ; 3 4 ( − D. )12;10;4( − Câu 2: (VD) Phương trình mặt cầu có đường kính AB với )6;4;3( −A , )2;2;1( −B là A. 52)2()1()2( 222 =−+++− zyx B. 52)2()1()2( 222 =+++++ zyx C. 104)2()2()1( 222 =−+++− zyx D. 104)2()1()2( 222 =++−+− zyx Câu 3: (TH)Cho điểm A(1;2;3) , B(1;2;-3) , C(7;8;-2).Tìm tọa độ của điểm D sao cho BDAC = A. )3;4;7( −D B. )3;4;7( −−D C. )3;4;7( −D D. )2;3;2(D Câu 4: (NB) Cho mặt phẳng (P) có phương trình 01232 =+−+ zyx . Vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) là A. )2;3;2( −=n B. )2;3;2(−=n C. )2;2;3( −=n D. )2;3;2(=n Câu 5: (VD) Cho điểm )0;0;1(,)1;0;3(,)1;2;0( CBA . Phương trình mặt phẳng (ABC) là A. 02432 =+−− zyx B. 02864 =+−+ zyx C. 02432 =−−+ zyx D. 01432 =+−− zyx Câu 6: (TH) Khoảng cách từ điểm )1;2;1( −M đến mặt phẳng 0223:)( =+−− zyx α là A. 14 8 B. 14 4 C. 8 14 D. 4 14 Câu 7: (NB) Cho đường thẳng d :      −= = −= tz ty tx 43 3 21 , d có vectơ chỉ phương là A. )4;3;2( −−a B. )0;3;1(a C. )8;6;4( −a D. )4;3;2(−a Câu 8: (TH) Giá trị của m để hai đường thẳng      +−= = += tz ty mtx d 21 1 : và      −= += −= / / / / 3 22 1 : tz ty tx d cắt nhau là A. om = B. 1 = m C. 1 −= m D. 2 = m Câu 9: ( VD bậc cao )Gọi H là hình chiếu của điểm M(2;0;1) lên đường thẳng 1 2 21 1 : − == − zyx d Độ dài đoạn thẳng MH là A. 3 B. 5 C. 2 5 D. 2 Câu 10: (VD) Khoảng cách giữa đường thẳng      +− +−= +−= ∆ t ty tx 21 31 23 : và mặt phẳng 0322:)( =++− zyx α là A. 3 2 B. 2 3 C. 3 1 D. 3 4 II: Tự luận: Câu 1: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho đường thẳng d và mặt phẳng )( α lần lượt có phương trình là 3 1 2 3 1 5 : − = + = − − zyx d và 022:)( =−−+ zyx α A. Tìm tọa độ giao điểm I của đường thẳng d với mặt phẳng )( α . Viết phương trình mặt phẳng )( β qua điểm I và vuông góc với đường thẳng d . B. Cho điểm A(0;1;1). Hãy tìm tọa độ của điểm B sao cho )( α là mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB. Câu 2: Cho mặt cầu 03026210:)( 222 =−++−++ zyxzyxS A.Tìm tâm và bán kính mặt cầu (S). B.Viết phương trình mặt phẳng (P) ... 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 22 23 24 25 10 11 12. .. 132 11 A 111 132 12 A 111 132 13 B 111 132 14 B 111 132 15 B 111 132 16 D 111 132 17 A 111 132 18 A 111 132 19 A 111 132 20 A 111 132 21 C 111 132 22 D 111 132 23 C 111 132 24 D 111 132 25 A 111... Câu 25: Diện tích hình phẳng giới hạn parabol y   x đường thẳng y   x Trang 3/ 4 - Mã đề thi 132 A B C D - HẾT Trang 4/4 - Mã đề thi 132 ĐỀ KIỂM TRA TIẾT TRƯỜNG THPT CÁT TIÊN TỔ: TOÁN

Hình ảnh liên quan

BẢNG ĐÁP ÁN - Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 3 (Nguyên hàm - Tích phân) trường Cát Tiên - Lâm Đồng - TOANMATH.com
BẢNG ĐÁP ÁN Xem tại trang 1 của tài liệu.
Câu 16: Cho hình phẳng giới hạn bởi các đường y tan x, y 0, x 0, x 3π - Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 3 (Nguyên hàm - Tích phân) trường Cát Tiên - Lâm Đồng - TOANMATH.com

u.

16: Cho hình phẳng giới hạn bởi các đường y tan x, y 0, x 0, x 3π Xem tại trang 2 của tài liệu.
Câu 21: Cho hình phẳng giới hạn bởi các đường y= x. ln y= 0, x= e quay xung quanh trục Ox - Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 3 (Nguyên hàm - Tích phân) trường Cát Tiên - Lâm Đồng - TOANMATH.com

u.

21: Cho hình phẳng giới hạn bởi các đường y= x. ln y= 0, x= e quay xung quanh trục Ox Xem tại trang 3 của tài liệu.
Câu 22: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường thẳng y 1, x và đồ thị hàm số 2 4 - Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 3 (Nguyên hàm - Tích phân) trường Cát Tiên - Lâm Đồng - TOANMATH.com

u.

22: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường thẳng y 1, x và đồ thị hàm số 2 4 Xem tại trang 3 của tài liệu.
BẢNG ĐÁP ÁN - Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 3 (Nguyên hàm - Tích phân) trường Cát Tiên - Lâm Đồng - TOANMATH.com
BẢNG ĐÁP ÁN Xem tại trang 5 của tài liệu.
Câu 11: Diện tích hình phẳng được giới hạn bởi parabol 22 - Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 3 (Nguyên hàm - Tích phân) trường Cát Tiên - Lâm Đồng - TOANMATH.com

u.

11: Diện tích hình phẳng được giới hạn bởi parabol 22 Xem tại trang 6 của tài liệu.
Câu 15: Cho hình phẳng giới hạn bởi các đường y tan x, y 0, x 0, x 3 - Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 3 (Nguyên hàm - Tích phân) trường Cát Tiên - Lâm Đồng - TOANMATH.com

u.

15: Cho hình phẳng giới hạn bởi các đường y tan x, y 0, x 0, x 3 Xem tại trang 7 của tài liệu.
Câu 24: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường thẳng y 1, x và đồ thị hàm số 2 - Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 3 (Nguyên hàm - Tích phân) trường Cát Tiên - Lâm Đồng - TOANMATH.com

u.

24: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường thẳng y 1, x và đồ thị hàm số 2 Xem tại trang 8 của tài liệu.
BẢNG ĐÁP ÁN - Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 3 (Nguyên hàm - Tích phân) trường Cát Tiên - Lâm Đồng - TOANMATH.com
BẢNG ĐÁP ÁN Xem tại trang 9 của tài liệu.
Câu 7: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường thẳng y 1, x và đồ thị hàm số 2 - Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 3 (Nguyên hàm - Tích phân) trường Cát Tiên - Lâm Đồng - TOANMATH.com

u.

7: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường thẳng y 1, x và đồ thị hàm số 2 Xem tại trang 10 của tài liệu.
Câu 2: Cho hình phẳng giới hạn bởi các đường y tan x, y 0, x 0, x 3π - Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 3 (Nguyên hàm - Tích phân) trường Cát Tiên - Lâm Đồng - TOANMATH.com

u.

2: Cho hình phẳng giới hạn bởi các đường y tan x, y 0, x 0, x 3π Xem tại trang 13 của tài liệu.
BẢNG ĐÁP ÁN - Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 3 (Nguyên hàm - Tích phân) trường Cát Tiên - Lâm Đồng - TOANMATH.com
BẢNG ĐÁP ÁN Xem tại trang 13 của tài liệu.
Câu 19: Cho hình phẳng giới hạn bởi các đường y= x. ln y= 0, x= e quay xung quanh trục Ox - Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 3 (Nguyên hàm - Tích phân) trường Cát Tiên - Lâm Đồng - TOANMATH.com

u.

19: Cho hình phẳng giới hạn bởi các đường y= x. ln y= 0, x= e quay xung quanh trục Ox Xem tại trang 15 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • 001_111_132

  • 001_111_209

  • 001_111_357

  • 001_111_485

  • 001_111_dapancacmade

    • 001_111_dapancacmade

Tài liệu liên quan