0

Đề kiểm tra các lớp CLC môn Toán 10 trường THPT Lương Tài 2 - Bắc Ninh lần 3 - TOANMATH.com

6 978 5
  • Đề kiểm tra các lớp CLC môn Toán 10 trường THPT Lương Tài 2 - Bắc Ninh lần 3 - TOANMATH.com

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 06:27

SỞ GD VÀ ĐT KHÁNH HÒA ĐỀ THI THỬ - KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 TRƯỜNG THPT NGUYỄN THÁI HỌC MÔN THI: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 90 phút Họ tên thí sinh: ……………………………………… SBD : …… Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố : H =1, Li= 7, C = 12, N = 14, O = 16, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, S =32, Cl = 35,5 , K = 39, Ca = 40, Rb = 85.5, Fe = 56, Cu = 64, Zn = 65, Ag = 108, Cs 133 Câu 1. Cho 50.55 gam hỗn hợp gồm hai muối cacbonat của hai kim loại kiềm tác dụng với 450 ml dung dịch HCl 2M . sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì các chất tan trong dung dịch có nồng độ mol/lít đều bằng nhau. Hai kim loại cần tìm là: A. Na và K B. Li và Na C. Li và K D. Na và Rb Câu 2. Oxi hoá 10,2 g hỗn hợp 2 anđehit kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng người ta thu được 2 axit cacboxylic no đơn chức. Để trung hoà hỗn hợp này cần dùng 200ml dung dịch NaOH 1M. CTCT 2 anđehit là : A. CH 3 CHO và C 2 H 5 CHO B. HCHO và CH 3 CHO C. C 2 H 5 CHO và C 3 H 7 CHO D. C 3 H 7 CHO và C 4 H 9 CHO Câu 3. .Chất nào sau đây tạo kết tủa vàng khi đun nóng với dung dịch AgNO 3 /NH 3 A. CH 3 CHO B. CHCH C. HCOOH. D. CH 3 -CC-CH 3 Câu 4. Oxit nào sau đây khi tác dụng với nước tạo thành hỗn hợp hai axit. A. SO 3 B. CO 2 C. Al 2 O 3 D. CrO 3 Câu 5. Este nào sau đây có mùi thơm của hoa nhài. A. Isoamyl axetat. B. Etyl propyonat. C. Benzyl axetat. D. Geranyl axetat. Câu 6. Hỗn hợp bột X gồm BaCO 3 , Fe(OH) 2 , Al(OH) 3 , CuO, MgCO 3 , Nung X trong không khí đến khối lượng không đổi được hỗn hợp rắn A 1 . Cho A 1 vào nước dư khuấy đều được dung dịch B chứa 2 chất tan và phần không tan C 1 . Cho khí CO dư qua bình chứa C 1 nung nóng được hỗn hợp rắn Y (các phản ứng xảy ra hoàn toàn). Y chứa tối đa A. 3 đơn chất B. 2 đơn chất và 1 hợp chất. C. 1 đơn chất và 2 hợp chất. D. 2 đơn chất và 2 hợp chất. Câu 7. Điện phân (với điện cực trơ) 200 ml dung dịch CuSO 4 nồng độ x mol/l, sau một thời gian thu được dung dịch Y vẫn còn màu xanh, có khối lượng giảm 8g so với dung dịch ban đầu. Cho 16,8g bột Fe vào Y, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 12,4g kim loại. Giá trị của x là A. 2,25 B. 1,5 C. 1,25 D. 3,25 Câu 8. Cho hỗn hợp hai chất X, Y cùng có công thức phân tử C 4 H 11 O 2 N có khối lượng 52,5 gam tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH 3,5M thoát ra hỗn hợp khí đếu làm xanh quỳ tím ẩm và có mùi khai có tỉ khối hơi so với Hidro là: 18,25. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là: A. 62,2 B. 45,6 gam C. 53,25 D. 54,6 gam Câu 9. Phàn ứng hóa học nào sau đây không đúng. A. Ag + Fe(NO 3 ) 3  AgNO 3 + Fe(NO 3 ) 2 B. 2Al + 6HCl  2AlCl 3 + 3H 2 C. 4Mg + 10HNO 3  4Mg(NO 3 ) 2 + NH 4 NO 3 +3H 2 O D. 2H 2 S + SO 2  3S + 2H 2 O Câu 10. Quặng nào sau đây để điểu chế Magie. A. Boxit. B. Manhetit C. Apatit. D. Dolomit. Câu 11. Một dung dịch amin đơn chức X tác dung vừa đủ với 200ml dung dịch HCl 0,5M. Sau phản ứng thu được 9,55 gam muối. Xác định công thức của X? A. C 3 H 7 NH 2 B. C 2 H 5 NH 2 C. C 6 H 5 NH 2 D. C 3 H 5 NH 2 Câu 12. Cho 2,7 gam Al tác dụng với dung dịch HNO 3 dư thu được 6.72 lít khí X. ( duy nhất) . Khối lượng dung dịch sau phản ứng : Mã đề thi 103 Trang 1 /Đề 103 A. Tăng 11,1 găm B. Tăng 2,7 gam. C. Giảm 13.8 gam. D. Giảm 11.1 gam Câu 13. Este nào say đây khi tác dụng với NaOH tạo hỗn hợp hai muối. A. Vinyl axetat. B. Phenyl axetat. C. Etyl fomat. D. Benzyl fomat Câu 14. Câu nào sau đây không đúng. A. Khi đun nóng lòng trắng trứng cho hiện tượng đông tụ. B. Tất cả các Peptit khi tác dụng với Cu(OH) 2 /OH - tạo dung dịch màu xanh tím. C. Thủy phân đến cùng các peptit sẽ thu được các  -amioaxit. D. Peptit có n gốc -amioaxit sẽ có (n-1) liên kết peptit. Câu 15. Chất nào sau đây vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử. A. SO 2 B. O 3 C. P 2 O 5 D. Fe 2 (SO 4 ) 3 Câu 16. Cho một lượng bột Zn vào dung dịch X gồm FeCl 2 và CuCl 2 . Khối lượng chất rắn sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn ĐỀ KIỂM TRA CÁC LỚP CLC LẦN Năm học: 2016 – 2017 MÔN: TOÁN 10 SỞ GD & ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT LƯƠNG TÀI Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) Ngày kiểm tra: 12 tháng 03 năm 2017 (50 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 135 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1: Biểu thức sau tam thức bậc hai x ) x2 + x −2 x + x − A f ( x) = B f ( x= D f ( x) = (m − 1) x + x − C f ( x) = x Câu 2: Biểu thức sau âm với x ∈  ) x2 + B f ( x) = x − x + A f ( x= −5 x + x − 10 − x + 20 x − 100 C f ( x) = D f ( x) = Câu 3: Bảng biến thiên sau hàm số x -∞ +∞ +∞ y +∞ A y = −3 x + x − ; B y = x + x − C y = x − x + ; D y = x − x + ; Câu 4: Tính tổng nghiệm phương trình x − = x + A B C −1 D Câu 5: Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng ∆ : x − y + = Tìm mệnh đề sai mệnh đề sau ? A ∆ vuông góc với đường thẳng x − y + =  n (2; −3) B ∆ có vectơ pháp tuyến =  C ∆ có vectơ phương u = (3; 2) D ∆ có hệ số góc k = x − x +1 Câu 6: Tập nghiệm bất phương trình là: ≥ x +1 x − 1 1 1  1    A (−∞; −1) ∪  ;  B (−∞; −1) ∪  ;  C  −1;  ∪ (2; +∞) D  −∞;  2 2 2  2    x − là: Câu 7: Số nghiệm phương trình x − − x −= A B C Câu 8: Hàm số sau nghịch biến  ? A y = B = C y= (1 − x) −3 x + y 5x − D D y = − x y Câu 9: Hàm số hàm số có đồ thị hình vẽ bên −2 x + x − B y = − x2 − 4x + A y = C y = x − x − [ −4; +∞ ) −x + 4x − D y = Câu 10: Tìm tập xác định hàm số y = A D = x + x + 15 −1 x2 −1 B D = ( −∞; −4] ∪ ( −1;1) -3 Trang 1/4 -đề thi 135 C D = [ −4; −1) ∪ (1; +∞ ) D D = ( −4; −1) ∪ (1; +∞ )  x + y − 14 ≥ 2 x + y − 30 ≥  Câu 11: Cho số x, y thỏa mãn hệ  Tìm giá trị nhỏ biểu thức ≤ ≤ x 10  0 ≤ y ≤ F ( x; y= ) 4x + 3y A 48 B 16 Câu 12: Cho góc x thỏa mãn cos x = A −1 B C 24 D 32 Tính giá trị biểu thức P 4sin x − 5cos x = C D −3 − x + x + có đỉnh Câu 13: Parabol y = A I (1;1) B I ( 2;1) C I (1;2 ) D I ( −1;− ) Câu 14: Biểu thức sau dương với x ∈  −2 x + x − ) x − B f ( x) = A f ( x= C f ( x) =x − 10 x + 25 D f ( x) = x − x + Câu 15: Tập nghiệm bất phương trình −2 x + + x − < là: 1  B (−7;3) \   C (−∞;3) D ( −7; +∞ ) 2 Câu 16: Trong khẳng định sau, khẳng định với giá trị x ? A x > x B − x > − x C x > x D x > x Câu 17: Tìm tập xác định hàm số y = x − x + 25 − x B D = ( −5;5 ) A D = [ −5; 0] ∪ [ 2;5] A (−7;3) C D = ( −5;0] ∪ [ 2;5) D D = ( −∞;0] ∪ [ 2; +∞ ) Câu 18: Tìm giá trị m để biểu thức f ( x)= x + (m + 1) x + 2m + > ∀x ∈  A m ∈ (−∞; −3) ∪ (9; +∞) B m ∈ [ −3;9] D m ∈ (−3;9) C m ∈ (−9;3) Câu 19: Cho tam giác ABC có trọng tâm G M trung điểm AB Khẳng định sau sai ?       A MC = 3MG B GA + GB + GC =         3MG C GA + GB − GM = D MA + MB + MC = Câu 20: Tập nghiệm bất phương trình − x + 16 x − 64 ≥ là: A ∅ B [8; +∞ ) C {8} D  Câu 21: Trong hệ thức sau, hệ thức sai ? A sin α + cos α = − 2sin α cos α B ( sin α − cos α ) = C cos α − sin α = cos α − sin α + 2sin α cos α D ( sin α + cos α ) = 2 Câu 22: Tập nghiệm bất phương trình x − x − 30 < là:     B  − ;6  C (−∞; − ) ∪ (6; +∞) D  − ;6  A      Câu 23: Trong mặt phẳng tọa độ, cho A(−2; 4), B(2; −8) Tìm tọa độ điểm M ∈ Ox cho tam giác ABM vuông M A M (0;6) B M (6;0), M (−6;0) C M (6;0), M (8;0) D M (−6;0), M (−8;0) Câu 24: Bất phương trình 21 − x − x < x + có tập nghiệm : Trang 2/4 -đề thi 135 B ( −3;1) A 1;3 C (1; +∞ ) D [1;3] Câu 25: Cho hai số x, y thỏa mãn x + y − x − 15 y + ≤ Tìm giá trị nhỏ biểu thức S= x + y A B C D 0 có hai nghiệm trái Câu 26: Tìm giá trị m để phương trình (3 − m) x − 2(m + 3) x + m + = dấu? B m ∈ ( −∞; −2] ∪ [3; +∞ ) A m ∈ ( −2;3) D m ∈ ( −1; +∞ ) C m ∈ ( −∞; −2 ) ∪ ( 3; +∞ ) Câu 27: Cho tam giác ABC vuông cân A nội tiếp đường tròn tâm O bán kính R Gọi r bán r kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC Tính R A + B − C 2 + D 2 − = AC = 30 Hai đường trung tuyến BN CM cắt Câu 28: Cho tam giác ABC vuông cân A có AB G Tính diện tích tam giác GNC A 50 B 75 C 50 D 15 105 Câu 29: Suy luận sau đúng? a < ⇒ a − b a D x ≤a⇔ x≤a 17 − 15 x − x ≥ là: x+3  −17  B ( −3;1] ∪  C ( −3; +∞ )    Câu 31: Tập nghiệm bất phương trình  −17  A ( −3;1) ∪     D ( −3;1] y x2 − 2x ; y = − x4 + 2x2 − Câu 32: Trong hàm số sau đây: y = x ; = số chẵn? A B C Câu 33: Nhị thức sau dương với x ∈ (−∞; 2) B f ( x)= − x C f ( x)= x + A f ( x= ) 2x − có hàm D D f ( x)= − x Câu 34: Gọi x1 , x2 nghiệm phương trình x − x − 2017 = Tính tổng P = x12 + x22 + x1 x2 B 2014 C 2026 D 2017 A −2008 Câu 35: Tìm giá trị m để bất phương trình mx − mx − > vô nghiệm A m ∈ [ −12;0] B m ∈ (−12;0) C m ∈ [ −12;0 ) D m ∈  Câu 36: Cho A ( 3;1) , B ( 2; ) , C (1;6 ) , D (1; –6 ) Điểm G ( 2; –1) trọng tâm tam giác nào? A ∆ABC B ∆ABD C ∆ACD D ∆BCD Câu 37: Cho A (1;1) , B ( 2; −1) , C ( 4;3) , D ( 3;5 ) Mệnh đề sau đúng?   A Điểm G ( 3; –2 ) trọng tâm tam giác BCD B AB = CD   C AC , AD phương D Tứ ...SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC NINH KỲ THI GVG, KIỂM TRA NĂNG LỰC GIÁO VIÊN TRƯỜNG THPT LƯƠNG TÀI Năm học 2016-2017 Đề thi môn: Văn học Thời gian làm 120 phút không kể thời gian giao đề Ngày thi: 25/10/2016 I ĐỌC HIỂU (3,0 điểm) Đọc đoạn trích sau thực yêu cầu “Đường khó, không khó ngăn sông cách núi mà khó lòng người ngại núi e sông Xưa đấng anh hùng làm nên việc gian nan không làm nổi, nhờ gan mạo hiểm, đời khó ( ) Còn kẻ ru rú gián ngày, làm việc chờ trời, đợi số, mong cho đời an nhàn vô sự, sống lâu giàu bền, việc nước việc đời không quan hệ dến Như gọi sống thừa, mong có ngày vùng vẫy trường cạnh tranh Hãy trông bọn thiếu niên nhà kiều dưỡng, đời không dám đâu xa nhà, không dám làm quen với khách lạ; đường sợ sóng, trèo cao sợ run chân, áo buông chùng đóng gót, tưởng nho nhã,tưởng tư văn; mà thực lực lượng, khí phách; khỏi tay bảo hộ cha mẹ hay kẻ lực chúng không mà tự lập lập Vậy học trò ngày phải biết xông pha, phải biết nhẫn nhục; mưa nắng không lấy làm nhọc nhằn, đói rét không lấy làm khổ sở Phải biết rằng, hay ăn miếng ngon, hay mặc tốt, khỏi nhà nhảy lên xe, ngồi đẽ kêu chóng mặt cách làm yếu đuối nhút nhát, hẳn tinh thần mạo hiểm đi” (Trích viết “Mạo hiểm” Nguyễn Bá Học) Câu (0,5 điểm): Xác định phương thức biểu đạt đoạn trích Câu (0,5 điểm): Tác giả lên án lối sống nào? Câu (1,0 điểm): Qua đoạn trích trên, tác giả muốn gửi thông điệp đến niên việt Nam? Câu (1,0 điểm): Khái niệm “tinh thần mạo hiểm” hiểu nào? II LÀM VĂN (7,0 điểm) Câu (2,0 điểm) Hãy viết 01 đoạn văn khoảng 200 chữ ý kiến nêu phần đọc hiểu “Đường khó, không khó ngăn sông cách núi mà khó lòng người ngại núi e sông.” Câu (5,0 điểm) “Thơ mở mà trước câu thơ đó, trước nhà thơ đó, bị phong kín” (Nguyễn Tuân – Thời thơ Tú Xương – Văn học 12, tập một, sách chỉnh lí hợp năm 2000, tr 186) Bằng 01 thi phẩm chương trình, đồng chí bình luận ý kiến **********HẾT************ HỌ VÀ TÊN: .SBD: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC NINH HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA NĂNG LỰC GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2016 - 2017 MÔN: NGỮ VĂN (Thời gian làm 120 phút, không kể giao đề I ĐỌC HIỂU (3,0 điểm) Phần Câu Nội dung Điểm I Phương thức nghị luận 0,5 Tác giả lên án lối sống: Sống thừa, yếu đuối nhút nhát “làm việc 0,5 chờ trời, đợi số, mong cho đời an nhàn vô sự, sống lâu giàu bền, việc nước việc đời không quan hệ dến cả” “Mạo hiểm”, biết xông pha, phải biết nhẫn nhục, vượt qua gian khổ khách 1,0 quan trở ngại tinh thần Tinh thần mạo hiểm không hiểu theo nghĩa liều lĩnh, bất chấp mà 1,0 lối sống dấn thân, dân, nước, khó “Mạo hiểm” mạnh mẽ, biết xông pha, biết nhẫn nhục II Bài viết phải thể trọn vẹn nhiều ý hình thức 01 đoạn văn, 2,0 trôi chảy, cảm xúc, không mắc lỗi diễn đạt Có thể có ý sau: - Giải thích: “đường” đích mà người muốn đi, muốn đạt (hoặc đường đời) “Sông”, “núi” hình ảnh tượng trưng trở ngại to lớn hoàn cảnh khách quan, “lòng người” ý chí người Hiểu ta thấy qua câu nói ấy, nhà văn khẳng định sức mạnh ý chí người vượt qua trở ngại, khó khăn, thử thách cho dù chúng to lớn đến dường để đạt đến thành công - Mọi khó khăn gian khổ, trở ngại đường đời thử thách ý chí nghị lực, để phân biệt kẻ anh hùng hào kiệt với phàm nhân chặn đứng tâm ta - Có ý chí vững chắc, có tâm cao, người vượt qua khó khăn trở ngại để đến đích Thiếu ý chí, thiếu tâm cho dù đường thuận lợi chẳng vượt qua - Phê phán, rút học nhận thức hành động ( ) Đây gợi ý, viết có ý khác đáp án phải đáp ứng yêu cầu hình thức bám sát yêu cầu nội dung Bài viết phải đặc trưng văn nghị luận ý kiến bàn văn học Văn viết trôi chảy, có cảm xúc, không mắc lỗi diễn đạt SỞ GDĐT BẮC NINH ĐỀ THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG TRƯỜNG THPT LƯƠNG TÀI MÔN: LỊCH SỬ Năm học: 2016 – 2017 Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian phát đề) Ngày thi: 25 /10 /2016 Câu a (3 điểm) Hãy phân tích điều kiện lịch sử, thành phần lãnh đạo, lực lượng tham gia, phương pháp đấu tranh, kết tác động quan hệ quốc tế phong trào giải phóng dân tộc ĐNA sau CTTGT2 b (1 điểm) Nêu nhận xét thắng lợi đấu tranh giành độc lập Ấn Độ sau năm 1945 c (1 điểm) Anh (chị) biết việc nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu, phân tích tác động kiện Câu a (2 điểm) Trong học kinh nghiệm Cách mạng tháng Tám năm 1945 Việt Nam Bài học vận dụng để giải vấn đề biển đảo b (3 điểm) So sánh chiến dịch Điện Biên Phủ chiến dịch Hồ Chí Minh 30 năm chiến tranh cách mạng VN (1945-1975) =======Hết======= (Đề có 01 trang) Họ tên thí sinh : ……………………………… Số báo danh : …………… ĐÁP ÁN Câu Câu A (3 điểm) a Điều kiện lịch sử: + Sau CTTGT2, ĐNA nơi tập trung nhiều mâu thuẫn nhất, mâu thuẫn dân tộc giai cấp chằng chéo căng thẳng + Trong thơì kì này, lực lượng xã hội giai cấp tư sản dân tộc, vô sản ngày lớn mạnh + CTTGT2 kết thúc, CNPX thất bại , CNĐQ suy yếu Đây điều kiện khách quan thuận lợi cho việc giải phóng dân tộc + Sau CTTGT2, hệ thống CNXH đời chỗ dựa vững cho phong trào GPDT Sự lớn mạnh phong trào cộng sản, công nhân quốc tế, lực lượng dân chủ, hòa bình + Sau CTTGT2, ĐNA trở thành điểm sôi động chiến tranh Lạnh Là nơi đụng đầu liệt hai lực lượng quốc tế b Thành phần lãnh đạo + Nhiều nước giai cấp vô sản mà đại biểu ĐCS lãnh đạo (VN, Lào) + Nhiều nước giai cấp tư sản dân tộc trí thức tư sản lãnh đạo (In-đônê-xia, Phi lip pin, Mã Lai) Giai cấp lãnh đạo điều kiện lịch sử, tương quan lực lượng nước định, định đến chiến lược đấu tranh đường phát triển đất nước sau giành độc lập c Lực lượng tham gia + Có tham gia đông đảo quần chúng nhân dân: nông dân, công nhân, tiểu tư sản, phong kiến tư sản hóa, trí thức d Phương pháp hình thức đấu tranh + Hai phương pháp hình thức đấu tranh chủ yếu: bạo lực không bạo lực * Bạo lực cách mạng: gồm bạo lực trị, bạo lực vũ trang * Hình thức đấu tranh không bạo lực: sử dụng đường hòa bình, đổ máu, đấu tranh kết hợp với thương thuyết giành độc lập e Kết tác động PT GPDT ĐNA quan hệ quốc tế + Kết quả: năm 70 (TK XX) nước ĐNA giành độc lập + Tác động quan hệ quốc tế * Làm thay đổi tình hình khu vực giới, đồ trị có biến đổi khác trước: từ nước thuộc địa, ĐNA giành độc lập, ghi tên đồ TG * Góp phần làm sụp đổ hệ thống ĐQCN, tạo điều kiện thuận lợi cho phong trào CMTG * Thắng lợi PT GPDT ĐNA góp phần làm đảo lộn chiến lược toàn cầu Mĩ * Trong mối quan hệ quốc tế, nước ĐNA giải phóng bước lên vũ đài trị quốc tế, tham gia tích cực vào đời sống trị khu vực giới (ASEAN, diễn đàn Á-Âu) Các nước đóng góp vai trò quan trọng diễn đàn quốc tế lớn hành tinh- Liên hợp quốc Câu B (1 điểm) * Nhận xét thắng lợi đấu tranh giành độc lập Ấn Độ sau năm 1945 + Ấn Độ tuyên bố độc lập (26/1/1950), thành lập nước Cộng hòa, đánh dấu thắng lợi to lớn đấu tranh chống TD Anh lãnh đạo Đảng Quốc đại + Quy mô đấu tranh, khí phong trào đấu tranh vượt khỏi chủ trương bất bạo động Đảng quốc đại + Cuộc đấu tranh nhân dân Ấn Độ nói chung, đặc biệt năm 1946-1947 nguyên nhân trực tiếp buộc quyền TD anh phải hứa trao quyền tự trị rút khỏi Ấn Độ + Kết đấu tranh phát triển từ thấp đến cao, từ việc đòi tự phát triển kinh tế, văn hóa đến mức đòi tự trị độc lập hoàn toàn + Thắng lợi đấu tranh nhân dân Ấn Độ ảnh hưởng lớn đến phong trào GPDT TG CNTD Anh sụp đổ từ Ấn Độ Câu C (1 điểm) Sự kiện Anh rời khỏi liên minh châu Âu gọi BREXIT + Khi rời khỏi Liên minh chấu Âu, Anh thắt chặt vấn đề nhập cư Tuy nhiên thực tế, người nhập cư nguồn cung cấp lao động mà nước Anh cần Họ làm việc có mức lương cực thấp, công nhân gốc Anh tập trung làm việc có trình độ mức lương cao + Về ngân sách:Khi Anh rời khỏi EU, hàng năm nước Anh nộp 18,2 tỉ USD cho EU nữa, họ khả tiếp cận khối thị trường thống Và giá phải trả cao nhiều so với số tiền tiết kiệm + Về thương mại: Anh phải chịu thuế cao xuất www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 TRƢỜNG THPT LƢƠNG TÀI BẮC NINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM 2017 Môn: Toán Thời gian làm bài: 90 phút A B uO nT hi D H oc 01 Câu 1: Đường cong hình vẽ liệt kê phương án A, B, C, D đây, đường cong đồ thị hàm số y  x  x  ? C D up s/ Ta iL ie Câu 2: Đường cong hình bên đồ thị hàm số y  f  x  Khẳng định khẳng định sai? ro A Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị /g B Đồ thị hàm số y  f  x  có trục đối xứng trục hoành om C Hàm số y  f  x  đồng biến khoảng  0;  2x 1 Khẳng định sau khẳng định sai? 1 x ok Câu 3: Cho hàm số y  c D Phương trình f  x   m có hai nghiệm phân biệt m  m  2 bo A Đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang đường thằng y  2 ce B Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng đường thằng x  C Đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang đường thằng y  w fa D Đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận w w Câu 4: Cho hàm số y  A x2  x  Đồ thị hàm số cho có tất đường tiệm cận? x2 B C D Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 x 1 , m  Có tất giá trị thực tham số m để đồ thị x  2mx  hàm số cho có đường tiệm cận đứng? Câu 5: Cho hàm số y  B C D Vô số giá trị thực 01 A m B y  x3  3x  C y  x  x2 Câu 7: Hàm số y  x3  15x2  36 x  10 nghịch biến khoảng nào? A 1;6  B  6; 1 C  2;3 D y   x3  x  2x 1 x2 uO nT hi D A y  H oc Câu 6: Trong bốn hàm số liệt kê bốn phương án A, B, C, D đây, hàm số hàm số đồng biến khoảng  ;   ? D  3; 2  Câu 8: Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số y  x3  mx  x  đồng biến tập xác định nó? ie  m  2 C  m  iL B m  2 Ta A m  s/ Câu 9: Tìm tất giá trị thực tham số m cho hàm số y  m  B   m5 4 C sin x  2m đồng biến khoảng  sin x 1 m 2    0;   6 D m  /g ro m A up ? D 2  m  om Câu 10: Cho hàm số y  f  x  xác định  \ 0 , liên tục khoảng xác định có bảng ce bo ok c biến thiên: fa Khẳng định sau khẳng định đúng? w A Hàm số có giá trị cực tiểu 1 w w B Hàm số có giá trị lớn – giá trị nhỏ C Hàm số đạt cực đại x  1 đạt cực tiểu x  D Đồ thị hàm số đạt cực đại x  1 đạt cực tiểu x  Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Câu 11: Tìm tất giá trị thực tham số m cho hàm số f  x   x   m   x  m2  1có cực trị? B m  C m  D m  Câu 12: Tìm giá trị thực tham số m cho hàm số f  x   x3  mx   m2   x đạt cực đại x  ? B m  1 C m  D m  3 H oc A m  01 A m  B d  10 C d  D d  uO nT hi D A d  Câu 13: Kí hiệu d khoảng cách hai điểm cực trị đồ thị hàm số y   x3  3x  Tính d? Câu 14: Tìm tất giá trị thực tham số m cho đồ thị hàm số y  x   m  1 x2  m có ba điểm cực trị tạo thành tam giác có diện tích ? A m  B m  3 C m  D m  C xB  yB  5 iL B xB  yB  C M  B M  D M  up A M  khoảng 1;   Tìm M? x 1 s/ Câu 16: Gọi M giá trị nhỏ hàm số y  x   D xB  yB  2 Ta A xB  yB  ie Câu 15: Đường thẳng  có phương trình y  x  cắt đồ thị hàm số y  x3  x  hai điểm A B với tọa độ kí hiệu A  xA ; y A  B  xB ; yB  xB  xA Tìm xB  yB ? A max y  29 ro Câu 17: Tìm giá trị lớn hàm số y  x3  3x  x  đoạn  2; 2 ? B max y  34 2;2 C max y  2;2 D max y  2;2 /g 2;2 ok c om m2 x  Banfileword.com BỘ ĐỀ 2017 MÔN TOÁN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 THPT LƯƠNG TÀI 2- BẮC NINH- LẦN Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Câu 1: Đường cong hình vẽ liệt kê phương án A, B, C, D đây, đường cong đồ thị hàm số y = x + 2x − ? A B C D Câu 2: Đường cong hình bên đồ thị hàm số Khẳng định khẳng định sai? A Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị B Đồ thị hàm số y = f ( x ) có trục đối xứng trục hoành C Hàm số y = f ( x ) đồng biến khoảng ( 0; ) D Phương trình f ( x ) = m có hai nghiệm phân biệt m = m = −2 2x + Câu 3: Cho hàm số y = Khẳng định sau khẳng định sai? 1− x A Đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang đường thẳng y = −2 B Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng đường thẳng x = C Đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang đường thẳng y = \ D Đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận x + x + Đồ thị hàm số cho có tất đường tiệm cận? x−2 B C D Câu 4: Cho hàm số y = A x −1 , m ≠ Có tất giá trị thực tham số m để đồ thị x − 2mx + hàm số cho có đường tiệm cận đứng? Câu 5: Cho hàm số y = A B C Trang D Câu 6: Trong bốn hàm số liệt kê bốn phương án A, B, C, D đây, hàm số hàm số đồng biến khoảng ( −∞; +∞ ) A y = 2x − x+2 x + x2 C y = B y = x + 3x + D y = − x − x + Câu 7: Hàm số y = 2x − 15x + 36x − 10 nghịch biến khoảng nào? A ( 1;6 ) B ( −6; −1) C ( 2;3) D ( −3; −2 ) Câu 8: Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số y = x − mx + 4x + đồng biến tập xác định nó? A m <  m ≤ −2 C  m ≥ B m ≤ −2 D −2 ≤ m ≤ Câu 9: Tìm tất giá trị thực tham số m cho hàm số y =  π  0; ÷ ?  6 m < B   ... thi 135 Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ĐÁP ÁN ĐỀ THI CLC LẦN - TOÁN 10 MÃ ĐỀ THI 135 26 8 38 9 D... ( x)= x + A f ( x= ) 2x − có hàm D D f ( x)= − x Câu 34 : Gọi x1 , x2 nghiệm phương trình x − x − 20 17 = Tính tổng P = x 12 + x 22 + x1 x2 B 20 14 C 20 26 D 20 17 A 20 08 Câu 35 : Tìm giá trị m để... phương trình  −17  A ( 3; 1) ∪     D ( 3; 1] y x2 − 2x ; y = − x4 + 2x2 − Câu 32 : Trong hàm số sau đây: y = x ; = số chẵn? A B C Câu 33 : Nhị thức sau dương với x ∈ (−∞; 2) B f ( x)= − x C f
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra các lớp CLC môn Toán 10 trường THPT Lương Tài 2 - Bắc Ninh lần 3 - TOANMATH.com, Đề kiểm tra các lớp CLC môn Toán 10 trường THPT Lương Tài 2 - Bắc Ninh lần 3 - TOANMATH.com,

Hình ảnh liên quan

Câu 9: Hàm số nào trong các hàm số dưới đây có đồ thị là hình vẽ bên. - Đề kiểm tra các lớp CLC môn Toán 10 trường THPT Lương Tài 2 - Bắc Ninh lần 3 - TOANMATH.com

u.

9: Hàm số nào trong các hàm số dưới đây có đồ thị là hình vẽ bên Xem tại trang 1 của tài liệu.
Câu 3: Bảng biến thiên sau là của hàm số nào - Đề kiểm tra các lớp CLC môn Toán 10 trường THPT Lương Tài 2 - Bắc Ninh lần 3 - TOANMATH.com

u.

3: Bảng biến thiên sau là của hàm số nào Xem tại trang 1 của tài liệu.
cùng phương D. Tứ giác ABCD là hình bình hành - Đề kiểm tra các lớp CLC môn Toán 10 trường THPT Lương Tài 2 - Bắc Ninh lần 3 - TOANMATH.com

c.

ùng phương D. Tứ giác ABCD là hình bình hành Xem tại trang 3 của tài liệu.

Từ khóa liên quan