Đề thi học sinh giỏi lớp 9, lớp 12 và Tin học trẻ các năm - Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang dia3_deda

7 20 0
Đề thi học sinh giỏi lớp 9, lớp 12 và Tin học trẻ các năm - Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang dia3_deda

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 05:46

Hình ảnh liên quan

Cho bảng số liệu sau: - Đề thi học sinh giỏi lớp 9, lớp 12 và Tin học trẻ các năm - Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang dia3_deda

ho.

bảng số liệu sau: Xem tại trang 1 của tài liệu.
đạo hình elip gần tròn. - Đề thi học sinh giỏi lớp 9, lớp 12 và Tin học trẻ các năm - Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang dia3_deda

o.

hình elip gần tròn Xem tại trang 2 của tài liệu.
+ Địa thế: độ đốc của địa hình ảnh hưởng đến chế độ nước sông. Vùng núi, sông chảy nhanh, nước xiết - Đề thi học sinh giỏi lớp 9, lớp 12 và Tin học trẻ các năm - Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang dia3_deda

a.

thế: độ đốc của địa hình ảnh hưởng đến chế độ nước sông. Vùng núi, sông chảy nhanh, nước xiết Xem tại trang 3 của tài liệu.
4 Trình bày và giải thích đặc điểm địa hình miền Nam Trung Bộ và 40 - Đề thi học sinh giỏi lớp 9, lớp 12 và Tin học trẻ các năm - Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang dia3_deda

4.

Trình bày và giải thích đặc điểm địa hình miền Nam Trung Bộ và 40 Xem tại trang 4 của tài liệu.
+ Các đồng bằng ở duyên hải Nam Trung Bộ: nhỏ hẹp, hình thành do phù sa của các sông nhỏ và các vật liệu có nguồn gốc biển - Đề thi học sinh giỏi lớp 9, lớp 12 và Tin học trẻ các năm - Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang dia3_deda

c.

đồng bằng ở duyên hải Nam Trung Bộ: nhỏ hẹp, hình thành do phù sa của các sông nhỏ và các vật liệu có nguồn gốc biển Xem tại trang 5 của tài liệu.
- Địa hình và bể mặt đệm: - Đề thi học sinh giỏi lớp 9, lớp 12 và Tin học trẻ các năm - Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang dia3_deda

a.

hình và bể mặt đệm: Xem tại trang 6 của tài liệu.
Lb | Nhận xét tình hình phát triển dân số giai đoạn 1995 - 2010 1,0 - Nước ta có dân số đông, quy mô dân số ngày càng lớn (dẫn chứng) - Đề thi học sinh giỏi lớp 9, lớp 12 và Tin học trẻ các năm - Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang dia3_deda

b.

| Nhận xét tình hình phát triển dân số giai đoạn 1995 - 2010 1,0 - Nước ta có dân số đông, quy mô dân số ngày càng lớn (dẫn chứng) Xem tại trang 7 của tài liệu.

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan