Đề thi học sinh giỏi lớp 9, lớp 12 và Tin học trẻ các năm - Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang

16 176 0
Đề thi học sinh giỏi lớp 9, lớp 12 và Tin học trẻ các năm - Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Đề thi học sinh giỏi lớp 9, lớp 12 và Tin học trẻ các năm - Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Sở Giáo dụ...

Ngày đăng: 25/10/2017, 02:50

Hình ảnh liên quan

Bảng sơ Bằng chữ - Đề thi học sinh giỏi lớp 9, lớp 12 và Tin học trẻ các năm - Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang

Bảng s.

ơ Bằng chữ Xem tại trang 1 của tài liệu.
Bài 10. (5 điểm) Cho hình chữ nhật.4BCD chứa vừa khít 3 đường trịn trong nĩ - Đề thi học sinh giỏi lớp 9, lớp 12 và Tin học trẻ các năm - Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang

i.

10. (5 điểm) Cho hình chữ nhật.4BCD chứa vừa khít 3 đường trịn trong nĩ Xem tại trang 6 của tài liệu.
Ghi vào màn hình máy tính - Đề thi học sinh giỏi lớp 9, lớp 12 và Tin học trẻ các năm - Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang

hi.

vào màn hình máy tính Xem tại trang 10 của tài liệu.
Dựng hình vuơng ABCD nội tiệp đường trịn sao cho MP vuơng gĩc với BD. Ta chứng minh : - Đề thi học sinh giỏi lớp 9, lớp 12 và Tin học trẻ các năm - Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang

ng.

hình vuơng ABCD nội tiệp đường trịn sao cho MP vuơng gĩc với BD. Ta chứng minh : Xem tại trang 12 của tài liệu.
BH vào màn hình x5+2xz4+3x23+4x?+5x+6 Và ấn dấu = được - Đề thi học sinh giỏi lớp 9, lớp 12 và Tin học trẻ các năm - Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang

v.

ào màn hình x5+2xz4+3x23+4x?+5x+6 Và ấn dấu = được Xem tại trang 13 của tài liệu.
diện tích lớn nhất khi nĩ là hình vuơng. - Đề thi học sinh giỏi lớp 9, lớp 12 và Tin học trẻ các năm - Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang

di.

ện tích lớn nhất khi nĩ là hình vuơng Xem tại trang 16 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan