Đề thi học sinh giỏi lớp 9, lớp 12 và Tin học trẻ các năm - Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang

3 256 0
Đề thi học sinh giỏi lớp 9, lớp 12 và Tin học trẻ các năm - Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

1 Họ và tên thí sinh:…………………… ………… Chữ ký giám thị 1: Số báo danh:…………………………… ……… . …………….……………… SỞ GDĐT BẠC LIÊU KỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 VÒNG TỈNH NĂM HỌC 2010 - 2011 * Môn thi: LỊCH SỬ * Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề) ĐỀ Câu 1: (4 điểm) Chứng minh công xã Pari là nhà nước kiểu mới, do dân và vì dân. Câu 2: (4 điểm) Trình bày khái quát các giai đoạn phát triển của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến cuối thế kỉ XX? Qua đó hãy rút ra những đặc điểm riêng biệt của phong trào giải phóng dân tộc ở khu vực này. Câu 3: (4 điểm) Nêu bối cảnh lịch sử và tóm lược di ễn biến cuộc kháng chiến chống xâm lược Thanh (1788-1789)? Hãy cho biết nghệ thuật quân sự tiêu biểu trong cuộc kháng chiến này của quân Tây Sơn ? Câu 4: (4 điểm) Vì sao Nguyễn Thiện Thuật chọn khu Bãi Sậy (ở Hưng Yên) làm căn cứ chống Pháp? Nêu những nét độc đáo trong cách đánh giặc của nghĩa quân Bãi Sậy. Câu 5: (4 điểm) Sự ra đời và hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạ ng thanh niên. Vì sao Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên được đánh giá là một chính đảng hoạt động tiến bộ và đúng đắn nhất ở nước ta từ năm 1925 đến năm 1929 ? --- HẾT --- (Gồm 01 trang) CHÍNH THỨC 1 SỞ GDĐT BẠC LIÊU KỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 VÒNG TỈNH NĂM HỌC 2010 - 2011 * Môn thi: LỊCH SỬ * Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề) HƯỚNG DẪN CHẤM Câu 1: (4 điểm) *Quá trình thành lập công xã (0,5đ) - 18/3/1871, cuộc cách mạng thắng lợi. - 26/3/1871, chính phủ cách mạng được bầu ra theo nguyên tắc phổ thông đầu phiếu. - 28/3/1871, Hội đồng Công xã tuyên bố thành lập. *Chính sách: - Cơ cấu tổ chức : + Cơ quan cao nhất là Hội đồng Công xã, tập trung trong tay cả quyền lập pháp và hành pháp, gồm 9 ủy ban. (0,25đ) + Đứng đầu mỗi uỷ ban là một uỷ viên công xã, chịu trách nhiệm trướ c nhân dân và có thể bị bãi miễn. (0,25đ) + Công xã ra sắc lệnh giải tán quân đội và lực lượng cảnh sát cũ thay bằng lực lượng vũ trang an ninh nhân dân. (0,25đ) - Kinh tế: + Giao cho công nhân quản lí một số nhà máy, xí nghiệp chủ đã bỏ trốn (0,25đ) + Kiểm soát chế độ tiền lương, bớt lao động ban đêm, cấm cúp phạt, đánh đập công nhân (0,25đ) + Đề ra chế độ ngày làm 8 giờ và tăng lương cho công nhân. 0,25đ) - Xã hội: + Giải quyết nạn thất nghiệp, quy định giá bánh mì (0,25đ) + Hoàn trả tiền thuê nhà, hoãn nợ (0,25đ) + Chăm lo đời sống nhân dân, ra sắc lệnh đảm bảo quyền công dân cho phụ nữ… (0,25đ) - Văn hoá - giáo dục: + Đề ra chế độ giáo dục bắt buộc miễn phí… (0,25đ) + Tách nhà thờ ra khỏi nhà nuớc, tr ường học không dạy kinh thánh (0,25đ) * Cơ cấu tổ chức, các chính sách của Công xã Pari là chăm lo đến đời sống của nhân dân, vì nhân dân, không có áp bức bóc lột nhân dân như những nhà nước trước đây. Vì vậy, Công xã Pari là nhà nước kiểu mới, do dân và vì dân. (0,75đ) Câu 2: (4 điểm) a. Khái quát các giai đoạn phát triển … Sau chiến tranh thế giới thứ II , phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh mẽ, được gọi là lụ c địa mới trỗi dậy (Gồm 04 trang) CHÍNH THỨC 2 * Giai đoạn 1945 – 1954: - Phong trào nổ ở Bắc Phi với thắng lợi trong cuộc chính biến cách mạng của binh lính và sĩ quan Ai Cập (7/1952) lật đổ nền thống trị của thực dân Anh, thành lập nước Cộng hòa Ai Cập (18/6/1953). (0,5đ) - Cùng năm 1952, nhân dân Libi cũng giành được độc lập… (0,25đ) * Giai đoạn 1954 – 1960: Chiến thắng trong trận Điện Biên Phủ của Việt Nam, đã cổ vũ các thuộc địa của Pháp ở các nước Bắc Phi và Tây Phi đứng lên đấu tranh giành độc lập: Angiêri (1954 – 1962), Marốc, Xuđăng (1956) Ghana (1957) … (0,75đ) * Giai đoạn 1960 – 1975: - Năm 1960, có 17 nước giành độc lập, nên gọi là “Năm y= x +1 1+ 2 4x + 2x +1 3 y= x2 + 5x + 3x - y= a sin x + b cos x c cos x + a » 1, 07752; b » 1, 67814; c » 0, 38671 f ( x) = sin x + 3cos x - cos x + max f ( x ) » 0,93675; f ( x ) » -4, 27008 y= x - 3x + x x2 y2 + =1 16 ì x1 » 2, 6379 ì x2 » -3,9666 í í î y1 » 2, 2552 î y2 » -0,3867 ì x1 » 10,1381 ì x2 » -0,1381 í í î y1 » -0, 4310 î y1 » -5,5690 x2 y =1 ì x1 » -3, 0058 ì x2 » 3, 2973 í í î y1 » 0,1243 î y2 » 0,9122 Sở Giáo dục và đào tạo thanh hoá Đề chính thức Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh Năm học 2006-2007 Môn thi: toán Ngày thi: 28/03/2007 Lớp: 12 Trung học Bổ túc. Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề thi) Đề thi này có 4 câu, gồm 1 trang. Câu 1: (6,0 điểm) 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số: 2 1 1 x x y x + + = + ( ) 1 2. Tìm để đờng thẳng: k ( ) 21kx y 0 += cắt đồ thị ( ) 1 tại hai điểm phân biệt , A B thuộc hai nhánh của đồ thị hàm số ( ) 1 . Câu 2: (6,0 điểm) 1. Gii bt phng trỡnh: 22 3 2 16 10 2 xx x AA C x +. 2. Cho . Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đờng có phơng trình là: 0a > 22 4 3 1 x a y a + = + và 2 4 3 1 aa y a = + x 0 . Câu 3: (6,0 điểm) 1. Trong mặt phẳng vi h toạ độ cho đờng tròn Oxy (V): tâm 22 463xy xy++= I và đờng thẳng ( ) 20: xby+= . Chứng minh rằng v (V) luôn cắt nhau tại hai điểm phân biệt với mọi b. Tìm b để có độ dài lớn nhất. () , PQ PQ 2. Trong không gian với hệ toạ độ cho các điểm Oxyz ( ) 200;;A , ( ) 080;;B , ( ) 003;;C v là điểm thoả mãn: N 23ON OA OB OC = ++ u uur uuuruuur uuur . Tính thể tích tứ diện . NABC Câu 4: (2,0 điểm) Tỡm giỏ tr ln nht v nh nht ca hm s: 2 33yx x = + Hết Thí sinh không đợc sử dụng tài liệu gì. Cán bộ coi thi không đợc giải thích gì thêm. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HOÁ ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12 NĂM 2007 Môn: TOÁN. THBT (Đáp án - Thang điểm gồm 2 trang) Câu Ý Nội dung Điểm I (6,0 điểm) 1 (3,0 điểm) • TXĐ: { } \1− • Sự biến thiên: () 2 2 2 02 1 ' , ' hoÆc xx yyx x + ==⇔=− + 0x= . ( ) ( ) 23 01, CT yy=− = = CD yy=− 1,0 Bảng biến thiên: 1,0 • Đồ thị: 1,0 2 (3,0 điểm) Phương trình hoành độ giao điểm: () ()() ( 2 2 1 21 1 20 1 xx kx k x k x x ) 1 x ++ =− +⇔⇔− +− = ≠− + 1,5 Gọi ( ) ( ) ( ) 2 12 f xkxk=− +−x . Thoả mãn yêu cầu bài toán khi: ( ) ( ) ( ) ( ) 110 11 20kf k k k k− −<⇔ − −−+ <⇔<1 . 1,5 II (6,0 điểm) 1 (3,0 điểm) Điều kiện: 3 vµ x x≥∈N. Bất phương trình tương đương với x y ' y − ∞ − ∞ − ∞ + ∞ + ∞ + ∞ − 3 1 0 0 0 − 2 −1 2 − − + + y O −1 1 −2 x − 3 ( ) ()() () 2 16 10 22 2 2 3 3 ! !! !!!! x xx xxxx −≤ −− − + 1,5 4 x ⇔⇔≤. Kết hợp với điều kiện suy ra 34vµ x x = = . 1,5 2 (3,0 điểm) Xét phương trình: 222 44 33 2 11 hoÆc xaaax x ax aa +− a = ⇔ ⇔ =− =− ++ có Vì [ ] 22 320 2,; x ax a x a a++≤∀∈−− nên diện tích là: () 22 22 44 22 11 32 32 11 aa aa S x ax a dx x ax a dx aa −− −− =++=−++ ++ ∫∫ 1,5 () 32 3 2 4 4 2 13 2 132 61 a a xax a ax a a − − ⎛⎞ =− + + = ⎜⎟ + + ⎝⎠ 1,5 III (6,0 điểm) 1 (3,0 điểm) Tâm , bán kính ( 23;I − ) 4 R = , khoảng cách từ I đến ( ) Δ là 2 3 1 b d b = + , suy ra 222 91616 7160dR b b b b<⇔ < + ⇔ + >∀ 1,5 Độ dài lớn nhất khi PQ () Δ đi qua tâm I 23 20 0bb ⇔ −−=⇔= 1,5 2 (3,0 điểm) ()() 2169 2169;; ;;ON N=⇔ uuur . () ()( ) ( 0169 289 2166 721832 ;; ;; , ; ; , ;; NA NB NC NA NB =−− ⎡⎤ =− − − =− − − ⇒ = − ⎣⎦ uuur uuuruuur uuuruuur ) 1,5 Thể tích tứ diện là () 1 40 6 ,. ®vt VNANBNC ⎡⎤ == ⎣⎦ t u uuruuuruuur 1,5 IV (2,0 điểm) TXĐ: 33; ⎡⎤ − ⎣⎦ , () () 22 2 3 30330 2 3 ',' x yyxxx x =− =⇔ −= ≥⇒= − x 1,0 SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO THÁI BÌNH TRƯỜNG THPT NAM DUYÊN HÀ ====***==== ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 12 MÔN : TIẾNG ANH Thời gian : 180 (Không kể thời gian phát đề) A)Ngữ âm : I – A)Viết từ dựa theo phiên âm : O là một ví dụ : O Hate / heit/ 1) / ` \ pi:pl / 6) / \ l∂:nd / 2) / \ p∂:fikli / 7) / \ tổmpi∂n / 3) / f∂ \ g ე t / 8) / f∂ \ t ე gr∂fi / 4) / i \ din / 9) / \ eksp ე :t / 5) / br ∂ \ zil / 10) / \ f ე rist / II- B) : Hãy gạch chân phần trọng âm chính của mỗi từ sau: O là một ví dụ : O pupil 1) innocent 6) internet 2) preparative 7) character 3) invention 8) nation 4) detailed 9) important 5) athlete 10) hello B) Từ Vựng I – B) Chia động từ trong ngoặc : 1) When I (come) back home yesterday, my car( go). 2) If I( be) in your position, I( answer ) his letter by now. 3) Sam already( leave ) when we ( get) there. 4) My brother and sister (argue) about something when I (walk) into the room. 5) Diane can’t come to the phone because she ( wash). 6) How you (break) your arms ? I (slip ) on the ice while I ( cross ) the street. 7) Most films ( make) (show) in the theatre. 8) Whenever my father ( get) angry, his nose(get) red. 9) I hope it (stop) raining by 5 o’clock this afternoon. 10)When I ( be) in Egypt for 10 years. I ( write ) a book. 1)…………………………………….6)……………………………… 2)…………………………………….7)……………………………… 3)…………………………………….8)……………………………… 4)…………………………………….9)……………………………… 5)…………………………………….10)……………………………… II – B) Tìm một giới từ thích hợp điền vào chỗ trống: 1) Football is no interest her daughter. 2) Nowadays, crime is the increase. 3) He went to London a view setting up a company my mind. 4) When I saw her, she was lost thought. 5) We must come a decision what to do tomorrow. 6) She is far the most successful singer the world today. 7) She doesn’t go out night. She is afraid the dark. 8) After six months working overtime, she succeeded paying off her debts. 9) Who does this car belong ? It’s my way. 10) She was concentrating so hard her book that she didn’t hear me come the room. 1) ……………………………….6)……………………………… 2) ……………………………….7)……………………………… 3) ……………………………….8)……………………………… 4) ……………………………….9)……………………………… 5) ……………………………….10)……………………………… III – B) Cho dạng đúng của từ : 1) A person who tells lie is a (lie) 2) Nadal is an excellent tennis player. He’s a (Spain) 3) I have won a to study at Harvard . (school ) 4) Her advice appeared to be (interest) 5) His anwer is so confusing, it’s (explain) 6) There are fifty four in our country. (people) 7) It’s often useful to make a between 2 things. (compare) 8) I feel with this book. (bore) 9) An man has stolen all my money. ( know) 10)This knife is blunt. It needs (sharp) 1)……………………………… 6)…………………………………. 2)……………………………… 7)…………………………………. 3)……………………………… 8)…………………………………. 4)……………………………… 9)…………………………………. 5)……………………………… 10)…………………………………. IV- B) Chọn đáp án đúng nhất ( ứng với A,B,C hoặc D)để hoàn thành các câu sau: 1) Roses an important role in the wedding. A. contribute B. take C. give D. play 2)What I said hasn’t effect on him, it’s like water off a duck’s A. head B. neck C. back D. wrist 3)The novel is based on a story. A. real B. factual C. true D. A,B,C are correct 4)I congratulated him winning first prize. A. at B. Ǿ C. on D. for 5) She will be her car before she goes on holiday. A. having / serviced B. having / service C. getting / service D. got / servied 6) Don’t spend any money it is really necessary. A. whenever B. if C. in case D. unless. 7) You go ahead. I’ll catch you later. A. on to B. out on C.up with D. down on. 8) They provided and a bed, which was very kind. A. food with me B. me with food C. food to me D. me food 9) Dr Sales is a person don’t have much confidence. A. in whom I B. Whom I C. in that I D. I 10) Several SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2012-2013 ĐỀ THI CHÍNH THỨC Môn: SINH – THPT chuyên Thời gian: 180 phút, không kể thời gian giao đề. Ngày thi: 02/11/2012. Câu 1. Hãy cho biết những chất như estrôgen, prôtêin, ion, O 2 qua màng sinh chất bằng cách nào? Câu 2. Vi khuẩn nào có khả năng làm sạch môi trường bị ô nhiễm H 2 S? Thực tế, ta nên dùng loại vi khuẩn nào để xử lý môi trường ô nhiễm H 2 S? Câu 3. a. Tại sao để tổng hợp một phân tử glucôzơ, thực vật C 4 và thực vật CAM cần nhiều ATP hơn so với thực vật C 3 ? b. Người ta tiến hành thí nghiệm trồng hai cây A và B trong một nhà kính. Khi tăng cường độ chiếu sáng và tăng nhiệt độ trong nhà thì cường độ quang hợp của cây A giảm, nhưng cường độ quang hợp của cây B không thay đổi. Mục đích thí nghiệm này là gì? Giải thích? Câu 4. Ở người, trong chu kì tim, khi tâm thất co thì lượng máu ở hai tâm thất tống đi bằng nhau và không bằng nhau trong những trường hợp nào? Giải thích? Câu 5. a. Loại ARN nào là đa dạng nhất? Loại ARN nào có số lượng nhiều nhất trong tế bào nhân thực? Giải thích? b. Có một đột biến xảy ra trong gen quy định một chuỗi polipeptit chuyển bộ ba 5’-UGG-3’ mã hoá cho axit amin triptophan thành bộ ba 5’-UGA-3’ ở giữa vùng mã hoá của phân tử mARN. Tuy vậy, trong tế bào lại còn có một đột biến thứ hai thay thế nucleotit trong gen mã hoá tARN tạo ra các tARN có thể “sửa sai” đột biến thứ nhất. Nghĩa là đột biến thứ hai “át chế” được sự biểu hiện của đột biến thứ nhất, nhờ tARN lúc này vẫn đọc được 5’-UGA-3’ như là bộ ba mã hoá cho triptophan. Nếu như phân tử tARN bị đột biến này tham gia vào quá trình dịch mã của gen bình thường khác quy định chuỗi polipeptit thì sẽ dẫn đến hậu quả gì? Câu 6. Ở một loài động vật, tính trạng độ dài lông chỉ có hai dạng là lông dài và lông ngắn, trong đó kiểu gen AA quy định lông dài, kiểu gen aa quy định lông ngắn. Cho con đực thuần chủng lông dài giao phối với con cái thuần chủng lông ngắn được F 1 . Cho F 1 giao phối ngẫu nhiên với nhau được F 2 có số con lông dài chiếm 3/4 ở giới đực và 1/4 ở giới cái. Biện luận tìm quy luật di truyền và viết sơ đồ lai từ P đến F 2 . Câu 7. Trong một quần thể ruồi giấm xét 2 cặp nhiễm sắc thể: cặp số I có hai locut (locut 1 có 2 alen, locut 2 có 3 alen), cặp số II có 1 locut với 5 alen. Trên nhiễm sắc thể X ở vùng không tương đồng có 2 locut, mỗi locut đều có 2 alen. Biết các gen liên kết không hoàn toàn. Tính số kiểu gen tối đa được tạo thành trong quần thể liên quan đến các locut trên. Câu 8. Giải thích quá trình hình thành 2 loài mới từ 1 loài gốc bằng con đường sinh thái dưới góc nhìn của thuyết tiến hóa hiện đại? Câu 9. a. Theo quan điểm tiến hoá hiện đại, những nhận định sau về cơ chế tiến hoá là đúng hay sai? Giải thích? - Trong điều kiện bình thường, chọn lọc tự nhiên luôn đào thải hết một alen lặn gây chết ra khỏi quần thể giao phối. - Chọn lọc tự nhiên là nhân tố trực tiếp tạo ra những kiểu gen thích nghi với môi trường. b. Nêu mối quan hệ giữa đột biến và giao phối theo quan điểm thuyết tiến hóa hiện đại? Câu 10. a. Những loài như thế nào có tiềm năng sinh học cao, loài như thế nào có tiềm năng sinh học thấp? b. Khi giảm kích thước quần thể con mồi thì kích thước quần thể vật ăn thịt cũng giảm theo, sau đó kích thước quần thể con mồi có khả năng phục hồi nhanh hơn. Giải thích? Hết Giám thị không giải thích gì thêm Họ và tên thí sinh Số báo danh - 1 - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2012-2013 Môn: SINH – THPT chuyên HƯỚNG DẪN CHẤM (Gồm 3 trang) Câu Nội dung 1 - Estrogen có thể đi qua lớp kép photpholipit vì estrogen là 1 loại lipit - Protêin qua màng bằng cách xuất nhập bào vì protein là phân tử có kích thước quá lớn - Ion đi qua kênh protêin vì nó tích điện - Oxi đi qua lớp photpholipit vi nó là phân tử nhỏ, không phân cực 2 * Nên sử dụng vi khuẩn: - Vi khuẩn hóa tổng hợp lấy Trang1/6 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2012-2013 ĐỀ THI CHÍNH THỨC Môn: TIẾNG ANH – THPT Chuyên. Thời gian: 180 phút, không kể thời gian giao đề. Ngày thi: 02/11/2012. Đề thi gồm 06 trang. PART A. LISTENING YOU WILL HEAR THE RECORDING TWICE I. Questions 1-10 You will hear a talk given by a woman who is a successful climber. For questions 1-10, complete the sentences. MOUNTAIN CLIMBER On her expedition, she became aware of the feelings of (1) ____________ and _____________ connected with mountaineering. She had previously taken part in several so-called (2) ____________. She found the mental (3) ____________ for climbing Everest particularly hard. She was particularly worried about the (4) ____________she would have to climb through. She says that you cannot take any of the (5) ____________ of life with you on Everest. On her first trip there, she regretted taking (6) ____________ with her. When she climbed Everest, she left her (7) ____________ after a certain point. She says you mustn’t waste (8) ____________ or fuel when you’re on the mountain. When they reached the top, they had a sensation of shared (9) ____________. Her book about climbing Everest is called (10) ____________. II. Questions 11-20 You will hear a conversation between two old friends who meet each other by accident. For questions 11 – 15, choose the best answer. 11. What is John’s job? A. Doctor B. Teacher C. Chemist 12. Which of the following continents did Frank not visit on his travels? A. Europe B. Africa C. North America 13. What’s Frank’s job? A. Journalist B. Travel writer C. College lecturer 14. How many children do Frank and Liz have? A. 0 B. 2 C. 3 15. When did John and Kate get married? A. the last year of college B. the year after graduation C. 2 years after graduation For questions 16 – 19, write NO MORE THAN THREE WORDS OR A NUMBER for each answer. 16. What time should Frank and Liz go to dinner? ________________________________________ Trang2/6 17. What’s Frank’s mobile phone number? ________________________________________ 18. What’s on the other side of the road from John and Kate’s flat? ________________________________________ 19. What does Liz NOT like to eat? ________________________________________ For question 20, choose the best answer. 20. Which bell button is the one for John and Kate’s flat? PART B: VOCABULARY AND GRAMMAR (30 points) I. Choose the correct answer (A, B, C, or D) to each of the following questions. 1. I don’t care what you do about job. It’s no ______ of mine. A. importance B. feeling C. matter D. concern 2. Sometimes two cultural values seem to ______ each other. A. conflict B. contradict C. reflect D. disapprove 3. You can leave the money with him; he’s totally ______. A. trusting B. trusty C. trustful D. trustworthy 4. ______ you cut down your sugar intake, you’d have lost weight by now. A. Did B. Were C. If D. Had 5. Giving up smoking is just one of the ways to ______ heart disease. A. push off B. put off C. ward off D. throw off 6. They were surprised to come ______ such a large sum. A. into B. up to C. over D. up with 7. A walnut tree ______ us from the sun on hot days. A. fences B. warns C. shelters D. prevents 8. This machine will have been ______ by the end of the decade. A. broken down B. phased out C. set out D. made off with 9. I didn’t see anyone but I felt as though I ______. A. have been watched B. was being watched C. being watched D. am watched 10. The ______ to success is to be ready from the start. A. key B. response C. agreement D. demand 11. For years she had ______ of meeting her long-lost sister. A. hoped B. wished C. longed D. dreamed 12. The ______ against ... x - cos x + max f ( x ) » 0,93675; f ( x ) » -4 , 27008 y= x - 3x + x x2 y2 + =1 16 ì x1 » 2, 6379 ì x2 » -3 ,9666 í í î y1 » 2, 2552 î y2 » -0 ,3867 ì x1 » 10,1381 ì x2 » -0 ,1381 í í î y1 » -0 ,... -0 ,3867 ì x1 » 10,1381 ì x2 » -0 ,1381 í í î y1 » -0 , 4310 î y1 » -5 ,5690 x2 y =1 ì x1 » -3 , 0058 ì x2 » 3, 2973 í í î y1 » 0 ,124 3 î y2 » 0, 9122

Ngày đăng: 25/10/2017, 02:45

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan