0

Đề kiểm tra tập trung môn Toán 11 trường THPT Phước Thanh - Tiền Giang lần 2 - TOANMATH.com

8 209 0
  • Đề kiểm tra tập trung môn Toán 11 trường THPT Phước Thanh - Tiền Giang lần 2 - TOANMATH.com

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 05:34

Trường Đại học Sư phạm TP.HCM Trường Trung Học Thực Hành Tổ Vật lý Đề kiểm tra tập trung Môn Vật lý lớp 11 Thời gian 45 phút -o- Phần 1: Lý thuyết (5đ) Câu 1: Phát biểu quy tắc xác định lực Lo-ren-xơ do từ trường tác dụng lên một hạt mang điện chuyển động. Khi nào lực này bằng 0? Câu 2: a) Phát biểu định luật Len-xơ về chiều của dòng điện cảm ứng. b) Độ lớn của suất điện động cảm ứng được xác định theo định luật nào? Phát biểu và viết công thức của định luật đó. c) Nếu một nam châm được đưa đến gần mạch kín thì sẽ xuất hiện dòng điện cảm ứng trong mạch kín đó. Mô tả sự chuyển hóa năng lượng trong trường hợp này. Phần 2: Bài tập (5đ) Câu 3: Hai dòng điện thẳng dài đồng phẳng, song song cùng chiều, I 1 =I 2 =5A đặt tại hai điểm A và B như hình vẽ. Biết ΔABC là tam giác đều cạnh 2cm. a) Tìm cảm ứng từ tổng hợp tại C b) Nếu tại C người ta đặt một dòng điện thẳng dài 10cm với cường độ I 3 =8A, song song ngược chiều với I 1 và I 2 , hãy xác định lực từ tổng hợp tác dụng lên I 3 khi đó. c) Gọi CH là trung trực của AB, trên đường thẳng (CH), có điểm M cách AB một đoạn x. Xác định x để cảm ứng từ tại M do I 1 và I 2 gây ra đạt giá trị cực đại. Câu 4: Cho mạch điện như hình vẽ. Cuộn cảm L có điện trở không đáng kể. Khi khóa K ở a, dòng điện qua L là 1,2A. Độ tự cảm L = 0,2H. Chuyển K sang vị trí b. a) Giải thích sự xuất hiện dòng điện trong mạch (L-R). b) Tính nhiệt lượng mà R tỏa ra. A B C I 1 I 2 H a b R E, r L K Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Đáp án: Câu 1: 2 Phương, chiều, độ lớn 0,5 x 3 f = 0 Sinα = 0 α = 0 v α = 180 0  Chuyển động cùng phương từ trường 0,5 Câu 2: 3 a. ĐL Len-xơ 1 b. ĐL Fa-ra-đây 1 c. Cơ năng  Điện năng 1 Câu 3: 3 a. Vẽ hình đúng các véc-tơ B 1 , B 2 và B C 0,25 Tính được B 1 =B 2 =B=2.10 -7 .I/r = 2.10 -7 .5/0,02=5.10 -5 (T) 0,25 Viết biểu thức 21 BBB C     0,25 Tính được B C =B. 3 =5.10 -5 . 3 =5 3 10 -5 (T) 0,5 Kết luận phương chiều 0,25 b. F=B.I.l.sinα=4 3 10 -5 N 0,25 Dùng quy tắc bàn tay trái xác định đúng và kết luận chiều của F, vẽ hình 0,25 c. Áp dụng tương tự câu a, tìm được 22 7 4/ 10.2 xa I B    0,25 Từ đó tìm được 22 7 4 / . 10.4 x a xI B M    0,5 Áp dụng bất đẳng thức Cô-si tìm được B M lớn nhất khi x=a/2 0,25 Câu 4: 2 a. Dùng hiện tượng tự cảm, giải thích dc sự xuất hiện của dòng cảm ứng do I giảm về 0 1 b. JLiW 144,0 2 1 2  0,5 Q = W = 0,144J 0,5 *Thiếu đơn vị trừ 0,25đ cho toàn bài Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. SỞ GD& ĐT TIỀN GIANG TRƯỜNG THPT PHƯỚC THẠNH ĐỀ KIỂM TRA TẬP TRUNG LẦN - HK2 MÔN : TOÁN – Khối 11 Thời gian làm bài: 45 phút; Ngày kiểm tra: 10/04/2017 ( Đề có trang) Mã đề 132 I PHẦN TRẮC NGHIỆM:( điểm) Câu Chọn mệnh đề sai mệnh đề sau: A Hàm số y = sinx liên tục R B Hàm số y = 3x  liên tục R x 1 4 x liên tục R D Hàm số y = x3 + 2x2 – 5x + liên tục R x2   x  ax x   Câu Cho hàm số f ( x)   x  Để hàm số f(x) liên tục x = a bằng: x <   x 1 C Hàm số y = A B C -1 D Câu 3.Cho hàm số f(x) xác định đoạn [a; b].Trong mệnh đề sau, mệnh đề đúng? A Nếu f(a).f(b) < phương trình f(x) = có nghiệm khoảng (a;b) B Nếu hàm số f(x) liên tục đoạn [a;b] f(a).f(b) < phương trình f(x) = có nghiệm khoảng (a;b) C Nếu phương trình f(x) = có nghiệm khoảng (a;b) hàm số f(x) phải liên tục khoảng (a,b) D Nếu hàm số f(x) liên tục đoạn [a;b] f(a).f(b) > phương trình f(x) = có nghiệm khoảng (a;b) Câu Cho phương trình : x5 – 3x4 + 5x – = (1) Mệnhđề sai là: A Phương trình (1) có ba nghiệm khoảng (-2;5) B Phương trình (1) có nghiệm khoảng (-1;3) C Phương trình (1) nghiệm khoảng ( ; D Hàm số f(x) = x5 – 3x4 + 5x – liên tục R  x  x  10  Câu 5.Tìm a để hàm số f  x    x 1  ax   A.a=2 B.a=3 Câu 6.Kết luận sau sai? 11 ) x  liên tục x  x=1 C.a=4 D.a=5 3x  4x  gián đoạn x = B Hàm số y  gián đoạn x = -2 x = x2 x  2x x2  3x  y  gián đoạn x = -2 D Hàm số gián đoạn x = x = -2 C Hàm số y  x2  x2 Câu Hàm số y  x  x  x  có đạo hàm là: A Hàm số y  A y '  3x  x  Câu Hàm số y  A y '  5  x  2 2 B y '  3x  x  2x 1 có đạo hàm là: x2 B y '   x  2 Câu Đạo hàm hàm số y  A 2x + B C y '  3x  x C y '   x  2 2 D y '  3x  x  D y '  x2  x 1 bằng: x 1 x  x 1 ( x  1) C x2  2x ( x  1) D x  x 1 x 1  x  2 f ' (1) Tính ' g (0) 1 x A B C Câu 11 Cho hàm số y  f ( x)  x Giải phương trình f '( x)  B x  C x  1 A x  1; x  1 Câu 10 Cho hai hàm số f ( x)  x  2; g ( x)  D 2 D x  Câu 12.Cho hàm số y  f ( x)  mx  x  x  Tìm m để f ( x)  có hai nghiệm trái dấu B m  C m  D m  A m  Câu 13 Một vật rơi tự theo phương trình s  ' gt (m), với g = 9,8 (m/s2) Vận tốc tức thời vật thời điểm t= 10(s) là: A 122,5 (m/s) B 49 (m/s) C 10 (m/s) D 98 (m/s) Câu 14: Cho a, b, c đường thẳng không gian Tìm mệnh đề sai mệnh đề sau A Nếu a  b b  c a // c B Nếu a vuông góc với mặt phẳng () b // () a  b C Nếu a // b b  c c  a D Nếu a  b, c  b a cắt c b vuông góc với mặt phẳng (a, c) Câu 15 Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a, có cạnh SA = a SA vuông góc với mp(ABCD) Tính góc đường thẳng SC mp(ABCD) là: A 300 B 450 C 600 D 900 Câu 16 Cho hình chóp S.ABC có đáy tam giác ABC cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với mặt đáy SA = a Tính góc hai mặt phẳng (ABC) (SBC) là: A 300 B 450 C 600 D 900 Câu 17: Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình vuông SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD ) Mặt phẳng vuông góc với đường thẳng BD ? B (SAB ) C (SCD ) D (SAC ) A (SBD ) Câu 18.Cho hình chóp S ABCD có cạnh đáy a, cạnh bên SA = a Tính tan φ, với φ góc cạnh bên mặt đáy A tan φ   B tan φ  C tan φ  Câu19.Cho hình chóp S ABCD có cạnh đáy a, cạnh bên SA = A 900 B 300 D tan φ  a Tính góc mặt bên mặt đáy là: C 600 D 450 Câu 20 Cho hình chóp S.ABCD ABCD hình chữ nhật,với SA = AB =a, AD = 2a SA   ABCD  Trong tam giác sau tam giác tam giác vuông A DSBC B DSCD C DSAB D DSBD II PHẦN TỰ LUẬN: ( 3,0 điểm) Bài 1.(1,5 điểm)  x3 2 x >1  1) Cho hàm số f ( x)   x  Tìm m để hàm số f(x) liên tục x = m x + 3m + x   2)Chứng minh phương trình: 2 x  x  x   có nghiệm Bài (1,5 điểm) Cho hình chóp S.ABCI có đáy ABCI hình vuông cạnh a, SA vuông góc mặt phẳng (ABCI) SA = a 1) Chứng minh BC  ( SAB) 2)Xác định tính góc hai mặt phẳng (SBC) (ABCI) SỞ GD& ĐT TIỀN GIANG TRƯỜNG THPT PHƯỚC THẠNH ( Đề có trang) ĐỀ KIỂM TRA TẬP TRUNG LẦN - HK2 MÔN : TOÁN – Khối 11 Thời gian làm bài: 45 phút; Ngày kiểm tra: 10/04/2017 Mã đề 245 I PHẦN TRẮC NGHIỆM:( điểm) Câu 1.Cho hàm số f(x) xác định đoạn [a; b].Trong mệnh đề sau, mệnh đề đúng? A Nếu f(a).f(b) < phương trình f(x) = có nghiệm khoảng (a;b) C Nếu phương trình f(x) = có nghiệm khoảng (a;b) hàm số f(x) phải liên tục khoảng (a,b) C Nếu hàm số f(x) liên tục đoạn [a;b] f(a).f(b) > phương trình f(x) = có nghiệm khoảng (a;b) D Nếu hàm số f(x) liên tục đoạn [a;b] f(a).f(b) < phương trình f(x) = có nghiệm khoảng (a;b) Câu Cho phương trình : x5 – 3x4 + 5x – = (1) Mệnhđề sai là: A Phương trình (1) có ba nghiệm khoảng (-2;5) B Phương trình (1) nghiệm khoảng ( ; 11 ) C Phương trình (1) có nghiệm khoảng (-1;3) D Hàm số f(x) = x5 – 3x4 + 5x – liên tục R Câu Hàm số y  x  x  x  có đạo hàm là: A y '  3x  x  Câu Hàm số y  A y '  5  x  2 2 B y '  3x  x  2x 1 có đạo hàm là: x2 B y '   x  2 C y '  C y '  3x  x  x  2 Câu Chọn mệnh đề sai mệnh đề sau: A Hàm số y = sinx liên tục R B Hàm số y = D y '  3x  x  D y '   x  2 3x  liên tục R x 1 4 x liên tục R D Hàm số y = x3 + 2x2 – 5x + liên tục R x 1  x  ax x   Câu Cho hàm số f ( x)   x ...ĐỀ KIỂM TRA TẬP TRUNG MÔN TIẾNG ANH LỚP 12 HKI NĂM HỌC 2010-2011 ĐỀ 1 Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest. 1/ A/ share B/ marriage C/ parent D/ caring 2/ A/ agreed B/ raised C/ believed D/ knocked 3/ A/ ready B/ appear C/ idea D/ fear Choose the word which is stressed differently from the rest. 4/ A/ romantic B/ attractive C/ mischievous D/ obedient 5/ A/ primary B/ carefully C/ national D/ computing Choose the appropriate words or phrases to complete the following sentences. 6/ If she ________ sick, she would have gone out with me to the party. A/ hadn't been B/ isn't C/ weren't D/ hasn't been 7/ I was embarrassed then. I didn't know what __________. A/ do B/ doing C/ to do D/ would do 8/ The Internet is now the fastest means of ________________. A/ communicate B/ communicative C/ communicator D/ communication 9/ _ Sally: “I would like to invite you to dinner this Saturday.” _ Bill: “_____________” A/ Yes, please. B/ I wish I could, but I have another plan. C/ You are welcome. D/ Thank you. I’m glad you like it. 10/ Not only Peter but also his brothers __________ good at math. A/ is B/ are C/ has D/ have 11/ I’ve got no idea where ____________. A/ has she got that information B/ did she get that information C/ she got that information D/ that information has she got 12/ If Mai comes to England, it will be a good _________ for her to improve English. A/ opportunity B/ possibility C/ ability D/ responsibility 13/ Being the eldest child, I have to look _________ my brothers when my parents go out. A/ for B/ at C/ up D/ after 14/ _____________, we wouldn’t have finished the work on time. A/ Had you helped us C/ If you hadn’t helped us B/ If you didn’t help us D/ Unless you helped us 15/ He drank too _________ wine last night and gets sick now. A/ many B/ much C/ a great deal D/ a large number 16/ The Americans also agree that a wife should ________ her beauty and appearance after marriage. A/ maintain B/ sacrifice C/ develop D/ gain 17/ _ Lan: “ ____________?” _ Hoa: “I feel awful. I’ve got a headache” A/ “ How are you?” B/ “ What are you doing?” C/ “ How do you do?” D/ “ What’s the matter with you?” 18/ A large number of Indian men agree that it is unwise to confide _______ their wives. A/ in B/ with C/ on D/ of 19/ Whistling or clapping your hand to get a waiter’s attention is considered ________ and even rude. A/ polite B/ impolite C/ politely D/ politeness 20/ You must tell you son _______ football in the street. It’s very dangerous. A/ don’t play B/ not play C/ not to play D/ not playing 21/ Although we _________ all day, we haven’t managed to find a suitable applicant. A/ interviewed B/ are interviewing C/ have interviewed D/ have been interviewing 22/ A happy marriage must be based ___________ love and understanding. A/ on B/ in C/ at D/ of 23/ _ John: “What kind of job would you like?” _ Mike: “__________” A/ Any time after next week B/ Anything to do with computer C/ I’m good at computing D/ Is there a good chance of promotion 24/ Up to now we ____________ two more contracts with foreign counterparts. A/ sign B/ signed C/ are signing D/ have signed 25/ Math, Vietnamese literature and English are the _________ subjects in the national exams. A/ core B/ favorite C/ optional D/ additional 26/ Harry Porter __________ into many languages. A/ translates B/ translated C/ has translated D/ has been translated 27/ Jack asked his sister ___________. A/ where she had gone the following day B/ where she would go the following day C/ where she will go tomorrow D/ where would she go the following day 28/ The shop assistant is ready to ________ me a helping hand; she was very nice. A/ offer B/ take C/ get D/ lend 29/ _ A: “Can I speak to Ms. Costa, please?” _ B: “_________” A/ I’m sorry to hear that B/ I’m sorry, she’s not in the office C/ I’m sorry, I’m afraid I can’t D/ Sorry, could you say that ĐỀ KIỂM TRA TẬP TRUNG MÔN TIẾNG ANH LỚP 12 HKI NĂM HỌC 2010-2011 ĐỀ 1 Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest. 1/ A/ share B/ marriage C/ parent D/ caring 2/ A/ agreed B/ raised C/ believed D/ knocked 3/ A/ ready B/ appear C/ idea D/ fear Choose the word which is stressed differently from the rest. 4/ A/ romantic B/ attractive C/ mischievous D/ obedient 5/ A/ primary B/ carefully C/ national D/ computing Choose the appropriate words or phrases to complete the following sentences. 6/ If she ________ sick, she would have gone out with me to the party. A/ hadn't been B/ isn't C/ weren't D/ hasn't been 7/ I was embarrassed then. I didn't know what __________. A/ do B/ doing C/ to do D/ would do 8/ The Internet is now the fastest means of ________________. A/ communicate B/ communicative C/ communicator D/ communication 9/ _ Sally: “I would like to invite you to dinner this Saturday.” _ Bill: “_____________” A/ Yes, please. B/ I wish I could, but I have another plan. C/ You are welcome. D/ Thank you. I’m glad you like it. 10/ Not only Peter but also his brothers __________ good at math. A/ is B/ are C/ has D/ have 11/ I’ve got no idea where ____________. A/ has she got that information B/ did she get that information C/ she got that information D/ that information has she got 12/ If Mai comes to England, it will be a good _________ for her to improve English. A/ opportunity B/ possibility C/ ability D/ responsibility 13/ Being the eldest child, I have to look _________ my brothers when my parents go out. A/ for B/ at C/ up D/ after 14/ _____________, we wouldn’t have finished the work on time. A/ Had you helped us C/ If you hadn’t helped us B/ If you didn’t help us D/ Unless you helped us 15/ He drank too _________ wine last night and gets sick now. A/ many B/ much C/ a great deal D/ a large number 16/ The Americans also agree that a wife should ________ her beauty and appearance after marriage. A/ maintain B/ sacrifice C/ develop D/ gain 17/ _ Lan: “ ____________?” _ Hoa: “I feel awful. I’ve got a headache” A/ “ How are you?” B/ “ What are you doing?” C/ “ How do you do?” D/ “ What’s the matter with you?” 18/ A large number of Indian men agree that it is unwise to confide _______ their wives. A/ in B/ with C/ on D/ of 19/ Whistling or clapping your hand to get a waiter’s attention is considered ________ and even rude. A/ polite B/ impolite C/ politely D/ politeness 20/ You must tell you son _______ football in the street. It’s very dangerous. A/ don’t play B/ not play C/ not to play D/ not playing 21/ Although we _________ all day, we haven’t managed to find a suitable applicant. A/ interviewed B/ are interviewing C/ have interviewed D/ have been interviewing 22/ A happy marriage must be based ___________ love and understanding. A/ on B/ in C/ at D/ of 23/ _ John: “What kind of job would you like?” _ Mike: “__________” A/ Any time after next week B/ Anything to do with computer C/ I’m good at computing D/ Is there a good chance of promotion 24/ Up to now we ____________ two more contracts with foreign counterparts. A/ sign B/ signed C/ are signing D/ have signed 25/ Math, Vietnamese literature and English are the _________ subjects in the national exams. A/ core B/ favorite C/ optional D/ additional 26/ Harry Porter __________ into many languages. A/ translates B/ translated C/ has translated D/ has been translated 27/ Jack asked his sister ___________. A/ where she had gone the following day B/ where she would go the following day C/ where she will go tomorrow D/ where would she go the following day 28/ The shop assistant is ready to ________ me a helping hand; she was very nice. A/ offer B/ take C/ get D/ lend 29/ _ A: “Can I speak to Ms. Costa, please?” _ B: “_________” A/ I’m sorry to hear that B/ I’m sorry, she’s not in the office C/ I’m sorry, I’m afraid I can’t D/ Sorry, could you say that SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP HCM TRƯỜNG THPT PHƯỚC LONG ĐỀ KIỂM TRA TẬP TRUNG - NĂM HỌC 2016 - 2017 Môn thi: TOÁN 12 Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề) ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi 50 câu / trang) Mã đề thi 100 I Đại số √ Bài Cho x = a3 b2 c, loga b = 3, loga c = −2 Hãy tính loga x: A B + abc C Bài Tính đạo hàm hàm số y = log5 x A y = B y = x ln x ln D −8 C y = x ln D y = x ln Bài Tìm m để hàm số y = x3 − (m + 1) x2 + (m + 7) x − 3m2 đồng biến A m = −3 ∨ m = B −3 < m < C −3 ≤ m ≤ Bài Cho a, b số thực dương a khác Khẳng định sau sai: C loga3 b3 = loga b A log2a b2 = log2a b B logaα b = loga b α : D m ≤ −3 ∨ m ≥ D log2a b2 = log2a b Bài Sau phát dịch bệnh chuyên gia ý tế ước tính số người nhiễm bệnh kể từ ngày phát bệnh nhân đến ngày thứ x f (x) = 45x2 − x3 với x = 1, 2, 3, , 25 Nếu ta coi f hàm số xác định đoạn [0; 25] f (x) xem tốc độ truyền bệnh (người / ngày) thời điểm x Hãy xác định ngày mà tốc độ truyền dịch bệnh lớn A B 14 C 17 D 17 Bài Tính đạo hàm hàm số y = 3x A y = 3x ln x B y = x3x−1 C y = 3x ln Bài Cho hai số thực dương a, b a = Tính log √ 3a A −3 + 6loga b B −3 − 6loga b D y = 3x + ln b2 Kết là: a C −3a − 6loga b D −1 + 6loga b Bài Cho hàm số y = f (x) xác định tập R\ {1; 3} có lim y = 2, lim y = −∞, lim y = +∞ x→+∞ x→1− x→3+ Khẳng định sau sai: A B C D Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang đường thẳng y = có hai tiệm cận đứng đường thẳng x = 1,x = Đường thẳng x = tiệm cận đứng đồ thị hàm số Đường thẳng x = tiệm cận đứng đồ thị hàm số Hàm số có hai tiệm cận đứng đường thẳng x = x = Bài Đạo hàm hàm số y = 4x +1 bằng: 2 A y = + x.4x +1 ln B y = 4x +1 ln Bài 10 Tìm tập xác định D hàm số y = log2 (1 − x) A R B R\ {1} C y = x4x +1 ln 16 D y = x2 4x +1 ln 16 C (1; +∞) D (−∞; 1) Bài 11 Cho biết log3 15 = a, log3 10 = b Tính log√3 50 theo a b A (a + b − 1) B (a + b − 1) C (a + b + 1) 2a D b−1 Bài 12 Tìm giá trị cực tiểu hàm số y = 2x3 − 3x2 + A B C D Bài 13 Tìm giá trị nhỏ hàm số y = A B −1 x3 + 3x2 + 3x − đoạn [−1; 2]: C −2 D 25 Bài 14 Tìm điểm cực tiểu hàm số y = x3 − 3x + A B C −1 D y 2 −1 O Bài 15 Đường cong hình vẽ bên đồ thị hàm số A y = x3 − 3x − B y = −x3 + 3x − C y = −x3 + 3x + x D y = x3 − 3x + 2x − : x+1 Hàm số nghịch biến khoảng (−∞; −1) (−1; +∞) Hàm số đồng biến R Hàm số đồng biến khoảng (−∞; −1) (−1; +∞) Hàm số nghịch biến khoảng (−∞; −1) đồng biến (−1; +∞) Bài 16 Xét tính đơn điệu hàm số y = A B C D Bài 17 Cho hai số thực a, b thõa mãn < a < b < Khẳng định sau đúng: B > loga b > logb a C loga b < < logb a A loga b < logb a < D + loga b = logb a 2x + tiệm cận đứng + 2mx + 3m + B m = −1 ∨ m = C −1 < m < Bài 18 Tìm m để đồ thị hàm số y = A m < −1 ∨ m > x2 Bài 19 Tìm x biết log3 x = 4log3 a + 7log3 b A x = a4 − b7 B x = 28ab D −1 ≤ m ≤ C x = a4 b7 D x = a4 + b7 Bài 20 Cho hàm số y = f (x) xác định liên tục khoảng (−3; 2) có bảng biến thiên (hình vẽ) Khẳng định x -3 y’ - y sau đúng: A B C D + - 0 Hàm số đạt cực đại x = yCD = Hàm số đạt giá trị lớn khoảng (−3; 2) Hàm số không xác định x = Hàm số có tổng giá trị lớn giá trị nhỏ (−3; 2) Bài 21 Tìm điểm cực đại đồ thị hàm số y = x3 − 6x2 + 9x − A (3; −2) B (1; 2) C yCD = D xCD = Bài 22 Tổng hệ số góc tiếp tuyến đồ thị hàm số y = x3 − 3x2 + điểm có tung độ bằng A −9 B C D 10 y 0.5 −0.5 O x −1 Bài 23 Đường cong hình vẽ bên đồ thị hàm số 2x + 2x − 2x + A y = B y = C y = 2x − 2x + x−1 B m ≤ −1 ∨ m ≥ 2x + 2x − x−3 hai điểm phân biệt: x+1 C m < −3 ∨ m > D −3 < m < Bài 24 Tìm m để đường thẳng y = x + 2m cắt đồ thị hàm số y = A m < −1 ∨ m > D y = Bài 25 Tìm số giao điểm đồ thị hàm số y = x3 − 3x2 + y = −x2 + 7x − 11 A B C D Bài 26 Hàm số sau đồng biến toàn tập xác định − 2x A y = B y = x4 2x − D y = x3 − 2x2 + 3x − C y = x−2 1 1 + + + + với x = n! (n ∈ N, n > 1) log2 x log3 x log4 x logn x B A = n! C A = D A = n2 Bài 27 Thực phép tính A = A A = n Bài 28 Cho a > 0, a = x, y hai số dương Tìm mệnh đề đúng: x loga x x A loga = B loga = loga x − loga y y loga y y loga x C loga (x − y) = loga x − loga y D loga (x − y) = loga y Bài 29 Tìm tập xác định D hàm số y = A (1; +∞) SỞ GD&ĐT BẮC NINH ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN - NĂM HỌC 2015-2016 TRƯỜNG THPT QUẾ VÕ SỐ Môn: Lịch sử 11 (Đề gồm có 01 trang) Thời gian làm bài: 180 phút (Không kể thời gian giao đề) Câu I (3,0 điểm) Trình bày nêu nhận xét định quan trọng Hội nghị Ianta (2/1945) Sự thỏa thuận nước Anh, Mĩ, Liên Xô việc phân chia phạm vi ảnh hưởng có tác động đến khu vực châu Á thời kì chiến tranh lạnh? Câu II (3,0 điểm) Bằng kiện lịch sử có chọn lọc, chứng minh thực dân Pháp kẻ thù nhân dân Việt Nam lực ngoại xâm nước ta sau cách mạng tháng Tám 1945 thành công Câu III (2,0 điểm) Kể tên hình thức tổ chức mặt trận dân tộc thống Đảng Cộng sản Đông Dương thành lập từ năm 1930-1945 Hãy nêu hiểu biết em Mặt trận Tồ quốc Việt Nam Câu IV (2,0 điểm) Bằng kiện lịch sử có chọn lọc giai đoạn 1919 đến 1945, em viết luận ngắn không 300 từ nêu bật đóng góp to lớn Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh cho cách mạng Việt Nam giai đoạn Hết Thí sinh không sử dụng tài liệu Cán coi thi không giải thích thêm Họ tên thí sinh: Số báo danh ĐÁP ÁN BÀI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN - NĂM HỌC 2015 - 2016 MÔN: Lịch sử 11 ĐÁP ÁN CÂU ĐIỂM PHẦN LỊCH SỬ THẾ GIỚI I (3,0 điểm) Trình bày nêu nhận xét định quan trọng Hội nghị Ianta (2/1945) Sự thỏa thuận nước Anh, Mĩ, Liên Xô việc phân chia phạm vi ảnh hưởng có tác động đến khu vực châu Á thời kì chiến tranh lạnh? a) Những định quan trọng HN - Từ - 11/2/1945, Hội nghị quốc tế triệu tập Ianta (Liên Xô) 0,25 với tham gia nguyên thủ quốc gia (Liên Xô, Mỹ, Anh) - Hội nghị đưa định quan trọng: + Nhanh chóng tiêu diệt chủ nghĩa phát xít Đức chủ nghĩa quân phiệt Nhật 0,25 + Thành lập Liên hợp quốc trì hoà bình an ninh giới 0,25 + Phân chia phạm vi ảnh hưởng ba cường quốc châu Âu 0,5 châu Á b) Nhận xét - Tuy thỏa thuận cường quốc thực chất phân chia phạm vi ảnh hưởng Mĩ Liên Xô 0,25 - Những định hội nghị Ianta thỏa thuận sau 0,5 ba cường quốc trở thành khuôn khổ trật tự giới mới, thường gọi "Trật tự hai cực Ianta" c) Tác động - Từ sau CTTG2 đến năm 70 –XX, nhiều chiến tranh cục diễn Đông Bắc Á, Đông Nam Á, Trung Đông liên quan 0,25 đến đối đầu hai cực Xô- Mĩ - Cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương thực dân Pháp (19451954) phản ánh đấu tranh gay gắt phe 0,25 - Cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953): 9/1950 quân đội Mĩ đổ Triều Tiên Tháng 10/1950 quân đội Trung Quốc tiến vào Triều Tiên “kháng Mĩ viên Triều” đụng đầu trực tiếp phe, không 0,25 phân thắng bại - Cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam Mĩ (1954-1975): Mĩ xâm lược Việt Nam, Liên Xô , Trung Quốc, nước XHCN ủng hộ 0,25 khang chiến nhân dânVN chiến tran cục lớn PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM II Bằng kiện lịch sử có chọn lọc chứng minh thực dân (3,0 điểm) Pháp kẻ thù nhân dân Việt Nam lực ngoại xâm nước ta sau cách mạng tháng Tám 1945 thành công a) Tình Việt Nam sau cách mạng tháng Tám  Hoàn cảnh “ngàn cân treo sợi tóc”:ngoại xâm ,nội phản; nạn đói, 0,25 nạn dốt, tài chính… ngoại xâm khó khăn lớn b) Các lực ngoại xâm - Trung Hoa Dân quốc: 20 vạn THDQ kéo vào MB nước ta + tay sai phản động với âm mưu cướp quyền nước ta Tuy nhiên khó khăn lớn THDQ lực lượng CM- ĐCSTQ phát triển  khả lại VN lâu dài khó  kẻ thù nguy hiểm - Đế quốc Mĩ: hậu thuận cho THDQ để chiếm nước ta.Nhưng khó khăn Mĩ tập trung đối phó Châu Âu TQ nên điều 0,5 kiện can thiệp vào Đông Dương 0,25 - Thực dân Anh: vĩ tuyến 16 trở vào Nam, vạn quân Anh kéo vào dọn dường cho Pháp xâm lược lại VN Tuy nhiên, Anh tậptrung lực lượng đối phó với phong trào CM nước thuộc địa  Anh can thiệp trực trực tiếp lâu dài VN 0,5 - Nhật Bản: dù vạn quân Nhật chờ giải giáp, số theo lệnh Anh dọn đường cho Pháp xân lược Việt Nam Nhật nước bại 0,25 trận nên không đủ điều kiện…  Dù nước có âm mưu ... minh BC  ( SAB) 2) Xác định tính góc hai mặt phẳng (SBC) (ABCI) SỞ GD& ĐT TIỀN GIANG TRƯỜNG THPT PHƯỚC THẠNH ( Đề có trang) ĐỀ KIỂM TRA TẬP TRUNG LẦN - HK2 MÔN : TOÁN – Khối 11 Thời gian làm... SAB) 2) Xác định tính góc hai mặt phẳng (SBC) (ABCI) SỞ GD& ĐT TIỀN GIANG TRƯỜNG THPT PHƯỚC THẠNH ĐỀ KIỂM TRA TẬP TRUNG LẦN - HK2 MÔN : TOÁN – Khối 11 Thời gian làm bài: 45 phút; Ngày kiểm tra: ... SAB) 2) Xác định tính góc hai mặt phẳng (SBC) (ABCI) SỞ GD& ĐT TIỀN GIANG TRƯỜNG THPT PHƯỚC THẠNH ĐỀ KIỂM TRA TẬP TRUNG LẦN - HK2 MÔN : TOÁN – Khối 11 Thời gian làm bài: 45 phút; Ngày kiểm tra:
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra tập trung môn Toán 11 trường THPT Phước Thanh - Tiền Giang lần 2 - TOANMATH.com, Đề kiểm tra tập trung môn Toán 11 trường THPT Phước Thanh - Tiền Giang lần 2 - TOANMATH.com,

Hình ảnh liên quan

Câu 8.Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, có cạnh SA =a 2 và SA vuông góc với mp(ABCD) - Đề kiểm tra tập trung môn Toán 11 trường THPT Phước Thanh - Tiền Giang lần 2 - TOANMATH.com

u.

8.Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, có cạnh SA =a 2 và SA vuông góc với mp(ABCD) Xem tại trang 7 của tài liệu.