Đề thi học sinh giỏi lớp 9, lớp 12 và Tin học trẻ các năm - Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang CasioKV-Ly12

11 95 0
Đề thi học sinh giỏi lớp 9, lớp 12 và Tin học trẻ các năm - Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang CasioKV-Ly12

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 05:19

Hình ảnh liên quan

Bài 3: Phía trên một mặt bàn nằm ngang cố định cĩ một đĩa đồng chất hình trụ, bán kính R= 20cm, khối lượng m đang quay đều quanh trục thắng đứng với tốc độ gĩc œ= 1500 vịng/phút - Đề thi học sinh giỏi lớp 9, lớp 12 và Tin học trẻ các năm - Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang CasioKV-Ly12

i.

3: Phía trên một mặt bàn nằm ngang cố định cĩ một đĩa đồng chất hình trụ, bán kính R= 20cm, khối lượng m đang quay đều quanh trục thắng đứng với tốc độ gĩc œ= 1500 vịng/phút Xem tại trang 3 của tài liệu.
Bài 5: Cho mạch điện như hình 2, £ là một phần tử phi tuyến cĩ - Đề thi học sinh giỏi lớp 9, lớp 12 và Tin học trẻ các năm - Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang CasioKV-Ly12

i.

5: Cho mạch điện như hình 2, £ là một phần tử phi tuyến cĩ Xem tại trang 4 của tài liệu.
Bài 7: Cho một mạch điện xoa: chiêu như hình 4. - Đề thi học sinh giỏi lớp 9, lớp 12 và Tin học trẻ các năm - Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang CasioKV-Ly12

i.

7: Cho một mạch điện xoa: chiêu như hình 4 Xem tại trang 5 của tài liệu.
Biết Rị = 1000, Rạ = 150, cuộn dây tiuần cảm cĩ rên M quy — - Đề thi học sinh giỏi lớp 9, lớp 12 và Tin học trẻ các năm - Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang CasioKV-Ly12

i.

ết Rị = 1000, Rạ = 150, cuộn dây tiuần cảm cĩ rên M quy — Xem tại trang 5 của tài liệu.
khơng giãn OB và OC (như hình 5). Biết rằng ba điểm O, B, A thẳng hàng; ba điểm O, C,D thẳng hàng; gĩc ở tâm AÓD = đọ = - Đề thi học sinh giỏi lớp 9, lớp 12 và Tin học trẻ các năm - Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang CasioKV-Ly12

kh.

ơng giãn OB và OC (như hình 5). Biết rằng ba điểm O, B, A thẳng hàng; ba điểm O, C,D thẳng hàng; gĩc ở tâm AÓD = đọ = Xem tại trang 6 của tài liệu.
- Quá trình (1)—(2): Phương trình tổng quát của quá trình politropic là pV” = const. Từ hình | 1,0 Inf2 In = - Đề thi học sinh giỏi lớp 9, lớp 12 và Tin học trẻ các năm - Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang CasioKV-Ly12

u.

á trình (1)—(2): Phương trình tổng quát của quá trình politropic là pV” = const. Từ hình | 1,0 Inf2 In = Xem tại trang 8 của tài liệu.
Xét hai mạch điện như hình 3.1 và 3.2. pua Rị - Đề thi học sinh giỏi lớp 9, lớp 12 và Tin học trẻ các năm - Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang CasioKV-Ly12

t.

hai mạch điện như hình 3.1 và 3.2. pua Rị Xem tại trang 9 của tài liệu.
Ta thấy Z¡ > Zc nên lạ < Ic. Giản đồ véc tơ cho tồn mạch như hình 4. Ì Tổng trở của đoạn MB là Zwp cĩ " = .ã — “5 suy ra Zp = 102,24739 - Đề thi học sinh giỏi lớp 9, lớp 12 và Tin học trẻ các năm - Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang CasioKV-Ly12

a.

thấy Z¡ > Zc nên lạ < Ic. Giản đồ véc tơ cho tồn mạch như hình 4. Ì Tổng trở của đoạn MB là Zwp cĩ " = .ã — “5 suy ra Zp = 102,24739 Xem tại trang 10 của tài liệu.
dm = poardr (hình 5.2). Momen quán tính của yếu tố dm đối với trục quay đi qua O là d[ = rdm = pør tr - Đề thi học sinh giỏi lớp 9, lớp 12 và Tin học trẻ các năm - Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang CasioKV-Ly12

dm.

= poardr (hình 5.2). Momen quán tính của yếu tố dm đối với trục quay đi qua O là d[ = rdm = pør tr Xem tại trang 11 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan