0

BCTC 2015 DA KIEM TOAN

44 130 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 04:12

CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BiNH BAO CAO TAI CH1NH DA DOC KItM TOAN Cho nam tai chinh kt thtic 31/12/2015 Khan h Digitally signed by Khanh Date: 2016.03.30 10:35:01 +07'00' Hi Ni, thing 03 nam 2016 CONG TY CO PHAN CHUNG 1CHOAN AN BiNH S6 101 Lang Ha, phutmg Lang Ha, qwan D6ng Da, ph8 Ha NOi MAJC LVC NOI DUNG BAO CAO COA BAN TONG GIAM DOC TRANG BAO CAOICIEM TOAN DOC LAP 2-3 BANG CAN DOUCE TOAN 4-6 BAO CAO KET QUA HOAT DONG K1NH DOANH BAO CAO LUU CHUYEN TIEN It BAO CAO TINH HINH BIEN DONG VON CHO SO NCTU THUYET MINI BAO CAO TAI CRINTI 10 - 28 CH CONG TY CO PHAN CHUNG ICEMAN AN BiNH se 101 Lang Ha, phuOng Lang Ha, quan Deng Da, ph6 Ha Nei BAO CAO CiJA BAN TONG GIAM DOC Ban Tang Giam Mc C6ng ty C6 phan Ch'ing khoan An Binh (goi tat la "Ong ty") d trinh bao cao ding vai bao cao tai chinh dia COng ty cho nam tai chinh ket fink 31/12/2015 HOI DONG QUAN TRI vA BAN TONG GIAM DOc Cac vien cỹa Wel dang Quail tri va Ban Tang Giam doc C6ng ty da dieu hanh Cong ty n'am \TA den lap bao cao gam: Hụi dan2 Quin, tri Ong VII Van Tien Ong Bin Trung Kien Ong Hoang, Van Thy Ong Nguyen Van Trung Chit fich Thanh vien Thanh vien (mien nhiem 18/12/2015) Thanh vien (ba nhiem 18/12/2015) Ban Ten2 Giam Ong Nguyen Thanh Hói Ba Nguyen Thi Khanh Tang Giam Mc Ph6 Tang Giam Mc Ice than truikng Ong Lucmg Thanh Trung Ba Pham Thi Van Ke Wan tramg (mien nhiem 06/08/2015) Ke' toan truong (ba nhi'em 06/08/2015) A TRACH NHItM CtJA BAN TONG GIAM DOC Ban Tang Giam Mc COng ty c6 trach nhiem lap bao cao tai chinh hang nam phan anh met cach trurtg dux va hop 1S7 tinh hinh tai chinh ding nhu ket qua hog Ong lcinh doanh va tinh hinh luu chuyen lien te cua Cong ty nam pha hop vOi chuan nzurc ke Wan, che de ke toan doanh nghiep Viet Nam, che de ke toan ap dung cho ding ty cluing khoan va cac quy clinh phap l cú lien quan den viec lap va trinh bay bao cao tai chinh Trong vi4c lap cac bao cao ti chinh nay, Ban Tong Giam dục ducic yeu cau phai: Lira chon cac chinh sach ke toan thich hop va ỏp dung cac chinh sach de met cach nhat quail; Due cac xet doan va uac tinh met cach hop 1Srva than trong; Neu rO cac nguyen tAc ke toan thich hop c6 ducic Wan thil hay Ichong, c6 nhang ỏp dung sai lech yen can duoc c6ng b6 va giai thich bao cao tai chinh hay khong; Lap bao cao tai chinh ten cot se hog Ong lien tuc trir tnrOng hop khong the cho rang Cong ty se tip tuc hoat ding kinh doanh; va Thietice v.a_thuc_hien he-thong kiem soit nei be met cach hitt' hieu cho mitc dich lap va trinkbay bao.cao tai chinh hop 1Sinham han che rỹi ro va gian Ban Tang Giam dc Cong ty chiu trach nhiem dam bao rang se Ice toan &roc ghi chep met cach plya hop de phan anh met cach hop 15, tinh hinh tai chinh caa Cong ty a bat lcS, thiri diemnao va dam bao rang ban cao tai chinh tuan daft chuan num ke toan, the di) ke Wan doanh nghiep Viet Nam, che de ke toan ỏp dung ,cho cong ty chUng lchoan va cac quy dinh phap c6 lien quan den viec lap va trinh bay bac) cao tai chinh Ban T6ng Giam Mc ding chiu trach nhiem dam bao an toan cho tai san caa COng ty va thuc hien cac bin phap thich hop de ngan chart va phat hien cac hanh vi gian lan va sai pham kW va dai din cho Ban Tang Giam Mc, plyen Thanh Hói Tong Giam doc Ha N5i, 28 Mang 03 nam 2016 46 C6NG TY TNHH MEM TOAN VACO Tang 4, 168 aptyng Lang, phikyng Thinh Quang quan Dong Da, ph6 Ha NOi, Mat Nam Tel: (84-4) 3577 0781/ Fax: (84-4) 3577 0787 W: www.vaco.corn.vn/ E: vacohn@vaco.com.vn So': /VACO/BCKT.NV2 BAO CAO KIEM TOAN DOC LAP Kinh gfri: Cac c 'long, 1-10i ding Quin tri va Ban Tiing Giant dc Cling ty Co phAn Chun khoan An Binh Chfing toi dal kiem toan ban cdo tai chinh kern theo ca Cong ty C6 phan ChOng khoan An Binh (ggi tat la "Cong ty"), clugc lap 28/03/2016, kr trang 04 den trang 28 bao Om: Bang can d6i ke toan tai 31/12/2015, Bdo cdo lc& qua hog dOng kinh doanh, Bdo can hru chuyen tien te, Ban can tinh hinh bien dOng vein chi] sõ him va Ban thuyet minh bao cdo tai chinh cho nam tai chinh ket thtic ding (g9i Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Aquatex BentreCHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứuTrong xu thế toàn cầu hóa hiện nay, đặc biệt là khi chúng ta chính thức trở thành thành viên của WTO thì hoạt động của các công ty ở Việt Nam sẽ đứng trước những cơ hội và thách thức rất lớn. Để tận dụng được những cơ hội và hạn chế được những thách thức trên bước đường hội nhập thì đòi hỏi các doanh nghiệp phải nâng cao năng lực cạnh tranh và hoạt động có lãi. Doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả sẽ thu hút được nhiều vốn đầu tư, tạo lòng tin cho các đối tác, giúp cho doanh nghiệp cạnh tranh được với các công ty khác. Vì vậy, doanh nghiệp phải thường xuyên phân tích hoạt động kinh doanh để thấy được hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp mình.Ngày nay phân tích hoạt động kinh doanh là việc làm không thể thiếu đối với các nhà quản trị. Việc thường xuyên phân tích hoạt động kinh doanh sẽ giúp nhà quản trị thấy được hiệu quả kinh doanh của công ty, thấy được điểm mạnh, điểm yếu để đề ra các giải pháp khắc phục. Từ đó, nhà quản trị sẽ đưa ra các quyết định, chính sách thực hiện chiến lược kinh doanh và sử dụng các nguồn lực như nhân lực, vật lực, tài lực và công nghệ thông tin của công ty vào việc kinh doanh để đạt được kết quả cao nhất.Hiện nay, công ty đã tìm hiểu và nghiên cứu ở các khía cạnh về các chỉ tiêu tài chính, tốc độ tăng giảm doanh thu và lợi nhuận qua các năm, tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trên các thị trường. Tuy nhiên, quá trình phân tích của công ty chỉ dừng lại ở việc tính toán các chỉ tiêu tài chính, tốc độ tăng giảm doanh thu, lợi nhuận qua các năm mà chưa đề cập đến nguyên nhân làm tăng giảm và chưa làm rõ được mức độ ảnh hưởng của các nhân tố giá vốn, chi phí hoạt động và thuế đến lợi nhuận của công ty. Vì vậy phân tích hoạt động kinh doanh là rất cần thiết và quan trọng đối với các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre nói riêng. Thông qua việc phân tích này, ban lãnh đạo mới thấy được tình hình lợi nhuận, doanh thu mà công ty đã đạt được, đồng thời xác định được những nhân tố ảnh hưởng từ đó ban lãnh đạo có thể đề ra mục tiêu, phương hướng và kế hoạch phát triển trong những năm tiếp theo. Nhận GVHD: Th.S Phan Đình Khôi SVTH: Huỳnh Thị Trúc Loan Trang 1Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Aquatex Bentrethấy tầm quan trọng của vấn đề nên em chọn đề tài “Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre”.1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn−Căn cứ khoa học: theo hai ông Huỳnh Đức Lộng và Nguyễn Tấn Bình, hiệu quả hoạt động kinh doanh là thước đo chất lượng, phản ánh thực trạng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và là vấn đề mang tính chất sống còn của doanh nghiệp. Thông thường người ta dựa vào lợi nhuận để đánh giá doanh nghiệp đó làm ăn có hiệu quả hay không. Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Aquatex Bentre CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU 1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu 1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu Trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay, đặc biệt là khi chúng ta chính thức trở thành thành viên của WTO thì hoạt động của các công ty ở Việt Nam sẽ đứng trước những cơ hội và thách thức rất lớn. Để tận dụng được những cơ hội và hạn chế được những thách thức trên bước đường hội nhập thì đòi hỏi các doanh nghiệp phải nâng cao năng lực cạnh tranh và hoạt động có KP - Cling ty Co phan Bao hi&n Ngfin hang Yong nghi0 Bao cao tai chinh cho nam k6t thuc ngdy 31 thang 12 nam 2015 Cling ty CO phAn Bao him Ngfin hang Ming nghi0 Thong tin ye COng ty GiAy Rhep kinh doanh bac) hiem 38/GPDC4/KDBH thang nam 2015 GiAy phep kinh doanh bac, him B6 Tai chinh c'Ap,,c6 hieu ltrc tir kji va dó dupe dieu chinh nhi'eu lan, Ian diet' chinh gan day nhat la Giay phep dieu chinh s6 38/GPDC4/KDBH thing nam 2015 Hi dtmg Quin tri Ong Dinh Viet Dong Ba Hoang Thi,Tinh Ong D4'ng The Vinh Ong Ph?rn DCrc TuAn Ong Le Hong Quan Ong Duung Van Thanh ChU tich Pho Chu tich Thanh vier' Thanh vien (mien nhiem 12/1 0/2015) Thanh vien (b6 nhiem 12/1 0/2015) Thanh vien Ban Kiern sok Ong Mai Khanh Chung Ba Luu Thi Viet Hoa Ba To Thi Plurong Loan Ong Nguyen Ng9c Kien Tracing ban Thanh vien Thanh vien (mien nhiem 16/04/2015) Thanh vien (b6 nhiem 16/04/2015) Ban Tong Giam doe BA Hoang Thi Tinh Ong D.6 Minh Hoang Ong Quach Id Khang Ong Mai Sinh Ong Nguyen Tien Hai Tang Giam Dc Pho Tong Giam doc Pho Tong Giam doe Pho Tong Giam doc Pho Tang Gam doe Ngtroi dti di'01 BA Hoang Thi Tinh T6ng Giam dac Irii SO' clang k)", Tang 6, T6a nha Chung cu 2911, Dirong Hoang Dao Tin Phisong Trung Floa, Qu4sn Cau Giay Ha Ni, Viet Nam Cling ty kie'm toan C6ng ty TNHH KPMG Vi'et Nam x Cong ty Co phan Bao inem Ngfin hang Ming nghitTh Bao cao ciia Ban T6ng Giam cl6c Ban Tang Giam dac C6ng ty Ca phAn Bao hiam Ngan hang Nfing nghiap ("Cong ty") trinh bay M. cdo va bao cao tai chinh dinh kern dm Cong ty cho nam ket thilc 31 thang 12 rain 2015 Ban Tang Giam dc chiu trach nhiam lap va trinh bay trung thvc va h9p 1j, bao cao tai chinh theo cac Chuan inkrc Ke toan Viet Nam, Che d6 Ke, toan Doanh nghiap Viat Nam ỏp ding cho cac doanh nghiap noi chung ban hanh theo Thong tu so 200/2014/TT-BTC 22 thang 12 nam 2014, va AI) ding cho cac doanh nghiap bao hiem noi Hang ban hanh theo Thong tu so 232/2012/TTBTC 28 thang 12 nam 2012 B6 Tai chinh ban hanh ve huong dan ke toan ỏp dking doi või doanh nghiep bao hiem phi nhan th9, doanh nghiap tai bao hiem va chi nhanh doanh nghiap bao hiem phi nhan th9 nu& ngoai va cac quy dinh phap 1/ c6 lien quan den viac lap va trinh bay bao cao tai chinh Theo kien dm Ban Tong Gam doe C6ng ty: (a) bao cao tai chinh duvc trinh bay tr trang dan trang 47 dó phan anh trung thgc \id hop lY tinh hinh tai chinh cỹa Cong ty tai 31 thang 12 nam 2015, ket qua hoat Ong kinh doanh \fa luu chuyen tien tờ cỹa Cong ty cho nam ket thuc ding ngay, phii h9p vúi Chuan mtrc Ke toan Viat Nam, Che d6 Ke toan Doanh nghiep Viet Nam ỏp dking cho cac doanh nghi'ep noi chung ban hanh theo Thong Ur sO 200/2014/TT-BTC 22 thang 12 nam 2014, va ỏp dpng cho cac doanh nghiap bao hiem noi rieng ban hanh,theo Thong tis,s6 232/2012/TT-BTC 28 thang 12 nam 2012 136 Tai chinh ban hanh ve hisong dan ke toan ỏp citing doi voi doanh nghiap bao hiem phi nhan th9, doanh nghiap tai bao hiem va chi nhanh doanh nghiep bao hiem phi nhan th9 nuot ngoai va cac quy dinh phap 1/ c6 lien quan den viac lap va trinh bay bao cao tai chinh; va (b) Ban Tang Giam dac cho rAng Cong ty se khOn$ ), tai, lap bac, cao nay, khong c(51 gi the toan cac khoan no phai tra den hp a Ti lap bao cdo nay, Ban Tang Giam (lac Cong ty da phe duyat Oat hanh bao cao tai chinh dinh &Om hi Tinh Tdng Gioni (Mc Ha Ni, Ngay 23 thang nam 2016 KPMG Limited 46th Floor, Keangnam Hanoi Landmark Tower, 72-Storey Building, Telephone +84 (4) 3946 1600 +84 (4) 3946 1601 Fax Plot E6, Pham Hung Street, Cau Giay New Urban Area, Internet www.kpmg.com.vn Me Tri Ward, South Tu Liem District, Hanoi City The Socialist Republic of Vietnam BAO CAO KAM TOAN DOC LAP Kinh giri cac CO &mg Ging ty Co phan Bao hien) Ngin hang Ming nghi0 Chtang toi dó kiem toan bap cao tai chinh dinh kern dm Cong ty C6 phan Bao him Ngan hang Nang nghi8p ("Cong ty"), bao g6m bang can d6i kờ toan tai 31 thang,12 nam 2015, bao cao ket qua hoat dOng kinh doanh, bao cao h.ru chuyen tien te lien quan cho nam ket thdc ding va cac thuyet minh kern theo dtrgc Ban T6ng Giam Lời mở đầuTrải qua 15 năm đổi mới, đã xuất hiện nhiều loại hình doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, tuy làm ăn thăng trầm có khác nhau nhng phần lớn doanh nghiệp đã rút ra đợc nhiều bài học quý giá trong sản xuất kinh doanh, thích nghi với kinh tế thị trờng. Nếu nh trong cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, các xí nghiệp quốc doanh đơn thuần sản xuất và giao nộp sản phẩm theo kế hoạch ấn định từ trên xuống mà không cần quan tâm đến chất lợng, giá thành và lợi nhuận thì ngày nay đối mặt với kinh tế thị tr-ờng, khi mọi hoạt động sản xuất kinh doanh đều phải tính toán hiệu quả mà là hiệu quả thật sự chứ không phải lãi giả, lỗ thật nh trớc đây. Mọi hoạt động sản xuất kinh doanh đều phải đặt trên cơ sở thị trờng, năng suất, chất lợng, hiệu quả đã trở thành mối quan tâm hàng đầu của toàn xã hội cũng nh của mỗi doanh nghiệp. Cơ chế thị trờng đòi hỏi vừa nâng cao năng suất, vừa tạo điều kiện cho việc nâng cao năng suất vì lợi ích sống còn của doanh nghiệp và sự phát triển kinh tế xã hội của cả nớc. Doanh nghiệp dựa trên chiến lợc chung của cả nớc để xây dựng chiến lợc riêng của mình nói đúng hơn là dựa trên tín hiệu của thị trờng mà xây dựng chiến lợc theo nguyên tắc: phải bán những thứ mà thị trờng cần chứ không phải bán những gì mình có. Trong quá trình kinh doanh, cạnh tranh và khát vọng lợi nhuận đã thực sự trở thành động lực thôi thúc các doanh nghiệp tăng cờng đầu t, đổi mới thiết bị công nghệ, đầu t vào những ngành nghề mới với mục đích cuối cùng là đạt đ ợc chỉ tiêu lợi nhuận ngày càng lớn. Hiện nay, có rất nhiều ngời còn cha hiểu rõ về lợi nhuận và hiệu quả kinh tế, họ thờng nhầm lẫn giữa hai khái niệm này. Vậy lợi nhuận là gì và có vai trò nh thế nào đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp? Với mục đích tìm hiểu về lợi nhuận và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp xây lắp, em đã đến thực tập tại HUDC 1. Sau một thời gian học hỏi, nghiên cứu em đã chọn đề tài: Lợi nhuận và giải pháp gia tăng lợi nhuận tại Công ty Xây lắp Phát triển nhà số 1 . Chuyên đề tốt nghiệp của em gồm ba chơng:1Chơng I: Lý luận chung về lợi nhuận và giải pháp gia tăng lợi nhuận tại các doanh nghiệpChơng II: Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Xây lắp Phát triển nhà số 1 (HUDC-1)Chơng III: Giải pháp, kiến nghị nhằm gia tăng lợi nhuận tại HUDC1Vì điều kiện thời gian có hạn và kiến thức thực tế cha nhiều nên chuyên đề tốt nghiệp của em còn có những khuyết điểm. Em rất mong nhận đợc ý kiến đóng góp quý báu của cô giáo hớng dẫn ThS Phạm Hồng Vân cùng tất cả mọi ngời, những ai quan tâm đến vấn đề này.Em xin chân thành cảm ơn.2Chơng I: lý luận chung về lợi nhuận và các biện pháp nâng cao lợi nhuận tại các doanh nghiệp1.1_ Lý luận chung về lợi nhuận1.1.1_ Khái niệm về lợi nhuận:Mục tiêu truyền thống và quan trọng của một chủ công ty theo lý thuyết là đạt tối đa Signature Not Verified Được ký ĐẶNG LAM GIANG Ngày ký: 10.04.2017 12:05 GIÁM ĐỐCPHĨ GIÁM ĐỐCPHỊNGTÀI CHÍNH – KẾ TỐNPHỊNGTỔ CHỨC HÀNH CHÍNHPHỊNGKỸ THUẬT – THI CƠNGPHỊNGKINH TẾ – KẾ HOẠCHCHI NHÁNH TẠIBẮC CẠNLIÊN DOANH JANAxưởngmộcvàtrangtrínộithấtđộicơgiớiđiệnnướcđộikinhdoanhvậttưđộixây dựng số105độixây dựng số104độixây dựng số103độixây dựng số102độixây dựng số101Chun đề tốt nghiệpLỜI MỞ ĐẦUTrải qua 15 năm đổi mới, đã xuất hiện nhiều loại hình doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, tuy làm ăn thăng trầm có khác nhau nhưng phần lớn doanh nghiệp đã rút ra được nhiều bài học q giá trong sản xuất kinh doanh, thích nghi với kinh tế thị trường. Nếu như trong cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, các xí nghiệp quốc doanh đơn thuần sản xuất Phụ lục số 3 (Ban hành kèm theo Thông tư số: 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) (Tên cơ quan, đơn vị là đầu mối thẩm định dự án) Số: CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------------------ ., ngày tháng năm……… TỜ TRÌNH PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (Tên dự án) . Kính gửi:……. (Người có thẩm quyền quyết định đầu tư)………… - Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; - Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; - Căn cứ Thông tư số . ngày …tháng . năm … của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; - Căn cứ (pháp lý khác có liên quan). Sau khi thẩm định, (tên cơ quan, đơn vị đầu mối thẩm định) báo cáo kết quả thẩm định dự án như sau: 1. Tóm tắt những nội dung chủ yếu của dự án: a. Tên dự án: b. Tên chủ đầu tư: c. Mục tiêu đầu tư: d. Nội dung và quy mô đầu tư: đ. Địa điểm xây dựng: e. Diện tích sử dụng đất: g. Loại, cấp công trình: h. Thiết bị công nghệ (nếu có): i. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư (nếu có) k. Tổng mức đầu tư của dự án: - Trong đó: + Chi phí xây dựng: + Chi phí thiết bị: + Chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng (nếu có): + Chi phí khác: + Chi phí dự phòng: l. Nguồn vốn đầu tư: m. Hình thức quản lý dự án: n. Thời gian thực hiện dự án: o. các nội dung khác: 2. Tóm tắt ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan: 3. Nhận xét, đánh giá về nội dung dự án: a. Các yếu tố đảm bảo tính hiệu quả của dự án, bao gồm: Sự cần thiết đầu tư; các yếu tố đầu vào của dự án; quy mô, công suất, công nghệ, thời gian, tiến độ thực hiện dự án; phân tích tài chính, hiệu quả kinh tế- xã hội của dự án. b. Các yếu tố đảm bảo tính khả thi của dự án, bao gồm: Sự phù hợp với quy hoạch; nhu cầu sử dụng đất, tài nguyên (nếu có); khả năng giải phóng mặt bằng, khả năng huy động vốn đáp ứng tiến độ của dự án; kinh nghiệm quản lý của chủ đầu tư; kết quả thẩm định thiết kế cơ sở; khả năng hoàn trả vốn vay; giải pháp phòng, chống cháy nổ; các yếu tố ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, môi trường. 4. Kết luận: a. Đề nghị phê duyệt hay không phê duyệt dự án b. Những kiến nghị: Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thẩm định dự án Nơi nhận: (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) - Như trên; - Lưu:… CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh Phúc Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2016 Số: 02/2016/TT-HĐQT TỜ TRÌNH V/v Phê duyệt Báo cáo tài năm 2015 kiểm toán Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 - Căn Điều lệ Công ty CP Bất động sản xây dựng Trường Thành sửa đổi bổ sung ngày 12/10/2015; Căn vào Quy chế Tài Công ty CP Bất động sản Xây dựng Trường Thành, Thực Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, Hội đồng Quản trị Công ty lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn A&C đơn vị kiểm toán báo cáo tài năm 2015 Công ty Hội đồng Quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Báo cáo tài Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn A&C kiểm toán năm 2015 Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./ TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Nơi nhận: - Như trên; - Thành viên HĐQT; - Thành viên BKS; - Lưu VT, TK (Đã ký) Hoàng Đình Lợi MẪU GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ (Ban
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

~ Bảng cđn đối kế toân 08-09 - BCTC 2015 DA KIEM TOAN

Bảng c.

đn đối kế toân 08-09 Xem tại trang 2 của tài liệu.
đính kỉm. Bâo câo tăi chính đê phản. ânh trung thực vă hợp lý tình hình tăi chính của Công ty tại ngăy 31/12/2015, - BCTC 2015 DA KIEM TOAN

nh.

kỉm. Bâo câo tăi chính đê phản. ânh trung thực vă hợp lý tình hình tăi chính của Công ty tại ngăy 31/12/2015, Xem tại trang 6 của tài liệu.
BẢNG CĐN ĐÓI KẾ TOÂN Tại ngăy 31 thắng 12 năm 2015 - BCTC 2015 DA KIEM TOAN

i.

ngăy 31 thắng 12 năm 2015 Xem tại trang 8 của tài liệu.
kinh phí đê hình thănh T§CĐ. 42 -x - BCTC 2015 DA KIEM TOAN

kinh.

phí đê hình thănh T§CĐ. 42 -x Xem tại trang 9 của tài liệu.
bản chất của mỗi quan hệ được chú trọng nhiều hơn hình - BCTC 2015 DA KIEM TOAN

b.

ản chất của mỗi quan hệ được chú trọng nhiều hơn hình Xem tại trang 22 của tài liệu.
- Nguyín giâ TSCĐ hữu hình cuối năm chờ thanh lý: không phât sinh - BCTC 2015 DA KIEM TOAN

guy.

ín giâ TSCĐ hữu hình cuối năm chờ thanh lý: không phât sinh Xem tại trang 28 của tài liệu.
Bảng đưới đđy tổng hợp thời hạn thanh toân của câc khoản nợ phải trả tăi chính của Công ty dựa trín câc khoản thanh toân dự kiến theo hợp đồng trín cơ sở chưa được chiết khẩu: - BCTC 2015 DA KIEM TOAN

ng.

đưới đđy tổng hợp thời hạn thanh toân của câc khoản nợ phải trả tăi chính của Công ty dựa trín câc khoản thanh toân dự kiến theo hợp đồng trín cơ sở chưa được chiết khẩu: Xem tại trang 41 của tài liệu.
44, Một số chỉ tiíu đânh giâ khâi quất tình hình kinh doanh - BCTC 2015 DA KIEM TOAN

44.

Một số chỉ tiíu đânh giâ khâi quất tình hình kinh doanh Xem tại trang 43 của tài liệu.
Chỉ tiíu. Đơn vị tính. Số cuối năm Số đầu năm Cơ cấu tăi sắn - BCTC 2015 DA KIEM TOAN

h.

ỉ tiíu. Đơn vị tính. Số cuối năm Số đầu năm Cơ cấu tăi sắn Xem tại trang 43 của tài liệu.
Bảng Cđn đối kế toân. Tăi sđn - BCTC 2015 DA KIEM TOAN

ng.

Cđn đối kế toân. Tăi sđn Xem tại trang 44 của tài liệu.
.Bâo câo tăi chính - BCTC 2015 DA KIEM TOAN

o.

câo tăi chính Xem tại trang 44 của tài liệu.