0

SWC Bao cao kiem toan hop nhat 6 thang 2015 da kiem toan

36 85 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2017, 04:15

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC 384 Võ Văn Ngân - Quận Thủ Đức - TP.HCM TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150) 100 802.217.333.828 605.984.334.821 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 41.992.928.745 13.994.389.971 1. Tiền 111 V.01 41.992.928.745 13.994.389.971 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 V.02 144.776.797.174 14.464.092.707 1. Đầu tư ngắn hạn khác 121 144.776.797.174 14.464.092.707 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*) 129 - III. Các khoản phải thu 130 159.151.747.721 127.467.869.790 1. Phải thu khách hàng 131 78.883.885.795 67.397.609.394 2. Trả trước cho người bán 132 58.631.123.057 40.249.414.134 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiền độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.03 21.636.738.869 19.820.846.262 6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi 139 - - IV. Hàng tồn kho 140 453.450.254.366 447.429.923.577 1. Hàng tồn kho 141 V.04 453.450.254.366 447.429.923.577 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - - - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 2.845.605.822 2.628.058.776 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 1.681.903.777 - 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 38.698.945 2.308.384.775 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 V.05 - 6.185.001 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 1.125.003.100 313.489.000 B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260+270) 200 623.333.776.239 503.898.652.425 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 - - II. Tài sản cố đònh 220 56.110.287.288 48.349.486.039 1. Tài sản cố đònh hữu hình 221 V.08 28.075.943.601 28.704.763.659 - Nguyên giá 222 45.544.916.899 44.177.991.594 - Giá trò hao mòn luỹ kế (*) 223 (17.468.973.298) (15.473.227.935) 2. Tài sản cố đònh thuê tài chính 224 - - Nguyên giá 225 - - Giá trò hao mòn luỹ kế 226 - Đơn vò tính : đồng BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 30 tháng 06 năm 2008 BCD108-1 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC 384 Võ Văn Ngân - Quận Thủ Đức - TP.HCM Đơn vò tính : đồng BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 30 tháng 06 năm 2008 TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm - 3. Tài sản cố đònh vô hình 227 V.10 2.400.177.073 2.432.109.835 - Nguyên giá 228 2.577.279.581 2.577.279.581 - Giá trò hao mòn luỹ kế 229 (177.102.508) (145.169.746) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 25.634.166.614 17.212.612.545 - III. Bất động sản đầu tư 240 30.988.425.794 31.628.838.008 - Nguyên giá 241 32.020.610.668 32.020.610.668 - Giá trò hao mòn luỹ kế (*) 242 (1.032.184.874) (391.772.660) - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 534.042.433.731 421.352.246.813 1. Đầu tư vào công ty con 251 2.250.000.000 275.000.000 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 110.411.260.800 150.930.723.514 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 439.935.166.831 272.404.023.299 4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*) 259 (18.553.993.900) (2.257.500.000) V. Lợi thế thương mại 260 1.260.666.514 1.334.823.368 VI. Tài sản dài hạn khác 270 931.962.912 1.233.258.197 1. Chi phí trả trước dài hạn 271 V.14 800.999.492 1.102.294.777 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 272 - - 3. Tài sản dài hạn khác 278 130.963.420 130.963.420 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (280=100+200) 280 1.425.551.110.067 1.109.882.987.246 NGUỒN VỐN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A. Nợ phải trả (300=310+330) 300 518.546.278.463 338.550.614.086 I. Nợ ngắn hạn 310 326.210.732.176 192.392.574.899 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.15 2.000.000.000 4.000.000.000 2. Phải trả cho người bán 312 10.347.095.881 9.844.371.711 3. Người mua trả tiền trước 313 244.438.519.017 113.364.297.187 4. Thuế và các khoản phải trả Nhà nước 314 V.16 38.480.131.757 18.821.631.139 5. Phải trả người lao động 315 4.619.246.981 3.558.307.401 6. Chi phí phải trả 316 €l0z Elu 3u9qJ I -l -:l -l I I ll :l i rl :1 rl :l l l \ o\ Ill v/ troz r\rYN90crryEr 0€IYON NgG €r0zwYN r0 c^ryE"rr0 AYON4r DNocJvoE {x oEf, Jtr,xJyos Jojrc Yc ryrrN 4oHHrqHf,rYr oyJ oys IyHd NVEI\IVXCNQnUTr9[^rYA VJIHNNnrI{,IQJ AI CN9J -1 -t l -t I il rl I :-l -l :l I - -l r l rl r Được ký ĐOÀN VIỆT KHƯƠNG Ngày ký: 30.08.2013 15:50 t Signature Not Verified b ni *1, It D I I -t :l I -l :l -t I -l :l :-l :l |l :l I :l - :l n 8Z-6 8'L 9-' JyHN doH HNIHJ IV.J OYC OyA HfU/,I Jg nHJ rYHNdOHgJ r\trrrJNg nHJ qn'IOy3 OyrI JYHNdoHHNVOdHND{sNoCJVOHyno J8:JOyJ OyS rYHNdoHNyOr gx IQcrryJ cNYg JQGr ryrDcNgJ NVsV0J Oy3OYA z rq rYos JYJ 5N9CYno JFr Oy3OYs E r-l r-l l-l I :l il :l ll OI{I{f,J- rl JN.I JNIAI ll I ueN u94iql 3uon6;,egqq1 'qcagwey uodnq'qc-€S '3ugc uV dOlqtuSugcturiC'ZtNll INJ gI JyHd }w ENvx cNQJlur l9I't v.A vpHN ttlyud 8J II oNQJ il I I { )nl J!^ v!= lc '3uan1qH €IAZwpu80SupqtZ tpBN rgp ugtc SugJ 3un.r191 ug,{nfg -w4_ 'coprugrD3u9I uBgoqcu0rprdpp^ tru fDrlt rgquooq qulqc qt ogc ogg dgl cOr^8uo{ u?Jl n-?cn9^ cgc lqt ugnl pp trl 3u9J 8uq udqu c?x cop rugrg SugI ueg ogrplun?qdrcsp^ u-?luel8 r^ qupqcgc ugrqlgqd p^ uqqc uq8u?p doq qclql dgqd uglq cgc uirq cnql p^ ,& SugJ efc u?s rBroq upol uB o?q urgp rulrqu qr9! nlq 8un cgp ur_erD SugJ ueg urBNlgl^ Idl ugol 9I 9^ cgrplqupq ugrq quip Xnb cgc g^ ru?N lir^ 'ur?N u9o1g) 3u9ql u-?ol?) cntu u-"nqJ c9c llql ugnrlgqu doq quHc rpl o9c o9g 8uq o9q tir^ ?H tue.pp^ opu rugrpIeql o lBq & SugC€tc qulqc rp] qulq quo 4l dbq qcgclotu qu9 ugqd9p ddq {qd & q.9c tglu dgqc'q8 co.npu9-o1 91 qcgsgs 3u-elogq ur-epu?rqu qcgl} niqc ,413u93 cgp ru9r9 3u91 ueg ugl u?r8?^ or r{u ?qou€q Lulqufl doq ryqu doq qulqc et 09 o9g {pq quw p^ d9l qclp criruoqc ngq n4q qcgrldlu 6q rquteoi !u?rl Suoqiiq uiLqrdql p^ 9) l?rql p^ :6u9el^eq dbq ltulqcl?] oecogg Suoqqr;q1rlr8 e,r9q 3u9r rb.npu-ecni,{ 3uo4 lpqu qrSlresSuip ds 3u.r-rqu ri €uoq1 ,{eqnq uerurbnp or darl q)rqt ugcit?I re-tu?(n8rirej Qrn:N :3u6I ugqtp^ 4l doq q.gc 19urqult co,n p^ ugoptgx cBcBr enCI :u9nb qcgctqur gp qcgsrlulqo c9.8utp d9e^ dbq qc,rqlu9ol gI qcgsqurqcc9cu6qoBi1 Lequ :rprldngc n?,t cbnp cgp rugr5 BugI ueg '.{pu rgqu dbq qu}qc rpt ogc o9g cgc dq cor^ Suorf tu?u 3uo4 & 3u9J €trc 9l u?ll u?,(nqcnnl qulq qup p^ queopquDISugp]Boq?nb 19) rqu 8q"rcqunc Rl qulq quIJ 4l dbq R^ cnql 8irrut qcgc19ruqu9 uttd upu Supqqulqc rpl ogc o9g it91urprquqc-en9c & 3u9J cgBtu-elg3u9J u€g JgG IIIYIC CNQI NvS Yq] WdIHN H)YUI cgpr!919SugJgrld JOOluerO 3UOI OUJ JODUr?rn 3UOI lSrASupoHuiqd 8ue € ueoHSupoHu?.lJ3ue Z 8uO I Sunrl ?'I u?.{nBN 59p m;u-truEsix uena\SuoD Lorruor^,{n ia ugnb6ugpl-oHu?t^qI i4 ugnb6uQpl-oHu?l^^O ia upnbSuAplgHu?t^,{0 !r u9n0SugpIoHqctlfqJ n8Nqurcuniqd8uO €.HnqJiqI eQH?g t 3uru191 u9,{n651 8ug FrA SupoHrtl€qdSuO Z 8uo.ndquy unirld3ue I Irra-Bn_o-afigEfoE :ru93^pu o9c ogg dq ,4p8uu?pBr^ {I3uo4.& 3u9J qupqn?lppp fi 3u9J c9pru9t9tugl ueg p,ri.+u-enl SugpIgH e(lcu?1^quqqirgJ Jgc r{yrc ONQJNvs Y,A iur NYno CNQGroH 0Z urQu90 8u-eql09,{PBuuop eIoZ tuquI0 3u-eql l0 ,{p8u4t Sugpt€oq fi oq Dr lgos canp 9p tpqu dbq qoJqcQl ogc ogg 19^Sulc xPuogc o9q qulrl gp ( 1r 3u9J,, PI lq] IdB) l-eqduV WIex Suo,nrliol^l e^ enqN ugqd 9J & 3u9J 59p ruqlD BugJ u"g JgS r,\ryro 5N9I NVSYOJ OyJ Oy{ Md Suoro ryHqup'rlcgsuIpNug,{nq!c9S ur€Nu9! iql '8ugcrV dglq8uSugcrunJ'ZINC+lINJ 9'I NY HNYXgNO.JlUrrQhl VA VJIHNl.lYlld QJ AI CNqJ tl , )r v i Yo1 !11jrI CN t esueulJllultl !p! 6u! nsuoc xeJFtnq,up^n! 1utrunocav/upotgy ttpnv/u4D,ugry t uoleurolut/vct@ I-Zr0'€t0z-t69I 9sJ)INII'GNJO ugr^ugol ur?!),I Suongnql lqa urdqtr t I0Z wpuE0SuDUla tt?BN l-zt 0-€l0z-8 l-tNrncNJc 9s - rgp ru9t5SugI aul( qulQr!qt 3)rto\ ,,11 r1 30n0\ C0n0\"11 NrH9Y] NV,l111 vA NVOlyt3r, flvNnltHlit Nlti{v!1 z\ ,ar \ lruor ! N O t /o \Y,''97 'it ru?u9 8u!qt0t,{€8u.u?p tu-€rtt tea, niauoy'r',ioq Jr'i"5r *ir ue^nqrnnl qulqqu1 f.tOzuru t-0 t0 9,\queopqull buqprroLlpnbrel nquBur.lr fl02 lupu9 3u-?q1 0t (e8urdr Buoj enr qurqJ,etqurqrlull 'n?^.uot '^l rluer Brql ruJ urrl cloll E^ rnqt A AASCN coNc rY co
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

- Bảng cân đối kế toán hợp nhát ˆ 06 - 09 - SWC Bao cao kiem toan hop nhat 6 thang 2015 da kiem toan

Bảng c.

ân đối kế toán hợp nhát ˆ 06 - 09 Xem tại trang 2 của tài liệu.
Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo tài chính phản ánh trung thực, hợp lý tình hình hoạtđộng, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Tổng Công ty trong năm - SWC Bao cao kiem toan hop nhat 6 thang 2015 da kiem toan

an.

Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo tài chính phản ánh trung thực, hợp lý tình hình hoạtđộng, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Tổng Công ty trong năm Xem tại trang 4 của tài liệu.
Ban Tổng Giám đốc đảm bảo rằng các số kế toán được lưu giữ để phản ánh tình hình tài chính của Tổng Công ty, với mức độ trung thực, hợp lý tại bát cứ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tài chính tuân thủ - SWC Bao cao kiem toan hop nhat 6 thang 2015 da kiem toan

an.

Tổng Giám đốc đảm bảo rằng các số kế toán được lưu giữ để phản ánh tình hình tài chính của Tổng Công ty, với mức độ trung thực, hợp lý tại bát cứ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tài chính tuân thủ Xem tại trang 5 của tài liệu.
BẢNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN HỢP NHÁT - SWC Bao cao kiem toan hop nhat 6 thang 2015 da kiem toan
BẢNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN HỢP NHÁT Xem tại trang 7 của tài liệu.
BẢNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN HỢP NHÁT - SWC Bao cao kiem toan hop nhat 6 thang 2015 da kiem toan
BẢNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN HỢP NHÁT Xem tại trang 8 của tài liệu.
BẢNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN HỢP NHÁT - SWC Bao cao kiem toan hop nhat 6 thang 2015 da kiem toan
BẢNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN HỢP NHÁT Xem tại trang 9 của tài liệu.
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN - SWC Bao cao kiem toan hop nhat 6 thang 2015 da kiem toan
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN Xem tại trang 10 của tài liệu.
Công ty áp dụng hình thức kế toán Nhật ký Chứng từ. - SWC Bao cao kiem toan hop nhat 6 thang 2015 da kiem toan

ng.

ty áp dụng hình thức kế toán Nhật ký Chứng từ Xem tại trang 15 của tài liệu.
Bảng cân đối kế toán hợp nhát được lập trên cơ sở hợp nhất Bảng cân đối kế toán của Công ty mẹ và Công - SWC Bao cao kiem toan hop nhat 6 thang 2015 da kiem toan

Bảng c.

ân đối kế toán hợp nhát được lập trên cơ sở hợp nhất Bảng cân đối kế toán của Công ty mẹ và Công Xem tại trang 19 của tài liệu.
10. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH - SWC Bao cao kiem toan hop nhat 6 thang 2015 da kiem toan

10..

TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH Xem tại trang 24 của tài liệu.
hình đễ đánh giá xem Công ty có chịu rủi ro tín dụng hay không, do đó Công ty không có bát kỳ rủi ro tín dụng - SWC Bao cao kiem toan hop nhat 6 thang 2015 da kiem toan

h.

ình đễ đánh giá xem Công ty có chịu rủi ro tín dụng hay không, do đó Công ty không có bát kỳ rủi ro tín dụng Xem tại trang 33 của tài liệu.
Bảng dưới đây trình bày chỉ tiết các mức đáo hạn theo hợp đồng còn lại đối với công nợ tài chính phi phái sinh - SWC Bao cao kiem toan hop nhat 6 thang 2015 da kiem toan

Bảng d.

ưới đây trình bày chỉ tiết các mức đáo hạn theo hợp đồng còn lại đối với công nợ tài chính phi phái sinh Xem tại trang 34 của tài liệu.
Số liệu so sánh trên Bảng cân đối kế toán là số liệu trên Bảng cân đối kế toán hợp nhất kết thúc ngày 31/12/2014, số liệu trên so sánh trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ ¬ là số liệu trên Báo - SWC Bao cao kiem toan hop nhat 6 thang 2015 da kiem toan

li.

ệu so sánh trên Bảng cân đối kế toán là số liệu trên Bảng cân đối kế toán hợp nhất kết thúc ngày 31/12/2014, số liệu trên so sánh trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ ¬ là số liệu trên Báo Xem tại trang 36 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Trích đoạn